Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015"

Transkript

1 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor Thomas Lines Vår vision Skolans vision är: Medarbetare och elever skapar framtidens skola tillsammans. Lärande är ett föredöme inom svensk skola avseende kvalitet, lönsamhet och tillväxt. Och vårt uppdrag är: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi vill att eleverna ska känna att de blir sedda, att de kan känna sig trygga, men även att de utmanas och utvecklas; var och en efter egna förutsättningar. Realgymnasiet i Eskilstuna jobbar kontinuerligt med att omsätta skolans kärnvärden Trygghet, Team, Utveckling, Framgång i praktiken. Planen gäller från Skolstart 2014 Planen gäller till Skolstart 2015 Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet Skolan har ett fungerande elevråd genom vilket eleverna kan föra sin talan. Ett exempel på detta är skolans trivselregler, som antagits av elevrådet. Skolan har även ett miljöråd där eleverna kan engagera sig i, planera och forma skolans arbete med hållbar utveckling. Skolans storlek på knappt 100 elever gör att eleverna har nära kontakt med skolans personal. Eleverna har därmed en lättillgänglig möjlighet att komma med idéer och vara med och forma skolans funktion och drift. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarnas delaktig sker genom lättillgänglig kontakt med mentorer, föräldramöten ht åk 1, årligt öppet hus, introduktionssamtal vid skolstart, samt att det erbjuds utvecklingssamtal för vårdnadshavare två gånger varje läsår. Flera vårdnadshavare följer skolan på facebook där vi delar med oss av olika aktiviteter och händelser.

3 Personalens delaktighet I Eskilstuna jobbar personalen med ett stort förtroende av ledning, och har därför god möjlighet att vara med och påverka det fortlöpande arbetet. Både bland medarbetarna och med ledning så finns det gott utrymme för öppen kommunikation och dialog. Personalen ansvarar bland annat för aktiviteter som rör grupprocesser inom skolan som helhet, men även inom enskilda elevgrupper och/eller personalgruppen. Veckoliga möten tar upp pedagogiska utmaningar, förhållningssätt, struktur och regler, ibland styrdokument och verksamhetsplan. EHT-möten hålls varje tisdag, där mentorer, kurator, rektor och skolsköterska kan lägga fram och diskutera situationer som rör enskilda elever. Det pågår inom personalgruppen en kontinuerlig och öppen diskussion om förbättringar som rör verksamheten. Utmaningar och problem kan skifta över tid, och lärarlagets ambition är att hålla sig uppdaterad om svängningar i elevgrupperna och sedan utveckla verksamhetsplaner och insatser därefter. Förankring av planen Att implementera planen för likabehandling pågår dagligen i vardagsarbetet. Det handlar om att agera både direkt i samband med händelser, men också arbeta förebyggande. Ofta förs samtal kring etik och moral, trivsel, mänskliga rättigheter och demokrati, ibland samhällsaktuella problem såsom näthat och främlingsfientlighet både inom elevgrupperna men också hos personalen. Under läsårets gång utvecklas och revideras planen utifrån aktuella situationer inom verksamheten.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Elevenkät Temadagar kallade Respektdagar i slutet av läsåret 2013/2014 med temat Ringar på vattnet med elevutvärdering Diskussioner och reflektioner inom lärarlaget som en del i vardagsarbetet Kontinuerliga samtal med klasserna om trivsel, trygghet och fortskridande arbete Kontinuerliga lägesanalyser på personalmöten Inbokad fortbildning för personal hos specialpedagog avseende hjälp av elever i behov av särskilt stöd Analys och utvärdering av föregående års likabehandlingsplan inom lärarlaget Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledning, personal och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Elevenkät: 30 av 32 elever (94%) svarade på enkäten ht Samtliga siffror som redovisas här är på en skala mellan 1 och 10 där 10 är ett positivt värde och 1 ett negativt värde. Enkäten är indelad i olika kategorier. Här listas dessa och även snittvärdet eleverna svarat: 1. Veta vad som krävs: 6,9 2. Stimulans: 5,7 3. Tillit till elevens förmåga: 8 4. Anpassning efter elevens behov: 7,4 5. Utmaningar: 7,5 6. Argumentation och kritisk tänkande: 7,2 7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet: 6,9 8. Grundläggande värden på skolan: 8,3 9. Delaktighet och inflytande: Ordningsregler: 6,8 11. Studiero: 5,9 12. Trygghet: 9,2 13. Förhindra kränkningar: 8,7 14. Elevhälsa: 8,1 Vid jämförande med rikssnittet ligger 12 st av punkterna över och 2 st under. Studiero och stimulans är de som ligger lägre, resten ligger över rikssnittet. Vi upplever att vi ofta och återkommande ligger högt i elevernas utvärderingar av skolan när det kommer till just trygghet och arbete mot kränkning.

5 Respektdagar Ringar på vattnet : Våra temadagar läsåret 2013/2014 handlade om att synliggöra för eleverna att ingen individ är separerad från samhället eller andra individer, och att handlingars konsekvenser kan fortsätta i flera led och på sikt komma att påverka en stor skara människor på en indirekt basis. Under dagarna fick eleverna ta del av fallbeskrivningar och analysera konsekvenserna av personers agerande. Vi talade även om konsekvenserna av bristande självbild och mediesamhällets för- och nackdelar ur ett konsekvensperspektiv. Eleverna fick se filmen Pay it Forward (Skicka vidare) och sedan gå ut i centrum och sprida positiva gärningar till andra individer. Dagarna utvärderades i enkäter och dagarna fick i snitt 4,2 på en 6-gradig skala, där 6 var det positiva värdet. Orden Ringar på vattnet används ibland som följd både inom personalgruppen och bland eleverna för att belysa just konsekvenser av bra och dåliga handlingar. Diskussioner och reflektioner inom arbetslaget: De reflektioner som gjorts inom lärarlaget är värdet av att jobba proaktivt (förebyggande) i högre utsträckning. Att jobba proaktivt kan innebära en smärre höjning av arbetsbördan här och nu, men generera färre och mindre omfattande problem i det långa loppet. Det proaktiva arbetet har främst rört en större betoning av trivselregler och struktur. T ex mm konflikter upptäcks så genomförs omedelbara samtal för att undvika att konflikterna blir än mer infekterade. Om närvaron varit dålig så agerar mentorer, lärare och rektor med att diskutera vad följden av hög frånvaro kan bli i förlängningen. Kontinuerliga samtal med eleverna om trivsel och trygghet: Vi frågar ofta eleverna om feedback gällande åtgärder, förändringar och aktiviteter. Eleverna påvisar ofta att de är nöjda med lärarnas agerande i olika avseenden. Det som önskas av eleverna framöver är större struktur och fastare ramar; framförallt att all personal agerar lika ifråga om struktur och regler. Detta gäller framförallt studiemiljön och situationen i klassrummet. På mentorstider, men också vid ordinarie undervisning och ibland även på raster, berör personalen ofta värdet av att hjälpas åt att skapa trygg och trivsam skola. Det kan handla om att vara rädd om skolans lokaler, att respektera sina kamrater och sina lärare genom att komma i tid, att försöka tänka på hur man använder språket så man inte sårar andra med mera, att skapa en god studiemiljö genom att använda teknik med sunt förnuft. Åter igen så är det aktuella händelser som styr innehållet i samtalet. Kontinuerliga lägesanalyser vid personalmöten: Varje måndag börjar veckan med ett personalmöte som behandlar, för veckan, angelägna saker. En av mötespunkterna är elevärenden, där personalen kan delge saker som rör elevhälsa, elevers hemsituation, elevers studiesituation och annat som kan vara relevant för lärarlaget att känna till. Även på tisdagar har vi personalmöten, där varannan vecka samtlig personal deltar. En gång i månaden har vi en mer omfattande elevscanning där vi grundligt går igenom t ex individuella planer för elever som anses angelägna av mentorer, kurator eller annan personal.

6 Fortbildning för personal: Under läsåret 2013/2014 beslutade lärarlaget, vid feedback kring likabehandlingsplanen och genom behovet av skräddarsydd undervisning, att gå på fortbildning gällande elever i behov av särskilt stöd. Fortbildningen skedde på kommunens skoldatatek av specialpedagog. Fortbildningen ledde bland annat till att personal börjat använda ClaroRead till hjälp för elever med lässvårigheter. Vi fick även, via en simulator, inblick i hur det är att leva med ADHD och autismspektrumstörning. Fortbildning av personal har även skett genom att mentorer och elevassistent deltog i ANDT-konferens på Elite Hotell i Eskilstuna, även det som en följd av likabehandlingsplansutvärdering. Konferensen behandlade olika goda pedagogiska exempel, samt problem och lösningar relaterade till alkohol, narkotika, doping och tobak. Analys av föregående års likabehandlingsplan inom lärarlaget: Vi har kritiskt sett tillbaka och utvärderat vårt föregående arbete. Det vi kan konstatera är att vi är duktiga på att upptäcka, hjälpa och bekräfta elever i behov av stöd och att skräddarsy individuella lösningar. Det vi behöver bli bättre på är proaktivt arbete som främjar god närvaro och studiemotivation i högre grad än i nuläget, och i så god tid som möjligt. Övrigt: Vi ska bli bättre på att medvetandegöra det arbete vi utför och varför; att det tillhör något som heter likabehandlingsplan. Eleverna hävdar ofta att vi jobbar mycket med trivsel och trygghet, samt mot mobbning, diskriminering och kränkning, men vi behöver tydliggöra och förankra planen hos eleverna bättre. Årets plan ska utvärderas senast Av eleverna före sommarlovet Av personalen under sommarlovet Beskriv hur årets plan ska utvärderas Liknande tidigare år: Elevenkät Elevdiskussioner Utvärdering av Respektdagar Diskussion och reflektion inom lärarlaget Analys och feedback på förra läsårets likabehandlingsplan för att årets plan utvärderas Rektor Thomas Lines

7 Främjande och förebyggande insatser Namn Respektdag med Diskrimineringsbyrån Humanitas Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder Eleverna fick sätta ihop en nätkonvention, med utgångspunkt i barnkonventionen och FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Denna är återkopplad till eleverna och sitter uppe i klassrum Appen. Vi fick förfrågan av en gästföreläsare från Diskrimineringsbyrån Humanitas om vi kunde tänka oss att få information och utbildning om aktuella samhällsproblem såsom näthat och diskriminering på sociala medier och diskrimineringsgrunderna. Skolpersonal och Diskrimineringsbyrån Humanitas Heldag Namn Hänsynstagande vid grupp- och klassammansättning Elevers trygga situation rent socialt Målet är att skapa en skola där så många som möjligt, helst alla, känner sig trygga och känner att de har kamrater att samarbeta med, luncha med, tala med och ha roligt med. När vi sätter ihop projektgrupper och klasser tar vi alltid hänsyn till vilka elever som trivs ihop, vilka som inte trivs ihop, vilka som haft en konflikt tidigare, vilka som är flexibla att samarbeta med många. Handhavande mentor, pedagogisk personal Fortlöpande under alla läsår

8 Namn Undervisning Mänskliga rättigheter, allas lika värde, demokrati, humanism, konflikthantering, etik och moral och diskrimineringsgrunderna Ge eleverna insikt och skapa ödmjukhet inför demokratiska frågor och att leva tillsammans med andra i ett samhälle. Ovanstående områden har tagits upp i olika form av flera av våra lärare i olika kurser, sammanhang och tidpunkter. Samhällskunskapen är ett ämne där teman såsom mänskliga rättigheter diskuteras och behandlas ofta. I kursen kommunikation får eleverna lära sig värdet av skickligt (medkännande) tal och att lösa konflikter genom att förstå andras perspektiv. I religionsundervisningen behandlas etiska dilemman och moraliska frågor. Flera lärare inom verksamheten jobbar med kamratbedömning, där eleverna får lära sig att ge varandra feedback på ett professionellt och trevligt sätt. All pedagogisk personal Fortlöpande under hela läsåret

9 Namn Frukost varje vardagsmorgon mellan 8:00 och 8:30 Gemenskap och närvaro Syftet med frukosten är att försöka få fler elever att komma till skolan och i tid. Dessutom lär de bättre om de lär med mätt mage. Lärargruppen har kontinuerliga diskussioner om frukosten har gett någon önskad effekt på närvaron, vilket är villkoren för att fortsätta med detta. Vid de tillfällen vi prövat närvaron har följderna varit så pass goda att vi valt att fortsätta med frukostinsatsen. Vi bjuder på frukost varje vardagsmorgon för att främja närvaron och gemenskapen mellan elever i olika klasser, och mellan elever och personal Skolpersonal Fortlöpande under hela läsåret Namn Stresshantering Mående, hälsofrämjande, samvaro, lärandemiljö Målet är att lära fler att hantera sin stress och att undvika att den sprider sig och skapar osämja Elevassistent och idrott-hälsa-läraren håller frivillig stresshantering på måndagar och torsdagar på lunchen. Träffarna utgår från den evidensbaserade metoden mindfulness. Stressrelaterad ohälsa är ett problem hos framförallt unga flickor, men hos befolkningen i stort. Genom att minska stressen hoppas vi på att minska incitament för konflikter, frånvaro och dåligt beteende. Elevassistent och Idrott-hälsa-lärare Fortlöpande under hela läsåret

10 Namn Mentorstider - Mänskliga rättigheter, demokrati, social trygghet. Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder Att eleverna ska förstå mekanismerna i ett fungerande samhälle, kritiskt och etiskt tänkande, och att respektera varandra. Uppföljningen sker genom att vi systematiskt, via vardagskommunikation, utvärderingar eller elevenkäter bedömer huruvida värderingarna påverkats positivt eller ej. Mentorstider har varje mentor med sin/sina klasser. Innehållet kan dock variera. Klassråd sker ofta, där eleverna får ta upp, för dem, aktuella saker. Det kan handla om planering av studenten, synpunkter på verksamheten, förslag på aktiviteter, insamling av pengar. Mentorn använder ibland tiden för att informera om aktuella saker. Det kan handla om praktiken, närvaron, matkorten/lunchställen, personalen. Det finns även exempel på när mentorstiden används för att diskutera och belysa mänskliga rättigheter och demokrati. Under läsåret 2013/2014 jobbade klass NB12 under några veckor med att diskutera de mänskliga rättigheterna listade på SIDA:s hemsida och sedan fundera kring, om de var tvungna att ge upp en rättighet, vilken det skulle vara. Mentorer Mentorstiderna är schemalagda varje vecka och fortlöper under hela läsåret

11 Namn Trivselfrämjande arbete i NB13 Trygghet och trivsel i allmänhet. Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder Motverka mobbning och främja god kamratanda Elevassistent och kurator leder gruppövningar, samarbetsövningar, föreläsningar och konflikthantering i NB13 till följd av bristande sammanhållning. Elevassistent och kurator Fortlöpande varje tisdag morgon Namn Gymnasiekontrakt Trygghet och trivsel i allmänhet. Främja ordning, tydlighet och struktur Eleverna har fyllt i kontrakt som gäller skolan regler gällande ordning, riktlinjer för CSN-bidrag, obligatorisk närvaro, Realgymnasiets kärnvärden, drog- eller alkoholpåverkan under skoltid och vad som kan föranleda avstängning. Mentorer Kontrakten ska fyllas i vid början av, och förnyas varje läsår

12 Kartläggning Kartläggningsmetoder Kommunikation och samtal Vi har löpande kommunikation och samtal med elever Enkät Reals egen, samt kommunens hälsoundersökning Liv och Hälsa Ung i åk 2 Elevhälsoteamet träffas varje vecka och diskuterar elevärenden och elevhälsa Elevscanning varje månad för att kartlägga om någonting kommit upp Personalen är ofta nära eleverna och har en god relation. Eleverna kommer därför ofta och pratar med oss om någon särskild situation uppstått. Informationen kartläggs och följs upp av EHT, mentorer och/eller rektor Områden som berörs av kartläggningen Självupplevd trygghet, elevernas upplevelse av skolsituationen, Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har besvarat elevenkäter, deltagit på mentorstider samt haft möjlighet till påverkan genom elevrådet. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalens främsta involvering i kartläggningen är genom EHT, planeringsmöten och personalmöten. På lovdagar sker löpande utvärderingar av verksamhetens olika planer och områden. Resultat och analys Den främsta kartläggningen på Realgymnasiet i Eskilstuna sker i det vardagliga muntliga samtalet med enskilda elever eller elevgrupper. I de flesta fall där personal fått vetskap om någon form av problem i elevgruppen så är det för att eleverna kommer och pratar med personalen om det. Den största styrkan för Realgymnasiet Eskilstuna är det förtroende som eleverna har för skolans personal. Ska man vara kritisk så kan man ställa sig frågan om det finns något mörkertal, där situationer inte kommer till personalens kännedom. Dock hävdar ofta eleverna att de upplever att det alltid finns en vuxen på skolan som de kan prata med. Historiskt sett så har Realgymnasiet Eskilstuna få diskrimineringar eller kränkningar utifrån DO:s diskrimineringsgrunder. De gånger någon elev fått utstå verbala påhopp eller påhopp via nätet så har det generellt handlat om skolsituationen såsom grupparbeten som inte fungerar, svartsjukedrama, ridteknik där någon ger ojust kritik om den andres sätt att rida osv. För att främja god stämning vidare har vi diskuterat huruvida vi ska starta ett antimobbningsteam på Realgymnasiet i Eskilstuna.

13 Rutiner för akuta situationer Policy Realgymnasiet Eskilstuna ska bedriva en skola där alla elever kan känna sig trygga och där ingen ska behöva bli kränkt, diskriminerad eller trakasserad. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas; var och en efter individuell förmåga. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Genom en god relation med eleverna och högt i tak gällande kommunikationen så får personalen veta mer om strömningar i det vardagliga arbetet. På så vis är det lättare att få reda på problem i elevgruppen och därmed åtgärda dessa. Personalen rör sig ofta ute bland eleverna vilket underlättar upptäckten av eventuella problem. Föräldrar kan även ringa och delge oss om något hänt bortom vår vetskap. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor Thomas Lines; Mentor Andreas Larsson; Mentor Karin Johansson; Mentor Martin Helmér; Kurator Maria Blad; Eller vem som helst i personalen som eleven har förtroende för. Rutin vid kränkande behandling Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Åtgärder samma dag 1. a. Elev eller personal som uppmärksammat kränkningen anmäler omedelbart till rektor. b. Elev som upplever sig eller känner sig kränkt kontaktar omedelbart mentor eller rektor. 2. Rektor underrättar huvudmannen om kränkningen och för enskilda samtal med de inblandade, som var och en får berätta sin version. 3. Rektor informerar elevhälsan. 4. Rektor kontaktar de inblandades vårdnadshavare. 5. Rektor beslutar om eventuell konferens. 6. Rektor informerar om händelsen till annan berörd personal. 7. Rektor dokumenterar förlopp och beslut. Åtgärder inom en vecka Rektor ansvarar för åtgärder inom en vecka, med avseende på händelsens art och innehåll.

14 Uppföljning Rektor för uppföljningssamtal och utvärderar åtgärdsprogram med de inblandade så länge behov finns och tills händelsen är utredd. Beroende på tillfälle och grad av kränkning, så kan rektor delegera uppföljningen till annan pedagogisk personal. Anmälan till huvudmannen Rektor dokumenterar klagomål samt förbättringsåtgärder i den månatliga rektorsrapporten som skickas till affärsområdeschef och huvudman. Ansvarsförhållande Rektor är ytterst ansvarig

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning Ansvariga för planen: Rektor

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer