9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,"

Transkript

1 9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, Minnesanteckningar förda av Karin Zetterberg, Lars Johansson, Region Sydost, hälsade välkommen, informerade om konferensen och programpunkterna med föreläsare och deltagare. Isabella Josefsson från Länsbibliotek Västernorrland, vikarie för Karin Westerlund, hälsades särskilt välkommen. 9DGYLJ URFKKXUYLVDPYHUNDU±RP6NROELEOLRWHNVIRUXPL9l[M 0RQLFD%HUJTYLVWRFK,QJHOL.URRQ6NROELEOLRWHNVIRUXP startade Göran Jutesten, rektor och områdeschef, ett projekt för att utveckla skolbiblioteken i Växjö. Man började med ett par 7 9-skolor och anställde två bibliotekarier på tre år. Skol- och barnomsorgsnämnden var mycket positiva och genom politiska beslut utvecklades organisationen, en utvecklingsplan liksom handlingsplan har utarbetats med åren. Suzanne Hammargen anställdes som skolbibliotekschef men har nu (2005) slutat för att bli kultur- och bibliotekschef i Karlshamn anställdes ytterligare bibliotekarier och nu kunde även F-6 skolor ansöka om att bli modellbibliotek. Bibliotekarierna arbetar fyra dagar på skolbibliotek, de kan ibland ansvara för flera skolor, och har en gemensam dag på Skolbiblioteksforum finns nu 12 bibliotekarier och 14 bibliotek har fackutbildad personal. Rektor ansöker om att bli modellbibliotek i två år, rektor bidrar med 50 % av verksamhetsbidrag och får 50 % från centrala anslag. Lärarbibliotekarier har nu blivit bibliotekspedagoger. En utbildning för bibliotekspedagoger 5 poäng har ägt rum och i den utbildningen har man framförallt arbetat med att utforma en handlingsplan för skolbiblioteket. Skolbiblioteksforum i Växjö utsågs till årets bibliotek skolor återstår att utveckla 11 integrerade bibliotek finns. Alla skolor har handlingsplan och kursplan i bibliotekspedagogik. I handlingsplan ingår samverkan med stadsbiblioteket med gemensamma arbetsmöten och gemensam BOOK-IT-katalog vilket har varit mycket positivt och underlättat arbetet betydligt. Flera nätverksgrupper har bildats tillsammans med stadsbibliotekets personal. En utbildning i PBL, problembaserat lärande, har genomförts tillsammans med Växjö universitet. Hur arbetar de med förskolan? Förskolegrupper kommer till skolbiblioteket två gånger/månad, läser böcker och man introducerar dem i skolbiblioteket. Skolbibliotekarier medverkar vid föräldramöten och har också bokprat för pedagoger. 1

2 1lWYHUNVJUXSSHUELEOLRWHNRFKVNROD%ULWD:HVWOXQG9l[M VWDGVELEOLRWHN Nätverksgrupper startade 2002, gymnasierna var inte med från början. Personal från Hb, filialer och skolbiblioteksforum är representerade i nätverksgrupper för förskolan, 0 6, 7-9 och gymnasiet. Det är en unik chans att nå alla barn i kommunen och att ha en gemensam policy från biblioteket. En gång per termin träffas samtliga nätverk för att diskutera övergripande frågor. Det finns ett avtal mellan stadsbiblioteket och Skolbiblioteksforum. Nätverksgruppen för förskolan är riktad mot förmedlarna huvudsakligen och de kallas kulturombud. De får en bilderboksintroduktion och höstens nya böcker presenteras av bibliotekspersonal. Kulturrådspengar ansöks tillsammans med Skolbiblioteksforum för att nu ut med bokkassar med böcker på andra språk till invandrargrupper. Länsbibliotek Sydost har ett projekt Bok söker förmedlare med Pella Sahlin, lärarutbildare om bilderboksanalys som vänder sig till förskole- och bibliotekspersonal och lärare på lågstadiet liksom en bokpratskurs för bibliotekspersonal och skolbibliotekarier. *XGUXQ:HPPLQJ9l[M VWDGVELEOLRWHN Representanterna i nätverksgrupp F-6 består av 4 personer och ansöker om bidrag från Kulturrådet för inköp till arbetet med Bokjuryn. De väljer ut 20 bra böcker och bjuder in pedagoger som är förmedlare till stadsbiblioteket. Nätverksgruppen för tonår består av representanter för högstadiet och gymnasiet Sommarboken: barnen läser 10 böcker och redovisar sin läsning på biblioteket. De kan nu också redovisa på skolbiblioteket. De får en bok som belöning, dessutom är priser skänkta av badhuset, bokhandel med flera. Cirka 800 deltar i Sommarboken. Stadsbiblioteket har inte så många bokprat riktade mot skolklasser numera utan vänder sig mer till förmedlarna, vilket är ovant. Biblioteket känner att de har kommit till en brytningspunkt och funderar på vilken inriktning verksamheten ska ha. 6-årsgrupper kommer till skolbiblioteket och filialerna för biblioteksbesök och för att få sina lånekort. Det finns 15 filialer i Växjö kommun och av dessa är 12 integrerade folk- och skolbibliotek. Däremot kommer friskolorna till stadsbiblioteket eftersom de saknar skolbibliotek. Ett avtal finns med gymnasiet, annars finns inte avtal med andra friskolor. Vad mer erbjuder stadsbiblioteket på fritiden? Tillfälle till fritidsläsning med ett rikt öppethållande 8 20 vardag, samt lördags- och söndagsöppet. Programverksamhet med teater 1g/månad, 3-4 ggr/termin, även filialer har programverksamhet. Det finns utrymme för att förändra verksamheten på stadsbiblioteket nu när Skolbiblioteksforum finns och ger eleverna vad de behöver under skoltid. Sagostunder lockar få besökare och har upphört, det finns planer på verksamhet för 1-3 år. BVC-grupper kommer till stadsbiblioteket liksom skrivargrupp för yngre som har omvandlats till en fantasygrupp. Det finns också en ungdomsbibliotekarie i Växjö som gör ett bra arbete. Arbetet med biblioteksplan för kommunen är påbörjat. 2

3 %DUQHQVELEOLRWHN±.DWDULQD'RUEHOO Fråga Barnens bibliotek har pågått i 3 år, startade svarare finns på 24 bibliotek i Sverige och på Åland. 600 frågetillfällen har registrerats men varje tillfälle kan innehålla flera frågor. Flera medarbetare är välkomna, man har jour fredag fredag under en vecka. Ett samarbete med Fråga biblioteket är inlett och öppnar 8 april tillsammans med Barnens TPB och Ordbron. Gamla frågor och svar sparas och kan avläsas i VOFF en, men barnen är avpersonifierade och kan inte härledas. Vanliga frågor en undersökning gjord av Anna-Karin Josefsson - författarfrågor och tema i skolorna - eget skrivande, Att bli publicerad finns i Skrivboken - Om de skrivit digitalt går det att samla på biblioteket - Boktips - Om djur - Procedurfrågor om Bokjuryn - Synpunkter på Barnens bibliotek - Kluriga frågor? - Svaren ska vara ett boktips eller länktips Barnbibliotekarier med specialistkompetens inom fantasy, gamla barnböcker och religionsvetenskapliga frågor, finns men fler specialister behövs. Anmäl till Katarina. 1DWLRQHOOELEOLRWHNVSROLWLN&D\&RUQHOLXVRQ.XOWXUUnGHW En arbetsgrupp som bildades vid förra konsulentmötet i Umeå, bestående av Detlef Barkanowits, Länsbibliotek Norrbotten, Cay Corneliuson, Kulturrådet, Solveig Hedenström, Länsbibliotek Uppsala och Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm, har utarbetat ett förslag till riktlinjer för nationell barnbibliotekspolitik se bilaga (SH har) Efter diskussioner i mindre grupper kompletterades förslaget till riktlinjer se bilaga. Fråga från CC: Kommuner och landsting ska upprätta biblioteksplaner, hur gör länsbiblioteken? Vilket uppdrag ger landstingets kultur- och utbildningsnämnd till länsbiblioteken?.rqihuhqvi UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,, %LEOLRWHNDULHXWELOGQLQJHQL9l[M ±EOLUDOODEDUQELEOLRWHNDULHU" programansvarig för bibliotekarieutbildningen i Växjö ställde frågan Blir alla barnbibliotekarier? Utbildningen startade hösten 2003 med 40 platser, därför har ännu har ingen examinerats. I Växjö vill man fokusera på pedagogik och lärande och samarbetar med institutionen med pedagogik. Det är en 3 årig-utbildning,120 p, inom Biblioteks- och Informationsvetenskap. Syfte finns i programbeskrivningen den studerande skall skaffa sig goda teoretiska och praktiska kunskaper i B&I med speciell inriktning mot lärande- och kunskapsprocesser...syftar till att utveckla analytiska och reflekterande kompetenser hos den studerande. 3

4 Vem kan söka till utbildningen i Växjö? 40 p förkunskapskrav (övriga B&I- utbildningar kräver 80 p), men många av de sökande har längre utbildning. Två intagningsgrupper finns: en för humanistisk och en med naturvetenskaplig inriktning, De flesta sökande kommer från södra Sverige främst. Närheten är viktig, studenterna söker inte särskilt för att det är inriktning mot pedagogik och lärande. Pedagogik och lärande ingår i termin 2 och 4. Det finns tre lärare anställda och man har behov av ytterligare en som disputerar. Man vill fördjupa samarbetet med pedagogikområdet och anpassa den till bibliotekarieutbildningen. Man arbetar efter TPR-metoden uttytt Teori praktik reflektion. Läsa - skriva reflektera, en metodkurs i avsikt att skapa den reflekterande praktikern. Man har basgrupper med temaarbeten. Två veckor under utbildningen, termin 1 och 3, har man praktik och då studenterna kan arbeta med frågeställningar ute i verksamheten. Termin 5 kan ägnas åt till utlandsstudier och 14 studenter har valt Köpenhamn, Island, New York, Norge och Berlin. Populäraste kursen har varit klassificering och klassifikation! Gästföreläsare har bland annat varit Maria Ehde Andersson från Regionbibliotek Halland, Karin Wickström och Suzanne Hammargren, Skolbiblioteksforum Växjö Vem vill bli barnbibliotekarie? Ett projekt med mentorskap diskuteras i samarbete med Regionbibliotek Halland. Maria Ehde Andersson, Länsbibliotek Halland: få vill bli barnbibliotekarier, genomsnittstid att arbeta som barnbibliotekarie är nu 1,5 år. Marias idé: Använda verksamma barnbibliotekarier som mentorer till studenter på utbildningarna för att skapa intresse att bli barnbibliotekarie. Tyvärr har få barnbibliotekarier varit intresserade av att ställa upp som mentorer. Cay C ställde frågan Vad behövs? Kunskap om metoder eller praktisk kunskap som barnbibliotekarie? Biblioteken måste bli bättre i sin introduktion, måste möta de nya som kommer ut! Lena Lundgren: Vad kan länsbiblioteken göra? Introducera sommarjobb, oavlönat praktikarbete, grupper för nyanställda, mentorskap? Kan utbildningarna ta kontakt med länsbiblioteken om praktikjobb? Jämför sjuksköterskor som har 50 % praktik och 50% teori.,qirupdwlrqiunq73%±-hqq\1lovvrq Ny webbplats sedan jul, lättare att hitta från förstasidan, en speciell sida för föräldrar med läshinder med länkar har tillkommit. SIT (Specialpedagogiska institutet) som är ansvarig för inlästa läromedel vill försöka påverka förlagen att göra anpassade läromedel. Ett samarbete TPB och SIT är nu påbörjat. Upphovsrättsförändringar är på gång, Jenny återkommer med mer information när det träder i kraft. Taktila bilderböcker har fått en utökad målgrupp, inte bara synskadade. 7UROOULQJHQ av Lennart Hellsing är en ny taktil bilderbok. +lunrpphusrolvelohq av Arne Norlin, en variant av taktil bilderbok rekommenderas. Enligt Jenny behöver inte alla filialer ha taktila bilderböcker, det går bra att låna från TPB. 4

5 Ny affisch om att läsa på annat sätt finns att få från TPB. Punktskriftsböcker: mycket är på gång och utlånen ökar, material finns att beställa. Lånen ökar speciellt av DAISY-böcker. Jenny har gjort verksamhetsberättelsen för TPB ur ett barnperspektiv. En ny 1-dagsgrundkurs om Barn och talböcker kommer att äga rum till hösten, håll utkik! Kursen är breddad och har även pedagoger som målgrupp. Kärnhuset är Kulturrådets grupp för funktionshindrade där Lo Claesson och Kerstin Wockatz är representanter från länsbiblioteken. Det finns ett uppdrag från Kärnhusgruppen att ta fram en nationell symbol för Äppelhyllor. En tävling är utlyst för designutbildning och målet är att ha en ny logotyp för Äppelhyllor till 10 augusti då IFLA:s för konferens äger rum i Göteborg. Logotypen kommer att ägas av länsbibliotekarieföreningen och vara fri att använda.,qirupdwlrqiunq.xowxuunghw±&d\&ruqholxvrq LekaSpråkaLära: en GLVWDQVXWELOGQLQJS kurs kommer att erbjudas på länsbibliotek Värmlands hemsida. /XVWLOlVDQGH(5 eller 10 p) kommer att starta i Umeå och är en följd av LekaSpråkaLära (Gunilla Brinck),QN SVVW GHW, både redogörelse och ansökan ska vara inlämnat till Kulturrådet till 1 april. Om barnantalet minskar i skolorna och påverkar medianslaget negativt har det inte någon betydelse för att söka bidrag för läsfrämjande insatser. Kärnhusgruppen har gjort en HQNlWRPbSSHOK\OORU. 150 har besvarat enkäten som nu håller på att bearbetas. Regionbibliotek Halland har ansökt om att göra broschyr om Äppelhyllor. Ett VHPLQDULXP med temat Barnbiblioteket som rum planeras tillsammans med Biblioteksföreningens specialgrupp. 16 mars kl. 13 kungörs de nya pristagarna till $/0$SULVHW. Arrangörerna önskar att aktiviteter om barn och böcker äger rum veckan i maj då prisutdelningen sker. %RNRFKELEOLRWHNVPlVVDQ kommer att ha en annan strategi än tidigare år från Kulturrådet. Det blir en mindre monter men den kommer att ha en inriktning mot barn.,qirupdwlrqiunq.xowxuunghw±7xd6whqvwu P %DUQERNVNDWDORJHQ kommer att få en ny redaktion liksom ny urvalsgrupp, inriktningen är inte klar, idéerna man arbetar med är mångfald, berättande och eget skrivande. $QV NQLQJDURPOlVIUlPMDQGH: ett 30-tal projektansökningar har kommit in, beslut tas före sommaren.,qyhqwhulqjrpolviulpmdqgh pågår kolla mejl från Tua. 7lQNWRFKJMRUWVRPXQJGRPVELEOLRWHNDULH3HU+DUU\VRQ9l[M Per har en projektanställning sedan september 2003 för att utveckla biblioteket för unga människor år. 5

6 Upprinnelsen till projektet var att det var svårt att få studenter och gymnasieelever att komma till stadsbiblioteket, något behövde göras och man beslöt att satsa på två projekt: poesicafé och demotek. 3RHVLFDIp Nu har man haft poesicafé varannan månad, sammanlagt 6 7 stycken, med en estradpoet för de unga och en mer etablerad poet för de äldre, man vill ta tillvarata det lokala intresset kombinerat med impulser utifrån liksom musik. Marknadsföring har man gjort en särskild satsning på, det är viktig med snygga affischer och kontakter med press, universitetet, gymnasium. Det har gett resultat och första caféet lockade 150 personer. Även fortsättningsvis har det varit bra besökarantal med en åldersblandad publik som har gett många spännande möten. Det har getts tillfälle att läsa på Öppen scen och många unga och äldre med utländsk bakgrund har deltagit. I maj planeras en Poetry slam-tävling. 'HPRWHNHW0LFNH*XQQDUVVRQ5HDNWRU6\GRVW eller Demotekets idé är att låta unga, lokala band lämna in musik till biblioteket, göra den sökbar i katalogen och möjlighet att låna hem. Det verkade lovande men det dröjde innan skivorna började lämnas in. Vilka har lämnat in? De etablerade banden har lämnat in, inte fritidsgårdsbanden. Inspiration har man bland annat fått från Lava i Stockholm. Demoteket invigdes i december, man har haft kulturnatt och rockklubb på biblioteket, där ett hårdrockband spelade akustiskt. Växjö utsågs till Årets popstad 2003 av P3. Kända grupper är The Ark och Melody club. Demoteket startade i Kalmar län och 12 kommuner deltar, det har sedan utvidgats till Kronoberg och Blekinge. Idén är att engagera unga människor som använder digitala medel, inte bara musik utan även för film och skrivande med inriktning barn och ungdom och ung kommunikation. I Ronneby finns nu alster tillgängliga på biblioteket att lyssna och låna. Lunds universitet kommer att göra en magisteruppsats om Demoteket. Tänk om alla bibliotek kunde vända sig till Demoteket för att komma igång, det skulle finna ett starta upp-kit, marknadsföringen viktig och måste bli bättre. Nu delar Demoteket ut en T- shirt till alla som lämnat in med texten: Jag finns på Demoteket. Finansiering Regionförbund Kalmar har avsatt 50 kronor till Demotek i Kalmar, det är regionalt finansierat men de önskar ett statligt bidrag, för att hjälpa fler att komma igång utanför sin egen region. Finansieringen har varit ett visst problem. Nu söker man pengar från Framtiden kultur och hoppas på positivt besked. (Cay C lämnade ett positivt förhandsbesked om att Demoteket skulle få statliga bidrag under dagen.) Ord att lägga på minnet från Micke G: Morgondagens klassamhälle består av de som ser möjligheterna och de som inte ser möjligheterna. 6

7 $NWLRQVJUXSSHQI UEDUQNXOWXU.HUVWLQ2ODQGHUVHNUHWHUDUHRFK$OLUH]D$IVKDULOHGDPRW Se hemsidan: Rapport ska vara klar april 2006, just nu pågår en kartläggning som baseras på statistik och rapporter och göra en karta över vad barnkulturen finns nu. Kartläggning ska även ta upp goda exempel liksom hur barn har det och bygger på befintligt material. Vad är viktigast? Att lämna förslag på hur man stärker barnkulturen i Sverige och hitta samverkansformer mellan olika kulturformer. Sekreterare och ordförande har arbetstid för aktionsgruppen, övriga ledamöter arbetar på fritid. Ali vill ta reda på vad som är intressant att föra fram vad gäller biblioteksfrågor. Mångfalden och modersmål viktig, viktigt med bibliotekarier i skolan. Vad är viktigt för barn- och ungdomsbibliotekarier? Cay formulerar ett brev med underlag från bibliotekskonsulenterna till Aktionsgruppen, hur statistik räknas, nyckeltal per kommun, hur det ser ut nu. Vad ska bibliotekskonsulenterna göra nu? Vi ska räkna barnbibliotekarier i varje kommun. Cay gör ett frågeunderlag som kommer till oss. Aktionsgruppen ska ta initiativ till projekt, finns det gränsöverskridande projekt, hur kommer kulturarbetare in i barnens miljöer? Allmänna arvsfonden bidrar med 20 miljoner och därifrån ska man kunna söka projektpengar. $YG%$OOPlQWRFKEODQGDW Presentation av0doodvkhpvlgd för barn och unga(karin Zetterberg och Katarina Dorbell) en lathund för mindre bibliotek att göra hemsidor för barnbibliotek. Symbolerna av Filippa Widlund kommer att kunna användas fritt för bibliotek. Se vidare: $VWULG/LQGJUHQMXELOHXP(Lena Lundgren) Elisabeth Reslegård kommer att vara kampanjledare. Astrid Lindgren-sällskapet vill skaffa fram sponsorer som kan bidra med 30 miljoner kronor till 100-årsjubileet. Målsättning är att expandera bilden av A L. Böckerna i centrum, men också bidra till att bilden av A L blir mer mångfacetterad som yrkeskvinna, översättare och förlagsredaktör. Biblioteken är viktiga liksom länsbiblioteken. En upptaktsdag planeras i varje län Varje län kommer att ha ett större projekt att kunna söka bidrag till där länsbiblioteken kommer att delta och vara med att bedöma ansökningarna. Kalmar län: Margareta Hübinnette, Kalmar och Lo Claesson, Jönköping anmälde sitt intresse för att delta i referensgruppen som ska bildas. En utställning kommer att ske på Kulturhuset 2007, jubileet kommer att avslutas 14 november 2007.,)/$ Nordiskt nätverk för barnbibliotek från Nordbok till IFLA 7

8 Barnkonventionen i barnbibliotekens vardag, en illustratör från nordiskt varje land, Ann- Christine Magnusson vill ha exempel, förmöte i Stavanger, start på en kartläggning av barnkonventionen som grund, Inget kommer att ske från Biblioteksföreningens barnbiblioteksgrupp på IFLA $OODV%DUQEDUQ(Ewa Kollberg) Allas barnbarn, var finns det verksamhet? Birgitta Ahlén vill ha uppgifter, skicka uppgifter till Birgitta som behöver underlag. Ny bok på En bok för alla Susanna Ekström: /lvrfkehulwwd Norsk-svenska bokfesten se hemsidan 1lWYHUNI UPnQJNXOWXUHOODIUnJRU Var kommer bibliotekskonsulenterna in i detta arbete och inför kommande mångkulturår 2006? Missa inte ILLER Regionbibliotek Västra Götalands nya taltidning för unga synskadade Beställ provexemplar 0 WHI UELEOLRWHNVNRQVXOHQWHU Nästa år: preliminärt mars 2006 i Örebro. Ansvariga Regionbibliotek i Örebro län och Länsbibliotek Sörmland. Förslag på innehåll: utbildningar, BBL, Bibliotekstjänst, vilka ska vara med? En fråga som inte fanns tid att ta upp i år får följa med till nästa år. %LODJRU Program Deltagare Förslag till frågor av nationellt intresse för utveckling av bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet 8

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 1/6 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012

Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012 Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012 18 juni 2012 Kl. 10-11.15 Vad kan väl en skolbibliotekarie? Kl. 11.20 12.00 Madeleine Hjort, NSG Lunch 18 juni 2012 Kl. 13. 10

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom

Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom Fas 1 3 2011-2014 Bak-grund Biblioteksutveckling genom barnets delaktighet och rättigheter barns skapande fokus barn och unga som fritidsbesökare biblioteksmiljön

Läs mer

Uppdraget om planerna

Uppdraget om planerna Uppdraget om planerna Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se e-post biblioteksstatistik@kb.se Sidnummer 1 Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011 A. Tillsammans med länsbiblioteken

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21

Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21 Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21 Närvarande: Emelia Sundblad, Johan Sundlöf, Marianne Lindberg, Erika Horvat, Clara Nyström, Åsa Hedström, Lovisa Sundin, Anette Lundgren, Gudrun Sandström, Anna

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek Information till specialpedagoger tillsammans med Lerums bibliotek 2017-09-12 Presentation Heidi Carlsson Asplund Lerum/Sjövik IFLA Kultur i Väst, konsulent Jag ska prata om Kort om biblioteken i Lerum

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län genom Europeiska Socialfonden Jag som pratar: Catharina Aineström, projektledare, Skolbibliotekarielyftet Föredraget

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Biblioteket kl 13.30 16.00 Närvarande Birger Svensson Äldrenämnden, ordförande Sune Håkansson Äldrenämnden Bo Johansson Äldrenämnden Jan-Eric Wildros Kommunstyrelsen Laila Andersson SPF

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Mäta och väga. Malin Ögland. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås

Mäta och väga. Malin Ögland. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås Mäta och väga Malin Ögland Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Mäta och väga Mäta och Väga är ett projekt som drivs av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med Regionbibliotek

Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030.

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Närvarande: Anna Lindqvist, Gävleborg, Kerstin Olsson, Östergötland, Malin Ögland, Stockholm, Maria Törnfeldt, Dalarna, Katinka Borg,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

G Ä V L E B I B L I O T E K

G Ä V L E B I B L I O T E K Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2012/13 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolan är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning presenteras på följande vis på kommunens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Blackebergsmodellen. Memmo och Mysen i förskoleklassen

Blackebergsmodellen. Memmo och Mysen i förskoleklassen För skolor och bibliotek Blackebergsmodellen Memmo och Mysen i förskoleklassen I projektet Memmo och Mysen i förskoleklassen samarbetade bibliotek, skolor, förlag och författare för att låta sexåringar

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011.

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Närvarande: Gunilla Agby socialförvaltningen Orsa, Carina Sandgren-Gustafsson och Catarina Nääs från Mora särskola, Ingalill Lingman BVC, Marie Thorildsson

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Projektplan 2011-2012

Projektplan 2011-2012 Projektplan 2011-2012 Från tanke till handling att genom gränsöverskridande kommunikation söka nya metoder för att utveckla profession och läsfrämjandeverksamhet för små barn Projektet Från tanke till

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer