Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renoveringsråd för äldre hus i Tanum"

Transkript

1 Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

2 Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

3 ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja Lindstedt, Cecilia Wingård omslagsbild Florö, Tanums Kommun redigering och layout Björn Schagerström/Slogan förlag Rio Kulturkooperativ tryck Munkreklam AB isbn RIO KULTUR KOOPERATIV

4 Innehåll Förord... 5 Lokal bebyggelsehistoria... 6 Lär känna ditt hus Grunden Stommen Fasad och snickerier Taket Fönster och dörrar Färg och kulör Trädgården, omgivningen kring huset Tillbyggnader och komplementbyggnader.. 39 Ekologiskt synsätt i gamla hus Litteraturtips Ordlista... 47

5

6 Förord I Tanums kommun finns många hus och bebyggelsemiljöer som är värda att bevara, dels beroende på att de är vackra men också för att de är bärare av ett stycke synlig kulturhistoria som skänker karaktär, identitet och förankring åt miljöer som växt fram på en plats under lång tid. Hus är intressanta för att de säger så mycket om en tidsanda, vad som var viktigt då, men också för att de är personliga och präglats av byggherren och efterföljande ägare. Det finns därför många anledningar till att närma sig ett äldre hus på ett respektfullt sätt. En förutsättning för ett sådant förhållningssätt till ett hus är kunskap om material, byggnadsstilar, färger och om varför en viss detalj haft en viss utformning. I miljö- och byggnadsnämnden arbetar vi främst med kulturmiljöfrågor genom rådgivning vid bygglov och vid planläggning. Det är dock bara i samband med större förändringar av ett hus som det blir föremål för nämndens granskning och rådgivning. De flesta hus förändras stegvis genom små åtgärder som inte blir föremål för några myndighetsbeslut. Vi har därför insett att den främsta garanten för att vi även framledes ska ha välbevarade äldre hus och värdefulla kulturmiljöer i kommunen är intresserade och kunniga fastighetsägare. Det är ett faktum att material åldras och att nya ägare till äldre hus har nya behov. Denna skrift syftar till att ge lite praktiska råd till den som har ett äldre hus och ett intresse för att bevara husets karaktär och själ. Miljö- och byggnadsnämnden hoppas därför att med denna skrift att öka intresset för och kunskapen om hur ett äldre hus kan förnyas utan att förvanskas. Skriften är författad av Cecilia Wingård på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun och under ledning av plan- och byggchef Martin Kvarnbäck och byggnadsinspektör Cajsa Friberg. Karl-Erik Hansson miljö- och byggnadsnämndens ordförande

7 Lokal bebyggelsehistoria Tanum är en kommun som rymmer såväl landsbygd som tätort, såväl inland som kust. Kommunens landskap sträcker sig från kala, bergiga öar i väster till djupa skogar och berg i öster. Kustlandskapet och inlandslandskapet är helt olika miljöer som inramar husen i Tanum. Tätorterna ute vid kusten, jordbrukslandskap och gårdar i skogen. Byggnaderna i jordbruksmiljöerna har utvecklats i sakta mak. Husen har förändrats utifrån trender men framförallt efter behov. Byggnaderna i kustlandskapet har förändrats i sjok, tagit stora kliv framåt. Det är till kusten människor har sökt sig i samband med sillperioder och stenindustrins framväxt. Det var ortsbefolkningen och deras hantverkare som bar upp och utvecklade byggnadstraditionen. Det är först i och med 1930-talets funktionalism som man frångick det traditionella arkitekturtänkandet och de historiska stilarna. De lokala byggnadstraditionerna förlorade sin betydelse i samma takt som lokalsamhället införlivades i storsamhället. Innovativa uppfinningar har hjälpt till att utveckla boendet, Kakelugnen på 1700-talet och järnspisen på 1800-talet förändrade radikalt levnadssättet. Fler rum kunde användas under vinterhalvåret och stugorna blev renare och mindre sotiga. Men aldrig har det gått så snabbt som under de senaste hundra åren. Nya byggnadsmaterial har tillkommit i rasande takt och under efterkrigstiden skulle allt gammalt bort och det moderna in. Man bytte fasadmaterial, fönster, dörrar och takmaterial mot nya, med förhoppningen att de skulle vara underhållsfria. I efterhand har många material dock visat sig underhållsfria på så sätt att de varit omöjliga att underhålla. Idag finns alla möjligheter och man kan i stort sett bygga vad som helst, hur som helst. Tekniken finns och så även ett stort urval av material. Utmed kusten har placeringen av husen påverkats starkt av samhälleliga förutsättningar. Sillperioderna drog likt guld mängder av människor till kusten En vedspis insatt i tidigare öppen eldstad. Bakugnen är inbyggd i murstocken, luckan saknas.

8 Hus renoverat i mitten av 1900-talet. Man ersatte då träfasaden med den underhållsfria eterniten och de spröjsade fönstren med ospröjsade. och de bosatte sig där de fick plats, på de kala obrukbara berghällarna mellan jordbruksmark och hav. Fisket på västkusten har alltid varit fritt, till skillnad från Östersjökusten där fisket har varit sammankopplat med jordinnehav. Eftersom man inte ägde marken man bodde på fick man begränsat utrymme för sitt hus, vilket gav den täta bebyggelse som man kan se i fiskelägena. Det saknades också då anledning att markera några gränser. Avsaknaden av staket och häckar gjorde att de boende utan svårigheter kunde ta sig fram mellan husen utmed hävdade stigar. Utifrån detta utvecklades småningom gatunätet under början av 1900-talet då gatorna fastställdes, fick namn och beläggning. Del av Fjällgatan, Fjällbacka, är en av de få bevarade allmänna stigarna mellan husen i samhället.

9 Hustyper Bland de traditionella hustyperna, som var vanliga fram till funktionalismen på 1930-talet, kan man i Tanums kommun hitta två huvudtyper av hus, med undergrupper. Enkelstugor/ryggåsstugor De mest anspråkslösa små stugor som var vanliga för den stora allmänheten före 1700-talet var enkelstugor med ryggås, dvs. de saknade vindsbjälklag. Under 1700-talet gick man över till att bygga dessa stugor med vindsbjälklag och ryggåsstugan blev en enkelstuga. Enkelstugorna var i sin enklaste form indelade i Exempel på en enkelstugas planlösning två rum, kök och stuga, eller stôva, med loft. Denna form kunde kompletteras med kammare, förstuga och förrådsutrymmen ofta byggda med lägre tak, en snedtäcka, eller s.k. skygga. Ingången kunde vara direkt i köket eller via en mindre förstu och/eller förstukvist med Ett av de få bevarade ryggåsstugorna i Tanums kommun. Gotte-Lars stuga i Tångane, Tegelstrand, numera hembygdsmuseum.

10 Hus där snedtäckan integrerats i huset. Grebbestad ett litet tak och vindskydd, ett s.k. bislag. Eldstaden var till att börja med öppen och murstocken med bakugn sköt ibland en bit utanför väggen. En variant på enkelstuga i övriga Sverige var parstugan som hade en förstu och liten kammare i mitten av huset flankerad av rum på var sida. Under 1800-talet fick enkelstugorna ibland högre väggliv och en inredd vind och i denna form återfinns enkelstugor bland de hus som stenhuggarna byggde under de första årtiondena på 1900-talet. Stenhuggarbostad från 1930-talet. Förlängt 1974 för att få plats med toalett och hall. Rådalen, Heestrand

11 Ett äldre dubbelhus med lågt väggliv, parställda fönster och en förlängning på gaveln som ursprungligen kan ha inrymt en svale. Gamla vägen, Sannäs. Tidstypiskt dubbelhus från slutet av 1800-talet med högt väggliv och trapphus på gaveln. Håkebacken, Fjällbacka.

12 Dubbelhus Längre fram på 1800-talet blev dubbelhusen i stort sett allenarådande även om enkelhusen fram till en bit in på 1900-talet var de mindre bemedlades hus. Dubbelhusen fick sitt namn för att planlösningen från enkelhusen dubblades, dvs man hade två kammare och två rum runtomkring en murstock. Det finns även en variant som hade diagonala kammare, dvs köket och det större rummet låg i motsatt hörn av huset med varsin kammare bredvid sig. Dubbelhusen byggdes i olika storlekar och de fick olika karaktär beroende på hur trappan till vinden placerades. Enklaste varianten var att placera trappan i ett hörn i köket eller kammaren i ett särskilt skåp med dörr för att undvika kallras. Visste man att man skulle inreda vinden som bostad direkt eller när man byggde om Exempel på planlösning i ett dubbelhus. Detta hus har en förlängning med svale likt huset i Sannäs på sidan 10. Större dubbelhus med hög stengrund och väggliv samt glasveranda i två våningar. Hökebacken, Hamburgsund.

13 så uppförde man i regel en förstu på gaveln där också trappan fick plats (se s. 10, Fjällbacka.). Denna variant med parställda fönster på framsidan huset och förstukvist på motsatt långsida är väldigt typisk för det nordbohuslänska dubbelhuset. Tack vare förbättrat fiske med sill och större båtar fick befolkningen möjlighet att bygga större dubbelhus på västkusten (se bild på föregående uppslag). De blev bredare och högre och de två kamrarna blev därmed till rum samt att fler rum kunde få plats på vinden. I dessa hus kunde man välja att lägga trapphuset på gaveln men oftare förlade man trappan i ett särskilt rum, en hall inom husets fyra väggar. I hallen byggdes då också i början av 1900-talet en toalett om det fanns tillgång till vatten och avlopp. Vid denna tid inredde man i regel vinden redan från början och man gjorde ofta en stor källare. På några platser kan man se en påkostad variant av dubbelhusen med tre eller fyra fronter, eller frontespiser som sträcker sig över hela husets bredd. En variant av dubbelhuset är tvåkammarhuset. Den typen av planlösning är mycket vanlig i bland annat Fjällbacka och fick namnet efter att varianten uppmärksammats av Bohusläns museum i början av 1990-talet. Tvåkammarhuset har en tydligt markerad fram och baksida och har en mer rektangulär form än det kvadratiska dubbelhuset. På husets framsida ligger två rum på var sida om en hall dit man kommer via en förstukvist. På motsatt sida ligger köket i mitten flankerat av två kammare eller en kammare och en köksförstu alternativt svale. En större variant på tvåkammarhuset har två murstockar och en gång emellan från hallen till köket. Fina exempel på trefrontshus i Kämpersvik. Tvåkammarhusets planlösning. Källa: Särtryck ur BOHUSLÄN, Årsbok Exempel på hus med tvåkammarhusplan. Mörhult, Fjällbacka

14 Lär känna ditt hus Genom alla tider har trender kommit och gått. Det är lätt att fastna även i dagens estetiska ideal och att vilja anpassa husen till dessa. Ur kulturhistoriskt perspektiv är det dock intressant att kunna avläsa alla årsringar i historien så att även kommande generationer kan uppleva de unika miljöer som finns utmed Bohusläns kust. Sätt dig in i hur ditt hus fungerar; var försiktig med att blanda nya och gamla konstruktioner. Nya och gamla material och tekniker fungerar på olika sätt; Lita på beprövade konstruktioner. Äldre konstruktioner är oftast inte lika känsliga för brister som uppkommer. Grund murad med fältsten

15 Grunden Hur, och med vad, grundmuren är murad säger oerhört mycket om husets ursprung och ålder, eftersom grunden sällan förändras. Under första hälften av 1800-talet murades oftast grunden med fältsten. Till att börja med hade man låga kallmurade eller kalkbruksmurade grundmurar som hade som främsta funktion att jämna ut bergets eller markens ojämnheter samt lyfta upp huset från den fuktiga marken. I regel bar då hörnstenarna upp timmersyllen. Ibland hade man en mindre källare under huset som ev. kunde fungera som jordkällare. Då gjorde man skalmurar, dvs. dubbla stenmurar, och fyllde mellanrummet med sand, jord eller grus. Mullbänk var ett annat alternativ till grund. Då fylldes hela utrymmet under huset upp till bjälklaget med sand och sten. Uthusens grunder var i regel kallmurade även längre fram på 1800-talet. Under andra hälften av 1800-talet, när stenindustrin startade, uppfördes stenmurarna med huggna granitblock alternativt med s.k. skrotsten, dvs. sten som blivit kasserad i stenbrotten. De huggna granitblocken fogades ofta med en tunn cementfog som gavs en rund profil för att hindra vattnet att tränga in. Ibland höjde man grunden och utnyttjade utrymmet till källare. I slutet av 1800-talet var det många källare som var höga som våningar. Där inredde man en enklare lägenhet dit man flyttade sommartid, medan övervåningen hyrdes ut till sommargäster. Bakugnen flyttades då från köket ner i källaren. På 1930-och 1940-talen blev cement och betonghålsten vanligare som grundmaterial och då putsades grunderna, antingen med spriteller slätputs. Tuktad fältsten Skrotsten

16 Tänk på! Huggna granitblock. Spritputs. Har huset en äldre grund och marken omkring är torr och väldränerad är det oerhört sällan något behöver åtgärdas. Små sättningar och rörelser i grunden innebär i regel ingen fara. Är stommen av timmer eller liggande plank så händer inget mer än att huset blir lite snett. Kontrollera om marknivån har höjts på grund av förmultnade växtdelar. Då behöver man gräva rent så att inte fukten får möjlighet att krypa upp i stommen. En grund med natursten mår bäst av att inte blir överputsad med cement. Risken är att sättningar bildar sprickor i putsen där fukt kan tränga in och ha svårt för att komma ut, med frostsprängningar som följd. Cement är en senare företeelse (även om redan romarna använde något liknande) och murarna är i regel murade med kalkbruk om något bruk har använts. Att ha en synlig granitgrund är att föredra såväl estetiskt som konstruktionsmässigt. Den kontrasterar fint mot träfasaden och blir dessutom en synlig rest av stenindustriepoken. Vill du trots allt putsa grunden är det mer fördelaktigt att använda kalkbruk som är följsammare än cement. På de yngre grunderna fungerar det dock med cementputs.

17 Stommen Slät laxknut där knutarna låser fast varandra. Slät enkel knut som låses fast genom att man spikade ihop dem. Stommen, dvs. husets skelett, har traditionellt utgjorts av trä, trots stor skogsbrist i Bohuslän. Stommarna byggdes i mer skogsrika trakter, såsom Bullaren, och fraktades sedan ner till kusten. Ursprungligen var det liggande rundtimmer som gällde för enklare bostadshus. Knutarna sammanfogades genom urholkningar i stockarnas underdel. Längre fram höggs timret slätt, s.k. skrädning, in- och utvändigt. Detta gjorde det sedan möjligt att klä fasaden med panel. De äldre timringsteknikerna hade alltid utskjutande knutar. Knutarna var hårt utsatta för väder och vind vilket gjorde att man ofta klädde in dem, s.k. knutlådor. Det gjorde man även om man inte klädde in resten av huset. När sågarna utvecklades under talet började man använda sågat timmer i husstommen. Knutarna gjordes istället släta och timmerknutarnas sammanfogningar blev alltmer avancerade. Vanlig blev den släta laxknuten försedd med komplicerade hak (se bild bredvid). När det blev vanligt att klä in huset med panel under 1800-talet så gjordes inte timret och knutarna lika fina då de ändå skulle kläs in. Husen utmed kusten kläddes inte endast av statusskäl utan även för att timret bättre skulle stå emot de salta vindarna. När stommen hade byggts och taket lagts på väntade man i regel ett år innan man satte in fönster och panelade huset då timret måste torka och sätta sig först. I slutet av 1800-talet började det bli vanligare att bygga huset med först liggande plank och sedan även stående. Det gick åt mindre virke och en större fri-

18 Nedplockning av timmerhus från 1860-talet på S.Torp, Kville, hösten het gavs vad gällde planlösningen. Liggande plank utgick från samma teknik som liggtimmer medan stommen med stående plank byggde på att man mellan en överliggare och en syll placerade lika långa plankor. Med denna byggteknik kunde man lättare framställa standardiserat byggmaterial på sågverken. Bland de mindre bemedlade spred sig två typer av byggnadstekniker i slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet, knopp och kubb. Knopp är avkapade plankbitar som murades på samma sätt som tegel, med fibrerna längs med väggen och med lerbruk. Troligtvis slog tekniken igenom i samband med att den stående plankstommen blev populär. En teori är att skeppare fyllde skeppen med spillvirke från sågverken i Glomma för att inte gå tomma tillbaka. Alternativt fick arbetare på sågverken plocka med sig avkapade plankbitar vilka utgjorde ett billigt byggmaterial. Kubb är vedträ som staplades tvärs väggen, med lerbruk emellan. De användes oftast i uthus och lagårdar. Plankvägg där de stående planken är spontade i syllen nedtill och överliggaren/hammarbandet upptill.

19 Alternativt putsades även väggarna med lera. I våra trakter var kubbhus vanligast från slutet av 1800-talet och under första hälften av 1900-talet. Enstaka hus har påträffats i kommunen där man kombinerat en timmerstomme med korsvirkesdel. Ett exempel är Kaptensgården i Grebbestad där det ursprungliga timmerhuset breddades med hjälp av väggar av korsvirke. Den liggande syllen och överliggaren stöttas upp en tvärställd bjälke och hålrummet är fyllt med tegelsten, murad med lerbruk. Den regelstomme som är i stort sett allenarådande i konventionellt byggande idag, slog igenom på 1940-talet. Exempel på hur en kubbvägg kan se ut. Tänk på! Knoppvägg, plankbitar murade med lerbruk Skyddas en timmer- eller plankstomme från fukt är den mycket hållbar. Det är dock viktigt att vara noga med följande punkter: Se till att taket inte läcker. Läckor i taket leds ner i stommen och kan leda till rötskador som kanske inte upptäcks förrän man avlägsnar ytmaterial. Håll rent för växtlighet omkring grunden för att undvika att syllen drar åt sig fukt. Har fönstren bristfälligt underhåll kan det leda till att fukt kan tränga in i stommen genom rötskadade fönsterbrädor eller karmar. Hängrännor och stuprör bör vara hela.

20 Rötskadad syll. Kontrollera skicket på stommen genom att sticka spetsen på en kniv in i träet. Är virket hårt är det friskt, är det mjukt är det rötskadat. Så länge kärnan är hård och frisk är bärkraftigheten inte äventyrad men ytliga rötskador kan vara ett tecken på att se över risken för fukt. Det viktigaste är att stoppa fukten, så att stocken får torka ordentligt. Får fukten tillgång till timret finns det nämligen risk att skadeinsekter såsom trägnagare och diverse svampar, som trivs i fuktiga miljöer, får fäste. Kontroll med kniv av timmer under fönster. Här är timrets skick mycket bra, endast spetsen av kniven går in i träet.

21 Fasad och snickerier I våra trakter är träpanel det absolut vanligaste fasadmaterialet bland äldre bebyggelse. Däremot blev det inte vanligt att sätta panel på sina hus förrän under 1800-talet. Seden kom, som mycket annat, från städerna, och ansågs göra husen finare och förnämare men fördelen var också att husen höll längre och blev tätare. Förutsättningen för att kunna få tag på fasadpanel låg i sågverksindustrins utveckling och genom de finbladiga sågarna. Paneltyperna har varierat över tid och hör samman med olika byggnadsstilar. Den äldsta typen är lockpanel med lika breda lock och underbrädor. Till att börja med användes okantat virke med en tydlig topp och rot. Dessa typer återfinns fortfarande på uthus och lagårdar medan man på bostadshus övergick till hyvlade eller mycket finsågade brädor med locklist. Locklistpanelen med ett smalare lock som täcker glipan mellan underbrädorna är på bostadshus sedan tidigt 1800-tal starkt dominerande men har funnits i olika utföranden. Den vanligaste idag är åslisten och denna var vanlig även på hus byggda före Variationer i underbrädornas bredd liksom på listens bredd är ett vanligt kännemärke för de äldre husen och bidrar till liv i fasaden. Hus byggda under 1800-talets mitt hade vanligen bredare locklist med en dubbel karnisprofil. På talen var det vanligt med en svagt välvd översida. Senare har det varit vanligt att klä uthus, men även bostadshus, med slätsågad locklist. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev den påkostade schweizerstilen populär och då blandade man gärna locklistpanelen med spontad Locklist med karnisprofil, vanlig under första hälften av 1800-talet. Åslist, dialektalt även kallad hattläkt. Från senare delen av 1800-talet är den vanligast förekommande. Svagt välvd locklist, vanlig på och 40-talen.

22 Schweizerstilen präglas av liggande och stående spontad panel, glasverandor och snickarglädje. Håkebacken, Fjällbacka. panel i sektioner både i liggande och stående utförande. Efter andra världskriget började en mängd nya fasadmaterial introduceras såsom eterniten (eller som det egentligen heter, asbestcementplattor), fasadtegel i gula och röda toner samt även den underhållsfria panelliknande plasten och plåten. Vad gäller snickerier så har även det varierat över tid och mellan olika byggnadsstilar. För de enklare enkel-och dubbelhusen från ca 1880-talet och tidigare var det enklare profileringar som gällde runt fönster och dörrar. Med Schweizerstilen utbröt ett frosseri i snickarglädje där man gjorde lövsågerier och profileringar på allt från vindskivor, takfotslister, fönster och dörromfattningar till verandor. Glasverandor och påkostade Exempel på fönsteromfattning, vanlig kring mitten av 1800-talet med likadant profilerade foder på tre av fönstrets sidor samt kraftigt profilerad underbräda. Fjällbacka.

23 Tre lokala varianter på dörromfattningar. Fr. v. Fjällbacka, Slottet och Grebbestad. Detalj av fönsterfoder vanliga i området Slottet, Tegelstrand, Heestrand på hus byggda omkring 1900.

24 förstukvistar följde med schweizerstilen och slog igenom starkast i badorter som Fjällbacka och Grebbestad. Den nya stilen sågs inte alltid med blida ögon i det schartauanska Bohuslän då sådant ansågs som onödigt krimskrams. Men så småningom tog även bönderna och fiskarna till sig denna nya stil och förfinade sina hus med verandor och snickarglädje. Taksprången försågs med lövsågade lister, verandafönstren fick sirliga spröjsningar och omfattningarna kring fönster och dörrar fick alltmer avancerade profileringar och lövsågerier. Här gavs stora möjligheter för lokala snickare att experimentera och utforma sin egen speciella variant. Den användes som ett sätt att manifestera social ställning och prestige. Exempelvis Fjällbacka har den karaktäristiska fjällbackaportiken som består av klassicistiska pilastrar med kannelyrer på var sida ytterdörren som bär upp en sågtandad fris. Märk att det i Tanums kommun inte finns så många påkostade verandor, oftare är det mindre verandor med lövsågade detaljer. Under 1920-talet vände trenden och snickerierna blev enkelt utformade utan profileringar. Tänk på! Kontrollera virkets skick genom att undersöka panelen med en vass kniv. Stick in spetsen och se efter hur långt den går innan du stöter på friskt virke. Är det bara det yttersta lagret som är mjukt kan man gott vänta med att byta ut virket. Kontrollera nederkanten på fasaden, nära grunden, samt under fönster då det oftast är på dessa ställen Klassicistiska inslag som användes vid Fjällbackaportiken. Ovan kannelyrer, högst upp sågtandad fris.

25 Nytillverkning av bred locklist med karnisprofil med traditionella metoder. Kaptensgården, Grebbestad. fuktskador uppstår. Byt sedan endast ut det som är nödvändigt, panel går att skarva. Måna om eventuellt äldre panel då du inte kan få tag på lika hög kvalitet idag. I regel är dagens panelbrädor dessutom mycket grövre sågade vilket försvårar målning med linolja och ökar risken för påväxt. Vid byte av panel och snickerier, ta hänsyn till husets ursprungstid för att se vad som passar bäst på respektive hus, snickarglädje på hus från sekelskiftet, enkla snickerier på hus från 1920talet och framåt. Finns det unika detaljer i området där huset ligger, t.ex utformningen av fodren och vindskivorna? Den äldre husfasaden och dess detaljer är svåra att återskapa. Paneltypen, locklistens form, klädselbrädornas bredd m.m. bidrar till stor del till det enskilda husets genuina intryck. På många äldre husfasader kan man också utläsa skeden av reparationer och om-och tillbyggnader genom små variationer i panelen. Har du en originalveranda på ditt hus så ta vara på den. Varje veranda är sitt eget original. Vissa mönster kan återkomma lokalt då lokala hantverkare hade sitt signum. Man valde ut bra virke till lövsågerierna. Det fanns säkerligen fuskbyggare även förr i tiden men virket som har varit för dåligt har försvunnit vid det här laget. Byt ut så lite som möjligt och kopiera noga de delar som ändå behöver bytas ut. Om du bestämmer dig för att isolera verandan så gör det från insidan för att inte påverka proportionerna eller tänk efter en gång till om det inte vore trevligt att ha en veranda som ett rum där man sommartid hör fåglarna sjunga och där man vintertid kan förvara pelargonerna och äpplena.

26 Taket Takets viktigaste funktion är att ge skydd för väder och vind. Ett tätt och isolerande tak är förutsättningen för att man ska kunna bo i huset och för att det ska kunna stå emot väta och vind. Estetiskt har dock utformningen betydelse för husets proportioner och takbeklädnaden bidrar till intrycket av ett hus. Ett brant tak utgör en större del av intrycket hos ett hus än vad ett flackt tak gör. Tegel ger andra skuggverkningar än ett slätt plåttak och det gör även ett större eller mindre taksprång. Takvinkeln gav och ger förutsättningarna för beklädnaden. Hade man torv på taket som var vanligt på de mindre, enklare husen på landsbygden var taklutningen tvungen att vara så låg att torven låg kvar. Hade man tegel eller skiffer kunde takvinkeln vara brantare. I vårt område har den traditionella takvinkeln för tegeltak varit omkring 32. Teglet som takbeläggningsmaterial fick genomslagskraft under 1800-talet hos allmänheten. Enkupigt tegel var då det vanliga fram till 1920-talet då tvåkupiga pannor blev allt vanligare. På grund av de täta kontakterna med Norge så återfinns även s.k norsketegel på vissa tak. Det har även förekommit andra beläggningar såsom falsad plåt (framförallt på större byggnader och i städerna), eternit och tjärpapp. Betongpannor har funnits under hela 1900-talet, dock i sparsam omfattning till att börja med. Den absolut vanligaste takformen på bostadshus är och har varit sadeltak. Vedbod och uthus fick ofta pulpettak. Det brutna och valmade taket återfanns Enkupigt lertegel. Tvåkupigt lertegel. Norsketegel.

27 först på större herrgårdar och liknande och spred sig till landsbygden under tidigt 1800-tal då större mangårdsbyggnader fick denna takform. Under början av 1930-talet kom det brutna taket tillbaka men då hade husen andra proportioner. Det valmade taket var traditionellt inte så vanligt i våra trakter. Tänk på! Olika taktyper, uppifrån och ner: sadeltak, pulpettak, valmat tak och brutet tak (mansardtak). På hus äldre än 1920 bör det ligga röda enkupiga tegelpannor. Äldre lertegel bör bevaras och om så behövs, ersättas med nytt lertegel. Man kan också samla de gamla som fortfarande fungerar på ena takfallet och lägga nytt på andra. Ett tegeltak med några år på nacken har en vacker patina som tar år att få på nya pannor. Äldre tegelpannor är också lite tjockare i materialet samt hårdare brända än nytillverkade, vilket gör att de håller bättre. Var de enkupiga tegelpannorna av dålig kvalitet visade det sig tidigt och de är då redan utbytta, vilket gör att man sällan behöver byta ut mer än någon enstaka efter en kall och snöig vinter. Betong och tegelimiterat plåttak ska helst undvikas i äldre miljöer. Vill du ändå byta till betongpannor, kontrollera så att takkonstruktionen klarar den extra tyngd det innebär. Gör det till en vana att gå över taket varje år, ersätt trasiga tegelpannor med hela, kontrollera läkt och papp så det är helt. Löv som trängt in under pannorna kan öka risken för läckage. Taket är husets viktigaste del, om det inte håller tätt kan det ge fuktskador i såväl stomme, bjälklag, innertak och väggar.

28 Fönster och dörrar Fönster Hur fönstren ser ut berättar mycket om husets ålder, förutsatt att originalfönstren är kvar. I annat fall säger det mycket om när huset har renoverats. Har fönstret många spröjsar med små glasrutor kan det vara riktigt gammalt, då glas var dyrt förr och tekniken heller inte fanns att tillverka stora glasrutor. Fönsterglas ansågs länge som en lyxvara som dessutom beskattades och det dröjde in på 1800-talet innan gemene man kunde kosta på sig några större fönster. Fram till 1930-talet tillverkades fönsterglas genom att man blåste upp en cylinder som man sedan öppnade och lade plant. Under 1920-talet gick produktionen över till en maskinell dragning eller valsat fönsterglas vilket gav ett jämnare glas utan luftbubblor. Sådana glas kan kännas igen genom randningar i ytan. På 1950-talet kom floatglaset, då man lät glasmassan flyta ut på en bädd av tenn. Floatglaset dominerar starkt idag och därför är det viktigt att vara rädd om sina gamla fönster som ger en helt annan skuggbildning än det helt plana floatglaset. Allteftersom tekniken utvecklades, förändrades fönstrens utformning. Den vanligaste fönstertypen var den som kom på 1800-talet, med två fönsterlufter och tre rutor i varje båge (se bild nedan). Den typen fanns kvar under hela 1800-talet och fick en renässans under 1920-talet. Den har stående proportioner, dvs. fönstrets höjd är större än dess Fönster placerade i par vilket är vanligt i de bohuslänska dubbelhusen.

29 bredd. Dessa mått gäller även glasrutorna. Kring sekelskiftet kom en fönstertyp som brukar gå under benämningen kors- postfönster. En tvärgående fönsterpost bildar tillsammans med mittposten ett kors. Variationer finns där nedre bågen är spröjsad, alternativt att de övre bågarna är småspröjsade. En variant som var vanlig i norra Bohuslän, om än annars i städerna, var fönstret med T-post. Fönstret har då tre fönsterlufter, två stående nedtill och en liggande upptill. På talen kom fönstren med ospröjsade bågar och två eller tre fönsterlufter. Dessa fönster var kopplade och bruket av lösa innanföns- Korspostfönster På dubbelhusen var det vanligt med gavelsidofönster. Omkring sekelskiftet 1900 så var det vanligt med triangulära fönster likt det på fotot ovan. Just denna spröjsning är typisk för området kring Heestrand och Slottet. Före och efter den perioden var det brukligt att de var rektangulära (se nedan). T-postfönster

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning

UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning VÄRMLANDS MUSEUM Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701 19 98 E-post: museet@varmlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se 2008 Värmlands

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 Nummer 1 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret samt Bergholmen, Torsholmen, Myrholmen, Lill-Ängsholmen, Stor-Ängsholmen och Risholmen. Handlingar Planbeskrivning Bestämmelsekarta Fastighetsförteckning Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla? Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

Kustbebyggelseprojektet

Kustbebyggelseprojektet Kustbebyggelseprojektet Ortspresentation Krokstrand Rapport 2011:29, bilaga 1 Kustbebyggelseprojektet Ortspresentation Krokstrand juni 2011 Rapportnr: 2011:29, bilaga 1 ISSN: 1403-168X Kustbebyggelseprojektet

Läs mer

Småskalig fastighetsförvaltning

Småskalig fastighetsförvaltning Småskalig fastighetsförvaltning Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Inledning...3 Myndighetskrav...4 Teknisk förvaltning...10 Hänvisningar till tabell 1 i bokstavsordning...17 Entreprenören...24

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72

tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72 tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72 insidan textiljakt Natten till den 14 augusti härjades Sävargården av en eldsvåda, som av allt att döma var anlagd. En epidemi av pyromanbränder har

Läs mer

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitektur i Luleå Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer

hallå BOSTAD Byta fönster? Vi tillverkar och installerar Boka kostnadsfritt hembesök på 031-50 82 50 eller besök ekstrands.com

hallå BOSTAD Byta fönster? Vi tillverkar och installerar Boka kostnadsfritt hembesök på 031-50 82 50 eller besök ekstrands.com Välkommen kontakta oss! PARHUS - 127 m 2 - NYBYGGNATION hallå Nyuppfört parhus (bostadsrätt) om 4-5 r.o.k i 2 plan med omedelbar närhet till skola, kommunikationer och bad. I entréplan fi nns en öppen,

Läs mer

Vi behöver mer hetta i hemmet LAGA MAT I MÄSTARKLASS!

Vi behöver mer hetta i hemmet LAGA MAT I MÄSTARKLASS! årgång 44 edition norr 1/11 efter vitt och svart känns de intensiva färgerna lockande Vi behöver mer hetta i hemmet Gör en belysningsplan och börja med accentbelysningen 14 sidor villavärme Bild: NIBE

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Bygga & renovera. Sektion 1 NYA ÅLANDS TEMATIDNING FREDAG 19 FEBRUARI 2010

Bygga & renovera. Sektion 1 NYA ÅLANDS TEMATIDNING FREDAG 19 FEBRUARI 2010 Bygga & renovera NYA ÅLANDS TEMATIDNING FREDAG 19 FEBRUARI 2010 Sektion 1 Skruv- historia Från havre- grynstapeter till spegelväggar Fisklåda, lergryta och plankstek Mariehamn förr i tiden 2 Bygga & renovera

Läs mer