nves[or Kära aktieägare. Varmt, varmt välkomna till Investors årsstämma 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nves[or Kära aktieägare. Varmt, varmt välkomna till Investors årsstämma 2015."

Transkript

1 (Bilaga 1) nves[or Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs inledande anförande vid årsstämman i Investor AB den 72 maj 2015 Kära aktieägare. Varmt, varmt välkomna till Investors årsstämma Den här stämman är en slutpunkt för det nittionionde verksamhetsåret i bolagets historia och därmed början på dess etthundrade år. Och som jag brukar säga, det här är aktieägarnas dag, det här är er eller ska vi säga vår dag här i och på Investor. Före stämman så hade vi en informell dialog med er aktieägare, en frågestund, och som många av er såg och hörde så behandlades en mängd olika frågor. Det är kul att konstatera att intresset bland aktieägare för Investor och de Investorrelaterade bolagen är stort och det är naturligtvis någonting som Börje Ekholm och jag uppskattar väldigt mycket. För någonstans så är det så att Investor är mycket mer än bara torra siffror. De värderingar som Investor är bärare av sträcker sig hundra år, man skulle kunna säga etthundrafemtionio år, tillbaka i tiden. Det handlar om en långsiktig vilja att som ledande ägare skapa och utveckla internationella kvalitetsbolag, och jag måste säga att det är ganska frapperande när man tittar på de här bilderna. Såg ni hur många gånger ordet ledande eller väridsledande kom upp när de olika bolagen beskrevs. Det säger någonting om den ambition vi har. 1 kvalitet så ingår såväl att erbjuda bästa kvalitet i de produkter och tjänster som erbjuds som att stå för god moral i sättet att arbeta. Investor och dess bolag fyller viktiga funktioner i samhället, både i Sverige och i många, många andra länder. De är viktiga för Sveriges ekonomi och de är viktiga för vår försörjning i framtiden var ett bra år för Investor. Våra innehav utvecklades väl och vi hade en hög aktivitetsnivå. För 2014 så kunde Investor rapportera en totalavkastning för oss aktieägare om cirka 33 procent, och det är värdetillväxten tillsammans med utdelningen. Men den goda utvecklingen ska vi se i ett perspektiv av fortsatt ekonomisk och politisk oro i vår omvärld som vi talade om under frågestunden tidigare. Den ekonomiska återhämtningen i Europa går långsamt och vi ser brist på sammanhållning i den Europeiska unionen. Och vi ser, som Börje Ekholm var inne på, mycket turbulens i vår omvärld. Mellanöstern, de grymma terroristerna, IS, flyktingströmmarna. Och ännu närmare Sverige finns Ukraina där striderna när som helst kan eskalera på nytt. Det här är ingen gynnsam miljö för näringslivet och i synnerhet för globala företag Jag tycker det är viktigt att påminna oss om att en del av våra bolag är faktiskt verksamma i över hundra länder och att över 90 procent av deras försäljning sker utanför Sverige. Bolag som ABB, Atlas Copco och Ericsson, bara för att nämna några exempel. Politiska risker, regionala konflikter, terrorism eller epidemier är någonting vi och våra företag måste kunna hantera varje dag. 1 början av året utsåg Investors styrelse Johan Forssell till ny verkställande direktör i och med bolagsstämman. Jag vill bara kort säga att han efter 20 år i bolaget har en djup kunskap om Investor och om våra innehav och jag tror att hans affärserfarenhet och ledaregenskaper kommer att göra honom till en utmärkt efterträdare till Börje Ekholm. Det här är någonting som jag ska be att få komma tillbaka till lite senare. 1(2)

2 Styrelsen beslutade också att skapa en ny division inom Investor, Patricia Industries, baserad i New York och i Stockholm. Patricia Industries ska koncentrera sig på våra helägda dotterbolag under ledning av Börje Ekholm. Jag vill verkligen säga det att vi är väldigt, väldigt glada över att Börje velat åta sig den här viktiga uppgiften att stanna kvar inom Investor, men i en ny roll. Jag får senare under stämman tillfälle att tacka Börje för hans tio mycket framgångsrika år som verkställande direktör i Investor. Nu vill jag slutligen vända mig till styrelsen och tacka styrelsen och ledningen och Investors alla medarbetare för ett alldeles fantastiskt arbete under det gångna året. Och jag vill tacka er, alla ni som är här idag, Investors aktieägare, för det stöd som ni visat oss i styrelsen. Vår hedersordförande, min far, Peter Wallenberg avled den 19 januari i år. Han var Investors ordförande mellan 1982 och 1997 och hedersordförande fram till sin bortgång. Vi vill gärna hedra Peter Wallenbergs minne med några glimtar från hans verksamhetsår. Film visas Kära aktieägare, med denna återblick tillbaka, faktiskt till år 7982, så är det dags att förklara 2075 års årsstämma för öppnad. 2 (2)

3 (Bilaga 3) Dnves[or Dagordning vid Investor ABs årsstämma tisdagen den 12 maj Val av ordförande vid årsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två personer all justera protokollet. 5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad. 6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Verkställande direktörens anförande. 8. Redogörelse för styrelsens och ersättnings-, revisions- samt finans- och riskutskottens arbete. 9. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. 12. Bestämmande av: A. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman. B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman. 13. Bestämmande av: A. Arvoden till styrelse. B. Arvoden till revisorer. 14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 16. Beslut om: A. Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. B. Program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare. 17. Beslut om: A. Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktierenligt 1 7B nedan samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig aktierelaterad lön, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode. B. Overlåtelse av egna aktier för all ge bolaget möjlighet all överlåta aktier till de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön Förslag till beslut från aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende följande: A. Ändring av bolagsordningen. B. Uppdrag till styrelsen all tillskriva regeringen. C. Införande av så kallad politisk karantän i sfärbolagen. D. Uppdrag till styrelsen avseende bildande av en aktieägar(örening. 19. Årsstämmans avslutande.

4

5 (BiIaga 5) (Dnves[or Verkställande direktören Börje Ekhoims anförande vid årsstämman för Investor AB den 12maj2015 Kära aktieägare, kära gäster. Varmt välkomna till Investors årsstämma för Det här är tionde och sista gången som jag talar till er som vd för Investor och jag hoppas att ni tyckt det har varit en spännande tid de senaste tio åren, för det har i alla fall jag tyckt. 1 inledningen av stämman så såg ni här lite bilder från Colorado. Colorado, det är kanske mitt favoritställe på jorden, men faktiskt så har Colorado varit väldigt viktigt för aktieägarna i Investor också. Det är nästan så att de allra flesta av våra stora affärer som vi gjort under min vd-tid har förhandlats när jag har varit i Colorado. På hemmaplan så marknadsförde jag det här som semesterresor men så mycket semester vet jag inte om det blev, jag var mest på telefon. Men jag tror att det fungerade så jag kanske skulle ha varit oftare i Colorado, och det tänker vi nog göra slag i saken på framöver. Nåväl. De senaste tio åren har varit händelserika så pekade de flesta pilarna uppåt, hjulen snurrade fort, affärsaktiviteten var intensiv och hög. Jag tror inte någon hade hört talas om subprime, kanske ingen hade hört talas quantitative easening heller eller QE som det numera heter, utan istället så pratade vi om superkonjunktur. Men det är som alltid, just när ingen ser några risker, det är just då de dyker upp, så bara några år senare så stirrade vi rakt ned i avgrunden när Lehman Brothers gick överstyr, hjulen i industrin stannade i stort sett totalt och banksystemet frös. Ja, sedan har ju världsekonomin gradvis återhämtat sig, men utmaningarna är fortfarande många och stora. Och även för Investor har mycket hänt. Vi har adderat Mölnlycke Health Care, Aleris, Permobil och Wärtsilä och vi har ökat ägandet i samtliga våra noterade innehav. Scania och WM-data har lämnat portföljen. OMX har lämnat för att sedan komma tillbaka som den globala aktören NASDAQ. Vi har också köpt ut och avyttrat Gambro. Vårt börsvärde har gått från ungefär 85 miljarder till 250 miljarder. Men framförallt är jag glad över att vi lyckats bygga upp en portfölj av helägda dotterbolag med en förmåga att generera ett bra kassaflöde till Investor, ett kassaflöde som vi kontrollerar. Det är klart att samtidigt finns det saker jag gärna hade gjort annorlunda. Vi borde ha ökat mer i vissa innehav och vi skulle ha avstått från vissa affärer, men det är lätt att vara efterklok. Det enda sättet att undvika misstag, det är faktiskt att inte göra någonting alls. Jag tror istället på att man får lära sig av misstagen och blicka framåt. Framtiden tillhör alltid optimisten, ska man aldrig glömma. Innan jag går in på Investor skulle jag vilja säga några ord om företagande och vår syn på företagande. Jag tror inte vinst kan vara huvudmålet för ett företag. Målet för ett företag måste vara att erbjuda kunden varor och tjänster som löser ett problem för kunden. Gör man det till en lägre kostnad än vad kunden är villig att betala, ja då blir det vinst. Men å andra sidan om kostnaden är högre än vad kunden är villig att betala så förlorar man pengar, till slut går man i konkurs och då kan jag säga att då tillför man inget samhällsekonomiskt värde. Så därför brukar vi säga att vinst, det är egentligen bara ett kvitto på att man gör rätt saker. Det finns därför inget motsatsförhållande mellan långsiktig vinst och hållbarhet. Det som populärt numera kallas Corporate Social Responsibility. För Investor som långsiktig ägare måste vi agera i samklang med samhället. Som jag ser det så sätter lagar och regler de yttre 1 (6)

6 ramarna för hur man tår agera. Det är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor. För innanför de här yttre ramarna finns en snävare cirkel och den definierar vad som är moraliskt och etiskt acceptabelt eller legitimt. Låt mig ge ett exempel. Att bryta ett löfte är sällan olagligt. Men det är vad jag kallar dålig moral, dålig etik. Och dålig etik drabbar varumärket och gör det svårare för företaget att sälja sina produkter och sina tjänster och rekrytera medarbetare. Vi har under senaste tiden fått ganska mycket frågor om relationen till våra revisorer. Och här så betalar vi förstås det avtalade arvodet men jag ska också erkänna att vi har gjort något annat. De har nämligen fått varsin t-shirt, ser ut så här, Motståndsrörelsen mot IFRS står det på baksidan. Det är alltså redovisningsreglerna. Och de har fått en kaffekopp, där står det The fight goes on, motståndsrörelsen mot IFRS. Jag tycker faktiskt att de här två sakerna påtagligt visar min egen syn på redovisningsreglerna så jag är inte säker på att mottagarna har sett det som någon belöning eller med uppskattning tagit emot dem. Jag är inte ens säker på att de har använt dem faktiskt. Men det har vi alla fall gjort så, full transparency. Nu tänkte jag byta fokus och gå in på 2014 ur Investors perspektiv. Ja, eller före det, kanske ta omvärlden till och med. Den globala ekonomin hackar ganska ordentligt. USA framställs ofta som stjärnan, men det är inte en särskilt stark ekonomi där heller. En expansiv penningpolitik har fortsatt att pressa ned räntorna men faktum är att de här låga räntorna verkar inte ha någon större påverkan på den reala ekonomin. Däremot har lågräntemiljön påverkat börserna. Och investerare har jagat avkastning och i den jakten på avkastning har man ingen annanstans att gå än till börsen. Det här har resulterat i nuvarande och ur ett historiskt perspektiv väldigt höga värderingsnivåer. Jag tycker man ska fråga sig om man tror att de är uthålliga eller inte. Ja jag tror att det hänger mycket samman med hur man tror att ränteutvecklingen kommer att vara framöver. Och jag ser att de västerländska ekonomierna befinner sig under ett starkt, kalla det deflationstryck som drivs av några olika saker. Det drivs av mer teknologi, vilket gör oss mer produktiva men det drivs också av en urbanisering i Asien, kanske särskilt Kina som bidrar med ett enormt utbud av lågkostnadstillverkning. Och här ska vi tänka på att även när nu Kina gradvis urbaniseras så återstår hela Afrika att urbanisera. Så att den här trenden med lågkostnadstillverkning kan nog fortsätta ganska länge. Ja, jag är inte själv helt övertygad om det här scenariot men jag tror inte man ska utesluta att räntan faktiskt kan vara lägre under mycket längre tid än vad vi tror idag. Men som sagt, sätt inte alla pengar på det. Jag tycker själv att det är ungefär som att backa i 150 kilometer i timmen, det kan gå bra, men det är skaplig risk i det. En annan osäkerhet som vi berörde under Investordialogen det är geopolitiken. Det är alltifrån Ryssland, Ukraina, IS framfart i Mellersta Ostern, andra oroligheter i Afrika. Jag tror att det här leder till en global oro och osäkerhet och det är aldrig bra för långsiktiga investeringsbeslut. Och i Sverige så har vi dessutom upplevt ökad osäkerhet efter riksdagsvalet i september. Hittills har en rad beslut och förslag lagts fram av den nya regeringen som i värsta fall riskerar att hämma näringslivets förmåga att skapa exportintäkter och arbetstillfällen. Jag tror det är viktigt att påminna om att industrin är ryggraden i vår export. Ofta uppmärksammas den årliga musikexporten. Den är ganska svår att mäta men många uppskattar den till runt en miljard i värde. Det tycker jag är jättebra och jätteroligt, något vi ska vara stolta över. 2 (6)

7 Men vi får inte glömma bort att lika mycket i exportintäkter producerar AstraZenecas fabrik i Södertälje på en vecka. Risken är stor att företagen väljer att inte investera i Sverige och växa utomlands istället. Framförallt långsiktiga satsningar, till exempel inom forskning och utveckling, riskerar att flytta ut ur landet. Ja, jag hoppas min oro är överdriven. Men, varslen i början på åren vi sett kanske är ett tecken på något annat och något man ska ta på allvar. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det inte är politiken och politiker som skapar jobben. Det gör företagen. Politikens roll det är istället att se till att det finns tydliga och långsiktiga förutsättningar för att näringslivet ska kunna blomstra. Då skapas arbetstillfällen, skatteintäkter och vi kan ha det väridssamhälle som vi alla vill ha. Ja, nu över till Investor var ännu ett bra år i vår snart hundraåriga historia. Inklusive återlagd utdelning ökade vårt substansvärde med 24 procent under 2014 och vår totalavkastning landade på 33 procent. Och det slår klart börsens avkastningsindex SIXRX som steg med 16 procent. Mätt över 20 år har totalavkastningen för Investor uppgått till 15 procent per år i genomsnitt, ungefär. Och det här är knappt två procentenheter bättre än börsen per år. Ja det är en liten skillnad vid första anblick men man får inte glömma bort, den starkaste kraften i universum som Einstein brukade säga, ränta-på-ränta-effekten så blir faktisk skillnaden betydande över tid. Så låt mig göra ett räkneexempel. Om man investerade 100 kronor i index för 20 år sedan så är de värda idag, det är en bra utveckling. Men har man gjort samma investering i Investor så är de 100 kronorna värda kronor, det vill säga nästan 40 procent mer. Våra noterade kärninvesteringar utvecklades också väl under året och det var en stor aktivitet i bolagen. Låt mig ta ett axplock. Vi ökade vårt ägande i ABB, vi förvärvade aktier från tidigare huvudägaren i Wärtsilä, Fiskars, och blev därmed den störste ägaren i Wärtsilä. Det är ett fantastiskt bolag med stor långsiktig potential. Electrolux aviserade ett strategiskt förvärv av GE Appliances som kommer att stärka bolagets ställning avsevärt på den nordamerikanska marknaden och vi har åtagit oss att teckna vår andel i nyemissionen som kommer att behövas för att finansiera del av förvärvet. Husqvarna gjorde framsteg i sin tum-around och det börjar nu synas i siffrorna. Saab tecknade försäljningsavtal avseende Gripen med den brasilianska regeringen och slutförde förvärvet av TKMS eller mer känt som Kockums. Så några ord om dotterföretagen då. Mölnlycke Health Care hade en fortsatt god tillväxt och lönsamhet och det här skedde i samband med att vi bytte ledning i bolaget. Bolaget har nu en stark balansräkn ing som gör det möjligt att investera i både organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Som alltid är, ur ett aktieägarperspektiv, organisk tillväxt väldigt värdefull för ägarna, och någonting som vi prioriterar mycket. Och bara för några veckor sedan så lanserade också Mölnlycke, delar av sitt sortiment hos CVS, det är USAs största apotekskedja och det innebär ett stort och viktigt steg inpå en konsumentmarknad som kan ge goda möjligheter för framtida utveckling. Samtidigt presenterade man ett samarbete med Apria Healthcare om avancerad sårvård i hemmet. Under året så gjorde också Mölnlycke en distribution för första gången till Investor på 1,2 miljarder kronor och det tycker jag visar vilken kassaflödesgenereringsförmåga vi kommer att se i våra dotterbolag över tid. Aleris visade god organisk tillväxt och fortsatte att arbeta med sina operationella 3 (6)

8 utmaningar. Bland annat genom att inleda omstruktureringen av verksamheterna på sjukhusen i Stockholm och det är en omstrukturering som nu löper helt enligt plan. 1 början av 2015 förvärvade Aleris Teris Medical Group som stärker bolaget plattform i Norge, Sverige och Danmark. Ja, som ni alla vet så har vi en politisk debatt och ett utredningsuppdrag kring vinst i välfärden. Den här debatten skapar stor osäkerhet i hela välfärdssektorn. Och det är framförallt många små företag som nu får problem att finansiera sin verksamhet helt enkelt och jag tycker små företag och innovativa företag, de är kritiska för att få den innovation och utveckling som sektorn behöver för att vi ska ha råd med framtida välfärd. Ja, jag tycker vinst är helt fel fråga att diskutera, vi borde prata om kvalitet och innovationsförmåga istället. Men jag har pratat så mycket tidigare om den här frågan så vi går vidare till Permobil istället. Ja, Permobil tog ett viktigt steg förra året på att bli en integrerad leverantör av avancerade rehablösningar. Genom förvärvet av det amerikanska TiLite så har vi nu stärkt produkterbjudandet med att kunna erbjuda väldigt kvalificerade manuella rullstolar och det här gör det möjligt för oss dels att gå in i ett annat segment i marknaden men också att gå in i nya geografier. 1 början av 2015 förvärvade Permobil Roho Group, en ledande aktör inom tryckavlastning och positioneringstjänster för rullstolar. För Permobil så gäller fortsatt fokus på framtida lönsam tillväxt. Aven Grand och Vectura utvecklades väl. Vår ambition är här att fortsätta att öka aktiviteten inom fastigheter, främst utveckla våra befintliga, det vill säga hotellets fastighet men även vår egen fastighet på Arsenalsgatan. Men också att i samarbete med Aleris bygga nya fastigheter för vård och omsorg. Låt mig ta några ord om de finansiella investeringarna också. EQT fortsatte utvecklas väl med bra värdeökning och bra kassaflöde till Investor. Inom Investor Growth Capital avvecklade vi den svenska verksamheten och Investor tog över ett antal innehav där vi tror att värdepotentialen kan öka framöver. Ett är Tobii som noterades för ett par veckor sedan, ett annat är Atlas Antibodies som bygger på professor Mattias Uhléns världsledande forskning. 3 Skandinavien utvecklades väl med fortsatt stark kundtillväxt och bra tillväxt i serviceintäkterna. 3 har nu mer än tre miljoner abonnenter. Och tillsammans med Hutchinson Whampoa, vår partner, så genomförde vi en omfinansiering av 3 vilket gör att 3 nu får ett kassaflöde som kan gå till utdelningar istället för att betala räntor till bankerna. Och det är kul och trevligt att se att 3 numera kan ge ett riktigt bra kassaflöde. Kärnan i Investors affär, det är att vara en långsiktig ägare med fokus på att maximera det långsiktiga fundamentala värdet på våra innehav. Vad menar vi med det? Jo, det är nuvärdet av alla framtida kassaflöden. Hur Investor utvecklas beror helt på hur våra innehav utvecklas. Det är alltså helt avgörande att vi är en ägare i världskiass. Därför har vi lagt stor energi på att utveckla våra värdeskapandeplaner, det vill säga sättet vi arbetar på med våra företag. Men vi har också arbetat mycket aktivt med att se till att vi har de bästa styrelserna på plats i bolagen. Ja, här har vi tagit några steg framåt, men det återstår mycket att göra. Det finns ett antal trender i omvärlden som påverkat Investors ägarmodell under lång tid. Vi har allt aktivare institutionella investerare, växande antal aktivistinvesterare med allt mer pengar, och vi har en konsolideringstrend i många branscher. Vår slutsats av de här trenderna var att vi behövde stärka vårt ägande i våra innehav. Därför valde vi en strategi att avyttra de innehav i vilka vi inte var den största ägaren, eller där vi inte trodde att företaget skulle kunna leda konsolideringen i sin bransch. 1 dag har vi en större 4 (6)

9 ägarandel i samtliga noterade kärninvesteringar än vad vi hade för tio år sedan och vi har i princip inte såld styckeaktier i något. För jag tycker att våra bolag helt enkelt måste kunna lita på att vi är där för att stanna och att vi arbetar för företagets långsiktiga utveckling och långsiktiga värdeskapande. Vårt behov av ett eget kassaflöde är något som har diskuterats i decennier och som ni såg också var del av filmen om Peter Wallenberg. Utan eget kassaflöde så måste nämligen investmentbolag som Investor sälja innehav för att kunna köpa. Och som aktieägare så vet ni hur svårt det är att faktiskt samtidigt kunna sälja till bra värden samtidigt som man köper till bra värden. Och för oss att kunna investera i vår verksamhet är också viktigt, det är ett sätt helt enkelt skapa en långsiktigt uthållig utdelningstillväxt till er kära aktieägare. Därför börjar vi bygga upp en portfölj av helägda dotterbolag. En fördel med det här det är ju dels kassaflödet, men det är också så att i de helägda bolagen så tillfaller 100 procent av värdet våra egna aktieägare, vi har inte helt några friåkare med. Som sagt, vi blir aldrig bättre än våra innehav. Därför måste vi bli ännu bättre ägare av våra bolag, både noterade och onoterade. 1 början av 2015 presenterade vi därför nästa steg i vår strategi att vässa vårt arbete för att bli en ägare av väridsklass. Steget var skapandet av den nya divisionen Patricia Industries med fokus på våra helägda dotterföretag. Vi ser att sätten att arbeta i de noterade och de onoterade bolagen är lite olika och vi tror helt enkelt att genom att få större fokus på respektive del så kan vi bli den bästa ägaren av alla våra företag. Med ett kapitalåtagande om sex miljarder kronor, avyttringar av mindre innehav och kassaflöde från dotterbolagen så kan vi inom Patricia ytterligare expandera vår portfölj av dotterföretag och därmed stärka Investors långsiktiga kassaflödeskapacitet. De närmaste två-tre åren så kommer vi dock att fokusera på att vidare utveckla våra befintliga dotterföretag och realisera värden i ett antal mindre investeringar. Aktiviteten när det gäller nya investeringar kan förväntas vara låg under de här första två-tre åren men självklart kommer vi att vara redo att agera om vi ser attraktiva möjligheter. Ja, kära aktieägare, det här är då sista gången jag talar till er. Framöver finns jag kvar i gruppen men då inom Patricia Industries. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta inom Wallenbergsfären med det långsiktiga fokus man har på industriell utveckling. Och en annan del, jag gillar att jobba med den här familjen som huvudmän. 1 den här nya rollen kan jag helt fokusera på att bygga långsiktigt starka företag. Att få arbeta riktigt nära bolagen och medarbetarna i bolagen, det är det allra roligaste jag vet och det kommer jag att göra inom Patricia. Och framförallt slipper jag den mediala sidan. Det är något jag varken är bra på eller trivs med. Jag vet också att Johan Forssell som jag har arbetat nära ihop med under många år, tillsammans med sitt team kommer att lyfta Investor till nästa nivå. Mot bakgrund av det här är jag övertygad om att för Investor och er, kära aktieägares del, är det you ain t seen nothing yet som gäller. Ja, att vara vd för Investor är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att ha de bästa företagen i portföljen och de bästa företagen skapas av de bästa medarbetarna. Jag vill därför ta det här tillfället i akt och tacka alla som jobbar i våra styrelser, i våra bolag och på Investor för allt hårt arbete. Ni är alla fantastiska människor som har ställt upp och jobbat och alltid slitit på. Och utan de 5 (6)

10 uppoffringarna så hade den här gruppen aldrig varit så stark som idag. Ni är helt enkelt världsklass. Stort och varmt tack till er alla. Med det, kära aktieägare, stort tack, för att jag fått ha förmånen att se efter ert företag i tio år, det har varit en ära och ett sant nöje. Tack och farväl. Tack ska ni ha. 6 (6)

11 (Bilaga 6) Dnves[or Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs redogörelse för styrelsens, ersättnings-, revisions- samt finans och riskutskottens arbete vid årsstämman i Investor AB den 72 maj 2075 Kära aktieägare. Jag vill börja med att hänvisa till den information som finns i bolagsstyrnings rapporten för Den är tryckt på sidorna i årsredovisningen och jag vill därutöver göra några korta kommentarer. Styrelsen har tre huvuduppgifter. Den första är att fastlägga strategin för bolaget, den andra är att tillsätta den verkställande direktören och den tredje är att övervaka den löpande verksamheten. Under året har vi hållit 14 styrelsemöten. Mycket av styrelsens tid under året har ägnats åt diskussioner om förvärv av aktier i bland annat Wärtsilä och ABB. Vi arbetade med den avyttring av aktier som gjordes i Lindorf och Investors deltagande i Electrolux nyemission för finansieringen av förvärvet av GE Appliances. Och vi behandlade strategiska frågor, givetvis inklusive betydande diskussion, om etableringen av Patricia Industries. Styrelsen har också under året arbetat med att utveckla Investors aktiva ägarroll som har nämnts och att förstärka processerna kring vår ägarmodell. Under året har styrelsen av uppenbara skäl också diskuterat successionen av verkställande direktören vid ett flertal tillfällen. Företagsledningen har presenterat värdeskapande planer för kärninvesteringarna som vi har hört från verkställande direktören. Det här har innefattat analyser av innehavens verksamhet, deras utvecklingspotential etc. Vi har tagit del av grundliga bolagspresentationer från ledningarna i Mölnlycke Health Care och Permobil och styrelsen har besökt ett antal av deras produktions anläggningar i USA. Jag vill slutligen också nämna det omfattande arbetet i ekonomiska rapporteringen. samband med den Liksom tidigare har en utvärdering av styrelsen och dess arbete genomförts i enlighet med styrelsens arbetsordning. Utvärderingens syfte är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikt om hur arbetet har bedrivits och vi går igenom vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet ytterligare. Resultatet av utvärderingen har sedan diskuterats med hela styrelsen. Jag har lämnat en redogörelse för resultatet av utvärderingen till valberedningen. Det ska nämnas att styrelsen givetvis utvärderar fortlöpande den verkställande direktörens arbete. Slutligen, styrelsen har tre utskott. Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet samt Finans- och riskutskoffet. Utskottens arbete finns beskrivet detalj i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Tack. 1(1)

12

13 (Bilaga 7) Valberedningens ordförande Hans Wiboms redogörelse för valberedningens arbete vid årsstämman i Investor AB den 72 maj 2075 Tack. Jag heter Hans Wibom och representerar Wallenbergstiftelserna och ska redogöra för valberedningens förslag och bakgrunden till detta. Valberedningen inför denna årsstämma har bestått av Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg, Peder Hasslev från AMF, Lars lsacsson från SEB-Stiftelsen, Ramsay Brufer från Alecta och jag själv Hans Wibom. Jag har också varit ordförande i valberedn ingen. De fyra ägarrepresentanterna representerar drygt 60 procent av rösterna i Investor och jag kommer nu att redogöra för valberedningens arbete samt presentera förslagen som även har redovisats i kallelsen till stämman och funnits på bolagets hemsida samt delats ut här idag. Valberedningen har haft fyra protokollförda möten men också haft kontakt mellan mötena. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Vi har även haft tillgång till en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Styrelseledamöterna Sune Carlsson, Börje Ekholm, 0. Griffith Sexton och Peter Wallenberg Jr har avböjt omval. Utöver förslag från valberedningen har ledamöterna haft ett förslag till nominering som kommit från en aktieägare. Valberedningen har haft kontakt med den nominerade personen som har förklarat sig inte stå till förfogande varför valberedningen inte vidare berett detta ärende. Valberedningen förslår att antalet styrelseledamöter ska vara 11 och vi föreslår omval av styrelseledamöterna Dr. Josef Ackermann, Gunnar Brock, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt att Johan Forssell och Sara Ohrvall väljs som nya ledamöter. Johan Forssell har ni sett här idag tidigare. Han är svensk medborgare född januari i år meddelade Investors styrelse att man beslutat utse Johan Forssell till ny vd och koncernchef i Investor från den 12 maj i år, alltså från och med idag. Johan Forssell har bred erfarenhet av Investor och dess verksamhet, han anställdes 1995 och har ingått i Investors ledningsgrupp sedan 2006 med ansvar för kärninvesteringar och han är också styrelseledamot i Atlas Copco och Saab. Sara Öhrvall är svensk medborgare som är född Sara Öhrvall har en bred erfarenhet av bland annat digitala produkter, marknader och medier samt inom produktutveckling och varumärkesstrategi. Sara Ohrvall är grundare och seniorkonsult på MindMill Network, styrelseledamot i bland annat Bonnier News, Bonnier Books, Bisnode, Kicks, Bonnier Publications, Nobelmuseet och Umeå 1(3)

14 Universitet. Sara Öhrvall har tidigare bland annat varit medlem i koncernledningen för Bonnier AB. Johan har ni sett, du får gärna resa dig upp igen, liksom Sara Öhrvall. Tack för det. Valberedningens bedömning är naturligtvis att Johan Forssell och Sara Öhrvall kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet och är mycket lämpade som styrelseledamöter i Investor. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald när det gäller bland annat kön, nationalitet och branscherfarenhet. Av de föreslagna styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget är fyra kvinnor och sex män. Andelen kvinnor ökar därmed till 40 procent i styrelsen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter. Vidare föreslås att Jacob Wallenberg omväljs till styrelseordförande. Jag kommer nu över till styrelsearvoden. Valberedningen föreslår ett totalt värde på styrelsearvode om kronor i form av kontantarvode och så kallade syntetiska aktier. Styrelsearvodet föreslås fördelas med kronor till ordföranden samt med kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och sammanlagt kronor kontant som arvode för arbete i utskotten. Arvodet för utskottsarbetet föreslås fördelas enligt följande, Revisions- och riksutskottets ordförande kronor, övriga tre ledamöter kronor vardera och Ersättningsutskottets ordförande kronor och övriga två ledamöter kronor vardera. De föreslagna arvodeshöjningarna i år är ett led i en marknadsanpassning av arvodena som var oförändrade under perioden syfte att nå upp till samma reala nivåer som fastställdes av årsstämman 2006 så har valberedningen jämfört med andra bolag på Nasdaq OMX och vi har också jämfört internationellt hur styrelsearvoden har utvecklats under den här perioden. Den föreslagna höjningen innebär en genomsnittlig årlig arvodeshöjning med 2,5 procent sedan Valberedningen föreslår i likhet med förra året att styrelsen antar en policy enligt vilken styrelseledamöter under en femårsperiod förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, utskottsarvodet borträknat. För att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav föreslår valberedningen att styrelseledamoten ska ha möjlighet att erhålla 50 procent av arvodet före skatt exklusive arvodet för utskottsarbete i form av syntetiska aktier istället för att erhålla 100 procent av arvodet kontant. Värdet av de syntetiska aktierna följer Investors B-aktie inklusive utdelningar på dessa aktier under en femårsperiod. Då har vi kommit till frågan om revisorer. Valberedningen har vid möte med revisionsutskottets ordförande Sune Carlsson tagit del av utvärderingen av Deloittes revisionsinsats samt Revisionsutskottets förslag till revisor. Valberedningen är positiv till Revisionsutskottets förslag att föreslå Deloitte AB som revisor för ytterligare ett år. Och som ni vet är huvudansvarig revisor Thomas Strömberg. Vi har även diskuterat 2 (3)

15 revisionsarvode och föreslår i likhet med tidigare år att detta utgår enligt godkänd räkning eftersom omfattningen inte är känd i förväg. Valberedningen har inte föreslagit några ändringar i instruktion utan den är oförändrad sedan tidigare. gällande valberednings Avslutningsvis vill jag tacka mina kollegor i och trevligt samarbete. valberedningen för ett stort engagemang Jag vill också från valberedningens sida passa på och tacka avgående vd Börje Ekholm för ett mycket förtjänstfullt arbete. Tack 3 (3)

16

17 (Bilaga 8) II11 Pressmeddelande Stockholm den 21 april 2015 Investor AB:s valberedning kompletterar sitt förslag med ytterligare en styrelseledamot Valberedningen för Investor presenterade den 1 april 2015 sina förslag till årsstämman, som hålls den 12 maj Förslag och motiverat yttrande finns tillgängliga på bolagets webbplats, Valberedningen har beslutat att komplettera sitt förslag genom att föreslå att ytterligare en person, Sara Ohrvall, väljs som ny styrelseledamot i Investor. Sara Öhrvall är svensk medborgare och född Sara Öhrvall är grundare och seniorkonsult på MindMill Network, styrelseledamot i Bonnier News (innefattande styrelsen för Expressen, DN och Dl), Bonnier Books, Bisnode, Kicks, Bonnier Publications, Nobelmuseet och Umeå Universitet. Sara Ohrvall har en bred erfarenhet av bland annat digitala produkter, marknader och medier samt inom produktutveckling och varumärkesstrategi. Sara Ohrvall var medlem i koncernledningen för Bonnier AB med ansvar för Research & Development. Under var Sara Ohrvall baserad i San Francisco med ansvar för den amerikanska R&D-verksamheten. Sara Ohrvall var grundare och vd för Ninety Concept Development , delägare och vd på Differ , produktutvecklingschef för nischbilar och försäljnings- och marknadsansvarig för Hong Kong, Taiwan och Kina för Volvo Cars Corporation samt ansvarig för marknadsstrategisk utredning för Toyota Motor Corporation Sara Öhrvall bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Investor och Investors ledning som i förhållande till Investors större aktieägare. Valberedningens bedömning är att Sara Ohrvall kommer att tillföra styrelsen värdefull ytterligare kompetens och erfarenhet och är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Investor. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel mångfald, branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Med det kompletterade förslaget är fyra kvinnor och sex män av de föreslagna icke anställda styrelseledamöterna. Andelen kvinnor ökar därmed till 40 procent från 25 procent jämfört med den styrelse som valdes av årsstämman (2)

18 gnvestor Beträffande nationalitet är 27 procent av de föreslagna styrelseledamöterna icke svenska medborgare och 18 procent icke skandinaviska medborgare. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Investors styrelse finns tillgänglig på bolagets webbplats, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget. Valberedningen för Investor består av Hans Wibom (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Peder Hasslev (AMF), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta) och Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande). Av valberedningens komplettering följer nedanstående justeringar i redan framlagda förslag. valberedningens Antalet styrelseledamöter Valberedningen föreslår elva ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Styrelseledamöter Valberedningen föreslår nyval även av Sara Ohrvall som styrelseledamot. Arvoden till styrelse Att styrelsen föreslås få ytterligare en ledamot innebär, som enda förändring i valberedningens förslag beträffande arvoden till styrelsen, en justering av det föreslagna sammanlagda värdet av styrelsearvodet och det högsta belopp som kan utgöras av syntetiska aktier. Således föreslås ett styrelsearvode till ett totalt värde om kronor, att fördelas enligt följande: (i) kronor, varav till ordföranden kronor och till vardera av de nio övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget kronor, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och (ii) kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Av det föreslagna styrelsearvodets sammanlagda värde ( kronor) ska lägst 0 kronor och högst kronor utgöras av syntetiska aktier. Valberedn ingen i Investor AB (publ) För ytterligare information: Hans Wibom, valberedningens ordförande: , Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: , Våra pressmeddelanden finns att hämta på Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care. Investor AB Stockholm Tel (2) (PubI) Besöksadress Fax Organisationsnr Arsenalsgatan 8C

19 (Bilaga 9) Information om styrelse 2015 Dnves[or ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs i Jacob Wallenberg Ordförande Född 1956 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande Styrelseledamot sedan 1998 Övriga styrelseuppdrag Vice ordförande: Foundation Asset Management (FAM), SAS AB, och Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ledamot: ABB Ltd, Handelshögskolan i Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Medlem: IBLAC (Internationella rådet i Shanghai), The European Round Table of Industrialists (ERT) och Svenskt Näringsliv Arbetslivserfarenhet Ordförande: Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Vice ordförande: Atlas Copco AB, Stora Vd och koncernchef: SEB Ledamot: The Coca Cola Company, AB Electrolux, Stockholms Handelskammare, Stora, WM data Vice vd och finansdirektör: Investor AB Utbildning B.Sc. Economics och M.B.A., Wharton School, University of Pennsylvania Reservofficer, Flottan Styrelseutskott 2014 Ordförande: Ersättningsutskott Ledamot: Revisionsutskott Ledamot: Finans- och riskutskoft Oberoendeförhållande Oberoende förhållande till bolaget och bolagsledningen Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: Syntetiska aktier i Investor per 31 december 2014: Styrelseledamot sedan 2012 Övriga styrelseuppdrag Ordförande: Bank of Cyprus Hedersordförande: St. Gallen Foundation for International Studies Ledamot: Renova Management Ledamot International Advisory Board: Akbank Arbetslivserfarenhet Ordförande: Zurich Insurance Group Ordförande Management Board och The Group Executive Committee: Deutsche Bank AG President Executive Board: Schweizerische Kreditanstalt, Schweiz Dr. Josef Ackermann Styrelseledamot Född 1948 Utbildning Dr. oec, ekonomi och samhällskunskap, University of St. Gallen, Schweiz Styrelseutskott 2014 Oberoendeförhållande Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: 0 Syntetiska aktier i Investor per 31 december 2014: (6)

20 Styrelseledamot sedan 2009 Övriga styrelseuppdrag Ordförande: Mölnlycke Health Care AB, Rolling Optics AB och Stora Enso Oyj Ledamot: Handelshögskolan Stockholm, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (lya), SDS Barnbyar, Stena AB, Syngenta AG och Total SA Arbetslivserfarenhet Vd: Alfa Laval, Atlas Copco AB, Tetra Pak och Thule International Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm Gunnar Brock Styrelseledamot Född 1950 Styrelseutskott 2014 Ledamot: Finans- och riskutskott Oberoendeförhållande Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: 0 Syntetiska aktier Investor per 31 december 2014: Styrelseledamot sedan 2014 Nuvarande roll Vd och koncernchef: Systembolaget AB Övriga styrelseuppdrag Ledamot: Husqvarna AB, Institutet för Näringslivstorskning (len) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ((VA) Magdalena Gerger Styrelseledamot Född 1964 Arbetslivserfarenhet Ledamot: IKEA (lngka Holding) och Svenska Spel Vice President, ansvarig för Färskvaror, Marknad och Innovation: Arla Foods Managementkonsult: Futoria AB Divisionschet: Nestlé UK Ltd Marknadsdirektör: Cl Paints Utbildning M.B.A. Handelshögskolan, Stockholm M.B.A. utbyte, McGill University, Montreal, Canada Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm Styrelseutskott 2014 Oberoendeförhållande Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014:1.200 Syntetiska aktieri Investor per 31 december2014: (6)

21 Styrelseledamot sedan 2010 Övriga styrelseuppdrag Ledamot: AB SKF, Husqvarna AB* och Wärtsilä Arbetslivserfarenhet Ledamot: AB Electrolux och Teknikföretagen Vd och koncernchef: AB SKF Vice Vd: AB SKF Divisionschef: Automotive Division, AB SKF Utbildning M.A., University of Glasgow Tom Johnstone Styrelseledamot Född 1955 Styrelseutskott 2074 Oberoendeförhållande Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: 0 Syntetiska aktier i Investor per 31 december 2014: * Föreslagen styrelseordförande i Husqvarna AB från årsstämman 2075 Styrelseledamot sedan 2006 Övriga styrelseuppdrag Ordförande: Norwegian Institute of Directors Vice ordförande: Orkla ASA, Statoil Arbetslivserfarenhet Ordförande: Entra Eiendom AS och Ferd Holding AS Ledamot: Atlas Copco AB, Corporate Finance Enskilda Securities, Oslo, Opera Software ASA, Renewable Energy Corporation ASA, Storebrand ASA och Tandberg ASA Grace Reksten Skaugen Styrelseledamot Född 1953 Utbildning M.B.A., Bl Norwegian School of Management Careers in Business Program, New York University Ph.D., Laser Physics, Imperial College of Science and Technology, London University Styrelseutskott 2014 Ordförande: Finans- och riskutskott Ledamot: Revisionsutskott Oberoendeförhållande Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: Syntetiska aktier i Investor per 31 december 2014: 0 3(6(

22 Styrelseledamot sedan 2011 Y Övriga styrelseuppdrag Ordförande: Atlas Copco AB, CTEK AB, Nikkarit, Orchid och Roxtec AB Ledamot: Hedson, Mellbygård, Kungl. lngenjörsvetenskapsakademien (lya), N Holding AB och Stora Enso Oyj Arbetslivserfarenhet Vd och koncernchef: AB Electrolux Chief Operating Officer: AB Electrolux Olika positioner inom AB Electrolux Hans Sträberg Styrelseledamot Född 1957 Utbildning Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Reservofficer, Armén Styrelseutskott 2074 Oberoendeförhållande Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: Syntetiska aktier i Investor per 31 december 2014: Styrelseledamot sedan 2007 Övriga styrelseuppdrag Ordförande: Chalmers Tekniska Högskola och Miljöstrategiska Forskningsstiftelsen MISTRA Ledamot: AB SKF och Saab AB Lena Treschow Torell Styrelseledamot Född 1946 Arbetslivserfarenhet Ordförande: Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering) Ordförande och Vd: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Vice ordförande: ÅF AB Research Director: Joint Research Centre, European Commission, Bryssel Professor i fysik: Chalmers Tekniska Högskola Professor i fysik: Uppsala Universitet Ledamot: Gambro AB, Getinge AB, Mieronic Mydata AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson och AF AB Utbildning FiI.dr., Fysik, Göteborgs Universitet Docent, Fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Styrelseutskott 2014 Ledamot: Ersättningsutskoif Oberoendeförhållande Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: Syntetiska aktier i Investor per 31 december 2014: (6)

23 Styrelseledamot sedan 2012 Övriga styrelseuppdrag Ordförande: Foundation Asset Management (FAM), Saab AB och SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB Ledamot: AstraZeneca PIc, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Temasek Holding Ltd Marcus Wallenberg Styrelseledamot Född 1956 Arbetslivserfarenhet Ordförande: AB Electrolux, LKAB Vd och koncernchef: Investor AB Vice vd: Investor AB Ordförande: Internationella Handelskammaren (ICC) Ledamot: EQT Holdings, SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm och London, Stora Enso Oyj och Stora FeldmOhle AG, Tyskland Utbildning B. Sc of Foreign Service, Georgetown University, Washington DC. USA Löjtnant, Flottan Styrelseutskott 2014 Oberoendeförhällande Oberoende i förhånande till bolaget och bolagsledningen Beroende förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: Syntetiska aktier i Investor per 31 december 2014: 0 Nuvarande roll Ansvarig Kärninvesteringar, Investor AB Medlem i Investors Iedningsgrupp sedan 2006 Anställd i Investor sedan 1995 Den 28januari 2015 meddelade Investor att styrelsen beslutat att utse Johan Forssell till ny verkställande direktör och koncernchef i Investor AB från den 12 maj Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot: Atlas Copco AB och Saab AB Johan Forssell Född 1971 Arbetslivserfarenhet Projektansvarig: Aleris Analyschef: Investor AB Ansvarig Verkstad- och Hälsosektorn: Investor AB Ansvarig Verkstadsektorn: Investor AB Analytiker Kärninnehav: Investor AB Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm Oberoendeförhållande Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: (6)

24 Nuvarande roll Grundare och seniorkonsult: MindMill Network Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot: Bonnier News finnetaffande styrelsen för Expressen, DN och Dl), Bonnier Books, Bisnode, Kicks, Bonnier Publications, Nobelmuseet och Umeå Universitet Sara Öhrvall Född 1971 Arbetslivserfarenhet Styrelseordförande: Newsmill, Workey, Feber Styrelseledamot: Adlibris, Mag, SF Bio, Dagens Industri, TV4, Lunarstorm Senior vice president och medlem i koncernledningen: Bonnier AB, Stockholm, San Francisco Grundare och vd: Ninety Concept Development Delägare och vd: Differ Produktutvecklingschef för nischbilar: Volvo Cars Corporation, Bryssel Försäljnings- och marknadsansvarig Kina, Hong Kong och Taiwan: Volvo Car Asia, Singapore Ansvarig för marknadsstrategisk utredning: Toyota Motor Corporation, Tokyo Utbildning Executive Management Program, Duke University, New York, London Arkitektur och design, Parson School of Design, New York Filosofi, New York University, New York Magisterutbildning, Internationell Ekonomi, Handelshögskolan, Umeå Oberoendeförhällande Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav i Investor per 31 december 2014: 0 6 ( 6)

25 (Bilaga 10) nves[or Valberedningens förslag till beslut vid Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015 Valberedningen för Investor AB, som består av Hans Wibom (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Peder Hasslev (AMF), Lars lsacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta), vilka tillsammans representerar cirka 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande), föreslår följande. Punkt 1 - Ordförande vid årsstämman Advokat Axel Calissendorff som stämmoordförande. Punkt 72A - Antalet styrelseledamöter Tio ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Punkt 12B - Antalet revisorer Ett registrerat revisionsbolag. Punkt 73A - Arvoden till styrelse Ett styrelsearvode till ett totalt värde om kronor att fördelas enligt följande: kronor, varav till ordföranden ( ) kronor och till vardera av de åtta övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget ( ) kronor, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier (se nedan) och kronor i kontantarvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande: o Revisions- och riskutskottets ordförande kronor, övriga tre ledamöter kronor vardera. (De tidigare två utskotten, Revisionsutskottet respektive Finans- och riskutskottet, slås samman till ett utskott, Revisions och riskutskottet.) o Ersättningsutskottets ordförande ( ) kronor, övriga två ledamöter (72.000) kronor vardera. Den föreslagna arvodeshöjningen för 2015 är ett led i en marknadsanpassning av arvodena som var oförändrade under perioden , i syfte att nå upp till samma reala nivå som fastställdes av årsstämman Valberedningen har som underlag bi.a. jämfört med arvodesutvecklingen i andra bolag på Nasdaq Stockholm samt med löneutvecklingen under den senaste tioårsperioden. De föreslagna höjningarna innebär en genomsnittlig årlig arvodeshöjning per styrelseledamot med 2,5 procent sedan Valberedningen rekommenderar styrelsen att, i likhet med , anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete. 1 avsikt att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav eller exponering föreslår valberedningen att nominerad styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av föreslaget arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier och 50 procent kontant, istället för att erhålla 100 procent av arvodet kontant. De syntetiska aktierna värderas i samband med tilldelning efter årsstämman 2015 till ett genomsnitt av börskursen för Investors B-aktier under en mätperiod i anslutning till tilldelningen. Med en syntetisk aktie följer samma ekonomiska rättigheter som med Investors B-aktier vilket innebär att styrelseledamöternas arvode i form av syntetiska aktier på samma sätt som gäller för en B-aktie blir beroende av värdeförändringar och utdelningsbeloppens storlek under femårsperioden fram till 2020 då varje syntetisk aktie berättigar styrelseledamoten att erhålla ett belopp motsvarande då gällande aktiekurs för en B-aktie i Investor. 1(2)

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2016

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2016 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2016 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 19992005 sedan 1998 Vice ordförande: ABB, Ericsson, FAM, Patricia Industries,

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2015

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2015 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2015 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 19992005 sedan 1998 Vice ordförande: Foundation Asset Management (FAM),

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 12 maj 2015

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 12 maj 2015 (Bilaga 5) Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 12 maj 2015 Kära aktieägare, kära gäster. Varmt välkomna till Investors årsstämma för 2015. Det här är tionde

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2014

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2014 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2014 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999 2005 sedan 1998 Vice ordförande: SAS AB, SEB Skandinaviska Enskilda

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2013

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2013 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2013 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999 2005 sedan 1998 Vice ordförande: SAS AB, SEB Skandinaviska Enskilda

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2011

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2011 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2011 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999 2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1) Dnves[or Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 12 maj 2015, kl 15.00 1 Årsstämman öppnades av styrelsens

Läs mer

TJnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

TJnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1) TJnves[or Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 10 maj 2016, kl 15.00 1 Årsstämman öppnades av styrelsens

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999-2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2012

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2012 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2012 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999 2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2010

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2010 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2010 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999-2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB Investor AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 klockan 15.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Pressmeddelande Stockholm den 23 februari 2007 Kallelse till årsstämma den 27 mars 2007 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande innehållet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB Investor AB (publ) kallar till årsstämma måndagen den 15 april 2013 klockan 16.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Årsstämma i Saab AB den 17 april 2013 Bilaga 4 1 (6) Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagen för nyval till styrelsen Ledamot i Strategiska rådet för skolan Elektrooch Systemteknik,

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott 1 (5) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Information om föreslagna styrelseledamöter Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 mars 2009 klockan 13.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2012 klockan 16.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Information om föreslagna styrelseledamöter Ledamöter föreslagna till omval Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Bilaga 4 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagna styrelseledamöter för omval Ordförande i SEB och Foundation Asset Management AB, Styrelseledamot

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Dnvesror. Kära aktieägare, mina damer och herrar.

Dnvesror. Kära aktieägare, mina damer och herrar. (Bilaga 1) Dnvesror Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs inledande anförande vid årsstämman i Investor AB den 6 maj 2014 Kära aktieägare, mina damer och herrar. Varmt välkomna till aktieägarnas dag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Årsstämma i Saab AB den 8 april 2014 Bilaga 4 1 (6) Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagna styrelseledamöter för omval Ordförande i SEB, Ordförande i Electrolux AB, Ordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 april 2008 klockan 12.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 27 mars 2012

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 27 mars 2012 LEGAL#6665904v2 Bilaga A Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 27 mars 2012 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet

Läs mer

Kallelse till Investor ABs årsstämma den 6 maj 2014

Kallelse till Investor ABs årsstämma den 6 maj 2014 Pressmeddelande Stockholm 26 mars 2014 Kallelse till Investor ABs årsstämma den 6 maj 2014 Investor AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 klockan 15.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår Michael

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 april 2011 klockan 15.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 28 april 2015 att bolaget ska ha en valberedning. Årsstämman 2015 beslutade även att

Läs mer

Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar: Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkt 2, 13-15 och 19 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse I enlighet med stämmans

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL från årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 30 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1. 1.

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Ordförande på stämman att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist utses till ordförande

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2012

Valberedningens förslag till Årsstämman 2012 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2012 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. Ordförande vid

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015: Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011 SRAPPORT 2 011 Valberedningens redogörelse inför Hakon Invests årsstämma den 19 april 2012 Bakgrund Den 12 oktober 2011 offentliggjorde Hakon Invest namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning

Läs mer

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 PUNKT 2, 10, 11, 12, 13 BILAGA 2 1(2) BAKGRUND Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ( Diös ) har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 30 september

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos Medtech ABs årsstämma 2015, av följande representanter

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna. Org.nr 556034-8590 Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ) i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 24 augusti 2017 1 Stämman öppnades av Anders Börjesson

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB Datum för offentliggörande Finansiella rapporter 2012-03-16 10:13 Årsredovisning 2011 Investor

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013 REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013 Bakgrund Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats med representanter för de tre största ägarna per 30 september

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus AB, org. nr. 556459-9156 Tid: 28 april 2017, kl. 11.00 Plats: Akademiska Hus, Drottning Kristinas väg 25,

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014: Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2013

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2013 LEGAL#6665904v2 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2013 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

1 (7) Styrelsen hade uppdragit åt Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman.

1 (7) Styrelsen hade uppdragit åt Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman. 1 (7) Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Saab AB (publ) torsdagen den 7 april 2011 i Stockholm 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen,

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2012-03-27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00. Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen Electrolux Röstlängd, bilaga 1. 1. Val av ordförande vid stämman från årsstämma i AB Electrolux den 27 mars 2012 i Stockholm.

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer