Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015"

Transkript

1 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor Thomas Lines Vår vision Skolans vision är: Medarbetare och elever skapar framtidens skola tillsammans. Lärande är ett föredöme inom svensk skola avseende kvalitet, lönsamhet och tillväxt. Och vårt uppdrag är: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi vill att eleverna ska känna att de blir sedda, att de kan känna sig trygga, men även att de utmanas och utvecklas; var och en efter egna förutsättningar. Realgymnasiet i Eskilstuna jobbar kontinuerligt med att omsätta skolans kärnvärden Trygghet, Team, Utveckling, Framgång i praktiken. Planen gäller från Skolstart 2014 Planen gäller till Skolstart 2015 Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet Skolan har ett fungerande elevråd genom vilket eleverna kan föra sin talan. Ett exempel på detta är skolans trivselregler, som antagits av elevrådet. Skolan har även ett miljöråd där eleverna kan engagera sig i, planera och forma skolans arbete med hållbar utveckling. Skolans storlek på knappt 100 elever gör att eleverna har nära kontakt med skolans personal. Eleverna har därmed en lättillgänglig möjlighet att komma med idéer och vara med och forma skolans funktion och drift. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarnas delaktig sker genom lättillgänglig kontakt med mentorer, föräldramöten ht åk 1, årligt öppet hus, introduktionssamtal vid skolstart, samt att det erbjuds utvecklingssamtal för vårdnadshavare två gånger varje läsår. Flera vårdnadshavare följer skolan på facebook där vi delar med oss av olika aktiviteter och händelser.

3 Personalens delaktighet I Eskilstuna jobbar personalen med ett stort förtroende av ledning, och har därför god möjlighet att vara med och påverka det fortlöpande arbetet. Både bland medarbetarna och med ledning så finns det gott utrymme för öppen kommunikation och dialog. Personalen ansvarar bland annat för aktiviteter som rör grupprocesser inom skolan som helhet, men även inom enskilda elevgrupper och/eller personalgruppen. Veckoliga möten tar upp pedagogiska utmaningar, förhållningssätt, struktur och regler, ibland styrdokument och verksamhetsplan. EHT-möten hålls varje tisdag, där mentorer, kurator, rektor och skolsköterska kan lägga fram och diskutera situationer som rör enskilda elever. Det pågår inom personalgruppen en kontinuerlig och öppen diskussion om förbättringar som rör verksamheten. Utmaningar och problem kan skifta över tid, och lärarlagets ambition är att hålla sig uppdaterad om svängningar i elevgrupperna och sedan utveckla verksamhetsplaner och insatser därefter. Förankring av planen Att implementera planen för likabehandling pågår dagligen i vardagsarbetet. Det handlar om att agera både direkt i samband med händelser, men också arbeta förebyggande. Ofta förs samtal kring etik och moral, trivsel, mänskliga rättigheter och demokrati, ibland samhällsaktuella problem såsom näthat och främlingsfientlighet både inom elevgrupperna men också hos personalen. Under läsårets gång utvecklas och revideras planen utifrån aktuella situationer inom verksamheten.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Elevenkät Temadagar kallade Respektdagar i slutet av läsåret 2013/2014 med temat Ringar på vattnet med elevutvärdering Diskussioner och reflektioner inom lärarlaget som en del i vardagsarbetet Kontinuerliga samtal med klasserna om trivsel, trygghet och fortskridande arbete Kontinuerliga lägesanalyser på personalmöten Inbokad fortbildning för personal hos specialpedagog avseende hjälp av elever i behov av särskilt stöd Analys och utvärdering av föregående års likabehandlingsplan inom lärarlaget Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledning, personal och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Elevenkät: 30 av 32 elever (94%) svarade på enkäten ht Samtliga siffror som redovisas här är på en skala mellan 1 och 10 där 10 är ett positivt värde och 1 ett negativt värde. Enkäten är indelad i olika kategorier. Här listas dessa och även snittvärdet eleverna svarat: 1. Veta vad som krävs: 6,9 2. Stimulans: 5,7 3. Tillit till elevens förmåga: 8 4. Anpassning efter elevens behov: 7,4 5. Utmaningar: 7,5 6. Argumentation och kritisk tänkande: 7,2 7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet: 6,9 8. Grundläggande värden på skolan: 8,3 9. Delaktighet och inflytande: Ordningsregler: 6,8 11. Studiero: 5,9 12. Trygghet: 9,2 13. Förhindra kränkningar: 8,7 14. Elevhälsa: 8,1 Vid jämförande med rikssnittet ligger 12 st av punkterna över och 2 st under. Studiero och stimulans är de som ligger lägre, resten ligger över rikssnittet. Vi upplever att vi ofta och återkommande ligger högt i elevernas utvärderingar av skolan när det kommer till just trygghet och arbete mot kränkning.

5 Respektdagar Ringar på vattnet : Våra temadagar läsåret 2013/2014 handlade om att synliggöra för eleverna att ingen individ är separerad från samhället eller andra individer, och att handlingars konsekvenser kan fortsätta i flera led och på sikt komma att påverka en stor skara människor på en indirekt basis. Under dagarna fick eleverna ta del av fallbeskrivningar och analysera konsekvenserna av personers agerande. Vi talade även om konsekvenserna av bristande självbild och mediesamhällets för- och nackdelar ur ett konsekvensperspektiv. Eleverna fick se filmen Pay it Forward (Skicka vidare) och sedan gå ut i centrum och sprida positiva gärningar till andra individer. Dagarna utvärderades i enkäter och dagarna fick i snitt 4,2 på en 6-gradig skala, där 6 var det positiva värdet. Orden Ringar på vattnet används ibland som följd både inom personalgruppen och bland eleverna för att belysa just konsekvenser av bra och dåliga handlingar. Diskussioner och reflektioner inom arbetslaget: De reflektioner som gjorts inom lärarlaget är värdet av att jobba proaktivt (förebyggande) i högre utsträckning. Att jobba proaktivt kan innebära en smärre höjning av arbetsbördan här och nu, men generera färre och mindre omfattande problem i det långa loppet. Det proaktiva arbetet har främst rört en större betoning av trivselregler och struktur. T ex mm konflikter upptäcks så genomförs omedelbara samtal för att undvika att konflikterna blir än mer infekterade. Om närvaron varit dålig så agerar mentorer, lärare och rektor med att diskutera vad följden av hög frånvaro kan bli i förlängningen. Kontinuerliga samtal med eleverna om trivsel och trygghet: Vi frågar ofta eleverna om feedback gällande åtgärder, förändringar och aktiviteter. Eleverna påvisar ofta att de är nöjda med lärarnas agerande i olika avseenden. Det som önskas av eleverna framöver är större struktur och fastare ramar; framförallt att all personal agerar lika ifråga om struktur och regler. Detta gäller framförallt studiemiljön och situationen i klassrummet. På mentorstider, men också vid ordinarie undervisning och ibland även på raster, berör personalen ofta värdet av att hjälpas åt att skapa trygg och trivsam skola. Det kan handla om att vara rädd om skolans lokaler, att respektera sina kamrater och sina lärare genom att komma i tid, att försöka tänka på hur man använder språket så man inte sårar andra med mera, att skapa en god studiemiljö genom att använda teknik med sunt förnuft. Åter igen så är det aktuella händelser som styr innehållet i samtalet. Kontinuerliga lägesanalyser vid personalmöten: Varje måndag börjar veckan med ett personalmöte som behandlar, för veckan, angelägna saker. En av mötespunkterna är elevärenden, där personalen kan delge saker som rör elevhälsa, elevers hemsituation, elevers studiesituation och annat som kan vara relevant för lärarlaget att känna till. Även på tisdagar har vi personalmöten, där varannan vecka samtlig personal deltar. En gång i månaden har vi en mer omfattande elevscanning där vi grundligt går igenom t ex individuella planer för elever som anses angelägna av mentorer, kurator eller annan personal.

6 Fortbildning för personal: Under läsåret 2013/2014 beslutade lärarlaget, vid feedback kring likabehandlingsplanen och genom behovet av skräddarsydd undervisning, att gå på fortbildning gällande elever i behov av särskilt stöd. Fortbildningen skedde på kommunens skoldatatek av specialpedagog. Fortbildningen ledde bland annat till att personal börjat använda ClaroRead till hjälp för elever med lässvårigheter. Vi fick även, via en simulator, inblick i hur det är att leva med ADHD och autismspektrumstörning. Fortbildning av personal har även skett genom att mentorer och elevassistent deltog i ANDT-konferens på Elite Hotell i Eskilstuna, även det som en följd av likabehandlingsplansutvärdering. Konferensen behandlade olika goda pedagogiska exempel, samt problem och lösningar relaterade till alkohol, narkotika, doping och tobak. Analys av föregående års likabehandlingsplan inom lärarlaget: Vi har kritiskt sett tillbaka och utvärderat vårt föregående arbete. Det vi kan konstatera är att vi är duktiga på att upptäcka, hjälpa och bekräfta elever i behov av stöd och att skräddarsy individuella lösningar. Det vi behöver bli bättre på är proaktivt arbete som främjar god närvaro och studiemotivation i högre grad än i nuläget, och i så god tid som möjligt. Övrigt: Vi ska bli bättre på att medvetandegöra det arbete vi utför och varför; att det tillhör något som heter likabehandlingsplan. Eleverna hävdar ofta att vi jobbar mycket med trivsel och trygghet, samt mot mobbning, diskriminering och kränkning, men vi behöver tydliggöra och förankra planen hos eleverna bättre. Årets plan ska utvärderas senast Av eleverna före sommarlovet Av personalen under sommarlovet Beskriv hur årets plan ska utvärderas Liknande tidigare år: Elevenkät Elevdiskussioner Utvärdering av Respektdagar Diskussion och reflektion inom lärarlaget Analys och feedback på förra läsårets likabehandlingsplan för att årets plan utvärderas Rektor Thomas Lines

7 Främjande och förebyggande insatser Namn Respektdag med Diskrimineringsbyrån Humanitas Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder Eleverna fick sätta ihop en nätkonvention, med utgångspunkt i barnkonventionen och FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Denna är återkopplad till eleverna och sitter uppe i klassrum Appen. Vi fick förfrågan av en gästföreläsare från Diskrimineringsbyrån Humanitas om vi kunde tänka oss att få information och utbildning om aktuella samhällsproblem såsom näthat och diskriminering på sociala medier och diskrimineringsgrunderna. Skolpersonal och Diskrimineringsbyrån Humanitas Heldag Namn Hänsynstagande vid grupp- och klassammansättning Elevers trygga situation rent socialt Målet är att skapa en skola där så många som möjligt, helst alla, känner sig trygga och känner att de har kamrater att samarbeta med, luncha med, tala med och ha roligt med. När vi sätter ihop projektgrupper och klasser tar vi alltid hänsyn till vilka elever som trivs ihop, vilka som inte trivs ihop, vilka som haft en konflikt tidigare, vilka som är flexibla att samarbeta med många. Handhavande mentor, pedagogisk personal Fortlöpande under alla läsår

8 Namn Undervisning Mänskliga rättigheter, allas lika värde, demokrati, humanism, konflikthantering, etik och moral och diskrimineringsgrunderna Ge eleverna insikt och skapa ödmjukhet inför demokratiska frågor och att leva tillsammans med andra i ett samhälle. Ovanstående områden har tagits upp i olika form av flera av våra lärare i olika kurser, sammanhang och tidpunkter. Samhällskunskapen är ett ämne där teman såsom mänskliga rättigheter diskuteras och behandlas ofta. I kursen kommunikation får eleverna lära sig värdet av skickligt (medkännande) tal och att lösa konflikter genom att förstå andras perspektiv. I religionsundervisningen behandlas etiska dilemman och moraliska frågor. Flera lärare inom verksamheten jobbar med kamratbedömning, där eleverna får lära sig att ge varandra feedback på ett professionellt och trevligt sätt. All pedagogisk personal Fortlöpande under hela läsåret

9 Namn Frukost varje vardagsmorgon mellan 8:00 och 8:30 Gemenskap och närvaro Syftet med frukosten är att försöka få fler elever att komma till skolan och i tid. Dessutom lär de bättre om de lär med mätt mage. Lärargruppen har kontinuerliga diskussioner om frukosten har gett någon önskad effekt på närvaron, vilket är villkoren för att fortsätta med detta. Vid de tillfällen vi prövat närvaron har följderna varit så pass goda att vi valt att fortsätta med frukostinsatsen. Vi bjuder på frukost varje vardagsmorgon för att främja närvaron och gemenskapen mellan elever i olika klasser, och mellan elever och personal Skolpersonal Fortlöpande under hela läsåret Namn Stresshantering Mående, hälsofrämjande, samvaro, lärandemiljö Målet är att lära fler att hantera sin stress och att undvika att den sprider sig och skapar osämja Elevassistent och idrott-hälsa-läraren håller frivillig stresshantering på måndagar och torsdagar på lunchen. Träffarna utgår från den evidensbaserade metoden mindfulness. Stressrelaterad ohälsa är ett problem hos framförallt unga flickor, men hos befolkningen i stort. Genom att minska stressen hoppas vi på att minska incitament för konflikter, frånvaro och dåligt beteende. Elevassistent och Idrott-hälsa-lärare Fortlöpande under hela läsåret

10 Namn Mentorstider - Mänskliga rättigheter, demokrati, social trygghet. Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder Att eleverna ska förstå mekanismerna i ett fungerande samhälle, kritiskt och etiskt tänkande, och att respektera varandra. Uppföljningen sker genom att vi systematiskt, via vardagskommunikation, utvärderingar eller elevenkäter bedömer huruvida värderingarna påverkats positivt eller ej. Mentorstider har varje mentor med sin/sina klasser. Innehållet kan dock variera. Klassråd sker ofta, där eleverna får ta upp, för dem, aktuella saker. Det kan handla om planering av studenten, synpunkter på verksamheten, förslag på aktiviteter, insamling av pengar. Mentorn använder ibland tiden för att informera om aktuella saker. Det kan handla om praktiken, närvaron, matkorten/lunchställen, personalen. Det finns även exempel på när mentorstiden används för att diskutera och belysa mänskliga rättigheter och demokrati. Under läsåret 2013/2014 jobbade klass NB12 under några veckor med att diskutera de mänskliga rättigheterna listade på SIDA:s hemsida och sedan fundera kring, om de var tvungna att ge upp en rättighet, vilken det skulle vara. Mentorer Mentorstiderna är schemalagda varje vecka och fortlöper under hela läsåret

11 Namn Trivselfrämjande arbete i NB13 Trygghet och trivsel i allmänhet. Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder Motverka mobbning och främja god kamratanda Elevassistent och kurator leder gruppövningar, samarbetsövningar, föreläsningar och konflikthantering i NB13 till följd av bristande sammanhållning. Elevassistent och kurator Fortlöpande varje tisdag morgon Namn Gymnasiekontrakt Trygghet och trivsel i allmänhet. Främja ordning, tydlighet och struktur Eleverna har fyllt i kontrakt som gäller skolan regler gällande ordning, riktlinjer för CSN-bidrag, obligatorisk närvaro, Realgymnasiets kärnvärden, drog- eller alkoholpåverkan under skoltid och vad som kan föranleda avstängning. Mentorer Kontrakten ska fyllas i vid början av, och förnyas varje läsår

12 Kartläggning Kartläggningsmetoder Kommunikation och samtal Vi har löpande kommunikation och samtal med elever Enkät Reals egen, samt kommunens hälsoundersökning Liv och Hälsa Ung i åk 2 Elevhälsoteamet träffas varje vecka och diskuterar elevärenden och elevhälsa Elevscanning varje månad för att kartlägga om någonting kommit upp Personalen är ofta nära eleverna och har en god relation. Eleverna kommer därför ofta och pratar med oss om någon särskild situation uppstått. Informationen kartläggs och följs upp av EHT, mentorer och/eller rektor Områden som berörs av kartläggningen Självupplevd trygghet, elevernas upplevelse av skolsituationen, Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har besvarat elevenkäter, deltagit på mentorstider samt haft möjlighet till påverkan genom elevrådet. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalens främsta involvering i kartläggningen är genom EHT, planeringsmöten och personalmöten. På lovdagar sker löpande utvärderingar av verksamhetens olika planer och områden. Resultat och analys Den främsta kartläggningen på Realgymnasiet i Eskilstuna sker i det vardagliga muntliga samtalet med enskilda elever eller elevgrupper. I de flesta fall där personal fått vetskap om någon form av problem i elevgruppen så är det för att eleverna kommer och pratar med personalen om det. Den största styrkan för Realgymnasiet Eskilstuna är det förtroende som eleverna har för skolans personal. Ska man vara kritisk så kan man ställa sig frågan om det finns något mörkertal, där situationer inte kommer till personalens kännedom. Dock hävdar ofta eleverna att de upplever att det alltid finns en vuxen på skolan som de kan prata med. Historiskt sett så har Realgymnasiet Eskilstuna få diskrimineringar eller kränkningar utifrån DO:s diskrimineringsgrunder. De gånger någon elev fått utstå verbala påhopp eller påhopp via nätet så har det generellt handlat om skolsituationen såsom grupparbeten som inte fungerar, svartsjukedrama, ridteknik där någon ger ojust kritik om den andres sätt att rida osv. För att främja god stämning vidare har vi diskuterat huruvida vi ska starta ett antimobbningsteam på Realgymnasiet i Eskilstuna.

13 Rutiner för akuta situationer Policy Realgymnasiet Eskilstuna ska bedriva en skola där alla elever kan känna sig trygga och där ingen ska behöva bli kränkt, diskriminerad eller trakasserad. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas; var och en efter individuell förmåga. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Genom en god relation med eleverna och högt i tak gällande kommunikationen så får personalen veta mer om strömningar i det vardagliga arbetet. På så vis är det lättare att få reda på problem i elevgruppen och därmed åtgärda dessa. Personalen rör sig ofta ute bland eleverna vilket underlättar upptäckten av eventuella problem. Föräldrar kan även ringa och delge oss om något hänt bortom vår vetskap. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor Thomas Lines; Mentor Andreas Larsson; Mentor Karin Johansson; Mentor Martin Helmér; Kurator Maria Blad; Eller vem som helst i personalen som eleven har förtroende för. Rutin vid kränkande behandling Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Åtgärder samma dag 1. a. Elev eller personal som uppmärksammat kränkningen anmäler omedelbart till rektor. b. Elev som upplever sig eller känner sig kränkt kontaktar omedelbart mentor eller rektor. 2. Rektor underrättar huvudmannen om kränkningen och för enskilda samtal med de inblandade, som var och en får berätta sin version. 3. Rektor informerar elevhälsan. 4. Rektor kontaktar de inblandades vårdnadshavare. 5. Rektor beslutar om eventuell konferens. 6. Rektor informerar om händelsen till annan berörd personal. 7. Rektor dokumenterar förlopp och beslut. Åtgärder inom en vecka Rektor ansvarar för åtgärder inom en vecka, med avseende på händelsens art och innehåll.

14 Uppföljning Rektor för uppföljningssamtal och utvärderar åtgärdsprogram med de inblandade så länge behov finns och tills händelsen är utredd. Beroende på tillfälle och grad av kränkning, så kan rektor delegera uppföljningen till annan pedagogisk personal. Anmälan till huvudmannen Rektor dokumenterar klagomål samt förbättringsåtgärder i den månatliga rektorsrapporten som skickas till affärsområdeschef och huvudman. Ansvarsförhållande Rektor är ytterst ansvarig

Realgymnasiet i Västerås Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet i Västerås Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet i Västerås Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Realgymnasiet i Västerås Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet i Västerås Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet i Västerås Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan 7-9

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: RO 2, Grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Realgymnasiet i Borås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Borås plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet i Borås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med personal och

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Thomas Landahl 2013-04-01 Sidan 1 av 6 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Arbetslaget

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder Parkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision En förskola för alla, där

Läs mer

Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Arbetslagen för förskolan Kohagen avd Kohagen Ann Tjulander

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Vår vision Vi vill arbeta för ett gott arbetsklimat

Läs mer

Nyängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskolan; inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program. Ansvariga

Läs mer

Kanalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kanalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: åk 6-9 Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 6-9 a för planen Rektor

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Rademachergatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rademachergatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rademachergatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Bie skola - läsåret 2015/2016 Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer