Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 1-23

2 2 Flerårsstrategi för samhällsbyggnadsnämnden... 7 Remiss - Landskapsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun, samrådshandling... 8 Anläggande av cirkulationsplats, busshållplatser och gc-väg m.m. vid kv Fodret... 9 Sörhaga 1:7, rivning av boningshus och förråd Del av Sörhaga 2:1, rivning av förrådslada i Nolhagaparken Förslag till nya kvartersnamn och verksamhetsnamn inom detaljplan för Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter Del av Ängabo 2:7, ansökan om planbesked Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Lendahlsgatan 12, (Björnen 7), antagande Detaljplan för Långared, Ändring av byggnadsplan B167B, Bostäder vid Tegelkärrsvägen 24, antagande (projektnummer 23666) Detaljplan, verksamheter vid Skruvgatan, granskning (Projekt nr 23212) Hemsjö - Hulkås 1:9, förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus Kärrbogärde 1:9, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnad av enbostadshus, dnr Högen 1:58, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus, dnr Lo 1:4, tomt 1, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage, dnr Lo 1:4, tomt 2, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage, dnr Hjälmared 1:76, bygglov med lokaliseringsprövning, nybyggnad av stuga med övernattningsrum Hemsjö 2:4, bygglov, nybyggnad av enbostadshus, Dnr Verkstaden 7, bygglov, telekommunikationsmast, dnr Ingared 4:83, strandskyddsdispens från sjön Lillelången, nybyggnad av bostadshus, dnr Bälinge-Nygård 1:6, strandskyddsdispens för sjön Tollsjön, anläggning av ny brygga, Dnr Hemsjö 2:6, strandskyddsdispens från sjön Hjulsjön, strandskyddsdispens för väg, Dnr

3 3 Delegerade beslut Ändring av tid för sammanträden... 38

4 4 Plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, tisdagen den 4 februari kl , Paragrafer 1-23 Beslutande Bo Olsson (S), ordförande Lars Bolminger (FP) Ulla Dalen (MP) Lena Gunnarsson (FP) Lennart Pettersson (S) Torbjörn Gustavsson (C) Björn Dahlin (M) Lars Larsson (S) Urban Nuldén (M) Thomas Olofsson (S) Birgit Josefsson (M), ersättare för Björn Leivik (M), ej 17 pga av jäv Evert Johansson (KD), ersättare för Gunilla Gomer (KD) Karin Schagerlind (M), ersättare för Esso Larsson (V) Övriga deltagare Barbro Sundström, förvaltningschef Bo Norling, biträdande förvaltningschef Ulrika Samuelsson, nämndsekreterare Birgitta Wiktorson Ekman, tf planchef Ola Ljungman, stadsarkitekt Bengt Hellberg, exploateringschef Under information och föredragningar Stellan Andersson, naturvårdsplanerare Martin Wollhag, enhetschef/controller Utses att justera Justeringens plats och tid Lena Gunnarsson (FP) Samhällsbyggnadskontoret Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika Samuelsson Bo Olsson (S) Lena Gunnarsson (FP)

5 5 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12 Underskrift

6 6 Information och överläggningar A/ Aktuella natur- och friluftsfrågor B/ Förvaltningschefen, aktuell information

7 7 SBN 1 Dnr SBN Flerårsstrategi för samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret upprättat en flerårsstrategi för samhällsbyggnadsnämnden Dokumentet är uppbyggt enligt den nya styrmodellen där kommunens övergripande mål ligger till grund för de åtaganden (nämndens och förvaltningens) som utgör en viktig del av verksamhetsstyrningen. Där det har varit möjligt har nyckeltal tagits fram som kan kopplas till åtagandena. Internkontrollplanen är för första gången en del av flerårsstrategin. I dokumentet är även verksamheternas ekonomi nedbruten på en detaljerad nivå. Alla påbörjade och planerade exploateringsprojekt finns redovisade enligt ny modell (baserad på kommunens arbete med samordnad samhällsplanering). Projekten redovisas summerat samt var för sig. Ekonomi (inklusive exploateringsprojekt), åtaganden samt internkontrollplan kommer att följas upp regelbundet av verksamheterna och rapporteras till nämnden i samband med tertialuppföljningarna på motsvarande nivå. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 1. att godkänna Flerårsstrategi (nämndbudget 2014) för samhällsbyggnadskontorets verksamheter enligt bilaga, med följande ändring i Flerårsstrategin: Rubriken Nyckeltal sid 10 ändras till Förväntade nivåer.

8 8 SBN 2 Dnr SBN Remiss - Landskapsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun, samrådshandling Ärendebeskrivning Alingsås kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Vårgårda 2006 gällande landsbygdsutveckling i strandnära läge (samrådshandling, kommunstyrelsen ). I planen pekas 10 områden ut som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Inga områden pekas ut vid sjöar som gränsar till Alingsås kommun. Två LIS-områden för friluftsliv och mindre anläggningar pekas ut vid Säveån uppströms förbi Vårgårda. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 2. Föreslagna LIS-områden i Vårgårda kommun bedöms inte påverka vattenresurser eller andra intressen i Alingsås kommun. Alingsås kommun har därför inga invändningar mot förslaget.

9 9 SBN 3 Dnr SBN Anläggande av cirkulationsplats, busshållplatser och gc-väg m.m. vid kv Fodret Ärendebeskrivning Gällande detaljplan för Bolltorps handelområde föreskriver att ombyggnad av korsningen Kungegårdsvägen, Noltorpsgatan och Kungälvsvägen till cirkulationsplats ska utföras och att tre nya busshållplatser samt ny gång- och cykelväg ska anläggas. Upphandling av entreprenör för utförande av anläggningarna pågår. Avtal med den entreprenör som lämnat det mest fördelaktiga anbudet avses tecknas i slutet av februari månad. Enligt samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning för exploateringsavdelningen, bilaga 1, punkt 7.2, har exploateringschefen rätt att anta anbud för entreprenader upp till 115 prisbasbelopp d.v.s. i nuläget upp till kr. Beredning Det mest fördelaktiga anbudet för anläggande av cirkulationsplats, busshållplatser och gcväg m.m., innebär en kostnad som överstiger beloppet för given delegation. Nämnden behöver därför fatta beslut om att exploateringschefen får rätt att anta anbud och teckna entreprenadavtal. Högsta inkomna anbud uppgår till ca kr. Kostnaden för entreprenaden kommer att samfinansieras mellan kommunen, Trafikverket och exploatören Fabs AB. Kommunens kostnad för entreprenaden kommer att uppgå till högst 2 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden ger exploateringschefen rätt att anta anbud och teckna avtal om anläggande av cirkulationsplats, busshållplatser och gc-väg m.m. vid kv. Fodret.

10 10 SBN 4 Dnr SBN Sörhaga 1:7, rivning av boningshus och förråd Ärendebeskrivning De bebyggda fastigheter som förvaltas av samhällsbyggnadskontoret skall avvecklas genom försäljning, överföring till de kommunala bolagen eller rivning. Flertalet tillhör gruppen markreserv eller strategiska fastigheter. En rivning innebär att löpande kostnader för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt kostnader för planerat underhåll försvinner. Förvaltningens yttrande På fastigheten Sörhaga 1:7 (Lövekullevägen 22) finns ett gammalt boningshus om 1½ plan med källare och en mindre förrådsbyggnad. Fastigheten köptes in den 1 januari 1987 med anledning av att det skulle byggas en storidrottsplats vid nuvarande Mjörnvallen. Boningshuset har under åren varit uthyrt till Alingsås Marinservice, på ett så kallat rivningskontrakt. Verksamhet har bara kunnat bedrivas under sommartid då byggnaden inte har något fungerande värmesystem. Hyresgästen lämnade byggnaden under 2012 och därefter har det stått tomt. Byggnaderna är i mycket dåligt skick och något underhåll har inte förekommit eftersom byggnaderna redan 1993 ansågs som rivningsobjekt. Värmesystemet är sedan många år nedkopplat och den tidigare använda oljetanken demonterades i juni Vid högvattenstånd tränger vatten upp i källaren och från tid till annan även in genom källarväggarna. Fasaden är klädd med eternitskivor, vilket innebär att asbestsanering måste genomföras. Fastigheten är belägen inom planområde för Mjörnstranden. Bokfört värdet per uppgår till kr varav markvärde kr. Kostnaden för rivning beräknas kunna finansieras inom befintlig driftbudget. För att eliminera löpande tillsyns- och skadeunderhåll föreslås samhällsbyggnadsnämnden besluta om rivning av byggnaderna. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 3. att boningshuset med tillhörande förrådsbyggnad på fastigheten Sörhaga 1:7 skall rivas och att marken återställas.

11 11 SBN 5 Dnr SBN Del av Sörhaga 2:1, rivning av förrådslada i Nolhagaparken Ärendebeskrivning De bebyggda fastigheter som förvaltas av samhällsbyggnadskontoret skall avvecklas genom försäljning, överföring till de kommunala bolagen eller rivning. Flertalet tillhör gruppen markreserv eller strategiska fastigheter. En rivning innebär att löpande kostnader för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, samt kostnader för planerat underhåll försvinner. Förvaltningens yttrande I Nolhagaparken (Sörhaga 2:1) finns en äldre förrådslada, strax öster om Kritpipans parkeringsplats. Ladan har under lång tid varit uthyrd till tekniska förvaltningens parkavdelning som förråd. Eftersom ladan är gammal och i dåligt skick, har i samband med skyddsrond 2012 beslutats ladan att inte längre får användas för park- och naturavdelningens verksamhet. Ladan är i mycket dåligt skick och något underhåll har inte förekommit när den ligger i ett område som enligt detaljplanen skall användas för utbyggnad av Nolhaga trädgård. Om framtida behov av förråd, garage, verkstad och liknande lokaler uppkommer, medger detaljplanen nybyggnation längs Nolhaga berg, norr om nuvarande förrådslada. Taket är lagt med eternitskivor, vilket innebär att asbestsanering måste genomföras. Kostnaden för rivning beräknas rymmas inom befintlig driftbudget. Något bokfört värde finns inte. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 4. att förrådsladan i Nolhagaparken, del av Sörhaga 2:1, rivs och att marken återställs.

12 12 SBN 6 Dnr SBN Förslag till nya kvartersnamn och verksamhetsnamn inom detaljplan för Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter Ärendebeskrivning Namnberedningen har fått en begäran om namnsättning av kvarter och verksamhetsområde inom detaljplanen Väg E20 delen Kristineholm Bälinge och verksamheter. Beredning Kvartersnamnen har anknytning till platsen. Där låg den medeltida borgen Stynaborg, som förmodligen var en stormansgård. En gård kallad Bälinge Nedergården fanns också inom planområdet. Kvar är gården Öfvre Tokebacka (Övergården). Förvaltningens yttrande Namnberedningen föreslår följande namn på kvarter: Stynaborg, Stormansgården, Nedergården och Övergården Inga nya gatunamn men Tokebackavägen förlängs fram till Säveån. Ridhusvägen och Olstorpsvägen förlängs till nya sträckningen av Tokebackavägen. Verksamhetsområdet föreslås få namnet Tokebacka verksamhetsområde. Namnförslagen har tagits fram i samråd med Kultur och Fritid, Lantmäteriet och Posten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 5. att godkänna namnberedningens förslag.

13 13 SBN 7 Dnr SBN Del av Ängabo 2:7, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planebesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Ängabo 2:7 (del av) Ansökan gäller att omvandla del av allmän gc-väg (ca 100 m) som sträcker sig genom Ängaboskolans skolgård till att enbart ingå i skolans utemiljö. Idag skapar passagen en osäker utemiljö för skolbarnen och flera olyckstillbud har inträffat. Tidigare beslut: Gc-vägen anges som huvudstråk för gc-trafik i Föp Staden. I trafikplanen för Alingsås har huvudstråket en annan sträckning förbi skolan. Denna gc-väg byggdes år 2006 runt skolområdet för att leda bort den allmänna trafiken från skolmiljön. I gällande detaljplan har stråket användningen Park. Bedömning: Det finns alternativa vägar och nuvarande situation innebär en säkerhetsrisk. Det finns allmänna ledningar under nuvarande gc-väg så prickat u-område måste tillskapas vid planändring. Likaså kommer fysiska åtgärder som hindrar fortsatt genomfart behövas. Planändringen gäller endast den del som omfattas av skolbyggnader på båda sidor. Positivt planbesked Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 6. Samhällsbyggnadsnämnden ger Positivt planbesked till del av Ängabo 2:7, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan.

14 14 SBN 8 Dnr SBN Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Lendahlsgatan 12, (Björnen 7), antagande Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ge möjlighet att inreda en vindslägenhet samt uppföra nytt gårdshus med två lägenheter. Dessutom införs skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig huvudbyggnad. Ett planförslag har först varit föremål för samråd och granskning under tiden 18 november 9 december Beredning Planläggningen sker med enkelt förfarande. Skillnaden mot normalförfarandet är att samrådet är förenklat och att samrådsredogörelse inte behöver upprättas. Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande kommenterat de synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Inga revideringar av planförslaget är aktuella. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av Tillägg till planbestämmelser och Tillägg till planbeskrivning. Av tillägget till planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 7. Samhällsbyggnadsnämnden antar Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Lendahlgatan 12 (Björnen 7) enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden). Exp: Planavd, KF f.k.

15 15 SBN 9 Dnr SBN Detaljplan för Långared, Ändring av byggnadsplan B167B, Bostäder vid Tegelkärrsvägen 24, antagande (projektnummer 23666) Ärendebeskrivning Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig byggnad, som idag enbart används som fritidshus, kan byggas om till att innehålla bostad. Ett planförslag har först varit föremål för samråd under tiden november 2013 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden december Beredning Planläggningen sker med enkelt förfarande. Skillnaden mot normalförfarandet är att samrådet är förenklat och att samrådsredogörelse inte behöver upprättas. Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande kommenterat de synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Inga större revideringar av planförslaget är aktuella. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av Tillägg till plan och illustrationskarta, Tillägg till planbestämmelser och Tillägg till planbeskrivning. Av tillägget till planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen / avvikelsen från aktuell fördjupning av översiktsplanen är liten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 8. Samhällsbyggnadsnämnden antar Detaljplan för Långared, Ändring av byggnadsplan B167B, Bostäder vid Tegelkärrsvägen 24 enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).

16 16 SBN 10 Dnr SBN Detaljplan, verksamheter vid Skruvgatan, granskning (Projekt nr 23212) Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ge möjlighet för utvidgning av verksamhetsområde vid Skruvgatan. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden Beredning Samhällsbyggnadskontoret har i Samrådsredogörelse kommenterat de synpunkter som kom in under samrådstiden samt föreslagit revideringar. Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning föreslås revideras i enlighet med Samrådsredogörelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 9. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringarna av planförslaget samt beslutar att hålla det tillgängligt för granskning enligt plan- och bygglagen 5:18-21.

17 17 SBN 11 Dnr SBN Hemsjö - Hulkås 1:9, förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus Ärendet Ansökan inkom och avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Sökande är: HANSSON NILS PATRIK, HULKÅSVÄGEN 4, TOLLERED. Den tilltänkta avstyckningen är ca 2000 m 2. Antagen översiktsplan anger R5. R5. Område med bebyggelsetryck: Jord-/skogsbruksmark klass B/3. Landsbygden hålls levande genom varsam komplettering med nya bostäder/verksamheter. Spridd bebyggelse bör undvikas. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. I ärende från har denna byggplats behandlats, men ärendet avskrevs , sedan komplettering beträffande vatten och avlopp ej inkommit. Ny ansökan inkom en månad senare. Beredning Då inga förhållanden ändrats beträffande sakägare, sedan byggplatsen behandlats i tidigare ärende, samt att behov av förhandlingar beträffande tillstånd och servitut för anslutning till kommunens VA-nät bortfallit, anmodades sökanden att söka tillstånd för enskild avloppsanläggning. Sådant tillstånd föreligger. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 10. Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). Upplysningar Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla. Exp: Sökande, PoIT, Akten Grannar fk: Hemsjö-Hulkås 1:7, 1:14, 1:15 och 1:12.

18 18 SBN 12 Dnr SBN Kärrbogärde 1:9, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnad av enbostadshus, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med garage. Sökande är: WÜST HENRIK, HEMSJÖPRÄSTVÄG 7, ALINGSÅS. Fastigheten ligger strax utanför detaljplanelagt område. Antagen översiktsplan anger R9. Område med stort rekreationsvärde: Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur-/ kulturvärde, vattenkvalité, o dyl). Området berörs för övrigt av strandskydd med 300 meter för sjön Ömmern. Byggnadsplatsen utgörs av naturmark och taxerad som bebyggd lantbruksenhet. Tänkt avstyckning är 3200 kvm. Tomten kommer att bebyggas med ett fristående hus och garage. Den planerade byggnadsplatsen ligger inom område med hög skyddsnivå (sekundär zon Ömmerns vattenskyddsområde) och berörs av en hög grundvattennivå. Den höga grundvattennivån medför svårigheter att lösa avloppsreningen samt grundläggningen av bostadshus. Miljöskyddskontoret har meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning i delegationsbeslut 258/13, Huvudsakliga principer för husgrundläggningen, undergrunden och dräneringen beskrivs i geoteknisk undersökning (rapport av IHOUSETECH, ). Sökanden uppmanas att följa dessa rekommendationer noggrant. Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 har beretts möjlighet att yttra sig angående den föreslagna åtgärden. Inga negativa synpunkter har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret. Sakägarsintyg finns i ärendet.

19 19 Forts SBN 12 Beredning Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt samt en representant av Miljöskyddskontoret Ärendet har remiterats till berörda grannar (Kärrbogärde 1:44, 1:58, Pålstorp 1:44, Ingared 19:10, 19:11, 19:12) Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Kärrbogärde 1: Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Kärrbogärde 1: Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Ingared 19: Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Ingared 19:12, Pålstorp 1: Miljöskyddskontoret lämnar ett positiv delegationsbeslut angående avloppsavordning Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt Sökanden uppmanas att göra en geoteknisk undersökning på fastigheten Rapport av geoteknisk undersökning inkommer till Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 11. Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 17 samt Miljöbalken 7 kap. 18c. Särskilt skäl för strandskyddsdispens är att området är väl avskilt från stranden av bebyggelse. Hela den föreslagna nya fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.

20 20 Forts SBN 12 Upplysningar Beslutet om positivt förhandsbesked gäller i två år från lagakraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Avgift för förhandsbesked tas ut med Avgift för strandskyddsdispens tas ut med kr 8900 kr Exp: Sökande, Sakägare fk (Kärrbogärde 1:44, 1:85, Pålstorp 1:44, Ingared 19:10, 19:11, 19:12), GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten.

21 21 SBN 13 Dnr SBN Högen 1:58, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Sökande är: SANCHEZ MARIT, NORSESUNDSVÄGEN 31, ALINGSÅS. Fastigheten ligger strax utanför detaljplanelagt område, inom sammanhållen bebyggelse. Antagen översiktsplan (ÖP 95) anger R23. HEMSJÖ INGARED VÄSSENBO: Komplettering med nya bostäder och verksamheter studeras i fördjupad översiktsplan. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. Byggnadsplatsen utgörs av ianspråktagen tomtmark taxerad som småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer. Tänkt avstyckning för en ny tomt är ca 1900 kvm. Tomten kommer att bebyggas med ett fristående enbostadshus. Platsen där bostaden planeras byggas ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. En utredning kring vägsituationen över en del av den planerade fastighetsbildningen samt fastighetsgränser behöver utredas. Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 Plan- och bygglagen har beretts möjlighet att yttra sig angående den föreslagna åtgärden. Sakägarsintyg finns i ärendet. Beredning Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt och representant för Miljöskyddskontoret Ärendet har remiterats till berörda grannar (Högen 1:35, 1:41, Vässenbo 1;41, Västerbodarna 1:11) Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Vässenbo 1: Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Västerbodarna 1: Fastighetsägaren till fastigheten Högen 1:35 inkommer med yttrande. Sakägaren har fått löfte att köpa en bit av Högen 1:58 norr om utfarsväg och önskar att vägen ska ligga på hans fastighet. Däremot vill han att vatten- och avloppsledningar samt en ny utfartsväg från den nya avstyckningen ska gå över Högen 1:58. Om utfartsvägen används under byggtiden måste den snarast återställas i ursprungligt skick.

22 22 Forts SBN Fastighetsägaren till fastigheten Högen 1:41 inkommer med yttrande. Sakägaren motsätter sig inte mot förslaget med förutsättning att befintlig väg upp till Högen1:35 bibehållas och att ägaren till Högen 1:35 får köpa till trekanten mellan befintlig väg och Högen 1:41. Ett villkor för att acceptera en nybyggnation är att alla skador på tillfartsvägen omedelbart åtgärdas och bekostas av byggherren Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Frågorna angående utfartsvägens placering samt exakta gränser för den nya avstyckningen ska diskuteras färdigt mellan berörda sakägare under tiden innan en bygglovansökan har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret. Föreslagna åtgärder kommer att prövas under bygglovsskede. Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 12. Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 17. Upplysningar Beslutet om positivt förhandsbesked gäller i två år från lagakraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslutet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Avgift för förhandsbesked tas ut med kr Faktura sänds separat. Exp: Sökande, Sakägare fk (Högen 1:35, 1:41, Vässenbo 1:41, Västerbodarna 1:11), GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, Tidsbegränsat bygglov admin (ÅL), PoIT, Akten.

23 23 SBN 14 Dnr SBN Lo 1:4, tomt 1, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage, dnr Ärendebeskrivning Ansökan inkom och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande är: SVENSSON ROLAND, LOO 392 LILLEGÅRD, SOLLEBRUNN. Antagen översiktsplan anger R2/R3. R2. Långsiktigt bestående skogsbruk: Skogsbruk klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som hindrar ett rationellt skogsbruk. R3. Område för jord/skogsbruk och andra verksamheter: Jord/skogsbruk klass B/3. En levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering med nya bostäder/verksamheter. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs för övrigt av strandskydd (300 m) samt riskområde för geostrålning (normalrisk). Byggnadsplatsen utgörs av naturmark. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 13. Positivt förhandsbesked och strandskyddsdipens beviljas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 17 och 31 samt miljöbalken 7 kap 18 c p 2. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området genom allmän väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen (miljöbalken 7 kap 18 c 2.). Som tomtplats får tas i anspråk hela den föreslagna fastigheten. Upplysningar Beslutet om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. Besluten medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Sökanden erinras om att länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Exp: Sökanden, MK (EH) fk, Sakägare Lo 1:9 och 1:17 samt Sjötorp 1:12 fk, Länsstyrelsen natur Mkv, PoIT, Akten

24 24 SBN 15 Dnr SBN Lo 1:4, tomt 2, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage, dnr Ärendebeskrivning Ansökan inkom och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande är: SVENSSON ROLAND, LOO 392 LILLEGÅRD, SOLLEBRUNN. Antagen översiktsplan anger R2/R3. R2. Långsiktigt bestående skogsbruk: Skogsbruk klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som hindrar ett rationellt skogsbruk. R3. Område för jord/skogsbruk och andra verksamheter: Jord/skogsbruk klass B/3. En levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering med nya bostäder/verksamheter. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs för övrigt av strandskydd (300 m) samt riskområde för geostrålning (normalrisk). Byggnadsplatsen utgörs av naturmark. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 14. Positivt förhandsbesked och strandskyddsdipens beviljas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 17 och 31 samt miljöbalken 7 kap 18 c p 2. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området genom allmän väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen (miljöbalken 7 kap 18 c 2.). Som tomtplats får tas i anspråk hela den föreslagna fastigheten. Upplysningar Beslutet om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. Besluten medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Sökanden erinras om att länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Exp: Sökanden, MK (EH) fk, Sakägare Lo 1:5, 1:9 och 1:17 fk, Länsstyrelsen natur Mkv, PoIT, Akten

25 25 SBN 16 Dnr SBN Hjälmared 1:76, bygglov med lokaliseringsprövning, nybyggnad av stuga med övernattningsrum Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och anmälan om rivning av bostadshus. Sökande är: Hans Andreasson, Lilla Madviksvägen 15, TOLLERED. Fastigheten är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktsplan 1995 för Alingsås kommun har området betecknats R 23 HEMSJÖ INGARED VÄSSENBO. Komplettering med nya bostäder och verksamheter studeras i fördjupas överskitsplan. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. Jord-/skogsbruk med spridda byggnader/anläggningar för annat ändamål. Övriga områden där de areella näringarna dominerar (jordbruksmark klass B, skogsbruksmark klass 1-3). Nybyggnaden är en och en halvplans enbostadshus med en byggnadsarea på 12,66 x 8,46 meter. Sadeltak, bekläds med betongpannor och taklutning om 34º. Fasaderna bekläds med träpanel. På fastigheten finns sedan tidigare en huvudbyggnad och två komplementbyggnader. Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 15. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). Som kontrollansvarig har utsetts: Leo Fiedler, Kungskullavägen 15, Berghem

26 26 Forts SBN 16 Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap 3 PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om bygge påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap 51 PBL. Tekniskt samråd ska hållas. Samhällsbyggnadskontoret kallar till samråd. För ytterligare information, kontakta byggnadsinspektör: Sven Agneman, telefon Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 PBL). Beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Exp: Sökande, Byggnadsinspektör (SA), Kontrollansvarig, Markägaren till Hjälmared 1:76 fk, GIS-tekniker fk, PoIT, Akten.

27 27 SBN 17 Dnr SBN Hemsjö 2:4, bygglov, nybyggnad av enbostadshus, Dnr Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och anmälan om rivning av bostadshus. Sökande är: Hans Andreasson, Lilla Madviksvägen 15, TOLLERED. Fastigheten är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktsplan 1995 för Alingsås kommun har området betecknats R 23 HEMSJÖ INGARED VÄSSENBO. Komplettering med nya bostäder och verksamheter studeras i fördjupas överskitsplan. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. Jord-/skogsbruk med spridda byggnader/anläggningar för annat ändamål. Övriga områden där de areella näringarna dominerar (jordbruksmark klass B, skogsbruksmark klass 1-3). Nybyggnaden är en och en halvplans enbostadshus med en byggnadsarea på 12,66 x 8,46 meter. Sadeltak, bekläds med betongpannor och taklutning om 34º. Fasaderna bekläds med träpanel. På fastigheten finns sedan tidigare en huvudbyggnad och två komplementbyggnader. Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 16. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). Som kontrollansvarig har utsetts: Leo Fiedler, Kungskullavägen 15, Berghem Jäv Birgit Josefsson (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

28 28 Forts SBN 17 Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap 3 PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap 51 PBL. Tekniskt samråd ska hållas. Samhällsbyggnadskontoret kallar till samråd. För ytterligare information kontakta byggnadsinspektör Päivi Hauska, telefon Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontorets GIS-enhet / ). Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 PBL). Besluten om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll kan tillkomma. Lov avgift tas ut med kronor. Faktura sänds separat. Exp: Sökande, Kontrollansvarig, Sakägare fk (Hemsjö 4:3 och 2:28), Byggnadsinspektör, GIS-tekniker fk, PoIT, Akten

29 29 SBN 18 Dnr SBN Verkstaden 7, bygglov, telekommunikationsmast, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni. Sökande är: 3G Infrastructure services AB, Box 7018, STOCKHOLM-GLOBEN. Ansökan om bygglov avser nybyggnad av torn och en teknikbod för mobiltelefoni och placeras på fastigheten Verkstaden 7. Den ersätter det torn som idag finns på Fodret 13, detta pga ombyggnation på fastigheten. Anläggningen på Fodret 13 kommer således inte längre att finns kvar. Tornet är 36 meter högt. Teknikboden är 2,6 x 3,0 meter och utförs i plåt. Anläggningen användas av 3GIS och andra aktörer. För fastigheten gäller detaljplan DP 35, Bolltorps industriområde. Områdets betecknas med J 1 och K, område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 17. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 Plan- och bygglagen (PBL) Utsedd kontrollansvarig är: Hans Germundson, 3 GIS AB, Box 7018, Stockholm- Globen

30 30 Forts SBN 18 Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap 3 PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap 51 PBL. Tekniskt samråd ska hållas. Samhällsbyggnadskontoret kallar till samråd. För ytterligare information kontakta byggnadsinspektör Håkan söderberg, telefon Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontorets GIS-enhet / ). Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 PBL). Besluten om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Lov avgift tas ut med kronor. Faktura sänds separat. Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma. Hur beslut kan överklagas Formulär 1. Exp: Sökande, Kontrollansvarig, Sakägare fk(verkstaden 5, Verkstaden 7, Fodret 13, Kungegården 9, Kungegården 11, Förmannen 2 och Krukan 6), Sakägare Rek MB Formulär 1 (Skålen 1), Sakägare delg.kv,fk (Krukan 4), Byggnadsinspektör (Håkan Söderberg) fk, GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, LTV, Försvarsmakten, RTJ, Swedavia Landvetter flygplats, Mkv, PoIT, Akten.

31 31 SBN 19 Dnr SBN Ingared 4:83, strandskyddsdispens från sjön Lillelången, nybyggnad av bostadshus, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser Strandskyddsdispens från sjön Lillelången för nybyggnad av bostadshus. Sökande är: JUNKER PETER, TIGGAREVÄGEN 37, ALINGSÅS. Fastigheten omfattas av strandskydd från sjön Lillelången, Alingsås kommun. Den föreslagna byggplatsen är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktsplan från 1995 för Alingsås kommun har i karta Förordnanden, rekommendationer området betecknats R9, område med stort rekreationsvärde. Karta för mark- och vattenanvändning anger B, befintlig sammanhållen bebyggelse. Fastigheten Ingared 4:83 är bildad , en avstyckning från Ingared 4:46. Tomtarea 1359 m 2. Strandskyddsdispens och positivt förhandsbesked beviljades , BN 146, Dnr Marken är idag en del av trädgården för bostadshuset på Ingared 4:46. Framförliggande bebyggelse och väg finns mot sjön (Ingared 4:44 och 4:45). Beredning Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att kunna ge dispens från strandskyddet krävs: att det finns ett så kallat särskilt skäl och att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. Enligt strandskyddslagstiftningen kan endast de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c åberopas. Sökanden har som särskilt skäl för dispens angett: Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. (MB kap 7, 18c, punkt 1).

32 32 Forts SBN 19 Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 18. Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18c p1 miljöbalken (MB). Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms ej försämras och djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Som tomtplats får hela den berörda fastigheten tas i anspråk. Upplysningar Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Avgift tas ut med 9.345:-- kronor. Faktura sänds separat. Exp: Sökande, Grannar fk (Ingared 4:18, 4:36, 4:37, 4:44, 4:45, 4:46, 4:79, Hemsjö 19:1),Miljö fk, GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten

33 33 SBN 20 Dnr SBN Bälinge-Nygård 1:6, strandskyddsdispens för sjön Tollsjön, anläggning av ny brygga, Dnr Ärendebeskrivning Ansökan inkom och avser Strandskyddsdispens för Anläggning av ny brygga. Sökande är: ALINGSÅS KOMMUN,, ALINGSÅS. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd från Trollsjön. Byggnadsplatsen är en naturskön naturlig rastplats vid sidan om vandringsspåret. Idag ligger där rester av en gammal brygga. Enligt skötselplan i Hjortmarka ska en ny brygga byggas i Trollsjön. Plockar delvis bort rester av befintlig brygga samt ersätter med en ny på samma plats. Det blir en pålad och tillgänglighetsanpassad brygga som ska ansluta till befintlig spång. Storlek på bryggan beräknas bli 7,5x4 m. Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att kunna ge dispens från strandskyddet krävs: 1) att det finns ett så kallat särskilt skäl och 2) att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. Enligt strandskyddslagstiftningen kan endast de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c åberopas. Som särskilt skäl för dispens åberopas att: Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. (MB 7 kap. 18 c punkt 1.) Sökanden informerat om att ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har inlämnats till Länsstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 19.

34 34 Forts SBN 20 Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18c p1 (MB). Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms ej försämras och djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. (Bryggan utgör tomtplats) Upplysningar Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Bygglov erfordras inte i detta ärende. Avgift tas ut med 9345:-kronor. Faktura sänds separat. Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma. Exp: Sökande, Grannar(Bälinge-Nygård 1:4, 1:5, 1:3, 3:1, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:13, 3:14, 3:15 Kristineholm 1:30, 1:39, 1:38, Ängabo 2:17, Maryd 2:12, Tokebacka 1:2) fk, Miljö fk, GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten.

35 35 SBN 21 Dnr SBN Hemsjö 2:6, strandskyddsdispens från sjön Hjulsjön, strandskyddsdispens för väg, Dnr Ärendebeskrivning Ansökan inkom och avser Strandskyddsdispens för Strandskyddsdispens för väg fram till fastigheten Hemsjö 2:22.. Sökande är: PETERSSON KRISTER, VITALISGATAN 5, ALINGSÅS. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd från sjön Hjulsjön, Alingsås kommun Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktsplan för 1995 för Alingsås kommun har i karta Förordnanden, rekommendationer området betecknats R9, område med stort rekreationsvärde. Karta för mark- och vattenanvändning anger JN, Jord-/och skogsbruk med spridda byggnader/anläggningar för annat ändamål. Fastigheten omfattas av strandskydd från sjön Hjulsjön. Ansökan avser strandskyddsdispens för byggande av väg på fastigheten Hemsjö 2:6 för att kunna nå fastigheten Hemsjö 2:22. Vägen måste byggas för att uppfylla kommunens krav på avfallshantering då en slamsugarbil måste kunna nå fastigheten Hemsjö 2:22. Servitut finns Älvsborgs län Dnr 176/66, sept Byggnadsplatsen utgörs av skogsmark. Sökanden anger som skäl för dispens: Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området MB kap 7, 18 c, punkt 3. Ärendet sänt till fastighetsägare Hemsjö 2:6 för kännedom. Miljökontoret upplyser om att vägen kommer att gå inom ett område som har högsta värde för koncentration av rödlistade arter. Stor försiktighet bör därför vidtas när vägen byggs. Hjälp från biolog eller motsvarande med erforderlig kunskap bör tas in för att säkerställa att inga rödlistade arter far illa.

36 36 Forts SBN 21 Förvaltningens yttrande samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att kunna ge dispens från strandskyddet krävs: 1) att det finns ett så kallat särskilt skäl och 2) att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. Enligt strandskyddslagstiftningen kan endast de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c åberopas. Som särskilt skäl för dispens åberopas att: Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området (MB 7 kap. 18 c punkt 3.) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, 20. Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 c p 3 miljöbalken (MB). Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Vägområdet utgör tomtplats, (ingen hemfridszon). Upplysningar Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontorets GIS-enhet / ). Besluten om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Innan åtgärden påbörjas skall sakkunnig inventera blivande vägområde och lämna utlåtande till Miljökontoret om eventuella förekomster av rödlistade arter. Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Lov avgift tas ut med 9.345:- kronor. Faktura sänds separat. Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma. Exp: Sökande, Grannar fk (Hemsjö 1:3, 2:6, 2:21 Lida 1:2, Edsås 1:3, 1:7), Miljö fk, GIStekniker fk, TF (GIC) fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten.

37 37 SBN 22 Dnr SBN Delegerade beslut 2014 Ärendebeskrivning Beslut enligt listor från verksamhetscheferna: Bygglov: samt Exploateringsavdelningen: Beslut fattade mellan Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen.

38 38 SBN 23 Ändring av tid för sammanträden Ärendebeskrivning Bo Olsson (S) framför å ordinarie ordförande Björn Leiviks vägnar fråga om nämnden kan flytta arbetsutskottets och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden i februari 2014 så att dessa förläggs på måndagar istället för på tisdagar. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att flytta samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från den 18 februari till den 17 februari, kl lokal Gesällen på Samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämndens beslutar vidare att flytta samhällsbyggnadsnämndens sammanträde från den 25 februari kl till den 24 februari kl Sammanträdet kommer då att hållas i Socialförvaltningens lokaler på Sidenvägen.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. 1 av 3 ÄRENDEBESKRIVNING Nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni VERKSTADEN 7, ALINGSÅS församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 159-168

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 159-168 Samhällsbyggnadsnämnden 159-168 2 Information och överläggningar... 5 Ekonomisk månadsuppföljning... 6 Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2016... 7 Erska 2:56, ansökan om planbesked... 8 Ändring

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-26 2-15

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-26 2-15 Samhällsbyggnadsnämnden 2-15 2 Information och överläggningar... 5 Utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018... 6 Uppföljning av planprocessen "Från remiss till process"... 7 Bananen 6, ansökan

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25 85-103

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25 85-103 Samhällsbyggnadsnämnden 85-103 Med hänvisning till personuppgiftslagen (PuL) 1998:204 har känsliga personuppgifter ersatts med XX för att protokollet ska kunna publiceras på webben. et kan begäras ut i

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 159 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 november

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2010 03 02 35 37 Byggnadsnämnden Sida 2 2010 03 02 Byggnadsnämndens sammanträde 2010 03 02 35 Uppföljning av budget 2010 02 28 36 Anslag för lägenhetsregister 37 Remiss överklagande av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-24 133-150

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-24 133-150 Samhällsbyggnadsnämnden 133-150 2 Information och överläggningar... 6 Delårsbokslut 2013-08-31... 7 Besparing 1% av kommunbidrag under 2013 för samhällsbyggnadsnämnden... 8 Exploateringsekonomi Norra Borgen,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-12 59-69

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-12 59-69 Samhällsbyggnadsnämnden 59-69 2 Information och överläggningar... 6 Våruppföljning 2014... 7 Byggnationer i Gräfsnäs slottsruin... 8 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 10 Byggemenskap Alingsås,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-28 110-134

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-28 110-134 Samhällsbyggnadsnämnden 110-134 2 Information och överläggningar...7 Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2015...8 Nolhaga slott - serveringsverksamhet, ny målbild och höjt driftbidrag...9 Lövekulle camping,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunkontoret den 11 mars 2013. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunkontoret den 11 mars 2013. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-03-05 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen 13.30-17 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Frisk (s) Göran Lindgren (m) Claes Brandén (mp) Björn Morell (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer