E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?"

Transkript

1 KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1

2 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk utveckling kopplat till ny teknik, digitalisering och internet. Det har gjort att vi i Sverige idag flitigt använder internet och våra smarta telefoner för att sköta våra ärenden, söka information, boka och betala, när och där det passar var och en av oss. Det offentliga behöver hänga med i denna utveckling för att möta upp förväntningarna och ta vara på alla de möjligheter som digitaliseringen ger. Denna rapport visar hur långt kommunerna har kommit i arbetet med att utveckla verksamheten med stöd av digitalisering, att erbjuda e-tjänster och appar. Kartläggningen, som till del är en uppföljning av en enkätstudie från 2011, visar att arbetet går framåt på många sätt. Men den visar också att det är stora skillnader mellan mindre och större kommuner. Glädjande i detta sammanhang är att samverkan mellan kommunerna ökar, särskilt bland de mindre kommunerna, då detta är en viktig nyckel för att få med alla kommuner i utvecklingen. I rapporten mäts förekomsten av e-tjänster i landets kommuner, vilket ses som en indikator på hur arbetet med e-samhället fortskrider. Utveckling av kommuners verksamhet med stöd av digitalisering kräver en förändring av arbetssätt i många delar av organisationen, och ett stort antal e-tjänster ger inte med automatik en högre nytta för invånare och företag. Vi ser att ett viktigt utvecklingsområde för kommande rapportering på området inkluderar att tydligare också mäta den nytta som e-tjänsterna ger. Stockholm juni 2014 Per Mosseby Avdelningen för digitalisering E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 2

3 Övergripande iakttagelser Strategi och prioritering Samverkan 57 procent av kommunerna uppger att utvecklingen av e-förvaltning har hög eller mycket hög prioritet. 84 procent av kommunerna med fler än invånare prioriterar arbetet e-förvaltningsarbetet högt eller mycket högt. Var femte kommun har tagit fram en egen e-strategi. 76 procent av kommunerna har utsett en ansvarig för e-förvaltningsarbetet. Samverkan mellan kommunerna ökar generellt inom e- förvaltningsområdet. Andelen mindre kommuner som samverkar har ökat kraftigt sedan Vanligast är att samverka kring upphandling, vilket 76 procent av kommunerna gör. Sju av tio kommuner samverkar kring drift och förvaltning av it-system samt vid utveckling av e-tjänster. Fyra av fem kommuner deltar i arbete kring en regional digital agenda. E-tjänster Drygt fyra av fem kommuner tillhandahåller e-tjänster. Kommunerna erbjuder allt från noll till 140 e-tjänster. Medelvärdet av erbjudna e-tjänster för kommuner som erbjuder e-tjänster är 24 stycken. De vanligast förekommande e-tjänsterna är e-tjänst för att boka och låna om böcker (68 procent), låna e-böcker och andra digitala medier (63 procent) samt ansökan till förskola (58 procent). Mobilapplikationer 46 procent av kommunerna erbjuder mobilapplikationer. En ökning med 31 procent sedan E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 3

4 Kommunranking e-tjänster och appar Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Skellefteå kommun, Stockholms stad, Tyresö kommun och Umeå kommun toppar rankinglista kring utbud av e- tjänster och appar. Uppföljning av särskilda satsningsområden 19 procent av kommunerna har påbörjat ett arbete för att ansluta till Mina meddelanden. 53 procent av kommunerna har påbörjat ett arbete för att införa e-arkiv. I var tredje kommun pågår aktiviteter kring öppna data, men endast åtta procent av kommunerna tillhandahåller idag öppna data. 70 procent av kommunerna erbjuder digitala verktyg för medborgardialog. 62 procent gör detta via sociala medier, 25 procent via specifika ITlösningar. Fyra av fem kommuner har försett sina förtroendevalda med digitala verktyg i form av läs- och surfplattor i vissa eller samtligaav sina styrelser och nämnder. Närmare tre av fyra kommuner upphandlar elektroniskt i ganska stor eller mycket stor omfattning. 77 procent av kommunerna anger att de påbörjat omställningen från analoga till digitala trygghetslarm. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 4

5 Inledning Denna rapport ger en överblick av kommunernas arbete med digitalisering, e-förvaltning och e-tjänster. Med e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerat med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Med e-tjänst avses en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats, ibland som en mobilapplikation (app). En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning. Med en e-tjänst avses inte nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut och sparas på datorn för att skickas in separat via brev eller e-post. Som e-tjänst avses heller inte länk på webbplats till e-postprogram. Rapporten baseras på en enkätstudie som genomfördes bland Sveriges kommuner under den tidiga delen av våren Enkäten riktade sig till kommundirektören som med hjälp av personer ansvariga för e-förvaltningsfrågor i kommunen har besvarat enkäten. Resultaten och analysen av enkäten beskrivs i denna rapport och dess bilagor. Resultaten har, där så varit möjligt, jämförts med den av SKL genomförda enkätstudien E- förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011 för att påvisa eventuella trender eller förändringar. En storleksindelning av kommunerna har gjorts för att möjligöra analys gentemot kommunstorlek. Följande indelning har använts: invånare invånare invånare invånare < invånare E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 5

6 Svarsfrekvens Enkäten skickades till landets alla 290 kommuner och av dessa besvarade totalt 220 kommuner enkäten i sin helhet, vilket gav en svarsfrekvens på 76 procent. Elva kommuner besvarade enbart någon eller några av enkätens frågor, medan andelen kommuner som inte alls skickade tillbaka något svar var 20 procent. Kommuner i samtliga storlekskategorier har besvarat enkäten. Figur 1 beskriver svarsfrekvensen bland kommunerna, sorterade på kommunstorlek och med jämförelse mot 2011 års enkät besvarade 81 procent av kommunerna en eller flera frågor, vilket gör de båda enkäternas resultat jämförbara. I årets enkät har 36 kommuner deltagit som inte deltog i 2011 års enkät. Figur 1. Andel svarande per kommungrupp. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 6

7 Strategi, prioritering och ansvar Prioritering av arbetet med att utveckla e-förvaltning En majoritet av kommunerna prioriterar e-förvaltningsarbetet högt. 57 procent av de svarande kommunerna anser att arbetet med att utveckla e-förvaltning är mycket högt eller ganska högt prioriterat, vilket dock är en minskning med sex procent jämfört med Det är bara sju procent av kommunerna som anger att de prioriterar e-förvaltning ganska lågt eller mycket lågt, att jämföra med 35 procent år 2011 (figur 2). Figur 2. Prioritering av arbetet med att utveckla e-förvaltning (Antal svarande: 229 kommuner). En jämförelse med 2011 försvåras genom att svarsalternativet varken låg eller hög prioritet tillkommit i årets enkät, vilket 34 procent av kommunerna har svarat. I vilken utsträckning som kommunerna prioriterar e-förvaltning skiljer sig stort mellan större och mindre kommuner. Figur 3 visar att 84 procent av de kommuner som har fler än invånare har hög eller mycket hög prioritet på frågorna. Bland kommuner med mindre än invånare är motsvarande andel 40 procent. Hos kommunerna med färre än invånare är det betydligt vanligare att uppfatta sin prioritering av e- förvaltningsarbetet som ganska låg prioritet eller varken hög eller låg prioritet. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 7

8 Figur 3. Andel kommuner som prioriterar arbetet med att utveckla e-förvaltning sorterat på kommunstorlek (Antal svarande: 229 kommuner). Figur 4. Kommuners prioritering av arbetet med e-förvaltning (Antal svarande 229 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 8

9 Strategi för utveckling av e-förvaltning Var femte kommun har tagit fram en egen strategi som styr deras arbete med e- förvaltning och ytterligare 36 procent anger att arbete pågår med att ta fram en strategi. Dessa siffror är relativt likvärdiga med dem från procent av kommunerna har antagit SKL:s Strategi för e-samhället (2011) (figur 5). Figur 5. Andel kommuner med strategier för utveckling av e-förvaltning. Notera att kommunerna har kunnat uppge flera alternativ på frågan (förutom Nej och Arbete pågår), därför kan procentsumman bli större än 100 (antal svarande: 229 kommuner). Större kommuner har i större utsträckning egna strategier, samtidigt som det är främst i de mindre kommunera som det nu pågår ett arbete med att ta fram nya strategier (figur 6). Figur 6. Andel kommuner som har en strategi för e-förvaltning (Antal svarande: 229 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 9

10 Ansvar för e-förvaltning Fler kommuner har utsett ansvariga för arbetet med att utveckla e-förvaltning, jämfört med procent av kommunerna anger att de har utsett en ansvarig för arbetet, vilket kan jämföras med 65 procent år På frågan om var ansvarig befinner sig i organisationen har kommunerna haft möjlighet att uppge flera alternativ. Liksom år 2011 är det vanligast att ansvaret för e-förvaltningsarbetet vilar på kommun- och stadsledningskontoret och kommunens ledningsgrupp (figur 7). Figur 7. Fördelning av ansvar för arbetet med att utveckla e-förvaltning 2014 och Notera att kommunerna har kunnat uppge flera alternativ på frågan (förutom Nej), därför är den totala procentsumman större än 100 (Antal svarande: 229 Kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 10

11 Samverkan Samverkan mellan kommunerna har ökat generellt inom e-förvaltningsområdet jämfört med Vanligast är att samverka kring upphandling, vilket 76 procent av kommunerna anger att de gör i någon form. Sju av tio kommuner samverkar kring drift och förvaltning av it-system respektive utveckling av e-tjänster. Det sker också samverkan kring drift och förvaltning av it-infrastruktur (65 procent) och drift och förvaltning av e-tjänster (53 procent). (figur 8). Figur 8. (Antal svarande kommuner för de olika utvecklingsområdena i den ordning de förekommer i diagramet uppifrån: 227, 223, 224, 222, 218, 214). Olika samverkansformer Det är vanligast att kommuner samverkar med en eller flera kommuner, vilket framgår i Figur 9. Så sker i 58 procent av kommunerna kring upphandling och i ungefär hälften av kommunerna kring utveckling av e-tjänster och drift och förvaltning av it-system och itinfrastruktur. Var femte kommun samverkar inom en gemensam nämnd kring drift- och förvaltning av e-tjänster, it-system, it-infrastruktur respektive upphandling. Drygt 20 procent av kommunera samverkar inom kommunförbund och regionala samverkansorgan kring utveckling av e-tjänster. Men i övrigt anges inte denna samverkansform i så stor utsträckning inom övriga områden. En liten andel av kommunerna uppger att de samverkar med landsting. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 11

12 Figur 9. Andel kommuner som samverkar inom olika samverkansformer. Notera att kommunerna kunnat uppge flera alternativ, därför kan procentsumman bli högre än 100. (Antal svarande kommuner 2014 för olika områdena i den ordning de förekommer i diagramet: 224, 218, 223, 222, 227, 214) Samverkan med en eller flera kommuner har sedan 2011 ökat generellt och särskilt kring upphandling (20 procent) och utveckling av e-tjänster (17 procent) se tabell 1. Samverkan i gemensam nämnd eller kommunalförbund har också ökat men i mindre omfattning. När det gäller samverkan inom kommunförbund och regionala samverkansorgan uppträder en mer splittrad bild, där samverkan kring utveckling och förvaltning av e-tjänster har ökat med 9 procent, samtidigt som samverkan kring drift och förvaltning av it-infrastruktur har minskat med tio procent. Samverkan med landstingen verkar oförändrad eller har minskat. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 12

13 Förändring i samverkan sedan 2011 Utveckling av e- tjänster Drift och förvaltning av e- tjänster Drift och förvaltning ITinfrastruktur Upphandlin g Annat Med en eller flera kommuner I gemensam nämnd/ kommunalförbund Inom kommunförbund/ regionala samverkansorgan Samverkan med landsting +17% +7% +9% +20% +9% +6% +5% +6% +6% +3% +9% +3% -10% 0% -2% +2% -3% -11% -1% -9% Tabell 1. Förändring i procent avsamverkan sedan 2011 för olika områden inom e-förvaltning. Antal svarande kommuner 2014 för de olika områdena i den ordning de förekommer i diagramet: 224, 218, 222, 227, 214. Antal svarande 2011: 214 kommuner). Samverkan efter kommunstorlek Det verkar inte finnas något starkt samband mellan kommunstorlek och grad av samverkan. Inom vissa områden, som kring utveckling av e-tjänst, samverkar större kommuner i större utsträckning än de mindre kommunerna. Inom andra områden, som kring drift och förvaltning av it-system och it-infrastruktur, samverkar de mindre kommunerna i större utsträckning än de större kommunerna (figur 10). Figur 10. Andel kommuner som samverkar i någon form inom olika utvecklingsområden (Antal svarande kommuner för de olika områdena i den ordning de förekommer i diagrammet: 224, 218, 222, 227, 214). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 13

14 Allt fler mindre kommuner samverkar i utvecklingen av e-förvaltning, vilket tydliggörs i tabell 2. Detta gäller inom alla de områden som följs upp, men särskilt inom utveckling av e-tjänster och upphandling. Det är idag 30 procent fler av kommunerna med mindre än invånare, som samverkar kring utveckling av e-tjänster. Likaså är det drygt 30 procent fler kommuner, med mindre än invånare, som idag samverkar inom upphandling jämfört med Andelen kommuner med över invånare som samverkar kring drift och förvaltning av it-infrastruktur har minskat. För kommuner med över invånare med så mycket som 60 procent. 1 Samverkan kring utveckling av e- tjänster och upphandling har ökat för samtliga kommungrupper. Förändring i samverkan sedan 2011 fördelat på kommunstorlek Invånare Invånare Invånare Invånare < Invånare Utveckling av e-tjänst +3% +7% +21% +31% +30% Drift av e-tjänst -2% -1% +23% +19% +21% Drift och förvaltning av IT-infrastruktur -60% -18% -12% +5% +13% Upphandling +12% +18% +31% +30% +36% Annat inom e- förvaltning -12% -13% +3% +6% +10% Tabell 2. Förändring i procent sedan 2011 för respektive storleksgrupp som samverkar kring utvecklingen av e-förvaltning i någon form. (Antal svarande: se appendix 1 för en jämförelse mellan antal mellan 2014 och 2011). ) 1 Denna stora förändring kan dels förklaras av det faktum att det i årets enkät fanns frågan från 2011 om de samverkar kring it-infrastruktur (server, plattform, bredband), men även en ny fråga om samverkan kring it-system. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 14

15 Samarbete kring en regional digital agenda I oktober 2011 presenterade regeringen en Digital agenda för Sverige som har utmynnat i initiativ till regionala digitala agendor runt hela landet. Nästan fyra av fem kommuner deltar i samarbete kring regional digital agenda. (figur 11). Figur 11. Andel kommuner som deltar i ett samarbete kring en regional digital agenda (Antal svarande: 229 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 15

16 E-tjänster och mobilapplikationer Drygt fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster (figur 12). En fördelning av svaren på kommunstolek visar att samtliga av de svarande kommunerna med ett invånarantal över tillhandahåller e-tjänster samtidigt som nio av tio kommuner i storleken invånare, och åtta av tio kommuner i storleksordningen invånare, gör detsamma. Drygt hälften av kommunerna med mindre än invånare erbjuder e-tjänster, medan 46 procent av dessa inte gör det. Figur 12. Andel kommuner som erbjuder e-tjänster (Antal svarande: 231 kommuner). Figur 13. Andel kommuner som tillhandahåller e-tjänster efter kommunstorlek (Antal svarande: 231 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 16

17 Antal e-tjänster Kommunerna erbjuder allt från noll till 140 stycken e-tjänster. Flest e-tjänster har Helsingborg (140 stycken), följt av Umeå (100 stycken), Norrköping (89 stycken), Luleå (80 stycken), Skellefteå (80 stycken) och Jönköping (75 stycken). I bilaga 2 framgår antal e-tjänster per kommun som har e-tjänster. Medelvärdet av e-tjänster bland de kommuner som har e-tjänster ligger på 24 stycken och medianvärdet på 16. Medel- och medianvärdet för antalet e-tjänster varierar kraftigt med kommunstorlek (figur 14). Figur 14. Medel- och medianantal av erbjudna e-tjänster i olika kommunstorleksgrupper (Antal svarande: 145). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 17

18 Förekomst av urval av e-tjänster Utifrån 38 på förhand utvalda e-tjänster har kommunerna angett om de erbjuder någon av dessa. Urvalet baseras på en förstudie kring vanligast förekommande e-tjänster i 50-tal kommuner. 28 av de utvalda e-tjänsterna ingick även i 2011-års enkät. Tio av e-tjänster har tillkommit i denna enkät. Figur 16 visar hur stor andel av kommunerna som tillhandahåller ett antal av de fördefinierade e-tjänsterna. Även om jämförelsen med 2011 inte är helt relevant så kan det konstateras att andelen kommuner som erbjuder fler än tio av de fördefinierade e-tjänsterna är betydligt större än vid tidigare mätning. Figur 16. Andelen kommuner som tillhandahåller ett antal av de 38 fördefinierade e-tjänsterna (Antal svarande: 231 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 18

19 Vanligast förekommande kommunala e-tjänster De tre vanligast förekommande kommunala e-tjänsterna utifrån urvalet, är e-tjänst för att boka och låna om böcker (68 procent), låna e-böcker och andra digitala medier (63 procent) samt e-tjänst för att ansöka om förskola (58 procent), vilket framgår i Figur 17 där det även görs en jämförelse emot 2011 års svarsnivåer. I bilaga 3 finns svarsfrekvensen för samtliga fördefinierade e-tjänster. Generellt har det skett en ökning av förekomsten av de fördefinierade e-tjänsterna, på mellan två till 16 procent, förutom för e-tjänsten för att ansöka om gymnasieprogram, där det skett en minskning. Figur 17. Andel av de kommuner som uppger att de har någon av de fördefinierade e-tjänsterna (Antal svarande: 231 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 19

20 E-tjänster och funktionalitet De kommuner som erbjuder e-tjänster har även svarat om de har någon e-tjänst med viss typ av funktionalitet. Den vanligast förekommande funktionaliteten är att ha en eller flera e-tjänster som är integrerade med ett verksamhetssystem, vilket 65 procent av kommunerna som har e-tjänster uppger att de har. 58 procent har åtminstone en e-tjänst med två-faktor autentisering (Bank-id/eID). 43 respektive 44 procent av kommunerna har åtminstone en e-tjänst med funktion för digitala underskrifter respektive e-tjänst med möjlighet att följa status och få återkoppling (figur 18). Men det är bara var femte kommun som har en betaltjänst ansluten till en eller flera e-tjänster. Figur 18. Andel av de kommuner som erbjuder en e-tjänst med följande funktioner (antal svarande kommuner för de olika funktionerna i den ordning de förekommer i figuren [från vänster]:173, 174, 171, 173, 168). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 20

21 Mobilapplikationer 46 procent av kommunerna erbjuder mobilapplikationer (appar). Det är en kraftig ökning från 2011, då endast 15 procent av kommunerna erbjöd sina kommunala tjänster via appar. Det pågår arbete för att tillhandahålla appar i ytterligare 15 procent av kommunerna, vilket innebär det i tre av fem kommuner pågår aktiveter kring appar. (figur 19). I bilaga 4 finns en lista över de kommuner som har mobilapplikationer och listar vilka appar som respektive kommun har. Kommunerna erbjuder idag appar kring allt från skolmatsedel, mobil dokumentation i äldreomsorgen och turistinformation till felanmälan, betalning av parkeringsavgift och medborgardialog. Figur 19. Andel kommuner som erbjuder mobilapplikationer för 2014 resp (Antal svarande: 224 kommuner). Dessutom uppger 30 procent av kommunerna att de har kännedom om andra aktörer som har utvecklat mobilapplikationer baserat på e-tjänster, öppna data eller information som kommunen tillhandahåller. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 21

22 Kommunranking - e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna och dess svar har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna efter i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och appar gentemot privatpersoner och företag. Indexet har fokus på utbud av e-tjänster och appar i kommuner och fångar således inte t.ex. användning eller nyttan av tjänsterna. Indexet har konstruerats av följande frågor och svar: 1. Erbjuder kommunen e-tjänster? 2. Erbjuder kommunen e-tjänster med följande funktioner? a) som kräver två-faktor autentisiering (t.ex. eid/bankid) b) som har en funktion för digitala underskrifter c) där möjlighet ges att följa statusen på ärendet och få återkoppling d) som är integrerad med ett verksamhetssystem e) som har en betaltjänst ansluten till sig 3. Hur många e-tjänster erbjuder kommunen? 4. Tillhandahåller kommunen några mobilapplikationer, s.k. appar? Kommunerna har fått poäng efter hur de svarat på dessa frågor och man kan få max 14 poäng. Kommunerna har sedan delats in i femton olika rankinggrupper baserat på totalpoäng. Hur indexet är konstruerat går att utläsa i detalj i bilaga 5. Sex kommuner toppar rankinglistan 186 kommuner 2 ingår i rankinglistan, som i sin helhet kan läsas i bilaga 6. Det är sex kommuner som får full pott och maximala 14 poäng, och hamnar i topp på rankinglistan. Det är Göteborgs stad, Helsingborg stad, Skellefteå kommun, Stockholms stad, Tyresö kommun och Umeå kommun. 36 kommuner blir utan poäng. Jämförelse mellan topp- och bottenskiktet i rankingen Här görs en jämförelse mellan de kommuner som fått högst, respektive lägst poäng i det sammanvägda indexet. Jämförelsen har genomförts mellan de 36 kommuner som ingår i de fyra högsta rankinggrupperna och de 42 kommuner som ingår i de två lägsta rankinggrupperna. 2 De kommuner som har angett att de har e-tjänster men inte uppgett antal e-tjänster ingår inte i rankinglista, likaså ingår inte de kommuner som i övrigt svarat ofullständigt. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 22

23 Slutsatser i jämförelsen: - Det skiljer i kommunstorlek mellan topp- och bottenskiktet. Skillnaden i medianvärde är invånare. Mer än hälften av kommunerna i bottenskiktet har mindre än invånare. - Toppskiktet priorterar i högre utsträckning än bottenskiktet arbetet med att utveckla e-förvaltningen. 86 procent av de som toppar rankingen prioriterar arbetet mycket eller ganska högt, medan motsvarande siffra för de lägsta rankinggrupperna är 33 procent. - Var fjärde kommun som ligger i toppen har en egen e-strategi och samtliga har utsett en ansvarig för e-förvaltningsarbetet, att jämföra med att fem procent av de som ligger i nederst i rankinglistan har en e-strategi och 44 procent av dessa har inte utsett någon ansvarig för arbetet.. - Det är ingen större skillnad mellan grupperna kring i vilken utsträckning de samverkar med andra. E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 23

24 Uppföljning av särskilda satsnings-områden I detta avsnitt görs en uppföljning av läget i kommunerna kring ett antal av de initiativ och särskilda satsningsområden som finns med i SKL:s handlingsplan för e-samhället Digitala vägen till morgondagens välfärd (2013). Mina meddelanden Med tjänsten Mina meddelanden 3 kan privatpersoner och företag samlat få meddelanden från myndigheter och kommuner via en säker e-brevlåda, istället för att få dem hemskickade i fönsterkuvert. Sedan oktober 2013 har kommuner möjlighet att använda tjänsten för att ersätta pappersutskick med säkra digitala meddelanden. Skatteverket förvaltar tjänsten. I SKL:s handlingsplan för e-samhället är det förväntade läget 2015 att samtliga kommuner, landsting och regioner erbjuder privatpersoner och företag möjlighet att motta integritetskänsliga meddelanden via en säker digital brevlåda. I dagsläget är det 42 kommuner, 19 procent, som har påbörjat ett arbete för att ansluta sig till Mina meddelanden samtidigt som två av tre kommuner inte har påbörjat detta arbete (figur 20). Figur 20. Andel kommuner som påbörjat ett arbete för att ansluta till tjänsten Mina Meddelanden (Antal svarande: 224 kommuner). 3 E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 24

25 E-arkiv SKL Kommentus inköpscentral har på uppdrag av SKL upphandlat ett ramavtal för e- arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan avropa. I mars 2014 var ramavtalet, som löper fram till 2016, klart. 4 Med ett e-arkiv ges möjligheten att elektroniskt lagra och återsöka de handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen. I SKL:s handlingsplan för e-samhället är det förväntade läget 2015 att samtliga kommuner, landsting och regioner har påbörjat införande av e-arkiv och att mer än hälften har implementerat e-arkiv och påbörjat anslutning av verksamhetssystem. I dagsläget har 53 procent av kommunerna påbörjat ett arbete för att införa e-arkiv (figur 21). Figur 21. Andel kommuner som påbörjat ett arbete för att införa e-arkiv (Antal svarande: 224 kommuner). 4 E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 25

26 Öppna Data Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Arbetet med öppna data driver även kvalitetsarbete och förbättrar förutsättningarna för tillväxt genom att driva på marknaden för informationstjänster. I SKL:s handlingsplan för e-samhället är det förväntade läget 2015 att antalet öppna och kvalitetssäkrade datakällor från kommuner, landsting och regioner som finns lätttillgängliga för tjänsteutvecklare årligen fördubblats. I var tredje kommun pågår det en aktivitet kring öppna data (figur 22). Det är dock endast åtta procent av kommunerna som tillhandahåller öppna data, vilket i och för sig är en ökning med sju procent sedan Värt att notera att 2011besvarade bara 92 kommuner på frågan om öppna data. Vissa av de kommuner som uppgett att de tillhandahåller öppna data har angivit en webbplats för den öppna data som finns, vilket framgår i bilaga 7. Figur 22. Andel kommuner som erbjuder öppna data 2014 och 2011 (Antal svarande: 224 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 26

27 Digitala verktyg för medborgardialog Digitala verktyg skapar möjligheter för kommuner att förbättra dialogen med medborgarna och erbjuda nya former för enskilda att delta, diskutera och påverka samhällsutvecklingen. I SKL:s handlingsplan för e-samhället är det förväntade läget 2015 att merparten av alla kommuner, landsting och regioner använder sig av digitala verktyg för att utveckla dialogen med medborgare. Idag är det sjuttio procent av kommunerna som erbjuder någon form av digitalt verktyg för medborgardialog. 62 procent erbjuder dialog via sociala medier och en av fyra kommuner har specifika IT-lösningar för medborgardialog. Därtill pågår ett förberedelsearbete i 17 procent av kommunerna. Tretton procent av kommunerna erbjuder inga digitala verktyg för medborgardialog (figur 23). Figur 23. Andel kommuner som erbjuder digitala verktyg för medborgardialog. Notera att kommunerna kunnat uppge flera alternativ för verktyg för medborgardialog (förutom Nej och Arbete pågår ) därför kan den totala procentsumman bli större än 100 (Antal svarande: 224 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 27

28 Digitala verktyg (läs- och surfplattor) för styrelser och nämnder För att modernisera arbetet i kommuners styrelser och nämnder och därmed minska pappersförbrukning och portokostnader, digitaliseras nämndadministrationen och man förser förtroendevalda med digitala verktyg. I SKL:s handlingsplan för e-samhället är det förväntade läget 2015 att merparten kommuner, landsting och regioner har digitaliserat nämndadministrationen. Fyra av fem kommuner har försett sina förtroendevalda med digitala verktyg i form av läs- eller surfplattor, i vissa eller samtliga styrelser och nämnder. 36 procent har genomfört detta för samtliga styrelser och nämnder. Bland ytterligare 16 procent av kommunerna pågår ett arbete kring detta. Därmed är det bara ett fåtal kommuner som uppger att de inte har påbörjat arbetet (figur 24). Figur 24. Andel kommuner som försett sina förtroendevalda med digitala verktyg (läseller surfplattor) (Antal svarande: 223 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 28

29 Elektronisk upphandling Det finns en stor potential att förbättra hela upphandlingskedjan med en övergång till elektronisk upphandling. I SKL:s handlingsplan för e-samhället är det förväntade läget 2015 att merparten av alla kommuner, landsting och regioner upphandlar elektroniskt. Närmare tre av fyra kommuner upphandlar idag elektroniskt i ganska stor eller mycket stor omfattning. Nästan hälften gör det i mycket stor omfattning. Sex procent av kommunerna uppger att de upphandlar elektroniskt i ganska liten eller mycket liten omfattning (figur 25). Figur 25. Omfattning av upphandling till kommunens verksamheter som sker elektroniskt (Antal svarande: 224 kommuner). E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? 29

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se Transporter en viktig del av turismen En rapport framtagen av HUI Research AB transportgruppen.se 2 Förord Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt

Läs mer

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE Vi i Hörselskadades Riksförbund arbetar för full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade. Ingen ska behöva känna sig utan för på grund av sin

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 602 687 ALE SCHÄFER 103 140 ALE JACK RUSSELL TERRIER 59 64 ALE LABRADOR RETRIEVER 54 58 ALE GOLDEN RETRIEVER 45 51 ALE [Ingen

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Malin Pettersson och Johan Szymanski Brandteknik och riskhantering Lund

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Vad ska man ha ett land till?

Vad ska man ha ett land till? VINNOVA Rapport VR 2013:06 Vad ska man ha ett land till? matchning av Bosättning, Arbete och Produktion för tillväxt Einar Holm, Svante Karlsson, Magnus strömgren & Kerstin Westin Titel : Vad ska man ha

Läs mer

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter.

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter. PRIVAT VÅRDFAKTA 2014 Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen samt riksdagspartiernas ståndpunkter. 2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den viktigaste någonsin. Årets val

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer