9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,"

Transkript

1 9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, Minnesanteckningar förda av Karin Zetterberg, Lars Johansson, Region Sydost, hälsade välkommen, informerade om konferensen och programpunkterna med föreläsare och deltagare. Isabella Josefsson från Länsbibliotek Västernorrland, vikarie för Karin Westerlund, hälsades särskilt välkommen. 9DGYLJ URFKKXUYLVDPYHUNDU±RP6NROELEOLRWHNVIRUXPL9l[M 0RQLFD%HUJTYLVWRFK,QJHOL.URRQ6NROELEOLRWHNVIRUXP startade Göran Jutesten, rektor och områdeschef, ett projekt för att utveckla skolbiblioteken i Växjö. Man började med ett par 7 9-skolor och anställde två bibliotekarier på tre år. Skol- och barnomsorgsnämnden var mycket positiva och genom politiska beslut utvecklades organisationen, en utvecklingsplan liksom handlingsplan har utarbetats med åren. Suzanne Hammargen anställdes som skolbibliotekschef men har nu (2005) slutat för att bli kultur- och bibliotekschef i Karlshamn anställdes ytterligare bibliotekarier och nu kunde även F-6 skolor ansöka om att bli modellbibliotek. Bibliotekarierna arbetar fyra dagar på skolbibliotek, de kan ibland ansvara för flera skolor, och har en gemensam dag på Skolbiblioteksforum finns nu 12 bibliotekarier och 14 bibliotek har fackutbildad personal. Rektor ansöker om att bli modellbibliotek i två år, rektor bidrar med 50 % av verksamhetsbidrag och får 50 % från centrala anslag. Lärarbibliotekarier har nu blivit bibliotekspedagoger. En utbildning för bibliotekspedagoger 5 poäng har ägt rum och i den utbildningen har man framförallt arbetat med att utforma en handlingsplan för skolbiblioteket. Skolbiblioteksforum i Växjö utsågs till årets bibliotek skolor återstår att utveckla 11 integrerade bibliotek finns. Alla skolor har handlingsplan och kursplan i bibliotekspedagogik. I handlingsplan ingår samverkan med stadsbiblioteket med gemensamma arbetsmöten och gemensam BOOK-IT-katalog vilket har varit mycket positivt och underlättat arbetet betydligt. Flera nätverksgrupper har bildats tillsammans med stadsbibliotekets personal. En utbildning i PBL, problembaserat lärande, har genomförts tillsammans med Växjö universitet. Hur arbetar de med förskolan? Förskolegrupper kommer till skolbiblioteket två gånger/månad, läser böcker och man introducerar dem i skolbiblioteket. Skolbibliotekarier medverkar vid föräldramöten och har också bokprat för pedagoger. 1

2 1lWYHUNVJUXSSHUELEOLRWHNRFKVNROD%ULWD:HVWOXQG9l[M VWDGVELEOLRWHN Nätverksgrupper startade 2002, gymnasierna var inte med från början. Personal från Hb, filialer och skolbiblioteksforum är representerade i nätverksgrupper för förskolan, 0 6, 7-9 och gymnasiet. Det är en unik chans att nå alla barn i kommunen och att ha en gemensam policy från biblioteket. En gång per termin träffas samtliga nätverk för att diskutera övergripande frågor. Det finns ett avtal mellan stadsbiblioteket och Skolbiblioteksforum. Nätverksgruppen för förskolan är riktad mot förmedlarna huvudsakligen och de kallas kulturombud. De får en bilderboksintroduktion och höstens nya böcker presenteras av bibliotekspersonal. Kulturrådspengar ansöks tillsammans med Skolbiblioteksforum för att nu ut med bokkassar med böcker på andra språk till invandrargrupper. Länsbibliotek Sydost har ett projekt Bok söker förmedlare med Pella Sahlin, lärarutbildare om bilderboksanalys som vänder sig till förskole- och bibliotekspersonal och lärare på lågstadiet liksom en bokpratskurs för bibliotekspersonal och skolbibliotekarier. *XGUXQ:HPPLQJ9l[M VWDGVELEOLRWHN Representanterna i nätverksgrupp F-6 består av 4 personer och ansöker om bidrag från Kulturrådet för inköp till arbetet med Bokjuryn. De väljer ut 20 bra böcker och bjuder in pedagoger som är förmedlare till stadsbiblioteket. Nätverksgruppen för tonår består av representanter för högstadiet och gymnasiet Sommarboken: barnen läser 10 böcker och redovisar sin läsning på biblioteket. De kan nu också redovisa på skolbiblioteket. De får en bok som belöning, dessutom är priser skänkta av badhuset, bokhandel med flera. Cirka 800 deltar i Sommarboken. Stadsbiblioteket har inte så många bokprat riktade mot skolklasser numera utan vänder sig mer till förmedlarna, vilket är ovant. Biblioteket känner att de har kommit till en brytningspunkt och funderar på vilken inriktning verksamheten ska ha. 6-årsgrupper kommer till skolbiblioteket och filialerna för biblioteksbesök och för att få sina lånekort. Det finns 15 filialer i Växjö kommun och av dessa är 12 integrerade folk- och skolbibliotek. Däremot kommer friskolorna till stadsbiblioteket eftersom de saknar skolbibliotek. Ett avtal finns med gymnasiet, annars finns inte avtal med andra friskolor. Vad mer erbjuder stadsbiblioteket på fritiden? Tillfälle till fritidsläsning med ett rikt öppethållande 8 20 vardag, samt lördags- och söndagsöppet. Programverksamhet med teater 1g/månad, 3-4 ggr/termin, även filialer har programverksamhet. Det finns utrymme för att förändra verksamheten på stadsbiblioteket nu när Skolbiblioteksforum finns och ger eleverna vad de behöver under skoltid. Sagostunder lockar få besökare och har upphört, det finns planer på verksamhet för 1-3 år. BVC-grupper kommer till stadsbiblioteket liksom skrivargrupp för yngre som har omvandlats till en fantasygrupp. Det finns också en ungdomsbibliotekarie i Växjö som gör ett bra arbete. Arbetet med biblioteksplan för kommunen är påbörjat. 2

3 %DUQHQVELEOLRWHN±.DWDULQD'RUEHOO Fråga Barnens bibliotek har pågått i 3 år, startade svarare finns på 24 bibliotek i Sverige och på Åland. 600 frågetillfällen har registrerats men varje tillfälle kan innehålla flera frågor. Flera medarbetare är välkomna, man har jour fredag fredag under en vecka. Ett samarbete med Fråga biblioteket är inlett och öppnar 8 april tillsammans med Barnens TPB och Ordbron. Gamla frågor och svar sparas och kan avläsas i VOFF en, men barnen är avpersonifierade och kan inte härledas. Vanliga frågor en undersökning gjord av Anna-Karin Josefsson - författarfrågor och tema i skolorna - eget skrivande, Att bli publicerad finns i Skrivboken - Om de skrivit digitalt går det att samla på biblioteket - Boktips - Om djur - Procedurfrågor om Bokjuryn - Synpunkter på Barnens bibliotek - Kluriga frågor? - Svaren ska vara ett boktips eller länktips Barnbibliotekarier med specialistkompetens inom fantasy, gamla barnböcker och religionsvetenskapliga frågor, finns men fler specialister behövs. Anmäl till Katarina. 1DWLRQHOOELEOLRWHNVSROLWLN&D\&RUQHOLXVRQ.XOWXUUnGHW En arbetsgrupp som bildades vid förra konsulentmötet i Umeå, bestående av Detlef Barkanowits, Länsbibliotek Norrbotten, Cay Corneliuson, Kulturrådet, Solveig Hedenström, Länsbibliotek Uppsala och Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm, har utarbetat ett förslag till riktlinjer för nationell barnbibliotekspolitik se bilaga (SH har) Efter diskussioner i mindre grupper kompletterades förslaget till riktlinjer se bilaga. Fråga från CC: Kommuner och landsting ska upprätta biblioteksplaner, hur gör länsbiblioteken? Vilket uppdrag ger landstingets kultur- och utbildningsnämnd till länsbiblioteken?.rqihuhqvi UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,, %LEOLRWHNDULHXWELOGQLQJHQL9l[M ±EOLUDOODEDUQELEOLRWHNDULHU" programansvarig för bibliotekarieutbildningen i Växjö ställde frågan Blir alla barnbibliotekarier? Utbildningen startade hösten 2003 med 40 platser, därför har ännu har ingen examinerats. I Växjö vill man fokusera på pedagogik och lärande och samarbetar med institutionen med pedagogik. Det är en 3 årig-utbildning,120 p, inom Biblioteks- och Informationsvetenskap. Syfte finns i programbeskrivningen den studerande skall skaffa sig goda teoretiska och praktiska kunskaper i B&I med speciell inriktning mot lärande- och kunskapsprocesser...syftar till att utveckla analytiska och reflekterande kompetenser hos den studerande. 3

4 Vem kan söka till utbildningen i Växjö? 40 p förkunskapskrav (övriga B&I- utbildningar kräver 80 p), men många av de sökande har längre utbildning. Två intagningsgrupper finns: en för humanistisk och en med naturvetenskaplig inriktning, De flesta sökande kommer från södra Sverige främst. Närheten är viktig, studenterna söker inte särskilt för att det är inriktning mot pedagogik och lärande. Pedagogik och lärande ingår i termin 2 och 4. Det finns tre lärare anställda och man har behov av ytterligare en som disputerar. Man vill fördjupa samarbetet med pedagogikområdet och anpassa den till bibliotekarieutbildningen. Man arbetar efter TPR-metoden uttytt Teori praktik reflektion. Läsa - skriva reflektera, en metodkurs i avsikt att skapa den reflekterande praktikern. Man har basgrupper med temaarbeten. Två veckor under utbildningen, termin 1 och 3, har man praktik och då studenterna kan arbeta med frågeställningar ute i verksamheten. Termin 5 kan ägnas åt till utlandsstudier och 14 studenter har valt Köpenhamn, Island, New York, Norge och Berlin. Populäraste kursen har varit klassificering och klassifikation! Gästföreläsare har bland annat varit Maria Ehde Andersson från Regionbibliotek Halland, Karin Wickström och Suzanne Hammargren, Skolbiblioteksforum Växjö Vem vill bli barnbibliotekarie? Ett projekt med mentorskap diskuteras i samarbete med Regionbibliotek Halland. Maria Ehde Andersson, Länsbibliotek Halland: få vill bli barnbibliotekarier, genomsnittstid att arbeta som barnbibliotekarie är nu 1,5 år. Marias idé: Använda verksamma barnbibliotekarier som mentorer till studenter på utbildningarna för att skapa intresse att bli barnbibliotekarie. Tyvärr har få barnbibliotekarier varit intresserade av att ställa upp som mentorer. Cay C ställde frågan Vad behövs? Kunskap om metoder eller praktisk kunskap som barnbibliotekarie? Biblioteken måste bli bättre i sin introduktion, måste möta de nya som kommer ut! Lena Lundgren: Vad kan länsbiblioteken göra? Introducera sommarjobb, oavlönat praktikarbete, grupper för nyanställda, mentorskap? Kan utbildningarna ta kontakt med länsbiblioteken om praktikjobb? Jämför sjuksköterskor som har 50 % praktik och 50% teori.,qirupdwlrqiunq73%±-hqq\1lovvrq Ny webbplats sedan jul, lättare att hitta från förstasidan, en speciell sida för föräldrar med läshinder med länkar har tillkommit. SIT (Specialpedagogiska institutet) som är ansvarig för inlästa läromedel vill försöka påverka förlagen att göra anpassade läromedel. Ett samarbete TPB och SIT är nu påbörjat. Upphovsrättsförändringar är på gång, Jenny återkommer med mer information när det träder i kraft. Taktila bilderböcker har fått en utökad målgrupp, inte bara synskadade. 7UROOULQJHQ av Lennart Hellsing är en ny taktil bilderbok. +lunrpphusrolvelohq av Arne Norlin, en variant av taktil bilderbok rekommenderas. Enligt Jenny behöver inte alla filialer ha taktila bilderböcker, det går bra att låna från TPB. 4

5 Ny affisch om att läsa på annat sätt finns att få från TPB. Punktskriftsböcker: mycket är på gång och utlånen ökar, material finns att beställa. Lånen ökar speciellt av DAISY-böcker. Jenny har gjort verksamhetsberättelsen för TPB ur ett barnperspektiv. En ny 1-dagsgrundkurs om Barn och talböcker kommer att äga rum till hösten, håll utkik! Kursen är breddad och har även pedagoger som målgrupp. Kärnhuset är Kulturrådets grupp för funktionshindrade där Lo Claesson och Kerstin Wockatz är representanter från länsbiblioteken. Det finns ett uppdrag från Kärnhusgruppen att ta fram en nationell symbol för Äppelhyllor. En tävling är utlyst för designutbildning och målet är att ha en ny logotyp för Äppelhyllor till 10 augusti då IFLA:s för konferens äger rum i Göteborg. Logotypen kommer att ägas av länsbibliotekarieföreningen och vara fri att använda.,qirupdwlrqiunq.xowxuunghw±&d\&ruqholxvrq LekaSpråkaLära: en GLVWDQVXWELOGQLQJS kurs kommer att erbjudas på länsbibliotek Värmlands hemsida. /XVWLOlVDQGH(5 eller 10 p) kommer att starta i Umeå och är en följd av LekaSpråkaLära (Gunilla Brinck),QN SVVW GHW, både redogörelse och ansökan ska vara inlämnat till Kulturrådet till 1 april. Om barnantalet minskar i skolorna och påverkar medianslaget negativt har det inte någon betydelse för att söka bidrag för läsfrämjande insatser. Kärnhusgruppen har gjort en HQNlWRPbSSHOK\OORU. 150 har besvarat enkäten som nu håller på att bearbetas. Regionbibliotek Halland har ansökt om att göra broschyr om Äppelhyllor. Ett VHPLQDULXP med temat Barnbiblioteket som rum planeras tillsammans med Biblioteksföreningens specialgrupp. 16 mars kl. 13 kungörs de nya pristagarna till $/0$SULVHW. Arrangörerna önskar att aktiviteter om barn och böcker äger rum veckan i maj då prisutdelningen sker. %RNRFKELEOLRWHNVPlVVDQ kommer att ha en annan strategi än tidigare år från Kulturrådet. Det blir en mindre monter men den kommer att ha en inriktning mot barn.,qirupdwlrqiunq.xowxuunghw±7xd6whqvwu P %DUQERNVNDWDORJHQ kommer att få en ny redaktion liksom ny urvalsgrupp, inriktningen är inte klar, idéerna man arbetar med är mångfald, berättande och eget skrivande. $QV NQLQJDURPOlVIUlPMDQGH: ett 30-tal projektansökningar har kommit in, beslut tas före sommaren.,qyhqwhulqjrpolviulpmdqgh pågår kolla mejl från Tua. 7lQNWRFKJMRUWVRPXQJGRPVELEOLRWHNDULH3HU+DUU\VRQ9l[M Per har en projektanställning sedan september 2003 för att utveckla biblioteket för unga människor år. 5

6 Upprinnelsen till projektet var att det var svårt att få studenter och gymnasieelever att komma till stadsbiblioteket, något behövde göras och man beslöt att satsa på två projekt: poesicafé och demotek. 3RHVLFDIp Nu har man haft poesicafé varannan månad, sammanlagt 6 7 stycken, med en estradpoet för de unga och en mer etablerad poet för de äldre, man vill ta tillvarata det lokala intresset kombinerat med impulser utifrån liksom musik. Marknadsföring har man gjort en särskild satsning på, det är viktig med snygga affischer och kontakter med press, universitetet, gymnasium. Det har gett resultat och första caféet lockade 150 personer. Även fortsättningsvis har det varit bra besökarantal med en åldersblandad publik som har gett många spännande möten. Det har getts tillfälle att läsa på Öppen scen och många unga och äldre med utländsk bakgrund har deltagit. I maj planeras en Poetry slam-tävling. 'HPRWHNHW0LFNH*XQQDUVVRQ5HDNWRU6\GRVW eller Demotekets idé är att låta unga, lokala band lämna in musik till biblioteket, göra den sökbar i katalogen och möjlighet att låna hem. Det verkade lovande men det dröjde innan skivorna började lämnas in. Vilka har lämnat in? De etablerade banden har lämnat in, inte fritidsgårdsbanden. Inspiration har man bland annat fått från Lava i Stockholm. Demoteket invigdes i december, man har haft kulturnatt och rockklubb på biblioteket, där ett hårdrockband spelade akustiskt. Växjö utsågs till Årets popstad 2003 av P3. Kända grupper är The Ark och Melody club. Demoteket startade i Kalmar län och 12 kommuner deltar, det har sedan utvidgats till Kronoberg och Blekinge. Idén är att engagera unga människor som använder digitala medel, inte bara musik utan även för film och skrivande med inriktning barn och ungdom och ung kommunikation. I Ronneby finns nu alster tillgängliga på biblioteket att lyssna och låna. Lunds universitet kommer att göra en magisteruppsats om Demoteket. Tänk om alla bibliotek kunde vända sig till Demoteket för att komma igång, det skulle finna ett starta upp-kit, marknadsföringen viktig och måste bli bättre. Nu delar Demoteket ut en T- shirt till alla som lämnat in med texten: Jag finns på Demoteket. Finansiering Regionförbund Kalmar har avsatt 50 kronor till Demotek i Kalmar, det är regionalt finansierat men de önskar ett statligt bidrag, för att hjälpa fler att komma igång utanför sin egen region. Finansieringen har varit ett visst problem. Nu söker man pengar från Framtiden kultur och hoppas på positivt besked. (Cay C lämnade ett positivt förhandsbesked om att Demoteket skulle få statliga bidrag under dagen.) Ord att lägga på minnet från Micke G: Morgondagens klassamhälle består av de som ser möjligheterna och de som inte ser möjligheterna. 6

7 $NWLRQVJUXSSHQI UEDUQNXOWXU.HUVWLQ2ODQGHUVHNUHWHUDUHRFK$OLUH]D$IVKDULOHGDPRW Se hemsidan: Rapport ska vara klar april 2006, just nu pågår en kartläggning som baseras på statistik och rapporter och göra en karta över vad barnkulturen finns nu. Kartläggning ska även ta upp goda exempel liksom hur barn har det och bygger på befintligt material. Vad är viktigast? Att lämna förslag på hur man stärker barnkulturen i Sverige och hitta samverkansformer mellan olika kulturformer. Sekreterare och ordförande har arbetstid för aktionsgruppen, övriga ledamöter arbetar på fritid. Ali vill ta reda på vad som är intressant att föra fram vad gäller biblioteksfrågor. Mångfalden och modersmål viktig, viktigt med bibliotekarier i skolan. Vad är viktigt för barn- och ungdomsbibliotekarier? Cay formulerar ett brev med underlag från bibliotekskonsulenterna till Aktionsgruppen, hur statistik räknas, nyckeltal per kommun, hur det ser ut nu. Vad ska bibliotekskonsulenterna göra nu? Vi ska räkna barnbibliotekarier i varje kommun. Cay gör ett frågeunderlag som kommer till oss. Aktionsgruppen ska ta initiativ till projekt, finns det gränsöverskridande projekt, hur kommer kulturarbetare in i barnens miljöer? Allmänna arvsfonden bidrar med 20 miljoner och därifrån ska man kunna söka projektpengar. $YG%$OOPlQWRFKEODQGDW Presentation av0doodvkhpvlgd för barn och unga(karin Zetterberg och Katarina Dorbell) en lathund för mindre bibliotek att göra hemsidor för barnbibliotek. Symbolerna av Filippa Widlund kommer att kunna användas fritt för bibliotek. Se vidare: $VWULG/LQGJUHQMXELOHXP(Lena Lundgren) Elisabeth Reslegård kommer att vara kampanjledare. Astrid Lindgren-sällskapet vill skaffa fram sponsorer som kan bidra med 30 miljoner kronor till 100-årsjubileet. Målsättning är att expandera bilden av A L. Böckerna i centrum, men också bidra till att bilden av A L blir mer mångfacetterad som yrkeskvinna, översättare och förlagsredaktör. Biblioteken är viktiga liksom länsbiblioteken. En upptaktsdag planeras i varje län Varje län kommer att ha ett större projekt att kunna söka bidrag till där länsbiblioteken kommer att delta och vara med att bedöma ansökningarna. Kalmar län: Margareta Hübinnette, Kalmar och Lo Claesson, Jönköping anmälde sitt intresse för att delta i referensgruppen som ska bildas. En utställning kommer att ske på Kulturhuset 2007, jubileet kommer att avslutas 14 november 2007.,)/$ Nordiskt nätverk för barnbibliotek från Nordbok till IFLA 7

8 Barnkonventionen i barnbibliotekens vardag, en illustratör från nordiskt varje land, Ann- Christine Magnusson vill ha exempel, förmöte i Stavanger, start på en kartläggning av barnkonventionen som grund, Inget kommer att ske från Biblioteksföreningens barnbiblioteksgrupp på IFLA $OODV%DUQEDUQ(Ewa Kollberg) Allas barnbarn, var finns det verksamhet? Birgitta Ahlén vill ha uppgifter, skicka uppgifter till Birgitta som behöver underlag. Ny bok på En bok för alla Susanna Ekström: /lvrfkehulwwd Norsk-svenska bokfesten se hemsidan 1lWYHUNI UPnQJNXOWXUHOODIUnJRU Var kommer bibliotekskonsulenterna in i detta arbete och inför kommande mångkulturår 2006? Missa inte ILLER Regionbibliotek Västra Götalands nya taltidning för unga synskadade Beställ provexemplar 0 WHI UELEOLRWHNVNRQVXOHQWHU Nästa år: preliminärt mars 2006 i Örebro. Ansvariga Regionbibliotek i Örebro län och Länsbibliotek Sörmland. Förslag på innehåll: utbildningar, BBL, Bibliotekstjänst, vilka ska vara med? En fråga som inte fanns tid att ta upp i år får följa med till nästa år. %LODJRU Program Deltagare Förslag till frågor av nationellt intresse för utveckling av bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet 8

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt?

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt? Biblioteksbladet TILLGÄNGLIGHET: Hur blev det? BOK & BIBLIOTEK: Hur var det? REGIONAL KULTURSAMVERKAN: Vem får pengarna? ETHIOPIA READS: Ett hotat projekt? 08:2010 Tillgänglighet mer än bara ramper Det

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Biblioteksbladet #02 SSB: Från vision till verklighet KB: Instruktionen dröjer Hällefors: Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #02 Förr

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Det finns forskning som säger att vi ägnar alldeles för lite tid åt att prata med våra barn

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Dags att höja ribban!?

Dags att höja ribban!? Dags att höja ribban!? Kerstin Rydsjö Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför

Läs mer