I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar"

Transkript

1 I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

2

3 Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen 5 Så här arbetar vi Orsaker till skador 6 De flesta skador går att förebygga genom impregnering Ekonomin i ditt parkeringsgarage 7 Långsiktighet, effektivitet och underhåll Systemlösningar 8 Generella rekommendationer för renovering och nybyggnad av p-hus Design och estetik 10 Material- och kulörförslag under projekteringstiden Våra svar är dina lösningar 12 Framtiden med Sto Innehåll 3

4 Koncept för parkeringshus och garage Trygga helhetslösningar från Sto Oavsett om du är byggherre, arkitekt, konsult eller entreprenör har vi en helhetslösning för parkeringshus som är anpassade till dina behov. Vi har lösningar för såväl nybyggnad som för underhåll, renovering och uppgradering. Vi kan erbjuda mycket mer än leverans av högkvalitativa produkter: bl a hjälp vid besiktningar, åtgärdsförslag, livscykelanalyser, energibesparingskalkyler, utbildningar, seminarier och designförslag. Helt enkelt ett koncepttänkade som utgör kärnan i vårt sätt att arbeta. P-husets specifika förutsättningar och behov Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning som parkeringsgarage. Spännvidden går från envåningsgarage i flerfamiljshus till mycket stora parkeringskomplex vid exempelvis flygplatser. Det är också byggnader som är kostsamma i skötsel och underhåll. Inte minst kan stillestånd för kommersiella parkeringshus medföra intäktsbortfall. Fordon för med sig vatten in i garaget, på vintern följer även tösalter med. Koldioxidkoncentrationen är extremt hög på grund av avgaser. Bilarna nöter på underlaget samt vibrationer och överlaster kan medföra sprickbildning. Detta medför också att föroreningar lättare kan tränga in och bryta ned såväl armering som betong. Vi hjälper dig att lägga pusslet - så att rätt åtgärd väljs redan från början. Infärgat golv, p-hus Darmstadt, Tyskland Kraven på beläggningar i parkeringshus skiljer sig åt beroende på konstruktionens läge, skick och den belastning som ytan kommer att utsättas för. Det är alltså många faktorer som påverkar valet av system och vi på Sto kan hjälpa dig att lägga pusslet så att rätt åtgärd väljs redan från början. 4 Koncept för parkeringshus och garage Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

5 Låt Sto vara navet i byggprocessen Så här arbetar vi Sto vill vara din samarbetspartner genom hela byggprocessen: från idéskedet till minsta detalj i produktvalet. Oavsett vilken funktion du har inom byggprocessen kan du vända dig till Sto. Med byggherrar kan vi i samråd diskutera vilka tekniska och estetiska möjligheter som finns, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Arkitekter erbjuder vi en samarbetspartner - StoDesign - som tillsammans kan utarbeta objektsspecifika designförslag. Visioner översätts till funktionella system och produkter. Konsulter eller projektörer kan vi bistå med tekniska lösningar som uppfyller både kundens och myndigheternas krav. Vi ger stöd i beräkningar och kan hjälpa till med utredningsarbete. Entreprenörer kan få hjälp med de praktiska detaljerna såsom vägledning vid materialval, checklistor, utbildning på våra system och produkter samt maskinteknik. Vi kan även ge råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler under objektets brukande. Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Byggprocessen med Sto 5

6 Orsaker till skador De flesta skador går att förebygga genom impregnering Betong har hög hållfasthet och lång livslängd samt fungerar också som skydd för armeringen. Betongen karbonatiserar över tiden och föroreningar, t ex klorider kan tränga in genom sprickor. Båda dessa mekanismer orsakar armeringskorrosion. När armeringsjärnet korroderar ökar det sin volym och kan spjälka bort den skyddande betongen. Denna process kan inte stoppas, men kan fördröjas genom att skydda betongen. Sto har systemlösningar för allt från lagning av partiella skador till åtgärder av stora ytor. Vi ger även förslag på förebyggande åtgärder som hjälper till att förlänga livslängden på parkeringshuset. Betongens status Betongkonstruktioners motstånd mot skademekanismer är beroende av ursprunglig betongkvalitet, täckande betongskikt och kvaliteten på utförandet vid byggnationen. Därför är det svårt att generellt avgöra livslängden för olika byggnadsdelar i betong. Det är ur detta perspektiv ytterst viktigt att fastställa nedbrytningsprocesserna och aktuell belastning. Konstruktionens status kan endast fastställas genom en tillståndsbedömning. Valet av reparations- eller uppgraderingsåtgärd måste alltid baseras på tillståndsbedömningen så att korrekt system väljs. Stos produkter och systemlösningar är anpassade enligt reparationsstandarden SS-EN Aktiva åtgärder, reparation eller uppgradering Istället för att invänta att skador uppstår, och därefter akut och till höga kostnader åtgärda problemen, kan ett aktivt åtgärdsprogram genomföras. Skador kan då upptäckas i ett tidigt skede och kan åtgärdas med relativt enkla metoder för att förlänga livslängden. Impregnering är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytning av betong orsakad av vatten och kloridinträngning. Den skyddande förmågan och livslängden ökar med impregneringens ökade inträngningsdjup. Vår patenterade och speciellt utvecklade impregneringsgel förlänger kontakttiden och därmed inträngningsdjupet och de vattenavvisande egenskaperna. Med en impregnering kan framtida underhållskostnader minskas betydligt. Endast sänkt fukthalt kan stoppa fortsatta skador. Åtgärder kan också innebära att skadad betong och armering tas bort och ersätts med nya material. Våra mineraliska produkter uppfyller de olika krav på täckskikt som ställs i SS-EN 1504/ Konstruktionen kan också uppgraderas med material som har högre motståndskraft mot nedbrytningsprocesserna eller med förstärkningssystem som höjer bärförmågan. Skada på armering SS-EN Exponeringsklasser Parkeringshus Utomhuskonstruktion Inomhuskonstruktion Applicering av grundning Alla betongytor Övriga betongytor Golv SS-EN Allmänna principer för val av produkter och system SS-EN Definitioner SS-EN Material SS-EN Utförande SS-EN Ytskyddsprodukter för betong SS-EN Reparation SS-EN Produkter för vidhäftning mot betong SS-EN Injektering av betong SS-EN Material för skydd mot armeringskorrosion Våra produkter och system är anpassade till de krav som ställs på betongreparation gällande exponeringsklasser SS-EN samt SS-EN1504. Vi hjälper dig att välja systemlösningar anpassade till gällande lagar och förordningar. 6 Orsaker till skador Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

7 Ekonomin i ditt parkeringsgarage Långsiktighet, effektivitet och underhåll En betongkonstruktion måste underhållas för optimal livslängd. Från första dagen bör det finnas städplaner som innebär att garaget tvättas ur regelbundet så att föroreningar avlägsnas och kloridhalten sänks. Vi kan förse dig med städplaner och dessutom hjälpa till att lägga upp lämpliga underhållsplaner, som t ex kan innebära en årlig platsinventering. Vid denna undersökning kan det upptäckas små skador som bör följas upp för framtida underhåll. Beroende på skada, orsak och läge är det inte alltid optimalt att åtgärda skador direkt, även om detta kan vara motiverat i de flesta fall. Tumregeln vid förebyggande underhåll är att kostnaden endast blir 10% jämfört med vad det skulle kosta att renovera. Skillnaden i kostnad blir här ännu större om hänsyn ska tas till alternativa parkeringsytor under åtgärdstiden, eventuella trafikavstängningar, byggnadsställningar mm. Utöver detta ska eventuella samhällskostnader inkluderas, såsom ökade körsträckor, köbildningar och transportförseningar. Ett aktivt underhåll kan innebära att samhällsvinsten blir större ur ett längre perspektiv. Reparationer av betong är mycket kostsamma och energikrävande, vilket har en stor inverkan på vår miljö. Genom att i förebyggande syfte utföra impregneringsbehandlingar kan denna miljöpåverkan avsevärt minskas samtidigt som man erhåller stora ekonomiska vinster. En betongkonstruktion ska underhållas kontinuerligt från dag ett, brister man i underhåll är risken stor att man behöver reparera eller uppgradera konstruktionen. En reparation eller uppgradering är avsevärt mycket kostsammare än underhåll. Dessutom påverkas miljön i större grad. I diagrammet nedan ges några exempel på i vilken grad miljön påverkas vid reparation jämfört med impregnering av en bro under en 25-års period. Den miljöpåverkan som en betongreparation orsakar med bortbildning av betong, rengöring, kompletteringsarmering samt Påverkan på miljön en jämförelse mellan reparation och djupimpregnering av en bro, vid 25 års användning Relativ ekologisk påverkan (%) Energi Reparation 4% 1% 1% Högtrycksspruta Växthuseffekt Sandblästring och korrosionsskydd Sprutbetong inkl. efterbehandling Klart är dock att förebyggande underhåll är billigare och ger en mindre miljöpåverkan än åtgärder som kräver reparation eller förstärkningar. Det kan också rekommenderas att man även efter en reparation skyddar betongkonstruktionen med impregnering/ytbehandling. Markförsurning 11% Smogbildning Djupimpregnering Impregnering inkl. produkttillverkning 1% Ekotoxicitet Miljöpåverkan genom nedbrytning under lång tid Avgående av etanol under filmbildningen återställande genom gjutning/sprutning motsvarar nio behandlingar med impregneringsgelen StoCryl HG 200 där en appliceringsmängd av 500 g/m² använts. (Läs mer i rapporten Ecological and economic benefits of an impregnation with StoCryl HG 200, ETH, Zürich 2001). En ägare till en konstruktion vill oftast veta om konstruktionen är säker, hur länge den är säker och om inte, vilka insatser bör vidtas och när? Detta är inte alltid lätt att svara på, men när i tiden åtgärden sätts in är förstås viktigt och detta avgörs oftast av följande frågeställningar: Vad är det för typ av konstruktion? Var är problemet lokaliserat? Vad är skadeorsaken? Vilken tillgänglighet har man till konstruktionen? Hur lång livslängd vill man uppnå från dagens datum? Vet man orsaken och har korrekta modeller för nedbrytning kan man uppskatta när i tiden insatsen ska göras med en viss spridning. Man kan sedan använda sig av nuvärdesberäkningar för att uppskatta kostanden. Vill man sedan minska miljöpåverkan är det förstås också bra om man kan använda sig av den mest optimala metoden i verktygslådan. Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Ekonomin i ditt parkeringsgarage 7

8 Systemlösningar Generella rekommendationer för renovering och nybyggnad av p-hus Sto har lång erfarenhet inom produktområdet betongrenovering och ytskydd. Inom området för uppgradering med innovativa kolfiberförstärkningssystem besitter Sto unik spetskompetens. Här nedan presenteras våra golvmetoder och lösningar för ytskydd, utlagning och uppgradering samt behandling av fasader Bottenplatta på mark, gångytor, parkeringsrutor För parkeringshus och garage med lätt belastning rekommenderar vi ett diffusionsöppet målningssystem, typ StoCretec Golvmetod Mellandäck För parkeringshus och garage med tung belastning rekommenderar vi en polyuretanbeläggning, typ StoCretec Golvmetod Fritt däck (utomhus) För parkeringsytor utan tak med tung belastning rekommenderar vi en polyuretanbeläggning, typ StoCretec Golvmetod Ramper och körytor För ytor med tung belastning där särskilt stora krav på halksäkerhet och slitage ställs lämpar sig en polyuretanbeläggning (transparent toppbeläggning), typ StoCretec Golvmetod Väggar/pelare/tak Ytskydd, utlagning och uppgradering (kolfiberförstärkning) Vid åtgärdande av skadade eller angripna delar på parkeringshus och garage är det mycket viktigt att samtliga ytor, även de som till synes är skadefria, ges ett gott skydd mot fortsatt inträngning av fukt och klorider. Den fortsatta korrosionen av armeringen äventyrar hela byggnadens livslängd och bärförmåga. I de fall där angreppen är mindre är ytskydd en bra och kostnadseffektiv åtgärd. Vid större skador eller angrepp är borttagning av skadad betong och armering och följande utlagning en nödvändighet. I de fall där nedbrytningsprocessen gått så långt att armeringen korroderat eller att större sprickor Vi erbjuder genomtänkta helhetslösningar för alla delar i ett parkeringshus och sätter ihop ett åtgärdsförslag baserat på objektets specifika problem och skador. förekommer eller att bärverket blir utsatt för större laster, kan uppgradering genom förstärkning bli nödvändigt. Förstärkning av bärande konstruktionsdelar med kolfiber, StoFRP system (Fibre Reinforced Polymer), är ett mycket enkelt och effektivt sätt att uppgradera bärförmågan utan några omfattande ingrepp på det befintliga bärverket. De olika StoFRP systemen är mycket flexibla, enkla att montera och lätta att transportera. Förstärkningssystemen kan med fördel kombineras med utlagning och ytskydd. Beroende på omgivande miljö, belastning och underlag kan antingen cement- eller epoxibaserade bindemedel användas. Förstärkningssystemen kan anpassas efter konstruktionsdel och tillämpningsområde, de är diskreta och kan göras optiskt osynliga. 1 8 Systemlösningar Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

9 5 Metodernas uppbyggnad 5 1 Ytskikt 6 Grundning + ev skrapspackling Underlag Uppbyggnad StoCretec golvmetod Fasader Sto är världsledande inom putsade fasadsystem som har använts världen över sedan 1960-talet. Systemen är ett resultat av kontinuerlig produktutveckling och samarbeten med partners inom byggbranschen. Systemens komponenter är optimerade för varandra för att klara värme, kyla, fukt, belastningar etc. Parkeringsbyggnader är oftast byggda i betong och fasaden utsätts framförallt för fukt och koldioxid. Fukt i kombination med koldioxid leder så småningom till att armeringen korroderar och skador på betongen uppstår. Uppbyggnad StoCretec golvmetod 1001, 1003 och 1005 Uppbyggnad av reparation och/eller uppgradering av bärande konstruktionsdelar Ytförsegling Avsandning Ytbeläggning Grundning + avsandning Underlag Ytskydd Hydrofobering/grundning Kolfiberförstärkning Utlagning Korrosionsskydd Betongunderlag Vi har färgsystem som skyddar betongfasader genom sin vattenavvisande och höga koldioxidbromsande effekt. Detta medför ett skydd mot karbonatisering samtidigt som färgerna är diffusionsöppna. De finns också som spricköverbryggande färger i många olika kulörer. Uppbyggnad tvärkrafts- och böjförstärkning av balk med StoFRP Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Systemlösningar 9

10 Design och estetik Material- och kulörförslag under projekteringstiden Vår designavdelning StoDesign arbetar med den estetiska sidan och kan bistå arkitekter och byggherrar med professionella material- och kulörförslag till såväl exteriör som interiör och på så sätt utarbeta exakta materialoch kulörvisualiseringar till specifika byggprojekt. I våra utställningslokaler/produktbibliotek, StoCreative Center, finns även möjlighet att hämta inspiration samt erhålla teknisk rådgivning. StoDesign samarbetar med projektens arkitekter och byggherrar för att skapa högkvalitativa beslutsunderlag inför val av färger och strukturer i t ex parkeringshus. Utifrån en analys av det givna projektet där funktion, kontext och formgivning tas i betraktning utarbetar StoDesign i tätt samarbete med projektets parter visuella förslag som illustrerar olika material- och färgval. Här tas bland annat hänsyn till hur ljus, färg och material kommer att interagera. StoDesign har ett avancerat digitalt material- och färgbibliotek, som exakt återger färgerna från olika färgskalor såsom, StoColor System, RAL, NCS osv. Utöver teknisk prestanda är det viktigt att i ett P-hus genom färg, form och struktur skapa en trygg och säker miljö där navigationsförhållandena är tydliga. Kontrasten mellan ljus och mörker får inte bli för stark, det ökar risken för att bländas. Det ska också vara lätt för bilister och fotgängare att orientera sig i parkeringsgaraget. Parkeringsgaraget kan färgsättas för optimal optisk vägledning där skillnader mellan farbanor, parkering, utrymningsvägar och gångytor tydligt framgår, och detta på ett estetiskt tilltalande sätt. Allt detta kan StoDesign bistå med. Plan 1: RAL 4009 Plan 2: RAL 2003 Plan 3: RA subject: proposal: client: date out: Visualisering av ett parkeringsgarage utarbetad av StoDesign. Parkeringsplatser, gångbanor och utgångar markeras tydligt genom form och färg. Olika färger på olika plan ger orienteringshjälp och ökar möjligheten att känna igen sig, vilket gör det lätt att hitta tillbaka till rätt plan. 10 Design och estetik Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

11 L 6034 Plan 4: RAL 3015 Plan 5: RAL 6019 Plan 6: RAL 1018 conception: order-number: Computer generated prints will fade out; please protect these colour renderings from direct sunlight. Slight deviations in colour are due to printing technologies and differences in media. Please refer to actual colour samples provided by manufacturer and/or distributor for final approval. However, inspection before application is recommended. StoDesign StoDesign Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Design och estetik 11

12 Våra svar är dina lösningar Framtiden med Sto Stos mission är Omsorgsfullt byggande. Vår ständiga utmaning är att bevara byggnaders värde och estetiska utforming. I nära samarbete med våra partners utvecklar Sto innovativa och funktionella produkter och system för byggnadskonstruktioner, såväl in- som utvändigt, samt rådgivning i alla frågor gällande utförande, teknik och utformning. Tiden då det byggdes utan att tänka på morgondagen är förhoppningsvis förbi. Hållbart byggande omfattar mer än bara uppförande av nya objekt med den bästa tekniken till en rimlig kostnad. Det betyder också att man ska använda hållbara material och säkra byggmetoder med en så liten belastning som möjligt på den yttre miljön. Stos metodik tar utgångspunkt i miljö och ekonomi allt i syfte att skapa ett hållbart byggande. För att uppnå detta ska vi med högt teknikkunnande, ekonomiska hänsynstaganden och lägsta möjliga miljöpåverkan i fokus erbjuda de bästa systemen för hus- och anläggningsbyggande. Våra produkter och appliceringsmetoder ska vara skonsamma för både utförare och boende. Långsiktigt handlande innebär varsamt och sparsamt förvaltande av vår världs resurser - alltså ett ansvarsfullt förhållningssätt. Strävan efter hållbara lösningar med ett livscykelperspektiv ser vi inte enbart som vår affärsverksamhet, utan också som vår förpliktelse som företag. Genom livscykelanalyser ger vi råd inför val av lämpliga produkter eller system redan från början vilket resulterar i ett hållbart slutobjekt. Våra produkter och system är producerade och tillverkningskontrollerade enligt ett integrerat kvalitetsledningssystem ISO 9001 och som vårt moderbolag Sto AG har. Produkterna provas och testas också på externa laboratorier enligt EU-kommissionens byggproduktdirektiv (89/106/EEG) som innebär att dessa kan CE-märkas eller erhålla ett Tekniskt Godkännande enligt t ex ETAG 004. Vi har valt att ansluta oss till BASTAsystemet som har utvecklats i samverkan med aktörer inom hela byggsektorn. BASTA-systemet syftar till att bidra till att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur byggvaror. För att finna de bästa helhetslösningarna har vi ett väl utvecklat samarbete över fackgränserna med t ex fukt-, miljö- och energiexperter. Utöver detta pågår inom Sto ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete för att ständigt förbättra våra system och produkter. Den senaste innovationen inom fasadsidan är StoVerotec Photovoltaic, där ett litet kraftverk byggs in i det luftade fasadsystemet. Luftspalten mellan väderskyddet och den bakomliggande väggen utnyttjas för att dölja anslutningar till modulen som alstrar ström ur solljuset. När husen väl isolerats maximalt och uppnått passivhusstandard, är detta ett steg mot nästa nivå, ett plusenergihus. Ett hus som alstrar mer energi än det förbrukar. Andra exempel på Stos innovationer är StoSolar som är ett transparent fasadelement som omvandlar solljus till värme och ökar komforten i boendemiljön på samma sätt som ett vanligt värmeelement. StoClimasan Color är en lukt- och skadeämnesnedbrytande invändig färg med fotokatalytisk verkan. Det betyder att oönskade ämnen i luften förvandlas med hjälp av ljus (dagsljus men även alla former av konstgjort ljus) till ofarliga slutprodukter som vatten och koldioxid. Färgen kan t ex användas i rökrum och tar då bort lukt så att rummet kan användas både av rökare och icke-rökare. Matsalar är ett annat exempel där man med fördel kan använda färgen för att bryta ner oönskad lukt från köket. Till och med i utrymmen belastade av formaldehyd har produkten visat sig ha god effekt och förbättrat arbetsmiljön från otjänlig till mycket god. StoPhotosan NOX är en självrengörande fotokatalytisk försegling för fasader som binder koldioxid och omvandlar den med hjälp av syre till nitrat som spolas bort från fasaden med nästa regn. StoFRP System är ett effektivt sätt att öka bärförmågan på existerande konstruktionsdelar. Tillsammans med de olika systemens flexibilitet och vår unika kompetens inom kolfiberförstärkning kan vi hjälpa till att ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar anpassade till rådande förutsättningar. Genom att integrera sensorer i StoFRP systemen kan bärverket följas upp över tiden, t ex i samband med överlaster eller sprickbildning. Framtiden med Sto är onekligen mycket intressant. Med utgångspunkt i lösningar för dagens problem och utmaningar blickar vi även framåt mot morgondagens möjligheter. Bild till höger: Parkeringshus Ulm, Tyskland 12 Framtiden med Sto Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

13 Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Energi och miljö 11

14 Egna anteckningar

15

16 Sweden Sto Scandinavia AB Box 1041 SE Linköping Street adress: Gesällgatan 6, SE Linköping Phone Phone Fax Denmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 86 DK-2650 Hvidovre Phone Fax Finland Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FI Vantaa Phone Fax Norway Sto Norge AS P.b Etterstad, NO-0609 Oslo Phone Fax Sto Scandinavia AB, Rev.nr. 01/

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Betong Betongrenovering Bro och tunnel Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Referensprojekt Innovativa och kreativa lösningar Om oss Sto Scandinavia är byggmaterialleverantör och verksamt

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

StoAktuellt. Ny kundtidning som förbättrar din arbetsdag. Framtiden kräver lufttäta och energieffektiva fasader

StoAktuellt. Ny kundtidning som förbättrar din arbetsdag. Framtiden kräver lufttäta och energieffektiva fasader StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 1/2012 Sto sätter färg på omgivningen Heidi Hardis berättar om StoDesign Designa din fasad online StoViewer gör material- och färgvalen

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Sto innovationer sedan mer än 50 år

Sto innovationer sedan mer än 50 år Sto innovationer sedan mer än 50 år Med fokus på kvalitet och design Sto är specialister på fasadsystem, betongrenovering, golv, akustik och ytskikt både ute och inne. Vi vill lyfta byggnadsobjekt till

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Arbetsanvisning I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Sto Scandinavia AB Betongrenovering Golvbeläggning. Balkongbeläggning och -renovering Systemöverblick

Sto Scandinavia AB Betongrenovering Golvbeläggning. Balkongbeläggning och -renovering Systemöverblick Sto Scandinavia AB Betongrenovering Golvbeläggning Balkongbeläggning och -renovering Systemöverblick Uppgifterna i denna broschyr motsvarar nuvarande kunskap, baserad på mångåriga erfarenheter och omfattande

Läs mer

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne.

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Betongreparationer Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Bra utförande ger längre livslängd Även om betong är ett mycket hållbart

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

StoAcademy. Utbildningskatalog Höst 2015

StoAcademy. Utbildningskatalog Höst 2015 StoAcademy Utbildningskatalog Höst 2015 Vår kunskap blir din kunskap StoAcademy Utbildning är en viktig del av vår service. Många beställare och byggherrar kräver idag att utförande företag har genomgått

Läs mer

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemlösningar. - golvbelägg i PARKERINGSHUS

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemlösningar. - golvbelägg i PARKERINGSHUS MAPEFLOOR Parking System Nordic Systemlösningar - golvbelägg i PARKERINGSHUS Systemlösningar - golvbelägg i PARKERINGSHUS Innehåll 1 Bakgrund - orientering 2 1.1 Nedbrytning av betong och armering i parkeringshus

Läs mer

I Fasad I Ventilerade fasadsystem I. StoVentec Det ventilerade fasadsystemet

I Fasad I Ventilerade fasadsystem I. StoVentec Det ventilerade fasadsystemet I Fasad I Ventilerade fasadsystem I StoVentec Det ventilerade fasadsystemet StoVentec: Bakom fasaden döljer sig mer än bara isolering Upptäck hemligheten. Värmeisolering är inte längre bara en modefluga.

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport

har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport inglasade balkonger har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport HAR DU RÅD ATT AVSTÅ FRÅN INGLASADE BALKONGER FRÅN BALCO? Enligt konsulterna på Ramböll *, Skandinaviens ledande byggkonsulter,

Läs mer

I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I. Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade

I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I. Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade fasadsystem Fuktproblematiken med puts på regelväggar Orsakerna kan vara många De senaste åren

Läs mer

Rent och renoverat utan driftsavbrott

Rent och renoverat utan driftsavbrott s e r v i c e fö r l a n t b r u k Rent och renoverat utan driftsavbrott Lagningssystem för betong i lantbruk och industri 2 Rengöring är a och o för en lyckad betongrenovering. Professionell het vattentvätt

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Fogfria beläggningar!

Fogfria beläggningar! Fogfria beläggningar! Bättre golv, helt enkelt! ERADUR AB Eradur AB tillverkar fogfria beläggningar för industrigolv, offentliga miljöer och de riktigt krävande miljöerna. Våra produkter används där andra

Läs mer

Tekniskt faktablad StoLevell FT

Tekniskt faktablad StoLevell FT Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Teknisk data ut- och invändigt för alla mineraliska och nästan alla

Läs mer

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Arbetsanvisning I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun

Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun Datum 2008-05-16 Rapportnummer: 596002 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun PROJEKTENGAGEMANG ANLÄGGNINGSUNDERHÅLL I STOCKHOLM AB Fredrik Hansson Tom Ekman, granskare Projektengagemang

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglaslösningar i högsta prestanda Glasfasader är en integrerad del i modern arkitektur. Genom fasaden låter formmöjligheter imponerande byggnadsarkitektur skapas.

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Sto Scandinavia AB Fasad. Sto Fasadfärg och Ytputs

Sto Scandinavia AB Fasad. Sto Fasadfärg och Ytputs Sto Scandinavia AB Fasad Sto Fasadfärg och Ytputs Inledning Att renovera en fasad är ett omfattande arbete som börjar med en noggrann analys av det befintliga underlaget, val av färg/puts, rengöring och

Läs mer

I Fasad I Ventilerade fasadsystem I. StoVentec Fasad Det ventilerade fasadsystemet med putsbärande fasadskiva

I Fasad I Ventilerade fasadsystem I. StoVentec Fasad Det ventilerade fasadsystemet med putsbärande fasadskiva I Fasad I Ventilerade fasadsystem I StoVentec Fasad Det ventilerade fasadsystemet med putsbärande fasadskiva StoVentec: Bakom fasaden döljer sig mer än bara isolering Upptäck hemligheten. Värmeisolering

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer

EX SERIES FASADSYSTEM I FIBERCEMENT MED DOLD INFÄSTNING VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD

EX SERIES FASADSYSTEM I FIBERCEMENT MED DOLD INFÄSTNING VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD EX SERIES FASADSYSTEM I FIBERCEMENT MED DOLD INFÄSTNING VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD SLÄPP VISIONEN FRI UPPLEV FÖRDELARNA MED EX SERIES EX series kan med fördel användas som fasadbeklädnad till offentliga,

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEK TEKNOLOGI FÖR ATT LÖSA MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEKs banbrytande geopolymerteknologi ger de mest avancerade och noggranna lösningarna för utjämning av grunder,

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoTherm Classic

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoTherm Classic Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoTherm Classic StoTherm Classic I Fördelar Välisolerade fasader: Viktigt ur många aspekter. 40 års erfarenhet av isolerade fasadsystem har gett Sto en marknadsledande

Läs mer

Vi sanerar klottret...

Vi sanerar klottret... Vi sanerar klottret......och mycket mer! Rent och säkert med miljötänkande! Vår huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar,

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG VÅRT NAMN ÄR SYNONYMT MED GRUNDLIGA BETONGARBETEN Contec startades 2007 av Patric Johansson och Johan Blomberg. Vi är specialister på allt som rör betong, men nischade på

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Webers Industrigolv har vunnit världsrykte genom förnämliga bruksegenskaper och god ekonomi. Produkterna är cementbundna

Läs mer

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv.

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Lars Dahlberg Direkttel: 070 / 645 04 78 Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Egen historik: Verksam inom Byggentreprenörledet mellan 1971 och 2003, Med arbetsuppgifter

Läs mer

StoAktuellt. Samarbetet som säkrar balkongerna. Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav.

StoAktuellt. Samarbetet som säkrar balkongerna. Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav. StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 3/2012 Samarbetet som säkrar balkongerna Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav. Pierre

Läs mer

StoAktuellt. Samarbetet ger bärkraft åt nytt kvarter Bergkrantz Arkitekter i samverkan med Sto i projektering av stenfasader.

StoAktuellt. Samarbetet ger bärkraft åt nytt kvarter Bergkrantz Arkitekter i samverkan med Sto i projektering av stenfasader. StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 1/2013 StoLotusan: Lotus-effekten gör fasader extra torra och rena. Så certifieras produkter och system. Samarbetet ger bärkraft åt

Läs mer

Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare. Per Andersson, Älvstranden Utveckling AB

Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare. Per Andersson, Älvstranden Utveckling AB Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare 1 Vanliga fasadskador 2 Frostskador (bild 1) Fogskador (2) Kemisk nedbrytning Korrosionssprängning (3) Biologisk nedbrytning

Läs mer

En text kan som du förstår inte bestå av ett antal slumpvis hoprafsade meningar:

En text kan som du förstår inte bestå av ett antal slumpvis hoprafsade meningar: Textbyggnad Det är helt grundläggande för läsarens förståelse av en text hur den byggs upp för att hänga ihop logiskt och tydligt. Här tas grunderna till detta upp. En text kan som du förstår inte bestå

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad 53 LBS Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad Nedknackning, grundning, stockning putsning, filtning och målning puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Baumit StarSystem. Livskvalitet. Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp

Baumit StarSystem. Livskvalitet. Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp Baumit StarSystem Livskvalitet Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp Visioner för framtiden. Baumit Star KVALITET OCH KUNSKAP Investeringar

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Ytskyddsgruppen och Auktorisation för Rostskyddsmålning AV KJELL-ARNE LARSSON Korrosion orsakar varje år metallförstörelse för mer än 100 miljarder kronor,

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS Solving problems before they occur Förutse riskerna och se till att de inte uppstår Safety Solutions Jonsereds har specialistkunskapen som behövs för att göra

Läs mer

Rekonditionering. Vi hjälper dig med din bil. Hotell

Rekonditionering. Vi hjälper dig med din bil. Hotell Vi hjälper dig med din bil På 47 kan du hyra personbilar, bussar och transporters. Släpvagnar kan både hyras och köpas. Vi utför rekonditionering och småreparationer som byte av lampor, torkarblad, bilglasrutor

Läs mer

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9)

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9) Majorna 349:1 Förstudie Version 110820 (JB) - r:\01_brf\brf grankotten nr 1\12069 - fönster, fasad, balkong\dokument\förstudie\forstudie_brf_grankotten_121205.doc Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

StoGuard Utvändigt stomskydd. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Utvändigt stomskydd. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Utvändigt stomskydd I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Lufttätt och vattenavvisande stomskydd För att bygga energieffektiva hus är lufttäthet i konstruktionen av yttersta vikt. Under de

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

LAGNING BRUKSANVISNING

LAGNING BRUKSANVISNING Hjälp vid LAGNING BRUKSANVISNING Allmänt Lagning är ett vitt begrepp som omfattar reparationer och avjämning av bl a puts, murverk och betong. Finja har i produktgruppen Laga samlat de mest användbara

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

Mapetherm. Nordic +32 +28 -18 +25 +30 0-10

Mapetherm. Nordic +32 +28 -18 +25 +30 0-10 Mapetherm Nordic Mapetherm +30 +25 +28 +32 0-10 -18-2 RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1981 RESCON får Industrifondens

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Klassiska balkonger i modern teknik

Klassiska balkonger i modern teknik Klassiska balkonger i modern teknik Balkonger mot gatan på sekelskifteshus i Stockholm, hörnet Odengatan och Gästrikegatan Låt oss förverkliga din dröm om en riktig balkong! Det ska se ut som om balkongen

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer