Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm"

Transkript

1 Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm

2 Konferensrapport: Riva renovera bygga nytt Rapportör: Agneta Dahlén Ansvarig utgivare: Roger Johansson, Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer Utgivningsår: augusti, 2010 Foto på framsida: Borås simarena 2

3 Introduktion De flesta av Sveriges närmare 500 simhallar byggdes på 60- och 70-talet under en tid då många kommunsammanslagningar genomfördes. Tillsammans med Folkets Hus och bibliotek är dessa simhallar en symbol för välfärdssatsningarna i en tid av stark kommunal ekonomi. Men tiden har gått och förhållandena ändrats. Idag är många av dessa anläggningar slitna, många har passerat bäst föredatum och kommuninvånarnas förväntningar på simhallen har förändrats. Simhallens betydelse som symbol står dock fast även idag för såväl kommunmedborgare, politiker som tjänstemän och är därför en fråga som hamnar högt upp på den politiska agendan ur flera olika perspektiv. När det gäller frågor som finansiering, konkurrens och vem som ska äga och driva simhallen har dessa frågor avhandlats på tidigare konferenser. Ett perspektiv som dock inte diskuterats tidigare är fastigheten simhallen. Det finns därför ett behov av att främja en aktiv diskussion, erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad kring simhallen ur ett fastighetsperspektiv. Hur länge är det möjligt att renovera en äldre simhall? Vilka problem går att åtgärda och vilka är omöjliga att lösa? Är det lönsamt att göra det eller rentutav mer lönsamt att riva den gamla hallen och bygga nytt? Hur kan nya simhallar byggas, vad kostar det och hur ser vi till att de är anpassade efter morgondagens behov? Vilka möjligheter till energibesparingar finns i våra simhallar och hur ska klimatsmarta lösningar genomföras? Om vi vill tänka innovativt och nytt vilka framtidsspaningar kan vi då ta intryck av? En fullsatt konferenssal Dessa och många andra frågeställningar var de som konferensens åtta olika programpunkter försökte besvara under konferensen Riva renovera bygga nytt. Konferensen, som ägde rum i Stockholm den 7 juni 2010, samlade ett nittiotal deltagare från kommuner, idrottsföreningar och privata aktörer för att lyssna och diskutera frågeställningarna. Konferensen var ett samarbete mellan Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening (SFK) och Svenska 3

4 Simförbundet. Vi som arrangörer vill tacka samtliga föreläsare för deras bidrag till konferensen samt deltagarna för att ha bidragit till en mycket lyckad dag. Denna dokumentation är en sammanställning av de bidrag som de olika föreläsarna presenterade under dagen. Den intresserade läsaren kan ta del av föreläsarnas presentationer på Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer hemsida, se Slutligen vill vi som arrangörer medge att det givetvis finns ett stort antal ytterligare frågeställningar kring simhallsfrågan som behöver belysas och att vi under denna dag endast klarade av att börja diskussionen kring ett fåtal. Om du som läsare har fler frågor eller önskar vidare information försöker vi gärna hjälpa till med att besvara dem. Kontakta i så fall gärna någon av oss arrangörsorganisationer. Roger Johansson Karin Semberg Jan Olsson Kompetenscentrum för Sveriges Fritids- och Svenska Idrottsmiljöer Kulturchefsförening Simförbundet Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer Organisationen ägs gemensamt av Riksidrottsförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Dess uppdrag är att samla in och sprida kunskap och erfarenheter kring idrottsmiljöer och idrottsanläggningar genom arrangemang av konferenser, kontakter med kommuner och förbund, skapande av och deltagande i nätverk samt informationsspridning via webb, publikationer och föreläsningar. Hemsida: E-post: Sveriges Fritids och Kulturchefsförening SFK är en nationell intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor. Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt medverka till ökad kunskap och kompetens för dess medlemmar. Detta gäller inte minst att utveckla det egna chefs- och ledarskapet. Hemsida: Svenska Simförbundet Svenska Simförbundet bildades 1904 och ingår sedan samma år i Riksidrottsförbundet. Inom organisationen ingår simidrotterna simning, simhopp, vattenpolo och konstsim samt verksamheter inom babysim, minisim, simlekskola och simskola. I Simförbundet ingår 330 tävlings- och icketävlingsföreningar och totalt medlemmar. Simförbundet lanserar 2010 ett eget anläggningsregister och bistår gärna kommuner, föreningar eller andra med sin kompetens vid renovering eller nybygge av simhall. Hemsida: 4

5 Det svenska simhallsbeståndet En simhall är en stor investering för kommunen. Den ska fylla många funktioner som lek och förströelse, motion och rehabilitering, träning och tävling. Den ska besökas av människor i alla åldrar och den ska tjäna länge. Det är nu dags för svenska kommuner att ta ställning till hur man ska förhålla sig till simhallen inför framtiden framhåller Jan Olsson, fd generalsekreterare i Svenska Simförbundet Jan Olsson, fd Generalsekreterare för Svenska Simförbundet Jan Olsson inleder konferensen med en exposé över simsportens nuvarande läge i Sverige. Att simsporten är stor i Sverige visar några siffror; över två miljoner deltagartillfällen per år, medlemmar, simkunnighetsprov och över 500 tävlingar per år. Simning är faktiskt den sjätte största motionsidrotten i vårt land. Som den enskilt största brukaren av svenska simanläggningar har naturligtvis Svenska Simförbundet synpunkter på anläggningarna. Liksom många andra konstaterar man att anläggningarna är gamla, att underhållet är eftersatt, att endast ett fåtal kommuner gör regelbundna statusundersökningar och att antalet nya anläggningar är få; cirka fem nya simhallar årligen de senaste 5-10 åren. Nu ska man ha i minnet att en simhall utsätts för extrema påfrestningar. Det är en ytterst tuff miljö med hög luftfuktighet, kemikalier, slippriga golv och svårventilerade utrymmen. Det innebär naturligtvis att dessa anläggningar slits hårdare än någon annan byggnad i kommunen. 5

6 Varför är underhållet så eftersatt? Som alla vet är inte den kommunala ekonomin den bästa; många nyanläggningar har skjutits på framtiden samtidigt som underhållet av de befintliga har minimerats med hänvisning till att det ska byggas nytt. Renovering av befintliga anläggningar kostar mycket pengar ibland upp emot 100 miljoner kronor. Vad är då att föredra? Renovera eller bygga nytt? Jan Olsson är klar i sitt ställningstagande. Bygg nytt att renovera en fyrtio år gammal anläggning är som att sätta en spritter ny motor i en gammal Amazon menar han. Ytterligare ett skäl att bygga nytt är att det saknas 50-metersbassänger i Sverige vilket gör det omöjligt för Sverige att anordna internationella mästerskap. Det är viktigt att man inför ett ev. nybygge tar kontakt med alla intressenter inte minst simföreningarna. Det har varit populärt att se simhallen kanske i form av ett äventyrsbad som i första hand ett ställe för lek och rekreation. Det är dock viktigt att inte glömma att också simsporten måste få sina rättmätiga krav på tider för träning och tävling tillgodosedda. Och detta inte bara ur ett idrottsperspektiv. Det är föreningslivet som står för mycket av den demokratiska fostran som är så viktig i vårt land. Otaliga är de föräldrar och andra vuxna som engagerar sig i simundervisning och träningsverksamhet. De är betydelsefulla förebilder för den unga generationen som därigenom får en inblick i allt det frivilliga arbete som är en viktig del av den svenska demokratin. Låt säga att kommunen bestämmer sig för att bygga nytt. Då är det viktigt att den nya anläggningen är flexibel och kan användas för olika ändamål. Som underlag bör kommunen göra en analys av befolkningsutvecklingen och en prognos över vilka behov som kommer att uppstå. En fortlöpande och tidig dialog med olika intressenter är en förutsättning för att behovet av en ny anläggning belyses 6

7 ur alla perspektiv, inte minst föreningslivets behov. Finansieringen - kanske i form av OPP ( offentligt privat partnerskap) - måste analyseras likaså driften av anläggningen. Kommunal eller privat drift? Kommunen bör vara tydlig och konsekvent i sitt ställningstagande. Svenska Simförbundet är i färd med att inrätta ett anläggningsregister som ska innehålla all relevant information om inomhus- och utomhusanläggningarna; byggnadsår, ägare, storlek, publikkapacitet m m. Detta register ska ha formen av open source och kontinuerligt uppdateras. Jan Olsson vill också slå ett slag för förbundets hemsida. Där finns en hel del information om simhallar, bassänger etc som kan vara värdefull för kommuner som står i begrepp att renovera eller bygga nytt. De kommunala simhallarna är värda att slå vakt om. Det finns oroande siffror som tyder på att simkunnigheten i Sverige minskar. Trettio procent av barnen i år 3-5 år och barn mellan 7-10 år kan inte simma. - Detta måste vi ändra på. Att simma är kul och livsviktigt slutar Jan Olsson. 7

8 Stockholms stads simhallsöversyn I Stockholm har antalet besökare till våra 25 sim- och idrottshallar stadigt ökat sedan början av 2000 talet. Nu är vi uppe i 3, 3 miljoner besök per år. Allt eftersom befolkningen växer i regionen ställs större och nya krav på våra anläggningar. Vi måste både bygga om och på sikt bygga nytt. Åke Roxberger, planeringschef vid Idrottsförvaltningen och Ingrid Gyllfors, fastighetschef vid samma förvaltning redogör för Stockholm stads planer i sitt programpass. Ingrid Gyllfors och Åke Roxberger, Stockholms Idrottsförvaltning Man ska veta att simsporten bara är en av 57 specialidrotter i Stockholm och därför måste konkurrera med många andra om intresse och pengar. Under senare år har ridsporten fått mycket uppmärksamhet men visst är man medveten om att stadens alla simhallar måste underhållas och förbättras. Under de senaste åren har det funnits politisk enighet i frågan. Eriksdalsbadet, Forsgrenska badet och Högdalsbadet har i omgångar renoverats och förbättrats. Nu har turen kommit till fyra bad; Åkeshov, Farsta, Vällingby och Västertorp att inom en tioårsperiod byggas om. För detta har avsatts särskilda medel. 8

9 Karta Stockholm stad och planerade renoveringar Hur blir man då medveten om att det finns renoveringsbehov? Att titta under bassängen brukar vara en användbar metod som ofta väcker förskräckelse. Ett mycket effektfullt vapen i denna statusbesiktning är att ta bilder. Rostangrepp, mögelsporer och andra främmande organismer brukar få den mest motsträviga att inse att något måste göras. Bild 1 från simbassängs underdel med tydliga angrepp 9

10 Bild 2 från simbassängs underdel med tydliga angrepp Vad kännetecknar då statusen på badanläggningar i Stockholm idag? - Vi har generellt bra vattenkvalitet säger Ingrid med stolthet i rösten. Men visst finns det många brister. Reningsanläggningarna håller inte måttet, rörstammarna är dåliga, ventilationen och planlösningen måste förändras och ytskikten är gamla säger Ingrid. Bild 3 från simbassäng med tydliga rostangrepp Men det är inte bara den fysiska miljön som framtvingar renoveringar. Också människors beteenden har förändrats. Numera handlar det inte bara om att simma fram och tillbaka i en rektangulär 10

11 bassäng. Äventyrsbad, babysim, vattengympa är aktiviteter som ställer nya krav på utformning av simhallar. Säkerhets- och tillgänglighetsaspekter är andra faktorer att räkna med. Hur ställer man sig till frågan om man ska renovera eller bygga nytt? - För oss är svaret både och. Vi har helt enkelt inte mark att bygga nytt och vi vill dessutom vara nära människorna. Det är en fördel om simhallen kan utnyttja bra infrastruktur, ligga nära kollektivtrafik etc. Man ska komma ihåg att flera av våra simhallar ligger i kulturmärkta anläggningar som vi helt enkelt inte får riva. Opinion och tradition är också faktorer att ta ställning till. Kanske kommer någon ihåg vilket liv det blev när vi ville riva ett gammalt badhus i Aspudden för något år sedan säger Ingrid. Som sagt - nu drar man igång med att renovera Farsta. För detta har budgeterats 160 miljoner kronor och renoveringen startar första maj 2011 och beräknas ta ett och ett halvt år. Under tiden är badet helt stängt. Utöver de tekniska förbättringarna kommer man också att se över ytplaneringen. Idag finns det en stor foajé som säkert kan användas på ett smartare sätt. - Vi har haft en dialog med föreningarna som får utnyttja våra andra simhallar under byggtiden. Det är också viktigt att kommunicera med allmänheten om vad som gäller. Vi hoppas att det ska gå bra och att inte stängningen kommer att förorsaka alltför många problem säger Åke. - Vad gäller behovet av nya anläggningar kommer det i fortsättningen att behandlas i den översiktsplan som ska gälla för kommunen. Det är vi glada för och tror att det kommer att bidra till långsiktigheten när det gäller planering av nya idrottsanläggningar slutar Åke. 11

12 PEAB en stor aktör när det gäller simhallar Det är A och O att samarbeta med rätta personer. Det är också viktigt att man anlitar arkitekter och andra konsulter som verkligen kan sin sak och har erfarenheter av sim- och badhallar. Dessa är nämligen inga enkla konstruktioner vare sig att bygga eller renovera. Detta betonar Bengt Berglin och Mattias Gustafsson från Peab i sin presentation. Bengt Berglin och Mattias Gustafsson PEAB är ett stort byggbolag som har erfarenheter från ett tiotal badhus- och simhallsprojekt. Just för att bad och simhallar är komplicerade objekt att renovera och bygga har man skapat ett nätverk, Badhusgruppen, där kompetensen och erfarenheterna av olika badhus- och simhallprojekt finns samlad. Nu vill man dela med sig av sina erfarenheter. Ska man renovera eller ska man bygga nytt? Det går inte att svara entydigt på detta menar Bengt Berglin som själv har erfarenheter av två simhallsprojekt i stockholmstrakten. Visst går det att renovera under förutsättning att stammarna i huset är av bra kvalitet. Men det är enklare att bygga nytt och man får bättre totalekonomi vid nybyggnad. Det finns många faktorer att tänka på när man projekterar en simhall. Ligger den rätt geografiskt? Kan man dra nytta av närheten till en ishall så kan man ta tillvara energin från denna och därigenom få lägre driftskostnader. I Finspång byggde man en kulvert på flera hundra meter från ishallen till simhallen för att utnyttja energin. Trots att det var höga investeringskostnader har det lönat sig i 12

13 längden. Andra faktorer som man måste ta hänsyn till är tillgängligheten och yteffektivitet. Det är svårare att tillgodose dessa krav vid ombyggnad menar Bengt. Vattenreningen är kanske det svåraste att få att fungera bra. Det är därför viktigt att vattenreningsentreprenören kommer in tidigt i processen. Saltvatten kan vara angenämt för badarna men sliter hårt på anläggningen. Gustavbergsbadet, Värmdö kommun En kostnadsanalys är naturligtvis nödvändig och bör innehålla både byggnad och drift. Äventyrsbad är dyra i drift bland annat eftersom det ofta är 30 grader varm i dessa anläggningar. Vilket material är att föredra? Bengt förespråkar betong som genomgående material eftersom det tål hårda påfrestningar. I södra Europa använder man rostfritt stål i bassänger men det är ännu ganska ovanligt i Sverige. Ännu saknas mycket kunskap om hur detta material håller i längden. I simhallar är det ofta en väldigt hög ljudnivå. Det är jobbigt för de anställda att vistas i denna miljö hela dagar. Men det finns sätt att komma till rätta också med detta problem berättar Bengt. Ett annat råd från PEAB - Projektera färdigt först innan ni börjar bygga. Annars vet ni aldrig hur det hela kommer att sluta inte minst ekonomiskt råder Mattias. 13

14 Helsingborg bygger simanläggning Vi har lagt stor vikt vid ventilation och vattenrening. En simhall ska inte vara som ett vårvarmt omslag när det är tävling. Per Kersmark, ordförande i Helsingborgs Simsällskap AB, berättar om deras byggnation av en ny simarena. Per Kersmark, ordförande i Helsingborgs Simsällskap Helsingborg simsällskap har av Helsingborg kommun har nyligen köpt den gamla simhallen samt sporthall. Just nu håller de på att utveckla denna anläggning till en sim- och friskvårdsanläggning av högsta klass. Simarenan, Filborna Arena, kommer att ha en publikkapacitet på drygt 900 åskådare och bassängen är 25m gånger 25 m med 10 banor. Den gamla sporthallen byggs om och kommer att erbjuda gym, spinning, multihallar. Dessutom byggs en ny sporthall för Filbornaskolans och föreningslivets verksamheter och en tillbyggnad av en simbassäng vid en redan befintlig anläggning. 14

15 Filborna arena Tillbyggnaden möjliggjordes genom att Helsingborgs stad gick i borgen för 100 miljoner kronor och klubben fick köpa befintlig anläggning för 25 miljoner. Föreningen bidrar med 15 miljoner och kommunen köper tider och tjänster i anläggningen enligt ett tioårigt avtal. Föreningen äger och driver hela anläggningen. - Vi har verkligen lagt oss vinn om att hitta ett bra vattenreningssystem som ju är den svaga länken i sådana här sammanhang. Inget svenskt system fyllde våra krav så vi fick vända oss till Danmark berättar Per. Vi hade med oss egna mätinstrument för vi litade inte riktigt på deras värden. Men de visade sig vara riktiga och vi köpte in systemet. Systemet renar vattnet i fyra olika steg. Det första består av en trumma med fiberduk och det sista av en UV-lampa. Ventilationen är också en stor fråga när det gäller bad- och simhallar. Där har man ansträngt sig för att hitta en bra lösning. I hela hallen finns små ventilationshål och uppe i taket tropikfläktar som tar bort fukten. 15

16 Nya simbassängen med läktare börjar ta form Per visar med bilder hur anläggningen växer fram. Genom ett flexibelt och genomtänkt koncept smälter den gamla och den nya anläggningen samman och kompletterar varandra. Den nya arenan beräknas bli klar i november 2010 och kosta 86 miljoner kronor. Föreningen hoppas få tillbaka en del av dessa pengar på gym och friskvård säger Per avslutningsvis. 16

17 Borås bygger simhall Det var när vi kunde locka med möjligheten att anordna VM i vattenpolo i vår nya bassäng som politikerna tände till och skrev ett letter of intent. Det är viktigt att göra politiker delaktiga i processen redan från början. Hans Forsman är fritids- och folkhälsochef i Borås kommun och berättar om hur man i denna kommun tagit sig an frågan om en ny simhall. Hans Forsman, fritids- och folkhälsochef Borås stad I Borås finns flera badmöjligheter. På 70-talet byggdes Alidesbergsbadet, en utomhusanläggning med 50-meters bassäng och hopptorn. I mitten av 80-talet byggdes Stadsparkbadet, ett äventyrsbad med vågbassäng, vattenrutschbara, hoppbassäng och bubbelpooler. Där finns också en bassäng för motionssimning. Under flera år hade dock behovet av ytterligare simbassänger blivit påtagligt inte minst för att kunna erbjuda barn och vuxna simundervisning. Hans understryker att det är mycket viktigt att en kommun kan erbjuda goda badmöjligheter inte bara för invånare, utan också för besökare. Som alla vet har kommunerna begränsade resurser. Man kan inte få allt och därför är det viktigt att fundera över vilka behov som ska tillfredsställas. Det är inte alltid lätt att förena alla önskemål det är en allmän erfarenhet att äventyrsbad lätt kolliderar med simklubbarnas behov. Vad har vi råd med? Den frågan får vara utgångspunkt för ett visionsarbete där alla intressenter inte minst politikerna får säga sitt. 17

18 Det har under flera år framförts olika alternativ på var och hur en simarena skulle kunna byggas, allt ifrån att ta utrymme från stadsparken till att bygga tak över på Alideberg. Alla dessa förslag har blivit för dyra. I ställer beslöts att simarenan skulle byggas på den lediga tomtmark som fanns intill utomhusbadet. Borås Simarena och 50 meters bassängen I Borås valde man en annan väg än i Helsingborg, där man lät PEAB projektera och uppföra anläggningen. I Borås förlitade man sig på lokala förmågor och uppförde simhallen i en intrikat konstruktion mellan kommun och föreningar. Därigenom kunde kostnaderna stanna vid 56, 4 miljoner vilket ligger under budget och är ungefär hälften vad sådana här byggen brukar kosta. Det ger en kvadratmeterkostnad på kr vilket är en exceptionellt låg siffra i sammanhanget. Till detta kommer inventarier för ca 4 miljoner. - Visst blev det billigt men det kräver också stora insatser och mycket tid av alla berörda i kommunen säger Hans. Vi har varit tvungna att lära oss mycket om ventilation och rening till exempel. 18

19 Vattenpolomatch på invigningsdagen Men nu är bassängen på plats och anläggningen invigd bara en dag innan konferensen och alla är nöjda. Man har en 50-metersbassäng, en särskilt undervisningsbassäng, läktare med plats för 350 personer, reception med café m m. - Vi kommer själva att drifta anläggningen under ett och ett halvt år. Därefter får vi se om vi fortsätter att hålla i driften eller om vi överlåter den på andra slutar Hans. Exteriör Borås Simarena 19

20 Energi och livscykeltänkande i simhallar Investera inte dumsnålt. Tänk i livscykelbanor, LCC. En investering som är billig kan i längden visa sig mycket dyr. Motsatsen gäller också. Det är därför viktigt när det gäller simhallar att få till en balans mellan investerings- och driftkostnader. Andreas Rinnström, Ångpanneföreningen, har många goda råd att ge auditoriet hur man kan bli energimedveten och spara energi. Andreas Rinnström, Ångpanneföreningen En simhall kostar mycket; uppvärmning, rening och ventilation drar sammantaget mycket energi. Om en normalvilla kostar 200 kr per kvadratmeter och år kostar en simhall minst det dubbla. Spridningen är dock mycket stor; från 200 till kronor och år. Det innebär att det finns stora förbättringspotentialer enligt Andreas. Andreas drar ett skräckexempel hur det kan gå när det går snett. Låt oss ta en svensk småstad som gör om sitt badhus till ett äventyrsbad med allt vad därtill hör i form av vattenrutschkanor etc. Plötsligt står man med fem gånger högre driftskostnader. Varför? Man har höjt temperaturen med två grader vilket gett upphov till högre fuktvandring, större ångtryck som gjort att luftaggregatet inte längre klarar sin uppgift. Därtill har driftpersonalen börjat rotera mellan kommunens olika idrottsanläggningar vilket medfört att mycket kunnande om de lokala förhållandena har gått förlorad. I slutändan leder detta till att simhallen är i så dålig skick att kommunen tvingas renovera den och trettio miljoner senare har anläggningen fått ett nytt tak och ett nytt ventilationssystem. Ganska dyrbara erfarenheter får man väl säga! 20

21 kwh/m 2, år Konferensrapport: Riva renovera bygga nytt, Stockholm, 7 juni 2010 Man ska komma ihåg att badhuset är den mest komplexa fastigheten i kommunen framhåller Andreas. Det är också så att man gör bara en renovering under en generation. Då gäller det att tänka till före och verkligen tillämpa LCC-tänkandet. Ofta lägger man stor vikt vid installationskostnaderna när det gäller VVS och elinstallationer. Men detta är bara halva sanningen i kostnadsbilden. Hur dyr blir driften? Det måste man också ta ställning till i sin totalbedömning. Kanske kan de dyrare anläggningarna på sikt spara pengar. Man ska veta att investeringskostnaderna bara motsvarar 10 procent av de energikostnader som kommer att uppstå under anläggningens livstid - Kom ihåg att hela byggnaden ska fungera som ett system. Det är därför viktigt att man satsar på fungerande styrning och övervaktning av byggnaden menar Andreas. Man bör inte glömma de mjuka parametrarna, dvs. hur personalen beter sig. Här är det viktigt att inskärpa basala regler som att släcka ljuset, stänga luckan på frysen etc. Att engagera personalen är en klar framgångsfaktor. Prata energi, uppmana dem att komma med förslag till förbättringar, skapa en medvetenhet kring klimat och energi El ej värme El, värme Olja Fjärrvärme 0 Samtliga Idrottshallar Ishallar Kombi Badhus Tabell över hur mycket energiåtgången är per år i olika typer av idrottsanläggningar, källa STIL 2 Vad är då rimligt att man kan spara i våra simhallar? - Genom driftsoptimeringar och kunnig och delaktig personal kan man spara 5-10 procent av energianvändningen. Beroende på anläggningens status bör ytterligare 5-30 procent kunna reduceras genom installation av energieffektiva lösningar. Detta innebär att sammantaget kan ca procent av badhusets energianvändning sparas slutar Andreas. 21

22 Framtidens simhallar Människan har alltid varit fascinerad av vatten. Ända sedan antiken har man umgåtts med varandra i badhallar av olika slag. När mina små barnbarn ska hjälpa mig att vattna blommor kommer det vatten både här och där inte bara på växterna. Man ser hur fascinerade de är av detta våta element, inleder Jörn Christoffersen från Lokale och Anläggningsfonden. Jörn Christoffersen, Lokale & Anlaegsfonden Lokale & Anlaegsfonden (loa-fonden), Danmark, är ett nationellt institut som bildades 1994 och som genom bidragsfördelning samt expertis stödjer såväl kommuner, föreningsliv och andra aktörer att bygga kreativt och nytt inom kultur och fritidsområdet. Fonden strävar efter att öka den arkitektoniska kvalitén samt att utveckla nyskapande idrottsmiljöer anpassade efter de behov som dagens och morgondagens medborgare har. När man talar om framtidens simhallar måste man göra en inblick i det okända. Men vissa saker står klart; vi blir rikare, vi blir äldre, vi flyttar till städer, vi bor i enmanshushåll, vi vill ha närhet. Vatten i olika former står för lek, rekreation, hälsa, hygien och sociala relationer. Allt detta måste vi ta hänsyn till när vi bygger för framtiden. Jörn gör sedan en rekapitulation över badandets utveckling i Danmark. Allt sedan havsbadets njutning upptäcktes i slutet av 1800-talet har det tillkommit många bad- och simhallar. Länge bestod de av rektangulära bassänger där man simmade i längder fram och tillbaka. Så småningom kom längtan efter och möjligheter att bygga mer kreativt och bryta den rektangulära formen. Vattenhuset i DGI-byen byggdes enligt ett helt nytt koncept där den ellipsformade bassängen är i centrum. Tanken 22

23 är att flera generationer ska känna sig hemma i anläggningen och att det ska finnas möjligheter för både träning och lek i vattnet. Rund simbassäng för motionärer, DGI byen, Köpenhamn Ett annat projekt som inspirerats av DGI-byen och som haft lokal- och anläggningsfondens stöd är en simhall på Grönland. Detta land har aldrig haft någon egentlig simkultur och det har inte funnits något tryck att bygga en simhall. Men så råkade några grönländska pojkar ut för olyckor just för att de inte kunde simma och då fanns det plötsligt opinion för en simhall i Nuuks kommun. Simhallen har både en rund bassäng, en 25 metersbassäng och hoppmöjligheter. Arkitekturen kännetecknas av stora glasrutor och ger en känsla av att ute och inne smälter samman. Att detta verkligen handlar om ett arkitektoniskt mästerverk visar sig också i att Olympiska kommittén gett byggnaden pris. Ritning samt exteriör av den prisbelönta simhallen, Nuuks kommun, Grönland 23

24 Jörn visar bilder på många flera simhallsprojekt runt om i Danmark. Vissa är under projektering andra är redan i drift. Utmärkande för dessa anläggningar är en smidig övergång mellan ute och inne, bassänger för simträning och wellnessutrymmen, lek och tävling i en kreativ harmoni där man hoppas att det ska uppstå spinn-off effekter. En idé är att närma bibliotek och simhall och utnyttja gemensamma utrymmen. Haraldslunds simhall, Ålborg. Simhall och bibliotek skapar en enhet genom stora öppna fönster Kanske får simmaren lust att låna en bok när han passerar biblioteket eller kanske får bokmalen en impuls att simma en stund. Allt är möjligt i vårt grannland där fantasin och kreativiteten när det gäller simhallar har kommit mycket långt! Här har vi i Sverige mycket att lära. Vandkulturhus, ritning för Odense kommun 24

25 Vägvalet simhallen: Renovera - riva - bygga nytt 7 juni, Stockholm 10:00 Inledning och välkomna 10:15 Det svenska simhallsbeståndet när byggdes det och vilken status har det idag, Jan Olsson, tidigare GS vid Svenska Simförbundet. 10:45 Stockholms stads simhallsöversyn, Ingrid Gyllfors och Åke Roxberger, Stockholms Idrottsförvaltning. 11:30 Lunch 12:30 PEAB och Simhallar, Mattias Gustafson och Bengt Berglin, PEAB. 13:00 Simföreningen bygger simhall i Helsingborg. Per Kersmark, Helsingborg Simsällskap AB. 13:35 Borås nya simhall, Hans Forsman, Borås. 14:10 Eftermiddagsfika 14:30 Energi och livscykeltänkande i simhallen, Andreas Rinnström, Ångpanneföreningen. 15:10 Framtidens simhallar, Jörn Christoffersen Lokale og Anlaegsfonden i Danmark. 16:00 Dagen avslutas 25

26 Rapporten Riva-renovera-bygga nytt är en sammanställning av föreläsarnas presentationer under konferensen med samma namn. Syftet med konferensen var att diskutera fastigheten Simhallen. Runt hälften av landets alla simhallar närmar sig 40 år, vilket är den beräknande livslängden. Många kommuner ställs därför inför frågan om de ska riva den gamla hallen, renovera den eller satsa på att bygga nytt. Under en heldag i Stockholm diskuterades dessa frågor ur flera olika perspektiv. De frågeställningar som bland annat diskuterades var hur kan en statusöversyn göras, vad är de vanliga bristerna, hur kan en ny simhall byggas och hur kommer morgondagens simhallar se ut. Konferensen var ett samarrangemang av Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer, Svenska Simförbundet och Sveriges Fritids och Kulturchefsförening. 26

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap Denna presentation är sammanställd av 4 simklubbar i Västerort. Stockholms Kappsimningsklubb Bromma Simsällskap Spårvägen Simförening Kanaans Simsällskap Stockholm 2012-11-01 1 (11) Sammanfattning. Under

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap Från babysim till simlandslaget MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page Sida 1 1 Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simklubb, som bildades

Läs mer

Ny simhall i Motala. oktober 2015

Ny simhall i Motala. oktober 2015 Ny simhall i Motala oktober 2015 Bakgrund Samverkan Motala SS & Medley Initiativ till samverkan från Motala simsällskap Gemensamt mål att ge långsiktiga förutsättningar för idrott och rekreation i vatten

Läs mer

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2008-03-20 Thomas Holmberg, 054-29 68 72 thomas.holmberg@karlstad.se Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell

Läs mer

Valbara pass lördag och söndag per målgrupp

Valbara pass lördag och söndag per målgrupp Valbara pass lördag och söndag per målgrupp Pass 1 lördag kl. 11.00 12.30 Pass 2 lördag kl. 14.00 15.30 Pass 3 söndag kl. 09.00 10.30 Huvudsaklig målgrupp Pass Rubrik/föreläsare Innehåll 1 Idrott, hälsa

Läs mer

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt 2 Badglädje, träning och lek för alla Vi vill göra det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus. På ett tryggt och enkelt sätt. NCC kombinerar

Läs mer

Badanläggningar 2014. Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning

Badanläggningar 2014. Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning Grupperbjudande: 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2014 Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning Illustration: Henning Larsen Architects A/S.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

Jönköpings Simsällskap. Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829

Jönköpings Simsällskap. Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 Jönköpings Simsällskap Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 - simmare -simlärare - barntränare -idrottslärare -skolledare -facklig ombudsman -ungdomstränare -ekonomi - elittränare - VSS -klubbchef

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

poolwater WATER CLEANING SYS TEMS

poolwater WATER CLEANING SYS TEMS poolwater WATER CLEANING SYS TEMS Vi renar poolvatten Så enkelt är det att beskriva det vi gör. Från historien mot framtiden Poolwater Nordic AB startade sin verksamhet byggt upp en gedigen och unik branschnärvaro

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Badhus STRATEGISKA FRÅGOR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN

FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Badhus STRATEGISKA FRÅGOR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Badhus STRATEGISKA FRÅGOR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Badhus STRATEGISKA FRÅGOR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Upplysningar om innehållet: Felix Krause, felix.krause@skl.se Sveriges

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige www.igpassivhus.se Kent Pedersen Världens första passivhustennishall Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige IG Passivhus Sverige Det är vi idag: Certifierade passivhusexperter 30 år erfarenheter med

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Simidrottsanläggningar

Simidrottsanläggningar Simidrottsanläggningar - tillgång och bristvara Rapport från SSFs anläggningsgrupp 1. Inledning och bakgrund I Svenska Simförbundets flerårsplan, 2005-2008, anges anläggningsfrågor som ett av förbundets

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2011-05-26 Kultur- och fritidsnämnden Program - simhallen Dnr Kun 2011/85 Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens program till ny simhall. 2 Kultur-

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Kvalitetsundersökning Medley 2013

Kvalitetsundersökning Medley 2013 Kvalitetsundersökning Medley 2013 Solna 20 maj 2013 Innehåll Inledning... 3 Metodik... 3 Resultat... 4 Diagram... 6 Betyg för anläggningen som helhet... 6 Betyg personalens servicevilja... 6 Betyg olika

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

för en bredare verksamhet

för en bredare verksamhet för en bredare verksamhet Poolkampen vad är det? Varför vattenpolo i föreningen? Att ha vattenpolo i verksamheten medför många positiva saker för föreningen: Vattenpolo, simidrottens lagbollsport, är kul!

Läs mer

Formen i fokus på nya Storsjöbadet. PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum)

Formen i fokus på nya Storsjöbadet. PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum) PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum) Den nya relaxavdelningen på Storsjöbadet innehåller många objekt med runda former så som en ångbastu med pelare

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06 Sida 1 av 8 Mandatperioden 2011-03-23 till Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund... 3 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp... 3 3. Tränarskifte i LASS... 3 4. LASS barn och ungdomsverksamhet...

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy Vision och övergripande mål Idrottsrörelsens vision för en hållbar utveckling är: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2012/2013 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport Bad och friskvård 2014 Standardrapport Procent Antal Man 42 108 Kvinna 58 149 Svarande 257 Inget svar 17 Procent Antal 15-19 5,6 15 20-29 8,6 23 30-39 7,1 19 40-49 11,6 31 50-59 15,4 41 60-65 10,5 28 över

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Fritidsanläggningar i Sverige Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Uppgifter om fritidsanläggningar Svenska Kommunförbundet har från 1983 återkommande samlat in uppgifter om fritidsanläggningar i Sverige.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Bioterias Biobod. Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt.

Bioterias Biobod. Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt. Bioterias Biobod Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt. Biobod stor revolution för små fristående avfallsutrymmen. Att bygga små avfallsutrymmen utomhus kostar en hel del. Det som kostar

Läs mer

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se Svenska Vårdfastigheter AB bygger och hyr ut högkvalitativa och miljövänliga fastigheter till Sveriges kommuner och vårdbolag. Genom att fokusera på ekologiskt, mänskligt och ekonomiskt hållbara fastighetsprojekt

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND JÖNKÖPING Event & Sport Center ROSENLUND Allt inom 500 meter Vi vågar påstå att Rosenlundsområdet vid Elmia i Jönköping är unikt. Finns det någon 500 m annan plats i Sverige där möjligheterna till sport

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Påtåkervägen 2. Påtåkervägen 2. www.hemverket.se - Sida 1 av 11

Påtåkervägen 2. Påtåkervägen 2. www.hemverket.se - Sida 1 av 11 Län Stockholm Gatuadress Kommun Vallentuna Storlek 5,5 rum (4 sovrum) / 193 m² Område Påtåker Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 11 www.hemverket.se - Sida 2 av 11 Exteriör

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD BABYSIM KARLEBY IDROTTSTJÄNSTER Badcentret VesiVeijari Karlebygatan 55 67100 Karleby tel: 06 823 46 50 uimahalli@kokkola.fi www.kokkola.fi/liikunta Postiosoite / Postadress:

Läs mer

Björknäs Simfritids. Ett alternativt fritids i hemma-miljö. Saltsjö-Boo 2010-11-21

Björknäs Simfritids. Ett alternativt fritids i hemma-miljö. Saltsjö-Boo 2010-11-21 Björknäs Simfritids Ett alternativt fritids i hemma-miljö Saltsjö-Boo 2010-11-21 Verksamhetsidé och Vision för Björknäs Simfritids 1. Verksamhetsidé: Björknäs Simfritids är ett privat alternativ till Skolans

Läs mer

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge SK Poseidon inbjuder härmed till årets upplaga Detta är ett bra och välkommet komplement till SM & SUM SIM Vi erbjuder alla 100 meters distanser

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 inom projekt Förstudie -idrott, energi och klimat. 1. Allmänt Hesslegårdens GK på Kommendörgatan 15 i Hässleholm är föreningsägd och funnits sedan

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag Maxa din simträning NY BOK beställ idag Älska att simma Oavsett om du simmar i motionssyfte eller har tävlingsambitioner vill du känna att du utvecklas - orka lite längre, simma lite fortare. Tanken med

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer