PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING"

Transkript

1 PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg 1 BETONGRENOVERING

2 MAPEIS UTVECKLING I NORDEN 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk RESCONs dotterbolag RESCONSULT startar sin verksamhet MAPEI etableras i Sverige RESCON blir en del av den - 00 internationella MAPEI koncernen och namnet ändras till RESCON MAPEI RESCON MAPEI OY etableras i Finland RESCON MAPEI inviger ett nytt distributionscenter för Norden och Baltikum i Sagstua Norska Forskningsrådet utser Concrete Innovation Centre (COIN) till nationellt forskningscenter för forskning och utveckling. RESCON MAPEI är del i centret vars målsättning är att bli Europaledande inom betongforskning RESCON MAPEI inviger nytt FoU- och teknikcenter, samt ny fabrik för tillsatsmedel till betong och cementproduktion. I Kristinehamn i Sverige invigs ett kundoch distributionscenter. MAPEIGRUPPEN Mapei grundades 1937 i Milano, Italien, och har i dag 62 fabriker över hela världen. Ett av Mapeigruppens 18 forskningslaboratorier finns hos Mapei i Nord-Odal i Norge. Gruppen omsätter närmare 2,1 miljarder Euro och har ca 7500 anställda, varav 900 arbetar i våra 18 FoU-centra. PRODUKT- LINJER Produkter för spackling och behandling av golv i industrin Specialbruk för betongrenovering Produkter för ytbehandling av betong Tillsatsmedel till betong och bruk Produkter för vattentätning, injektering och skydd Produkter för stegljudsisolering och våtrum Produkter för tunnel och anläggning Fäst- och fogmassor till keramiska plattor och natursten Lim för alla typer av golv- och väggprodukter Epoxi- och polyuretanprodukter för injektering, limning och skydd Mäthjälpmedel för cementproduktion Produktsystem för olje- och gasinstallationer 2010 RESCON MAPEI tar STC (Shotcrete Test Center) i bruk, där sprutbetong kan testas i full skala. MAPEI DENMARK A/S etableras RESCON MAPEI byter namn till MAPEI. Island MAPEI I NORDEN OCH BALTIKUM Huvudkontor, produktion, distribution och FoU Sverige Finland Huvudkontor i Sverige och Finland Norge Avdelningskontor Dotterbolag Estland Samarbetspartner Lettland Danmark

3 B E T O N G R E N O V E R I N G 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Nedbrytningsmekanismer...s. 4 Tillståndskontroll...s. 5 Reparationsmetoder...s. 6 Ytbehandling...s. 7 Cementbruk...s. 8 Coating...s. 12 Epoxy...s. 13 Avfärgning...s. 15 Impregnering...s. 17 Certifieringar och miljö...s. 19 TIDENS TAND Med tiden utsätts betong för olika nedbrytningsmekanismer beroende på vilka påfrestningar den utsätts för. Materialet kräver därför regelbundet underhåll och tillsyn. Många av de betongskador vi idag kan se beror på bristande erfarenhet och kunskap om miljöpåverkningar. Uppfattningen att betong är ett evigt material har medverkat till dålig projektering och undermåligt utförande. Mapei har en serie produkter för reparation och skydd av betong. Riktlinjer för produktval, projektering och utförandemetoder finns noga beskrivet i bl.a. Bygg AMA och Hus AMA.

4 N E D B R Y T N I N G S M E K A N I S M E R 4 TID KARBONATISERING I BETONG NY betong ph 13 NEDBRYTNINGSMEKANISMER KORROSION I ny betong skyddas armeringen mot korrosion. Armeringen passiviseras beroende på betongens höga ph-värde på ca. 13. Det bildas ett skyddande oxidskikt på den ingjutna armeringen som förhindrar rostangrepp. Denna passivisering bryts när ph-värdet reduceras till under ph 9 (karbonatisering) eller vid inträngning av klorider. KLORIDINTRÄNGNING Korrosion på grund av kloridinträngning är allvarligare än vid karbonatisering därför att korrosionen uppträder lokalt (anod/katod) och då går snabbare. Vid denna typ av korrosion uppstår gropfrätning på armeringen. KARBONATISERING Karbonatisering är en naturlig kemisk process där CO2 från luften vi omges av diffunderar in i betongen och reagerar med kalcium-hydroxid. Kalciumhydroxiden omvandlas till kalciumkarbonat, vilket leder till ökad hårdhet, men reducerat ph-värde (ner mot ph 8). Armeringen mister oxidskiktet och betongen som omger järnet kommer inte att skydda detta mot korrosion. Med användande av ph-indikator (fenolftalin) kan man bedöma om en betong är karbonatiserad eller ej. FROST Vatten utvidgar sig ca 9% när det fryser till is. Detta leder till stor sprängverkan. Ökad porositet betyder att betongen blir mer öppen. Därmed kan fukt, skadliga gaser och/eller vätskor tränga in i betongen. Dessutom kan skador uppstå till följd av alkalireaktioner, kemisk/ biologisk nedbrytning och olika varianter av mekanisk nedbrytning. Stålets oxidskikt är helt intakt och armeringsjärnet är skyddat mot korrosion. CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 ph 8,5 ph 13 Karbonatiseringsfront Stålets oxidskikt bryts ned och armeringsjärnet korroderar. ph 8,5 ph 13 Volymökning av armeringsjärnet på grund av korrosion.

5 U N DT EI LR L SA TÅ G SN PD RSE KP OA NR TE R OI NL GL 5 TILLSTÅNDSKONTROLL En tillståndskontroll kartlägger skadans omfattning och orsak. Vid en tillståndskontroll bör man minst mäta täckande betongskikt, karbonatiseringsdjup, kloridinnehåll och betongkvalitet. TÄCKANDE BETONGSKIKT Kontroll av täckskiktet görs med en covermeter som mäter avståndet från armeringsjärnet till betongytan. BETONGKVALITET Mätning av betongkvalitet fastställs säkrast genom uttag av borrkärnor. Borrkärnan används för att fastställa tex. tryckhållfasthet, draghållfasthet och porstruktur. KARBONATISERING För mätning av karbonatiseringsdjup används fenolftalinlösning som indikerar betongens ph-värde. Kontrollen utförs på färska brottytor eller utborrade kärnor. KLORIDINNEHÅLL Mätning av kloridinnehåll kan utföras på flera sätt. Vanligast är att mäta på borrdamm från betongen. Kloridmätningar bör utföras på laboratorium för att få exakta värden. Det finns gränsvärden för hur mycket klorider betong kan innehålla innan korrosion initieras. Förutom dessa kontrollpunkter bör en visuell besiktning av betongen utföras (sprickor, gjutskador mm). Vid misstankar om armeringskorrosion kan detta kontrolleras genom potentialmätningar.

6 R E P A R AT I O N S M E T O D E R 6 REPARATIONSMETODER Förbehandling En noggrann rengöring är avgörande för att uppnå goda resultat vid betongrenovering. Utrustningen skall vara anpassad till det arbete som skall utföras. Avslutad förbehandling skall säkerställa tillräcklig vidhäftning för efterkommande behandling. Riktlinjer ges i gällande standardverk. Handapplicering Produkter: Mapefer/Redisit, Mapegrout T40/Redirep 45 RSF Vid handapplicering är det viktigt att armeringsjärnet påförs ett korrosionsskydd, eftersom det är svårt att åstadkomma en fullständig omslutning av järnen med ett handapplicerat bruk. I vidhäftningszonen appliceras en cementbaserad vidhäftare. Vid val av reparationsbruk är det viktigt att detta har egenskaper som liknar den befintliga betongen. Reparationsbruket appliceras om så krävs i flera skikt vars tjocklek ej överstiger mm. Reparationsbruk skall efterbehandlas för att motverka en för snabb uttorkning. Gjutning Produkter: Confix, Støpemørtel B20 Om skadan är av den karaktär eller storlek att handapplicering inte är lämplig kan traditionell formsättning och gjutning vara aktuell. Efter avslutad gjutning är det viktigt att förhindra en för snabb uttorkning i bruket. Efter formrivning bör man kontrollera behovet av porspackling samt ytbehandling. Torrsprutning Produkter: DS, DS-RSF, DS-KB Torrsprutning är en mycket rationell metod vid reparation av större skador. Metoden lämpar sig även utmärkt till stora konstruktioner med flera skador och där funktionskraven är höga t. ex vid kaj, damm och broreparationer. Torrsprutning är effektiv då den vid korrekt utförande säkerställer fullständig utfyllnad, god vidhäftning, hög hållfasthet, lågt spill samt liten dammutveckling. Torrsprutning kräver inte användande av vidhäftare, men armering bör ändå behandlas om det går lång tid mellan rengöring och sprutning. Torrsprutade ytor kan glättas/brädrivas på samma sätt som handapplicerade bruk. Färdiga ytor skall omedelbart behandlas med membranhärdare (Cur-Imp/Mapecure E). ÖVRIGA METODER FÖR BETONGRENOVERING Det finns även elektrokemiska metoder för betongrenovering. Realkalisering Vid realkalisering används påförd likströmsspänning mellan ett utvändigt stålnät och existerande armering. Tillsammans med fibermassa med hög alkalinivå. Likströmsspänningen driver in alkalijoner i betongen. Detta leder till en höjning av betongens ph-värde. Armeringen får då tillbaka sitt skyddande oxidskikt. Kloridutdrivning Kloridutdrivning utförs också med tillförd likströmsspänning och fibermassa. Här är avsikten att laka ur klorider ur betongen, vilka fångas upp i fibermassan. Katodiskt skydd Armeringen tillförs elektrisk spänning via likriktare. Genom att montera offeranoder skapas ett anod / katodsystem. Härvid korroderar den monterade anoden varvid armeringen skonas. Denna metod kräver kontinuerlig drift samt underhåll av anoder för att fungera.

7 Y T B E H A N D L I N G 7 YTBEHANDLING Det finns en rad metoder för att säkerställa att betongen uppnår förväntad livslängd. Metoderna går i stort sett ut på att skydda betongen mot de påfrestningar den dagligen utsätts för. Sådana påfrestningar är bland annat inträngning av vatten, CO2 och klorider. Vid val av produkter som skall skydda betongen skall stor vikt läggas vid produkt-samverkan och miljöbelastningarna i det aktuella området. Porspackling/sprickförsegling Produkter: Monofinish, Fasademørtel SI, Elastocolor Rasante SF Om avsikten med ytbehandlingen är att skapa en kontinuerlig skyddande film, måste betongens porer och sprickor fyllas. Målning eller coating fyller inte porer tillfredställande nog. En betongyta kan bestå av upp till 70% porer och nedbrytningen av betongen startar i dessa. Impregnering Produkter: Silimp 100, Cl-brems, Cur-Imp Att etablera en osynlig vattenavvisande film hjälper till att förlänga betongytans livslängd väsentligt. Många av de ytskador vi i dag ser hade undvikits om ytorna impregnerats vid produktionen. Vid denna typ av behandling krävs inte någon porspackling. Avfärgning Produkter: Elastocolor Avfärgningens ändamål är tudelat: Skydda betongen mot de miljöbelastningar den utsätts för samt öka betongytans estetiska värde. Denna uppgift är extra krävande i de nordiska länderna eftersom vi har extrema fukt- och temperatursvängningar. Mapei har utvecklat avfärgningar som svarar mot betongens olika behov över alla årstider. För att avfärgning skall ge full skyddseffekt skall porer och sprickor spacklas innan. Coating/membran Produkter: Cem-Elastic, Mapelastic, Mapefloor PU Flex Coatings eller membran är oftast ett tjockare belägg som ger en högre grad av skydd. För att dessa produkter skall ge full effekt skall porer och sprickor spacklas innan. FRP Kolfiberförstärkning Mapei har ett system för kolfiberförstärkning av betong. Systemet består av epoxyspackel, kolfiber-plattor och väv i olika kvalitet och dimensioner samt lamineringsepoxy. För ytterligare information, se systembroschyr.

8 IN COMPLIANCE WITH REPAIR MORTAR C E M E N T B R U K 8 DS DS-RSF DS-KB Cementbaserat bruk för torrsprutning DS är ett torrbruk anpassat för torrsprutning vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, och broar. Brukets sammansättning ger lågt återstudsspill och mycket låg dammutveckling. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostbeständigt. DS appliceras med anpassad torrsprutnings- utrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: 50 MPa E-modul: 28 GPa 22 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck kg storsäck R4 Krympkompenserat bruk för torrsprutning DS-RSF är ett torrbruk anpassat för torrsprutning vid reparation av betongkonstruktioner. Bruket är snabbhärdande och har en sammansättning som ger låg plastiskoch uttorkningskrympning samt lågt återstudsspill och mycket låg dammutveckling. Bruket sprutas vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, broar osv. samt vid bergsäkring. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostsäkert. DS-RSF appliceras med anpassad torrsprutningsutrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: 50 MPa E-modul: ca. 29 GPa 22 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck kg storsäck Diffusionsöppet bruk för torrsprutning DS-KB är ett öppet torrsprutningsbruk som används i samband med katodisktskydd och realkalisering. Bruket sprutas vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar broar mm. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostsäkert. DS-KB appliceras med anpassad torrsprutningsutrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 25 MPa E-modul: ca. 8 GPa 22 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck kg storsäck

9 IN COMPLIANCE WITH REPAIR MORTAR IN COMPLIANCE WITH REPAIR MORTAR C E M E N T B R U K 9 Redirep 45 RSF Mapegrout T40 Redisit Fiberarmerat, tixotropt, krympkompenserat reparationsbruk Redirep 45 RSF används till reparationer och utlagningar av vertikala och horisontella skador i betongunderlag. Typiska användningsområden är pelare och balkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, broar och andra betongkonstruktioner. Redirep 45 RSF är frostbeståndigt och har mycket god vidhäftning till betongunderlag. Andra egenskaper: Krympkompenserat Snabb hållfasthetstillväxt - Medger hög produktionshastighet Sulfatresistent - God motståndskraft i marin miljö Låg permeabilitet Bra häng på vertikala ytor Redirep 45 RSF nnehåller inga komponenter som kan orsaka alkalireaktioner. Bruket appliceras med handverktyg i tjocklekar < 50mm per skikt. D max : 1,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 45 MPa E-modul: ca. 22 GPa 18 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck Fiberarmerat, tixotropt, krympkompenserat reparationsbruk Mapegrout T40 används vid reparation av vertikala och horisontala ytor betongytor så som: Områden med skadad betong, hörn på pelare och balkar. Balkonger med armeringskorrosion. Ilagning av ballastsläpp, staghål o.dyl. I reningsanläggningar, vattenbehandlingsanläggningar mm. I dammanläggningar, kajer, broar mm. Mapegrout T40 handappliceras eller sprutas. Skikttjocklek max: 35 mm D max : Tryckhållfasthet: E-modul: 2,5 mm 40 MPa 15 GPa 18,5 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck R3 Korrosionsskyddande cementbaserat bruk för vidhäftning och behandling av armering Redisit är ett system som baseras på cementbindemedel och korrosionshämmande ämnen som appliceras på armering för att förhindra korrosion. Förebygger korrosion och återställer alkaliteten runt armering. Redisit och reparationsbruket appliceras vått i vått. Typiska användningsområden: Rostskydd av armering Vidhäftare för reparationsbruk eller mellan gammal och ny betong. Bruket appliceras med borste eller sprutas på rengjord armering. Ca. 2 kg/m 2 Ca. 150 g per m. för armering Ø10 mm 4 kg hink 20 kg säck R4

10 IN COMPLIANCE WITH REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION REPAIR MORTAR C E M E N T B R U K 10 Mapefer Monofinish Korrosionsskyddande cementbaserat bruk för behandling av armering Mapefer är ett tvåkomponents-system baserat på polymerer i vattendispersion, cementbindemedel och korrosionshämmande ämnen som appliceras på armering för att förhindra rostangrepp. Mapefer levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). De två komponenterna blandas samman innan användning. Reparationsbruk kan appliceras när Mapefer har torkat (efter ca 4 tim). Typiska användningsområden: Rostskydd av armering Speciella egenskaper: Blå färg som underlättar att se att armeringen är 100% behandlad. Innehåller korrosionsinhibitatorer. Bruket appliceras med pensel på rengjord armering. 150 g per m. för armering Ø10 mm 2 kg hink EN Finspackel för betong och cementbaserad puts Monofinish används huvudsakligen till porspackling och avjämning av betongytor och ger en utmärkt slutfinish. Typiska användningsområden: Spackling av ytporer innan målning Finspackling av reparationer på betong Spackling av ojämna ytor på cementbaserad puts med god mekanisk vidhäftning (styrka) Andra egenskaper: Smidig pastakonsistens Mycket god vidhäftning till underlaget God vidhäftning till ytor målade med akrylfärg Skapar ett kompakt och starkt ytskikt Bruket appliceras med handverktyg i 1-3 mm per skikt. Glättas / putsas med skurbräda eller filtbräda. D max : Tryckhållfasthet: E-modul: 0,4 mm > 25 MPa 12 GPa 1,4 kg/m 2 per mm tjocklek 22 kg säck IN COMPLIANCE WITH R2 IN COMPLIANCE WITH EN EN (C) PRINCIPLES MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE EN

11 IN COMPLIANCE WITH REPAIR MORTAR REPAIR MORTAR C E M E N T B R U K 11 Fasademørtel SI Støpemørtel B30 Confix Sprutbar tunnputs Fasademørtel SI är ett specialbruk för limning av frilagd sten samt för putsning på betong. På gjutna samt murade ytor och för puts på Bluclad skivor. Bruket ingår som grovputs i Mapetherm- Nordic systemet (ventilerat putsat fasadsystem). Levereras i kulörerna grå, svart och vitt. Grå version levereras också med fiber. Andra egenskaper: Mycket god vidhäftning till underlaget God bearbetningsbarhet Stor flexibilitet Inom- och utomhusbruk Bruket appliceras med handverktyg eller sprutas med 6-8 mm dysa. D max : 1,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 20 MPa E-modul: 11 GPa 19 kg/m 2 pr. cm tykkelse 25 kg säck Finbetong för mindre gjutningar Egenskaper: God gjutbarhet Frostbeständigt God bearbarhet Bruket appliceras med vanliga handverktyg. D max : 4,0 mm Luftinnehald: 6-10% Tryckhållfasthet: ca. 35 Mpa 20 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck C35 EN Reparations- och pågjutningsbruk med hög håll-fasthet och låg krympning Confix är ett specialsammansatt bruk avsett för reparation, förstärkning och pågjutning av betong där hållfasthet, frostsäkerhet, låg krympning och täthet är avgörande. Bruket används också till våtsprutningsbruk vid bergsäkring. Varianter: Confix m/pp-fiber är kompletterad med polypropylenfiber i stället för stålfiber. Confix Fin variant med D max = 1,2 mm Andra egenskaper: God gjutbarhet God pumpbarhet God bearbetningsbarhet Specialutvecklat för monolitisk limning med Mapepoxy L Bruket appliceras med handverktyg eller pump/spruta. D max : Tryckhållfasthet: E-modul: 4,0 mm 45 MPa ca. 27 GPa R2 20 kg/m 2 per cm tjocklek 25 kg säck kg bag IN COMPLIANCE WITH R3

12 IN COMPLIANCE WITH SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE C O AT I N G 12 Mapelastic Cem-Elastic Mapefloor PU Flex Flexibelt cementmembran Mapelastic är ett flexibelt cementbaserat membran. Mapelastic levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). Komponenterna blandas före användning. Typiska användningsområden är vattentätning av betongkonstruktioner, balkonger, terasser, simbassänger och dricksvattenanläggningar. Mapelastic används ofta som vattentätande membran under klinker och natursten i bad, duschar, balkonger och terrasser. Utom och inomhus. Mapelastic kompletteras ofta med Mapetherm Net; alkaliresistent glasfibernät. Egenskaper: Bra vidhäftning till underlaget Skapar ett flexibelt skydd mot CO2, SO2, klorider och sulfater Frostbeständigt Mapelastic appliceras med spruta eller handverktyg i 2-4 strykningar med max 2 mm skikttjocklek. 1,7 kg/m³ per mm tjocklek Set á 32 kg Set á 16 kg Elastiskt cementmembran Cem-Elastic är en tvåkomponents cementbaserad slammassa. Membranet är spricköverbyggande samt diffusionsöppet och frostsäkert. Cem-Elastic levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). Komponenterna blandas före användning. Typiska användningsområden är skydd av betongkonstruktioner som kajer, broar osv. som utsätts för saltbelastning, miljöpåverkan och rörelser. Andra egenskaper: God elastisitet vid temp. ner mot -20 o C UV-beständighet Levereras i vitt samt två gråtoner Bra vidhäftning till underlaget Tål lätt gångtrafik Kloridbromsande Karbonatiseringsbromsande Tål frys/tö cykler Kan övermålas me Elastocolor Cem-Elastic appliceras med borste, roller eller spruta i 2-4 skikt. 1,8 kg/m 2 per mm tjocklek Set á 35 kg (Komp. A, 25 kg komp. B, 10 kg) Flexibel PU beläggning Mapefloor PU Flex är tvåkomponents lösningsmedelsfri och spricköverbyggande beläggning med mycket god UV stabilitet. Mapefloor PU Flex är avsedd som beläggning utomhus med lätt belastning. Användningsområde: balkonger, terrasser, loftgångar mm. Produkten ger en blank, vattentät och lättstädad yta. 1,5 kg/m 2 per mm tjocklek 15 kg set EN EN EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR EN EN

13 E P O X I 13 Mapepoxy L Mapepoxy BI-Imp Mapeprimer W Tvåkomponents epoxibaserat lim för limning av färsk betong/ bruk till existerande underlag Mapepoxy L används bland annat för limning av Confix eller Støpemørtel B30 till existerande betong. Färskt bruk läggs vått i vått med Mapepoxy L, detta ger en monolitisk limning. Mapepoxy L används bland annat til: Balkonger Trappor Golv ute och inne Balkar och pelare Mapepoxy L appliceras med pensel, roller eller trattspruta. Mapepoxy L är snabbhärdande och har en brukstid på 20 min vid 20 o C. 0,5-1,5 kg/m 2 1,25 kg / 4,5 kg / 9 kg EN Tvåkomponents epoxibaserat lim för försegling och injektering av härdad betong Mapepoxy BI-Imp används bland annat till limning/försegling av släpp och sprickor som uppstått i existerande betong på grund av sättningar eller krympning mm. Tack vare den låga viskositeten tränger Mapepoxy BI-Imp långt in i sprickor och förseglar dessa. Mapepoxy BI-Imp kan användas till: Balkonger Trappor Golv och väggar Balkar och pelare Mapepoxy BI-Imp levereras i plastflaska med sprutpip som underlättar applicering i horisontella sprickor. Vid vertikala sprickor rekommenderas lämplig injekteringsutrustning. Mapepoxy BI-Imp har en brukstid på ca 40 min vid 20 o C. Sett á 1 kg Vattenbaserad tvåkomponents epoxiprimer för in- och utvändig betong Mapeprimer W är en lågviskös transparant primer med god inträngningsförmåga i betong. Mapeprimer W skapar en god vidhäftning mellan underlag och vidare behandlingar. Det är viktigt att primern appliceras så den bildar en film på ytan. Mapeprimer W används på: Balkonger och svalgångar Trappor Golv ute och inne Vertikala ytor Mapeprimer W appliceras på rengjord härdad betong och skall ej sandströs. Mapeprimer W appliceras med roller, pensel eller spruta. Rekommenderad åtgång: 0,2-0,25 kg/m 2 Specifik vikt: 1,04 g/cm 3 1kg / 3kg / 10kg set EN 13813

14 E P O X I 14 Mapepoxy Cem-S Vattenbaserad trekomponents epoxi för in och utvändig betong Mapepoxy Cem-S är ett epoxibruk som är framtaget för porfyllning och utspackling av sår och ojämnheter i betongytor. Komponent A och B blandas ordentligt innan komponent C tillsätts. Mapepoxy Cem-S lämpar sig väl som underlag till Epoflex och övriga epoxisystem från Mapei. Mapepoxy Cem-S används till ytspackling av: Balkonger och svalgångar Trappor Golv ute och inne Vertikala ytor Bassängar och cisterner Mapepoxy Cem-S appliceras med spackel, stålbrätte eller trattspruta. Specifik vikt: 1,90 g/cm³ 10,65 kg set

15 IN COMPLIANCE WITH SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE A V F Ä R G N I N G 15 Malech Elastocolor Paint Mikroniserad, akrylbaserad primer i vattendispersion Malech är en primer för underlag som skall avfärgas med produkter ur Elastocolor-serien. Malech utjämnar underlagets sugförmåga och ökar vidhäftningen för efterföljande behandligar. Tack vare mikroniseringsprocessen får Malech djupare inträngning i underlaget än övriga akrylprimer. Malech kan bland annat användas på: Obehandlad betong Cementputs Underlag som tidigare målats med akrylfärg Malech appliceras på torrt och rengjort underlag med pensel, roller eller spruta. Om Elastocolor appliceras efter 12 timmar men innan 24 timmar skapas en kemisk bindning mellan primer och färg. Malech är klar att användas. Kan spädas med upp till 50% vatten beroende på underlagets sugförmåga. Min temp vid applicering: +5 o C Skyddande och dekorativ elastisk färg. Baserad på akrylbindemedel i vatten-dispersion Elastocolor är en fasadfärg som skyddar betongytor och cementputs mot atmosfäriska angrepp. När den härdat bildar Elastocolor en elastisk film som är vattenavvisande men ändå diffusionsöppen. Elastocolor har mycket goda egenskaper mot CO2-inträngning. Elastocolor är elastisk och därmed mycket lämpad för att bygga över hårfina sprickor i underlaget. Innan applicering av Elastocolor skall ytan primas med Malech, för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor appliceras i 2-3 skikt med roller, pensel eller spruta. Elastocolor levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCS-systemet g/m 2 per strykning 20 kg hink g/m 2 10 kg dunk EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR EN

16 IN COMPLIANCE WITH SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE IN COMPLIANCE WITH SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE A V F Ä R G N I N G 16 Elastocolor Rasante Elastocolor Rasante SF Enkomponent fiberarmerad och elastisk pasta. Baserad på akrylbindemedel i vattendispersion Elastocolor Rasante är ett spackel som lämpar sig för por- och sprickspackling av cementputs och betongunderlag. Elastocolor Rasante kan armeras med Elastocolor Net. Innan applicering av Elastocolor Rasante, skall ytan primas med Malech. Detta för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor Rasante kan blandas med upp till 30% torkad kvartssand 0,1 0,3 mm. Elastocolor Rasante appliceras på rengjort underlag med stål- eller gummispackel alternativt med spruta. Levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCSsystemet. Enkomponent fiberarmerad och elastisk pasta. Baserad på akrylbindemedel i vattendispersion Elastocolor Rasante SF är ett putsbart spackel med tillsatt kvartssand. Lämpligt för por- och sprickutfyllnad på underlag av cementputs och betong. Elastocolor Rasante SF kan armeras med Elastocolor Net. Vid applicering av flera skikt skall det förflyta minst 24 timmar mellan varje påslag. Innan applicering av Elastocolor Rasante SF skall ytan primas med Malech. Detta för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor Rasante SF appliceras på rengjort underlag med stål- eller gummispackel alternativt med spruta. Efter applicering kan ytan filtas med fuktig svamp g/cm² per strykning 20 kg hink Elastocolor Rasante SF levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCS och ColorMap systemet. EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR g/cm² per strykning 20 kg hink EN EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR EN

17 I M P R E G N E R I N G 17 Cur-Imp CI-Brems Silimp 100 Karbonatiseringsbromsande membranhärdare/impregnering Cur-Imp är en transparant metakrylatbaserad vätska som omedelbart efter utförd lagning/gjutning skall appliceras på ytan för att motverka snabb uttorkning och sprickbildning. Cur-Imp bildar en film som senare kan efterbehandlas med Cem-Elastic. Cur-Imp kan också användas som impregnering direkt på obehandlad betong. Cur-Imp är CO2 og SO2 bromsande. Innehåller lösningsmedel. Cur-Imp appliceras på svagt sugande underlag med pensel, roller eller lågtrycksspruta g/m² 18 kg hink och 180 kg fat Kloridbromsande silanimpregnering till betong Cl-Brems är en färglös, vattenavvisande och lösningsmedelsfri impregnering för obehandlad betong. Speciellt ängnad att motverka kloridinträngning. Cl-Brems är diffusionsöppen och ej filmbildande. Cl-Brems är godkänd av Statens Vegvesen (No), Vegdirektoratet för användning på betongbroar. CI-Brems lämpar sig även till: Kajkonstruktioner Betongfasader Betong med frilagd ballast Parkeringshus Cl-Brems appliceras på rengjorda och torra ytor med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Bäst resultat uppnås med två skikt. Andra skiktet appliceras direkt efter det att första skiktet dragit in. Innehåller lösningsmedel. Specifik vikt: 0,90 kg/l g/m 2 (2 strykningar) 15 kg hink Hydrofoberande silanimpregnering för betong Silimp 100 är en färglös vattenavisande, lösningsmedelsfri impregnering för obehandlad betong och andra mineraliska underlag. Silimp 100 är diffusionsöppen och skapar ingen ytlig film. Silimp 100 är klorid/karbonatiseringsbromsande och reducerar risken för frostskador. Silimp 100 används till: Bro och kajkonstruktioner Betongfasader Frilagd betong Cementputs Mineraliska underlag Silimp 100 appliceras på rengjord och torr yta med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Bästa resultat uppnås genom applicering i två skikt. Andra skiktet kan påföras så snart det första sugits in i underlaget. Specifik vikt: 0,88 kg/l. ca. 300 g/m 2 (2 strykningar) 18 kg dunk EN EN A V F Ä R G N I N G

18 Betongrenovering Mapei har i mer än 30 år, levererat produkter till renovering och skydd av betong för det nordiska klimatet. P P P P P Korrosionsskyddande Reparationsbruk Injekteringsbruk Avfärgning och coatingar Impregneringar

19 IN COMPLIANCE WITH S RIN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDA EMICODE CERTIFIERAT SER KVALITET och MILJÖ- ENGAGEMANG MAPEI ÄR EN GARANTI FÖR SÄKRINGSSYSTEMET SOM STYR KVALITET, MILJÖ OCH SÄKERHET I ENLIGHET MED NORMERNA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS OCH EMAS Mapei SpA har upprätthållit kvalitetssystemet som certifierats enligt UNI EN ISO 9001 sedan Programmet omfattade också ISO certifiering av många andra dotterbolag i gruppen. Mapei Groups huvudcentra för produktion och distribution använder miljöledningssystem enligt ISO standard. EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) är EUs miljöledningssystem enligt regleringen CE 761/01. Mapei deltar i det globala initiativet Responsible Care som utvecklats av kemibranschen för kemibranschen, som varje år ger ut en miljödeklaration för varje anläggning. År 2000 blev anläggningen i Robbiano di Mediglia (Milano) certifierad för sitt ledningssystem för arbetshälsa och -säkerhet enligt OHSAS 18001, och fick Certificate of Excellence som bevis på hur väl kraven enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS och regleringen CE 761/01 (EMAS) följs. VÅRA FÄSTMASSOR OCH LIM FÖR KERAMISKA PLATTOR OCH STENMATERIAL, AVJÄMNINGSMASSOR, FLYTSPACKEL OCH BRUK FÖR REPARATION AV BETONG, EKOLIM OCH KEMISKA TILLSATSMEDEL FÖR BETONG ÄR CE MÄRKTA OCH CERTIFIERADE I ENLIGHET MED GÄLLANDE EUROPEISKA NORMER L ADHESIVES FOR CERAMIC TILES GROUT DS FÄSTMASSOR OCH LIM FÖR KERAMISKA PLATTOR Alla Mapeis fästmassor har erhållit CE märkning i överensstämmelse med EN 12004, Bilaga ZA, norm EN Alla fogbruk för keramik- och stenmaterial uppfyller normen EN FÖRMIXADE FLYTSPACKEL Förmixade flytspackel uppfyller normen EN och har erhållit CE märkning i överensstämmelse med Bilaga ZA, norm EN GEV MONTERINGSLIM FÖR FLEXIBLA GOLV/VÄGGMATERIAL, TEXTILIER OCH TRÄ SAMT KERAMISKA PLATTOR Sedan oktober 2005 är Mapeis Eco-serie produkter, som tidigare testats av kvalificerade internationella institut, certifierade och märkta med EMICODE EC1 "mycket låg emissionsnivå av flyktiga organiska föreningar" och är sedan i juni 2010 certifierade med "EMICODE EC1 - extremt låg emissionsnivå av flyktiga organiska föreningar" av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und Bauprodukte e.v.), en tysk organisation som kontrollerar emissionsnivåer från produkter som används F för golvinstallationer, där Mapei också är medlem. Certifieringen av dessa produkter utökades nyligen till att omfatta Der Blaue Engel (Den Blå Ängeln), - en Tysk miljömärkning som tar hänsyn till miljö, entreprenör och slutanvändare. PUTSBRUK Mapeis putsbruk har tilldelats CE märkning enligt standarderna EN och EN PRODUKTER FÖR REPARATION AV BETONG Produkter för reparation har erhållit CE märkning i överensstämmelse med norm EN 1504 (del 2, 3, 4, 5, 6 och 7). KEMISKA TILLSATSMEDEL FÖR BETONG Mapeis tillsatsmedel för murbruk och betong har erhållit CE märkning i överensstämmelse med normerna EN 934-2, EN och EN MAPEIS PRODUKTER ÄR BASERADE PÅ DE MEST INNOVATIVA TEKNIKERNA FÖR MILJÖMÄSSIGT OCH MÄNSKLIGT VÄLBEFINNANDE BioBlock Denna teknik hindrar påväxt av organiska föroreningar under fuktiga förhållanden. Low Low Dust Den innovativa Low Dust - teknologin som karaktäriserar denna fästmassa, reducerar kraftigt mängden damm under blandning. Detta minskar hälsofaran och underlättar arbetet för plattsättaren. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design Certifiering framtaget av US Green Building Council, erkända i USA och Kanada för utformning och konstruktion av ekoförenliga byggnader. Drop Effect DropEffect Mapeis teknik som bygger på användning av särskilda vattenavvisande tillsatser för att få vatten- och smutsavvisande ytor med enastående hållbarhet. Green Innovation - vårt miljöåtagande Mer än 150 av Mapeis produkter hjälper till att bidra med värdefulla egenskaper för LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certifierade projekt i överensstämmelse med U.S. Green Building Council. Certifiering av Mapeis produkter och system för kvalitets- och miljöstyrning samt hälsa och säkerhet har utförts av officiella standardiseringsorgan som är ackrediterade och erkända på internationell nivå.

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Innehållsförteckning 2:55

Innehållsförteckning 2:55 BASSORTIMENT 2014 Innehållsförteckning 01. Byggmaterial... 4 01001 Cement... 4 01002 Bruksbindemedel... 4 01005 Torrbruk... 4 01008 Avjämningsmassa... 6 01104 Lättklinker block... 7 01108 Betongrör, tegelrör

Läs mer

Sto innovationer sedan mer än 50 år

Sto innovationer sedan mer än 50 år Sto innovationer sedan mer än 50 år Med fokus på kvalitet och design Sto är specialister på fasadsystem, betongrenovering, golv, akustik och ytskikt både ute och inne. Vi vill lyfta byggnadsobjekt till

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

2. Keramik och byggkeramik

2. Keramik och byggkeramik 2. Keramik och byggkeramik Lerbrott i Skåne. Foto: Clas-Håkan Odelhög. Vad är keramik? Bränd lera svarar väl mycket riktigt de flesta, men vad är lera? Lera är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö Information och vägledning - för produkter från Innehåll: Aluminium, ett miljövänligt framtidsmaterial 3 Ytbehandling 3 Förbehandling vid lackering 3 Pulverlackering 4 Decoral 4 Ytförstärkning av betongplatta

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Avloppsrenovering med relining Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JOAKIM NIMMERFORS Institutionen för energi och miljö Avdelningen för installationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

Måla och vårda utan lösningsmedel. På alla underlag ute och inne

Måla och vårda utan lösningsmedel. På alla underlag ute och inne Måla och vårda utan lösningsmedel På alla underlag ute och inne Inspirerande referenser Holkham Estate, Norfolk, England. Charlotte Berlins Museum, Ystad. Fönsterhantverkare Malin Allbäck Andersson. Sentry

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer