Renovering av V-huset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering av V-huset"

Transkript

1 Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid husstyrelsens möte den 10 december 2009 och inkluderar därför synpunkter på förslaget från Mats och Susanna White om studierum på plan 1 samt möjliga omflyttningar av avdelningar i huset orsakade av detta förslag. Materialet är uppdaterat med avseende på synpunkter från husets avdelningar från remissen januari Sammanfattande texter finns i eller efter vissa avsnitt. Bakgrund LU Byggnad och LTH avser att renovera V-huset så att standarden generellt sett ökar. Hittills har två brukarmöten genomförts, det senaste var den 1 februari 2007 och nya brukarmöten kommer att genomföras under våren I minnesanteckningarna från mötet i februari 2007 framgår att renoveringen omfattar utbyte av ventilationssystemet (VAV-system med kyla), renovering av ytskikt och installation av ett heltäckande utrymningslarm. Ett automatiskt brand- och utrymningslarm monterades sommaren 2009 så den punkten utgår. Alla åtgärder som ska genomföras måste kunna visas upp innan på ett tydligt sätt så det framgår hur resultatet kommer att bli. Grunden för de åtgärder som redovisas nedan är att V-husets ventilationssystem ska bytas ut och att ytskikt (väggar, golv, tak och dörrar) ska renoveras. Den lösning som väljs måste presenteras innan så att konsekvenserna är väl beskrivna tillsammans med en tidplan för omflyttningarna. Utrymmen för studenter I många kurser som genomförs i V-huset används grupparbete som arbetsform. Detta verkar vara vanligare i V-huset än inom andra hus. Det ställer krav på tillgången till ändamålsenliga arbetsplatser för studenterna. Husstyrelsen anser att det ska skapas ett antal arbetsplatser där mindre grupper med studenter kan sitta och genomföra grupparbeten. Man kan tänka sig ett större rum som kan delas av med skärmar och att det i varje bås finns tillgång till ett arbetsbord och en stationär dator med innehåll som i datorsalarna. Storleken för dessa bås bör vara att de rymmer 8 studenter (och 10 i nödfall). Idag finns 106 platser (varav 40 i Brandkorridoren (rum 3400) och 14 i V:R2, rum 3116), se bilaga 1. Behovet av studentarbetsplatser uppskattas till ca dubbelt mot idag. Arkitekterna Mats och Susanna White har skissat på ett sådant förslag och ritningar finns framtagna. I grunden bygger förslaget på att hela TVRL-korridoren (1117A) tas i anspråk för grupprum. I förslaget finns det tre rum som det går att stänga dörren omkring sig samt två grupper med vardera fyra öppna grupprum. Dessutom finns en möjlighet att skapa en sk lounge i norra delen. I varje grupprum bör det finnas en datorarbetsplats. Utformningen får bestämmas. För att hålla ljudnivån på en behaglig nivå ska golven förses med matta liknande den som finns på Studiecentrum. I korridoren utanför grupprummen är avsikten att placera den stensamling som Teknisk Geologi använder i undervisningen och som idag finns i apparathallens källare. En flytt av stensamlingen är önskvärd då den är olämpligt placerad i dagsläget. Om förslaget realiseras blir antalet studieplatser 143 (inklusive 20 platser i Brandkorridoren men inga i V:R2). Då undervisning sker i V:Brand (i anslutning till korridor 3400) bör även korridoren utanför kunna användas som studentarbetsplatser men omfattningen bör vara mindre än idag för att minska störningen till lektionssalen och intilliggande kontor. I beräkningen av antalet platser har 28 platser som idag finns i rum 1125 och 1204 tagits bort då tanken är att åter lokalisera vaktmästeriet till dessa lokaler

2 White skissar även på en förändring av kommunikationen mellan dessa grupprum och V-café samt den nya matsalen V-supé. En intern trappa skulle då förbinda V-café med V-supé men detta avfärdas eftersom det inkräktar för mycket på de redan begränsade ytorna och att det finns praktiska skäl att ha lokalerna separerade. En extern trappa som förbinder V:café och V:supé bör dock utredas. V-supé bör i större utsträckning, om det är praktiskt möjligt, kunna användas som arbetsplats när det inte är lunchtid. I V:supé finns 50 platser och dessa ingår inte i de tidigare angivna antalen studentarbetsplatser. Det vore dock lämpligt om lokaler för lunch (V:Supé mfl) kunde används som studentarbetsplatser för att på det viset bättre utnyttja lokalerna. Utred möjligheten att expandera V:Supé ut mot Vattenhallen. Lokalen har högt användningstryck under lunchtid och mer yta vore välkommet. En aspekt som måste bestämmas är hur dessa nya grupprumslokaler på plan 1 ska användas. Det finns dels önskemål om att lokalerna ska kunna användas i undervisningen vilket gör att de måste vara bokningsbara. Det betyder att lokalerna blir mindre attraktiva som studentarbetsplatser eftersom studenterna kan tvingas lämna lokalen när en lektion börjar. Denna konflikt måste lösas och olika förslag har funnits t ex att enbart ha bokning vissa tider eller enbart för delar av utrymmet. Alla dörrar till rum som utnyttjas som studentarbetsplatser ska minst vara försedda med ett litet rektangulärt fönster (rektangulärt för att anpassas till stilen i huset, fyrkantigt ). Ej låsbara dörrar. Utrymme för administration för BI-teknologer behöver skapas då omfattningen är så stor att samordning med V-teknologerna blir problematisk. Ett utrymme för detta kan skapas i nuvarande konferensrum 2 (rum 3146A). Husprefekten har undersökt PBL-lokalbehovet och samtliga fem program (L, BI/RH, W och V) är positiva till att det finns möjligheter att förlägga undervisning i denna typ av små grupprum. Alla programmen har, i varierande grad, kurser som utnyttjar Case-metodiken eller PBL. De små rummen på plan 1 bedöms kunna användas av alla program i ett stort antal kurser, även sådana där Case eller PBL inte är en uttalad pedagogisk strategi. Det kan vara i kurser som har liknande undervisningsformer i mindre studentgrupper men som inte uttryckligen anges vara Case eller PBL. Case- eller PBL-inspirerad undervisning förekommer minst i sex kurser på BI- och RH-programmen och i minst fyra kurser på V-programmet av de kurser som programmen ger i V-huset. Studentarbetsplatser skapas på plan 1 i korridor 1117A och intilliggande lokaler. Golvet förses med matta och inreds enligt förslag. I varje bås ska det finnas en datorarbetsplats. Plats för stensamling skapas i det som idag är korridor (1117A). Studentarbetsplatser skapas för ca 20 personer i brandkorridoren (3400). Samtliga dörrar till rum som används som studentarbetsplatser förses med litet rektangulärt fönster. Möjligheterna för studenterna att äta medhavd mat bör förbättras. Det bör övervägas att expandera V:Supé ut mot Vattenhallen och att knyta ihop V:Supé och V:café med en extern trappa. Rum 3146A ändras till funktionärsutrymme för studenter (BIIF). Innergården och utemiljön I förslaget från White finns även en del förslag kring hur innergården kan användas i större utsträckning än idag. Marken i innergården är delvis täckt av en Sedummatta och övriga delar av ett trädäck. Det har funnits diskussioner att öka andelen yta som kan användas (Sedumplanteringen kan inte beträdas) t ex genom att glasa in ytor längs södra och/eller västra fasaden eller att enbart bygga över ett glastak och på så vis få ett skyddat utrymme för vistelse. Ett inglasat utrymme skulle även - 2 -

3 kunna komplettera studentarbetsplatserna i lokalerna innanför och/eller fungera som extra uppehållsutrymmen. Kräver kanske lite bättre isolering för att vara användbart. Placering av konstverk på innergården har också diskuterats. Några ytterligare konkreta förslag finns inte. Husstyrelsen ansåg att arkitekten skulle ges i uppgift att skissa på några olika förslag med målet att kunna utnyttja innergården mer för studenter och anställda att kunna vistas på. Några mer omfattande åtgärder finns i dagsläget inte som förslag för den yttre miljön. White skissar på en justering av studenternas grillplats utanför V-café. Det finns även önskemål om att skapa en gångväg från cykelparkeringen utanför V:C till denna grillplats. Behovet och möjligheten till extern belysning bör utredas. Detta kan få ingå i arkitektens uppdrag. Möjligheten att glasa in delar av innergården bör utredas. Tillgängligheten till innergården bör förbättras. Särskilda åtgärder för avdelningarnas kontor Korridorer i kontor ska vara försedda med ljudabsorbenter i taket och gärna lite fräschare färger på väggarna. Detta bör utredas av inredningsarkitekt. Generellt sett bör dörrar till kontor förses med en eller två glasrutor såvida inte annat anges nedan. Fler eluttag i kontor. Varje kontor där två personer kan sitta bör ha minst 4 datauttag. Teknik&Samhälle Kontorsdörrar förses med rektangulärt glas. Bibehållen ljudklass förutsätts. BML Byggnadsmaterial flyttar in i apparathallen plan 2 norra delen, se vidare bilaga 2. BML flyttar labbet i 2412 till källaren. TVRL Personal från TVRL plan 1 utom laboratoriet flyttar in på plan 3 i höghusdelen. Samtliga kontorsrum mot öster tas i anspråk ( ). Laboratoriet flyttas till apparathallen rum Ett nytt kafferum för Kstr, Byfy, InstallKlimat och TVRL ordnas i rum 3140 till Önskemål om dörr i korridor för att minska ljud från fikarum. Det gemensamma kafferummet leder till att Kstr/Byfy lämnar nuvarande kafferum i rum Befintlig dörr i korridoren 3120 bör förstärkas och förses med utrymningsbeslag på utsida då den förses med passerkortläsare. Inga glasade kontorsdörrar. Teknisk geologi Nytt takfönster i lunchrum liknande det för BML. Inga glasade kontorsdörrar. Brandteknik och riskhantering Lunchrum ordnas i rum 1433 och Fler kontorsrum skapas i befintligt brandlaboratorium enligt förslag. Ytterligare dörrar till avdelningens lokaler monteras

4 Mindre ombyggnad på plan 3. Lunchrum blir kontor och kopiering. Kompletterande kontorsdörrar glasas. Byggnadsfysik Byggnadsfysiks lab flyttas från 2439 till Rummet förses med solskydd pga temperaturkänsliga mätningar. Ska vara PVC-matta på golvet. Nytt förråd skapas i källaren (0141). Öppna dörr 4136 till korridor. Sätt igen dörr mellan 4136 och Inga glas i dörrarna utom till Byggnadsmekanik Byggnadsmekanik (akustik) tar över akustikhallen. Vaktmästarkuren rivs. Personal från Lunarc sitter kvar i befintliga lokaler. Nuvarande konferensrum 1 byggs om till kontor för doktorander. Mindre ombyggnad i laboratorium för teknisk akustik. Absorbenter bör bytas i ekofria rummet (1313) och ekorummet (1315) behöver mindre justering av väggarna. Samtliga akustiklab är i behov av en elektrisk översyn. Akustikern i huset Delphine Bard vill gärna påverka utformningen mer i detalj då nödvändig kompetens inte är enkel att hitta. Huset Vaktmästeriet flyttar in i rum 1125, 1202 och Motivet är att samla husets gemensamma servicefunktioner (bibliotek och vaktmästeri) till en plats. Glasad gång mot apparathallen (rum 2411) ses över avseende inomhusklimat. Upplevs som kall under vintern. Ev komplettera med radiatorer. Husets gym (2454 m fl) behålls på nuvarande plats. Ingång från glasgång (2411). Biblioteket bör ses över så att kontorslokalerna blir ändamålsenliga för verksamheten. Foajén Användningen av foajén bör ses över i samband med renoveringen. Den upplevs av somliga som lite ovälkomnande genom den mörka tegelväggen vilket dock inredningen med möbler, växter och konstverk försöker motverka. Andra uppskattar den vackra tegelväggen. Foajén utgör det första offentliga rummet en besökare möter. En informationsskärm bör monteras i foajén. Denna ska kunna användas för att lokalisera personer och avdelningar i huset och bör lämpligen utformas som en pekskärm. Placeringen bör vara central i foajén. Vindfången med sina svängdörrar fungerar dåligt. Dörrarna (både svängdörrar och ytterdörrar) är också slitna och bör bytas ut vid renoveringen. En bättre funktion bör eftersträvas så att svängdörrarna undviks då personskador skett i dessa. Ett mer omfattande tillbyggt yttre vindfång (inglasning) bör övervägas. Konferensrum Kombinerat seminarierum och konferensrum skapas i Bakre del förses med konferensbord och övriga ytor med representativ seminarieinredning för ca 25 personer. WB med tillbehör på kortända mot norr. Rummet ska ha flexibel inredning och ska kunna möbleras om så att fler personer kan nyttja det för seminarieredovisningar eller om större sammanträdesmöjligheter behövs

5 Rum 3123 blir mindre konferensrum för ca 8 personer och rum 3122 förses med enkel köksinredning för att kunna fungera som förberedelserum för de två konferensrummen. Utformningen av korridoren utanför konferensavdelningen bör utformas så att besökare inte får känslan av att inkräkta i någon annans kontorsmiljö. Kan ev utformas med annat golv/väggar. Befintligt konferensrum på plan 4 tas över av Byggnadsmekanik och blir kontor. Nuvarande konferensrum på plan 3 föreslås bli teknologutrymme för BI-studenter. Datorsituationen De fyra datorsalarna som finns idag behålls. Datordriftgruppen vill gärna att gemensamma datorer som de administrerar är placerade gemensamt och inte utspridda i huset. De kan i en framtid tänka sig utökad support på studenters egna datorer. Kostnaden för studentdatorerna ligger på lokalytan och inte i maskinerna. Datordriftgruppen tror att användningen av bärbara datorer kommer att öka men att dessa inte kan ersätta stationära datorer för många tillämpningar som studenterna använder. Viktigt att kapaciteten på trådlöst nät hålls på en acceptabel nivå. Nya datorarbetsplatser skapas endast i anslutning till grupprum på plan ett. Dörrar och nytt nyckelsystem Dagens låssystem i V-huset är föråldrat, ej komplett och ej under kontroll. Samtliga utrymmen förses antingen med sk SALTO-lås eller läsare för passerkort. Dörrens tillgänglighet avgör typen. Kortläsare monteras vid dörrar till trapphus där sådana en finns idag. Dörrar inklusive glaspartier i trapphus byts mot LU-dörr och nya glaspartier. Dörrar i skalskyddet som utgör utrymningsväg och som utförts av aluminium bör övervägas att bytas ut mot dörrar som bättre står emot inbrottsförsök. Energihushållning I förslaget finns ombyggt ventilationssystem med kyla medräknat. För att minska miljöbelastningen bör huset utformas med passiva system för att minska behovet av kyla. Byte av fönster och montering av solskydd bör ingå som möjliga åtgärder. Även möjligheterna att öka isoleringen av tak, väggar och fönster bör utredas för att minska behovet av uppvärmning. Många av dagens fönster är dåliga ur ett isoleringsperspektiv, särskilt de i undervisningslokalerna men även i många kontorsrum. Äldre armaturer i kontor ska bytas ut mot moderna lysrörsarmaturer och på platser där det är möjligt bör LED-belysning användas. Armaturer i gemensamma delar (korridorer, trappor mm) bör ersättas med LED-armaturer med syfte att fasa ut lysrörsarmaturer då dessa innehåller kvicksilver om än i små mängder. Ökad användning av behovsstyrd belysning (rörelsedetekorstyrd) bör undersökas. Ytterligare åtgärder som bör utredas är solceller för elproduktion och installation av solfångare eventuellt i kombination med värmepump. Huset bör tilläggsisoleras. Fönster bör bytas ut och förses med solavskärmning. Armaturer i gemensamma utrymmen bör bytas mot sådana som inte använder underliga ljuskringlor

6 Undervisningslokaler V:R2 återställs till undervisningslokal. Väggarna mellan undervisningslokalerna förstärks så att ljudisolering mellan rummen blir bättre. Dörrarna mellan salarna byts ut men ska även fortsättningsvis vara försedda med fönster. Dörrarna in till undervisningslokalerna från korridoren utanför bör vara försedda med litet rektangulärt fönster men dagens dörrar kan troligen behållas. Apparathallen Bilaga 3 beskriver förutsättningarna för driften av verksamhet i apparathallen under renoveringen. Asfaltlaboratorium skapas i 1483/85. Rum 0465 och 2421 lämnas. Ventilationsåtgärder. Laboratorium för TVRL ordnas i rum 1480 enligt förslag Omfattningen av renovering i apparathallen är oklar och måste specificeras från AH sida. Det gäller både ventilationen och ytskikt. Temperaturen i lokalen varierar kraftigt i dagsläget och beror mycket på utetemperaturen. En bättre reglering krävs. BML planerar att bygga om betongstationen vilket kan samordnas med renoveringen. Samtliga ej nymålade golv bör målas. Portar mot öster (ingång F) samt vid godsmottagning (ingång E) är mycket slitna och bör bytas ut eller renoveras noga. Städpersonalen har uppehållsutrymmen i rum Annat Det finns tre omklädningsrum med duschmöjligheter. Två av dessa, båda på plan 1 är av god kvalitet och är avsedda för herrar (1406 m fl) resp damer (1473 mfl). Eventuellt behövs översyn av ytskikten i de två bra omklädningsrummen. Det tredje omklädningsrummet finns i källaren (0406 m fl) och är i något sämre skick men fullt funktionsdugligt. Detta omklädningsrum bör uppgraderas likt det på våningen ovanför dvs en av toaletterna byggs om till fast dusch och en mellanvägg tas bort. Belysningen ses över (dålig idag). Tillgången till toaletter för personer med funktionsnedsättning bör utredas i samband med ombyggnaden. På varje våning ska det finnas minst en sådan toalett som är tillgänglig. Behov av dörröppnare ses över. Toaletter som renoveras bör få vägghängda toalettstolar om detta är möjligt. Det skulle underlätta städningen. Urinoarer tas bort. Den informationsskärm som idag finns monterad i foajén och som bl a informerar om undervisningsschemat bör kompletteras med nya skärmar vid andra ingångar i huset. Inredningen i studenternas uppehållsutrymmen måste bytas ut mot mer enhetlig möblering. Detta gäller i praktiken alla utrymmen dvs befintliga läsplatser, V:Café och V:Supé. I flera av rummen finns ändamålsenlig möblering och arbetet ska ses som en komplettering. Avfallsåtervinningen bör försöka integreras i lokalerna. Utrymmen för avfallskärlen för papper, wellpapp mm bör förberedas. När nya installationer monteras in i huset skulle det vara trevligt om några av dessa kunde vara synliga dvs de måste inte byggas in bakom skivor på alla platser. Jämför utformningen i Vattenhallen

7 Generellt sett finns det elektriska jordningsproblem i huset. Detta drabbar främst labverksamheten. Detta bör försöka åtgärdas i samband med en elektrisk översyn. Ställverket i källaren måste skärmas av om det ska vara kvar i huset. Onödig exponeringen av elektromagnetiska fält bör undvikas av försiktighetsskäl. Övrigt Skapandet av ett materialbibliotek bör övervägas. Idag finns exempel på prylar som de blivande studenterna kommer i kontakt med i sitt yrkesliv monterade i V-huset. I Brandkorridoren finns brandlarm, sprinklersystem och andra brandrelaterade saker monterade på väggarna. BML har skåp med olika byggmaterial som är placerade i studierummet intill biblioteket. Dessa flyttas. Geologis stensamling hamnar i de nya grupprummen på plan 1. Det bör övervägas om ett mer heltäckande materialbibliotek bör utformas som omfattar mer än bara byggmaterial och brand. Placeringen av detta bör vara i anslutning till de platser som studenterna är vid. Tomma lokaler Följande lite större rum blir tomma efter omflyttningar. Oklar användning. Rum Notering 0465 Asfaltlab i källaren 1489 Kstr/Byfy/Install kafferum 2412 BML lab 2421 Asfaltlab - 7 -

8 Bilaga 1. Kartläggning av dagens lokalanvändning för studenter Rum Används som Enskild yta, m 2 Ant platser 1140ABC V:café interna rum AB+1142 V:café interna rum V:café V:café försäljning /0181 V-styret m fl V:supé I&J Förråd (nät i skyddsrum) Förråd Förråd A Förråd ,1202, 1204, 1205 Studierum norr (4+8+20) Studierum söder Studieplatser i brandkorridor Studieplatser V:R Antal HST i V-huset För att bedöma lokalbehov mm kan antalet genomförda HST utgöra en utgångspunkt. Behovet måste också ställas i relation till verksamhetens utformning i V-huset. Under 2006 har Karim Andersson (kansli LTH) gjort en uppskattning av antalet HST i V-huset. Viss bedömning är gjord men baserat på genomförd undervisning för 2006 är antalet 860 HST. Siffran baseras på kurser för Bi, Rh och V samt med tillägg på 25% för L och W. För kalenderåret 2010 är motsvarande siffra ca 1020 HST

9 Bilaga 2. Detaljsynpunkter för nya kontor BML plan 2 Kontor: Idag öppet rum mot korridor blir lunchrum. Ska förses med direkt ljusinsläpp genom takfönster. Lunchrummet förses med komplett köksinredning (kyl, ugn, spis, fläkt och diskmaskin). Toalett och handikapptoalett samt litet kapprum byggs i ett av rummen mot apparathallen så att toaletterna inte nås direkt från korridoren. Parkett i kontor samt klinker på golvet i korridor. Ljudabsorbenter i taket på kontor och korridor. Inga kontorsdörrar förses med glas. Labblokaler plan 1 Rum 1412 och 1414 behålls men får förmodligen annan användning. Rum 1433 och 1435 lämnas till Brandteknik. Källarplan Nuvarande ytor minskas något samt disponeras om och ges delvis nya funktioner Generella önskemål för att detta förslag ska fungera för BML: Att stomljud som idag sprids från aggregatrum i källaren åtgärdas. Sommartid värms korridoren av apparathallen samt av taket som troligen är dåligt isolerat. Vi förutsätter att detta åtgärdas genom mer isolering eller installation av komfortkyla BML korridor plan 2 labdelen Rum Användning Anm 2425 Korridor 2431 Stefan & Bengt 2 pers i dubbelmodul 2433 Dela i två kontor 2x2 pers 2434 Kontor 2 pers 2435 Kontor 2 pers 2437 Dela i två kontor 2x2 pers 2438 Kontor 2 pers 2439 Kontor 2 pers 2441A Kontor 2 pers 2441B Dela i två kontor 2x2 pers 2444 Kontor 5 pers 2445 Lunchrum Takfönster, ny köksinredning vent för 20 pers (integrerat m korridor) 2448 Förråd - 9 -

10 2449 Seminarierum, slå ihop med 2450 vent för 10 pers 2450 Se ovan 2451 Nytt WC m förrum Två WC 2452 Husstyr, motion, ingång via 2411 Vent för 5 pers tot i motion 2454 Husstyr, motion 2455 Husstyr motion bef WC 2456/56 Husstyr motion bef dusch 2458 Husstyr motion bef WC

11 Bilaga 3. Renoveringen av V-huset - låghusdel och apparathall Allmänt Generellt sett måste forskning kunna bedrivas i apparathallen under hela renoveringen. Apparathallen är en i det närmaste unik tillgång på grund av möjligheterna till storskaliga försök. Detta gör att forskningsverksamheten i hallen inte kan göra uppehåll under renoveringsarbetet eller flyttas till annan plats då sådan saknas i denna del av landet. Tillgången till apparathallen berör flera avdelningar och en förutsättning för deras verksamhet. Klimatrummen måste vara i drift och vara tillgängliga under hela renoveringen. Detta gäller rum både norr och söder om hallen. Installationer i klimatrum påverkas inte av renoveringen. Personal i labbet som flyttas ut får ha tillfälliga kontor i barack på parkeringen. Personalen måste ha tillfälliga kontor nära labverksamheten av praktiska skäl och säkerhetsskäl. All kontorspersonal vid IMES, teknisk geologi, brandteknik evakueras under renoveringen. Finns möjligheter att ha temporära platser i huset som delas? Lokalbehov för kontor som evakueras: Avd Personer rum Brandteknik: IMES: TeknGeo: Lunarc 6 6 V:Brand ej tillgänglig under renoveringen. Byggnadsmekanik (Göran Sandberg) Apparatrum ( ) i apparathallen används inte ofta. Utrustningen kan inte flyttas men kan plastas in och stå kvar. Lunarc (1301 m fl) flyttar till evakueringslokaler. Personal flyttar tillbaka efter renoveringen. Thord L evakueras till barack på gården. Teknisk Akustik (Göran Sandberg) Akustik har lab i källaren ( ) som ska vara i drift under renoveringen. Används vid olika tider. Ingen personal. Ingen mekanisk ventilation idag. Byggnadsfysik (Jesper Arfvidsson) Hotboxen som står på källarplan i apparathallen och sticker upp genom hålet i bjälklaget till plan 1 måste kunna vara i drift hela tiden. Hotboxen styrs från två mätrum (1469 och 1470) men datorer mm där kan med lätthet flyttas ut om åtgärder behöver göras i rummen. Byggnadsfysik har dessutom ett våtlab på plan 2 (2439) som är tänkt att flyttas till rum Ingen personal i apparathallen. Teknisk Geologi (Kjell Andersson) Teknisk Geologi har förråd (0466 och 0467) och verkstad (0489) i källaren. Båda verksamheterna måste stanna kvar i huset under renoveringen och vara tillgängliga. Nuvarande ventilation är okänd men enligt avdelningen behövs inte mycket. Tekniker Ingvar S behöver plats i baracken. Mindre verksamhet under sommaren jämfört med resten av året

12 Byggnadsmaterial (Peter Johansson & Katja Fridh) BML har tre tekniker som sitter i rum 1435 (Bosse) och 2431 (Stefan och Bengt). Dessa tre bereds plats i baracken på gården. BML måste ha tillgång till apparathallen under hela renoveringen men har mindre aktiviteter igång under senare delen av våren samt under sommaren. Rum i korridor 2425 görs om till kontor och befintliga lab i korridoren flyttas till BMLs ytor på plan 0 som delvis omvandlas till lablokaler (ombyggnadsarbeten krävs). Teknikerrum kommer att vara kvar i Lablokal i rum 2412 kommer att lämnas och verksamheten flyttas till nya lokaler på plan 0. På plan 1 lämnar BML rum 1412 och 1414 och verksamheten flyttas till plan 0. Rum 1433 ändras om till finlab och kan eventuellt slås samman med BML lämnar alltså 1412, 1414 och 2412 men tar över i praktiken hela korridor 2425 med intilliggande rum. Brandteknik Labbet måste kunna vara i drift hela tiden. Huvudsaklig verksamhet september - januari. Labtekniker Sven-Ingvar Granemark tömmer kontor (1436A) och verkstad (1436B). Evakuering till barack på gården. Övriga rum förses med inplastning då arbeten pågår. Gemensamt kontorsrum evakueras till annan plats (5 arbetsplatser). Förråd i källaren saknar mekanisk ventilation idag, sker via självdrag. Konstruktionsteknik (Annika Mårtensson & Per-Olof Rosenkvist) Labtekniker Per-Olof Rosenkvist (1463) evakueras till barack. Verksamheten i apparathallen ska kunna vara i drift under renoveringen. Under sommarmånaderna är det inte så mycket verksamhet i hallen. Konstruktionsteknik har förutom POs rum även fikarum (1489) som de delar med Byfy och Install, ett exjobbsrum (1487) med fem arbetsplatser och ett serverrum (1472). Datorn kan flyttas till 5:e våningen och fikarummet kan ev ersättas genom användning av andra fikarum i huset t ex BML. Exjobbsrummet får evakueras om inget annat rum hittas i höghuset. Kstr har även en mindre verkstad (1472A) som idag saknar ventilation samt del i större verkstad (1420A). Lilla verkstaden behöver troligen inte heller i fortsättningen någon separat ventilation. Större verkstaden kan säkert åtgärdas även om den är i drift. Trafik&väg (Ebrahim Parhamifar) Asfaltlabbet (i rum 1483/85) ställs i ordning innan huvudarbetet startar. Därefter kan verksamheten flytta in och installationer utanför rummet slutföras i samband med övriga åtgärder. TVRL (Magnus Persson) Vattenlabbet (i rum 1480) kan ställas i ordning när huvudarbetet är färdigt. Därefter kan verksamheten flytta in och installationer utanför rummet slutföras i samband med övriga åtgärder. Husstyrelsen (vaktmästeri och bibliotek) Vaktmästarfunktionen kan flytta till ny plats (rum 1125 mfl) innan renoveringen men tvingas istället att temporärt evakuera då dessa delar renoveras. Denna åtgärd är dock beroende på i vilken ordning olika lokaler renoveras. V-husets bibliotek (0316 m fl) måste vara tillgängligt under hela renoveringen. Troligen klarar man dig med mindre ingrepp men hyllor måste plastas in. Ingen mekanisk ventilation idag. Troligen behövs ingen ytterligare ventilation då den i dag sker genom självdrag

13

14

A-plan arkitektkontor AB - Arkivgatan 16, 223 59 Lund - tel: 046 / 13 07 47 - fax: 046 / 12 07 47 - e-mail: ark.kont@a-plan.se - www.a-plan.

A-plan arkitektkontor AB - Arkivgatan 16, 223 59 Lund - tel: 046 / 13 07 47 - fax: 046 / 12 07 47 - e-mail: ark.kont@a-plan.se - www.a-plan. A-plan A-plan arkitektkontor AB - Arkivgatan 16, 223 59 Lund - tel: 046 / 13 07 47 - fax: 046 / 12 07 47 - e-mail: ark.kont@a-plan.se - www.a-plan.se AKADEMISKA HUS SYD AB V-HUSET Minnesanteckningar Ombyggnad/renovering

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

2015-04-01/hf Samlad åtgärdsinformation etapp 1 V- huset april 2015 Avdelningarna i V-huset har angett samlade önskemål om förbättringsåtgärder samt åtgärdande av befintliga fel avseende sex kategorier;

Läs mer

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida.

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida. Systematisk brandskyddarbete 4 november 2008 Närvarande: Matilda Silva / CFAB Peder Stärnman /Akademiska Hus Maria Liritsi / Husansvarig KB 0. Plan 9. Plan 8. Plan 7 Plan 5 FORSKARHUS I 1. Byta lysrör

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Dags för stambyte. Ågatan 8-14

Dags för stambyte. Ågatan 8-14 Dags för stambyte Ågatan 8-14 Nu ska ditt hus få en rejäl standardhöjning. Nya stammar, nytt badrum och nytt kök. För ett tryggt och trivsamt boende långt in i framtiden. Stambytet steg för steg 1. Informationsmöte

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15 02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förklaring till förkortningar... 3 1:1 Polishuset

Läs mer

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE.

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. KONTOR OCH OFFENTLIG SEKTOR Daghem FRITIDSHEM OCH SKOLOR BYGG OCH INDUSTRI VÅRDCENTRALER OCH SERVICEHEM EVENT, MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR ON- OCH OFFSHORE SERVICELOKALER

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn.

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. B ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. Renoverat hus i lättbetong i I-plan med källare. Ca 150 m 2 i markplan och ca 125 m 2 i källarplan. Fjärrvärme, kommunalt vatten och kommunalt avlopp. 705 m 2

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast 2013-07-12 " Vi har bott i vår mysiga lägenhet i Bagaregården i 6,5 år och har trivts otroligt bra.

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal.

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal. OBJEKTSBESKRIVNING På ett centralt läge i Tingsryd ligger det Berggrenska gjuteriet, denna smakfullt och genomgående renoverade byggnad. En gång i tiden var det en smutsig och mörk industribyggnad där

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

HUSGUIDE. Namn och telefonnummer till kontaktperson för återrapporteringens eller återkoppling under arbetets gång.

HUSGUIDE. Namn och telefonnummer till kontaktperson för återrapporteringens eller återkoppling under arbetets gång. Husguide Blåsenhus Allmän information... 3 Felanmälan... 3 Besöksadresser... 3 Tillgänglighet... 6 Parkering... 7 Brandskydd... 7 Nödlarm från hissar och RWC... 7 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö... 7 Rumsklimat...

Läs mer

Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträde M-huset, LTH

Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträde M-huset, LTH PROTOKOLL 1 2013-12-04 Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträde M-huset, LTH Närvarande: Bengt Sundén, ordförande Husprefekt M-huset, Energivetenskaper Mats Andersson Maskinteknologi/Industriell produktion

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand Henrik Ericsson Innehållsförteckning: Byggnader - Bakgrund sid 3 - Karta över Campus Härnösand sid 3 - Hus D - Seminariet sid 4 - Hus E

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

T I L L B E H Ö R - K O N T O R. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval

T I L L B E H Ö R - K O N T O R. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval T I L L B E H Ö R - K O N T O R Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval F Ö R B E R E D A N D E A R B E T E N Bygglov Indus kan åta sig att sköta bygglovsansökan. Bygglovsritningar så

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET LIVIA WINKLER, ELIN EKMAN CTH VT 2008 INLEDNING Utvecklingen inom neonatalvården går mot att föräldern bli alltmer delaktig i vårdprocessen. Det är viktigt

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Information/ lägesrapport av Åtgärdspaketet för Henån Skola 2015-02-12

Information/ lägesrapport av Åtgärdspaketet för Henån Skola 2015-02-12 Information/ lägesrapport av Åtgärdspaketet för Henån Skola 2015-02-12 Medverkande Jan Eriksson Kommunchef Lars Jansson, t f förvaltingsområdeschef Lars Amlin projektledare Camilla Svensson, biträdande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Allmän beskrivning Handlingar som ska arkiveras eller gallras, ska under sin bevarandetid förvaras i arkivlokal.

Allmän beskrivning Handlingar som ska arkiveras eller gallras, ska under sin bevarandetid förvaras i arkivlokal. RÅDGIVANDE REFERENS Arkiv i skola Bakgrund Referensen är till stora delar utdrag från Riksarkivets författningssamling (RA-FS) (www.statensarkiv.se/ra) och ur Regler för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs)

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) 50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) Presentation Trivsam och charmig 50-talsvilla i ett plan med hel källarvåning, stor gård och välskött trädgård, har

Läs mer

DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL

DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL Uppdrag Skapa rumsmöjligheter för tre parallella möten, helst två mindre och ett större mötesrum. De små rummen skall anpassas för 2-4 personer och det större för upp till 15 personer.

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

RUMSFUNKTIONSPROGRAM 1(7) Allmänt Rumshöjd i vistelserum skall vara min 2,7 m. RUMSFUNKTIONSPROGRAM Fönster Minst ett av fönstren i klassrum och grupprum ska vara öppningsbart. Öppningsbara fönster ska utrustas med säkerhetsbeslag.

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg HUS A RUM RUM BYGGDEL ÅTGÄRD 1001 Trappa G Bef stengolv poleras Ö Karmar ytterdörrsparti slipas och ommålas 1002 Passage G Bef linoleummatta rivs, ny linoleummatta

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1:1 Polishuset i Jönköping... 3 1:2 Polislokal Gula

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn

ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn Trevlig villa i två våningsplan med inbjudande sjöutsikt mot inloppet till Mariehamns östra hamn med Lemböte bergen i fonden. Utgångspris: 240.000 Tallvägen 13 240

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer