PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING"

Transkript

1 PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg 1 BETONGRENOVERING

2 MAPEIS UTVECKLING I NORDEN 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk RESCONs dotterbolag RESCONSULT startar sin verksamhet MAPEI etableras i Sverige RESCON blir en del av den - 00 internationella MAPEI koncernen och namnet ändras till RESCON MAPEI RESCON MAPEI OY etableras i Finland RESCON MAPEI inviger ett nytt distributionscenter för Norden och Baltikum i Sagstua Norska Forskningsrådet utser Concrete Innovation Centre (COIN) till nationellt forskningscenter för forskning och utveckling. RESCON MAPEI är del i centret vars målsättning är att bli Europaledande inom betongforskning RESCON MAPEI inviger nytt FoU- och teknikcenter, samt ny fabrik för tillsatsmedel till betong och cementproduktion. I Kristinehamn i Sverige invigs ett kundoch distributionscenter. MAPEIGRUPPEN Mapei grundades 1937 i Milano, Italien, och har i dag 62 fabriker över hela världen. Ett av Mapeigruppens 18 forskningslaboratorier finns hos Mapei i Nord-Odal i Norge. Gruppen omsätter närmare 2,1 miljarder Euro och har ca 7500 anställda, varav 900 arbetar i våra 18 FoU-centra. PRODUKT- LINJER Produkter för spackling och behandling av golv i industrin Specialbruk för betongrenovering Produkter för ytbehandling av betong Tillsatsmedel till betong och bruk Produkter för vattentätning, injektering och skydd Produkter för stegljudsisolering och våtrum Produkter för tunnel och anläggning Fäst- och fogmassor till keramiska plattor och natursten Lim för alla typer av golv- och väggprodukter Epoxi- och polyuretanprodukter för injektering, limning och skydd Mäthjälpmedel för cementproduktion Produktsystem för olje- och gasinstallationer 2010 RESCON MAPEI tar STC (Shotcrete Test Center) i bruk, där sprutbetong kan testas i full skala. MAPEI DENMARK A/S etableras RESCON MAPEI byter namn till MAPEI. Island MAPEI I NORDEN OCH BALTIKUM Huvudkontor, produktion, distribution och FoU Sverige Finland Huvudkontor i Sverige och Finland Norge Avdelningskontor Dotterbolag Estland Samarbetspartner Lettland Danmark

3 B E T O N G R E N O V E R I N G 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Nedbrytningsmekanismer...s. 4 Tillståndskontroll...s. 5 Reparationsmetoder...s. 6 Ytbehandling...s. 7 Cementbruk...s. 8 Coating...s. 12 Epoxy...s. 13 Avfärgning...s. 15 Impregnering...s. 17 Certifieringar och miljö...s. 19 TIDENS TAND Med tiden utsätts betong för olika nedbrytningsmekanismer beroende på vilka påfrestningar den utsätts för. Materialet kräver därför regelbundet underhåll och tillsyn. Många av de betongskador vi idag kan se beror på bristande erfarenhet och kunskap om miljöpåverkningar. Uppfattningen att betong är ett evigt material har medverkat till dålig projektering och undermåligt utförande. Mapei har en serie produkter för reparation och skydd av betong. Riktlinjer för produktval, projektering och utförandemetoder finns noga beskrivet i bl.a. Bygg AMA och Hus AMA.

4 N E D B R Y T N I N G S M E K A N I S M E R 4 TID KARBONATISERING I BETONG NY betong ph 13 NEDBRYTNINGSMEKANISMER KORROSION I ny betong skyddas armeringen mot korrosion. Armeringen passiviseras beroende på betongens höga ph-värde på ca. 13. Det bildas ett skyddande oxidskikt på den ingjutna armeringen som förhindrar rostangrepp. Denna passivisering bryts när ph-värdet reduceras till under ph 9 (karbonatisering) eller vid inträngning av klorider. KLORIDINTRÄNGNING Korrosion på grund av kloridinträngning är allvarligare än vid karbonatisering därför att korrosionen uppträder lokalt (anod/katod) och då går snabbare. Vid denna typ av korrosion uppstår gropfrätning på armeringen. KARBONATISERING Karbonatisering är en naturlig kemisk process där CO2 från luften vi omges av diffunderar in i betongen och reagerar med kalcium-hydroxid. Kalciumhydroxiden omvandlas till kalciumkarbonat, vilket leder till ökad hårdhet, men reducerat ph-värde (ner mot ph 8). Armeringen mister oxidskiktet och betongen som omger järnet kommer inte att skydda detta mot korrosion. Med användande av ph-indikator (fenolftalin) kan man bedöma om en betong är karbonatiserad eller ej. FROST Vatten utvidgar sig ca 9% när det fryser till is. Detta leder till stor sprängverkan. Ökad porositet betyder att betongen blir mer öppen. Därmed kan fukt, skadliga gaser och/eller vätskor tränga in i betongen. Dessutom kan skador uppstå till följd av alkalireaktioner, kemisk/ biologisk nedbrytning och olika varianter av mekanisk nedbrytning. Stålets oxidskikt är helt intakt och armeringsjärnet är skyddat mot korrosion. CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 ph 8,5 ph 13 Karbonatiseringsfront Stålets oxidskikt bryts ned och armeringsjärnet korroderar. ph 8,5 ph 13 Volymökning av armeringsjärnet på grund av korrosion.

5 U N DT EI LR L SA TÅ G SN PD RSE KP OA NR TE R OI NL GL 5 TILLSTÅNDSKONTROLL En tillståndskontroll kartlägger skadans omfattning och orsak. Vid en tillståndskontroll bör man minst mäta täckande betongskikt, karbonatiseringsdjup, kloridinnehåll och betongkvalitet. TÄCKANDE BETONGSKIKT Kontroll av täckskiktet görs med en covermeter som mäter avståndet från armeringsjärnet till betongytan. BETONGKVALITET Mätning av betongkvalitet fastställs säkrast genom uttag av borrkärnor. Borrkärnan används för att fastställa tex. tryckhållfasthet, draghållfasthet och porstruktur. KARBONATISERING För mätning av karbonatiseringsdjup används fenolftalinlösning som indikerar betongens ph-värde. Kontrollen utförs på färska brottytor eller utborrade kärnor. KLORIDINNEHÅLL Mätning av kloridinnehåll kan utföras på flera sätt. Vanligast är att mäta på borrdamm från betongen. Kloridmätningar bör utföras på laboratorium för att få exakta värden. Det finns gränsvärden för hur mycket klorider betong kan innehålla innan korrosion initieras. Förutom dessa kontrollpunkter bör en visuell besiktning av betongen utföras (sprickor, gjutskador mm). Vid misstankar om armeringskorrosion kan detta kontrolleras genom potentialmätningar.

6 R E P A R AT I O N S M E T O D E R 6 REPARATIONSMETODER Förbehandling En noggrann rengöring är avgörande för att uppnå goda resultat vid betongrenovering. Utrustningen skall vara anpassad till det arbete som skall utföras. Avslutad förbehandling skall säkerställa tillräcklig vidhäftning för efterkommande behandling. Riktlinjer ges i gällande standardverk. Handapplicering Produkter: Mapefer/Redisit, Mapegrout T40/Redirep 45 RSF Vid handapplicering är det viktigt att armeringsjärnet påförs ett korrosionsskydd, eftersom det är svårt att åstadkomma en fullständig omslutning av järnen med ett handapplicerat bruk. I vidhäftningszonen appliceras en cementbaserad vidhäftare. Vid val av reparationsbruk är det viktigt att detta har egenskaper som liknar den befintliga betongen. Reparationsbruket appliceras om så krävs i flera skikt vars tjocklek ej överstiger mm. Reparationsbruk skall efterbehandlas för att motverka en för snabb uttorkning. Gjutning Produkter: Confix, Støpemørtel B20 Om skadan är av den karaktär eller storlek att handapplicering inte är lämplig kan traditionell formsättning och gjutning vara aktuell. Efter avslutad gjutning är det viktigt att förhindra en för snabb uttorkning i bruket. Efter formrivning bör man kontrollera behovet av porspackling samt ytbehandling. Torrsprutning Produkter: DS, DS-RSF, DS-KB Torrsprutning är en mycket rationell metod vid reparation av större skador. Metoden lämpar sig även utmärkt till stora konstruktioner med flera skador och där funktionskraven är höga t. ex vid kaj, damm och broreparationer. Torrsprutning är effektiv då den vid korrekt utförande säkerställer fullständig utfyllnad, god vidhäftning, hög hållfasthet, lågt spill samt liten dammutveckling. Torrsprutning kräver inte användande av vidhäftare, men armering bör ändå behandlas om det går lång tid mellan rengöring och sprutning. Torrsprutade ytor kan glättas/brädrivas på samma sätt som handapplicerade bruk. Färdiga ytor skall omedelbart behandlas med membranhärdare (Cur-Imp/Mapecure E). ÖVRIGA METODER FÖR BETONGRENOVERING Det finns även elektrokemiska metoder för betongrenovering. Realkalisering Vid realkalisering används påförd likströmsspänning mellan ett utvändigt stålnät och existerande armering. Tillsammans med fibermassa med hög alkalinivå. Likströmsspänningen driver in alkalijoner i betongen. Detta leder till en höjning av betongens ph-värde. Armeringen får då tillbaka sitt skyddande oxidskikt. Kloridutdrivning Kloridutdrivning utförs också med tillförd likströmsspänning och fibermassa. Här är avsikten att laka ur klorider ur betongen, vilka fångas upp i fibermassan. Katodiskt skydd Armeringen tillförs elektrisk spänning via likriktare. Genom att montera offeranoder skapas ett anod / katodsystem. Härvid korroderar den monterade anoden varvid armeringen skonas. Denna metod kräver kontinuerlig drift samt underhåll av anoder för att fungera.

7 Y T B E H A N D L I N G 7 YTBEHANDLING Det finns en rad metoder för att säkerställa att betongen uppnår förväntad livslängd. Metoderna går i stort sett ut på att skydda betongen mot de påfrestningar den dagligen utsätts för. Sådana påfrestningar är bland annat inträngning av vatten, CO2 och klorider. Vid val av produkter som skall skydda betongen skall stor vikt läggas vid produkt-samverkan och miljöbelastningarna i det aktuella området. Porspackling/sprickförsegling Produkter: Monofinish, Fasademørtel SI, Elastocolor Rasante SF Om avsikten med ytbehandlingen är att skapa en kontinuerlig skyddande film, måste betongens porer och sprickor fyllas. Målning eller coating fyller inte porer tillfredställande nog. En betongyta kan bestå av upp till 70% porer och nedbrytningen av betongen startar i dessa. Impregnering Produkter: Silimp 100, Cl-brems, Cur-Imp Att etablera en osynlig vattenavvisande film hjälper till att förlänga betongytans livslängd väsentligt. Många av de ytskador vi i dag ser hade undvikits om ytorna impregnerats vid produktionen. Vid denna typ av behandling krävs inte någon porspackling. Avfärgning Produkter: Elastocolor Avfärgningens ändamål är tudelat: Skydda betongen mot de miljöbelastningar den utsätts för samt öka betongytans estetiska värde. Denna uppgift är extra krävande i de nordiska länderna eftersom vi har extrema fukt- och temperatursvängningar. Mapei har utvecklat avfärgningar som svarar mot betongens olika behov över alla årstider. För att avfärgning skall ge full skyddseffekt skall porer och sprickor spacklas innan. Coating/membran Produkter: Cem-Elastic, Mapelastic, Mapefloor PU Flex Coatings eller membran är oftast ett tjockare belägg som ger en högre grad av skydd. För att dessa produkter skall ge full effekt skall porer och sprickor spacklas innan. FRP Kolfiberförstärkning Mapei har ett system för kolfiberförstärkning av betong. Systemet består av epoxyspackel, kolfiber-plattor och väv i olika kvalitet och dimensioner samt lamineringsepoxy. För ytterligare information, se systembroschyr.

8 IN COMPLIANCE WITH REPAIR MORTAR C E M E N T B R U K 8 DS DS-RSF DS-KB Cementbaserat bruk för torrsprutning DS är ett torrbruk anpassat för torrsprutning vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, och broar. Brukets sammansättning ger lågt återstudsspill och mycket låg dammutveckling. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostbeständigt. DS appliceras med anpassad torrsprutnings- utrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: 50 MPa E-modul: 28 GPa 22 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck kg storsäck R4 Krympkompenserat bruk för torrsprutning DS-RSF är ett torrbruk anpassat för torrsprutning vid reparation av betongkonstruktioner. Bruket är snabbhärdande och har en sammansättning som ger låg plastiskoch uttorkningskrympning samt lågt återstudsspill och mycket låg dammutveckling. Bruket sprutas vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, broar osv. samt vid bergsäkring. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostsäkert. DS-RSF appliceras med anpassad torrsprutningsutrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: 50 MPa E-modul: ca. 29 GPa 22 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck kg storsäck Diffusionsöppet bruk för torrsprutning DS-KB är ett öppet torrsprutningsbruk som används i samband med katodisktskydd och realkalisering. Bruket sprutas vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar broar mm. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostsäkert. DS-KB appliceras med anpassad torrsprutningsutrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 25 MPa E-modul: ca. 8 GPa 22 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck kg storsäck

9 IN COMPLIANCE WITH REPAIR MORTAR IN COMPLIANCE WITH REPAIR MORTAR C E M E N T B R U K 9 Redirep 45 RSF Mapegrout T40 Redisit Fiberarmerat, tixotropt, krympkompenserat reparationsbruk Redirep 45 RSF används till reparationer och utlagningar av vertikala och horisontella skador i betongunderlag. Typiska användningsområden är pelare och balkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, broar och andra betongkonstruktioner. Redirep 45 RSF är frostbeståndigt och har mycket god vidhäftning till betongunderlag. Andra egenskaper: Krympkompenserat Snabb hållfasthetstillväxt - Medger hög produktionshastighet Sulfatresistent - God motståndskraft i marin miljö Låg permeabilitet Bra häng på vertikala ytor Redirep 45 RSF nnehåller inga komponenter som kan orsaka alkalireaktioner. Bruket appliceras med handverktyg i tjocklekar < 50mm per skikt. D max : 1,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 45 MPa E-modul: ca. 22 GPa 18 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck Fiberarmerat, tixotropt, krympkompenserat reparationsbruk Mapegrout T40 används vid reparation av vertikala och horisontala ytor betongytor så som: Områden med skadad betong, hörn på pelare och balkar. Balkonger med armeringskorrosion. Ilagning av ballastsläpp, staghål o.dyl. I reningsanläggningar, vattenbehandlingsanläggningar mm. I dammanläggningar, kajer, broar mm. Mapegrout T40 handappliceras eller sprutas. Skikttjocklek max: 35 mm D max : Tryckhållfasthet: E-modul: 2,5 mm 40 MPa 15 GPa 18,5 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck R3 Korrosionsskyddande cementbaserat bruk för vidhäftning och behandling av armering Redisit är ett system som baseras på cementbindemedel och korrosionshämmande ämnen som appliceras på armering för att förhindra korrosion. Förebygger korrosion och återställer alkaliteten runt armering. Redisit och reparationsbruket appliceras vått i vått. Typiska användningsområden: Rostskydd av armering Vidhäftare för reparationsbruk eller mellan gammal och ny betong. Bruket appliceras med borste eller sprutas på rengjord armering. Ca. 2 kg/m 2 Ca. 150 g per m. för armering Ø10 mm 4 kg hink 20 kg säck R4

10 IN COMPLIANCE WITH REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION REPAIR MORTAR C E M E N T B R U K 10 Mapefer Monofinish Korrosionsskyddande cementbaserat bruk för behandling av armering Mapefer är ett tvåkomponents-system baserat på polymerer i vattendispersion, cementbindemedel och korrosionshämmande ämnen som appliceras på armering för att förhindra rostangrepp. Mapefer levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). De två komponenterna blandas samman innan användning. Reparationsbruk kan appliceras när Mapefer har torkat (efter ca 4 tim). Typiska användningsområden: Rostskydd av armering Speciella egenskaper: Blå färg som underlättar att se att armeringen är 100% behandlad. Innehåller korrosionsinhibitatorer. Bruket appliceras med pensel på rengjord armering. 150 g per m. för armering Ø10 mm 2 kg hink EN Finspackel för betong och cementbaserad puts Monofinish används huvudsakligen till porspackling och avjämning av betongytor och ger en utmärkt slutfinish. Typiska användningsområden: Spackling av ytporer innan målning Finspackling av reparationer på betong Spackling av ojämna ytor på cementbaserad puts med god mekanisk vidhäftning (styrka) Andra egenskaper: Smidig pastakonsistens Mycket god vidhäftning till underlaget God vidhäftning till ytor målade med akrylfärg Skapar ett kompakt och starkt ytskikt Bruket appliceras med handverktyg i 1-3 mm per skikt. Glättas / putsas med skurbräda eller filtbräda. D max : Tryckhållfasthet: E-modul: 0,4 mm > 25 MPa 12 GPa 1,4 kg/m 2 per mm tjocklek 22 kg säck IN COMPLIANCE WITH R2 IN COMPLIANCE WITH EN EN (C) PRINCIPLES MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE EN

11 IN COMPLIANCE WITH REPAIR MORTAR REPAIR MORTAR C E M E N T B R U K 11 Fasademørtel SI Støpemørtel B30 Confix Sprutbar tunnputs Fasademørtel SI är ett specialbruk för limning av frilagd sten samt för putsning på betong. På gjutna samt murade ytor och för puts på Bluclad skivor. Bruket ingår som grovputs i Mapetherm- Nordic systemet (ventilerat putsat fasadsystem). Levereras i kulörerna grå, svart och vitt. Grå version levereras också med fiber. Andra egenskaper: Mycket god vidhäftning till underlaget God bearbetningsbarhet Stor flexibilitet Inom- och utomhusbruk Bruket appliceras med handverktyg eller sprutas med 6-8 mm dysa. D max : 1,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 20 MPa E-modul: 11 GPa 19 kg/m 2 pr. cm tykkelse 25 kg säck Finbetong för mindre gjutningar Egenskaper: God gjutbarhet Frostbeständigt God bearbarhet Bruket appliceras med vanliga handverktyg. D max : 4,0 mm Luftinnehald: 6-10% Tryckhållfasthet: ca. 35 Mpa 20 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck C35 EN Reparations- och pågjutningsbruk med hög håll-fasthet och låg krympning Confix är ett specialsammansatt bruk avsett för reparation, förstärkning och pågjutning av betong där hållfasthet, frostsäkerhet, låg krympning och täthet är avgörande. Bruket används också till våtsprutningsbruk vid bergsäkring. Varianter: Confix m/pp-fiber är kompletterad med polypropylenfiber i stället för stålfiber. Confix Fin variant med D max = 1,2 mm Andra egenskaper: God gjutbarhet God pumpbarhet God bearbetningsbarhet Specialutvecklat för monolitisk limning med Mapepoxy L Bruket appliceras med handverktyg eller pump/spruta. D max : Tryckhållfasthet: E-modul: 4,0 mm 45 MPa ca. 27 GPa R2 20 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck kg bag IN COMPLIANCE WITH R3

12 IN COMPLIANCE WITH SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE C O AT I N G 12 Mapelastic Cem-Elastic Mapefloor PU Flex Flexibelt cementmembran Mapelastic är ett flexibelt cementbaserat membran. Mapelastic levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). Komponenterna blandas före användning. Typiska användningsområden är vattentätning av betongkonstruktioner, balkonger, terasser, simbassänger och dricksvattenanläggningar. Mapelastic används ofta som vattentätande membran under klinker och natursten i bad, duschar, balkonger och terrasser. Utom och inomhus. Mapelastic kompletteras ofta med Mapetherm Net; alkaliresistent glasfibernät. Egenskaper: Bra vidhäftning till underlaget Skapar ett flexibelt skydd mot CO2, SO2, klorider och sulfater Frostbeständigt Mapelastic appliceras med spruta eller handverktyg i 2-4 strykningar med max 2 mm skikttjocklek. 1,7 kg/m³ per mm tjocklek Set á 32 kg Set á 16 kg Elastiskt cementmembran Cem-Elastic är en tvåkomponents cementbaserad slammassa. Membranet är spricköverbyggande samt diffusionsöppet och frostsäkert. Cem-Elastic levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). Komponenterna blandas före användning. Typiska användningsområden är skydd av betongkonstruktioner som kajer, broar osv. som utsätts för saltbelastning, miljöpåverkan och rörelser. Andra egenskaper: God elastisitet vid temp. ner mot -20 o C UV-beständighet Levereras i vitt samt två gråtoner Bra vidhäftning till underlaget Tål lätt gångtrafik Kloridbromsande Karbonatiseringsbromsande Tål frys/tö cykler Kan övermålas me Elastocolor Cem-Elastic appliceras med borste, roller eller spruta i 2-4 skikt. 1,8 kg/m 2 per mm tjocklek Set á 35 kg (Komp. A, 25 kg komp. B, 10 kg) Flexibel PU beläggning Mapefloor PU Flex är tvåkomponents lösningsmedelsfri och spricköverbyggande beläggning med mycket god UV stabilitet. Mapefloor PU Flex är avsedd som beläggning utomhus med lätt belastning. Användningsområde: balkonger, terrasser, loftgångar mm. Produkten ger en blank, vattentät och lättstädad yta. 1,5 kg/m 2 per mm tjocklek 15 kg set EN EN EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR EN EN

13 E P O X I 13 Mapepoxy L Mapepoxy BI-Imp Mapeprimer W Tvåkomponents epoxibaserat lim för limning av färsk betong/ bruk till existerande underlag Mapepoxy L används bland annat för limning av Confix eller Støpemørtel B30 till existerande betong. Färskt bruk läggs vått i vått med Mapepoxy L, detta ger en monolitisk limning. Mapepoxy L används bland annat til: Balkonger Trappor Golv ute och inne Balkar och pelare Mapepoxy L appliceras med pensel, roller eller trattspruta. Mapepoxy L är snabbhärdande och har en brukstid på 20 min vid 20 o C. 0,5-1,5 kg/m 2 1,25 kg / 4,5 kg / 9 kg EN Tvåkomponents epoxibaserat lim för försegling och injektering av härdad betong Mapepoxy BI-Imp används bland annat till limning/försegling av släpp och sprickor som uppstått i existerande betong på grund av sättningar eller krympning mm. Tack vare den låga viskositeten tränger Mapepoxy BI-Imp långt in i sprickor och förseglar dessa. Mapepoxy BI-Imp kan användas till: Balkonger Trappor Golv och väggar Balkar och pelare Mapepoxy BI-Imp levereras i plastflaska med sprutpip som underlättar applicering i horisontella sprickor. Vid vertikala sprickor rekommenderas lämplig injekteringsutrustning. Mapepoxy BI-Imp har en brukstid på ca 40 min vid 20 o C. Sett á 1 kg Vattenbaserad tvåkomponents epoxiprimer för in- och utvändig betong Mapeprimer W är en lågviskös transparant primer med god inträngningsförmåga i betong. Mapeprimer W skapar en god vidhäftning mellan underlag och vidare behandlingar. Det är viktigt att primern appliceras så den bildar en film på ytan. Mapeprimer W används på: Balkonger och svalgångar Trappor Golv ute och inne Vertikala ytor Mapeprimer W appliceras på rengjord härdad betong och skall ej sandströs. Mapeprimer W appliceras med roller, pensel eller spruta. Rekommenderad åtgång: 0,2-0,25 kg/m 2 Specifik vikt: 1,04 g/cm 3 1kg / 3kg / 10kg set EN 13813

14 E P O X I 14 Mapepoxy Cem-S Vattenbaserad trekomponents epoxi för in och utvändig betong Mapepoxy Cem-S är ett epoxibruk som är framtaget för porfyllning och utspackling av sår och ojämnheter i betongytor. Komponent A och B blandas ordentligt innan komponent C tillsätts. Mapepoxy Cem-S lämpar sig väl som underlag till Epoflex och övriga epoxisystem från Mapei. Mapepoxy Cem-S används till ytspackling av: Balkonger och svalgångar Trappor Golv ute och inne Vertikala ytor Bassängar och cisterner Mapepoxy Cem-S appliceras med spackel, stålbrätte eller trattspruta. Specifik vikt: 1,90 g/cm³ 10,65 kg set

15 IN COMPLIANCE WITH SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE A V F Ä R G N I N G 15 Malech Elastocolor Paint Mikroniserad, akrylbaserad primer i vattendispersion Malech är en primer för underlag som skall avfärgas med produkter ur Elastocolor-serien. Malech utjämnar underlagets sugförmåga och ökar vidhäftningen för efterföljande behandligar. Tack vare mikroniseringsprocessen får Malech djupare inträngning i underlaget än övriga akrylprimer. Malech kan bland annat användas på: Obehandlad betong Cementputs Underlag som tidigare målats med akrylfärg Malech appliceras på torrt och rengjort underlag med pensel, roller eller spruta. Om Elastocolor appliceras efter 12 timmar men innan 24 timmar skapas en kemisk bindning mellan primer och färg. Malech är klar att användas. Kan spädas med upp till 50% vatten beroende på underlagets sugförmåga. Min temp vid applicering: +5 o C Skyddande och dekorativ elastisk färg. Baserad på akrylbindemedel i vatten-dispersion Elastocolor är en fasadfärg som skyddar betongytor och cementputs mot atmosfäriska angrepp. När den härdat bildar Elastocolor en elastisk film som är vattenavvisande men ändå diffusionsöppen. Elastocolor har mycket goda egenskaper mot CO2-inträngning. Elastocolor är elastisk och därmed mycket lämpad för att bygga över hårfina sprickor i underlaget. Innan applicering av Elastocolor skall ytan primas med Malech, för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor appliceras i 2-3 skikt med roller, pensel eller spruta. Elastocolor levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCS-systemet g/m 2 per strykning 20 kg hink g/m 2 10 kg dunk EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR EN

16 IN COMPLIANCE WITH SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE IN COMPLIANCE WITH SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE A V F Ä R G N I N G 16 Elastocolor Rasante Elastocolor Rasante SF Enkomponent fiberarmerad och elastisk pasta. Baserad på akrylbindemedel i vattendispersion Elastocolor Rasante är ett spackel som lämpar sig för por- och sprickspackling av cementputs och betongunderlag. Elastocolor Rasante kan armeras med Elastocolor Net. Innan applicering av Elastocolor Rasante, skall ytan primas med Malech. Detta för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor Rasante kan blandas med upp till 30% torkad kvartssand 0,1 0,3 mm. Elastocolor Rasante appliceras på rengjort underlag med stål- eller gummispackel alternativt med spruta. Levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCSsystemet. Enkomponent fiberarmerad och elastisk pasta. Baserad på akrylbindemedel i vattendispersion Elastocolor Rasante SF är ett putsbart spackel med tillsatt kvartssand. Lämpligt för por- och sprickutfyllnad på underlag av cementputs och betong. Elastocolor Rasante SF kan armeras med Elastocolor Net. Vid applicering av flera skikt skall det förflyta minst 24 timmar mellan varje påslag. Innan applicering av Elastocolor Rasante SF skall ytan primas med Malech. Detta för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor Rasante SF appliceras på rengjort underlag med stål- eller gummispackel alternativt med spruta. Efter applicering kan ytan filtas med fuktig svamp g/cm² per strykning 20 kg hink Elastocolor Rasante SF levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCS och ColorMap systemet. EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR g/cm² per strykning 20 kg hink EN EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR EN

17 I M P R E G N E R I N G 17 Cur-Imp CI-Brems Silimp 100 Karbonatiseringsbromsande membranhärdare/impregnering Cur-Imp är en transparant metakrylatbaserad vätska som omedelbart efter utförd lagning/gjutning skall appliceras på ytan för att motverka snabb uttorkning och sprickbildning. Cur-Imp bildar en film som senare kan efterbehandlas med Cem-Elastic. Cur-Imp kan också användas som impregnering direkt på obehandlad betong. Cur-Imp är CO2 og SO2 bromsande. Innehåller lösningsmedel. Cur-Imp appliceras på svagt sugande underlag med pensel, roller eller lågtrycksspruta g/m² 18 kg hink och 180 kg fat Kloridbromsande silanimpregnering till betong Cl-Brems är en färglös, vattenavvisande och lösningsmedelsfri impregnering för obehandlad betong. Speciellt ängnad att motverka kloridinträngning. Cl-Brems är diffusionsöppen och ej filmbildande. Cl-Brems är godkänd av Statens Vegvesen (No), Vegdirektoratet för användning på betongbroar. CI-Brems lämpar sig även till: Kajkonstruktioner Betongfasader Betong med frilagd ballast Parkeringshus Cl-Brems appliceras på rengjorda och torra ytor med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Bäst resultat uppnås med två skikt. Andra skiktet appliceras direkt efter det att första skiktet dragit in. Innehåller lösningsmedel. Specifik vikt: 0,90 kg/l g/m 2 (2 strykningar) 15 kg hink Hydrofoberande silanimpregnering för betong Silimp 100 är en färglös vattenavisande, lösningsmedelsfri impregnering för obehandlad betong och andra mineraliska underlag. Silimp 100 är diffusionsöppen och skapar ingen ytlig film. Silimp 100 är klorid/karbonatiseringsbromsande och reducerar risken för frostskador. Silimp 100 används till: Bro och kajkonstruktioner Betongfasader Frilagd betong Cementputs Mineraliska underlag Silimp 100 appliceras på rengjord och torr yta med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Bästa resultat uppnås genom applicering i två skikt. Andra skiktet kan påföras så snart det första sugits in i underlaget. Specifik vikt: 0,88 kg/l. ca. 300 g/m 2 (2 strykningar) 18 kg dunk EN EN A V F Ä R G N I N G

18 Betongrenovering Mapei har i mer än 30 år, levererat produkter till renovering och skydd av betong för det nordiska klimatet. P P P P P Korrosionsskyddande Reparationsbruk Injekteringsbruk Avfärgning och coatingar Impregneringar

19 IN COMPLIANCE WITH S RIN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDA EMICODE CERTIFIERAT SER KVALITET och MILJÖ- ENGAGEMANG MAPEI ÄR EN GARANTI FÖR SÄKRINGSSYSTEMET SOM STYR KVALITET, MILJÖ OCH SÄKERHET I ENLIGHET MED NORMERNA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS OCH EMAS Mapei SpA har upprätthållit kvalitetssystemet som certifierats enligt UNI EN ISO 9001 sedan Programmet omfattade också ISO certifiering av många andra dotterbolag i gruppen. Mapei Groups huvudcentra för produktion och distribution använder miljöledningssystem enligt ISO standard. EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) är EUs miljöledningssystem enligt regleringen CE 761/01. Mapei deltar i det globala initiativet Responsible Care som utvecklats av kemibranschen för kemibranschen, som varje år ger ut en miljödeklaration för varje anläggning. År 2000 blev anläggningen i Robbiano di Mediglia (Milano) certifierad för sitt ledningssystem för arbetshälsa och -säkerhet enligt OHSAS 18001, och fick Certificate of Excellence som bevis på hur väl kraven enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS och regleringen CE 761/01 (EMAS) följs. VÅRA FÄSTMASSOR OCH LIM FÖR KERAMISKA PLATTOR OCH STENMATERIAL, AVJÄMNINGSMASSOR, FLYTSPACKEL OCH BRUK FÖR REPARATION AV BETONG, EKOLIM OCH KEMISKA TILLSATSMEDEL FÖR BETONG ÄR CE MÄRKTA OCH CERTIFIERADE I ENLIGHET MED GÄLLANDE EUROPEISKA NORMER L ADHESIVES FOR CERAMIC TILES GROUT DS FÄSTMASSOR OCH LIM FÖR KERAMISKA PLATTOR Alla Mapeis fästmassor har erhållit CE märkning i överensstämmelse med EN 12004, Bilaga ZA, norm EN Alla fogbruk för keramik- och stenmaterial uppfyller normen EN FÖRMIXADE FLYTSPACKEL Förmixade flytspackel uppfyller normen EN och har erhållit CE märkning i överensstämmelse med Bilaga ZA, norm EN GEV MONTERINGSLIM FÖR FLEXIBLA GOLV/VÄGGMATERIAL, TEXTILIER OCH TRÄ SAMT KERAMISKA PLATTOR Sedan oktober 2005 är Mapeis Eco-serie produkter, som tidigare testats av kvalificerade internationella institut, certifierade och märkta med EMICODE EC1 "mycket låg emissionsnivå av flyktiga organiska föreningar" och är sedan i juni 2010 certifierade med "EMICODE EC1 - extremt låg emissionsnivå av flyktiga organiska föreningar" av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und Bauprodukte e.v.), en tysk organisation som kontrollerar emissionsnivåer från produkter som används F för golvinstallationer, där Mapei också är medlem. Certifieringen av dessa produkter utökades nyligen till att omfatta Der Blaue Engel (Den Blå Ängeln), - en Tysk miljömärkning som tar hänsyn till miljö, entreprenör och slutanvändare. PUTSBRUK Mapeis putsbruk har tilldelats CE märkning enligt standarderna EN och EN PRODUKTER FÖR REPARATION AV BETONG Produkter för reparation har erhållit CE märkning i överensstämmelse med norm EN 1504 (del 2, 3, 4, 5, 6 och 7). KEMISKA TILLSATSMEDEL FÖR BETONG Mapeis tillsatsmedel för murbruk och betong har erhållit CE märkning i överensstämmelse med normerna EN 934-2, EN och EN MAPEIS PRODUKTER ÄR BASERADE PÅ DE MEST INNOVATIVA TEKNIKERNA FÖR MILJÖMÄSSIGT OCH MÄNSKLIGT VÄLBEFINNANDE BioBlock Denna teknik hindrar påväxt av organiska föroreningar under fuktiga förhållanden. Low Low Dust Den innovativa Low Dust - teknologin som karaktäriserar denna fästmassa, reducerar kraftigt mängden damm under blandning. Detta minskar hälsofaran och underlättar arbetet för plattsättaren. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design Certifiering framtaget av US Green Building Council, erkända i USA och Kanada för utformning och konstruktion av ekoförenliga byggnader. Drop Effect DropEffect Mapeis teknik som bygger på användning av särskilda vattenavvisande tillsatser för att få vatten- och smutsavvisande ytor med enastående hållbarhet. Green Innovation - vårt miljöåtagande Mer än 150 av Mapeis produkter hjälper till att bidra med värdefulla egenskaper för LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certifierade projekt i överensstämmelse med U.S. Green Building Council. Certifiering av Mapeis produkter och system för kvalitets- och miljöstyrning samt hälsa och säkerhet har utförts av officiella standardiseringsorgan som är ackrediterade och erkända på internationell nivå.

B E T O N G R E N O V E R I N G. Betongrenovering

B E T O N G R E N O V E R I N G. Betongrenovering B E T O N G R E N O V E R I N G Betongrenovering Betongrenovering RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1983 RESCONs dotterbolag

Läs mer

Mapetherm. Nordic +32 +28 -18 +25 +30 0-10

Mapetherm. Nordic +32 +28 -18 +25 +30 0-10 Mapetherm Nordic Mapetherm +30 +25 +28 +32 0-10 -18-2 RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1981 RESCON får Industrifondens

Läs mer

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemlösningar. - golvbelägg i PARKERINGSHUS

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemlösningar. - golvbelägg i PARKERINGSHUS MAPEFLOOR Parking System Nordic Systemlösningar - golvbelägg i PARKERINGSHUS Systemlösningar - golvbelägg i PARKERINGSHUS Innehåll 1 Bakgrund - orientering 2 1.1 Nedbrytning av betong och armering i parkeringshus

Läs mer

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne.

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Betongreparationer Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Bra utförande ger längre livslängd Även om betong är ett mycket hållbart

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

PRODUKTER FÖR REPARATION OCH RENOVERING AV FASADER FASADRENOVERING

PRODUKTER FÖR REPARATION OCH RENOVERING AV FASADER FASADRENOVERING PRODUKTER FÖR REPARATION OCH RENOVERING AV FASADER 1 FASADRENOVERING MAPEIS UTVECKLING I NORDEN 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1983 RESCONs

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Ultrasnabbt härdande självutjämnande bruk baserat på hydrauliska bindemedel för slitstarka golv med tjocklek från 5 till 40 mm

Ultrasnabbt härdande självutjämnande bruk baserat på hydrauliska bindemedel för slitstarka golv med tjocklek från 5 till 40 mm Ultratop CT CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA C40-F10 A9-A2 fl-s1 I ENLIGHET MED EUROPEISKE STANDARDER EN 13813 Ultrasnabbt härdande självutjämnande bruk baserat på hydrauliska bindemedel för slitstarka golv

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

LAGNING BRUKSANVISNING

LAGNING BRUKSANVISNING Hjälp vid LAGNING BRUKSANVISNING Allmänt Lagning är ett vitt begrepp som omfattar reparationer och avjämning av bl a puts, murverk och betong. Finja har i produktgruppen Laga samlat de mest användbara

Läs mer

snabbare lättare enastående

snabbare lättare enastående Rapid Set Cementteknologi snabbare lättare enastående CEMENT ALL Mångsidig lagningsbruk MORTAR MIX Snabbhärdande lagningsbruk CONCRETE MIX Mycket snabbhärdande lagningsbetong KORODUR och CTS Cement två

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Tvåkomponents cementbaserat bruk, flexibelt ned till -20 C, för vattentätning av balkonger, terrasser, badrum och simbassänger

Tvåkomponents cementbaserat bruk, flexibelt ned till -20 C, för vattentätning av balkonger, terrasser, badrum och simbassänger I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIP PI-MC-IR YTSKYDD SYSTEM FÖR BETONG IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 14891 CMO2P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS Tvåkomponents cementbaserat

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning Hjälp vid GJUTNING Bruksanvisning Allmänt Betong består av cement, ballast och vatten. Den delas in i hållfasthetsklasser efter 28 dygns tryckhållfasthet på en standardiserad provkropp. För en ljusare

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Webers Industrigolv har vunnit världsrykte genom förnämliga bruksegenskaper och god ekonomi. Produkterna är cementbundna

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

PRODUKT- SEPTEMBER KATALOG

PRODUKT- SEPTEMBER KATALOG PRODUKT- KATALOG SEPTEMBER 2012 PRODUKT- KATALOG SEPTEMBER 2012 PRODUKTGRUPP INDEX 12 1. LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR 14 1.1 Lagningsbruk 15 1.2 Avjämningsmassor 17 1.3 Finspackel 18 1.4 Kompletterande

Läs mer

Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg.

Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Om puts. Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska material. Det vanligaste är att man bygger huset i någon

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Construction. Slut på blåsbildning! Sika EpoCom Teknologi för ung och fuktig betong

Construction. Slut på blåsbildning! Sika EpoCom Teknologi för ung och fuktig betong Construction Slut på blåsbildning! Sika EpoCom Teknologi för ung och fuktig betong Blåsbildning! Byggtiden överensstämmer inte alltid med kundens tidplan. För kunden är det i de flesta projekt viktigt

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

HEY'DI HUVUDBOK Produktkatalog - www.heydi.se

HEY'DI HUVUDBOK Produktkatalog - www.heydi.se HUVUDBOK Produktkatalog - www.heydi.se Hey'di AB, www.heydi.se, heydi@heydi.se Side 1. Hey'di AB, www.heydi.se, heydi@heydi.se Se fler och uppdaterade filmer på vår hemsida : www.heydi.se/film INNEHÅLL

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Betong Betongrenovering Bro och tunnel Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Referensprojekt Innovativa och kreativa lösningar Om oss Sto Scandinavia är byggmaterialleverantör och verksamt

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Om Condry sid. 4 Metod som bygger på forskning sid. 5 1 Temperaturmätning och fuktprovtagning sid. 5 2 Underarbete/Stenprovtagning sid. 6 3 Vattning av betonggolv sid. 7 4 Utrustning

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Tekniskt faktablad StoLevell FT

Tekniskt faktablad StoLevell FT Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Teknisk data ut- och invändigt för alla mineraliska och nästan alla

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad 53 LBS Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad Nedknackning, grundning, stockning putsning, filtning och målning puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

HEY'DI PA MUR. Allt om ytbehandling, tätning, underhåll och reparation av murverk och betong. Hey'di AB, www.heydi.se, heydi@heydi.

HEY'DI PA MUR. Allt om ytbehandling, tätning, underhåll och reparation av murverk och betong. Hey'di AB, www.heydi.se, heydi@heydi. PA MUR Allt om ytbehandling, tätning, underhåll och reparation av murverk och betong. Hey'di AB, www.heydi.se, heydi@heydi.se Denna broschyr innehåller beskrivningar om hur man genomför reparation, underhåll,

Läs mer

Rev. 23 oktober 2006. SERPO Fasadsystem EF. Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF. System- och arbetsanvisning

Rev. 23 oktober 2006. SERPO Fasadsystem EF. Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF. System- och arbetsanvisning SERPO Fasadsystem EF Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF System- och arbetsanvisning Innehåll Sid Ställningsrekommendation 3 Stomme/underlag vid nyproduktion och tilläggsisolering 3 Systembeskrivning

Läs mer

5 Plana tak och takterrasser

5 Plana tak och takterrasser 5 Plana tak och takterrasser Nyckel 5.0 System Beta: 5.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 5.1.1 Rörelsefog i väggliv. 5.1.2 Rörelsefog i valv. 5.1.3 Brunnsisolering. 5.1.4 System B2B: 5.2 Principskisser

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

PUTSA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inom- eller utomhus

PUTSA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inom- eller utomhus PUTSA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inom- eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. När det gäller att

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Världsledande produkter för mineraliska underlag

Världsledande produkter för mineraliska underlag Världsledande produkter för mineraliska underlag Mer än 130 år på nacken. Men fortfarande oöverträffad. Historien bakom Keim låter som en skröna men är alldeles sann. Bakgrunden var att den konstälskande

Läs mer

Fogfria beläggningar!

Fogfria beläggningar! Fogfria beläggningar! Bättre golv, helt enkelt! ERADUR AB Eradur AB tillverkar fogfria beläggningar för industrigolv, offentliga miljöer och de riktigt krävande miljöerna. Våra produkter används där andra

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

2 Broisolering & beläggning.

2 Broisolering & beläggning. 2 Broisolering & beläggning. Nyckel 2.0 System Beta: 2.1 Principskisser på detaljer: Förhöjd kantbalk och ytavlopp. 2.1.1 Underliggande kantbalk. 2.1.2 Grundavlopp. 2.1.3 Broände. 2.1.4 System B2A: 2.3

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14

EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14 EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14 PROJEKTERINGSANVISNING 24.9.2014 INNEHÅLL 1. MATERIALDATA s.3 2. YTTERVÄGGAR s.3-4 a. allmänt b. minimiarmering 3. MÅTTSYSTEM s.4 4. UTGÅNGSDATA

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

HEY'DI WATERPROOFER SYSTEM

HEY'DI WATERPROOFER SYSTEM HEY'DI SYSTEM Tätning mot vatten och fukt i grundmur, suterrängvåning, källare, bassäng, silo, terrass, skorsten med mera. Hey di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denna broschyr beskriver de vanligaste

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

GJUTNING BRUKSANVISNING

GJUTNING BRUKSANVISNING Hjälp vid GJUTNING BRUKSANVISNING Allmänt Betong får du om du blandar cement, ballast och vatten. Betong delas i hållfasthetsklasser (K) efter 28 dygns hållfasthet på en standardiserad provkub, K30 = 30

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun

Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun Datum 2008-05-16 Rapportnummer: 596002 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun PROJEKTENGAGEMANG ANLÄGGNINGSUNDERHÅLL I STOCKHOLM AB Fredrik Hansson Tom Ekman, granskare Projektengagemang

Läs mer

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre.

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. Kärnan i sp-seal system, i första hand är användning av de uppgraderade

Läs mer

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING STATIONSMÅLNING HUSMÅLNING www.alltiallt.com Innehåll Entreprenader...6 Stationsmålning...8 Metallisering... 10 Vattenblästring... 11 Tankmålning... 12 Vacuum-städ... 13 Halkbeläggningar...

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

Utföranderåd - Golvplattor interiört.

Utföranderåd - Golvplattor interiört. Utförande Utföranderåd - Golvplattor interiört. Först och främst: Tänk på att det är en svår konst att lägga stengolv. Det finns risk att det kan bli fel om den som lägger plattorna inte har erfarenhet.

Läs mer

För mer information se www.captonrent.se info@vare44.se Jan Lindquist +46706 284 089 Bo Johansson +46705 658 075 ANVÄNDNINGSOMRÅDE INOMHUS.

För mer information se www.captonrent.se info@vare44.se Jan Lindquist +46706 284 089 Bo Johansson +46705 658 075 ANVÄNDNINGSOMRÅDE INOMHUS. Natriumhypoklorit (NaClO) är ett effektivt medel mot samtliga bakterier och virus. Natriumhypoklorit har använts för desinfektion i alla utvecklade länder sedan 1800-talet. Idag används det bland annat

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer