I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar"

Transkript

1 I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

2

3 Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen 5 Så här arbetar vi Orsaker till skador 6 De flesta skador går att förebygga genom impregnering Ekonomin i ditt parkeringsgarage 7 Långsiktighet, effektivitet och underhåll Systemlösningar 8 Generella rekommendationer för renovering och nybyggnad av p-hus Design och estetik 10 Material- och kulörförslag under projekteringstiden Våra svar är dina lösningar 12 Framtiden med Sto Innehåll 3

4 Koncept för parkeringshus och garage Trygga helhetslösningar från Sto Oavsett om du är byggherre, arkitekt, konsult eller entreprenör har vi en helhetslösning för parkeringshus som är anpassade till dina behov. Vi har lösningar för såväl nybyggnad som för underhåll, renovering och uppgradering. Vi kan erbjuda mycket mer än leverans av högkvalitativa produkter: bl a hjälp vid besiktningar, åtgärdsförslag, livscykelanalyser, energibesparingskalkyler, utbildningar, seminarier och designförslag. Helt enkelt ett koncepttänkade som utgör kärnan i vårt sätt att arbeta. P-husets specifika förutsättningar och behov Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning som parkeringsgarage. Spännvidden går från envåningsgarage i flerfamiljshus till mycket stora parkeringskomplex vid exempelvis flygplatser. Det är också byggnader som är kostsamma i skötsel och underhåll. Inte minst kan stillestånd för kommersiella parkeringshus medföra intäktsbortfall. Fordon för med sig vatten in i garaget, på vintern följer även tösalter med. Koldioxidkoncentrationen är extremt hög på grund av avgaser. Bilarna nöter på underlaget samt vibrationer och överlaster kan medföra sprickbildning. Detta medför också att föroreningar lättare kan tränga in och bryta ned såväl armering som betong. Vi hjälper dig att lägga pusslet - så att rätt åtgärd väljs redan från början. Infärgat golv, p-hus Darmstadt, Tyskland Kraven på beläggningar i parkeringshus skiljer sig åt beroende på konstruktionens läge, skick och den belastning som ytan kommer att utsättas för. Det är alltså många faktorer som påverkar valet av system och vi på Sto kan hjälpa dig att lägga pusslet så att rätt åtgärd väljs redan från början. 4 Koncept för parkeringshus och garage Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

5 Låt Sto vara navet i byggprocessen Så här arbetar vi Sto vill vara din samarbetspartner genom hela byggprocessen: från idéskedet till minsta detalj i produktvalet. Oavsett vilken funktion du har inom byggprocessen kan du vända dig till Sto. Med byggherrar kan vi i samråd diskutera vilka tekniska och estetiska möjligheter som finns, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Arkitekter erbjuder vi en samarbetspartner - StoDesign - som tillsammans kan utarbeta objektsspecifika designförslag. Visioner översätts till funktionella system och produkter. Konsulter eller projektörer kan vi bistå med tekniska lösningar som uppfyller både kundens och myndigheternas krav. Vi ger stöd i beräkningar och kan hjälpa till med utredningsarbete. Entreprenörer kan få hjälp med de praktiska detaljerna såsom vägledning vid materialval, checklistor, utbildning på våra system och produkter samt maskinteknik. Vi kan även ge råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler under objektets brukande. Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Byggprocessen med Sto 5

6 Orsaker till skador De flesta skador går att förebygga genom impregnering Betong har hög hållfasthet och lång livslängd samt fungerar också som skydd för armeringen. Betongen karbonatiserar över tiden och föroreningar, t ex klorider kan tränga in genom sprickor. Båda dessa mekanismer orsakar armeringskorrosion. När armeringsjärnet korroderar ökar det sin volym och kan spjälka bort den skyddande betongen. Denna process kan inte stoppas, men kan fördröjas genom att skydda betongen. Sto har systemlösningar för allt från lagning av partiella skador till åtgärder av stora ytor. Vi ger även förslag på förebyggande åtgärder som hjälper till att förlänga livslängden på parkeringshuset. Betongens status Betongkonstruktioners motstånd mot skademekanismer är beroende av ursprunglig betongkvalitet, täckande betongskikt och kvaliteten på utförandet vid byggnationen. Därför är det svårt att generellt avgöra livslängden för olika byggnadsdelar i betong. Det är ur detta perspektiv ytterst viktigt att fastställa nedbrytningsprocesserna och aktuell belastning. Konstruktionens status kan endast fastställas genom en tillståndsbedömning. Valet av reparations- eller uppgraderingsåtgärd måste alltid baseras på tillståndsbedömningen så att korrekt system väljs. Stos produkter och systemlösningar är anpassade enligt reparationsstandarden SS-EN Aktiva åtgärder, reparation eller uppgradering Istället för att invänta att skador uppstår, och därefter akut och till höga kostnader åtgärda problemen, kan ett aktivt åtgärdsprogram genomföras. Skador kan då upptäckas i ett tidigt skede och kan åtgärdas med relativt enkla metoder för att förlänga livslängden. Impregnering är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytning av betong orsakad av vatten och kloridinträngning. Den skyddande förmågan och livslängden ökar med impregneringens ökade inträngningsdjup. Vår patenterade och speciellt utvecklade impregneringsgel förlänger kontakttiden och därmed inträngningsdjupet och de vattenavvisande egenskaperna. Med en impregnering kan framtida underhållskostnader minskas betydligt. Endast sänkt fukthalt kan stoppa fortsatta skador. Åtgärder kan också innebära att skadad betong och armering tas bort och ersätts med nya material. Våra mineraliska produkter uppfyller de olika krav på täckskikt som ställs i SS-EN 1504/ Konstruktionen kan också uppgraderas med material som har högre motståndskraft mot nedbrytningsprocesserna eller med förstärkningssystem som höjer bärförmågan. Skada på armering SS-EN Exponeringsklasser Parkeringshus Utomhuskonstruktion Inomhuskonstruktion Applicering av grundning Alla betongytor Övriga betongytor Golv SS-EN Allmänna principer för val av produkter och system SS-EN Definitioner SS-EN Material SS-EN Utförande SS-EN Ytskyddsprodukter för betong SS-EN Reparation SS-EN Produkter för vidhäftning mot betong SS-EN Injektering av betong SS-EN Material för skydd mot armeringskorrosion Våra produkter och system är anpassade till de krav som ställs på betongreparation gällande exponeringsklasser SS-EN samt SS-EN1504. Vi hjälper dig att välja systemlösningar anpassade till gällande lagar och förordningar. 6 Orsaker till skador Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

7 Ekonomin i ditt parkeringsgarage Långsiktighet, effektivitet och underhåll En betongkonstruktion måste underhållas för optimal livslängd. Från första dagen bör det finnas städplaner som innebär att garaget tvättas ur regelbundet så att föroreningar avlägsnas och kloridhalten sänks. Vi kan förse dig med städplaner och dessutom hjälpa till att lägga upp lämpliga underhållsplaner, som t ex kan innebära en årlig platsinventering. Vid denna undersökning kan det upptäckas små skador som bör följas upp för framtida underhåll. Beroende på skada, orsak och läge är det inte alltid optimalt att åtgärda skador direkt, även om detta kan vara motiverat i de flesta fall. Tumregeln vid förebyggande underhåll är att kostnaden endast blir 10% jämfört med vad det skulle kosta att renovera. Skillnaden i kostnad blir här ännu större om hänsyn ska tas till alternativa parkeringsytor under åtgärdstiden, eventuella trafikavstängningar, byggnadsställningar mm. Utöver detta ska eventuella samhällskostnader inkluderas, såsom ökade körsträckor, köbildningar och transportförseningar. Ett aktivt underhåll kan innebära att samhällsvinsten blir större ur ett längre perspektiv. Reparationer av betong är mycket kostsamma och energikrävande, vilket har en stor inverkan på vår miljö. Genom att i förebyggande syfte utföra impregneringsbehandlingar kan denna miljöpåverkan avsevärt minskas samtidigt som man erhåller stora ekonomiska vinster. En betongkonstruktion ska underhållas kontinuerligt från dag ett, brister man i underhåll är risken stor att man behöver reparera eller uppgradera konstruktionen. En reparation eller uppgradering är avsevärt mycket kostsammare än underhåll. Dessutom påverkas miljön i större grad. I diagrammet nedan ges några exempel på i vilken grad miljön påverkas vid reparation jämfört med impregnering av en bro under en 25-års period. Den miljöpåverkan som en betongreparation orsakar med bortbildning av betong, rengöring, kompletteringsarmering samt Påverkan på miljön en jämförelse mellan reparation och djupimpregnering av en bro, vid 25 års användning Relativ ekologisk påverkan (%) Energi Reparation 4% 1% 1% Högtrycksspruta Växthuseffekt Sandblästring och korrosionsskydd Sprutbetong inkl. efterbehandling Klart är dock att förebyggande underhåll är billigare och ger en mindre miljöpåverkan än åtgärder som kräver reparation eller förstärkningar. Det kan också rekommenderas att man även efter en reparation skyddar betongkonstruktionen med impregnering/ytbehandling. Markförsurning 11% Smogbildning Djupimpregnering Impregnering inkl. produkttillverkning 1% Ekotoxicitet Miljöpåverkan genom nedbrytning under lång tid Avgående av etanol under filmbildningen återställande genom gjutning/sprutning motsvarar nio behandlingar med impregneringsgelen StoCryl HG 200 där en appliceringsmängd av 500 g/m² använts. (Läs mer i rapporten Ecological and economic benefits of an impregnation with StoCryl HG 200, ETH, Zürich 2001). En ägare till en konstruktion vill oftast veta om konstruktionen är säker, hur länge den är säker och om inte, vilka insatser bör vidtas och när? Detta är inte alltid lätt att svara på, men när i tiden åtgärden sätts in är förstås viktigt och detta avgörs oftast av följande frågeställningar: Vad är det för typ av konstruktion? Var är problemet lokaliserat? Vad är skadeorsaken? Vilken tillgänglighet har man till konstruktionen? Hur lång livslängd vill man uppnå från dagens datum? Vet man orsaken och har korrekta modeller för nedbrytning kan man uppskatta när i tiden insatsen ska göras med en viss spridning. Man kan sedan använda sig av nuvärdesberäkningar för att uppskatta kostanden. Vill man sedan minska miljöpåverkan är det förstås också bra om man kan använda sig av den mest optimala metoden i verktygslådan. Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Ekonomin i ditt parkeringsgarage 7

8 Systemlösningar Generella rekommendationer för renovering och nybyggnad av p-hus Sto har lång erfarenhet inom produktområdet betongrenovering och ytskydd. Inom området för uppgradering med innovativa kolfiberförstärkningssystem besitter Sto unik spetskompetens. Här nedan presenteras våra golvmetoder och lösningar för ytskydd, utlagning och uppgradering samt behandling av fasader Bottenplatta på mark, gångytor, parkeringsrutor För parkeringshus och garage med lätt belastning rekommenderar vi ett diffusionsöppet målningssystem, typ StoCretec Golvmetod Mellandäck För parkeringshus och garage med tung belastning rekommenderar vi en polyuretanbeläggning, typ StoCretec Golvmetod Fritt däck (utomhus) För parkeringsytor utan tak med tung belastning rekommenderar vi en polyuretanbeläggning, typ StoCretec Golvmetod Ramper och körytor För ytor med tung belastning där särskilt stora krav på halksäkerhet och slitage ställs lämpar sig en polyuretanbeläggning (transparent toppbeläggning), typ StoCretec Golvmetod Väggar/pelare/tak Ytskydd, utlagning och uppgradering (kolfiberförstärkning) Vid åtgärdande av skadade eller angripna delar på parkeringshus och garage är det mycket viktigt att samtliga ytor, även de som till synes är skadefria, ges ett gott skydd mot fortsatt inträngning av fukt och klorider. Den fortsatta korrosionen av armeringen äventyrar hela byggnadens livslängd och bärförmåga. I de fall där angreppen är mindre är ytskydd en bra och kostnadseffektiv åtgärd. Vid större skador eller angrepp är borttagning av skadad betong och armering och följande utlagning en nödvändighet. I de fall där nedbrytningsprocessen gått så långt att armeringen korroderat eller att större sprickor Vi erbjuder genomtänkta helhetslösningar för alla delar i ett parkeringshus och sätter ihop ett åtgärdsförslag baserat på objektets specifika problem och skador. förekommer eller att bärverket blir utsatt för större laster, kan uppgradering genom förstärkning bli nödvändigt. Förstärkning av bärande konstruktionsdelar med kolfiber, StoFRP system (Fibre Reinforced Polymer), är ett mycket enkelt och effektivt sätt att uppgradera bärförmågan utan några omfattande ingrepp på det befintliga bärverket. De olika StoFRP systemen är mycket flexibla, enkla att montera och lätta att transportera. Förstärkningssystemen kan med fördel kombineras med utlagning och ytskydd. Beroende på omgivande miljö, belastning och underlag kan antingen cement- eller epoxibaserade bindemedel användas. Förstärkningssystemen kan anpassas efter konstruktionsdel och tillämpningsområde, de är diskreta och kan göras optiskt osynliga. 1 8 Systemlösningar Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

9 5 Metodernas uppbyggnad 5 1 Ytskikt 6 Grundning + ev skrapspackling Underlag Uppbyggnad StoCretec golvmetod Fasader Sto är världsledande inom putsade fasadsystem som har använts världen över sedan 1960-talet. Systemen är ett resultat av kontinuerlig produktutveckling och samarbeten med partners inom byggbranschen. Systemens komponenter är optimerade för varandra för att klara värme, kyla, fukt, belastningar etc. Parkeringsbyggnader är oftast byggda i betong och fasaden utsätts framförallt för fukt och koldioxid. Fukt i kombination med koldioxid leder så småningom till att armeringen korroderar och skador på betongen uppstår. Uppbyggnad StoCretec golvmetod 1001, 1003 och 1005 Uppbyggnad av reparation och/eller uppgradering av bärande konstruktionsdelar Ytförsegling Avsandning Ytbeläggning Grundning + avsandning Underlag Ytskydd Hydrofobering/grundning Kolfiberförstärkning Utlagning Korrosionsskydd Betongunderlag Vi har färgsystem som skyddar betongfasader genom sin vattenavvisande och höga koldioxidbromsande effekt. Detta medför ett skydd mot karbonatisering samtidigt som färgerna är diffusionsöppna. De finns också som spricköverbryggande färger i många olika kulörer. Uppbyggnad tvärkrafts- och böjförstärkning av balk med StoFRP Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Systemlösningar 9

10 Design och estetik Material- och kulörförslag under projekteringstiden Vår designavdelning StoDesign arbetar med den estetiska sidan och kan bistå arkitekter och byggherrar med professionella material- och kulörförslag till såväl exteriör som interiör och på så sätt utarbeta exakta materialoch kulörvisualiseringar till specifika byggprojekt. I våra utställningslokaler/produktbibliotek, StoCreative Center, finns även möjlighet att hämta inspiration samt erhålla teknisk rådgivning. StoDesign samarbetar med projektens arkitekter och byggherrar för att skapa högkvalitativa beslutsunderlag inför val av färger och strukturer i t ex parkeringshus. Utifrån en analys av det givna projektet där funktion, kontext och formgivning tas i betraktning utarbetar StoDesign i tätt samarbete med projektets parter visuella förslag som illustrerar olika material- och färgval. Här tas bland annat hänsyn till hur ljus, färg och material kommer att interagera. StoDesign har ett avancerat digitalt material- och färgbibliotek, som exakt återger färgerna från olika färgskalor såsom, StoColor System, RAL, NCS osv. Utöver teknisk prestanda är det viktigt att i ett P-hus genom färg, form och struktur skapa en trygg och säker miljö där navigationsförhållandena är tydliga. Kontrasten mellan ljus och mörker får inte bli för stark, det ökar risken för att bländas. Det ska också vara lätt för bilister och fotgängare att orientera sig i parkeringsgaraget. Parkeringsgaraget kan färgsättas för optimal optisk vägledning där skillnader mellan farbanor, parkering, utrymningsvägar och gångytor tydligt framgår, och detta på ett estetiskt tilltalande sätt. Allt detta kan StoDesign bistå med. Plan 1: RAL 4009 Plan 2: RAL 2003 Plan 3: RA subject: proposal: client: date out: Visualisering av ett parkeringsgarage utarbetad av StoDesign. Parkeringsplatser, gångbanor och utgångar markeras tydligt genom form och färg. Olika färger på olika plan ger orienteringshjälp och ökar möjligheten att känna igen sig, vilket gör det lätt att hitta tillbaka till rätt plan. 10 Design och estetik Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

11 L 6034 Plan 4: RAL 3015 Plan 5: RAL 6019 Plan 6: RAL 1018 conception: order-number: Computer generated prints will fade out; please protect these colour renderings from direct sunlight. Slight deviations in colour are due to printing technologies and differences in media. Please refer to actual colour samples provided by manufacturer and/or distributor for final approval. However, inspection before application is recommended. StoDesign StoDesign Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Design och estetik 11

12 Våra svar är dina lösningar Framtiden med Sto Stos mission är Omsorgsfullt byggande. Vår ständiga utmaning är att bevara byggnaders värde och estetiska utforming. I nära samarbete med våra partners utvecklar Sto innovativa och funktionella produkter och system för byggnadskonstruktioner, såväl in- som utvändigt, samt rådgivning i alla frågor gällande utförande, teknik och utformning. Tiden då det byggdes utan att tänka på morgondagen är förhoppningsvis förbi. Hållbart byggande omfattar mer än bara uppförande av nya objekt med den bästa tekniken till en rimlig kostnad. Det betyder också att man ska använda hållbara material och säkra byggmetoder med en så liten belastning som möjligt på den yttre miljön. Stos metodik tar utgångspunkt i miljö och ekonomi allt i syfte att skapa ett hållbart byggande. För att uppnå detta ska vi med högt teknikkunnande, ekonomiska hänsynstaganden och lägsta möjliga miljöpåverkan i fokus erbjuda de bästa systemen för hus- och anläggningsbyggande. Våra produkter och appliceringsmetoder ska vara skonsamma för både utförare och boende. Långsiktigt handlande innebär varsamt och sparsamt förvaltande av vår världs resurser - alltså ett ansvarsfullt förhållningssätt. Strävan efter hållbara lösningar med ett livscykelperspektiv ser vi inte enbart som vår affärsverksamhet, utan också som vår förpliktelse som företag. Genom livscykelanalyser ger vi råd inför val av lämpliga produkter eller system redan från början vilket resulterar i ett hållbart slutobjekt. Våra produkter och system är producerade och tillverkningskontrollerade enligt ett integrerat kvalitetsledningssystem ISO 9001 och som vårt moderbolag Sto AG har. Produkterna provas och testas också på externa laboratorier enligt EU-kommissionens byggproduktdirektiv (89/106/EEG) som innebär att dessa kan CE-märkas eller erhålla ett Tekniskt Godkännande enligt t ex ETAG 004. Vi har valt att ansluta oss till BASTAsystemet som har utvecklats i samverkan med aktörer inom hela byggsektorn. BASTA-systemet syftar till att bidra till att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur byggvaror. För att finna de bästa helhetslösningarna har vi ett väl utvecklat samarbete över fackgränserna med t ex fukt-, miljö- och energiexperter. Utöver detta pågår inom Sto ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete för att ständigt förbättra våra system och produkter. Den senaste innovationen inom fasadsidan är StoVerotec Photovoltaic, där ett litet kraftverk byggs in i det luftade fasadsystemet. Luftspalten mellan väderskyddet och den bakomliggande väggen utnyttjas för att dölja anslutningar till modulen som alstrar ström ur solljuset. När husen väl isolerats maximalt och uppnått passivhusstandard, är detta ett steg mot nästa nivå, ett plusenergihus. Ett hus som alstrar mer energi än det förbrukar. Andra exempel på Stos innovationer är StoSolar som är ett transparent fasadelement som omvandlar solljus till värme och ökar komforten i boendemiljön på samma sätt som ett vanligt värmeelement. StoClimasan Color är en lukt- och skadeämnesnedbrytande invändig färg med fotokatalytisk verkan. Det betyder att oönskade ämnen i luften förvandlas med hjälp av ljus (dagsljus men även alla former av konstgjort ljus) till ofarliga slutprodukter som vatten och koldioxid. Färgen kan t ex användas i rökrum och tar då bort lukt så att rummet kan användas både av rökare och icke-rökare. Matsalar är ett annat exempel där man med fördel kan använda färgen för att bryta ner oönskad lukt från köket. Till och med i utrymmen belastade av formaldehyd har produkten visat sig ha god effekt och förbättrat arbetsmiljön från otjänlig till mycket god. StoPhotosan NOX är en självrengörande fotokatalytisk försegling för fasader som binder koldioxid och omvandlar den med hjälp av syre till nitrat som spolas bort från fasaden med nästa regn. StoFRP System är ett effektivt sätt att öka bärförmågan på existerande konstruktionsdelar. Tillsammans med de olika systemens flexibilitet och vår unika kompetens inom kolfiberförstärkning kan vi hjälpa till att ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar anpassade till rådande förutsättningar. Genom att integrera sensorer i StoFRP systemen kan bärverket följas upp över tiden, t ex i samband med överlaster eller sprickbildning. Framtiden med Sto är onekligen mycket intressant. Med utgångspunkt i lösningar för dagens problem och utmaningar blickar vi även framåt mot morgondagens möjligheter. Bild till höger: Parkeringshus Ulm, Tyskland 12 Framtiden med Sto Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

13 Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen. Energi och miljö 11

14 Egna anteckningar

15

16 Sweden Sto Scandinavia AB Box 1041 SE Linköping Street adress: Gesällgatan 6, SE Linköping Phone Phone Fax Denmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 86 DK-2650 Hvidovre Phone Fax Finland Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FI Vantaa Phone Fax Norway Sto Norge AS P.b Etterstad, NO-0609 Oslo Phone Fax Sto Scandinavia AB, Rev.nr. 01/

Sto innovationer sedan mer än 50 år

Sto innovationer sedan mer än 50 år Sto innovationer sedan mer än 50 år Med fokus på kvalitet och design Sto är specialister på fasadsystem, betongrenovering, golv, akustik och ytskikt både ute och inne. Vi vill lyfta byggnadsobjekt till

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Integrerad Energidesign. En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt.

Integrerad Energidesign. En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt. Integrerad Energidesign En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt. Integrerad Energidesign Förord Arbetet med denna guide om Integrerad

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Format, material och färger Rapport från sedel- och myntprojektet 2011-03-10 Dnr 2008-286-ADM Innehåll En ny svensk sedel- och myntserie... 2 Sammanfattning... 3 Sedelserien...

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN Inom ramarna för det Europeiska Forskningsprojektet (Intelligent Energy Europe) Market transformation towards nearly zero energy buildings through

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Kontorshus - Slutrapport

Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Kontorshus - Slutrapport Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Kontorshus - Slutrapport Kv. Riga. Värtan, Stockholm Innehåll 1 Syfte... 3 2 Analysområde med avgränsningar... 3 3 Gruppens sammansättning... 3 4 Metod för datainsamling

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer