Renovering av V-huset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering av V-huset"

Transkript

1 Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid husstyrelsens möte den 10 december 2009 och inkluderar därför synpunkter på förslaget från Mats och Susanna White om studierum på plan 1 samt möjliga omflyttningar av avdelningar i huset orsakade av detta förslag. Materialet är uppdaterat med avseende på synpunkter från husets avdelningar från remissen januari Sammanfattande texter finns i eller efter vissa avsnitt. Bakgrund LU Byggnad och LTH avser att renovera V-huset så att standarden generellt sett ökar. Hittills har två brukarmöten genomförts, det senaste var den 1 februari 2007 och nya brukarmöten kommer att genomföras under våren I minnesanteckningarna från mötet i februari 2007 framgår att renoveringen omfattar utbyte av ventilationssystemet (VAV-system med kyla), renovering av ytskikt och installation av ett heltäckande utrymningslarm. Ett automatiskt brand- och utrymningslarm monterades sommaren 2009 så den punkten utgår. Alla åtgärder som ska genomföras måste kunna visas upp innan på ett tydligt sätt så det framgår hur resultatet kommer att bli. Grunden för de åtgärder som redovisas nedan är att V-husets ventilationssystem ska bytas ut och att ytskikt (väggar, golv, tak och dörrar) ska renoveras. Den lösning som väljs måste presenteras innan så att konsekvenserna är väl beskrivna tillsammans med en tidplan för omflyttningarna. Utrymmen för studenter I många kurser som genomförs i V-huset används grupparbete som arbetsform. Detta verkar vara vanligare i V-huset än inom andra hus. Det ställer krav på tillgången till ändamålsenliga arbetsplatser för studenterna. Husstyrelsen anser att det ska skapas ett antal arbetsplatser där mindre grupper med studenter kan sitta och genomföra grupparbeten. Man kan tänka sig ett större rum som kan delas av med skärmar och att det i varje bås finns tillgång till ett arbetsbord och en stationär dator med innehåll som i datorsalarna. Storleken för dessa bås bör vara att de rymmer 8 studenter (och 10 i nödfall). Idag finns 106 platser (varav 40 i Brandkorridoren (rum 3400) och 14 i V:R2, rum 3116), se bilaga 1. Behovet av studentarbetsplatser uppskattas till ca dubbelt mot idag. Arkitekterna Mats och Susanna White har skissat på ett sådant förslag och ritningar finns framtagna. I grunden bygger förslaget på att hela TVRL-korridoren (1117A) tas i anspråk för grupprum. I förslaget finns det tre rum som det går att stänga dörren omkring sig samt två grupper med vardera fyra öppna grupprum. Dessutom finns en möjlighet att skapa en sk lounge i norra delen. I varje grupprum bör det finnas en datorarbetsplats. Utformningen får bestämmas. För att hålla ljudnivån på en behaglig nivå ska golven förses med matta liknande den som finns på Studiecentrum. I korridoren utanför grupprummen är avsikten att placera den stensamling som Teknisk Geologi använder i undervisningen och som idag finns i apparathallens källare. En flytt av stensamlingen är önskvärd då den är olämpligt placerad i dagsläget. Om förslaget realiseras blir antalet studieplatser 143 (inklusive 20 platser i Brandkorridoren men inga i V:R2). Då undervisning sker i V:Brand (i anslutning till korridor 3400) bör även korridoren utanför kunna användas som studentarbetsplatser men omfattningen bör vara mindre än idag för att minska störningen till lektionssalen och intilliggande kontor. I beräkningen av antalet platser har 28 platser som idag finns i rum 1125 och 1204 tagits bort då tanken är att åter lokalisera vaktmästeriet till dessa lokaler

2 White skissar även på en förändring av kommunikationen mellan dessa grupprum och V-café samt den nya matsalen V-supé. En intern trappa skulle då förbinda V-café med V-supé men detta avfärdas eftersom det inkräktar för mycket på de redan begränsade ytorna och att det finns praktiska skäl att ha lokalerna separerade. En extern trappa som förbinder V:café och V:supé bör dock utredas. V-supé bör i större utsträckning, om det är praktiskt möjligt, kunna användas som arbetsplats när det inte är lunchtid. I V:supé finns 50 platser och dessa ingår inte i de tidigare angivna antalen studentarbetsplatser. Det vore dock lämpligt om lokaler för lunch (V:Supé mfl) kunde används som studentarbetsplatser för att på det viset bättre utnyttja lokalerna. Utred möjligheten att expandera V:Supé ut mot Vattenhallen. Lokalen har högt användningstryck under lunchtid och mer yta vore välkommet. En aspekt som måste bestämmas är hur dessa nya grupprumslokaler på plan 1 ska användas. Det finns dels önskemål om att lokalerna ska kunna användas i undervisningen vilket gör att de måste vara bokningsbara. Det betyder att lokalerna blir mindre attraktiva som studentarbetsplatser eftersom studenterna kan tvingas lämna lokalen när en lektion börjar. Denna konflikt måste lösas och olika förslag har funnits t ex att enbart ha bokning vissa tider eller enbart för delar av utrymmet. Alla dörrar till rum som utnyttjas som studentarbetsplatser ska minst vara försedda med ett litet rektangulärt fönster (rektangulärt för att anpassas till stilen i huset, fyrkantigt ). Ej låsbara dörrar. Utrymme för administration för BI-teknologer behöver skapas då omfattningen är så stor att samordning med V-teknologerna blir problematisk. Ett utrymme för detta kan skapas i nuvarande konferensrum 2 (rum 3146A). Husprefekten har undersökt PBL-lokalbehovet och samtliga fem program (L, BI/RH, W och V) är positiva till att det finns möjligheter att förlägga undervisning i denna typ av små grupprum. Alla programmen har, i varierande grad, kurser som utnyttjar Case-metodiken eller PBL. De små rummen på plan 1 bedöms kunna användas av alla program i ett stort antal kurser, även sådana där Case eller PBL inte är en uttalad pedagogisk strategi. Det kan vara i kurser som har liknande undervisningsformer i mindre studentgrupper men som inte uttryckligen anges vara Case eller PBL. Case- eller PBL-inspirerad undervisning förekommer minst i sex kurser på BI- och RH-programmen och i minst fyra kurser på V-programmet av de kurser som programmen ger i V-huset. Studentarbetsplatser skapas på plan 1 i korridor 1117A och intilliggande lokaler. Golvet förses med matta och inreds enligt förslag. I varje bås ska det finnas en datorarbetsplats. Plats för stensamling skapas i det som idag är korridor (1117A). Studentarbetsplatser skapas för ca 20 personer i brandkorridoren (3400). Samtliga dörrar till rum som används som studentarbetsplatser förses med litet rektangulärt fönster. Möjligheterna för studenterna att äta medhavd mat bör förbättras. Det bör övervägas att expandera V:Supé ut mot Vattenhallen och att knyta ihop V:Supé och V:café med en extern trappa. Rum 3146A ändras till funktionärsutrymme för studenter (BIIF). Innergården och utemiljön I förslaget från White finns även en del förslag kring hur innergården kan användas i större utsträckning än idag. Marken i innergården är delvis täckt av en Sedummatta och övriga delar av ett trädäck. Det har funnits diskussioner att öka andelen yta som kan användas (Sedumplanteringen kan inte beträdas) t ex genom att glasa in ytor längs södra och/eller västra fasaden eller att enbart bygga över ett glastak och på så vis få ett skyddat utrymme för vistelse. Ett inglasat utrymme skulle även - 2 -

3 kunna komplettera studentarbetsplatserna i lokalerna innanför och/eller fungera som extra uppehållsutrymmen. Kräver kanske lite bättre isolering för att vara användbart. Placering av konstverk på innergården har också diskuterats. Några ytterligare konkreta förslag finns inte. Husstyrelsen ansåg att arkitekten skulle ges i uppgift att skissa på några olika förslag med målet att kunna utnyttja innergården mer för studenter och anställda att kunna vistas på. Några mer omfattande åtgärder finns i dagsläget inte som förslag för den yttre miljön. White skissar på en justering av studenternas grillplats utanför V-café. Det finns även önskemål om att skapa en gångväg från cykelparkeringen utanför V:C till denna grillplats. Behovet och möjligheten till extern belysning bör utredas. Detta kan få ingå i arkitektens uppdrag. Möjligheten att glasa in delar av innergården bör utredas. Tillgängligheten till innergården bör förbättras. Särskilda åtgärder för avdelningarnas kontor Korridorer i kontor ska vara försedda med ljudabsorbenter i taket och gärna lite fräschare färger på väggarna. Detta bör utredas av inredningsarkitekt. Generellt sett bör dörrar till kontor förses med en eller två glasrutor såvida inte annat anges nedan. Fler eluttag i kontor. Varje kontor där två personer kan sitta bör ha minst 4 datauttag. Teknik&Samhälle Kontorsdörrar förses med rektangulärt glas. Bibehållen ljudklass förutsätts. BML Byggnadsmaterial flyttar in i apparathallen plan 2 norra delen, se vidare bilaga 2. BML flyttar labbet i 2412 till källaren. TVRL Personal från TVRL plan 1 utom laboratoriet flyttar in på plan 3 i höghusdelen. Samtliga kontorsrum mot öster tas i anspråk ( ). Laboratoriet flyttas till apparathallen rum Ett nytt kafferum för Kstr, Byfy, InstallKlimat och TVRL ordnas i rum 3140 till Önskemål om dörr i korridor för att minska ljud från fikarum. Det gemensamma kafferummet leder till att Kstr/Byfy lämnar nuvarande kafferum i rum Befintlig dörr i korridoren 3120 bör förstärkas och förses med utrymningsbeslag på utsida då den förses med passerkortläsare. Inga glasade kontorsdörrar. Teknisk geologi Nytt takfönster i lunchrum liknande det för BML. Inga glasade kontorsdörrar. Brandteknik och riskhantering Lunchrum ordnas i rum 1433 och Fler kontorsrum skapas i befintligt brandlaboratorium enligt förslag. Ytterligare dörrar till avdelningens lokaler monteras

4 Mindre ombyggnad på plan 3. Lunchrum blir kontor och kopiering. Kompletterande kontorsdörrar glasas. Byggnadsfysik Byggnadsfysiks lab flyttas från 2439 till Rummet förses med solskydd pga temperaturkänsliga mätningar. Ska vara PVC-matta på golvet. Nytt förråd skapas i källaren (0141). Öppna dörr 4136 till korridor. Sätt igen dörr mellan 4136 och Inga glas i dörrarna utom till Byggnadsmekanik Byggnadsmekanik (akustik) tar över akustikhallen. Vaktmästarkuren rivs. Personal från Lunarc sitter kvar i befintliga lokaler. Nuvarande konferensrum 1 byggs om till kontor för doktorander. Mindre ombyggnad i laboratorium för teknisk akustik. Absorbenter bör bytas i ekofria rummet (1313) och ekorummet (1315) behöver mindre justering av väggarna. Samtliga akustiklab är i behov av en elektrisk översyn. Akustikern i huset Delphine Bard vill gärna påverka utformningen mer i detalj då nödvändig kompetens inte är enkel att hitta. Huset Vaktmästeriet flyttar in i rum 1125, 1202 och Motivet är att samla husets gemensamma servicefunktioner (bibliotek och vaktmästeri) till en plats. Glasad gång mot apparathallen (rum 2411) ses över avseende inomhusklimat. Upplevs som kall under vintern. Ev komplettera med radiatorer. Husets gym (2454 m fl) behålls på nuvarande plats. Ingång från glasgång (2411). Biblioteket bör ses över så att kontorslokalerna blir ändamålsenliga för verksamheten. Foajén Användningen av foajén bör ses över i samband med renoveringen. Den upplevs av somliga som lite ovälkomnande genom den mörka tegelväggen vilket dock inredningen med möbler, växter och konstverk försöker motverka. Andra uppskattar den vackra tegelväggen. Foajén utgör det första offentliga rummet en besökare möter. En informationsskärm bör monteras i foajén. Denna ska kunna användas för att lokalisera personer och avdelningar i huset och bör lämpligen utformas som en pekskärm. Placeringen bör vara central i foajén. Vindfången med sina svängdörrar fungerar dåligt. Dörrarna (både svängdörrar och ytterdörrar) är också slitna och bör bytas ut vid renoveringen. En bättre funktion bör eftersträvas så att svängdörrarna undviks då personskador skett i dessa. Ett mer omfattande tillbyggt yttre vindfång (inglasning) bör övervägas. Konferensrum Kombinerat seminarierum och konferensrum skapas i Bakre del förses med konferensbord och övriga ytor med representativ seminarieinredning för ca 25 personer. WB med tillbehör på kortända mot norr. Rummet ska ha flexibel inredning och ska kunna möbleras om så att fler personer kan nyttja det för seminarieredovisningar eller om större sammanträdesmöjligheter behövs

5 Rum 3123 blir mindre konferensrum för ca 8 personer och rum 3122 förses med enkel köksinredning för att kunna fungera som förberedelserum för de två konferensrummen. Utformningen av korridoren utanför konferensavdelningen bör utformas så att besökare inte får känslan av att inkräkta i någon annans kontorsmiljö. Kan ev utformas med annat golv/väggar. Befintligt konferensrum på plan 4 tas över av Byggnadsmekanik och blir kontor. Nuvarande konferensrum på plan 3 föreslås bli teknologutrymme för BI-studenter. Datorsituationen De fyra datorsalarna som finns idag behålls. Datordriftgruppen vill gärna att gemensamma datorer som de administrerar är placerade gemensamt och inte utspridda i huset. De kan i en framtid tänka sig utökad support på studenters egna datorer. Kostnaden för studentdatorerna ligger på lokalytan och inte i maskinerna. Datordriftgruppen tror att användningen av bärbara datorer kommer att öka men att dessa inte kan ersätta stationära datorer för många tillämpningar som studenterna använder. Viktigt att kapaciteten på trådlöst nät hålls på en acceptabel nivå. Nya datorarbetsplatser skapas endast i anslutning till grupprum på plan ett. Dörrar och nytt nyckelsystem Dagens låssystem i V-huset är föråldrat, ej komplett och ej under kontroll. Samtliga utrymmen förses antingen med sk SALTO-lås eller läsare för passerkort. Dörrens tillgänglighet avgör typen. Kortläsare monteras vid dörrar till trapphus där sådana en finns idag. Dörrar inklusive glaspartier i trapphus byts mot LU-dörr och nya glaspartier. Dörrar i skalskyddet som utgör utrymningsväg och som utförts av aluminium bör övervägas att bytas ut mot dörrar som bättre står emot inbrottsförsök. Energihushållning I förslaget finns ombyggt ventilationssystem med kyla medräknat. För att minska miljöbelastningen bör huset utformas med passiva system för att minska behovet av kyla. Byte av fönster och montering av solskydd bör ingå som möjliga åtgärder. Även möjligheterna att öka isoleringen av tak, väggar och fönster bör utredas för att minska behovet av uppvärmning. Många av dagens fönster är dåliga ur ett isoleringsperspektiv, särskilt de i undervisningslokalerna men även i många kontorsrum. Äldre armaturer i kontor ska bytas ut mot moderna lysrörsarmaturer och på platser där det är möjligt bör LED-belysning användas. Armaturer i gemensamma delar (korridorer, trappor mm) bör ersättas med LED-armaturer med syfte att fasa ut lysrörsarmaturer då dessa innehåller kvicksilver om än i små mängder. Ökad användning av behovsstyrd belysning (rörelsedetekorstyrd) bör undersökas. Ytterligare åtgärder som bör utredas är solceller för elproduktion och installation av solfångare eventuellt i kombination med värmepump. Huset bör tilläggsisoleras. Fönster bör bytas ut och förses med solavskärmning. Armaturer i gemensamma utrymmen bör bytas mot sådana som inte använder underliga ljuskringlor

6 Undervisningslokaler V:R2 återställs till undervisningslokal. Väggarna mellan undervisningslokalerna förstärks så att ljudisolering mellan rummen blir bättre. Dörrarna mellan salarna byts ut men ska även fortsättningsvis vara försedda med fönster. Dörrarna in till undervisningslokalerna från korridoren utanför bör vara försedda med litet rektangulärt fönster men dagens dörrar kan troligen behållas. Apparathallen Bilaga 3 beskriver förutsättningarna för driften av verksamhet i apparathallen under renoveringen. Asfaltlaboratorium skapas i 1483/85. Rum 0465 och 2421 lämnas. Ventilationsåtgärder. Laboratorium för TVRL ordnas i rum 1480 enligt förslag Omfattningen av renovering i apparathallen är oklar och måste specificeras från AH sida. Det gäller både ventilationen och ytskikt. Temperaturen i lokalen varierar kraftigt i dagsläget och beror mycket på utetemperaturen. En bättre reglering krävs. BML planerar att bygga om betongstationen vilket kan samordnas med renoveringen. Samtliga ej nymålade golv bör målas. Portar mot öster (ingång F) samt vid godsmottagning (ingång E) är mycket slitna och bör bytas ut eller renoveras noga. Städpersonalen har uppehållsutrymmen i rum Annat Det finns tre omklädningsrum med duschmöjligheter. Två av dessa, båda på plan 1 är av god kvalitet och är avsedda för herrar (1406 m fl) resp damer (1473 mfl). Eventuellt behövs översyn av ytskikten i de två bra omklädningsrummen. Det tredje omklädningsrummet finns i källaren (0406 m fl) och är i något sämre skick men fullt funktionsdugligt. Detta omklädningsrum bör uppgraderas likt det på våningen ovanför dvs en av toaletterna byggs om till fast dusch och en mellanvägg tas bort. Belysningen ses över (dålig idag). Tillgången till toaletter för personer med funktionsnedsättning bör utredas i samband med ombyggnaden. På varje våning ska det finnas minst en sådan toalett som är tillgänglig. Behov av dörröppnare ses över. Toaletter som renoveras bör få vägghängda toalettstolar om detta är möjligt. Det skulle underlätta städningen. Urinoarer tas bort. Den informationsskärm som idag finns monterad i foajén och som bl a informerar om undervisningsschemat bör kompletteras med nya skärmar vid andra ingångar i huset. Inredningen i studenternas uppehållsutrymmen måste bytas ut mot mer enhetlig möblering. Detta gäller i praktiken alla utrymmen dvs befintliga läsplatser, V:Café och V:Supé. I flera av rummen finns ändamålsenlig möblering och arbetet ska ses som en komplettering. Avfallsåtervinningen bör försöka integreras i lokalerna. Utrymmen för avfallskärlen för papper, wellpapp mm bör förberedas. När nya installationer monteras in i huset skulle det vara trevligt om några av dessa kunde vara synliga dvs de måste inte byggas in bakom skivor på alla platser. Jämför utformningen i Vattenhallen

7 Generellt sett finns det elektriska jordningsproblem i huset. Detta drabbar främst labverksamheten. Detta bör försöka åtgärdas i samband med en elektrisk översyn. Ställverket i källaren måste skärmas av om det ska vara kvar i huset. Onödig exponeringen av elektromagnetiska fält bör undvikas av försiktighetsskäl. Övrigt Skapandet av ett materialbibliotek bör övervägas. Idag finns exempel på prylar som de blivande studenterna kommer i kontakt med i sitt yrkesliv monterade i V-huset. I Brandkorridoren finns brandlarm, sprinklersystem och andra brandrelaterade saker monterade på väggarna. BML har skåp med olika byggmaterial som är placerade i studierummet intill biblioteket. Dessa flyttas. Geologis stensamling hamnar i de nya grupprummen på plan 1. Det bör övervägas om ett mer heltäckande materialbibliotek bör utformas som omfattar mer än bara byggmaterial och brand. Placeringen av detta bör vara i anslutning till de platser som studenterna är vid. Tomma lokaler Följande lite större rum blir tomma efter omflyttningar. Oklar användning. Rum Notering 0465 Asfaltlab i källaren 1489 Kstr/Byfy/Install kafferum 2412 BML lab 2421 Asfaltlab - 7 -

8 Bilaga 1. Kartläggning av dagens lokalanvändning för studenter Rum Används som Enskild yta, m 2 Ant platser 1140ABC V:café interna rum AB+1142 V:café interna rum V:café V:café försäljning /0181 V-styret m fl V:supé I&J Förråd (nät i skyddsrum) Förråd Förråd A Förråd ,1202, 1204, 1205 Studierum norr (4+8+20) Studierum söder Studieplatser i brandkorridor Studieplatser V:R Antal HST i V-huset För att bedöma lokalbehov mm kan antalet genomförda HST utgöra en utgångspunkt. Behovet måste också ställas i relation till verksamhetens utformning i V-huset. Under 2006 har Karim Andersson (kansli LTH) gjort en uppskattning av antalet HST i V-huset. Viss bedömning är gjord men baserat på genomförd undervisning för 2006 är antalet 860 HST. Siffran baseras på kurser för Bi, Rh och V samt med tillägg på 25% för L och W. För kalenderåret 2010 är motsvarande siffra ca 1020 HST

9 Bilaga 2. Detaljsynpunkter för nya kontor BML plan 2 Kontor: Idag öppet rum mot korridor blir lunchrum. Ska förses med direkt ljusinsläpp genom takfönster. Lunchrummet förses med komplett köksinredning (kyl, ugn, spis, fläkt och diskmaskin). Toalett och handikapptoalett samt litet kapprum byggs i ett av rummen mot apparathallen så att toaletterna inte nås direkt från korridoren. Parkett i kontor samt klinker på golvet i korridor. Ljudabsorbenter i taket på kontor och korridor. Inga kontorsdörrar förses med glas. Labblokaler plan 1 Rum 1412 och 1414 behålls men får förmodligen annan användning. Rum 1433 och 1435 lämnas till Brandteknik. Källarplan Nuvarande ytor minskas något samt disponeras om och ges delvis nya funktioner Generella önskemål för att detta förslag ska fungera för BML: Att stomljud som idag sprids från aggregatrum i källaren åtgärdas. Sommartid värms korridoren av apparathallen samt av taket som troligen är dåligt isolerat. Vi förutsätter att detta åtgärdas genom mer isolering eller installation av komfortkyla BML korridor plan 2 labdelen Rum Användning Anm 2425 Korridor 2431 Stefan & Bengt 2 pers i dubbelmodul 2433 Dela i två kontor 2x2 pers 2434 Kontor 2 pers 2435 Kontor 2 pers 2437 Dela i två kontor 2x2 pers 2438 Kontor 2 pers 2439 Kontor 2 pers 2441A Kontor 2 pers 2441B Dela i två kontor 2x2 pers 2444 Kontor 5 pers 2445 Lunchrum Takfönster, ny köksinredning vent för 20 pers (integrerat m korridor) 2448 Förråd - 9 -

10 2449 Seminarierum, slå ihop med 2450 vent för 10 pers 2450 Se ovan 2451 Nytt WC m förrum Två WC 2452 Husstyr, motion, ingång via 2411 Vent för 5 pers tot i motion 2454 Husstyr, motion 2455 Husstyr motion bef WC 2456/56 Husstyr motion bef dusch 2458 Husstyr motion bef WC

11 Bilaga 3. Renoveringen av V-huset - låghusdel och apparathall Allmänt Generellt sett måste forskning kunna bedrivas i apparathallen under hela renoveringen. Apparathallen är en i det närmaste unik tillgång på grund av möjligheterna till storskaliga försök. Detta gör att forskningsverksamheten i hallen inte kan göra uppehåll under renoveringsarbetet eller flyttas till annan plats då sådan saknas i denna del av landet. Tillgången till apparathallen berör flera avdelningar och en förutsättning för deras verksamhet. Klimatrummen måste vara i drift och vara tillgängliga under hela renoveringen. Detta gäller rum både norr och söder om hallen. Installationer i klimatrum påverkas inte av renoveringen. Personal i labbet som flyttas ut får ha tillfälliga kontor i barack på parkeringen. Personalen måste ha tillfälliga kontor nära labverksamheten av praktiska skäl och säkerhetsskäl. All kontorspersonal vid IMES, teknisk geologi, brandteknik evakueras under renoveringen. Finns möjligheter att ha temporära platser i huset som delas? Lokalbehov för kontor som evakueras: Avd Personer rum Brandteknik: IMES: TeknGeo: Lunarc 6 6 V:Brand ej tillgänglig under renoveringen. Byggnadsmekanik (Göran Sandberg) Apparatrum ( ) i apparathallen används inte ofta. Utrustningen kan inte flyttas men kan plastas in och stå kvar. Lunarc (1301 m fl) flyttar till evakueringslokaler. Personal flyttar tillbaka efter renoveringen. Thord L evakueras till barack på gården. Teknisk Akustik (Göran Sandberg) Akustik har lab i källaren ( ) som ska vara i drift under renoveringen. Används vid olika tider. Ingen personal. Ingen mekanisk ventilation idag. Byggnadsfysik (Jesper Arfvidsson) Hotboxen som står på källarplan i apparathallen och sticker upp genom hålet i bjälklaget till plan 1 måste kunna vara i drift hela tiden. Hotboxen styrs från två mätrum (1469 och 1470) men datorer mm där kan med lätthet flyttas ut om åtgärder behöver göras i rummen. Byggnadsfysik har dessutom ett våtlab på plan 2 (2439) som är tänkt att flyttas till rum Ingen personal i apparathallen. Teknisk Geologi (Kjell Andersson) Teknisk Geologi har förråd (0466 och 0467) och verkstad (0489) i källaren. Båda verksamheterna måste stanna kvar i huset under renoveringen och vara tillgängliga. Nuvarande ventilation är okänd men enligt avdelningen behövs inte mycket. Tekniker Ingvar S behöver plats i baracken. Mindre verksamhet under sommaren jämfört med resten av året

12 Byggnadsmaterial (Peter Johansson & Katja Fridh) BML har tre tekniker som sitter i rum 1435 (Bosse) och 2431 (Stefan och Bengt). Dessa tre bereds plats i baracken på gården. BML måste ha tillgång till apparathallen under hela renoveringen men har mindre aktiviteter igång under senare delen av våren samt under sommaren. Rum i korridor 2425 görs om till kontor och befintliga lab i korridoren flyttas till BMLs ytor på plan 0 som delvis omvandlas till lablokaler (ombyggnadsarbeten krävs). Teknikerrum kommer att vara kvar i Lablokal i rum 2412 kommer att lämnas och verksamheten flyttas till nya lokaler på plan 0. På plan 1 lämnar BML rum 1412 och 1414 och verksamheten flyttas till plan 0. Rum 1433 ändras om till finlab och kan eventuellt slås samman med BML lämnar alltså 1412, 1414 och 2412 men tar över i praktiken hela korridor 2425 med intilliggande rum. Brandteknik Labbet måste kunna vara i drift hela tiden. Huvudsaklig verksamhet september - januari. Labtekniker Sven-Ingvar Granemark tömmer kontor (1436A) och verkstad (1436B). Evakuering till barack på gården. Övriga rum förses med inplastning då arbeten pågår. Gemensamt kontorsrum evakueras till annan plats (5 arbetsplatser). Förråd i källaren saknar mekanisk ventilation idag, sker via självdrag. Konstruktionsteknik (Annika Mårtensson & Per-Olof Rosenkvist) Labtekniker Per-Olof Rosenkvist (1463) evakueras till barack. Verksamheten i apparathallen ska kunna vara i drift under renoveringen. Under sommarmånaderna är det inte så mycket verksamhet i hallen. Konstruktionsteknik har förutom POs rum även fikarum (1489) som de delar med Byfy och Install, ett exjobbsrum (1487) med fem arbetsplatser och ett serverrum (1472). Datorn kan flyttas till 5:e våningen och fikarummet kan ev ersättas genom användning av andra fikarum i huset t ex BML. Exjobbsrummet får evakueras om inget annat rum hittas i höghuset. Kstr har även en mindre verkstad (1472A) som idag saknar ventilation samt del i större verkstad (1420A). Lilla verkstaden behöver troligen inte heller i fortsättningen någon separat ventilation. Större verkstaden kan säkert åtgärdas även om den är i drift. Trafik&väg (Ebrahim Parhamifar) Asfaltlabbet (i rum 1483/85) ställs i ordning innan huvudarbetet startar. Därefter kan verksamheten flytta in och installationer utanför rummet slutföras i samband med övriga åtgärder. TVRL (Magnus Persson) Vattenlabbet (i rum 1480) kan ställas i ordning när huvudarbetet är färdigt. Därefter kan verksamheten flytta in och installationer utanför rummet slutföras i samband med övriga åtgärder. Husstyrelsen (vaktmästeri och bibliotek) Vaktmästarfunktionen kan flytta till ny plats (rum 1125 mfl) innan renoveringen men tvingas istället att temporärt evakuera då dessa delar renoveras. Denna åtgärd är dock beroende på i vilken ordning olika lokaler renoveras. V-husets bibliotek (0316 m fl) måste vara tillgängligt under hela renoveringen. Troligen klarar man dig med mindre ingrepp men hyllor måste plastas in. Ingen mekanisk ventilation idag. Troligen behövs ingen ytterligare ventilation då den i dag sker genom självdrag

13

14

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Lars Ilshammar 2011-01-13. Lokalprojektet utgångspunkter och behov. Sammanfattning

Lars Ilshammar 2011-01-13. Lokalprojektet utgångspunkter och behov. Sammanfattning Lars Ilshammar 2011-01-13 Lokalprojektet utgångspunkter och behov Sammanfattning Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek söker nya lokaler för den verksamhet som idag bedrivs i centrala Stockholm. De nya

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE

Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar 1 Charlotte Fagerstedt FoU Södertörns skriftserie nr 130/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer