Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter""

Transkript

1 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna den 26 maj Välkomsthälsning Sarita Hotti och Johan Nilsson, Eskilstuna kommun Sarita Hotti inledde med att förklara hur glad hon var över att Länsstyrelsen och Sametinget valt att lägga konferensen i Eskilstuna. Vi blev utsedda till årets minoritetskommun förra året och vi är stolta över arbetet som gjorts för de här frågorna i kommunen. Redan för 350 år sedan fanns det finsktalande i området och idag har 18 procent i Eskilstuna finsk anknytning genom första, andra eller tredje generationen. Jag själv talar finska och har finska föräldrar. På 70-talet startade arbetet med minoritetsspråk och även då talade man om vikten av språket och kulturen. Politiken har hela tiden haft en god dialog med den finska gruppen i Eskilstuna. Nu när vi äntligen är finskt förvaltningsområde behöver det inte kosta oss så mycket att fortsätta arbeta för det, vi har redan en bra grund. Däremot ska vi inte stå still utan utvecklas så att Eskilstuna blir ännu bättre för våra minoritetsgrupper, sa Sarita Hotti. Johan Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden: Alla förändringar tar tid så vi måste ha tålamod och målmedvetenhet. Det talas 60 olika språk i skolan i Eskilstuna. Vår kommun växer med 900 personer Inom förskolan innebär det en stor utmaning. Vi bygger så mycket vi orkar och har lite växtvärk just nu. Det betyder bland annat stora barngrupper en tid framöver. Vi talar mycket om det här med modersmålsstöd i förskolan och vi har det inom 40 olika språkgrupper idag. Det saknas en del modersmålslärare exempelvis i romani, där är det svårt att få tag på utbildade lärare. Alla våra modersmålslärare ska ha utbildning som lärare, det är vårt mål, men vi har inte lyckats tillräckligt bra där. Finska var länge den största språkgruppen i Eskilstuna kommun, utöver svenska, men för två år sedan gick de arabiska språken om det finska. Vi är en mångkulturell stad, vilket vi tror är positivt för framtiden. Det gör att våra invånare kan få en ökad acceptans för olikheter särskilt om man möter dem redan som barn eftersom barn är fördomsfria till skillnad från oss vuxna. Även Sara Molander, som var konferensens moderator, hälsade deltagarna välkomna.

2 Minoritetslagens betydelse för förskolans arbete Utvecklingsledare Katarina Popovic, Länsstyrelsen i Stockholms län Jag ska prata om minoritetspolitiken, den nya lagen om nationella minoriteter och koppla det till förskolan, förklarade Katarina Popovic. Konventioner som ligger till grund för minoritetspolitiken är Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter handlar även om kulturella identiteter och religion, och inte bara om språk. År 2000 ratificerade Sverige de två konventionerna. Sverige har fem nationella minoriteter och uppskattningsvis bor det judar, romer, samer, sverigefinnar och omkring tornedalingar i landet. Siffrorna är ungefärliga, det finns ingen exakt statistik eftersom vi inte har någon registrering av etnisk tillhörighet i Sverige. Därför bygger uppgifterna på självidentifikation, vars och ens egen uppfattning om vilken grupp man tillhör. De fem nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib (alla varieteter), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli (alla varieteter). Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (LoNM) trädde i kraft 1 januari Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp lagen. Den tidigare minoritetslagstiftningen gällde endast sju kommuner i Norrbotten. Den nya lagen innehåller allmänna bestämmelser, eller grundskydd, som gäller i hela landet och för samtliga fem nationella minoriteter. Den innehåller också ett förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli inom de så kallade förvaltningsområdena. Eskilstuna är en del av det finska förvaltningsområdet vilket innebär att finska har ett förstärkt skydd. Grundskyddet, som alltså gäller både inom och utanför förvaltningsområden, finns i LoNM:s inledande paragrafer. Paragraf 3 innebär att förvaltningsmyndigheter när det behövs på lämpligt sätt ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen. Paragraf 4 slår fast att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (se även språklagen paragraf 8). Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Det är mycket viktigt att tidigt stödja barnet om man vill att språken ska finnas kvar. Här har förskolan en viktig och central roll, även när det gäller barn som tillhör andra nationella minoriteter, exempelvis den romska och den judiska minoriteten. Paragraf 5 säger att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Samrådsskyldigheten gäller samtliga fem nationella minoriteter. 2

3 När det gäller förskolan är det viktigt att samråda med föräldrarna till barnen. Här har man en fördel i att denna grupp är lätt att komma i kontakt med och ha direkta samråd med. Enligt paragraf 17 i LoNM ska en kommun i ett förvaltningsområde, när den erbjuder plats i förskola, erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har fått många frågor kring vad som menas med hela eller delar av verksamheten. Det är många kommuner (totalt 47 st) som ingår i förvaltningsområdet. Dessa har olika resurser, och man kan därför inte slå fast exakt vad det ska innebära. Men det viktiga är att göra bedömningen i samråd med föräldrarna och hitta en nivå som matchar behoven. Nyckelorden är kartläggning och samråd. Kommuner, landsting och regioner i förvaltningsområden får särskilda statsbidrag för att täcka de merkostnader som den nya lagstiftningen kan medföra. Medlen ska användas i samråd med minoriteterna och gå till merkostnader med anledning av den nya lagen, inte ersätta kostnader man ändå skulle ha. Användandet ska föregås av en kartläggning av behovet i samråd med minoriteterna. Kartlägger man inte vet man inte vilka behov som finns. Den nya skollag (2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011 förstärker också de rättigheter man har som minoritet. I det åttonde kapitlet, som berör förskolan, och det nionde, som talar om förskoleklasser, säger paragraf 10 följande om modersmål: "Förskolan/förskoleklassen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål." I LoNM och i den nya skollagen finns det stöd för den viktiga process som krävs om man vill rädda kvar de minoritetsspråk vi har. Lagstiftningen har sin grund i de mänskliga rättigheterna och konventionerna. Intentionen är att språken ska leva vidare. Ska de kunna revitaliseras måste man börja med barnen, och förskolan har en oerhört central roll. 3

4 Revitalisering av minoritetsspråk Departementssekreterare Kaisa Syrjänen-Schaal, Arbetsmarknadsdepartementet och professor Leena Huss, Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet Kaisa Syrjänen-Schaal har varit med och tagit fram den minoritetslag som finns idag. Minoritetsspråken är inne i en språkbytesprocess där majoritetsspråket tar över. Sydsamiskan är till exempel starkt hotad, lyckas man inte revitalisera språket är det stor risk att det dör. Hur räddar man då ett hotat språk? Det krävs parallella insatser i minoritetsstrategin. Den första viktiga insatsen är statushöjande åtgärder. Olika språk har olika status i betraktarens ögon. Minoritetsspråken har låg status i samhället, vilket har betydelse för hur motiverad minoriteten är att bevara sitt språk. Nu finns lagstiftning som säger att minoritetsspråken har en viss status. Bland annat här i Eskilstuna kan man få viss service på finska och det gäller att utöka antalet områden där man kan utöva språket. Förvaltningsområdena är viktiga för utvidgandet av språket. Det ger en push framåt och extra stöd till bland annat förskolan. En av de viktigaste åtgärderna för att rädda exempelvis samiskan är att få tillgång till samiska i förskolan. Den andra viktiga insatsen är revitalisering. För första gången någonsin satsas det pengar på revitalisering. Tidigare är det bara språkforskare som har talat om det. Man arbetar aktivt för att språken ska börja användas inom fler domäner. Det är viktigt att ge människor möjlighet att lära sig läsa och skriva på minoritetsspråken. Det gäller att skapa ett språkbevarande klimat så att det blir positivt att lära sig fler språk. Tidigare har många haft en negativ inställning till flerspråkighet. Konkreta verktyg behövs i revitaliseringsarbetet. Man kan bland annat söka bidrag till olika typer av språkprojekt. Det är också viktigt att få igång en gräsrotsrörelse. Den tredje viktiga insatsen är att synliggöra språket syns du så finns du. Vägskyltar och gatskyltar med minoritetsspråkiga namn kan vara oerhört viktigt. Man kan även synliggöra på andra sätt, exempelvis genom att flagga när det är romernas dag, eller som i Jokkmokk sätta upp skyltar på samiska utanför kommunhuset. Språkbevarande påverkas av en rad faktorer på samhälls-, grupp- och individnivå. Majoritetssamhällets inställning och förståelse för bakgrunden till minoritetspolitiken är viktig. Minoriteterna har svårt att påverka i vissa frågor, vissa saker har bara majoriteten tillgång till, och attityden från majoritetssamhället påverkar minoriteterna. Viktiga frågor att ställa kring minoritetspolitiken på samhällsnivå är: Genomförs det som behövs? Får det kosta pengar? Hur ser utbildningsmöjligheten ut? Får alla den möjlighet de har rätt till? Finns det lärare? Utbildningsväsendets utformning är avgörande. Det finns mycket kvar på utbildningssidan att ta tag i. 4

5 På gruppnivå är de påverkande faktorerna bland annat demografi, språkförhållanden, intern organisation och institutioner. Vilka talar språket? Är det bara de äldsta? Är de koncentrerade eller utspridda? Finns det många språkliga varieteter? Hur ser det ut inom minoriteterna? Har de organiserat sig? Kan de driva sin sak mot politiker och har de egna institutioner? Som enskild individ kan man fråga sig: Vilka språk väljer jag att tala i vilka situationer? Vilka språk väljer jag att lära mina barn? Förskolan kan vara ett stöd till föräldrar som inte har språkverktygen hemma. Majoriteten kan inte säga till minoriteten att det är deras ansvar att rädda sitt eget språk. Det är så många olika faktorer som påverkar. Man kan göra mycket som förälder men ändå misslyckas med att få sitt barn att lära sig ett språk. Det mesta som är coolt är kanske på engelska eller svenska. Det kanske inte finns böcker på det aktuella minoritetsspråket. Det är viktigt att arbeta långsiktigt och medvetet. Många minoriteter har en ryggsäck av negativa erfarenheter som de bär med sig. De kan ha varit förbjudna att tala språket tidigare. Det är en lång process att återta språket och det handlar inte om att rycka upp sig. En minoritet kan inte rädda sitt språk på egen hand! Förskolan är jätteviktig, den kan ge det extra stöd som många familjer behöver. Lika lite som en minoritet ensam kan rädda sitt språk, lika lite kan man rädda ett språk uppifrån. Man kan ge verktygen men gruppen måste göra det hårda arbetet. Gruppen måste vilja bevara sitt språk, ingen annan kan göra det reella arbetet ute på fältet. Många vill nu återta sitt språk. Vi ser att det har hänt någonting i samhället. Borås kommun har till exempel kartlagt hur många som vill ha äldreomsorg där man pratar minoritetsspråket och hur många barn som vill ha tillgång till förskola där minoritetsspråket talas. Kartläggning är viktigt. Det gäller att ha rätt attityd när man jobbar med de här frågorna. Ett dåligt bemötande gör det svårare för minoriteterna att kräva sin rätt. Prioritet ett är att få fram fler förstaspråkstalare, det är enda chansen för de minsta språken att överleva. Det gäller att få fler aktiva talare. Allt behöver inte kosta pengar eller vara krångligt mycket kan göras genom ökad medvetenhet. Utmaningarna är många, men också möjligheterna. Det gäller att få det att fungera på lokal nivå, särskilt i skolan, och att mobilisera minoriteterna. Man måste också jobba med attityder, majoritetens såväl som minoritetens. Språkpoliser kan vara negativa. Det gäller 5

6 även att vara medveten om att en del har språkliga sår som måste få läka. Dessutom behövs fler aktörer som engagerar sig, till exempel trossamfund, folkbildningsförbund och andra. Kommunerna börjar komma igång med sitt arbete. Statsbidragen till kommuner och landsting i förvaltningsområden, som ska gå "till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska", har betydelse. Allt fler kommuner blir intresserade. Enköping är en av kommunerna som ändrat sig och nu vill vara med i förvaltningsområdet. Det finns även revitaliseringsmedel att söka från Institutet för språk och folkminnen. Förra året fanns det 3,4 Mkr och i år 3,5 Mkr. 33 nya revitaliseringsprojekt kom igång Många bra metoder framkom. Tänk på när ni startar ett projekt att låta minoritetens lokala behov avgöra, och samråd med dem. Kaisa Syrjänen-Schaal lämnade över ordet till Leena Huss, som talade under rubriken Varför flerspråkighet? Ett barnperspektiv på revitalisering. Barns flerspråkighet är en viktig väg till språklig revitalisering. Nya talare bidrar till att minoritetsspråken kan överleva. Ännu viktigare är att vi gör våra barn flerspråkiga för barnens egen del och inte för språkets skull. Det är för barnens bästa man arbetar när man gynnar flerspråkigheten. "Varje språk representerar ett speciellt sätt att se på världen och har sina egna betydelser och värden" (Mikhail Bakhtin 1934). Man har olika glasögon som man ser med och man ser lite mer om man har flera glasögon. Ju mer språkliga resurser vi har, desto mer uppfattar vi, desto mer kan vi jämföra och se likheter och skillnader. Flerspråkighetens fördelar är bland annat att den gynnar kreativiteten, ökar den språkliga medvetenheten, vidgar vyerna, motverkar fördomar, berikar socialt och utgör ett intellektuellt kapital som blir alltmer efterfrågat. Fördelarna för flerspråkiga barn är många, visar studier. Flerspråkiga barn är mer kreativa. Ska barn lösa ett problem kommer de flerspråkiga barnen på fler sätt att göra det än enspråkiga barn. Man blir mer språkligt medveten om man talar fler språk. Man använder ord på olika sätt. Det motverkar fördomar att barnen lär sig att sätta sig in i en annan persons situation genom att de redan från början är i kontakt med flera olika grupper. Det berikar socialt att ha fler att kommunicera med. Världen är annorlunda idag det räcker inte med att bara 6

7 kunna engelska, flerspråkighet är en merit. Kan man fler språk har man nytta av det på många arbetsplatser. Språk och kultur hör ihop. Om man får flerspråkigheten i hemmet får man kulturen med sig på köpet. Identitetsaspekten är också viktig. Många sörjer att de aldrig har lärt sig sitt språk. Så här berättar en ung same från Kiruna: "För oss samer är samiskan vår viktigaste skatt, gollegiella ('det gyllene språket'). Det är vårt modersmål. Själv fick jag aldrig lära mig det, för mamma och pappa trodde att det skulle göra det svårare för mig att lära mig svenska. Nu försöker jag lära mig samiska som vuxen, men det är inte så lätt." Flerspråkighet ska ses som en gåva för livet. Leena Huss var med i Föreningen för flerspråkiga familjer i 15 år. Ingen av oss har ångrat att vi försökte ge våra barn fler språk. För den som vill läsa mer finns en ganska ny avhandling i ämnet, skriven av Tore Otterup, "Jag känner mej begåvad bara. Det finns också en bra bok, "The Bilingual Edge", om hur man kan göra sina barn flerspråkiga även om man själv inte kan språket. Tre förutsättningar måste uppfyllas för att barnen ska kunna behålla minoritetsspråket. Den första är möjlighet att lära sig språket, den andra är möjlighet att använda språket i olika sammanhang och den tredje vilja att använda språket. Det ska kännas meningsfullt och man måste vara lite innovativ för att skapa tillfällen för barnen att använda språket. Det är viktigt att skapa en positiv atmosfär kring minoritetsspråket. De roliga sakerna ska ske på språket och de roligaste böckerna ska finnas språket. Hur går det till i praktiken? Det finns olika slags familjer och olika slags livssituationer. Som talare av ett minoritetsspråk har vi alla olika möjligheter att använda språket i samhället. Det finns även olika språkstrategier. Man kan inte ge allmängiltiga råd, men det går alltid att göra något. Det finns många sätt att bli tvåspråkig. Man kan tala ett språk hemma och ett annat utanför hemmet. Kanske talas det två språk hemma. I Föreningen för flerspråkiga familjer berättade föräldrarna hur de hittat på olika saker för att minoritetsspråket skulle talas. Någon bestämde att en trappa upp talar vi alltid ett språk och en trappa ner ett annat. Andra sa att under helgerna talar vi det ena språket och i veckorna det andra, och så vidare. Modersmålets plats i barnomsorgen är oerhört viktig. Det ska finnas möjlighet att få barnomsorg på minoritetsspråken, helt eller delvis. Det kan röra sig om en ambulerande modersmålspedagog som kanske kommer en gång i veckan, eller om språkkunnig 7

8 personal. Man kan använda personal som redan finns på olika avdelningar, kanske kan de läsa för barnen på minoritetsspråket. Grunden i språket blir starkare när man lär sig ett språk som liten. Det är viktigt att kämpa för att få sina rättigheter. Alla ni som är här i dag kan försöka hjälpa föräldrar som inte riktigt vet vad de har för rättigheter. Hur duktig språkakrobat måste mitt barn bli? Graden av språkkunskap kan variera. Man måste inte kunna prata flytande eller ha minoritetsspråket som vardagsspråk det kan räcka med baskunskaper. Barnen kanske lär sig förstå även om de inte vill tala. De kan lära sig sagor och ordstäv översatta till svenska. Undvik "allt eller inget -tänkandet. Lite är mer än ingenting. Även det minsta lilla gör att barnets kulturella identitet stärks. Har man bara fått någonting med sig från sitt modersmål som liten så har man något att bygga på senare i livet. Får man barnen att bli intresserade av till exempel ramsor kan man skapa en positiv grund. De associerar språket med något positivt. Föräldrarna i Föreningen för flerspråkiga familjer berättade att ungdomarna blev mer intresserade av sina rötter ju äldre de blev. I högstadiet kan intresset visserligen dala, men när de bildar familj blir de mer intresserade igen. Många ungdomar börjar redan i gymnasieåldern att tänka på sina rötter. Har de något med sig behöver de då inte börja från noll. Men om jag försöker prata mitt språk och misslyckas? Man ska inte vara allt för sträng, inte tjata och inte ta alla strider. Även om barnet vägrar tala språket och istället svarar på svenska kan man själv fortsätta att tala och ge barnet tillfälle att få höra språket. Men om jag själv inte kan tillräckligt? Det finns många sätt att stärka språket. Om man inte pratar språket själv kan man se till att barnet får modersmålsstöd i förskolan. Man kan skaffa böcker eller filmer. Det kan vara lättare att läsa en bok än att tala spontant om man har rostiga kunskaper. Man kan be andra att tala språket med barnet. Finns det personal i förskola kan man be den att tala språket med barnet om det känns rätt. Man kan besöka evenemang där språket hörs eller kanske besöka en region eller det ursprungsland där språket talas. Det är viktigt att komma ihåg att enspråkiga föräldrar kan ha tvåspråkiga barn. Man behöver mer hjälp men det går, och det är aldrig för sent eller för tidigt att börja. Kunskap, erfarenheter, råd och inspiration finns till exempel i böcker som Barnets väg till tvåspråkighet och Samisk språk i Svahken Sijte. Den sistnämnda handlar om ett språkrevitaliseringsprojekt inom förskolan i det sydsamiska området i Norge. 8

9 Det finns också speciella läger för att ge språket en skjuts framåt. Ungarna kommer till lägren för att det är roligt och så får de språket samtidigt. Frågor från publiken: En deltagare från Västerås ställde frågan om det finns forskning på när man anser sig ha revitaliserat ett språk? Nöjer sig lagstiftaren med att tredje generationen kan enstaka fraser? Leena Huss svarar: Det är en viktig fråga som man inte riktigt kan svara på. Det finns olika sätt att se på vad som är lyckat och vad man strävar efter. Vissa grupper kanske bara strävar efter att få barnen att lära sig lite i skolan. Ainofolket i Japan strävar exempelvis inte efter att deras språk ska bli ett vardags- och universitetsspråk. De vill att barn ska lära sig så mycket att de kan begrava ainofolk på det egna språket. Det blir alltså ett rituellt språk. I Wales har man en tanke om att det ska talas walesiska överallt, man ska kunna leva hela sitt liv på walesiska. Ska språket ha samma ställning som svenskan? Överleva som vardagsspråk? Det är olika för enskilda personer och för hela svenska gruppen. Kaisa Syrjänen-Schaal fick frågan om man diskuterat frågorna från departementet, vad anser man vara lyckat? Man har inte haft diskussionen på det sättet, som hur mycket är tillräckligt? Så långt har man inte tänkt ännu utan först skapar man verktygen. Många som tillhör majoriteten har inte definierat hur mycket som är bra nog eller var slutnivån ska vara. Gregor Kwiek, före detta elev till Leena Huss, gav Eskilstuna kommun ett tips. Ni sa att det var svårt att hitta modersmålslärare i romani i kommunen. Vår organisation arbetar med medlemsföreningar över hela landet. Vi har representanter som bor i Eskilstuna. Vi är en resurs som kommunerna kan kontakta. Vi har vårt eget material, det finns möjligheter att hitta lärare. Sirpa Lindelöf från Eskilstuna kommun tackade och förklarade att det ska hållas ett öppet möte för romer i stadshuset för att skapa kontakt och dialog. Det är viktiga frågor som vi ska arbeta med i kommunen. En fråga från Sverigefinska riksförbundet: Ni sa att det aldrig är för tidigt att lära sig språket. Finns det åldersgränser för när man kan få modersmålsstöd? En del säger att 3-4 års ålder är bra, andra att man borde börja direkt när barnet börjar förskolan. Det finns ingen begränsning på åldern i förskolan, svarade Kaisa Syrjänen-Schaal. Däremot kan det ibland vara för många barn så vi får begränsa det lite, svarade en deltagare från Eskilstuna. 9

10 Kaisa Syrjänen-Schaal fick en fråga angående utredningen om hur man ska komma till rätta med bristen på modersmålspedagoger. Det råder allmän brist på modersmålspedagoger. Nu har utredningen blivit försenad. Det skulle ha lämnats en rapport om hur man ska komma till rätta med det, men den har skjutits fram igen sex månader. Det är ett brådskande ärende och nu kanske det dröjer tre år innan utbildningen sätter igång. Hur ska man utbilda lärare i modersmål? Europarådet har gett oss kritik. Högskoleverket såg att det fanns saker de behövde titta på i utredningen. Den kommer därför först i slutet av oktober. Centralbyråkratin är det viktiga. Nästa budgetprocess hinner den med. En dålig utredning är inte bra, däremot kan en bra utredning vara nyttig för minoriteterna, svarade Kaisa Syrjänen-Schaal. Under pausen visades filmen Språkvård. Filmen finns på och är ett bra exempel på hur man kan arbeta med minoritetsspråk. 10

11 Med språket och kulturen i centrum S:ta Gertruds finskspråkiga verksamhet Enhetschef/rektor Anita Tillander och förskollärare Tarja Heikkilä, S:ta Gertruds skola och förskola i Västerås Tarja Heikkilä är förskollärare och berättar att de har jobbat två år under rektor Anita Tillander i skolans miljö. Tidigare var verksamheten integrerad i en stor förskola. S:ta Gertruds förskola är en kommunal förskola. Tarja Heikkilä har jobbat 20 år med finska barn. Hon kom själv till Sverige som vuxen och har läst till förskollärare i Västerås. Anita Tillander är enhetschef och rektor. Som tioåring hamnade hon i ett segregerat samhälle och kan skriva under på att det finns språkliga sår i samhället. Förskolan S:ta Gertrud vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Målet är integrera barnen i det mångkulturella samhället och samtidigt bevara de finska traditionerna och språket. Enligt ett avtal mellan Sverige och Finland från 1974 erbjuder Västerås kommun finskspråkig verksamhet i skola och förskola. S:ta Gertrud har hela Västerås som sitt upptagningsområde. Just nu finns 18 barn på förskolan. Tre pedagoger, varav två är förskollärare och en är barnskötare, arbetar där. Dessa tre behärskar finska fullständigt, vilket är ett av förskolans krav. Tillsammans med den finska klassen har man etablerat samarbete med flera olika aktörer, bland annat det finskspråkiga äldreboendet Mälarhem och Svenska kyrkan. Genom lek, drama, sagor, litteratur, lyssnarövningar och gemensamma dagliga temainriktade samlingar arbetar man medvetet med att stödja barnens språkutveckling. Förskolan samarbetar med skolan upp till årskurs tre. Treorna läser sagor för barnen och spelar dockteater för dem. Här i Västerås är det tyvärr fortfarande så att jag, Anita, får försvara det finska språket även inför mina rektorskollegor. De tycker det är lyx när det är ont om pengar att ha flerspråkighet. Förskolan ska vara självbärande, vi tar emot barn från Surahammar och Hallstahammar. Vi har samma regler som övrig förskola. Värdegrunden i förskolan har ledorden hjärta, vilja och kunskap. Hjärtat måste vara med i allt arbete. Vilja handlar om att se barnens bästa i första hand och att komma ihåg föräldrarna. Vi måste ha dem med, annars fungerar det inte. Vi skryter lite med vår kunskap, vi är utbildade pedagoger med en unik erfarenhet och kompetens när det gäller barn med olika behov och från olika kulturer. Vi har alltid fått kämpa för förskolans existens. Så fort barnantalet minskar finns risken att vår verksamhet upphör, men vi tror på det vi gör. Det är viktigt för barnen att få de första åren på sitt modersmål och att ge dem en språklig trygghet. 11

12 Både barn och föräldrar ska känna sig trygga. Tydlighet är viktigt. Barngruppen är uppdelad i tre delar, små, mellan och stora barn. Indelningen är lite utvecklingsbaserad och går inte enbart efter ålder. Jag har ett fint exempel på föräldrars och även släktingars delaktighet. Det är från förskolefotograferingen På bilden, mitt bland barnen och pedagogerna, står en romsk farmor som håller upp sitt barnbarn. Det är så självklart för oss att alla är välkomna. Föräldrarådet mäter trygghet och nöjdhet. Där nådde vi 100 procent i trygghet. Man kan komma direkt till mig som rektor och lösa stora och små problem. Vi pratar på finska och jag finns på plats, det löser många problem direkt. Vi värnar om miljön och har fått Grön Flagg. Barn ska ha en tilltalande miljö för lek och möjlighet att undersöka naturen. Det är framförallt minoritetsspråken jag brinner för. Det har hänt att jag fått höra elever berätta att det på skolgården sägs att de inte får tala finska. Då fick jag tala med den berörda personalen om vikten av tvåspråkighet, att man får prata vilket språk man vill. Vi kan inte lära barnen abstrakta begrepp som känslor om de inte kan sitt modersmål. En tredjedel av barnen kommer från familjer där det talas enbart finska. En tredjedel kommer från flerspråkiga familjer där det talas två eller tre språk och en tredjedel kommer från romska familjer där finskan är mycket viktig. Några få vuxna kan romani men däremot inte barnen. Det är så roligt när barnen kommer med en bok på romani fast de inte förstår språket själva. Man har någonting med sig från sitt ursprung. Det är viktigt, även om man inte har själva språket. Det finns ingen hemspråkslärare som kan lära ut romani i Västerås. S:ta Gertruds förskola är mångkulturell. Vi uppmärksammar alla svenska traditioner och andra stora traditioner som det persiska nyåret, ramadan och Eidfesten. Barnen är stolta över att de går på en finsk förskola och att de kan finska. Ingen tycker det är konstigt utan att det är en rikedom. Mångfald ska vara en rikedom och inte ett hot. Frågor från åhörarna: Laut Koski, rektor i Sverigefinska skolan i Örebro frågar: Går alla era barn i förskoleklassen vidare till den finska klassen i skolan? Rektorn svarar: Det är lite olika, en del föräldrar väljer svensk förskoleklass, en del går vidare till sina hemskolor, andra vidare till finsk klass. En fråga från Borås: Hur har ni hittat finskspråkig personal? Tarja Heikkilä jobbade på en svensk förskola tidigare och fick en fråga från en enhetschef om att börja i den finska förskolan. Hon tycker hon kan mycket bättre finska än svenska. 12

13 Rektor Anita Tillander: Jag anmälde intresse direkt när de startade. När kommer svenskan in, frågade en deltagare, eller används bara det finska språket? Rektorn svarar: All vår verksamhet bedrivs på finska. För de barn som inte förstår finska går vi in och hjälper till och översätter. En del barn som har kommit till oss har bara kunnat något ord på finska, men barnen ska vara helt tvåspråkiga när de lämnar skolan. 13

14 Hillelgårdens verksamhet för judiska barn Föreståndare Brita Edlund, Hillelgårdens förskola i Stockholm Brita Edlund berättade att hon ursprungligen kommer från Helsingfors. Hon talar tre språk flytande: svenska, finska och teckenspråk eftersom båda sönerna är döva. Sedan 2008 arbetar hon på Hillelgården i Stockholm. Efter andra världskriget kom en stor grupp judar till Sverige, bland annat med de vita bussarna. Många judiska barn föddes de följande åren och i Stockholm växte behovet av en judisk miljö för dem fram. I oktober 1953 startades därför en judisk lekskola med 23 barn. Idag är det en stor förskola med 125 barn och 25 anställda samt vikarier. Det bor cirka judar i Sverige och av dem bor i Stockholm. Av dessa är med i den judiska församlingen. Vägg i vägg med förskolan finns en judisk skola med sex klasser. Föreningen som driver förskolan och skolan väljer en styrelse som är huvudman för verksamheten. Det finns många judiska organisationer i samma hus som förskolan. Den judiska skolan består av klasser med elever från sex år upp till årskurs sex. Vi gör vår egen mat och har ett kosherkök där mjölk och fisk tillreds, berättade Brita Edlund. Jiddisch uppstod under 1000-talet och är baserat på högtyska med inslag av hebreiska. Under 1930-talet talade totalt 12 miljoner människor språket. När andra världskriget var över fanns det praktiskt taget ingen som talade jiddisch. De få tyska judar som fanns kvar ville helst glömma sitt språk. På 80-talet hade jag en grupp på 16 barn, av dem hade 90 procent mor- och farföräldrar som överlevt andra världskriget. De som överlevt ville glömma kriget och var de kom ifrån och assimilera sig så fort som möjligt. Många av dem som suttit i koncentrationsläger gick med långärmade tröjor så man inte såg det intatuerade fångnumret. De judiska barnen i Sverige fick oftast ett svenskt namn som tillnamn och ett judiskt namn som andranamn. Det vi ser nu på Hillelgården är att föräldrarna till våra små barn vars far- och morföräldrar var överlevande, gärna vill få tillbaka det som en gång var. Hillelgården har samma styrdokument som andra skolor, det speciella med verksamheten är den judiska profilen. Den utgår från vår vision. Varje barn som lämnar Hillel ska ha nått sin fulla kunskapspotential, vara en god medborgare och ha en trygg grund för att göra vidare val inom det judiska spektrat. 14

15 Vi har 125 barn i förskolan, men vi kan inte ta in alla barn som skulle vilja gå här. De flesta anmäls redan när de föds. Det är sorgligt att inte kunna ta in alla barn, men glädjande att vår verksamhet är så efterfrågad. Vi följer de normer man sätter för en förskoleverksamhet. Alla ska känna sig välkomna. Vi är lyhörda för föräldrarnas synpunkter. Pojkar och flickor behandlas lika och vi arbetar med att stärka språkutvecklingen och språkets betydelse i leken, som ofta är temainriktad. Den judiska profilen innebär att vi utgår från det judiska året. Det är de judiska helgerna som styr verksamheten. De kristna helgerna uppmärksammar vi inte, däremot är vi lediga under de röda dagarna i almanackan, men även under de judiska högtidsdagarna. Shabat infaller tidigt här i Norden, så varje fredag från november till januari stänger vi redan klockan 14. Personalen jobbar extra under veckan. Hur ser den judiska profilen ut i vardagen? Vi uppmärksammar alla symboler som hör till helgerna. Vid det judiska nyåret äter vi äpple och honung. Maten är en stor del av helgfirandet. Under de delar av året när det inte finns högtider att uppmärksamma tar vi fram teman som är allmänna. Vardagen präglas av hebreiska inslag och vi har mycket glosor, sånger och ramsor på jiddisch. I personalgruppen finns tio olika nationaliteter, däribland svenskar, finnar, israeler, ungrare, vitryssar, ryssar och ukrainare. Våra barn representerar också många olika länder. Hälften av våra familjer är mångkulturella. En vanlig vecka på Hillelgårdens förskola inleds med samling på morgonen då vi sjunger en hebreisk morgonsång. Alla pojkar har kippa på huvudet, inte för att vi är religiösa utan för att vi är traditionella. Vid varje måltid läser vi över brödet. När vi ätit färdigt tackar vi för maten, det är en traditionell ritual. Varje fredagsmorgon bakar vi chalott (bröd som äts vid Shabaten). När vi har Shabatsamling dukar vi ett bord med salt, blommor, ljus, vin och bröd. Vi väntar på Shabat och en liten flicka tänder de två ljusen. Vi välsignar vinet, läser över vinet och har även två bröd som vi läser över, bryter och saltar. Många symboler finns inbakade i den dagliga verksamheten. Vi sjunger eller leker något på hebreiska och avslutar med Shabatsamling. Jiddisch erbjuds i skolan. Många barn är intresserade, men jiddisch är inte så enkelt. De som har tysk bakgrund har lättare än de andra att komma in i det. Det var glädjande att höra i tidigare föreläsningar idag att man inte behöver ha språket aktivt levande hela tiden i verksamheten. Finns det rottrådar så hittar de alltid näring. Det är tid nu att få en återfödelse av jiddisch. 15

16 De flesta gamla judar i Stockholm bor på det judiska sjukhemmet och där är jiddisch ännu ett vitalt och aktivt talat språk. När man blir tillräckligt gammal kan barnsångerna på jiddisch vara det enda man kommer ihåg. Vi besöker sjukhemmet med våra förskolebarn, de äldre sjunger för oss på jiddisch. Frågor från publiken: Finns det kurser i jiddisch? Brita Edlund svarar: Uppsala universitet har jiddischkurser på sommaren och de är mer än fulltecknade. En stor del av dem som söker sig dit är judar men inte alla. Hur gör ni på söndagar? Vi är lediga på söndagar, trots att det inte är en helgdag för judar. Det blir många helgdagar och tittar man i kalendariet för september 2010 hade vi över en vecka ledigt. Det här året blir det inte lika många lediga dagar eftersom många hebreiska högtider i år infaller på röda dagar. Var ska föräldrarna ha sina barn under de judiska helgerna? Det är lite svårt men alla föräldrar är medvetna om det så de ordnar något annat. Traditionen har påbjudit en kontinuitet och en stor del av föräldrarna har själva gått på Hillelgården så de är väl förberedda. 16

17 Tio pinnar i luften inspiration och information om förskoleverksamhet för de nationella minoriteterna Undervisningsråd Mats Wennerholm, Skolverket Mats Wennerholm arbetar till vardags på en skola i Stockholm. Det här är ett trevligt tillfälle att bli inbjuden till och positiva saker att få prata om. Jag vill ge er en liten bild av var Skolverket är just nu i de här frågorna och vad vi kan bidra med. På Skolverkets webbplats finns Tema Modersmål (http://modersmal.skolverket.se/) med webbplatser på en lång rad språk, däribland de nationella minoritetsspråken, som innehåller information och verktyg för kommunikation fokuserat på språk, kultur och utbildning. Språkwebbplatserna drivs av aktiva modersmålslärare. Under fliken Nationella minoriteter på Tema Modersmål finns länkar till de minoritetsspråkiga webbplatserna. Tyngdpunkten ligger på grundskola även om förskola och gymnasiet också ingår. På språkwebbplatsen för meänkieli finns mycket material för förskolor. På Tema Modersmål finns också information om nationella minoriteters rättigheter samt möjlighet att beställa skriften Tio pinnar i luften (http://www.skolverket.se/publikationer?id=2348) som Skolverket har varit med och tagit fram. Den innehåller texter på alla minoritetsspråk med olika variationer, skrivna för barn. Texterna finns också översatta till svenska. De nya styrdokumenten för förskolan och skolan är viktiga. I den nya läroplanen för förskolan (reviderad 2010) finns skrivningen om att förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Den nya skollagen (2010:800) säger att alla barn har rätt att utveckla både sitt modersmål och svenskan. Det är ett tydligt uppdrag till förskolorna, men hur de ska genomföra uppdraget, i vilken omfattning och vilket material de ska använda finns inte reglerat. Det finns inte heller särskilt reglerat att barn som tillhör en minoritet har rätt att utveckla sitt språk, utom i de kommuner som är förvaltningsområde. Det gäller att kunna organisera en verksamhet så att barnen får det som den nya lagen avser. Det kommer dock signaler från kommuner att man tar bort modersmålslärare från verksamheten. Österåker kommun hade tagit bort dem, likaså Norrköping, och även andra kommuner har bestämt sig för samma sak. Det finns inget som säger hur man ska göra med modersmålsundervisning. Använder man en flerspråkig pedagog får man in en kompetens. I samarbete med föräldrar och pedagog är det en oerhört bra resurs, men det finns inget formellt krav på huvudmannen att göra det. 17

18 Uppföljning om hur många barn som talar ett annat språk hemma än svenska finns inte på samma sätt för förskolan som det gör för skolan. Siffrorna för förskolan är därför inte lika tydliga som för skolan. Skolverket har ett informationsansvar och har bland annat tagit fram en informationsfolder, Nationella minoriteter i förskola och skola (http://www.skolverket.se/publikationer?id=1729). I foldern beskrivs de rättigheter som finns för nationella minoriteter i förskola och skola. Skolverket samarbetar med Skolinspektionen, vilka har ett kvalitetsgranskningsuppdrag. Hösten 2011 och våren 2012 ska de titta på modersmålsundervisning i skolorna, dock inte förskolorna. Det går att hitta mycket information kring flerspråkighet genom att googla på internet, bland annat finns material på youtube.com. Information om förlag och bokhandlare som sysslar med flerspråkigt material finns också på internet, liksom sagor inspelade av Skolverket. På Tema Modersmål finns en flerspråkig ljud- och bildordlista (http://modersmal.skolverket.se/index.php/ /7/468). Klicka på bilden så hörs ljudet av exempelvis ordet tomat på samiska. Den är gratis att använda och kommer att utvecklas, vi samarbetar med Norge och de har skaffat bättre teknik så den ska bli snabbare. Det finns 1800 ord i den här versionen. Det är några exempel på vad man kan göra som en nationell skolmyndighet. Den här typen av resurser är bra, de är uthålliga, tillgängliga och lätta att uppgradera, underhålla samt förbättra. Frågor från publiken. Gregor Kwiek frågar: Det finns bland annat många romska dialekter som har utvecklats separerat från varandra, hur löser ni det problemet? De användare som finns i landet definierar vilka språk vi ska göra. Ta en diskussion med gruppen. Sverigefinska riksförbundet sa att det är bra att vi har rätt att få förskola på minoritetsspråk och det finns i 32 kommuner, men det är ett svek att det inte är lättare att få modersmålsstöd i de andra kommunerna. Det verkar inte bli mycket bättre nu. Grundskolan har bättre än förskolan att få pengar för nationella minoriteter. Det finns inga statliga pengar, det är ett trist svar. Även om skolregleringen inte är tydlig så finns det andra regleringar, minoritetslagstiftningen, som kommunerna har att förhålla sig till. Mats Wennerholm var sista föreläsare för dagen. Efter föreläsningarna blev det studiebesök på den sverigefinska förskolan Pikku-Erkki i Eskilstuna, där halva gruppen fick en guidad tur på finska och den andra halvan på svenska. Innan dess passade 18

19 Ann-Marie Algemo från Länsstyrelsen i Stockholms län på att tacka Eskilstuna kommun för ett gott samarbete kring konferensen. Innan vi ger oss iväg tänkte jag bara berätta vad vi har på gång härnäst. Den här konferensen är en del av Länsstyrelsens och Sametingets informationsuppdrag. Under det första verksamhetsåret har vi fokuserat på att informera om de skyldigheter som kommuner, landsting, regioner och andra myndigheter har inom förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. Nu vidgar vi vårt uppdrag och från hösten kommer vi att ägna mycket kraft åt att informera om minoritetslagens så kallade grundskydd som gäller för alla fem minoriteter och i hela landet. De konferenser och utbildningar som vi hittills genomfört har dokumenterats, liksom denna konferens, och i september kommer vi att lansera en handbok där vi sammanställt material från våra dokumentationer. Utöver Ann-Marie Algemo var Katarina Popovic och Helena Cronséll närvarande från Länsstyrelsen i Stockholms län. Hör gärna av er till någon av oss om ni har tankar, idéer och frågor. Vi har även en hemsida ihop med Sametinget (www.minoritet.se) där ni hittar information om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, avslutade Ann-Marie Algemo. 19

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas?

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Redovisning av ett regeringsuppdrag www.hsv.se Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

LÄGESRAPPORT De samiska språken i Sverige 2012

LÄGESRAPPORT De samiska språken i Sverige 2012 LÄGESRAPPORT De samiska språken i Sverige 2012 Samiskt språkcentrum, Sametinget i Sverige 2013. Omslagsbild: Från Sáminuorras samnordiska årsmöte i Rakkasorda/Björkliden i maj 2012. Samiskt språkcentrums

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer