I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar"

Transkript

1 I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

2

3 Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen 5 Så här arbetar vi Orsaker till skador 6 De flesta skador går att förebygga genom impregnering Ekonomin i ditt parkeringsgarage 7 Långsiktighet, effektivitet och underhåll Systemlösningar 8 Generella rekommendationer för renovering och nybyggnad av p-hus Design och estetik 10 Material- och kulörförslag under projekteringstiden Våra svar är dina lösningar 12 Framtiden med Sto Innehåll 3

4 Koncept för parkeringshus och garage Trygga helhetslösningar från Sto Oavsett om du är byggherre, arkitekt, konsult eller entreprenör har vi en helhetslösning för parkeringshus som är anpassade till dina behov. Vi har lösningar för såväl nybyggnad som för underhåll, renovering och uppgradering. Vi kan erbjuda mycket mer än leverans av högkvalitativa produkter: bl a hjälp vid besiktningar, åtgärdsförslag, livscykelanalyser, energibesparingskalkyler, utbildningar, seminarier och designförslag. Helt enkelt ett koncepttänkade som utgör kärnan i vårt sätt att arbeta. P-husets specifika förutsättningar och behov Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning som parkeringsgarage. Spännvidden går från envåningsgarage i flerfamiljshus till mycket stora parkeringskomplex vid exempelvis flygplatser. Det är också byggnader som är kostsamma i skötsel och underhåll. Inte minst kan stillestånd för kommersiella parkeringshus medföra intäktsbortfall. Fordon för med sig vatten in i garaget, på vintern följer även tösalter med. Koldioxidkoncentrationen är extremt hög på grund av avgaser. Bilarna nöter på underlaget samt vibrationer och överlaster kan medföra sprickbildning. Detta medför också att föroreningar lättare kan tränga in och bryta ned såväl armering som betong. Vi hjälper dig att lägga pusslet - så att rätt åtgärd väljs redan från början. Infärgat golv, p-hus Darmstadt, Tyskland Kraven på beläggningar i parkeringshus skiljer sig åt beroende på konstruktionens läge, skick och den belastning som ytan kommer att utsättas för. Det är alltså många faktorer som påverkar valet av system och vi på Sto kan hjälpa dig att lägga pusslet så att rätt åtgärd väljs redan från början. 4 Koncept för parkeringshus och garage Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

5 Låt Sto vara navet i byggprocessen Så här arbetar vi Sto vill vara din samarbetspartner genom hela byggprocessen: från idéskedet till minsta detalj i produktvalet. Oavsett vilken funktion du har inom byggprocessen kan du vända dig till Sto. Med byggherrar kan vi i samråd diskutera vilka tekniska och estetiska möjligheter som finns, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Arkitekter erbjuder vi en samarbetspartner - StoDesign - som tillsammans kan utarbeta objektsspecifika designförslag. Visioner översätts till funktionella system och produkter. Konsulter eller projektörer kan vi bistå med tekniska lösningar som uppfyller både kundens och myndigheternas krav. Vi ger stöd i beräkningar och kan hjälpa till med utredningsarbete. Entreprenörer kan få hjälp med de praktiska detaljerna såsom vägledning vid materialval, checklistor, utbildning på våra system och produkter samt maskinteknik. Vi kan även ge råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler under objektets brukande. Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Byggprocessen med Sto 5

6 Orsaker till skador De flesta skador går att förebygga genom impregnering Betong har hög hållfasthet och lång livslängd samt fungerar också som skydd för armeringen. Betongen karbonatiserar över tiden och föroreningar, t ex klorider kan tränga in genom sprickor. Båda dessa mekanismer orsakar armeringskorrosion. När armeringsjärnet korroderar ökar det sin volym och kan spjälka bort den skyddande betongen. Denna process kan inte stoppas, men kan fördröjas genom att skydda betongen. Sto har systemlösningar för allt från lagning av partiella skador till åtgärder av stora ytor. Vi ger även förslag på förebyggande åtgärder som hjälper till att förlänga livslängden på parkeringshuset. Betongens status Betongkonstruktioners motstånd mot skademekanismer är beroende av ursprunglig betongkvalitet, täckande betongskikt och kvaliteten på utförandet vid byggnationen. Därför är det svårt att generellt avgöra livslängden för olika byggnadsdelar i betong. Det är ur detta perspektiv ytterst viktigt att fastställa nedbrytningsprocesserna och aktuell belastning. Konstruktionens status kan endast fastställas genom en tillståndsbedömning. Valet av reparations- eller uppgraderingsåtgärd måste alltid baseras på tillståndsbedömningen så att korrekt system väljs. Stos produkter och systemlösningar är anpassade enligt reparationsstandarden SS-EN Aktiva åtgärder, reparation eller uppgradering Istället för att invänta att skador uppstår, och därefter akut och till höga kostnader åtgärda problemen, kan ett aktivt åtgärdsprogram genomföras. Skador kan då upptäckas i ett tidigt skede och kan åtgärdas med relativt enkla metoder för att förlänga livslängden. Impregnering är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytning av betong orsakad av vatten och kloridinträngning. Den skyddande förmågan och livslängden ökar med impregneringens ökade inträngningsdjup. Vår patenterade och speciellt utvecklade impregneringsgel förlänger kontakttiden och därmed inträngningsdjupet och de vattenavvisande egenskaperna. Med en impregnering kan framtida underhållskostnader minskas betydligt. Endast sänkt fukthalt kan stoppa fortsatta skador. Åtgärder kan också innebära att skadad betong och armering tas bort och ersätts med nya material. Våra mineraliska produkter uppfyller de olika krav på täckskikt som ställs i SS-EN 1504/ Konstruktionen kan också uppgraderas med material som har högre motståndskraft mot nedbrytningsprocesserna eller med förstärkningssystem som höjer bärförmågan. Skada på armering SS-EN Exponeringsklasser Parkeringshus Utomhuskonstruktion Inomhuskonstruktion Applicering av grundning Alla betongytor Övriga betongytor Golv SS-EN Allmänna principer för val av produkter och system SS-EN Definitioner SS-EN Material SS-EN Utförande SS-EN Ytskyddsprodukter för betong SS-EN Reparation SS-EN Produkter för vidhäftning mot betong SS-EN Injektering av betong SS-EN Material för skydd mot armeringskorrosion Våra produkter och system är anpassade till de krav som ställs på betongreparation gällande exponeringsklasser SS-EN samt SS-EN1504. Vi hjälper dig att välja systemlösningar anpassade till gällande lagar och förordningar. 6 Orsaker till skador Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

7 Ekonomin i ditt parkeringsgarage Långsiktighet, effektivitet och underhåll En betongkonstruktion måste underhållas för optimal livslängd. Från första dagen bör det finnas städplaner som innebär att garaget tvättas ur regelbundet så att föroreningar avlägsnas och kloridhalten sänks. Vi kan förse dig med städplaner och dessutom hjälpa till att lägga upp lämpliga underhållsplaner, som t ex kan innebära en årlig platsinventering. Vid denna undersökning kan det upptäckas små skador som bör följas upp för framtida underhåll. Beroende på skada, orsak och läge är det inte alltid optimalt att åtgärda skador direkt, även om detta kan vara motiverat i de flesta fall. Tumregeln vid förebyggande underhåll är att kostnaden endast blir 10% jämfört med vad det skulle kosta att renovera. Skillnaden i kostnad blir här ännu större om hänsyn ska tas till alternativa parkeringsytor under åtgärdstiden, eventuella trafikavstängningar, byggnadsställningar mm. Utöver detta ska eventuella samhällskostnader inkluderas, såsom ökade körsträckor, köbildningar och transportförseningar. Ett aktivt underhåll kan innebära att samhällsvinsten blir större ur ett längre perspektiv. Reparationer av betong är mycket kostsamma och energikrävande, vilket har en stor inverkan på vår miljö. Genom att i förebyggande syfte utföra impregneringsbehandlingar kan denna miljöpåverkan avsevärt minskas samtidigt som man erhåller stora ekonomiska vinster. En betongkonstruktion ska underhållas kontinuerligt från dag ett, brister man i underhåll är risken stor att man behöver reparera eller uppgradera konstruktionen. En reparation eller uppgradering är avsevärt mycket kostsammare än underhåll. Dessutom påverkas miljön i större grad. I diagrammet nedan ges några exempel på i vilken grad miljön påverkas vid reparation jämfört med impregnering av en bro under en 25-års period. Den miljöpåverkan som en betongreparation orsakar med bortbildning av betong, rengöring, kompletteringsarmering samt Påverkan på miljön en jämförelse mellan reparation och djupimpregnering av en bro, vid 25 års användning Relativ ekologisk påverkan (%) Energi Reparation 4% 1% 1% Högtrycksspruta Växthuseffekt Sandblästring och korrosionsskydd Sprutbetong inkl. efterbehandling Klart är dock att förebyggande underhåll är billigare och ger en mindre miljöpåverkan än åtgärder som kräver reparation eller förstärkningar. Det kan också rekommenderas att man även efter en reparation skyddar betongkonstruktionen med impregnering/ytbehandling. Markförsurning 11% Smogbildning Djupimpregnering Impregnering inkl. produkttillverkning 1% Ekotoxicitet Miljöpåverkan genom nedbrytning under lång tid Avgående av etanol under filmbildningen återställande genom gjutning/sprutning motsvarar nio behandlingar med impregneringsgelen StoCryl HG 200 där en appliceringsmängd av 500 g/m² använts. (Läs mer i rapporten Ecological and economic benefits of an impregnation with StoCryl HG 200, ETH, Zürich 2001). En ägare till en konstruktion vill oftast veta om konstruktionen är säker, hur länge den är säker och om inte, vilka insatser bör vidtas och när? Detta är inte alltid lätt att svara på, men när i tiden åtgärden sätts in är förstås viktigt och detta avgörs oftast av följande frågeställningar: Vad är det för typ av konstruktion? Var är problemet lokaliserat? Vad är skadeorsaken? Vilken tillgänglighet har man till konstruktionen? Hur lång livslängd vill man uppnå från dagens datum? Vet man orsaken och har korrekta modeller för nedbrytning kan man uppskatta när i tiden insatsen ska göras med en viss spridning. Man kan sedan använda sig av nuvärdesberäkningar för att uppskatta kostanden. Vill man sedan minska miljöpåverkan är det förstås också bra om man kan använda sig av den mest optimala metoden i verktygslådan. Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Ekonomin i ditt parkeringsgarage 7

8 Systemlösningar Generella rekommendationer för renovering och nybyggnad av p-hus Sto har lång erfarenhet inom produktområdet betongrenovering och ytskydd. Inom området för uppgradering med innovativa kolfiberförstärkningssystem besitter Sto unik spetskompetens. Här nedan presenteras våra golvmetoder och lösningar för ytskydd, utlagning och uppgradering samt behandling av fasader Bottenplatta på mark, gångytor, parkeringsrutor För parkeringshus och garage med lätt belastning rekommenderar vi ett diffusionsöppet målningssystem, typ StoCretec Golvmetod Mellandäck För parkeringshus och garage med tung belastning rekommenderar vi en polyuretanbeläggning, typ StoCretec Golvmetod Fritt däck (utomhus) För parkeringsytor utan tak med tung belastning rekommenderar vi en polyuretanbeläggning, typ StoCretec Golvmetod Ramper och körytor För ytor med tung belastning där särskilt stora krav på halksäkerhet och slitage ställs lämpar sig en polyuretanbeläggning (transparent toppbeläggning), typ StoCretec Golvmetod Väggar/pelare/tak Ytskydd, utlagning och uppgradering (kolfiberförstärkning) Vid åtgärdande av skadade eller angripna delar på parkeringshus och garage är det mycket viktigt att samtliga ytor, även de som till synes är skadefria, ges ett gott skydd mot fortsatt inträngning av fukt och klorider. Den fortsatta korrosionen av armeringen äventyrar hela byggnadens livslängd och bärförmåga. I de fall där angreppen är mindre är ytskydd en bra och kostnadseffektiv åtgärd. Vid större skador eller angrepp är borttagning av skadad betong och armering och följande utlagning en nödvändighet. I de fall där nedbrytningsprocessen gått så långt att armeringen korroderat eller att större sprickor Vi erbjuder genomtänkta helhetslösningar för alla delar i ett parkeringshus och sätter ihop ett åtgärdsförslag baserat på objektets specifika problem och skador. förekommer eller att bärverket blir utsatt för större laster, kan uppgradering genom förstärkning bli nödvändigt. Förstärkning av bärande konstruktionsdelar med kolfiber, StoFRP system (Fibre Reinforced Polymer), är ett mycket enkelt och effektivt sätt att uppgradera bärförmågan utan några omfattande ingrepp på det befintliga bärverket. De olika StoFRP systemen är mycket flexibla, enkla att montera och lätta att transportera. Förstärkningssystemen kan med fördel kombineras med utlagning och ytskydd. Beroende på omgivande miljö, belastning och underlag kan antingen cement- eller epoxibaserade bindemedel användas. Förstärkningssystemen kan anpassas efter konstruktionsdel och tillämpningsområde, de är diskreta och kan göras optiskt osynliga. 1 8 Systemlösningar Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

9 5 Metodernas uppbyggnad 5 1 Ytskikt 6 Grundning + ev skrapspackling Underlag Uppbyggnad StoCretec golvmetod Fasader Sto är världsledande inom putsade fasadsystem som har använts världen över sedan 1960-talet. Systemen är ett resultat av kontinuerlig produktutveckling och samarbeten med partners inom byggbranschen. Systemens komponenter är optimerade för varandra för att klara värme, kyla, fukt, belastningar etc. Parkeringsbyggnader är oftast byggda i betong och fasaden utsätts framförallt för fukt och koldioxid. Fukt i kombination med koldioxid leder så småningom till att armeringen korroderar och skador på betongen uppstår. Uppbyggnad StoCretec golvmetod 1001, 1003 och 1005 Uppbyggnad av reparation och/eller uppgradering av bärande konstruktionsdelar Ytförsegling Avsandning Ytbeläggning Grundning + avsandning Underlag Ytskydd Hydrofobering/grundning Kolfiberförstärkning Utlagning Korrosionsskydd Betongunderlag Vi har färgsystem som skyddar betongfasader genom sin vattenavvisande och höga koldioxidbromsande effekt. Detta medför ett skydd mot karbonatisering samtidigt som färgerna är diffusionsöppna. De finns också som spricköverbryggande färger i många olika kulörer. Uppbyggnad tvärkrafts- och böjförstärkning av balk med StoFRP Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Systemlösningar 9

10 Design och estetik Material- och kulörförslag under projekteringstiden Vår designavdelning StoDesign arbetar med den estetiska sidan och kan bistå arkitekter och byggherrar med professionella material- och kulörförslag till såväl exteriör som interiör och på så sätt utarbeta exakta materialoch kulörvisualiseringar till specifika byggprojekt. I våra utställningslokaler/produktbibliotek, StoCreative Center, finns även möjlighet att hämta inspiration samt erhålla teknisk rådgivning. StoDesign samarbetar med projektens arkitekter och byggherrar för att skapa högkvalitativa beslutsunderlag inför val av färger och strukturer i t ex parkeringshus. Utifrån en analys av det givna projektet där funktion, kontext och formgivning tas i betraktning utarbetar StoDesign i tätt samarbete med projektets parter visuella förslag som illustrerar olika material- och färgval. Här tas bland annat hänsyn till hur ljus, färg och material kommer att interagera. StoDesign har ett avancerat digitalt material- och färgbibliotek, som exakt återger färgerna från olika färgskalor såsom, StoColor System, RAL, NCS osv. Utöver teknisk prestanda är det viktigt att i ett P-hus genom färg, form och struktur skapa en trygg och säker miljö där navigationsförhållandena är tydliga. Kontrasten mellan ljus och mörker får inte bli för stark, det ökar risken för att bländas. Det ska också vara lätt för bilister och fotgängare att orientera sig i parkeringsgaraget. Parkeringsgaraget kan färgsättas för optimal optisk vägledning där skillnader mellan farbanor, parkering, utrymningsvägar och gångytor tydligt framgår, och detta på ett estetiskt tilltalande sätt. Allt detta kan StoDesign bistå med. Plan 1: RAL 4009 Plan 2: RAL 2003 Plan 3: RA subject: proposal: client: date out: Visualisering av ett parkeringsgarage utarbetad av StoDesign. Parkeringsplatser, gångbanor och utgångar markeras tydligt genom form och färg. Olika färger på olika plan ger orienteringshjälp och ökar möjligheten att känna igen sig, vilket gör det lätt att hitta tillbaka till rätt plan. 10 Design och estetik Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

11 L 6034 Plan 4: RAL 3015 Plan 5: RAL 6019 Plan 6: RAL 1018 conception: order-number: Computer generated prints will fade out; please protect these colour renderings from direct sunlight. Slight deviations in colour are due to printing technologies and differences in media. Please refer to actual colour samples provided by manufacturer and/or distributor for final approval. However, inspection before application is recommended. StoDesign StoDesign Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Design och estetik 11

12 Våra svar är dina lösningar Framtiden med Sto Stos mission är Omsorgsfullt byggande. Vår ständiga utmaning är att bevara byggnaders värde och estetiska utforming. I nära samarbete med våra partners utvecklar Sto innovativa och funktionella produkter och system för byggnadskonstruktioner, såväl in- som utvändigt, samt rådgivning i alla frågor gällande utförande, teknik och utformning. Tiden då det byggdes utan att tänka på morgondagen är förhoppningsvis förbi. Hållbart byggande omfattar mer än bara uppförande av nya objekt med den bästa tekniken till en rimlig kostnad. Det betyder också att man ska använda hållbara material och säkra byggmetoder med en så liten belastning som möjligt på den yttre miljön. Stos metodik tar utgångspunkt i miljö och ekonomi allt i syfte att skapa ett hållbart byggande. För att uppnå detta ska vi med högt teknikkunnande, ekonomiska hänsynstaganden och lägsta möjliga miljöpåverkan i fokus erbjuda de bästa systemen för hus- och anläggningsbyggande. Våra produkter och appliceringsmetoder ska vara skonsamma för både utförare och boende. Långsiktigt handlande innebär varsamt och sparsamt förvaltande av vår världs resurser - alltså ett ansvarsfullt förhållningssätt. Strävan efter hållbara lösningar med ett livscykelperspektiv ser vi inte enbart som vår affärsverksamhet, utan också som vår förpliktelse som företag. Genom livscykelanalyser ger vi råd inför val av lämpliga produkter eller system redan från början vilket resulterar i ett hållbart slutobjekt. Våra produkter och system är producerade och tillverkningskontrollerade enligt ett integrerat kvalitetsledningssystem ISO 9001 och som vårt moderbolag Sto AG har. Produkterna provas och testas också på externa laboratorier enligt EU-kommissionens byggproduktdirektiv (89/106/EEG) som innebär att dessa kan CE-märkas eller erhålla ett Tekniskt Godkännande enligt t ex ETAG 004. Vi har valt att ansluta oss till BASTAsystemet som har utvecklats i samverkan med aktörer inom hela byggsektorn. BASTA-systemet syftar till att bidra till att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur byggvaror. För att finna de bästa helhetslösningarna har vi ett väl utvecklat samarbete över fackgränserna med t ex fukt-, miljö- och energiexperter. Utöver detta pågår inom Sto ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete för att ständigt förbättra våra system och produkter. Den senaste innovationen inom fasadsidan är StoVerotec Photovoltaic, där ett litet kraftverk byggs in i det luftade fasadsystemet. Luftspalten mellan väderskyddet och den bakomliggande väggen utnyttjas för att dölja anslutningar till modulen som alstrar ström ur solljuset. När husen väl isolerats maximalt och uppnått passivhusstandard, är detta ett steg mot nästa nivå, ett plusenergihus. Ett hus som alstrar mer energi än det förbrukar. Andra exempel på Stos innovationer är StoSolar som är ett transparent fasadelement som omvandlar solljus till värme och ökar komforten i boendemiljön på samma sätt som ett vanligt värmeelement. StoClimasan Color är en lukt- och skadeämnesnedbrytande invändig färg med fotokatalytisk verkan. Det betyder att oönskade ämnen i luften förvandlas med hjälp av ljus (dagsljus men även alla former av konstgjort ljus) till ofarliga slutprodukter som vatten och koldioxid. Färgen kan t ex användas i rökrum och tar då bort lukt så att rummet kan användas både av rökare och icke-rökare. Matsalar är ett annat exempel där man med fördel kan använda färgen för att bryta ner oönskad lukt från köket. Till och med i utrymmen belastade av formaldehyd har produkten visat sig ha god effekt och förbättrat arbetsmiljön från otjänlig till mycket god. StoPhotosan NOX är en självrengörande fotokatalytisk försegling för fasader som binder koldioxid och omvandlar den med hjälp av syre till nitrat som spolas bort från fasaden med nästa regn. StoFRP System är ett effektivt sätt att öka bärförmågan på existerande konstruktionsdelar. Tillsammans med de olika systemens flexibilitet och vår unika kompetens inom kolfiberförstärkning kan vi hjälpa till att ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar anpassade till rådande förutsättningar. Genom att integrera sensorer i StoFRP systemen kan bärverket följas upp över tiden, t ex i samband med överlaster eller sprickbildning. Framtiden med Sto är onekligen mycket intressant. Med utgångspunkt i lösningar för dagens problem och utmaningar blickar vi även framåt mot morgondagens möjligheter. Bild till höger: Parkeringshus Ulm, Tyskland 12 Framtiden med Sto Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

13 Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Energi och miljö 11

14 Egna anteckningar

15

16 Sweden Sto Scandinavia AB Box 1041 SE Linköping Street adress: Gesällgatan 6, SE Linköping Phone Phone Fax Denmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 86 DK-2650 Hvidovre Phone Fax Finland Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FI Vantaa Phone Fax Norway Sto Norge AS P.b Etterstad, NO-0609 Oslo Phone Fax Sto Scandinavia AB, Rev.nr. 01/

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Betong Betongrenovering Bro och tunnel Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Referensprojekt Innovativa och kreativa lösningar Om oss Sto Scandinavia är byggmaterialleverantör och verksamt

Läs mer

Småhus Våra svar är dina lösningar. I Tema I Småhus I

Småhus Våra svar är dina lösningar. I Tema I Småhus I Småhus Våra svar är dina lösningar I Tema I Småhus I Innehåll Småhus Koncept för småhus 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen 5 Så här arbetar vi Design och estetik 6 Material-

Läs mer

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering StoCretec Impregnering Arbetsanvisning Betong Impregnering Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

Innehållsförteckning. Är färg en smaksak? 4. Yta och textur 6. Färg och material koncept 8. StoDesign Center 14

Innehållsförteckning. Är färg en smaksak? 4. Yta och textur 6. Färg och material koncept 8. StoDesign Center 14 Färger Texturer Designkoncept Innehållsförteckning Är färg en smaksak? 4 Yta och textur 6 Färg och material koncept 8 StoDesign Center 14 3 Är färg en smaksak? Ja, naturligtvis! Färger påverkar oss mentalt.

Läs mer

Golv Arbetsanvisning. StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning

Golv Arbetsanvisning. StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning Golv Arbetsanvisning StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

StoAktuellt. Ny kundtidning som förbättrar din arbetsdag. Framtiden kräver lufttäta och energieffektiva fasader

StoAktuellt. Ny kundtidning som förbättrar din arbetsdag. Framtiden kräver lufttäta och energieffektiva fasader StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 1/2012 Sto sätter färg på omgivningen Heidi Hardis berättar om StoDesign Designa din fasad online StoViewer gör material- och färgvalen

Läs mer

Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner. I enlighet med Trafikverkets krav i TRVAMA Anläggning 10 SS-EN 1504. Innovation & Consistency

Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner. I enlighet med Trafikverkets krav i TRVAMA Anläggning 10 SS-EN 1504. Innovation & Consistency Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner I enlighet med Trafikverkets krav i Anläggning 10 Innovation & Consistency since 1910 Sika är ett globalt företag Sika är en global koncern med ett

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Betongrenovering Balkong. Balkongrenovering och balkongbeläggning Systemöversikt

Betongrenovering Balkong. Balkongrenovering och balkongbeläggning Systemöversikt Betongrenovering Balkong Balkongrenovering och balkongbeläggning Systemöversikt Innehåll Funktionella och snygga balkonger Sto har lösningar Val av golvbeläggning 4 En översikt över alternativ Val av färg,

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Sto innovationer sedan mer än 50 år

Sto innovationer sedan mer än 50 år Sto innovationer sedan mer än 50 år Med fokus på kvalitet och design Sto är specialister på fasadsystem, betongrenovering, golv, akustik och ytskikt både ute och inne. Vi vill lyfta byggnadsobjekt till

Läs mer

Sto-konceptet Att ur teknik skapa en funktion. Ventilerat fasadsystem som uppfyller dagens krav på tvåstegstätning: StoVentec

Sto-konceptet Att ur teknik skapa en funktion. Ventilerat fasadsystem som uppfyller dagens krav på tvåstegstätning: StoVentec Sto-konceptet Att ur teknik skapa en funktion Ventilerat fasadsystem som uppfyller dagens krav på tvåstegstätning: StoVentec Problem och lösning Form och funktion Där bakom döljer sig mer än isolering:

Läs mer

StoSilco MP Omsorgsfullt byggande.

StoSilco MP Omsorgsfullt byggande. Silikonhartsputs för fasader StoSilco MP Omsorgsfullt byggande. StoSilco MP Den tillförlitliga putsen för högt ställda krav StoSilco MP Lämplig för alla typer av puts-, tegel- och betongfasader Hög vattenång-

Läs mer

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar betongkemi på 2 minuter Det är viktigt att ta hand om sin betong. Betongen är ett mycket beständigt material över tid, men till slut behöver man renovera.

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Arbetsanvisning I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Tekniskt faktablad StoCryl V 450

Tekniskt faktablad StoCryl V 450 Beläggning, transparent, matt Karakteristik Användning som styv beläggning för skydd av bärande betongkonstruktioner (betong och armerad betong) vid efterföljande utformning som grundmålning för laserande

Läs mer

Sika FerroGard En ny typ av ytapplicerade korrosionsinhibitorer för armerade betongkonstruktioner

Sika FerroGard En ny typ av ytapplicerade korrosionsinhibitorer för armerade betongkonstruktioner Systemlösningar från Sika Sika FerroGard -903 En ny typ av ytapplicerade korrosionsinhibitorer för armerade betongkonstruktioner Förlänger initieringstiden samt reducerar korrosionshastigheten Förlänger

Läs mer

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne.

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Betongreparationer Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Bra utförande ger längre livslängd Även om betong är ett mycket hållbart

Läs mer

Sto Scandinavia AB Betongrenovering. Förstärkning av bärande konstruktioner med StoFRP System

Sto Scandinavia AB Betongrenovering. Förstärkning av bärande konstruktioner med StoFRP System Sto Scandinavia AB Betongrenovering Förstärkning av bärande konstruktioner med StoFRP System Förstärkning av bärande konstruktioner Inledning Intelligent teknik för bärkraftiga lösningar Bärande konstruktioner

Läs mer

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemlösningar. - golvbelägg i PARKERINGSHUS

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemlösningar. - golvbelägg i PARKERINGSHUS MAPEFLOOR Parking System Nordic Systemlösningar - golvbelägg i PARKERINGSHUS Systemlösningar - golvbelägg i PARKERINGSHUS Innehåll 1 Bakgrund - orientering 2 1.1 Nedbrytning av betong och armering i parkeringshus

Läs mer

StoCretec Golvbeläggning. Vattenburna golvbeläggningssystem

StoCretec Golvbeläggning. Vattenburna golvbeläggningssystem StoCretec Golvbeläggning Vattenburna golvbeläggningssystem Ett snyggt golv ger ett gott intryck. Det ska inte bara vara funktionellt utan även ge en speciell känsla åt rummet. Det finns många anledningar

Läs mer

StoAcademy. Utbildningskatalog Höst 2015

StoAcademy. Utbildningskatalog Höst 2015 StoAcademy Utbildningskatalog Höst 2015 Vår kunskap blir din kunskap StoAcademy Utbildning är en viktig del av vår service. Många beställare och byggherrar kräver idag att utförande företag har genomgått

Läs mer

DET PERFEKTA BETONGSKYDDET

DET PERFEKTA BETONGSKYDDET EN 1504-2 DET PERFEKTA BETONGSKYDDET EKOLOGISK BETONGYTOR PREFAB BEHÅLLARE I BETONG BETONGRÖR ALLA TYPER AV BETONG Skydda det du tycker om och som är värdefullt för Dig. Naturligtvis med EverCrete Vetrofluid!

Läs mer

Sto Scandinavia AB Betongrenovering Golvbeläggning. Balkongbeläggning och -renovering Systemöverblick

Sto Scandinavia AB Betongrenovering Golvbeläggning. Balkongbeläggning och -renovering Systemöverblick Sto Scandinavia AB Betongrenovering Golvbeläggning Balkongbeläggning och -renovering Systemöverblick Uppgifterna i denna broschyr motsvarar nuvarande kunskap, baserad på mångåriga erfarenheter och omfattande

Läs mer

StoAcademy. Utbildningskatalog Vår 2016

StoAcademy. Utbildningskatalog Vår 2016 StoAcademy Utbildningskatalog Vår 2016 Vår kunskap blir din kunskap StoAcademy Utbildning är en viktig del av vår service. Många beställare och byggherrar kräver idag att utförande företag har genomgått

Läs mer

har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport

har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport inglasade balkonger har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport HAR DU RÅD ATT AVSTÅ FRÅN INGLASADE BALKONGER FRÅN BALCO? Enligt konsulterna på Ramböll *, Skandinaviens ledande byggkonsulter,

Läs mer

BoaVista - Prebona Eternitrenovering

BoaVista - Prebona Eternitrenovering BoaVista Prebona Metod för renovering av tak och fasader av eternit. : Ekonomiskt och miljömässigt överlägsen metod för att återställa tak och fasad av eternit. Återställer mekaniska egenskaper av eternit

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Rent och renoverat utan driftsavbrott

Rent och renoverat utan driftsavbrott s e r v i c e fö r l a n t b r u k Rent och renoverat utan driftsavbrott Lagningssystem för betong i lantbruk och industri 2 Rengöring är a och o för en lyckad betongrenovering. Professionell het vattentvätt

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Modern Betong Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Innehåll 3 4 5-7 Att välja rätt lösning Specifiera riskerna Att skydda utsatta ytor - CONIDECK system 2 Att välja rätt lösning Parkeringshus

Läs mer

tak Sarnafil t fpo-duk

tak Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk unik kunskap - oöverträffad kvalitet Sarnafil T FPO-duk Sarnafil t fpo-duk miljöhänsyn - ett naturligt ansvar I dag omfattar ekologisk hållbarhet också användning

Läs mer

INNEHÅLL. Tänk på att: GYM&FITNESS. - välja ett golv som passar in - ha rätt golv på rätt plats - dela in golvet i olika zoner

INNEHÅLL. Tänk på att: GYM&FITNESS. - välja ett golv som passar in - ha rätt golv på rätt plats - dela in golvet i olika zoner Gym & Fitness 04 Tänk på att: - välja ett golv som passar in - ha rätt golv på rätt plats - dela in golvet i olika zoner GYM&FITNESS Rätt golv - avgörande faktor Ljuddämpande golv Gummimattor 04 06 08

Läs mer

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin Mycket motståndskraftig, vattenburen 2-komp lackfärg på polyuretanbas, våtnötningsklass 1 och täckförmåga 2 enligt EN 13300 Karakteristik Användning Egenskaper Optik halvblank enligt EN 13300 Tekniska

Läs mer

REALTIDSKATALOG KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT FÖR. Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01

REALTIDSKATALOG KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT FÖR. Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01 Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01 REALTIDSKATALOG FÖR KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Betongrenovering. Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter.

Betongrenovering. Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter. Betongrenovering Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter. Betongrenovering Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkade produkter Innehållsförteckning sid Åtgärdsförslag

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner

Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner Nicklas Sahlén Jörgen Grantén Daniel Andersson Robert Vestman Umeå Karin Ohlson Nathalie Ohlson Hemming Paroll Esbo Sture Lindmark 073-8083600 Sture.lindmark@fuktcom.se

Läs mer

COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD

COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD SKYDD MOT FROST- OCH ROSTSPRÄNGNING SAMT SLITAGE OCH KEMIKALIEANGREPP COMTEC HÖGTEKNOLOGI FÖR BYGGNADSINDUSTRIN

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

En text kan som du förstår inte bestå av ett antal slumpvis hoprafsade meningar:

En text kan som du förstår inte bestå av ett antal slumpvis hoprafsade meningar: Textbyggnad Det är helt grundläggande för läsarens förståelse av en text hur den byggs upp för att hänga ihop logiskt och tydligt. Här tas grunderna till detta upp. En text kan som du förstår inte bestå

Läs mer

I Fasad I Ventilerade fasadsystem I. StoVentec Det ventilerade fasadsystemet

I Fasad I Ventilerade fasadsystem I. StoVentec Det ventilerade fasadsystemet I Fasad I Ventilerade fasadsystem I StoVentec Det ventilerade fasadsystemet StoVentec: Bakom fasaden döljer sig mer än bara isolering Upptäck hemligheten. Värmeisolering är inte längre bara en modefluga.

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar Projekt WR 34 Kartläggning av

Läs mer

NYHET! Gyptone Quattro 70

NYHET! Gyptone Quattro 70 NYHET! Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar NYHET! Rena, lätta ytor med behagligt ljud Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö. Med den nya serien kan du designa rum med lätta,

Läs mer

INGLASADE BALKONGER. har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport

INGLASADE BALKONGER. har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport INGLASADE BALKONGER har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport HAR DU RÅD ATT AVSTÅ FRÅN INGLASADE BALKONGER FRÅN BALCO? Enligt konsulterna på Ramböll *, Skandinaviens ledande byggkonsulter,

Läs mer

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Dokumentet kan i flera avsnitt även användas till andra betongreparationer INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Kontrollschema 3

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

Inverkan av balkonginglasning

Inverkan av balkonginglasning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Inverkan av balkonginglasning på armeringskorrosion Ali Farhang Bro & Tunnel Ramböll Sverige AB Agenda Balkonginglasning Bakgrund om karbonatisering och armeringskorrosion

Läs mer

Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm

Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm CBI UPPDRAGSRAPPORT PX00223 Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm www.cbi.se CBI Betonginstitutet Konstruktioner Uppdragsrapport PX00223 Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A,

Läs mer

Ytbehandling aluminiumprofiler

Ytbehandling aluminiumprofiler Ytbehandling aluminiumprofiler Innehåll Anodisering 2 3 Lackering 4 Mekanisk/ Kemisk ytbehandling 5 Övrig ytbehandling 6 Kontakt och prover 7 Aluminium har redan i naturligt tillstånd en snygg och korrosionshärdig

Läs mer

QS-teknologi Arbeta säkert vid årstidsväxlingarna med Quick Set-produkter. Sto. Omsorgsfullt byggande.

QS-teknologi Arbeta säkert vid årstidsväxlingarna med Quick Set-produkter. Sto. Omsorgsfullt byggande. Fasad QS-teknologi QS-teknologi Arbeta säkert vid årstidsväxlingarna med Quick Set-produkter Sto Omsorgsfullt byggande. Från höst till vinter och från vinter till vår QS lönar sig Tack vare QS-teknologin

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglaslösningar i högsta prestanda Glasfasader är en integrerad del i modern arkitektur. Genom fasaden låter formmöjligheter imponerande byggnadsarkitektur skapas.

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

Reynobond Reynolux with EcoClean. Bygg en skog! Med varje byggnad!

Reynobond Reynolux with EcoClean. Bygg en skog! Med varje byggnad! Reynobond Reynolux with EcoClean Bygg en skog! Med varje byggnad! Den första fasadplattan i aluminium som renar sig själv, och luften. Förställ dig att du skapar ett stycke skog med varje byggnad som du

Läs mer

Tekniskt faktablad StoLevell FT

Tekniskt faktablad StoLevell FT Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Teknisk data ut- och invändigt för alla mineraliska och nästan alla

Läs mer

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N SYSTEMBEHANDLING AV ALLA TYPER AV HET-, KYL- ELLER PROCESSVATTENSYSTEM WAREN INTERNATIONAL 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Steni Colour FASADSKIVA

Steni Colour FASADSKIVA Framhäv fasaden med Steni Colour FASADSKIVA Steni Colour framtidens fasadskiva Steni Colour är en robust, flexibel och lätt fasadskiva som är enkel att rengöra och inte minst har mycket lång livslängd.

Läs mer

Part of the ESE world. UWS underjordsystem för avfall

Part of the ESE world. UWS underjordsystem för avfall Part of the ESE world UWS underjordsystem för avfall Tekniska detaljer Lyftsystem Inkasthus Gågolv Container Ovan jord Bottenklaffar Säkerhetsgolv Under jord Betongkassun Matavfall Restavfall Glas Förpackningar

Läs mer

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 bildar ett harmoniskt tak som ger ett vackert helhetsintryck. Ett nytt taksystem med dolt bärverkssystem En trivsam känsla Ett tak

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I. Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade

I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I. Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade fasadsystem Fuktproblematiken med puts på regelväggar Orsakerna kan vara många De senaste åren

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen I dagens industrisamhälle utgör det ständigt ökande antalet motorfordon en stor belastning på våra vägar och i synnerhet på våra broar. Enbart i Europa finns

Läs mer

Schöck isolerar balkonger. För att undvika köldbryggor.

Schöck isolerar balkonger. För att undvika köldbryggor. Schöck isolerar balkonger. För att undvika köldbryggor. Isolera balkonginfästningen utan avbrott. Så förhindrar du kostsamma energiförluster. Termografin visar det tydligt: köldbryggor vid traditionellt

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

Naturligt stabiliserat fogmaterial Enkel att använda I Fast och flexibel I Hämmar ogräset Självreparerande I Ekologisk I Ger inga ränder

Naturligt stabiliserat fogmaterial Enkel att använda I Fast och flexibel I Hämmar ogräset Självreparerande I Ekologisk I Ger inga ränder För fogar 1 20 mm Naturligt stabiliserat fogmaterial Enkel att använda I Fast och flexibel I Hämmar ogräset Självreparerande I Ekologisk I Ger inga ränder Grå Basalt Beige STONES ECO FUGENSAND www.stones-baustoffe.de

Läs mer

Bedömning av kvarvarande bärförmåga hos åldrande betongkonstruktioner

Bedömning av kvarvarande bärförmåga hos åldrande betongkonstruktioner Bedömning av kvarvarande bärförmåga hos åldrande betongkonstruktioner Johan Silfwerbrand Kr Tammo, G Johansson & A Herlin CBI Betonginstitutet Kraftindustrins betongdag, Älvkarleby, 29/3 2012 Innehåll

Läs mer

Fogfria beläggningar!

Fogfria beläggningar! Fogfria beläggningar! Bättre golv, helt enkelt! ERADUR AB Eradur AB tillverkar fogfria beläggningar för industrigolv, offentliga miljöer och de riktigt krävande miljöerna. Våra produkter används där andra

Läs mer

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12)

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12) Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering Corporate Construction Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200

Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200 1 / 7 Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200 Produkttypens identifieringskod PROD0747 StoCrete TF 200 Ändamål Ytskyddsprodukt beläggning skydd mot inträngning av ämnen (1.3) reglering av

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A Knauf Fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A AV S P L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 Innehåll 4 5 6 7 8 9 10 11 Knauf Fasadsystem borgar för kvalitet Med

Läs mer

fokussortiment 2015 Inspiration från Simes

fokussortiment 2015 Inspiration från Simes fokussortiment 2015 Inspiration från Simes Ljus för människor Alla utomhusmiljöer bör planeras med ett konstant fokus på människan och med hänsyn till hur människor både reagerar och fungerar. Ljus handlar

Läs mer

CBI Betonginstitutet Kvalitetssäkrade systemlösningar för GRÖNA TAK med nolltolerans mot läckage

CBI Betonginstitutet Kvalitetssäkrade systemlösningar för GRÖNA TAK med nolltolerans mot läckage CBI Betonginstitutet Kvalitetssäkrade systemlösningar för GRÖNA TAK med nolltolerans mot läckage Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

Läs mer

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Arbetsanvisning I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161

Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161 Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161 2015-10-06 Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin 1 Syfte och mål Kartlägga påbörjade och

Läs mer

GRUNDMUR. Jackon. Thermomur väggsystem. Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156. 12-2012 ersätter 10-2010. www.jackon.

GRUNDMUR. Jackon. Thermomur väggsystem. Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156. 12-2012 ersätter 10-2010. www.jackon. Jackon Thermomur väggsystem GRUNDMUR Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156 12-2012 ersätter 10-2010 DET GENIALA THERMOMUR Jackon Thermomur får andra byggsystem att verka smått omoderna.

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer