Se om ditt hus - Studiehandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se om ditt hus - Studiehandledning"

Transkript

1 Se om ditt hus - Studiehandledning Byggnadsvård som cirkelämne: Byggnadsvård är ett stort ämnesområde. Det handlar om att vårda hus från alla möjliga tider, byggda av alla tänkbara material i ett otal byggtekniker. En tv-serie om åtta halvtimmesprogram kan inte täcka in mer än en bråkdel av detta. Programmens huvudsyfte är att genom exempel lyfta fram sätt att förhålla sig till ett hus och låta oss träffa människor, som kan mycket om äldre byggnadstraditioner och gamla byggtekniker. Byggnadskulturerna skiftar mellan olika delar av landet. Även om vi i programserien får besöka en rad hus på olika platser, kommer de flesta av oss inte att få se sitt eget hus eller få just sina frågor besvarade. Det är så det skall vara. God byggnadsvård utgår från det enskilda huset och inte från generella metoder. Därför är den verkliga resan den du gör i ditt eget hus. Studieplanen: Studieplanen är tänkt att användas som en handledning för nio träffar om tre studietimmar à 45 minuter, men cirkeln kan naturligtvis läggas upp flera andra sätt. Tanken är att vid varje studietillfälle utgå från ett program, som man antingen tittar på gemensamt, eller som deltagarna har sett innan de kommer till cirkelträffen. I många fall kommer nog deltagarna att ha egna hus att relatera sina frågeställningar till, men det är ingen förutsättning. Man skulle också kunna tänka sig att hela cirkeln gemensamt studerar ett hus i grannskapet och relaterar programinnehållet till detta. Cirkelledaren: Cirkelledaren kan vara en kunnig byggnadsvårdare, som med sin erfarenhet kan ge fördjupning och praktiska råd på deltagarnas frågor. Han/hon kan också vara en amatör med intresse för gamla hus som, på samma villkor som övriga i gruppen, söker svar på frågorna i fördjupningsmaterialet. Cirkelledaren bör ha läst igenom fördjupningsmaterialet innan cirkeln börjar. Fördjupningsmaterial: På URs hemsida under adressen finns förutom programbeskrivningar och smakprov på programinnehållet också fördjupningstexter, som knyter an till, fördjupar och problematiserar programinnehållet. Där finns också en litteraturförteckning och länkar. Lämpliga delar av detta material kan skrivas ut och användas som kursmaterial. För enkelhetens skull har vi i denna handledning kopierat lästipsen från hemsidan och lagt in dem 1

2 efter varje kursavsnitt. TV-programmen kan lånas via Mediecentraler eller beställas via URs Kundtjänst på telefon eller via e-post: Praktiska moment: I en cirkel om praktisk byggnadsvård är det bra om kursdeltagarna själva kan få prova på att använda olika material och tekniker. Tänk då på att tiden rusar iväg när en grupp skall göra en övning. Kanske kan det vara lämpligt att ägna en av lektionstimmarna åt övning. Om gruppen är intresserad kan man annars förlägga praktiska moment till en heldag under eller efter studiecirkeln. 2

3 Program 1 Lär känna ditt hus Förhållningssätt, byggnadstraditioner, lär känna huset, skador Det första programmet i serien handlar om vad byggnadsvård är och tar upp förhållningssätt och olika sätt att ta sig an ett hus. Programledaren Linda Lindblad möter personer som ger sin syn på ämnet. Först får vi träffa Håkan Bagger som köpt ett gammalt hus. Han berättar varför han fäst sig vid just detta hus. Baggers renovering återkommer sedan i flera av de följande programmen. Med kunskap och rätt åtgärder kan man rädda vilket hus som helst. Biologen och skadedjursexperten Johan Mattsson hälsar på hos husägaren Kjell Emilsson, vars hus har rejäla rötskador. Johan reder ut vad det är för organismer som angripit huset och orsaken till angreppen. Oftast går huset att rädda. Om man arbetar sig fram steg för steg, kan man komma tillrätta med de flesta skador av den här arten, menar Mattsson. Göran Gudmundsson, byggnadsantikvarie i Gysinge, ger sin syn på hur man vårdar gamla hus: Man ska bara göra det som är helt nödvändigt. Om man byter och ändrar för mycket, blir det till sist bara en kuliss kvar, menar Gudmundsson. Programmet avslutas med ett besök hos Kerstin och Lars Johansson som vill ha hjälp med att bygga om ett hus från Arkitekt Anna-Karin Ljung lyfter fram husets många kvaliteter och ger tips på hur man kan anpassa huset efter nya krav utan att ändra för mycket. Mål och syfte med träffen är att börja reflektera över sin egen och andras syn på byggnadsvård och hitta några förhållningssätt som ringar in ämnet. Material: Kommunalt kulturmiljöprogram eller förteckning på skyddade byggnader i området. Deltagarna får gärna ha med sig bilder av sina egna hus. Kursledaren kan ta fram material om några hus som är vanliga i trakten. Hjälp utifrån? Bjud in någon som arbetar med byggnadsvård vid länsmuseer, länsstyrelser eller kommuner för att ha som bollplank i diskussionen, någon som också kan berätta om de lokala byggnadstraditionerna. Frågeställningar att ta upp i cirkeln: Vad är egentligen byggnadsvård? Försök hitta ord som ringar in fältet. I programmen kommer det fram minst två olika synsätt. Vilka är dessa? K-märkning vad är det? Vem gör det? Vilka hus är skyddade där du bor? Utgå från texten på Är mitt hus k-märkt.? på 3

4 Vad har du för hus? Utgå från deltagarnas egna hus eller välj ut några andra. Vilka hustyper är vanliga i den trakt du bor? Utgå från artikeln Planlösningar och hustyper på hemsidan. Låt deltagarna göra en enkel uppmätning av en planlösning till nästa gång. Det talas ofta om modernt liv i gamla hus. Vad betyder det för dig? Är kraven vi har förenliga med god byggnadsvård? Att läsa Specialnummer Byggnadskultur Se om ditt hus Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2006 Hantverket i gamla hus Millhagen R, Byggförlaget, 1998 Så renoveras torp och gårdar Hidemark O, ICA-förlaget, 1995 Trähus- en handbok Malmborg A, Prisma, 2002 Vårda och renovera trähus Thurell S, Byggförlaget 2005 Byggnadsvård i praktiken I-IV Gudmundsson G, Wennberg P, Byggförlaget Frågor och svar om byggnadsvård Lindbom R, Wenander W, Hjälpreda - kulturhistorisk byggnadsinventering Rosén, S Nordiska museet 4

5 Program 2 Färg Traditionella färger. Användning, egenskaper och målningstips. I programmet om färg får vi stifta bekantskap med ett antal traditionella färger. Linda Lindblad makulerar väggar med papper och målar dem med hemmagjord limfärg. Målarmästaren Tom Granath blandar linoljefärg till ett plåttak som behöver målas om. Vi får följa arbetet från skrapning och tvättning till målning. Medan taket torkar går Linda ner i sin källare för att måla med kalkfärg, som är en enastående färg på mineraliska underlag, enligt Tom Granath. Om man är noggrann i valet av färger ska man inte heller göra avkall på kvaliteten på de verktyg man använder. Tom Granath varnar för att köpa penslar till extrapris på bensinstationen. Penselns borst har betydelse för hur penseldraget blir, hur mycket färg som går åt och hur lätt det går att måla. Det får vi sedan bevis på när han stryker en spegeldörr med linoljefärg. Två privathus hinner vi med i det här programmet. Håkan Bagger jobbar vidare med sin stuga och hittar färgspår, som berättar om husets byggnadshistoria. Pär Erlandsson har ett torp från 1920-talet med rötskador i timret. Han visar hur man gör en halvsulning på de skadade stockarna. Mål och syfte med träffen är att få grundläggande kunskaper om traditionella färger och börja reflektera över vad det är för färg man köper till sitt hus. Praktiska moment: Det är bra om man kan få prova att måla med några olika färger som tas upp i programmet. Lättast att arbeta med är linoljefärg, limfärg och slamfärg. Man hinner faktiskt göra lite egen färg och provmåla med den på en timme. Bryt gärna färgen med några pigment det är roligt och lärorikt. Material: Ingredienser för färgtillverkning, Täckpapp, några olika färgburkar (olika färgtyper) som är vanliga idag. Penslar och material för provmålning. Torrpigment för brytning. 5

6 Frågeställningar att ta upp i cirkeln: Vad är det i burken vi köper? Jämför ingredienserna i den färg du gjort med en färg som färgaffären rekommenderar till samma arbete. Vad innehåller färgen? Stryk några olika färger i små ringar på en bit täckpapp. Studera denna nästa gång och se om färgen sugs in i materialet eller inte. Jämför torrhalt och pris för några olika färger. Läs mer om detta på Vilka fördelar respektive nackdelar har de olika färgtyperna som tas upp i programmet? Hur är ditt eller något annat hus färgsatt? Finns det regionala färgtraditioner där du bor som varit särskilt vanliga?* Vilka pigment är vanligast förekommande? Att läsa om färg Specialnummer Byggnadskultur Se om ditt hus Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2006 Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper Riksantikvarieämbetet, 1983 Arkitekter om färg & måleri. Dreijer C, Jerkbrant C, Wikner C-E Byggförlaget 1992 Så målade man, svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Fridell-Anter K, Wannfors H, Svensk Byggtjänst Utvändig färgsättning Fridell-Anter K, Enberg K, Svensk Byggtjänst 1997 Färg Blank Y, Byggnadsvård Qvarnarp 1997 Historiska oljefärger i arkitekturen och restaurering Lyckman-Karlsdotter K, Färgarkeologen 2005 Färgen på huset Fridell-Anter K, Formas

7 Program 3 Tak Takkonstruktioner, takmaterial och takavvattning Av alla de typer av tak som finns, är det endast ett fåtal som berörs i tv-programmet. Förr speglade taktäckningsmaterialet näringsfång och produktionsmetoder i ett område. Idag har alla hus liknande tak. Taket är dessutom den del av ett hus, som är mest utsatt för väder och vind och är därför ofta förnyat eller utbytt. Linda Lindblad befinner sig i Frank Karlssons skog i Halland. Frank väljer ut den mest tätvuxna granen, som har få kvistar och där barken kan plockas bort i bitar, stora som enkronor. Då vet han att det är ett moget träd. Hemma på gården står spånhyveln. Den ska hyvla spån av granen så fort som möjligt efter det att trädet har fällts, så att inte träet hunnit torka. Parallellt med att Frank tillverkar spån arbetar snickaren Marie Nilsson med att byta taktegel på sin stuga. Stugan hade från början ett spåntak. Det låter Marie sitta kvar och lägger tegeltaket på ett undertak av träfiberskivor. Linda besöker också Hantverksskolan Da Capo. Det är rätt plats för den som vill få teoretisk och praktisk utbildning i bygghantverk. Prefekten på skolan, Ola Wetterberg, berättar om utbildningen och behovet av hantverkskunskap. Programmet avslutas med ett besök i Ormesta by utanför Örebro, där vi får träffa några bybor som arbetar aktivt med att bevara sin by. Mål och syfte med träffen är att reflektera över olika takmaterial och dess betydelse för husets utseende. Praktiska moment: Gör en stadspromenad eller titta på några hus i närmiljön. Hur ser taken ut? Material: Låt deltagarna ta med olika takmaterial och jämför livslängd, underhållsbehov, vikt och andra egenskaper. Frågeställningar att ta upp i cirkeln: Vilka typer av tak är vanliga i ditt område? Har det alltid varit så? Varför är just den taktypen vanlig? Titta på gamla svartvita fotografier i böcker och arkiv hos din Hembygdsförening eller på museum. Här kan finnas bilder från slutet av 1800-talet eller tidigt 1900-tal. Även på välbevarade hus kan man se att detaljer har förändrats. Jämför taken på några olika hus. Vad är gammalt? Vad är förändrat? Vindskivor, takavvattning? Hur ser liknade hus ut med olika takmaterial? Tegeltak är idag vanliga i hela landet. Vilka tillverkare har funnits i din närhet? Kan man spåra tillverkaren av de tegeltak ni undersöker? Hur länge håller ett tak? Olika takmaterial har olika livslängd, men också olika pris. Vilket är mest ekonomiskt i det långa loppet, tegel- eller betongpannor? Är spåntak ett billigt tak? 7

8 Att läsa om tak Specialnummer Byggnadskultur Se om ditt hus Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2006 Taktegel, tegeltak Antell O, Raä 1986 Spån Raä 1981 Stickspån Wedman S, Raä 1998 Skiffertak Blomberg A, Raä 1997 Äldre järnplåt, Raä, 1979 Äldre papptak Raä 1985:7 Utvändig renovering Gudmunsson G, Wennberg P, Byggförlaget 2002 Skansens handbok i vården av gamla byggnader Skansen

9 Program 4 Material och miljö Virkeskvalitet. Puts och bruk, tegel och sten i hus. Eldstäder. Skorstenar Linda Lindblad beger sig till Gotland för att lära sig mera om hur byggteknik och material har påverkats av förhållandena där. Hon träffar byggnadsantikvarie Stefan Haase som förklarar att gotländska byggnadstraditioner inte bara är vita stenhus. De typiska gotländska trähusen är bulhus, eller skiftesverkshus, men virkesbristen gjorde stenhusen allt vanligare. Att alla stenhus skulle vara vita på Gotland är också en myt. Haase berättar om stenhus som är röda, gula, rosa, blå och till och med svarta. På mellersta och norra Gotland finns många färgade hus. Vilken färg som är mest populär varierar från socken till socken. Även interiörerna visar prov på en sprakande färgglädje. Gotlänningar har alltid gillat starka kulörer. Dave Smisser är murare på Gotland och i programmet reparerar han putsen på en parstuga från talet. Linda får en lektion i hur Smisser lappar och lagar putsen och hur han till sist ger huset den grova yta, som originalet hade. I Halland träffar Linda Sten Nilsson, en bygghantverkare som arbetar med gamla tekniker och material. Han bygger en sjöbod i skiftesverksteknik, som inte kräver rakt och långt virke. Sten använder inte metallförband, d v s spik och skruv, och han anser att eken är världens bästa byggmaterial som håller i århundraden. Om människan ska leva på jorden ytterligare tusentals år, måste hon vara noga med att hålla sig till rena, ekologiska, lokala material, anser Sten Nilsson. Program fyra avslutas med två husbesök. Hos Håkan Bagger pågår arbetet med stugans grund, när Linda hälsar på. Gustav Willers bor i en prästgård i Södermanland från 1720-talet. Han har gått grundligt tillväga när han återställt gården i sitt ursprungliga skicka och tagit ordentligt med tid på sig. Syftet med träffen är att reflektera över och lära sig mera om olika äldre byggmaterial och att förekomsten av byggmaterial och virke är olika beroende på var i landet man befinner sig. Material: Träbitar från olika träslag av olika god kvalitet. Lera och sand för att blanda lerbruk. Hjälp utifrån? Det kan vara en bra idé att bjuda in någon ämnesexpert till denna träff. Säkert är det svårt att hitta någon som kan alla material, men trä som byggmaterial kan man säkert hitta någon som kan berätta om. 9

10 Frågeställningar att ta upp i cirkeln: Hur ser byggnadstraditionerna ut hos dig? Vilka material har man använt? Varifrån kommer de? Vilka av de byggmaterial som hittills tagits upp i programmen finns att köpa i närmaste bygghandel/färgaffär? Varför är det så? Inom byggnadsvården ställer man höga krav på virkeskvaliteten. Undersök utbudet av bra virke i närmiljön? Besök en trävaruhandel och titta. Vilka träslag finns att köpa? Hur länge håller olika byggmaterial? Två års garanti är vanligt idag, andra skryter med femton. Vissa av de material vi möter har hållit i flera hundra år. Lönar det sig att bygga som förr? Att läsa om material och miljö Specialnummer Byggnadskultur Se om ditt hus Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2006 Kalkputs 2 Hidemark O, Raä 1984 Äldre murverkshus, reparation och ombyggnad Humble O, 1990 Flyttning av gamla hus Gudmundsson G, Wennberg P, Byggförlaget 2001 Bruk - Faktablad Byggnadsvård Nääs 1992 Från Stock till stuga Håkansson S, 1999 Liggtimmerhus - tillsyn och reparation Söderberg U, Raä 1992 Skiftesverk i Sverige Henriksson G, 1996 Trä - byggnadsmaterial förr och nu Raä 1987 Var virket bättre förr? Raä, Nordiska museet 1982 Hantverket i gamla hus Millhagen R, Byggförlaget 1998 Den verkliga kakelugnen Cramér M, Borås 1991 Kakelugnar Tunander B, Thunander I, Icaförlaget 1973 Spisboken: kaminer, spisinsatser, kakelugnar Mårtensson H, Svensk Byggtjänst 1994 Husets hjärta Mårtensson H, Akantus

11 Program 5 Fönster Fönstertyper, fönstrets delar, underhåll av gamla fönster, energi. Fönsterprogrammet inleds med att programledaren Linda Lindblad byter ut 70-talsfönstren i ett 20- talshus mot gamla spröjsade fönster med blåsta glas. Det gör att huset återfår sin själ. Att ta vara på gamla fönster lönar sig så bra att det uppstått en ny yrkeskår, fönsterhantverkare. Svante Palmgren är fönsterhantverkare och förutom att han är en kunnig yrkesman är han en god pedagog. Svante visar fönsterrenovering steg för steg i sin verkstad. Vi får också träffa glasmästare Anders Restadh som visar hur man blyinfattar fönster. Sonja Allbäck, pionjär inom fönsterhantverket, berättar för Linda att det inte finns anledning att byta ut gamla fönster ur energihänseende. Genom renovering och mindre förändringar har man kunnat förbättra värmeisoleringsförmågan hos gamla fönster betydligt. Som ett exempel berättar hon att ett 120 år gammalt fönster, som hon testat, visade sig ha ett bättre U-värde än ett treglasfönster från 80- talet. Husägare i dagens program är Daniel Åkerman i Färila, som visar hur han lyft en gammal gård ur förfallet. När han ska bättra spritputsen på husets fasad, gör han precis som man gjorde förr. Han hämtar sjögruset till pusten i brinken ned mot Ljusnan. Daniel visar också hur han värmeisolerat en gammal pardörr. Syftet med träffen är att lära sig datera äldre fönster, se dess kvaliteter och förstå att det lönar sig att renovera dem. Material: Gamla fönsterbågar i varierande skick och ålder. Olika sorters glas. Hjälp utifrån? Till denna träff kan man med fördel bjuda in en fönsterhantverkare, som både kan förevisa och berätta om fönster och fönsterrenovering. Länsmuseet har tips på namn. Frågeställningar att ta upp i cirkeln: I programmet får vi lära oss att man kan renovera de flesta fönster. Om det hade varit möjligt, skulle man då ha bevarat de 70-talsfönster Linda tog bort, som en årsring i husets historia? Vad svarar kursdeltagarna på den frågan? Jämför tre olika fönster av varierande ålder och skick. Resonera kring ålder, skick, skador, och fundera på om de går att reparera? Arbeta gärna i grupper och låt dessa redovisa inför varandra vad man kommit fram till. Sonja Allbäck refererar till en undersökning vid Lunds Tekniska Högskola. Det går att läsa om undersökningen på Jämför de U-värden man mätt upp där med några fönster från byggvaruhuset. Titta sedan på detaljutformning och virkeskvalitet och fundera över om det lönar sig att byta ut gamla fönster. 11

12 Att läsa om fönster Specialnummer Byggnadskultur Se om ditt hus Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2006 Fönster - historik och råd vid renovering Antell O Raä 1988 När husen fick glasögon: om fönsterglasets historia Lundqvist I, 1988 Fönster - en kunskapsöversikt Bülow-Hübe H, Lund 1996 Lågemissionsglas och renovering förbättrar gamla fönsters värmeisoleringsförmåga Fredlund B, Lund 1999 Program 6 Konstruktion Grund, timmerstomme, skiftesverk, stolpverk, murade hus, isolering. Programmet handlar om olika typer av huskonstruktioner. Först berättar timmermannen Göran Andersson om timmerstommen och dess konstruktion. - Många tror att timring bara är skicklighet med yxa. Men det mesta är tänkande, säger Göran. Hemma i Söderbärke i Dalarna arbetar Linda Lindblad med en stolpverkskonstruktion efter en lokal förebild i trakten. Linda visar hur man gör en sinnrik hörnskarv. Anna Johansson är kakelugnsmakare och har sedan barnaåren varit fascinerad av kakelugnar. Anna berättar om kakelugnens konstruktion och visar hur man gör kakel till en ugn. Ibland kan gammal och ny teknik fungera bra tillsammans. Michael Andersén är byggmästare och en sann vän av korsvirkestekniken. Korsvirket i hans magnifika bygge är av ek, taket av strå och för de 40 cm tjocka väggarna har han utvecklat en ny isoleringsteknik, där han blandat lättklinkerkulor i leran och sanden. Lättklinker är ett inte helt accepterat av alla byggnadsvårdare, men Andersén är nöjd med resultatet. Programmets husägarreportage kommer från Vekhyttan. Där har Maja Malmberg låtit konstruera ett fantastiskt hus av lera. Endast traditionella färger som slamfärg, kalkfärg, äggoljetempera och Falu rödfärg har använts. Syftet med träffen är att utifrån program och litteratur få ökad förståelse för hur gamla hus är konstruerade. Viktigast är att man inser att man inte hade sämre konstruktioner förr bara annorlunda. Material: Till denna träff är det bra om man kan hitta ett lämpligt hus och studera hur det är konstruerat. Det är bra om det finns skador. Hjälp utifrån: Kanske kan man välja ett hus där ägaren kan berätta själv. Titta gärna på en hembygdsgård. 12

13 Frågeställningar att ta upp i cirkeln: Stommen är husets skelett, som bär och håller ihop. Ändå vill många husägare kapa och göra ingrepp. Utgå från en konstruktion (timmer, korsvirke eller annan) och fundera kring hur den hänger ihop. Vilka delar bär upp andra? Vilka delar tar upp dragkrafter och förhindrar att huset går isär? I programserien talas om olika typer av grunder. Läs artiklarna på Vilken typ av grund har ditt hus? Isolering är ett komplicerat område, som ofta ställer till bryderi för husägaren, och åsikterna om metoderna går isär. Läs bland annat artiklarna i specialnumret Byggnadskultur 2006 om isolering och diskutera dem inom gruppen. Är gammal isoleringsteknik bättre än den vi använder idag? Att läsa till avsnitt 6 Specialnummer Byggnadskultur Se om ditt hus Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2006 En liten bok om mögel Ewing A, 2003 Fukthandbok: praktik och teori Nevander L, 1994 Hussvamp - faktablad Byggnadsvård Nääs, 1998 Skadedjur och andra gäster inomhus Mourier H, 1976 Vandrande fukt, strålande värme Hagentoft C 2003 Äldre murverkshus, reparation och ombyggnad Humble O, 1990 Flyttning av gamla hus Gudmundsson G, Wennberg P, Byggförlaget 2001 Bruk - Faktablad Byggnadsvård Nääs 1992 Från Stock till stuga Håkansson S, 1999 Liggtimmerhus - tillsyn och reparation Söderberg U, Raä 1992 Skiftesverk i Sverige Henriksson G, 1996 Trä - byggnadsmaterial förr och nu Raä 1987 Svenska jordhus med lera eller kalk Palmgren, L-A, Stockholm

14 Program 7 Golv Bjälklag, golvmaterial, läggning, ytbehandling och skötsel. I det här programmet tas olika typer av trägolv upp. Magnus Börjesson är timmerman. Linda Lindblad hjälper honom i arbetet med att tillverka ett plankgolv. De arbetar med yxa, snörslå och olika hyvlar: lång hyvel, not- eller spånthyvel. Kraven på virket till ett sånt här golv är höga. I Grythytte kvarn pågår ett byggnadsvårdsläger. Här får vi träffa Carl von Essen från Svenska byggnadsvårdsföreningen. Han var med om att starta de första byggnadsvårdslägren i Sverige. På lägret i Grythyttan samlas husägare, byggnadsvårdsstuderande, allmänt intresserade och arbetar tillsammans som volontärer. Det blir ofta diskussioner, där kunskap utbyts och där idéer kläcks. Bo Svensson är golvläggare och en mästare på parkettslipning. Han berättar steg för steg hur han gör så att ett gammalt slitet golv blir som nytt. Bygghantverkaren Mathias Alton vinterbonar ett sommartorp. Det är en ursprungligen en parstuga från 1850 i Nävesta. Beställarens önskemål styr mycket av arbetet, menar han. Ofta blir det kompromisser mellan gammalt och nytt. Syftet med träffen är att lära sig mera om olika golvmaterial och hur de sköts. Golven är viktiga för hela rummet. Material: Det är naturligtvis bra, men svårt, att ha med sig prover på olika golvmaterial. Kanske kan man hitta olika exempel i det hus man studerar. Frågeställningar att ta upp i cirkeln: Homogena trägolv känns kanske exklusivt. Jämför kostnaden att lägga ett så tjockt golv direkt på golvbjälkarna med kostnaden för skivmaterial, lim och laminatgolv. Hur stor är skillnaden? Vilket håller längst? Diskutera för- och nackdelar med golvvärme i gamla hus. Byt erfarenheter med varandra kring olika golvbehandlingar. Olja, såpa, lack, målat Att läsa Specialnummer Byggnadskultur Se om ditt hus Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2006 Byggnadskultur - temanummer om isolering Svenska byggnadsvårdsföreningen 2002 Bygga grund Hemgren P, 1998 Dessa fantastiska golv, engelska tiles i Sverige Stjernberg A, Byggförlaget 1999 Stengolv, tegelgolv, trägolv linoleum - faktablad Byggnadsvård Nääs Invändig renovering Gudmundsson G, Wennberg P, Byggförlaget 2002 Hantverket i gamla hus Byggförlaget

15 Så renoveras torp och gårdar Hidemark O, ICA-förlaget, 1995 Vårda och renovera trähus Thurell S, Byggförlaget 2005 Frågor och svar om byggnadsvård Lindbom R, Wenander W, 2001 Program 8 Spår Detaljer: snickerier, dörrar, tapeter. Det sista programmet i serien är till stora delar inspelat i Voxnadalens hälsingegårdar. Få platser i landet har så välbevarade gamla hus. Trots det har det skett förändringar, men långsamma och på husens villkor. Linda Lindblad gör sällskap med arkitekten Mimmi Göllas när hon vandrar runt i gårdarna i Voxnadalen. Göllas har mycket att berätta om hur livet levdes i de välmående byarna, hur fester firades i överflöd och i många dagar. Tillsammans hittar de spår som berättar denna historia. Ingela Broström är byggnadsantikvarie med tapeter som specialitet. Vi får följa henne genom hälsingegårdarnas rum och salar och höra om hur tapeten, från att ha varit en sällsynt lyx, få förunnad, blev en vanlig inredningsdetalj i varje hem. Vi gör ett sista besök i Baggers hus och tittar tillbaka på året som gått. Bjälklagen är på plats, isoleringen är klar, avloppssystemet är i funktion. Men mycket arbete återstår med fönster, innertak och vind. Men så här långt är byggnadsvårdaren Håkan Bagger nöjd med sitt verk. Slutligen får vi träffa Jonatan Malm, som har skaffat sig en gård i Dalsland. Han rustar den varsamt, men kommer genom arbetet att lämna sina spår till eftervärlden. Syftet med träffen är att deltagarna skall börja leta efter spår och studera detaljer i gamla hus. Det man inte ser kan man heller inte vara varsam med. Frågeställningar att ta upp i cirkeln: Ett förhållningssätt till byggnadsvård är att hus berättar om människors liv. Tänk tillbaka på de hus vi besökt. I vilket av dessa tycker du att spåren av ägarna levt kvar bäst? Gör en snickerivandring i ett hus med Anders Franzéns artikel om snickerier (Specialnumret av Byggnadskultur 2006 se nedan) i bakfickan. Försök läsa husets historia utifrån snickarens spår. Nya installationer av el, vatten och värme är ofta oundvikligt i gamla hus. Diskutera olika lösningar Tapeter berättar mycket om ett hus historia. Kanske har någon i gruppen tapetprover från sitt hus. Försök tillsammans att datera dem. Man blir ofta förvånad över hur ofta man tapetserade om förr. 15

16 Att läsa om spår och detaljer Specialnummer Byggnadskultur Se om ditt hus Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2006 Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering Rosén S, Stockholm 1984 Byggnadsvård i praktiken IV, Invändig renovering, Gudmundsson G, Wennberg P, Byggförlaget 2002 Byggnaders särdrag, En stilhistorisk handbok Växjö 1995 Kompletta snickerier Rydberg P, Ur Byggnadskultur nr 4/1998 Detaljerna gör rummet Franzén A, Byggnadskultur nr 2/2002 Tapetboken Broström I, Hidemark E, Byggförlaget Avslutning/ studiebesök Den sista träffen i cirkeln lämpar sig väl för ett studiebesök. Kanske finns det någon duktig hantverkare eller specialist man kan besöka och fördjupa sina kunskaper genom. I vissa delar av landet finns byggnadsvårdscentra och byggnadsvårdsbutiker, som säkert tar emot en grupp intresserade kursdeltagare. Den sista träffen är också ett bra tillfälle att diskutera hur man vill gå vidare och fördjupa sig i ämnet. Kanske är ni några som skulle vilja ha en praktisk kurs i fönsterrenovering eller lära er mura kakelugnar. Då krävs det i allmänhet en kursledare med specialkunskaper. Länsmuseernas byggnadsantikvarier brukar kunna tipsa om hantverkare i länet som kan mycket om gamla hus. Ni kan också vända er till Svenska Byggnadsvårdsföreningen, vars länsombud ofta är mycket kunniga. Kanske är det något länsombud som skulle vilja arrangera en kurs. Till denna sista träff är det bra om någon från studieförbundet kommer på besök och fångar upp idéerna i gruppen. Vad är möjligt? Hur hittar vi fler deltagare? 16

17 Ofta bildas det nätverk efter en kurs och någon kanske vill arrangera en återträff. Byt adresser och telefonnummer med varandra om ni inte gjort det tidigare. Lycka till med studiecirkeln och ta hand om husen Björn Ohlén författare och byggnadsantikvarie 17

1 Närvarande Olof Edin, Jamtli Reidar Johansson Inger Henricson. 2 Iakttagelser MINNESANTECKNING

1 Närvarande Olof Edin, Jamtli Reidar Johansson Inger Henricson. 2 Iakttagelser MINNESANTECKNING MINNESANTECKNING Objekt Klippsta, Rensjömarken 1:1, Bodums socken, Strömsunds kommun Datum 2013-06-11 1 Närvarande Olof Edin, Jamtli Reidar Johansson Inger Henricson Klippsta uppfördes som ett kronotorp

Läs mer

Litteraturtips Byggnadsvård

Litteraturtips Byggnadsvård Litteraturtips Byggnadsvård Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Alla foton är tagna av Viveca Ohlsson/Kulturen. framsida: Bosebo kyrka på Kulturen insida: Hyvel ur Kulturens samlingar baksida:

Läs mer

LITTERATUR I URVAL. om Hallsbergsbygden:

LITTERATUR I URVAL. om Hallsbergsbygden: LITTERATUR I URVAL om Hallsbergsbygden: Aktiebolaget Joh. Thermaenius & son. Hallsbergsverken, VME Industries Sweden AB, Hallsberg 1995 Andrén, Erik. Skogaholms herrgård. Skansen, Stockholm 1976 Brukat

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Lerklining. Historik. Utvändig lerklining. Invändig lerklining

Lerklining. Historik. Utvändig lerklining. Invändig lerklining Lerklining Historik Användandet av lera i byggnadskonstruktioner är en mycket gammal tradition och har en mängd olika användningsområden då den både isolerar och vindtätar samt ger att bra underlag att

Läs mer

Januari 2015. Oxnäs, Fjällbacka, Kville socken. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. v 1. v 2. v 3. v 4. v 5

Januari 2015. Oxnäs, Fjällbacka, Kville socken. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. v 1. v 2. v 3. v 4. v 5 Kalender 2015 Funderar du på att renovera? Sätt dig in i hur ditt hus fungerar; var försiktig med att blanda nya och gamla konstruktioner. Nya och gamla material och tekniker fungerar på olika sätt. Lita

Läs mer

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren Fixar fusk bygge Hösten 1668 stod hela Skoklosters slott under tak och hantverkarna firade taklagsöl. Våren 2014 började takpannorna plockas ner över nordöstra hörnet och restaureringen av taket kunde

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad Byggnadsvård Knappt tio procent av byggnadsbeståndet i Sverige är uppfört före 1900. Många äldre hus är om- och tillbyggda till oigenkännlighet, vilket gör de välbevarade byggnader som återstår desto mer

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet

KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet RE:NOVERA 2013 Ideon Gateway Lund Konferens om hållbar fastighetsrenovering 2013-11-12 KONTAKTUPPGIFTER KWARK AB KRISTER

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org Aktiviteter Lärarhandledning till www.varsamt.org 1 Inledning I denna handledning ger vi förslag på aktiviteter som är kopplade till webbplatsen varsamt.org. Förslagen är framtagna med syftet att vara

Läs mer

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Uppdrag, projekt mm 1993-2009 arkitekt Måns Hallén Bygghyttan Ekonomisk Förening 1993-1998 Upprustning Fengersfors Bruk 1993-1998 Byggmässan Friska Hus

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget här är fantastiskt med kvällssolen som ligger på och den rogivande utsikten

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar.

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar. det enkla boendet. Ett hus att trivas i Det Enkla Boendet är ett hus på 103 kvadratmeter med en hög boendestandard, låg energiförbrukning och en oslagbar trivselfaktor. Huset är gediget byggt med noga

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA En naturlig produkt som bara blir vackrare med åren Från bränd lera till svensk klassiker På latin betyder tegel bränd lera. Och det är precis vad

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Nätverket för byggnadsvård i Västmanland Verksamhetsberättelse för 2013

Nätverket för byggnadsvård i Västmanland Verksamhetsberättelse för 2013 Nätverket för byggnadsvård i Västmanland Verksamhetsberättelse för 2013 Föreningens ändamål Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främst inom Västmanland verka

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Ytterväggen: Grånad timmervägg eller fodring i pastelltoner?

Ytterväggen: Grånad timmervägg eller fodring i pastelltoner? Stomme C u r a t i o B y g g n a d s v å r d s f ö r e n i n g i Å b o l a n d r. f. C u r a t i o T u r u n m a a n k o r j a u s r a k e n t a m i s y h d i s t y s r. y. Ytterväggen: Grånad timmervägg

Läs mer

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Antikvarisk medverkan Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Gryteryds socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:74 Anders Franzén Antikvarisk medverkan

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Gammaldags Linoljefärg

Gammaldags Linoljefärg 03 12 05 Gammaldags Linoljefärg Linoljefärg har som vi redan noterat använts under mycket lång tid och har haft naturliga variationer både beroende på målarens kunskaper och erfarenhet som på geografiskt

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Fogdevägen 2 Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Fogdevägen 2 Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Hamnfogdegården - ett unikt och välbevarat 1850-talshus i Södermanland.

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGHISTORISK ÖVERBLICK Trä och putsfasader har målats sedan långt tillbaka. Färgurvalet har, på grund av ekonomi och hållbarhetsaspekter,

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Storgruvetorpet, Pershyttan

Storgruvetorpet, Pershyttan Storgruvetorpet, Pershyttan Gamla Pershyttan 3:67, Nora socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:16 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

Beskrivning. Fem dagar senare kund vi leverera den första skissen baserad på utvecklingsarbetet från de tidigare villaprojekten.

Beskrivning. Fem dagar senare kund vi leverera den första skissen baserad på utvecklingsarbetet från de tidigare villaprojekten. Beskrivning Idén till vindöga föddes under en bilresa mellan Gävla och Stockholm då X-House Stefan Lövblom berättade att de skulle uppföra ett visningshus på en ny typ av hus-expo på Arlanda. Vi hade i

Läs mer

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47 KLOKA HEM badrum Sammetslent badrum De magiskt sammetslena i villan i Hovås i tadelakt ett och vackert mate rial av maroc De hade stött på materialet i södra Spanien och efter en resa till Marocko hade

Läs mer

Färgkarta. Utomhus. Kulörer för träfasader

Färgkarta. Utomhus. Kulörer för träfasader Färgkarta Utomhus Kulörer för träfasader Hitta rätt kulör Provmåla huset innan du bestämmer dig Att välja kulör till sitt hus är inte det enklaste. Framförallt om du vill byta kulör på det. Men med hjälp

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Välkomna till fastigheten Oppvreta 1:8 i Dingtuna

Välkomna till fastigheten Oppvreta 1:8 i Dingtuna UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

Brunkullavägen. Län Jämtland Typ Villa Kommun Bräcke Storlek 183 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Brunkullavägen. Län Jämtland Typ Villa Kommun Bräcke Storlek 183 m2. enligt överenskommelse. tidigast Brunkullavägen 13 Län Jämtland Typ Villa Kommun Bräcke Storlek 183 m2 Område Gatuadress Brunkullavägen 13 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Lättskött enplanshus med centralt läge. Nära till skola,

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Christer Erlandson brassar stekt potatis och falukorv.

Christer Erlandson brassar stekt potatis och falukorv. 24 kulturvärden 3.2014 Fritt valt arbete Vem vill ägna sina sommarmånader åt att reparera ett gammalt hus man aldrig ska bo i? Fler än vad du tror. Kulturvärdens chefredaktör Mia Fernlund åkte på byggnadsvårdsläger

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

GAMMAL TRÄBEBYGGELSE. Vård och upprustning ..., * \...-,., of "... ~. =::... :;.~. ~~~~~:::::~ , ' ,... Asa Gen/ors jk 92/97

GAMMAL TRÄBEBYGGELSE. Vård och upprustning ..., * \...-,., of ... ~. =::... :;.~. ~~~~~:::::~ , ' ,... Asa Gen/ors jk 92/97 83 GAMMAL TRÄBEBYGGELSE Vård och upprustning..., * \...-,., of "...... ~. =::... :;.~. ~~~~~:::::~,.,..., ',,.....,, \, ' o Asa Gen/ors jk 92/97 84 Inledning Att vårda ett gammalt hus kan på många sätt

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä möjlighet att bygga Massivtimmerhus: utmärkt luft kvalité... och en känsla av levande trä - huset som lever. Och i vilket det är bra att leva. Traditionell byggnadsteknik: genom att utnyttja vackert och

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar.

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. 14 Paradiset vid vägs ände Ibland blir det inte som man tänkt sig. Varken Gunilla eller

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år.

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå fasadsystem Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå är ett målningssystem i tre delar för träfasader och fönster som skyddar fasaden i många år. Det är specifikt framtaget för att

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

önster RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

önster RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN önster I Råd och riktlinjer berättas det om de olika byggnadsdelar som är utmärkande för modernismens sammanhållna bebyggelsemiljöer. Genom en skildring

Läs mer

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se VÄLKOMMEN UPP! BLT Projektering siktar högt genom att skapa kvalitativa och stillfulla drömlägenheter av

Läs mer

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

MÅLARMÄSTERLIGT. Historien om ett måleri

MÅLARMÄSTERLIGT. Historien om ett måleri MÅLARMÄSTERLIGT Historien om ett måleri Det här var tänkt som en reklambroschyr för vårt företag BW Måleri. Men det blev egentligen mer av en hyllning till ett yrke och ett hantverk. För i tider av allt

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Fastigheten är en jordbruksfastighet och kommer delas

Läs mer

Kulturmiljöprogram för Sikhjälma fiskehamn

Kulturmiljöprogram för Sikhjälma fiskehamn Kulturmiljöprogram för Sikhjälma fiskehamn Råd och rekommendationer för att bygga och bygga om i kulturhistoriskt värdefull miljö 1 FÖRORD Sikhjälma fiskehamn med sina båthus och kokhus är en mycket välbevarad

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Torpet Skivermåla 1:6

Torpet Skivermåla 1:6 Rapport 2012:215 Antikvarisk medverkan Torpet Skivermåla 1:6 Horns socken Kinda kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Torpet

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Brunkullavägen 13 Kommun Bräcke Storlek 7 rum (5 sovrum) / 183 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Brunkullavägen 13 Kommun Bräcke Storlek 7 rum (5 sovrum) / 183 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Bräcke Storlek 7 rum (5 sovrum) / 183 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lättskött hus i ett plan med två separata ingångar och låg energiförbrukning. Hörntomt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Transport. Trävaror. Trähus

Transport. Trävaror. Trähus Transport Trävaror Trähus Husköpet den största affären i livet Den som köper ett hus gör säkert sitt livs största affär. För kunden är den ett oerhört viktigt val. Att hitta ett hem och att hitta rätt.

Läs mer