9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,"

Transkript

1 9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, Minnesanteckningar förda av Karin Zetterberg, Lars Johansson, Region Sydost, hälsade välkommen, informerade om konferensen och programpunkterna med föreläsare och deltagare. Isabella Josefsson från Länsbibliotek Västernorrland, vikarie för Karin Westerlund, hälsades särskilt välkommen. 9DGYLJ URFKKXUYLVDPYHUNDU±RP6NROELEOLRWHNVIRUXPL9l[M 0RQLFD%HUJTYLVWRFK,QJHOL.URRQ6NROELEOLRWHNVIRUXP startade Göran Jutesten, rektor och områdeschef, ett projekt för att utveckla skolbiblioteken i Växjö. Man började med ett par 7 9-skolor och anställde två bibliotekarier på tre år. Skol- och barnomsorgsnämnden var mycket positiva och genom politiska beslut utvecklades organisationen, en utvecklingsplan liksom handlingsplan har utarbetats med åren. Suzanne Hammargen anställdes som skolbibliotekschef men har nu (2005) slutat för att bli kultur- och bibliotekschef i Karlshamn anställdes ytterligare bibliotekarier och nu kunde även F-6 skolor ansöka om att bli modellbibliotek. Bibliotekarierna arbetar fyra dagar på skolbibliotek, de kan ibland ansvara för flera skolor, och har en gemensam dag på Skolbiblioteksforum finns nu 12 bibliotekarier och 14 bibliotek har fackutbildad personal. Rektor ansöker om att bli modellbibliotek i två år, rektor bidrar med 50 % av verksamhetsbidrag och får 50 % från centrala anslag. Lärarbibliotekarier har nu blivit bibliotekspedagoger. En utbildning för bibliotekspedagoger 5 poäng har ägt rum och i den utbildningen har man framförallt arbetat med att utforma en handlingsplan för skolbiblioteket. Skolbiblioteksforum i Växjö utsågs till årets bibliotek skolor återstår att utveckla 11 integrerade bibliotek finns. Alla skolor har handlingsplan och kursplan i bibliotekspedagogik. I handlingsplan ingår samverkan med stadsbiblioteket med gemensamma arbetsmöten och gemensam BOOK-IT-katalog vilket har varit mycket positivt och underlättat arbetet betydligt. Flera nätverksgrupper har bildats tillsammans med stadsbibliotekets personal. En utbildning i PBL, problembaserat lärande, har genomförts tillsammans med Växjö universitet. Hur arbetar de med förskolan? Förskolegrupper kommer till skolbiblioteket två gånger/månad, läser böcker och man introducerar dem i skolbiblioteket. Skolbibliotekarier medverkar vid föräldramöten och har också bokprat för pedagoger. 1

2 1lWYHUNVJUXSSHUELEOLRWHNRFKVNROD%ULWD:HVWOXQG9l[M VWDGVELEOLRWHN Nätverksgrupper startade 2002, gymnasierna var inte med från början. Personal från Hb, filialer och skolbiblioteksforum är representerade i nätverksgrupper för förskolan, 0 6, 7-9 och gymnasiet. Det är en unik chans att nå alla barn i kommunen och att ha en gemensam policy från biblioteket. En gång per termin träffas samtliga nätverk för att diskutera övergripande frågor. Det finns ett avtal mellan stadsbiblioteket och Skolbiblioteksforum. Nätverksgruppen för förskolan är riktad mot förmedlarna huvudsakligen och de kallas kulturombud. De får en bilderboksintroduktion och höstens nya böcker presenteras av bibliotekspersonal. Kulturrådspengar ansöks tillsammans med Skolbiblioteksforum för att nu ut med bokkassar med böcker på andra språk till invandrargrupper. Länsbibliotek Sydost har ett projekt Bok söker förmedlare med Pella Sahlin, lärarutbildare om bilderboksanalys som vänder sig till förskole- och bibliotekspersonal och lärare på lågstadiet liksom en bokpratskurs för bibliotekspersonal och skolbibliotekarier. *XGUXQ:HPPLQJ9l[M VWDGVELEOLRWHN Representanterna i nätverksgrupp F-6 består av 4 personer och ansöker om bidrag från Kulturrådet för inköp till arbetet med Bokjuryn. De väljer ut 20 bra böcker och bjuder in pedagoger som är förmedlare till stadsbiblioteket. Nätverksgruppen för tonår består av representanter för högstadiet och gymnasiet Sommarboken: barnen läser 10 böcker och redovisar sin läsning på biblioteket. De kan nu också redovisa på skolbiblioteket. De får en bok som belöning, dessutom är priser skänkta av badhuset, bokhandel med flera. Cirka 800 deltar i Sommarboken. Stadsbiblioteket har inte så många bokprat riktade mot skolklasser numera utan vänder sig mer till förmedlarna, vilket är ovant. Biblioteket känner att de har kommit till en brytningspunkt och funderar på vilken inriktning verksamheten ska ha. 6-årsgrupper kommer till skolbiblioteket och filialerna för biblioteksbesök och för att få sina lånekort. Det finns 15 filialer i Växjö kommun och av dessa är 12 integrerade folk- och skolbibliotek. Däremot kommer friskolorna till stadsbiblioteket eftersom de saknar skolbibliotek. Ett avtal finns med gymnasiet, annars finns inte avtal med andra friskolor. Vad mer erbjuder stadsbiblioteket på fritiden? Tillfälle till fritidsläsning med ett rikt öppethållande 8 20 vardag, samt lördags- och söndagsöppet. Programverksamhet med teater 1g/månad, 3-4 ggr/termin, även filialer har programverksamhet. Det finns utrymme för att förändra verksamheten på stadsbiblioteket nu när Skolbiblioteksforum finns och ger eleverna vad de behöver under skoltid. Sagostunder lockar få besökare och har upphört, det finns planer på verksamhet för 1-3 år. BVC-grupper kommer till stadsbiblioteket liksom skrivargrupp för yngre som har omvandlats till en fantasygrupp. Det finns också en ungdomsbibliotekarie i Växjö som gör ett bra arbete. Arbetet med biblioteksplan för kommunen är påbörjat. 2

3 %DUQHQVELEOLRWHN±.DWDULQD'RUEHOO Fråga Barnens bibliotek har pågått i 3 år, startade svarare finns på 24 bibliotek i Sverige och på Åland. 600 frågetillfällen har registrerats men varje tillfälle kan innehålla flera frågor. Flera medarbetare är välkomna, man har jour fredag fredag under en vecka. Ett samarbete med Fråga biblioteket är inlett och öppnar 8 april tillsammans med Barnens TPB och Ordbron. Gamla frågor och svar sparas och kan avläsas i VOFF en, men barnen är avpersonifierade och kan inte härledas. Vanliga frågor en undersökning gjord av Anna-Karin Josefsson - författarfrågor och tema i skolorna - eget skrivande, Att bli publicerad finns i Skrivboken - Om de skrivit digitalt går det att samla på biblioteket - Boktips - Om djur - Procedurfrågor om Bokjuryn - Synpunkter på Barnens bibliotek - Kluriga frågor? - Svaren ska vara ett boktips eller länktips Barnbibliotekarier med specialistkompetens inom fantasy, gamla barnböcker och religionsvetenskapliga frågor, finns men fler specialister behövs. Anmäl till Katarina. 1DWLRQHOOELEOLRWHNVSROLWLN&D\&RUQHOLXVRQ.XOWXUUnGHW En arbetsgrupp som bildades vid förra konsulentmötet i Umeå, bestående av Detlef Barkanowits, Länsbibliotek Norrbotten, Cay Corneliuson, Kulturrådet, Solveig Hedenström, Länsbibliotek Uppsala och Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm, har utarbetat ett förslag till riktlinjer för nationell barnbibliotekspolitik se bilaga (SH har) Efter diskussioner i mindre grupper kompletterades förslaget till riktlinjer se bilaga. Fråga från CC: Kommuner och landsting ska upprätta biblioteksplaner, hur gör länsbiblioteken? Vilket uppdrag ger landstingets kultur- och utbildningsnämnd till länsbiblioteken?.rqihuhqvi UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,, %LEOLRWHNDULHXWELOGQLQJHQL9l[M ±EOLUDOODEDUQELEOLRWHNDULHU" programansvarig för bibliotekarieutbildningen i Växjö ställde frågan Blir alla barnbibliotekarier? Utbildningen startade hösten 2003 med 40 platser, därför har ännu har ingen examinerats. I Växjö vill man fokusera på pedagogik och lärande och samarbetar med institutionen med pedagogik. Det är en 3 årig-utbildning,120 p, inom Biblioteks- och Informationsvetenskap. Syfte finns i programbeskrivningen den studerande skall skaffa sig goda teoretiska och praktiska kunskaper i B&I med speciell inriktning mot lärande- och kunskapsprocesser...syftar till att utveckla analytiska och reflekterande kompetenser hos den studerande. 3

4 Vem kan söka till utbildningen i Växjö? 40 p förkunskapskrav (övriga B&I- utbildningar kräver 80 p), men många av de sökande har längre utbildning. Två intagningsgrupper finns: en för humanistisk och en med naturvetenskaplig inriktning, De flesta sökande kommer från södra Sverige främst. Närheten är viktig, studenterna söker inte särskilt för att det är inriktning mot pedagogik och lärande. Pedagogik och lärande ingår i termin 2 och 4. Det finns tre lärare anställda och man har behov av ytterligare en som disputerar. Man vill fördjupa samarbetet med pedagogikområdet och anpassa den till bibliotekarieutbildningen. Man arbetar efter TPR-metoden uttytt Teori praktik reflektion. Läsa - skriva reflektera, en metodkurs i avsikt att skapa den reflekterande praktikern. Man har basgrupper med temaarbeten. Två veckor under utbildningen, termin 1 och 3, har man praktik och då studenterna kan arbeta med frågeställningar ute i verksamheten. Termin 5 kan ägnas åt till utlandsstudier och 14 studenter har valt Köpenhamn, Island, New York, Norge och Berlin. Populäraste kursen har varit klassificering och klassifikation! Gästföreläsare har bland annat varit Maria Ehde Andersson från Regionbibliotek Halland, Karin Wickström och Suzanne Hammargren, Skolbiblioteksforum Växjö Vem vill bli barnbibliotekarie? Ett projekt med mentorskap diskuteras i samarbete med Regionbibliotek Halland. Maria Ehde Andersson, Länsbibliotek Halland: få vill bli barnbibliotekarier, genomsnittstid att arbeta som barnbibliotekarie är nu 1,5 år. Marias idé: Använda verksamma barnbibliotekarier som mentorer till studenter på utbildningarna för att skapa intresse att bli barnbibliotekarie. Tyvärr har få barnbibliotekarier varit intresserade av att ställa upp som mentorer. Cay C ställde frågan Vad behövs? Kunskap om metoder eller praktisk kunskap som barnbibliotekarie? Biblioteken måste bli bättre i sin introduktion, måste möta de nya som kommer ut! Lena Lundgren: Vad kan länsbiblioteken göra? Introducera sommarjobb, oavlönat praktikarbete, grupper för nyanställda, mentorskap? Kan utbildningarna ta kontakt med länsbiblioteken om praktikjobb? Jämför sjuksköterskor som har 50 % praktik och 50% teori.,qirupdwlrqiunq73%±-hqq\1lovvrq Ny webbplats sedan jul, lättare att hitta från förstasidan, en speciell sida för föräldrar med läshinder med länkar har tillkommit. SIT (Specialpedagogiska institutet) som är ansvarig för inlästa läromedel vill försöka påverka förlagen att göra anpassade läromedel. Ett samarbete TPB och SIT är nu påbörjat. Upphovsrättsförändringar är på gång, Jenny återkommer med mer information när det träder i kraft. Taktila bilderböcker har fått en utökad målgrupp, inte bara synskadade. 7UROOULQJHQ av Lennart Hellsing är en ny taktil bilderbok. +lunrpphusrolvelohq av Arne Norlin, en variant av taktil bilderbok rekommenderas. Enligt Jenny behöver inte alla filialer ha taktila bilderböcker, det går bra att låna från TPB. 4

5 Ny affisch om att läsa på annat sätt finns att få från TPB. Punktskriftsböcker: mycket är på gång och utlånen ökar, material finns att beställa. Lånen ökar speciellt av DAISY-böcker. Jenny har gjort verksamhetsberättelsen för TPB ur ett barnperspektiv. En ny 1-dagsgrundkurs om Barn och talböcker kommer att äga rum till hösten, håll utkik! Kursen är breddad och har även pedagoger som målgrupp. Kärnhuset är Kulturrådets grupp för funktionshindrade där Lo Claesson och Kerstin Wockatz är representanter från länsbiblioteken. Det finns ett uppdrag från Kärnhusgruppen att ta fram en nationell symbol för Äppelhyllor. En tävling är utlyst för designutbildning och målet är att ha en ny logotyp för Äppelhyllor till 10 augusti då IFLA:s för konferens äger rum i Göteborg. Logotypen kommer att ägas av länsbibliotekarieföreningen och vara fri att använda.,qirupdwlrqiunq.xowxuunghw±&d\&ruqholxvrq LekaSpråkaLära: en GLVWDQVXWELOGQLQJS kurs kommer att erbjudas på länsbibliotek Värmlands hemsida. /XVWLOlVDQGH(5 eller 10 p) kommer att starta i Umeå och är en följd av LekaSpråkaLära (Gunilla Brinck),QN SVVW GHW, både redogörelse och ansökan ska vara inlämnat till Kulturrådet till 1 april. Om barnantalet minskar i skolorna och påverkar medianslaget negativt har det inte någon betydelse för att söka bidrag för läsfrämjande insatser. Kärnhusgruppen har gjort en HQNlWRPbSSHOK\OORU. 150 har besvarat enkäten som nu håller på att bearbetas. Regionbibliotek Halland har ansökt om att göra broschyr om Äppelhyllor. Ett VHPLQDULXP med temat Barnbiblioteket som rum planeras tillsammans med Biblioteksföreningens specialgrupp. 16 mars kl. 13 kungörs de nya pristagarna till $/0$SULVHW. Arrangörerna önskar att aktiviteter om barn och böcker äger rum veckan i maj då prisutdelningen sker. %RNRFKELEOLRWHNVPlVVDQ kommer att ha en annan strategi än tidigare år från Kulturrådet. Det blir en mindre monter men den kommer att ha en inriktning mot barn.,qirupdwlrqiunq.xowxuunghw±7xd6whqvwu P %DUQERNVNDWDORJHQ kommer att få en ny redaktion liksom ny urvalsgrupp, inriktningen är inte klar, idéerna man arbetar med är mångfald, berättande och eget skrivande. $QV NQLQJDURPOlVIUlPMDQGH: ett 30-tal projektansökningar har kommit in, beslut tas före sommaren.,qyhqwhulqjrpolviulpmdqgh pågår kolla mejl från Tua. 7lQNWRFKJMRUWVRPXQJGRPVELEOLRWHNDULH3HU+DUU\VRQ9l[M Per har en projektanställning sedan september 2003 för att utveckla biblioteket för unga människor år. 5

6 Upprinnelsen till projektet var att det var svårt att få studenter och gymnasieelever att komma till stadsbiblioteket, något behövde göras och man beslöt att satsa på två projekt: poesicafé och demotek. 3RHVLFDIp Nu har man haft poesicafé varannan månad, sammanlagt 6 7 stycken, med en estradpoet för de unga och en mer etablerad poet för de äldre, man vill ta tillvarata det lokala intresset kombinerat med impulser utifrån liksom musik. Marknadsföring har man gjort en särskild satsning på, det är viktig med snygga affischer och kontakter med press, universitetet, gymnasium. Det har gett resultat och första caféet lockade 150 personer. Även fortsättningsvis har det varit bra besökarantal med en åldersblandad publik som har gett många spännande möten. Det har getts tillfälle att läsa på Öppen scen och många unga och äldre med utländsk bakgrund har deltagit. I maj planeras en Poetry slam-tävling. 'HPRWHNHW0LFNH*XQQDUVVRQ5HDNWRU6\GRVW eller Demotekets idé är att låta unga, lokala band lämna in musik till biblioteket, göra den sökbar i katalogen och möjlighet att låna hem. Det verkade lovande men det dröjde innan skivorna började lämnas in. Vilka har lämnat in? De etablerade banden har lämnat in, inte fritidsgårdsbanden. Inspiration har man bland annat fått från Lava i Stockholm. Demoteket invigdes i december, man har haft kulturnatt och rockklubb på biblioteket, där ett hårdrockband spelade akustiskt. Växjö utsågs till Årets popstad 2003 av P3. Kända grupper är The Ark och Melody club. Demoteket startade i Kalmar län och 12 kommuner deltar, det har sedan utvidgats till Kronoberg och Blekinge. Idén är att engagera unga människor som använder digitala medel, inte bara musik utan även för film och skrivande med inriktning barn och ungdom och ung kommunikation. I Ronneby finns nu alster tillgängliga på biblioteket att lyssna och låna. Lunds universitet kommer att göra en magisteruppsats om Demoteket. Tänk om alla bibliotek kunde vända sig till Demoteket för att komma igång, det skulle finna ett starta upp-kit, marknadsföringen viktig och måste bli bättre. Nu delar Demoteket ut en T- shirt till alla som lämnat in med texten: Jag finns på Demoteket. Finansiering Regionförbund Kalmar har avsatt 50 kronor till Demotek i Kalmar, det är regionalt finansierat men de önskar ett statligt bidrag, för att hjälpa fler att komma igång utanför sin egen region. Finansieringen har varit ett visst problem. Nu söker man pengar från Framtiden kultur och hoppas på positivt besked. (Cay C lämnade ett positivt förhandsbesked om att Demoteket skulle få statliga bidrag under dagen.) Ord att lägga på minnet från Micke G: Morgondagens klassamhälle består av de som ser möjligheterna och de som inte ser möjligheterna. 6

7 $NWLRQVJUXSSHQI UEDUQNXOWXU.HUVWLQ2ODQGHUVHNUHWHUDUHRFK$OLUH]D$IVKDULOHGDPRW Se hemsidan: Rapport ska vara klar april 2006, just nu pågår en kartläggning som baseras på statistik och rapporter och göra en karta över vad barnkulturen finns nu. Kartläggning ska även ta upp goda exempel liksom hur barn har det och bygger på befintligt material. Vad är viktigast? Att lämna förslag på hur man stärker barnkulturen i Sverige och hitta samverkansformer mellan olika kulturformer. Sekreterare och ordförande har arbetstid för aktionsgruppen, övriga ledamöter arbetar på fritid. Ali vill ta reda på vad som är intressant att föra fram vad gäller biblioteksfrågor. Mångfalden och modersmål viktig, viktigt med bibliotekarier i skolan. Vad är viktigt för barn- och ungdomsbibliotekarier? Cay formulerar ett brev med underlag från bibliotekskonsulenterna till Aktionsgruppen, hur statistik räknas, nyckeltal per kommun, hur det ser ut nu. Vad ska bibliotekskonsulenterna göra nu? Vi ska räkna barnbibliotekarier i varje kommun. Cay gör ett frågeunderlag som kommer till oss. Aktionsgruppen ska ta initiativ till projekt, finns det gränsöverskridande projekt, hur kommer kulturarbetare in i barnens miljöer? Allmänna arvsfonden bidrar med 20 miljoner och därifrån ska man kunna söka projektpengar. $YG%$OOPlQWRFKEODQGDW Presentation av0doodvkhpvlgd för barn och unga(karin Zetterberg och Katarina Dorbell) en lathund för mindre bibliotek att göra hemsidor för barnbibliotek. Symbolerna av Filippa Widlund kommer att kunna användas fritt för bibliotek. Se vidare: $VWULG/LQGJUHQMXELOHXP(Lena Lundgren) Elisabeth Reslegård kommer att vara kampanjledare. Astrid Lindgren-sällskapet vill skaffa fram sponsorer som kan bidra med 30 miljoner kronor till 100-årsjubileet. Målsättning är att expandera bilden av A L. Böckerna i centrum, men också bidra till att bilden av A L blir mer mångfacetterad som yrkeskvinna, översättare och förlagsredaktör. Biblioteken är viktiga liksom länsbiblioteken. En upptaktsdag planeras i varje län Varje län kommer att ha ett större projekt att kunna söka bidrag till där länsbiblioteken kommer att delta och vara med att bedöma ansökningarna. Kalmar län: Margareta Hübinnette, Kalmar och Lo Claesson, Jönköping anmälde sitt intresse för att delta i referensgruppen som ska bildas. En utställning kommer att ske på Kulturhuset 2007, jubileet kommer att avslutas 14 november 2007.,)/$ Nordiskt nätverk för barnbibliotek från Nordbok till IFLA 7

8 Barnkonventionen i barnbibliotekens vardag, en illustratör från nordiskt varje land, Ann- Christine Magnusson vill ha exempel, förmöte i Stavanger, start på en kartläggning av barnkonventionen som grund, Inget kommer att ske från Biblioteksföreningens barnbiblioteksgrupp på IFLA $OODV%DUQEDUQ(Ewa Kollberg) Allas barnbarn, var finns det verksamhet? Birgitta Ahlén vill ha uppgifter, skicka uppgifter till Birgitta som behöver underlag. Ny bok på En bok för alla Susanna Ekström: /lvrfkehulwwd Norsk-svenska bokfesten se hemsidan 1lWYHUNI UPnQJNXOWXUHOODIUnJRU Var kommer bibliotekskonsulenterna in i detta arbete och inför kommande mångkulturår 2006? Missa inte ILLER Regionbibliotek Västra Götalands nya taltidning för unga synskadade Beställ provexemplar 0 WHI UELEOLRWHNVNRQVXOHQWHU Nästa år: preliminärt mars 2006 i Örebro. Ansvariga Regionbibliotek i Örebro län och Länsbibliotek Sörmland. Förslag på innehåll: utbildningar, BBL, Bibliotekstjänst, vilka ska vara med? En fråga som inte fanns tid att ta upp i år får följa med till nästa år. %LODJRU Program Deltagare Förslag till frågor av nationellt intresse för utveckling av bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet 8

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Jenny Samuelsson Länsbibliotek Jönköping April 2013 Barn- och ungdomsverksamheten pa Jo nko pings la ns kommunbibliotek Jönköpings län består

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek

Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek En rapport från Lärarförbundet och Centum för lättläst Förord Från skolans värld kommer ständigt rapporter om problem kring elevers bristande

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun Telebild - det nya mediet för att nå maximal kunskap och gemenskap? Med fokus på användaren fördjupad

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008

Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008 Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008 Deltagare: Lena Larsson, Karlskrona; Cecilia Ungerbäck-Smith, Lessebo; Jens Christiansson, Ljungby; Pia Hardinsson, Markaryd; Jenny Forslund,

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Barn- och ungdomsstrategi för TPB 1 Inledning... 2 1.1 Övergripande utgångspunkter... 2 1.2 TPB:s utgångspunkter... 3 1.3 TPB:s övergripande mål för arbetet med tillgängliga

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Närvarande: Katarina Dorbell (Barnens bibliotek) Åsa Zetterström (Minabibliotek) Regine Nordström (Polarbibblo.se), Jenny Nilsson (Barnens sidor

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Skolbibliotekarie lyftet

Skolbibliotekarie lyftet Skolbibliotekarie lyftet Rätt kompetens i skolbiblioteket? kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov hos skolbibliotekspersonal av Inga Andersson projektledare, Skolbibliotekarielyftet Rätt

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

Bilaga till Slutrapport KomPo Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (www.polarbibblo.se)

Bilaga till Slutrapport KomPo Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (www.polarbibblo.se) Foto: Zumurad Rabi Bilaga till Slutrapport KomPo - Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (www.polarbibblo.se) Del av det treåriga projektet Barnen, folkbiblioteken och de digitala bibliotekstjänsterna

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer