Företagshälsovård för Uppsala universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagshälsovård för Uppsala universitet"

Transkript

1 UFV-PA 2011/880 för Uppsala universitet PM om tjänster Personalavdelningen

2 1. Uppsala universitet har avtal om företagshälsovård med Länshälsan AB. Avtalet omfattar perioden erbjuds alla anställda vid Uppsala universitet. Detta dokument syftar till att beskriva avtalets omfattning, tjänster och tillämpning. Kontaktpersoner Avtal; Personaldirektör och upphandlare på upphandlingsenheten (Avdelningen för IT och inköp) Tillämpning; Enhetschef på enheten för arbetsgivarfrågor (Personalavdelningen) Rådgivning; Personalspecialist (Personalavdelningen) eller arbetsmiljöingenjör (Byggnadsavdelningen) Utgångspunkter Uppsala universitet använder företagshälsovård för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, skador och sjukdomar samt hjälpa individer att så tidigt som möjligt återkomma till arbetet och påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. I de fall den anställde har behov av sjukvård av skäl som inte kan anses vara arbetsrelaterade ska den anställde uppsöka/hänvisas till ordinarie husläkare eller via denna remitteras vidare till specialister inom landstinget och därmed inte bekostas av arbetsgivaren. Prefekt/motsvarande kan alltid samråda med personal- och byggnadsavdelningens kontaktpersoner vid frågor om tillämpning, avvägningar mm. Finansiering Två kategorier tjänster kan avropas; bastjänster och tilläggstjänster. erna finansieras centralt av personalavdelningen och tilläggstjänsterna finansieras av prefekt/motsvarande. Innan en tilläggstjänst beställs ska den alltid godkännas av prefekt/motsvarande. I vissa fall kan tilläggstjänster finansieras centralt av personalavdelningen efter särskilt beslut av personaldirektör eller enhetschef vid enheten för arbetsgivarfrågor (Personalavdelningen). Se anvisningar i respektive tjänst nedan. Anställda som omfattas av avtalet Tjänsterna omfattar samtliga anställda vid Uppsala universitet. Anställda tillhörande nedanstående grupper har rätt att nyttja företagshälsovårdens tjänster i arbetsrelaterade frågor så som beskrivs i denna PM. Samtliga tillsvidareanställda Samtliga tidsbegränsat anställda med en anställning som omfattar minst 6 månader och en aktuell tjänstgöringsgrad motsvarande minst 20 %. Prefekt/motsvarande avgör om en tidsbegränsad anställd uppfyller detta villkor. Vid oklarheter kan prefekt/motsvarande samråda med personalavdelningens kontaktpersoner. 2

3 Samtliga antagna forskarstuderande (doktorander), oavsett finansieringsform, som har en aktuell aktivitetsgrad på minst 20 %. Prefekt/motsvarande ansvarar för att avgöra om en doktorand uppfyller detta villkor 1. Öppettider och tillgänglighet Länshälsans öppettider är vardagar kl med avbrott för lunch mellan kl Telefonnummer; Vid kontakt med Länshälsan ska svar från medicinsk/psykosocialt kunnig person erhållas inom 2 timmar måndag fredag kl Akuta tider ska erbjudas samma dag efter överenskommelse med beställaren. Debitering av uteblivna och för sent avbokade besök Länshälsan tillhandahåller en telefonsvarsfunktion där universitetets anställda kan lämna återbud senast 6 timmar före inbokat besök. Telefonnummer; För sent avbokade och uteblivna besök resulterar i en kostnad för den anställde eller institutionen/ motsvarande. Debitering av för sent avbokat eller uteblivet besök sker om en anställd inte avbokat besöket senast 6 timmar innan. I de fall den anställde uteblir från ett besök eller avbokar besöket för sent, debiteras den anställde 500 kr genom att Länshälsan skickar ett inbetalningskort till den anställdes hemadress. Vid varje bokning informerar Länshälsan den anställde om vad som gäller. Den anställde får också en skriftlig bekräftelse på bokad tid. Även på denna bekräftelse finns information om gällande regler för uteblivna besök och sena återbud. Om den anställde inte betalar avgiften informerar Länshälsan personalavdelningen och den anställde debiteras de 500 kronorna genom att ett s.k. intresseavdrag registreras av löneadministratör på nettolönen. Om särskilda skäl finns kan prefekt/motsvarande besluta att institutionen/motsvarande ska debiteras kostnaderna för uteblivet och för sent avbokat besök. Prefekten/motsvarande ansvarar för att Länshälsan får information i dessa fall. Frågor som rör rutinerna kring detta besvaras av respektive löneadministratör eller personalspecialister på personalavdelningen. Etik och sekretess Länshälsan ska agera i enlighet med gällande etiska riktlinjer inom vården. Det råder sekretess vid besök hos Länshälsan såvida inte den enskilde samtycker till något annat. Länshälsan ansvarar för att dess personal tillämpar tystnadsplikt, endast den enskilde själv kan bryta tystnadsplikten. 1 Forskare m.fl. med anställning vid annan organisation omfattas inte av detta ramavtal avseende företagshälsovård för Uppsala universitet. 3

4 2. Tjänster Tjänsteöversikt Besök hos Länshälsan (2.1) Bedömning av arbetsförmåga (2.2) Ergonomisk genomgång av arbetsplats för individ (2.3) Ergonomisk rådgivning för grupp eller arbetsplats (2.4) Hälsoundersökning, allmän, vid anställning och 50, 55, 60 år (2.5) Hälsokontroller, lagstadgade (2.6) Hälsoprofil (2.7) Rehabiliteringsutredning och planering (2.8) Rådgivning och samordning av rehabiliteringsinsatser (2.9) Samtalsstöd/behandling (2.10) Strategisk rådgivning till prefekt/motsvarande (2.11) Telefonrådgivning (2.12) Utbildning, seminarier (2.13) Utbildning i konflikthantering (2.14) Vaccination - influensa och andra epidemiska sjukdomar (2.15) Vaccination vid smittexponering i tjänsten (2.16) Yrkeshygienisk mätning fysisk arbetsmiljö (2.17) /tilläggstjänst Tilläggstjänst Tilläggstjänst /tilläggstjänst Tilläggstjänst Tilläggstjänst Tilläggstjänst Tilläggstjänst 4

5 2.1 Besök hos Länshälsan (bastjänst/tilläggstjänst) Förebygga arbetsrelaterad ohälsa och undvika längre arbetsrelaterade sjukskrivningar. Minst ett individuellt besök hos företagssköterska/företagsläkare Vid behov besök hos andra kompetenser och/eller hänvisning till specialistkompetens. Vid behov och efter överenskommelse med den anställde sker återrapportering/dialog med prefekt/motsvarande samt i vissa fall personalspecialist. Medicinskt ansvariga kompetens/er enligt ovan beroende på vilken kompetens som avropas kan avropa upp till tre besök innan prefekt/motsvarande behöver informeras. För 2 ytterligare besök behöver individen samråda med prefekt/motsvarande. Personalavdelningen finansierar upp till 5 besök. Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar from 6:e besöket. 2.2 Bedömning av arbetsförmåga (bastjänst) Skall förse prefekt/motsvarande med beslutsunderlag vilket syftar till att individ återgår i arbete eller bidrar till att sjukskrivning kan undvikas/förkortas. Inför avrop av denna tjänst ska samråd ske med chef för enheten för arbetsgivarfrågor (Personalavdelningen). Tjänsten utförs i Länshälsans eller i beställande enhets lokaler. Bedömningen av arbetsförmåga ska minst omfatta: Bedömning av arbetsförmågan utifrån fysiska, psykiska, intellektuella och sociala funktioner och utifrån nuvarande och möjliga arbetsuppgifter Besök hos ett tvärvetenskapligt team från Länshälsan bestående av lämpliga kompetenser, dock minst företagsläkare och beteendevetare. t är att skapa en samlad bild av individens hälsostatus i förhållande till förvärvsarbete Skriftlig rapport och handlingsplan till prefekt/motsvarande, som bygger på Länshälsans och arbetsgivarens samlade bedömning av den anställdes förutsättningar att arbeta samt vilka åtgärder som rekommenderas Stöd i genomförandet av åtgärder Lämpliga kompetenser dock minst företagsläkare och beteendevetare 5

6 kr per individ och tjänst inklusive alla kompetenser, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar efter samråd med chef för enheten för arbetsgivarfrågor (Personalavdelningen) och personalavdelningen finansierar. 2.3 Ergonomisk genomgång av arbetsplats för individ (bastjänst) Förebygger risken för ohälsa, olycksfall och arbetsskador genom att bidra till en välfungerande arbetsplats utifrån individens behov och förutsättningar. Besök av ergonom vid enskild anställds arbetsplats. uella bedömningar avseende arbetsmoment, arbetsställning, belysning, arbete vid bildskärm samt arbetsplatsanpassade hjälpmedel. Stöd och råd till individ samt vid behov skriftligt instruktion. Skriftlig återrapport till den prefekt/motsvarande med förslag på åtgärder. Följs upp efter överenskommelse med prefekt/motsvarande. Ergonom och/eller arbetsmiljöingenjör 800 kr per individ och tjänst, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och personalavdelningen finansierar. 2.4 Ergonomisk rådgivning för grupp eller arbetsplats (tilläggstjänst) Förebygger risk för ohälsa, olycksfall och arbetsskador och skapar en god arbetsmiljö genom att bidra till välfungerande arbetsplatser utifrån individuella behov och förutsättningar. Kartlägger risker baserat på fysiska och ergonomiska brister i arbetsmiljöns utformning på arbetsplatsen. Grupp eller arbetsplats Tjänsten utförs i beställande enhets lokaler. Länshälsan samråder om uppdraget med prefekt/motsvarande. Uppdraget innehåller minst: Uppdragsformulering Undersökning av arbetsteknik, hjälpmedel, utrustning samt arbetsorganisation Skriftlig rapport skickas till prefekt/motsvarande. Stöd vid genomförande av åtgärder. Följs upp i enlighet med överenskommelse. Ergonom och/eller arbetsmiljöingenjör 6

7 1 600 kr för grupp om 1-5 personer, kr för grupp om 6 10 personer, exkl. moms inkl. alla kompetenser 800 kr för arbetsplats per timme (1 10 personer) exkl. moms, inkl alla kompetenser Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar. 2.5 Hälsoundersökning, allmän, vid anställning samt vid åldrarna, 50, 55 och 60 år eller vid behov (bastjänst) Ge individen kunskap om sitt medicinska hälsotillstånd och spåra risker i arbetsmiljö och arbets- och livssituation. Tilläggstjänster, pris per prov Kan ske vid vissa nyanställningar eller vid behov 2, och för anställda det år de fyller 50, 55 och 60 år. Tjänsten utförs i Länshälsans lokaler. Minst ett sjuksköterskebesök per individ. Minst ett anpassat frågeformulär för hälsotillstånd, midjemått, vikt blodsocker, enkel lipidstatus, HB, blodtryck. Skriftlig återrapport till individ med förslag till åtgärder samt uppföljning av resultat med eventuell hänvisning till specialist. Vid provavvikelse ska minst ett uppföljande läkarbesök ingå. Efter behovsbedömning erbjuds den anställde som så önskar även analys av sköldkörtelhormon, PSA (prostataprov), F-HB, CDT, allergitest m.m. Företagssköterska 690 kr per tjänst inkl alla kompetenser, exkl. moms Analys av sköldkörtelhormon 60 kr, PSA 114 kr, F-HB 44 kr, CDT 93 kr, allergitest 257 kr Prefekt/motsvarande beslutar och personalavdelningen finansierar. 2.6 Hälsokontroller, lagstadgade (bastjänst) Kontrollen ska fullfölja Arbetsmiljöverkets föreskrifter och strålskyddslagstiftningens krav som anger att vissa anställda måste genomgå medicinska kontroller vid vissa verksamheter och arbetsuppgifter. Gäller anställda med arbetsuppgifter som faller inom ramen för 2 Kan vara tillämpligt vid nyanställning när risk finns för allergier m.m. (djurvårdare, laboratoriearbete m.m.) samt när det finns särskilda skäl att förebygga arbetsrelaterad ohälsa 7

8 ovanstående lagstiftning. Hälsokontroll ska omfatta: Samtliga kontroller som är lagstadgade i enlighet med lagar och förordningar som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och strålskyddslagstiftningen. Kallelse till regelbundet återkommande undersökningar Skriftligt intyg till individ Uppföljning av individ och skriftlig rapport till prefekt/motsvarande vid avvikelser i provsvar/kontroll eller på prefekt/motsvarandes begäran Företagsläkare och företagssköterska kr per individ, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och personalavdelningen finansierar. 2.7 Hälsoprofil (tilläggstjänst) Främja god hälsa på arbetsplatsen. eller grupp Vid en hälsoprofil ska följande moment ingå: Frågeformulär om kost, alkohol, motion, stress, upplevelse av egen hälsa Blodtryck, puls, BMI, midjemått, konditionstest Resultatsammanställning för grupper Lab.prover, bl.a. blodfetter, blodsocker Motiverande hälsosamtal Hälsobesked med de egna resultaten Återbesök/uppföljning utifrån överenskommelse Kost- och aktivitetsrådgivning Ett individuellt besök för återkoppling av resultat samt samtal och dialog om handlingsplan Uppföljningsbesök till grupp efter 3 månader. Ett besök för återkoppling på resultat samt samtal och dialog om handlingsplan Företagssköterska och vid behov sjukgymnast kr per individ och tjänst inkl alla kompetenser, exkl. moms kr per grupp och tjänst inkl alla kompetenser (1 10 personer), exkl. moms kr per grupp och tjänst inkl alla kompetenser (11 20 personer), exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar. 8

9 2.8 Rehabiliteringsutredning och planering (bastjänst) Minska sjukskrivningar och ge stöd för återgång i arbete. Vid behov bör samråd ske med företagshälsovård och/eller personalspecialist. Tjänsten utförs i Länshälsans eller beställande enhets lokaler. Tjänsten ska innehålla: Utredning av orsakerna till upprepad korttidsfrånvaro eller långtidsfrånvaro Kartläggning och bedömning av individens behov av rehabilitering för att kunna återgå i arbete Rehabiliteringsplanering innehållande såväl en bedömning av arbetsförmåga samt rehabiliteringspotential Planering av förebyggande åtgärder vid risk för nedsättning av arbetsförmåga Skriftlig och muntlig rapport till prefekt/motsvarande och försäkringskassan med förslag till åtgärder en ska bistå arbetsgivaren att lämna upplysningar till Försäkringskassan för att den försäkrades behov av rehabilitering snabbt ska kunna kartläggas Stöd i genomförandet av åtgärder. Uppföljning Företagsläkare och vid behov beteendevetare eller annan kompetens kr per individ och tjänst inkl alla kompetenser, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och personalavdelningen finansierar. 2.9 Rådgivning och samordning av rehabiliteringsinsatser (bastjänst) Minska sjukskrivningar och ge stöd för återgång i arbete. Vid behov bör samråd ske med företagshälsovård och/eller personalspecialist. Tjänsten utförs i Länshälsans eller beställande enhets lokaler. Länshälsan ska bistå prefekt/motsvarande i att: Samordna rehabiliteringsinsatser mellan individ, beställande arbetsgivare, behandlande kompetenser samt försäkringskassan samt i vissa fall arbetsförmedlingen Ge råd, stöd och information i rehabiliteringsfrågor till organisationen Medverka i rehabiliteringsmöten som expert och rådgivare Uppföljning och återrapportering till prefekt/motsvarande 9

10 Företagsläkare samt vid behov psykolog/beteendevetare eller annan kompetens kr per tjänst och timme inkl alla kompetenser, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och personalavdelningen finansierar Samtalsstöd/behandling (bastjänst/tilläggstjänst) Förebygga ohälsa och minska sjukskrivning till följd av t.ex. stress, konflikt, hot, våld, kris, missbruksproblem som kan påverka arbetsförmågan negativt samt stödja återgång i arbete och/eller bidra till att den anställde kan vara kvar i arbete Tjänsten kan utföras i Länshälsans lokaler och vid behov i beställande enhets lokaler. Samtalsstödet/behandlingen ska innehålla: Definition av problembild samt förslag till behandling och tillvägagångssätt Kartlägga och definiera problembild i förhållande till arbetssituation Samtalsstöd/behandling Uppföljning och avstämning/avrapportering efter godkännande av den anställde med prefekt/motsvarande i enlighet med överenskommelse Leg. psykolog, beteendevetare eller psykoterapeut med kognitiv, psykodynamiskt eller lösningsfokuserad inriktning 825 kr per tjänst och timme inkl alla kompetenser och dokumentation, exkl. moms kan avropa upp till tre samtal innan prefekt/motsvarande behöver informeras. För 2 ytterligare samtal behöver individen samråda med prefekt/motsvarande. Personalavdelningen finansierar upp till 5 samtal. Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar from 6:e samtalet/besöket Strategisk rådgivning till prefekt/motsvarande (tilläggstjänst) Ge strategisk rådgivning till prefekt/motsvarande i syfte att upptäcka och utreda tidiga signaler på ohälsa i organisationen. Grupp/organisation Länshälsan ska tillsammans med prefekt/motsvarande och/eller avtalets kontaktpersoner formulera uppdragets specifika innehåll. En strategisk rådgivning ska minst innehålla: Formulering av uppdraget 10

11 Identifiera och utreda risker för ohälsa Rapport med åtgärdsförslag Stöd vid genomförande av åtgärder Följs upp enligt överenskommelse med ansvarig prefekt/motsvarande och/eller personalavdelningen Beteendevetare, psykoterapeut, leg. psykolog 825 kr per tjänst och timme inkl alla kompetenser och dokumentation, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar Telefonrådgivning (bastjänst) Förebygga ohälsa och sjukskrivning. Telefonrådgivning mån-fre kl ska innehålla: Rådgivning i syfte att individ ska finna lämplig tjänst inom företagshälsovård Råd och stöd i enklare medicinska frågor vid arbetsrelaterad ohälsa Företagssköterska 175 kr per tjänst och 15 min. inkl alla kompetenser, exkl. moms Tjänsten finansieras av personalavdelningen Utbildning, seminarier (tilläggstjänst) Främja en god arbetsmiljö. Grupp Tjänsten ska utföras i universitetets lokaler. Länshälsan kan lämna förslag på fler utbildningar än nedan. Dessa ska ha en naturlig koppling till företagshälsovårdens tjänster. Tjänsten ska minst omfatta: Kurser i hjärt- och lungräddning Utbildningar och seminarier inom området arbetsmiljö och hälsa såsom t.ex. första hjälpen, stresshantering, alkohol- och drogmissbruk, ergonomi, kost och hälsa samt fysisk arbetsmiljö såsom skyddsombudsutbildning Lämplig kompetens inom de områden utbildningen/seminarierna omfattar kr per tjänst och timme inkl alla kompetenser kr per tjänst och halvdag kr per tjänst och heldag, exkl. moms 11

12 Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar Utbildning i konflikthantering (tilläggstjänst) Ge kunskaper om hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förebygga och minska risker för att personkonflikter uppstår på arbetsplatsen samt hur man kan hantera dessa och bidra till att hitta lösningar. Grupp Tjänsten kan utföras i universitetets lokaler/eller hos Länshälsan. Tjänsten ska minst omfatta: Definition av konflikter Nulägesbeskrivning Kommunikationsklimat Upphov till konflikter och konsekvenser Hantering av konflikter Uppföljning av konflikthantering Chefens roll vid konflikter Beteendevetare/leg psykolog kr per tjänst och timme inkl alla kompetenser kr per tjänst och halvdag kr per tjänst och heldag, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar Vaccination - influensa och andra epidemiska sjukdomar (tilläggstjänst) Bidra till att förebygga sjukfrånvaro. Tjänsten utförs i beställande enhets lokaler alternativt i Länshälsans lokaler. Vid vaccination i beställande enhets lokaler ska det finnas läkarkompetens och utrustning för akut omhändertagande. Vaccination ska omfatta: Bedömning Vaccination Uppföljning Dokumentation Vaccinationsjournal per anställd Tjänsten utförs av företagsläkare och företagssjuksköterska. 150 kr för individ, exkl. vaccinet och moms 100 kr per individ och tjänst, vid större grupper om

13 personer, exkl. vaccinet och moms. Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar Vaccination vid smittexponering i tjänsten (bastjänst) Skall förebygga ohälsa och sjukskrivning. Tjänsten utförs normalt i Länshälsans lokaler. Vid vaccination av flera individer från samma enhet kan vaccination utföras i beställande enhets lokaler. I sådana fall ska det finnas läkarkompetens och utrustning på plats för akut omhändertagande. Tjänsten ska omfatta de anställda som av prefekt/motsvarande och företagsläkaren bedöms vara i behov av vaccination med hänsyn tagen till arbetssituationen. Tjänsten ska omfatta minst följande: Bedömning Vaccination Uppföljning Dokumentation Vaccination ska omfatta minst följande: TBE, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit A+B, Polio, Difteri, TBC Vaccinationsjournal per anställd Företagsläkare och företagssköterska 150 kr per individ och tjänst, exkl. vaccin och moms TBE 176 kr, Hepatit A 289 kr, Hepatit B 218 kr, Hepatit A+B 371 kr, Polio 137 kr, Difteri 84 kr, TBC 85 kr, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och personalavdelningen finansierar Yrkeshygienisk mätning fysisk arbetsmiljö (bastjänst) Utreda fysiska brister i arbetsmiljön på individ, grupp eller organisationsnivå., grupp och/eller organisation Länshälsan samråder med prefekt/motsvarande och byggnadsavdelningen Formulering av uppdrag Genomgång av arbetslokal och mätning av t.ex. ventilation, buller, belysning Undersökning av arbetsteknik, arbetsställning och personlig skyddsutrustning, hjälpmedel, utrustning samt arbetsorganisation Skriftlig rapport med åtgärdsförslag till prefekt/motsvarande 13

14 samt byggnadsavdelningen vid behov Stöd vid genomförande av åtgärder. Följs upp i samråd med prefekt/motsvarande Arbetsmiljöingenjör 800 kr per timme (1 10 personer) inkl alla kompetenser, exkl. moms Prefekt/motsvarande beslutar och personalavdelningen finansierar. 14

Avtal. Referensnr: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: aili.palmgren@lanshalsan.s e

Avtal. Referensnr: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: aili.palmgren@lanshalsan.s e Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:013 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Karolinska Institutet har tecknat avtal med AB Previa för konsultuppdrag avseende företagshälsovård för alla anställda och postdoc

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Avtal. Referensnr: nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: karin.englund.maki@com modia.se

Avtal. Referensnr: nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: karin.englund.maki@com modia.se Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:007 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Clarahälsan - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Länshälsan Uppsala AB - Tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Previa - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren

Läs mer

TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Karolinska Institutet har tecknat avtal med AB Previa för konsultuppdrag avseende företagshälsovård. Avtalstiden omfattar 3 år med

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: E-post: n.se

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: E-post: n.se Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:012 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Företagshälsan Falun Borlänge - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Manpower Hälsopartner - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Commodia - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: marianne.sagelius@attund ahalsan.se

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: marianne.sagelius@attund ahalsan.se Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:003 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

Företagshälsovård 2.0 AVTALSPERIOD OMFATTNING Uppsala universitet (UU) 3.2

Företagshälsovård 2.0 AVTALSPERIOD OMFATTNING Uppsala universitet (UU) 3.2 2.0 AVTALSPERIOD Ramavtalet skall omfatta perioden 2015-01-01 till och med 2016-12-31, med möjlighet för Uppsala universitet och IFAU att var för sig förlänga ramavtalet ett år i taget, dock längst till

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Avtal. Referensnr: nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: helena.borjesson@betania.se

Avtal. Referensnr: nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: helena.borjesson@betania.se Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:005 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4)

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Anbudsgivarens namn: Länshälsan Uppsala AB Organisationsnummer: 556605-1982 Ort: Tierp Tjänsten utförs i egen regi

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Avtal. Referensnr: nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: kristina.diffner@akademiha lsan.se

Avtal. Referensnr: nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: kristina.diffner@akademiha lsan.se Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:002 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:011 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Avonova Hälsa Stockholm - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Vid rådgivning och förfrågningar per telefon debiteras kommunen/staden för varje påbörjad kvart med en fjärdedel av avtalat timpris.

Vid rådgivning och förfrågningar per telefon debiteras kommunen/staden för varje påbörjad kvart med en fjärdedel av avtalat timpris. PRISLISTA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 2015 Beställning görs av chef eller HR via rekvisition. E-mail: taby@falckhealthcare.se Tel: 0771-29 22 40 Besöksadress: Sveavägen 17, 7:e våningen Beställningar görs enklast

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Företagshälsovård 2.0 AVTALSPERIOD OMFATTNING ALLMÄNNA KRAV. Bilaga nr 2. HIG-stöd 2015/ Pkt Ja Nej Kommentar

Företagshälsovård 2.0 AVTALSPERIOD OMFATTNING ALLMÄNNA KRAV. Bilaga nr 2. HIG-stöd 2015/ Pkt Ja Nej Kommentar 2.0 AVTALSPERIOD Ramavtalet skall omfatta perioden 2016-01-01 till och med 2017-12-31, med möjlighet för Högskolan i Gävle (HiG) att förlänga ramavtalet ett år i taget, dock längst till och med 2019-12-31.

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Affärshälsan Göteborg Aktiebolag - Tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta

Läs mer

2.0 Krav på leverantören - OBS! Endast efterfrågade bilagor ska bifogas anbudet

2.0 Krav på leverantören - OBS! Endast efterfrågade bilagor ska bifogas anbudet Karlstads kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsovård Diarie 9843-13 Upphandlare Carina Levin Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp Enhet Tjänster

Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp Enhet Tjänster Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp Enhet er Anna Petersson Strategisk Inköpare Telefon 040 675 30 58 anna.petersson@skane.se BILAGA TJÄNSTEUTBUD D nr 1202385 1 (8) Kravspecifikation - tjänsteutbudet

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Företagshälsan FHC 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren ska

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud AR-konsult - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren

Läs mer

Arbetsmodell och rutin för användande av företagshälsovård

Arbetsmodell och rutin för användande av företagshälsovård RUTIN Gäller from 2012-01-01 1(5) Beteckning Styrning & ledning Personalpolitiskt program Arbetsmodell och rutin för användande av företagshälsovård Från sen rehabilitering till förebyggande och tidiga

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: pelle@servicehalsan-varml and.se

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: pelle@servicehalsan-varml and.se Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:014 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare?

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare? Frågor och svar om Förordning om bidrag till FHV med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet och tillhörande föreskrifter från Försäkringskassan. Nedan är en sammanställning av vanligt förekommande

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Mälarhälsan - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal. Referensnr: nummer: E-post: lsan.se

Avtal. Referensnr: nummer: E-post: lsan.se Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:006 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1. INLEDNING Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

Företagshälsan i Sävsjö erbjuder dig och ditt företag den experthjälp du behöver

Företagshälsan i Sävsjö erbjuder dig och ditt företag den experthjälp du behöver Kvalitetssäkrad och certifierad enligt SS-EN ISO 9001 samt Specifikation för Svensk Företagshälsovård Företagshälsan Sävsjö AB ägs av sina medlemsföretag och vi bedriver företagshälsovård riktad till företag

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4)

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Anbudsgivarens namn: Betania Organisationsmedicina AB Organisationsnummer: 556589-3996 Ort: Eslöv Tjänsten utförs

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

6 Kravspecifikation - tjänster

6 Kravspecifikation - tjänster 6 Kravspecifikation - tjänster 6.2 Främjande tjänster 6.2.1 Hälso och friskvårdstjänster 6.2.1.1. Hälsotest (individ och grupp) : Individ: Skapa en medvetenhet hos individen om sambandet mellan livsstil,

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Företagshälsovård kvartal 1, 2011. Previa i samarbete med Göteborgs universitet

Företagshälsovård kvartal 1, 2011. Previa i samarbete med Göteborgs universitet Företagshälsovård kvartal 1, 2011 Previa i samarbete med Göteborgs universitet Innehåll Inledning sid 3 Arbetsmiljö på GU sid 3 Verksamhetsredovisning sid 4 På Gång sid 6 Resursredovisning sid 7 Personalsituation

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Avonova Hälsa Syd - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4)

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Anbudsgivarens namn: Avonova Hälsa Stockholm Organisationsnummer: 556458-9322 Ort: Danderyd Tjänsten utförs i egen

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Betania Organisationsmedicin AB - Tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Uppföljning sker även av handlingplanen för gruppen inom tre månader. Uppföljning genomförs på det sätt man överenskommit med avropsberättigad.

Uppföljning sker även av handlingplanen för gruppen inom tre månader. Uppföljning genomförs på det sätt man överenskommit med avropsberättigad. 6.2.1.1 Hälsotest (individ och grupp) Syfte: Individ: Skapa medvetenhet hos individen om sambandet mellan livsstil, hälsoupplevelser och hälsodata samt ge insikt om den egna möjligheten att påverka hälsan

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 3 Kravspecifikation 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 4 2. EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 4 2.1 Medicinska tjänster 4 2.2 Företagsläkare 5 2.3 Psykosocialt

Läs mer

Kunskapsfördjupning för behovsanalysen

Kunskapsfördjupning för behovsanalysen Kunskapsfördjupning för behovsanalysen I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer. Till varje avsnitt

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Landstingshälsan. Så här arbetar Landstingshälsan med rehabilitering. Information till arbetsgivare

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Landstingshälsan. Så här arbetar Landstingshälsan med rehabilitering. Information till arbetsgivare ÖREBRO LÄNS LANDSTING Så här arbetar med rehabilitering Information till arbetsgivare arbetar med företagshälsovård Företagshälsovården är en oberoende expertresurs...... inom områdena arbetsmiljö och

Läs mer

Arbetsplatsnära stöd. Bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda. Sid 1 Augusti 2016 Arbetsplatsnära stöd

Arbetsplatsnära stöd. Bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda. Sid 1 Augusti 2016 Arbetsplatsnära stöd Arbetsplatsnära stöd Bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda Sid 1 Augusti 2016 Arbetsplatsnära stöd Bidrag till arbetsgivare - Arbetsplatsnära stöd Start 2014

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

Riktlinje för användning av företagshälsovård vid Uppsala universitet

Riktlinje för användning av företagshälsovård vid Uppsala universitet UFV-PA 2014/3881 Riktlinje för användning av företagshälsovård vid Uppsala universitet Tjänster 2015-2016 Fastställd av personaldirektören 2014-12-16 1. Uppsala universitet har avtal om företagshälsovård

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR UPPSALA UNIVERSITET

RAMAVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR UPPSALA UNIVERSITET RAMAVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR UPPSALA UNIVERSITET Avtalsnr Ramavtalet omfattar Handläggare «Org_UpphandlareNamn» Upph. ref.nr. UH 2013/93 Ramavtal avseende Företagshälsovård för Uppsala universitet

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer