Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (2) Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Ulf Olsson Göran Björklund Ordinarie styrelseledamöter i Borås Stadshus AB, som inte kan närvara vid sammanträdet, ombeds komma till Martin Jakobsson eller Evelina Pirs på Stadskansliet, Ekonomistyrning, plan 2.5, för underskrift av årsredovisningen under vecka 12 (senast 20 mars) Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppna för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Val av justerande ledamot. 1. Förslag till slutliga koncernbidrag (2015/SH ) 2. Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB (2015/SH ) (Bil) (Bil 3. Inkomna skrivelser a) Borås Energi och Miljö AB, årsredovisning (2015/SH ) b) Industribyggnader i Borås AB, årsredovisning (2015/SH ) c) Borås Djurpark AB, årsredovisning (2015/SH ) d) Borås kommuns Parkerings AB, årsredovisning (2015/SH ) e) Borås Elnät AB, årsredovisning (2015/SH ) f) BoråsBorås TME AB, årsredovisning (2015/SH ) g) Borås Stad Textile Fashioncenter AB, årsredovisning (2015/SH ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) 4. Övrigt. (Förslag: a-g till handlingarna)

3 1 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till slutliga koncernbidrag 2014 Kommunfullmäktige beslutade att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med kronor samt att öka koncernbidraget till BoråsBorås TME AB med motsvarande kronor. Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning. Styrelsen föreslås besluta: Föreslag till slutliga koncernbidrag godkänns Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/SH Programområde: 1 Handläggare: Evelina Pirs, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

4 Förslag till slutliga koncernbidrag 2014 belopp i tkr om inte annat anges BSAB Borås Elnät BEMAB Djurparken Parkering IBAB BoråsBorås BSTF AB Totalt RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Summa finansiella poster Extraordinära poster 0 0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER Budget 2014, mnkr -5,4 28,8 77,1-13,0 4,3 1,7-15,7-6,0 71,8 Koncernbidrag, erhållna diff Koncerbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner 0 Förändring periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Övrigt Summa RESULTAT FÖRE SKATT

5 2. BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB godkänns. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/SH0012 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

6 Borås Stadshus AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Borås Stadshus AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Moderföretaget Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. 14 Noter 20 Styrelsens säte: Borås Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 1 (31)

7 Borås Stadshus AB Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Koncernen Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt dotterbolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF) är dotterbolag till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda. Borås Elnät AB:s huvuduppgift är att distribuera elenergi. Distributionen, som är ett monopol, sker huvudsakligen från mottagningspunkter i det regionala kraftnätet men också från lokala kraftproduktionsanläggningar. Distributionsområdet innefattar i huvudsak Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd, samtliga inom Borås Stad. Bolaget har också en infrastruktur för datakommunikation inom hela kommunen. Bolagets andra affärsområde Stadsnät tillhandahåller en infrastruktur för datakommunikation med en nåbarhet inom hela kommunen. Borås Energi och Miljö AB:s uppgift är att inköpa, producera och sälja energi samt sörja för vatten- och avloppshantering i enlighet med kommunens miljöpolicy. Satsningar genomförs även på förnyelsebara energikällor. Bolaget tillhandahåller även avfallstjänster mot hushåll och näringsliv samt svarar för Borås Stads avfallshantering och återvinningsmaterial. Bolaget har ett vidgat uppdrag att delta och utföra internationella projekt i syfte att föra ut det "know-how", vilket successivt byggts upp inom bolaget. Under året har ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB, skapats för den internationella verksamheten. Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och Saltemads Campingplats. Anläggningen Saltemads camping arrenderas av Borås Stad. Borås kommuns Parkerings AB:s verksamhetsmål är att erbjuda allmänheten, företag, fastighetsägare och andra nyttjare av parkering, välbelägna och lättillgängliga parkeringsplatser. Industribyggnader i Borås AB:s verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industrifastigheter, kunna vara aktiv i näringslivspolitiken samt vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Vid utgången av 2014 ägde bolaget direkt eller indirekt genom det helägda dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, fastigheter och företagscenter i fyra områden i Borås; Vulcanus 16, Hästen 3, Ryavallen 5 samt Vinddraget 1 och 4. BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag och ägs till 91% av Borås Stadshus AB. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och engagemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF) tillkom i koncernen under Bolaget ska utveckla, stödja och samordna infrastruktur och de olika verksamheterna inom Textile & Fashioncenter i Simonsland. Centrumet är avsett att bli en samverkansmiljö där Högskolan i Borås, Borås Stad och näringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen. Moderföretaget Borås Stadshus AB ska, som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern, direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. I bolagsordningen är det fastsällt att Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Efterlevnad av ägardirektiv och det kommunala ändamålet med verksamheten Styrelsen bedömer att verksamheten i såväl moderbolaget som dotterbolagen under 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och gällande ägardirektiv. 2 (31)

8 Borås Stadshus AB Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Koncernen Borås Elnät AB har nått en fortsatt god leveranssäkerhet under året. Bolagets anläggningar och nät håller genomgående god kvalitet och är till största delen baserade på moderna lösningar. Bolaget har varit föremål för prövning i domstol angående vinstuttag och intäktsramar. Rätten har dömt till bolagets fördel i båda frågorna. Domen angående vinstuttag har fått prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Kommunfullmäktige har under 2014 gett bolaget i uppdrag att investera i en fiberinfrastruktur för att klara regeringens bredbandsmål fram till Borås Energi och Miljö AB har under året arbetat vidare med förberedelserna för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Bland annat har man erhållit miljötillstånd från mark- och miljödomstolen, fullgjort projekteringsfasen samt beslutat föreslå Kommunfullmäktige att slutligt godkänna investeringen. Bolaget har arbetat vidare utifrån ansvaret för att driva arbetet med Borås avfallsplan, vilken ska visa hur framtidens avfallshantering ska se ut i Borås. Under året har investeringarna i ny hetvattenpanna på Viared samt rökgaskondensering för avfallspannorna på Ryaverket slutförts. Investeringarna bidrar till minskad mängd fossilt bränsle samt utnyttjande av värmen i de avgående rökgaserna. Borås Djurpark AB har under 2014 haft besökare, vilket är en minskning med jämfört med föregående år. Som en följd av det har även kiosk- och restaurangintäkter minskat. Däremot har campingen haft fler gästnätter, till följd av marknadsföring av boendepaket. Under 2014 har en ny lekplats vid björnanläggningen invigts. Borås kommuns Parkerings AB har under året fortsatt upprustningen av befintliga parkeringsanläggningar, vilket bl a inneburit energibesparingar genom ny belysning. Utvecklingen mot en kraftigt ökad marknad för SMS- och Appbetalning och en motsvarande minskning av kontanter som betalmedel har fortsatt. Bolaget går 2015 in i en etableringsfas med flera planerade nyinvesteringar framöver. Under 2014 har uppstart av nytt parkeringsdäck på Kungsbron skett, vilket när bygget står klart under 2015 ger 100 nya p-platser. Industribyggnader i Borås AB utvecklar och förändrar kvarteret Vulcanus 16 i samband med att Textilhögskolan och andra hyresgäster flyttat till Simonsland. Ombyggnaden, som är den största som bolaget genomfört har slutförts vid årsskiftet 2014/2015. Sociala omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen är nu hyresgäster i fastigheten. Under året har bolaget även påbörjat ombyggnaden av Vinddraget på Viared, för att anpassa till nya hyresgäster i maj BoråsBorås TME AB:s långsiktiga strategi har varit att gå från enbart marknadsföringsfunktion till en mer stöttande funktion med samarbetspartners och vara med och påverka innan och efter besöket eller mötet. Bolaget har inga egna arrangemang eller reseanledningar utan arbetar för att paketera utbudet på platsen och med marknadsbearbetning ge ett intressantare utbud av Borås som besöksort. Bolaget har under året bland annat varit delaktiga i projektet No Limit - Sveriges första storskaliga street art festival, samt arbetat med positionering av Textilstaden Borås. Bolaget har även drivit idégrupper för att utveckla befintliga och hitta nya reseanledningar. I grupperna samlas privata aktörer med kommunens politiker och tjänstemän. BSTF AB har under året kommit igång med sin verksamhet. Under våren anordnade bolaget den officiella invigningen av Textile Fashion Center. Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad, men står samtidigt inför stora investeringar framöver, bland annat till följd av ovan nämnda fiberutbyggnad. Den tekniska utvecklingen koncentreras på ytterligare förbättringar av leveranskvaliteten. Under 2015 prövas bolagets vinstnivåer i högsta instans i rätten vilket ger slutligt besked i frågan. Förutsatt att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på cirka 3,2 mdkr kommer Borås Energi och Miljö AB under 2015 påbörja investeringen, med förväntad driftstart Biogasens framtid som fordonsbränsle är beroende av regeringens beslut avseende den fossiloberoende fordonstrafiken och för oss även den förestående upphandlingen för drift av lokaltrafiken i Borås Stad. 3 (31)

9 Borås Stadshus AB Borås Djurpark AB kommer under 2015 att bygga det sedan tidigare beslutade entréhuset och en gångbro från entrén till savannen, vilket kommer skapa en högre tillgänglighet till parken. Entrehuset väntas klart i maj/juni medan bron påbörjas under senhösten för att vara färdig våren Bolaget planerar även för att expandera i framtiden genom ett utvidgat geografiskt område. Borås kommuns Parkerings AB har fått i uppdrag av fullmäktige att tillsammans med Tekniska nämnden införa ett parkeringsledningssystem samt att ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Industribyggnader i Borås AB kommer under 2015 att skapa ett nytt dotterbolag, vilket kommer förvärva kårhusfastigheten Eolus 6 av Borås Stad, och bygga om det till ett kongresshus i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. BoråsBorås TME AB kommer under 2015 att bilda ett dotterbolag, vilket har till syfte att säkra funktionaliteten av det nya kongresshuset och hyra ut det till entreprenör på marknaden. BSTF AB kommer under 2015 fortsätta utvecklingen för att på bästa sätt stödja de olika verksamheterna som finns i huset. Finansiell situation Borås Stadshus AB förvärvade samtliga aktier i dotterbolagen till en köpeskilling av 204,7 mnkr. Finansiering har skett genom upptagande av ett externt lån på köpeskillingen av samtliga aktier i bolaget. All övrig finansiering sker via Borås Stads internbank förvärvades aktierna i Kårhuset i Sjuhärad AB (senare namnändrat till Borås Stad Textile Fashioncenter AB) för 150 tkr. Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 31,8 mnkr, Industribyggnader i Borås AB med 1,7 mnkr, och Borås kommuns Parkerings AB med 9,1 mnkr. Av den totala summan på 42,6 mnkr har 4,5 mnkr använts till att täcka underskottet i moderbolaget (främst räntekostnader), 14,5 mnkr har lämnats i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, 15,8 mnkr har har lämnats till BoråsBorås TME AB och 7,8 mnkr har lämnats till BSTF AB. Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen, vilket är ett krav enligt ägardirektiven för respektive bolag i koncernen. Koncernen uppvisar i stort en utveckling av resultat och finansiell ställning för 2014 liknande tidigare år. Utmärkande för 2014 är att Borås Energi och Miljö AB gör extra nedskrivningar av anläggningstillgångarna, vilket påverkar resultatet negativt med drygt 50 mnkr. Främst är detta hänförligt till nedskrivningsbehov på biogasanläggningar med 36 mnkr. Övriga nedskrivningar görs för att ha korrekta bokförda värden inför förestående investering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Investeringen kommer att ha stor påverkan framöver på bolagets finansiella ställning, med början under Sedan 2013 har koncernen tillförts ytterligare ett bolag med strukturella underskott (BSTF), vilket påverkar koncernens resultat. Bland övriga bolag kan nämnas att Industribyggnader i Borås AB:s balansomslutning kraftigt ökar genom investeringen i Vulcanusfastigheten vilken till största del lånefinansieras. Kapitaltäckningsgaranti Borås Stad har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt BSTF. Användandet av finansiella instrument Dotterbolagens hela finansiering samt moderbolagets rörelsekredit sker genom nyttjande av en kredit kopplad till underkonton i Borås Stads koncernkonto. Krediternas maximala storlek bestäms årligen av Kommunstyrelsen i Borås. Finansieringen sker till rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen beslutar om räntebindning. Alla räntederivat genomförs med Borås Stad som motpart. Samtliga utestående derivat är raka ränteswappar utan inbyggd optionalitet. Säkringsredovisning tillämpas. 4 (31)

10 Borås Stadshus AB Miljöpåverkan Borås Energi och Miljö AB bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, och har de för verksamheterna nödvändiga tillstånden. För Sobackens avfallsanläggning avser tillståndet att ta emot, sortera, behandla, lagra och bortskaffa behandling, bränsleberedning, mellanlagring och deponering. För energiverksamheten avser tillstånden anläggningar för produktion av värme, kyla och el. Anläggningarna består av kraftvärmeverk och hetvattencentraler där bränslet utgörs av flis, avfall, gasol, bioolja och olja. Inom ramen för energiverksamheten finns även kylanläggningar, en elpanna samt en värmepumpsanläggning. Värmepumpen utnyttjar spillvärme från bolagets reningsverk. Bolaget har kartlagt energiverksamhetens miljöpåverkan och kommit fram till att det främst sker genom utsläpp till luft och vatten. Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk varav Gässlösa är det största. Produktion av dricksvatten sker enligt livsmedelsverkets regler. Borås Energi och Miljö äger fyra vattenkraftsverk, där produktionen är styrd av vattendomar. Vid reglering av vattennivåer tas stor hänsyn till närboende och djurlivet. Bolaget arbetar med miljö- och kvalitetsmål för att på så vis höja sin miljöprestanda och effektivitet. Målen är kopplade till företagets handlingsplaner, som bidrar till ett bra driv i förbättringsarbetet. Bolaget har fått tillstånd från Miljööverdomstolen för det planerade energi- och miljöcentrat på Sobacken; samförläggningen av nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Ägarförhållanden Borås Stadshus AB ägs till 100 % av Borås Stad, org. nr Flerårsöversikt koncernen* Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Rörelsemarginal (%) 8,7% 9,5% 10,8% 11,9% Avkastning på eget kapital (%) 21,2% 25,6% 37,5% 50,5% Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 10,5% 10,1% 9,3% 7,1% Antal anställda * Jämförelsetalen för år har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3) Flerårsöversikt Moderföretaget* Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 4,1% 4,3% 4,3% 4,3% Antal anställda * Jämförelsetalen för år har inte räknats om enligt K3. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (i kr) Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres (31)

11 Borås Stadshus AB Koncernens resultaträkning Not Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring) av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättningar, resultat från VA-verksamhet Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (31)

12 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvaror Nyttjanderätt Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Djurparksanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Borås Stad Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (31)

13 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 23 Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Avsättningar 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut Skulder till Borås Stad, lån Förutbetalda anslutningsavgifter Kortfristiga skulder Skulder till Borås Stad, koncernkonto Skulder till Borås Stad, lån Leverantörsskulder Skulder till Borås Stad Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser (31)

14 Borås Stadshus AB Koncernens kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Förändring av avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Vinst vid försäljning av inventarier -2 0 Förlust vid utrangering av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (31)

15 Borås Stadshus AB Moderföretagets resultaträkning Not Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat (31)

16 Borås Stadshus AB Moderföretagets balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (31)

17 Borås Stadshus AB Moderföretagets balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till Borås Stad, koncernkonto Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 (31)

18 Borås Stadshus AB Moderföretagets kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Erhållen ränta 3 1 Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut (31)

19 Borås Stadshus AB Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar i de fall där betydande komponenter har väsentligt olika nyttjandeperioder. När väsentliga utbyten av befintlig byggkomponent sker redovisas detta som investering i byggnaden. Utgift för åtgärd på betydande komponent utan att den i sin helhet byts ut, aktiveras om den uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning enligt punkt 2.18 i K3-regelverket. I annat fall kostnadsförs åtgärden som underhåll. Korrigeringar av jämförelseårets resultat- och balansräkningar samt ingångsbalansräkning Övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har inte haft någon effekt på koncernens ingångsbalansräkning I moderbolaget har övergången inte haft någon effekt varken på ingångsbalansräkningen eller jämförelsetalen för De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat- och balansräkningar när dessa omräknats i samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) framgår nedan. 14 (31)

20 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning Fastställd balansräkning Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Råvaror, handelsvaror, pågående arbeten Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens resultaträkning Enligt fastställd resultaträkning 2013 Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad resultaträkning 2013 Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete, färdiga varor Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Övriga dispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat (31)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer