TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON"

Transkript

1 TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1

2 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste åren. Nästan dagligen kan vi läsa om den bostadsbrist som råder i kommunen. Bostadsbristen är en följd av en positiv utveckling i kommunen, där vi nyligen har passerat gränsen för att räknas till kategorin större städer. Nu är vi över invånare och det märks inte minst här på Tunabyggen. Tunabyggen har under de senaste åren, i snitt och årligen, producerat ca 80 lägenheter. Det har tyvärr inte varit tillräckligt för att möta efterfrågan. Våra planer är att fortsätta i samma takt under kommande år med nya intressanta projekt. Om dessa kan du läsa i slutet av broschyren. Tunabyggen gör dock betydligt mer än att bygga nya bostäder och renovera våra fastigheter. Vår ambition är att bygga hållbara och trygga boendemiljöer. Vårt sociala engagemang är omfattande och vi försöker på flera sätt bidra till människors utveckling. För att kunna nå de mål vår ägare, Borlänge kommun, vill att vi ska nå behöver vi agera affärsmässigt. Det innebär att vi alltid utgår från vad som är bäst för bolaget och våra hyresgäster långsiktigt. Jag hoppas att du finner informationen i broschyren intressant. Har du frågor eller funderingar om vår verksamhet är du naturligtvis välkommen att kontakta oss. Med vänlig hälsning Olle Rigborn Styrelseordförande AB Stora Tunabyggen BORLÄNGE OCH BOSTADSMARKNADEN... 4 Tunabyggen i kommunkoncernen... 5 DETTA ÄR TUNABYGGEN... 6 Styrelsens ansvar och arbete... 7 Vi som arbetar på Tunabyggen... 8 Ekonomi... 9 Förvaltning, reparationer och underhåll Hyresförhandling...11 Socialt ansvarstagande Boinflytande skapar engagemang och gemenskap VI BYGGER UTIFRÅN VÅRA KOMMUNINVÅNARES BEHOV Genomförda bygg- och renoveringsprojekt Borlänge kommuns bostadsmarknad, idag och imorgon Tunabyggens framtida bygg- och renoveringplaner HISTORIK

3 BORLÄNGE OCH BOSTADSMARKNADEN Tunabyggen bygger och renoverar som aldrig förr och det gör skillnad, men räcker inte! Vi har planer och idéer för nyproduktioner och vill gärna att det byggs ännu fler bostäder. Därför vill vi uppmana andra bolag att satsa på Borlänge genom att bygga nya bostäder här. Tunabyggen i kommunkoncernen AB Stora Tunabyggen ägs av Borlänge kommun, d.v.s. Borlänges kommuninvånare, i allmännyttigt syfte för att bidra till att det finns attraktiva bostäder i kommunen. Borlänge är, med sin starka utveckling, med och driver den regionala utvecklingen framåt. Detta påverkar bl.a. bostadsmarknaden. Idag är det bostadsbrist i kommunen och med en ökad inflyttning ökar också behovet av flera bostäder. Under de senaste tre åren har Tunabyggen byggt ca 80 lägenheter per år, men det är inte tillräckligt. Tunabyggen kan inte på egen hand lösa bostadsbristen i kommunen, däremot vill vi vara en av de aktörer som står för en kontinuerlig produktion av nya hyresrätter. En bostadsmarknad med plats för flera bostadsproducenter Tunabyggen producerar idag flest hyresrätter i Borlänge och bostäderna som produceras blir snabbt uthyrda. Borlänge är alltså en intressant marknad för nyetableringar. Fler bolag som börjar producera hyresrätter är därför önskvärt, och vi ser gärna helt nya bostadsproducenter på marknaden som är beredda att investera i Borlänge kommun. I detta ingår att ta hänsyn till olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet. Tunabyggen abetar också för att Borlänge ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo och bedriva näringsverksamhet i. I Tunabyggens uppdrag ingår att ta ett samhällsansvar för att bidra till en hållbar utveckling i kommunen. Det handlar om att ta ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Affärsmässighet utgör grunden Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer och ska agera på konkurrensneutrala villkor. Tunabyggen ska alltid utgå från det som är långsiktigt bäst för bolaget, och vi tar hänsyn till de förutsättningar som ges och det ansvar som ställs på en ansvarstagande fastighetsägare i Borlänge kommun. Relationen mellan kommunen och Tunabyggen ska vara affärsmässig. De bådas ekonomier är åtskilda och kommunen ställer affärsmässiga krav på bolaget. Fakta om Borlänge 2014 fyller Borlänge 70 år och når invånare. Här arbetar ca personer, främst inom tjänstesektorn, men också inom tillverkande verksamheter. Dalarnas största shoppingstad. Dynamisk entreprenörsanda, gott samarbetsklimat och starka, växande nätverk. Borlänge kommuns koncernbolag och dotterbolag (kommunkoncernen): Borlänge Kommuns Förvaltnings AB AB Stora Tunabyggen AB Borlänge Energi Fastighets AB Hushagen Maserhallen AB 4 5

4 DETTA ÄR TUNABYGGEN Styrelsens ansvar och arbete SNABBFAKTA 2013 Ägare...Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Omsättning Mkr Fastigheternas marknadvärde...2,8 Mdkr Resultat före dispositioner...9,6 Mkr Investeringar...236,4 Mkr Soliditet... 10,9 % Antal fastigheter...98 st. Antal externa enheter (kommunens lokaler) st. Uthyrningsbar yta, egna enheter m 2 Uthyrningsbar yta, externa enheter (kommunens lokaler) m 2 I bostadskön personer Snitthyra bostäder (brutto) kr/ m 2 per år Antal årsarbetare personer Mer om Tunabyggen På tunabyggen.se kan du läsa om vår verksamhet och det som är aktuellt. Här kan du också: logga in på Mina Sidor, ställa dig i bostadskö, för att samla köpoäng, söka lediga lägenheter och lokaler, göra din felanmälan. Styrelsens viktigaste uppgift är att leda bolagets affärsverksamhet på ett framgångsrikt sätt. Styrelsen har också en kontrollfunktion, d.v.s. man följer regelbundet upp och granskar bolagets utveckling och ekonomiska situation. Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation, förvaltning och att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ser till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt sköts på ett betryggande sätt. En annan uppgift för styrelsen är att se till att information och rapporter från bolaget är korrekta och förmedlas till de som kan ha intresse av bolaget och dess utveckling. Styrelsen fattar kollektiva majoritetsbeslut, men varje enskild styrelseledamot har ett personligt ansvar för sina åtgärder och beslut som styrelseledamot. Därutöver har en styrelseledamot särskilda uppgifter enligt lag, och det är styrelseordföranden. Så styrs ett aktiebolag Styrning av ett publikt aktiebolag kan sammanfattas i fyra nivåer: 1. Ägaren, i vårt fall Borlänge kommun, bestämmer vad bolaget ska göra. Detta görs via en skriftlig bolagsordning och via ett skriftligt ägardirektiv. 2. Bolagets styrelse utses av ägaren, Borlänge kommuns fullmäktige. Utifrån ägardirektivet beslutar sedan styrelsen om hur verksamheten ska prioriteras och genomföras. 3. Publika aktiebolag ska enligt lag ha en vd, som ansvarar för den löpande verksamheten. Förenklat handlar det om att vd ska säkerställa att styrelsens beslut genomförs. Tunabyggens styrelse 4. Bolagets revisorer granskar bolagets verksamhet utifrån lagar och styrdokument. Revisorerna rekommenderar sedan bolagsstämman, att besluta om ansvarsfrihet för bolagets styrelse och vd. 6 7

5 Vi som arbetar på Tunabyggen Det viktigaste för Tunabyggen är att vi har nöjda hyresgäster och kunder. För att lyckas med detta är våra kunniga och engagerade medarbetare en förutsättning. Att arbeta i ett bostadsföretag innebär att vi jobbar med det som är grunden till ett tryggt och bra liv för oss alla. För att kunna bedriva en så bred verksamhet som Tunabyggen har, behöver vi personal inom många olika yrkesområden som har vilja att lära sig mera, tänka nytt och ta ansvar. Kompetensutveckling Tunabyggen satsar mycket på kompetensutveckling. Det gör vi inte bara genom utbildningsinsatser, man kan även få arbeta med olika uppdrag och inriktning, samt det finns möjlighet att byta karriär inom företaget. Tunabyggen bedriver också ett aktivt förebyggande hälsoarbete. Tunabyggens vision är Möjligheternas boende För att skapa möjligheternas boende måste alla medarbetare tänka och agera kreativt och positivt. Möjligheternas boende kan betyda olika för olika kunder och visionen ställer krav på oss att vara lyhörda och arbeta nära hyresgästerna. Tunabyggen har ett mycket bra arbetsmiljöarbete och medarbetarna trivs och har det bra. Arbetsmiljöverkets bedömning Ekonomi Tunabyggen ska vara ekonomiskt självständigt och ägaren, Borlänge kommun, skjuter inte till pengar om förluster uppstår i verksamheten. Vinsten är inte målet för verksamheten, men är avgörande för att Tunabyggen ska kunna bedriva och utveckla verksamheten som det är tänkt. Lagstiftningen som styr kommunala allmännyttiga bostadsbolag och ägardirektivet beskriver bl.a. att Tunabyggen är undantaget från kommunallagens självkosnadsprincip och att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Ekonomisk långsiktighet Vinsten måste vara så stor att det går att genomföra ett ambitiöst underhåll av våra fastigheter för att kunna behålla och utveckla fastighetsvärdena till en betryggande nivå. En god vinstnivå ger oss också möjlighet att vara aktiva i utvecklingen av bostäder i Borlänge kommun. Större byggnadsprojekt, både renoveringar och nyproduktion, finansieras genom att vi lånar till en stor del av kostnaden. Detta gör oss känsliga för ränteförändringar. För att garantera en ekonomisk långsiktighet och minska räntekänsligheten är det viktigt att självfinansieringen av kommande byggnadsprojekt hålls på minst 50 procent. Vi har också som ambition att amortera en del av vår låneskuld. En avgörande förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt ambitiösa renoverings- och nyproduktionsprogram är, dels att de ekonomiska förutsättningarna för projekten är affärsmässiga och dels att vi långsiktigt kan lösa finansieringsfrågan. Den höga kostnadsnivån för både nybyggnads- och ombyggnadsprojekt innebär en stor utmaning i att hitta balansen mellan den höga efterfrågan på bostäder och finansieringsmöjligheterna. Försäljningar för framtida investeringar Under våren 2012 fick Tunabyggen i uppdrag av ägaren att ta fram förslag på fastigheter som skulle kunna säljas för att frigöra kapital. Försäljningen av omsorgsfastigheterna Kungsljuset och Vinkelhaken, som genomfördes 2014, ska bidra till att producera nya bostäder i Borlänge kommun. För att göra det möjligt att bygga fler nya bostäder i Tunabyggens regi, kommer vi sannolikt, om ägaren och bolagets styrelse så beslutar, att behöva sälja fler fastigheter framöver för att få in nytt kapital i bolaget. 8 9

6 Förvaltning, reparation och underhåll En trygg och stabil fastighetsförvaltning innebär bland annat långsiktiga planer för det vi vill göra i våra fastigheter. Det handlar om att göra rätt saker, på rätt fastighet, vid rätt tidpunkt. Allt för att ha nöjda hyresgäster och bevara och utveckla fastigheternas värde. Hyresförhandling Alla fastighetsägare är skyldiga att förhandla om hyresnivån för de lägenheter man hyr ut. Sedan många år tillbaka förhandlar Tunabyggen med Hyresgästföreningen. Tunabyggen förvaltar främst egna fastigheter, som till största del består av bostäder, men också ett antal lokaler. Vi förvaltar även, på uppdrag av Borlänge kommun, huvuddelen av Borlänge kommuns fastigheter, exempelvis skolor och omvårdnadsbyggnader. Uppdraget är en viktig del av vår verksamhet. Reparationer håller skicket på Tunabyggens fastigheter För att behålla och utveckla skicket på våra fastigheter, genomför vi varje år en mängd olika tekniska arbeten både in- och utvändigt i våra hus. Reparationerna kan vara alltifrån mindre åtgärder som en läckande kran, till större planerade underhållsåtgärder för att bevara fastighetens standard. Vi genomför mycket av våra reparationsarbeten med egen personal och vi köper också in tjänster via ramavtalsentreprenörer. Hyresförhandlingar förs inför årliga hyresförändringar, nyproduktioner och i samband med hyresförändringar som följer ombyggnationer. Vid hyressättningen ska hänsyn tas till fastighetens och lägenhetens standard och utrustning. Man kan säga att det ska vara ungefär lika hyra för likvärdiga bostäder. Tunabyggen hade under många år en stor påverkan på Borlänges hyresutveckling, men den 1 januari 2011 förändrades lagstiftningen för kommunala bostadsbolag. Bland annat infördes nya regler för hyressättning och de kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll togs bort. Det innebär att man nu vid prövning av hyra kan jämföra med hyran hos alla fastighetsägare, bara hyran förhandlats fram kollektivt. Utveckling och systematisering för ett effektivare arbete Under de senaste åren har vi arbetat intensivt med att vidareutveckla och systematisera vårt arbete kopplat till reparationer och underhåll. Vi optimerar och förbättrar vårt arbete gentemot våra hyresgäster och kunder, vilket också påverkar arbetsmiljön positivt för våra medarbetare. Självskötsel, ett sätt att engagera våra hyresgäster Under åren har vi provat olika modeller av självskötsel av den yttre miljön, för att ge våra hyresgäster möjlighet att vara delaktiga i skötseln av sitt område eller sin gård. Vi uppmuntrar denna verksamhet, då vi har sett att det ofta bidrar till en ökad gemenskap och ett större engagemang i boendet bland de hyresgäster som deltar. Energieffektivisering Tunabyggen arbetar aktivt med att minska vår negativa miljöpåverkan, bl.a. genom att energieffektivisera och välja renare energikällor. Genom effektiviseringarna bidrar vi också till att sänka våra energikostnader. Tunabyggen deltar i SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) energiutmaning, Skåneinitiativet, där vi har som mål att spara 20 % av vår energianvändning från 2007 till Andra områden vi arbetar med är bl.a. bättre och renare avfallshantering, samt utsläpp och transporter i tjänsten

7 Socialt ansvarstagande Tunabyggen genomför och deltar i många olika aktiviteter och projekt för att utveckla våra bostadsområden. Vi tar aktivt del i Borlänges utveckling och medverkar till att skapa ett tryggt boende och en hållbar utveckling. Boinflytande skapar engagemang och gemenskap Hyresgästernas engagemang för sin bostad och boendemiljö är viktig för Tunabyggen. Vi har under många år arbetat aktivt, för att våra hyresgäster på olika sätt ska kunna bli delaktiga och få möjlighet att påverka sitt boende. Enligt Tunabyggens ägardirektiv ska bolaget ha ett socialt ansvarstagande. Vi ska också ta ett samhällsansvar för att främja kommunens och samhällets långsiktiga utveckling. Det handlar bl.a. om etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. För att möta gemensamma utmaningar engagerar vi oss ofta i sociala projekt och arbetsprojekt i samarbete med kommunen, myndigheter, föreningar och företag. Viktigt med stolthet för sitt bostadsområde Tunabyggen arbetar aktivt för att stärka våra hyresgästers känsla och stolthet för sitt bostadsområde. I samarbete med företag och föreningar genomför vi varje år olika typer av områdesevenemang. Vi anordnar också tävlingar som blomstertävlingen och årets granne, för att lyfta fram våra hyresgästers engagemang och positiva initiativ. Vi arbetar med olika typer av trygghetsåtgärder i våra bostadsområden, t.ex. genom blåljusdagarna där vi försöker att avdramatisera synen på myndigheterna t.ex. polis, räddningstjänst och ambulans. Vi genomför också arbetsprojekt, som är ett samarbete med bl.a. kommunen, arbetsförmedlingen och olika företag, där vi ordnar anställningar i renoverings- och byggprojekt som genomförs i Tunabyggens regi. Projekten vänder sig till personer i våra bostadsområden som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill att våra hyresgäster ska uppleva att man har möjlighet att föra en dialog med oss. Förutom den dagliga dialogen mellan våra hyresgäster och våra medarbetare, genomför vi olika aktiviteter och möten i områdena. Genom dessa har hyresgästerna möjlighet att tycka till och komma med förbättringsförslag. Det kan handla om allt från allmänna frågor i ett område, specifika utvecklings- och ombyggnadsprojekt eller mindre åtgärder som när en lekplats eller en gårdsmiljö ska rustas upp. Aktiviteter som är till för alla Tunabyggen har valt att samarbeta med Hyresgästföreningen kring boinflytandet, för att genomföra de aktiviteter som har arbetats fram i dialog med våra hyresgäster. Aktiviteterna ska vara till för alla Tunabyggens hyresgäster, oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte. Hyresgäster påverkar Inom ramen för boinflytandearbetet fördelas varje år pengar, s.k. fritidsmedel, till lokala hyresgästföreningar i våra bostadsområden. För pengarna kan de lokala föreningarna planera och genomföra aktiviteter i egen regi i området, allt utifrån vad som efterfrågas av hyresgästerna. Arbetet med boinflytandet utvärderas löpande, för att säkerställa att vi bedriver verksamhet som efterfrågas och som ger ett mervärde för våra hyresgäster och Tunabyggen. I lagen om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) står det att bolagen ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Det står inget om hur man ska genomföra det eller hur man definierar boinflytandet. Det är alltså upp till det specifika bostadsbolaget och dess styrelse att bestämma

8 VI BYGGER UTIFRÅN VÅRA KOMMUNINVÅNARES BEHOV Tunabyggen är aktiv på bostadsmarknaden, vilket märks i alla projekt vi genomför och planerar att genomföra. Vårt mål är att bygga och renovera för att våra kommuninvånare ska kunna bo i ändamålsenliga bostäder. Ägarens krav på Tunabyggen är att vi i snitt ska producera cirka nya bostäder årligen. Utmaningen för att lyckas med detta är bland annat att utveckla rationella och kostnadseffektiva produktionsmetoder. Analys av bostadsbehov Inför varje projekt analyserar vi behoven i kommunen och vad som efterfrågas idag och imorgon. Det kan handla om att vi behöver bygga traditionella hyreslägenheter i olika storlekar och det kan också handla om att vi bygger s.k. kategoriboenden, exempelvis omsorgsboende. Oavsett vilken typ av boende vi bygger handlar det om att tillgodose nuvarande och presumtiva kommuninvånares behov. Genomförda bygg- och renoveringsprojekt Under de senaste åren har Tunabyggen genomfört en mängd nybyggnads- och renoveringsprojekt. Här följer några exempel. Prod.år Plats Beskrivning Antal lägenheter Betesgatan, Tunabyggens största reparations-, om- och Ombyggda: 276 st Bullermyren tillbyggnadsprojekt, som utförts i 5 etapper. Nybyggda: 83 st Jakobsgårdarna Ett omfattande förnyelseprojekt som innefattar bl a renovering av husen, teknisk översyn och samhällsbyggnadsmässiga förändringar. Projektet pågår. Tak- och fasadrenoveringar har hittills berört 125 lägenheter Vintervägen, Centrum Nyproduktion av enplansradhus. 5 st Dalen 8, Centrum Nyproduktion av ett flerfamiljshus. 11 st Utanfors, Hushagen Om- och tillbyggnad av den gamla skolan för Tunabyggens verksamhet Märkargatan 19, På uppdrag av Borlänge kommun 5 st Kvarnsveden byggdes LSS-boendet Vinkelhaken Ringargatan 61, Kvarnsveden På uppdrag av Borlänge kommun byggdes omsorgsboendet Kungsljuset. 47 st Tångringsgatan 4, Hagalund Kv. Lisselhagens tre punkthus är det största nybyggnadsprojektet sedan 80-talet. 110 st 14 15

9 Borlänge kommuns bostadsmarknad, idag och imorgon Tunabyggens framtida bygg- och renoveringsplaner Att bygga hus handlar inte bara om att skapa fler bostäder, utan också om att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer för framtiden. Vi behöver ta hänsyn till våra olika bostadsbehov genom livet och inte minst till framtida bostadsbehov, som kommer att förändras. I vår planering av framtiden, ser vi ett fortsatt stort behov av nyproduktion och renovering av våra befintliga bostäder. För att skapa en förståelse för Tunabyggens ambition att möta bostadsbehoven i kommunen under de närmaste åren, beskriver vi kort projekten. Behovet av bostäder är och förblir, inom överskådlig tid, en flaskhals som hindar kommunen att växa, den hindrar också människor från att utvecklas. Bristen på bostäder skapar flera problem, bl.a. utanförskap och trångboddhet. Vi blir alla mer eller mindre berörda av den bostadsbrist som råder. Föränderliga bostadsbehov När våra liv förändras över tiden, förändras också våra behov av hur vår bostad ska vara utformad. Familjebildningarna ändras. Idag är andelen ensamhushåll vanligast i Sverige, vi blir allt äldre, unga kommer in i arbetslivet allt senare och det ställs högre ekonomiska krav på den person som väljer att köpa en egen bostad. Dessa är exempel på faktorer som påverkar Tunabyggens bedömning av vilken typ av bostad som efterfrågas idag och imorgon. När vi bygger ett hus gör vi det i ett långsiktigt syfte. Vi ser att fastigheten som produceras kommer att ha en livscykel på minst 50 år. Vilka förhållanden, krav, förväntningar och behov som råder på bostadsmarknaden om ca 50 år är naturligtvis svårt att förutse, men en sak är ganska säker och det är att kraven och behoven på bostadens utformning inte kommer att se ut som idag. Olika boendeformer för ett breddat utbud Ett varierat inslag av olika boendeformer är ett måste i en kommun. Hyresrätten är idag den enda boendeformen som finns inom Tunabyggens fastighetsbestånd. I framtiden kan det bli aktuellt att titta på andra boendeformer eller att utveckla andra former av boendekoncept. Exempel på sådana kan vara kooperativ hyresrätt, hyrköp eller trygghetsboende. Vi har gjort en sammanställning över de projekt vi skulle vilja genomföra kommande år. Projekten kan komma att genomföras under förutsättning att vi bl.a. kan säkra en långsiktig finansiering. Utöver följande projekt har vi beredskap för ytterligare nyproduktioner och renoveringar. Kv. Fiskarna, Parkgatan, Hagalund Vi planerar att bygga ca: 8-10 lägenheter i ett mindre flerfamiljshus. Lägenheterna blir 1:or och 2:or. I huset kommer det att finnas en hiss. Kostnaden blir ca: 10 miljoner kronor Målgrupp och syfte: Med de här mindre lägenheterna vänder vi oss till både äldre och yngre personer. Vi bygger huset nära centrum för att förtäta staden och erbjuda ett attraktivt boende i centrum. Närheten till den service som finns i Hagalundshuset bedömer vi som betydelsefull för målgruppen. Planerad projekttid: Beslut under hösten 2014 och genomförande preliminärt under Förslagsskiss Parkgatan 16 17

10 Kv. Kungsljuset och Prästgården, Kvarnsveden Vi planerar att bygga ca: 15 st, ca kvm stora, rad- och parhus i området runt prästgården. Vi planerar också att skapa ca 4 lägenheter i själva prästgården. Kostnaden blir ca: 40 miljoner kronor Målgrupp och syfte: Vi vänder oss till både äldre och yngre personer/familjer, där vi tror att de mindre rad- och parhusen kan erbjuda ett attraktivt boende i en lugn och vacker miljö. Planerad projekttid: Preliminär start under 2015 och färdigställande under Kv. Jonas, Skräddarbacken Vi planerar att bygga ca: hus/lägenheter i området. Kvarteret Jonas är ett bostadsområde där det kan byggas mindre rad- och parhus och/eller mindre flerbostadshus. Kostnaden blir ca: 60 miljoner kronor Målgrupp och syfte: Vi tror att detta projekt främst kommer att tilltala barnfamiljer eller personer som söker ett lugnt och naturskönt läge utanför stadens centrum. Skräddarbacken är idag ett uppskattat område och områdets attraktivitet kommer sannolikt att öka under kommande år. Planerad projekttid: Preliminärt Studievägen, Jakobsgårdarna Vi planerar att bygga ca: st enskilda och/eller parhus i området. I projektet vill vi prova ett koncept som inte tidigare genomförts hos Tunabyggen, en så kallad hyrköpsmodell. Tanken är att en del av de planerade husen ska erbjudas som hyrköp, medan de övriga blir traditionella hyresrätter. Hyrköp innebär: Att man under en viss tid hyr huset för att sedan köpa huset till ett förutbestämt pris. Det blir då att betrakta som så kallade egna hem, dvs. att du äger och ansvarar för ditt hus. Kostnaden blir ca: 45 miljoner kronor Målgrupp och syfte: Främst bedömer vi att yngre familjer som önskar ett eget hus kommer att tilltalas av projektet. Genom hyrköp kan vi erbjuda ett attraktivt och ekonomiskt alternativ i ett fördelaktigt läge i Borlänge. Planerad projekttid: Preliminärt Bältartäppan, Centrum Vi planerar att bygga ca: Kostnaden blir ca: Målgrupp och syfte: Planerad projekttid: Preliminärt lägenheter i centralt läge med närhet till det mesta. Vi planerar ett större flerfamiljshus med en spännande utformning. 90 miljoner kronor I detta projekt vänder vi oss till en bred målgrupp. Lägenheterna kommer att tilltala många med tanke på husets centrala läge, och då det kommer att vara tillgänglighetsanpassat. Med Bältartäppan bidrar vi till att öka antalet bostäder i centrumområdet. Förslagsskiss Kv. Kungsljuset Förslagsskiss Studievägen Förslagsskiss Bältartäppan 18 19

11 Buskåker Vi planerar att bygga: Planerad projekttid: Preliminärt Vattenparken Vi planerar att bygga ca: Kostnaden blir ca: Målgrupp och syfte: Planerad projekttid: Preliminärt ett nytt bostadsområde i den södra delen av Borlänge, på en idag obebyggd tomt. Eftersom planerna är i ett så tidigt skede har ingen närmare beskrivning av projektets omfattning eller målgrupp gjorts. Vi ser dock möjligheten att skapa attraktiva nya lägenheter för människor som vill bosätta sig utanför det centrala Borlänge. Bostäderna skulle även bli ett bra komplement till vårt redan befintliga bostadsområde på fastigheten intill rad- och/eller flerbostadshus i området Vattenparken omedelbart väster om Kupolen. Några av bostäderna kan komma att bli bostadsrätter. 65 miljoner kronor Projektet vänder sig till en bred målgrupp som söker ett naturskönt och lugnt läge, men ändå nära till service, handel och resecentrum. Renoveringsprojekt Jakobsgårdarna Vi planerar: Projekt Jakobsgårdarna handlar om att utveckla och förbättra boendemiljön för våra hyresgäster i området. Hittills har åtgärderna varit av teknisk karaktär och dessa åtgärder kommer att fortsätta under ett antal år. Åtgärderna handlar om att förbättra boendemiljön i husen, vilket bl.a. sker genom att vi åtgärdar tak och fasader. Därutöver åtgärdar vi ledningar i mark och rustar undercentraler som styr värmen i området. Området är ca 30 år gammalt, därför är åtgärderna nödvändiga innan vi kan fortsätta med förändring av den yttre miljön. Kostnaden blir ca: 30 miljoner kronor per år. Målgrupp och syfte: Hyresgäster i bostadsområdet ska få en förbättrad boendemiljö. I dialog med hyresgästerna förändrar vi också på sikt den yttre miljön, med fokus på trygghet och tillgänglighet. Planerad projekttid: Pågår till ca 2020 Renoveringsprojekt Tjärna Ängar Vi planerar: Under hösten 2014 kommer vi att upphandla den första etappen i renoveringen av bostadsområdet Tjärna Ängar. Åtgärderna kommer främst att vara tekniska. De syftar till att förbättra boendemiljön i respektive lägenhet, men åtgärdspaketet kommer också att utveckla den yttre miljön med fokus på trygghet och tillgänglighet. Projektet kommer sannolikt innehålla viss nyproduktion i området. Det kan vara att vi bygger på en extra våning på något hus och/eller att vi helt enkelt bygger ett nytt hus i området. Kostnaden blir ca: 60 miljoner kronor per år. Målgrupp och syfte: Med projektet vänder vi oss till såväl nuvarande hyresgäster som till nya presumtiva Borlängebor. Syftet med projektet är att genomföra tillräckliga tekniska åtgärder för att förbättra boendemiljön i respektive lägenhet. Det kommer inte att handla om några lyxrenoveringar. Planerad projekttid: Preliminärt Vi kommer att fortsätta med ett aktivt underhållsarbete i vårt övriga bostadsbestånd. Till detta räknar vi att avsätta ca 50 miljoner kronor årligen. Förslagsskiss till renoveringsprojekt Tjärna Ängar

12 Beslut i stadsfullmäktige att införa en bostadsstiftelse. Bostadsstiftelsen Hyreslägenheter i Borlänge bildas. Stora Tuna Bostadsstiftelse bildas. Bullermyrens Centrum färdigställs. Kvarnsvedens Centrum färdigställs. Domnarvets Centrum färdigställs. Buskåker färdigställs och ägs av Tunabyggen i dåvarande skepnad. 500 lägenheter byggs i kv. Palsternackan i Bullermyren. Stiftelsen Hyreslägenheters första produktion av egna hem. Inflyttning i de 108 första lägenheterna (av 1250) i Tjärna Ängar. Borlänge stad & Stora Tuna kommun går samman och blir Tunabyggen. Kv. Ulrika i Skräddarbacken färdigställs. Jakobsgårdarna färdigställs. Tunabyggen förvärvar det kulturklassade bostadsområdet Hushagen. Bomässan Bo 91 hålls i Borlänge. Kv. Yngve, Urd (centrum) och bostäder i Ornäs, Bysjön och kv Oxen i Hagalund. AB Stora Tunabyggen fyller 50 år. 18 lägenheter i BoKlokhusen på Lergatan. Tunabyggen får uppdraget att förvalta kommunens fastigheter. Stadsradhusen i Dalen. 18 lägenheter i BoKlokhusen på Hummelgatan. Försäljning av fastigheter i Kvarnsveden och Östermalm. Studentboendet Locus byggs i Tjärna Ängar. Stråket i Bullermyren invigs. Tunabyggen fyller 60 år. Ombyggnad i kv. Palsternackan, för bättre tillgänglighet och påbyggnad av nya lägenheter, in-leds med Betesgatan 10 och 11 nya lägenheter. Ombyggnad av Wikmanska huset Vattugatan med installation av hiss. Ombyggnad av Dalen 4 med 8 st lägenheter och installation av hiss. Ombyggnad av Betesgatan 8 med 13 nya lägenheter. 12 nya lägenheter i kv. Skuld. 5 nya lägenheter i enplansradhus på Vintervägen, Östermalm. Ombyggnad av Betesgatan 6 med19 nya lägenheter. Planering av stadsdelsförnyelse i Jakobsgårdarna. Ombyggnad och tillbyggnad av Utanfors, Tunabyggens nya huvudkontor. Ombyggnad av Betesgatan 4. Nybyggnad av omsorgsboende, fastighet Kungsljuset 12 med 47 lägenheter. Nybyggnad av gruppboende, fastighet Vinkelhaken 2 med 5 lägenheter. 110 lägenheter i kv. Lisselhagen på Tångringsgatan färdigställs. Planering av renoveringsprojekt Tjärna Ängar inleds. Ombyggnad av Betesgatan 2 med 21 nya lägenheter. Försäljning av omsorgsfastigheterna Kungsljuset och Vinkelhaken

13 AB Stora Tunabyggen bygger, äger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler i Borlänge. Tunabyggen, möjligheternas boende! Produktion: Tunabyggen Tryck: Printeliten, tryckt i 600 ex, september AB Stora Tunabyggen Box Borlänge BESÖK Utanforsgränd 2 TEL FAX E-POST ORG NR

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer