Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (2) Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Ulf Olsson Göran Björklund Ordinarie styrelseledamöter i Borås Stadshus AB, som inte kan närvara vid sammanträdet, ombeds komma till Martin Jakobsson eller Evelina Pirs på Stadskansliet, Ekonomistyrning, plan 2.5, för underskrift av årsredovisningen under vecka 12 (senast 20 mars) Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppna för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Val av justerande ledamot. 1. Förslag till slutliga koncernbidrag (2015/SH ) 2. Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB (2015/SH ) (Bil) (Bil 3. Inkomna skrivelser a) Borås Energi och Miljö AB, årsredovisning (2015/SH ) b) Industribyggnader i Borås AB, årsredovisning (2015/SH ) c) Borås Djurpark AB, årsredovisning (2015/SH ) d) Borås kommuns Parkerings AB, årsredovisning (2015/SH ) e) Borås Elnät AB, årsredovisning (2015/SH ) f) BoråsBorås TME AB, årsredovisning (2015/SH ) g) Borås Stad Textile Fashioncenter AB, årsredovisning (2015/SH ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) 4. Övrigt. (Förslag: a-g till handlingarna)

3 1 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till slutliga koncernbidrag 2014 Kommunfullmäktige beslutade att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med kronor samt att öka koncernbidraget till BoråsBorås TME AB med motsvarande kronor. Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning. Styrelsen föreslås besluta: Föreslag till slutliga koncernbidrag godkänns Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/SH Programområde: 1 Handläggare: Evelina Pirs, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

4 Förslag till slutliga koncernbidrag 2014 belopp i tkr om inte annat anges BSAB Borås Elnät BEMAB Djurparken Parkering IBAB BoråsBorås BSTF AB Totalt RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Summa finansiella poster Extraordinära poster 0 0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER Budget 2014, mnkr -5,4 28,8 77,1-13,0 4,3 1,7-15,7-6,0 71,8 Koncernbidrag, erhållna diff Koncerbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner 0 Förändring periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Övrigt Summa RESULTAT FÖRE SKATT

5 2. BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB godkänns. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/SH0012 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

6 Borås Stadshus AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Borås Stadshus AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Moderföretaget Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. 14 Noter 20 Styrelsens säte: Borås Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 1 (31)

7 Borås Stadshus AB Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Koncernen Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt dotterbolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF) är dotterbolag till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda. Borås Elnät AB:s huvuduppgift är att distribuera elenergi. Distributionen, som är ett monopol, sker huvudsakligen från mottagningspunkter i det regionala kraftnätet men också från lokala kraftproduktionsanläggningar. Distributionsområdet innefattar i huvudsak Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd, samtliga inom Borås Stad. Bolaget har också en infrastruktur för datakommunikation inom hela kommunen. Bolagets andra affärsområde Stadsnät tillhandahåller en infrastruktur för datakommunikation med en nåbarhet inom hela kommunen. Borås Energi och Miljö AB:s uppgift är att inköpa, producera och sälja energi samt sörja för vatten- och avloppshantering i enlighet med kommunens miljöpolicy. Satsningar genomförs även på förnyelsebara energikällor. Bolaget tillhandahåller även avfallstjänster mot hushåll och näringsliv samt svarar för Borås Stads avfallshantering och återvinningsmaterial. Bolaget har ett vidgat uppdrag att delta och utföra internationella projekt i syfte att föra ut det "know-how", vilket successivt byggts upp inom bolaget. Under året har ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB, skapats för den internationella verksamheten. Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och Saltemads Campingplats. Anläggningen Saltemads camping arrenderas av Borås Stad. Borås kommuns Parkerings AB:s verksamhetsmål är att erbjuda allmänheten, företag, fastighetsägare och andra nyttjare av parkering, välbelägna och lättillgängliga parkeringsplatser. Industribyggnader i Borås AB:s verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industrifastigheter, kunna vara aktiv i näringslivspolitiken samt vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Vid utgången av 2014 ägde bolaget direkt eller indirekt genom det helägda dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, fastigheter och företagscenter i fyra områden i Borås; Vulcanus 16, Hästen 3, Ryavallen 5 samt Vinddraget 1 och 4. BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag och ägs till 91% av Borås Stadshus AB. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och engagemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF) tillkom i koncernen under Bolaget ska utveckla, stödja och samordna infrastruktur och de olika verksamheterna inom Textile & Fashioncenter i Simonsland. Centrumet är avsett att bli en samverkansmiljö där Högskolan i Borås, Borås Stad och näringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen. Moderföretaget Borås Stadshus AB ska, som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern, direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. I bolagsordningen är det fastsällt att Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Efterlevnad av ägardirektiv och det kommunala ändamålet med verksamheten Styrelsen bedömer att verksamheten i såväl moderbolaget som dotterbolagen under 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och gällande ägardirektiv. 2 (31)

8 Borås Stadshus AB Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Koncernen Borås Elnät AB har nått en fortsatt god leveranssäkerhet under året. Bolagets anläggningar och nät håller genomgående god kvalitet och är till största delen baserade på moderna lösningar. Bolaget har varit föremål för prövning i domstol angående vinstuttag och intäktsramar. Rätten har dömt till bolagets fördel i båda frågorna. Domen angående vinstuttag har fått prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Kommunfullmäktige har under 2014 gett bolaget i uppdrag att investera i en fiberinfrastruktur för att klara regeringens bredbandsmål fram till Borås Energi och Miljö AB har under året arbetat vidare med förberedelserna för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Bland annat har man erhållit miljötillstånd från mark- och miljödomstolen, fullgjort projekteringsfasen samt beslutat föreslå Kommunfullmäktige att slutligt godkänna investeringen. Bolaget har arbetat vidare utifrån ansvaret för att driva arbetet med Borås avfallsplan, vilken ska visa hur framtidens avfallshantering ska se ut i Borås. Under året har investeringarna i ny hetvattenpanna på Viared samt rökgaskondensering för avfallspannorna på Ryaverket slutförts. Investeringarna bidrar till minskad mängd fossilt bränsle samt utnyttjande av värmen i de avgående rökgaserna. Borås Djurpark AB har under 2014 haft besökare, vilket är en minskning med jämfört med föregående år. Som en följd av det har även kiosk- och restaurangintäkter minskat. Däremot har campingen haft fler gästnätter, till följd av marknadsföring av boendepaket. Under 2014 har en ny lekplats vid björnanläggningen invigts. Borås kommuns Parkerings AB har under året fortsatt upprustningen av befintliga parkeringsanläggningar, vilket bl a inneburit energibesparingar genom ny belysning. Utvecklingen mot en kraftigt ökad marknad för SMS- och Appbetalning och en motsvarande minskning av kontanter som betalmedel har fortsatt. Bolaget går 2015 in i en etableringsfas med flera planerade nyinvesteringar framöver. Under 2014 har uppstart av nytt parkeringsdäck på Kungsbron skett, vilket när bygget står klart under 2015 ger 100 nya p-platser. Industribyggnader i Borås AB utvecklar och förändrar kvarteret Vulcanus 16 i samband med att Textilhögskolan och andra hyresgäster flyttat till Simonsland. Ombyggnaden, som är den största som bolaget genomfört har slutförts vid årsskiftet 2014/2015. Sociala omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen är nu hyresgäster i fastigheten. Under året har bolaget även påbörjat ombyggnaden av Vinddraget på Viared, för att anpassa till nya hyresgäster i maj BoråsBorås TME AB:s långsiktiga strategi har varit att gå från enbart marknadsföringsfunktion till en mer stöttande funktion med samarbetspartners och vara med och påverka innan och efter besöket eller mötet. Bolaget har inga egna arrangemang eller reseanledningar utan arbetar för att paketera utbudet på platsen och med marknadsbearbetning ge ett intressantare utbud av Borås som besöksort. Bolaget har under året bland annat varit delaktiga i projektet No Limit - Sveriges första storskaliga street art festival, samt arbetat med positionering av Textilstaden Borås. Bolaget har även drivit idégrupper för att utveckla befintliga och hitta nya reseanledningar. I grupperna samlas privata aktörer med kommunens politiker och tjänstemän. BSTF AB har under året kommit igång med sin verksamhet. Under våren anordnade bolaget den officiella invigningen av Textile Fashion Center. Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad, men står samtidigt inför stora investeringar framöver, bland annat till följd av ovan nämnda fiberutbyggnad. Den tekniska utvecklingen koncentreras på ytterligare förbättringar av leveranskvaliteten. Under 2015 prövas bolagets vinstnivåer i högsta instans i rätten vilket ger slutligt besked i frågan. Förutsatt att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på cirka 3,2 mdkr kommer Borås Energi och Miljö AB under 2015 påbörja investeringen, med förväntad driftstart Biogasens framtid som fordonsbränsle är beroende av regeringens beslut avseende den fossiloberoende fordonstrafiken och för oss även den förestående upphandlingen för drift av lokaltrafiken i Borås Stad. 3 (31)

9 Borås Stadshus AB Borås Djurpark AB kommer under 2015 att bygga det sedan tidigare beslutade entréhuset och en gångbro från entrén till savannen, vilket kommer skapa en högre tillgänglighet till parken. Entrehuset väntas klart i maj/juni medan bron påbörjas under senhösten för att vara färdig våren Bolaget planerar även för att expandera i framtiden genom ett utvidgat geografiskt område. Borås kommuns Parkerings AB har fått i uppdrag av fullmäktige att tillsammans med Tekniska nämnden införa ett parkeringsledningssystem samt att ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Industribyggnader i Borås AB kommer under 2015 att skapa ett nytt dotterbolag, vilket kommer förvärva kårhusfastigheten Eolus 6 av Borås Stad, och bygga om det till ett kongresshus i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. BoråsBorås TME AB kommer under 2015 att bilda ett dotterbolag, vilket har till syfte att säkra funktionaliteten av det nya kongresshuset och hyra ut det till entreprenör på marknaden. BSTF AB kommer under 2015 fortsätta utvecklingen för att på bästa sätt stödja de olika verksamheterna som finns i huset. Finansiell situation Borås Stadshus AB förvärvade samtliga aktier i dotterbolagen till en köpeskilling av 204,7 mnkr. Finansiering har skett genom upptagande av ett externt lån på köpeskillingen av samtliga aktier i bolaget. All övrig finansiering sker via Borås Stads internbank förvärvades aktierna i Kårhuset i Sjuhärad AB (senare namnändrat till Borås Stad Textile Fashioncenter AB) för 150 tkr. Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 31,8 mnkr, Industribyggnader i Borås AB med 1,7 mnkr, och Borås kommuns Parkerings AB med 9,1 mnkr. Av den totala summan på 42,6 mnkr har 4,5 mnkr använts till att täcka underskottet i moderbolaget (främst räntekostnader), 14,5 mnkr har lämnats i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, 15,8 mnkr har har lämnats till BoråsBorås TME AB och 7,8 mnkr har lämnats till BSTF AB. Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen, vilket är ett krav enligt ägardirektiven för respektive bolag i koncernen. Koncernen uppvisar i stort en utveckling av resultat och finansiell ställning för 2014 liknande tidigare år. Utmärkande för 2014 är att Borås Energi och Miljö AB gör extra nedskrivningar av anläggningstillgångarna, vilket påverkar resultatet negativt med drygt 50 mnkr. Främst är detta hänförligt till nedskrivningsbehov på biogasanläggningar med 36 mnkr. Övriga nedskrivningar görs för att ha korrekta bokförda värden inför förestående investering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Investeringen kommer att ha stor påverkan framöver på bolagets finansiella ställning, med början under Sedan 2013 har koncernen tillförts ytterligare ett bolag med strukturella underskott (BSTF), vilket påverkar koncernens resultat. Bland övriga bolag kan nämnas att Industribyggnader i Borås AB:s balansomslutning kraftigt ökar genom investeringen i Vulcanusfastigheten vilken till största del lånefinansieras. Kapitaltäckningsgaranti Borås Stad har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt BSTF. Användandet av finansiella instrument Dotterbolagens hela finansiering samt moderbolagets rörelsekredit sker genom nyttjande av en kredit kopplad till underkonton i Borås Stads koncernkonto. Krediternas maximala storlek bestäms årligen av Kommunstyrelsen i Borås. Finansieringen sker till rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen beslutar om räntebindning. Alla räntederivat genomförs med Borås Stad som motpart. Samtliga utestående derivat är raka ränteswappar utan inbyggd optionalitet. Säkringsredovisning tillämpas. 4 (31)

10 Borås Stadshus AB Miljöpåverkan Borås Energi och Miljö AB bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, och har de för verksamheterna nödvändiga tillstånden. För Sobackens avfallsanläggning avser tillståndet att ta emot, sortera, behandla, lagra och bortskaffa behandling, bränsleberedning, mellanlagring och deponering. För energiverksamheten avser tillstånden anläggningar för produktion av värme, kyla och el. Anläggningarna består av kraftvärmeverk och hetvattencentraler där bränslet utgörs av flis, avfall, gasol, bioolja och olja. Inom ramen för energiverksamheten finns även kylanläggningar, en elpanna samt en värmepumpsanläggning. Värmepumpen utnyttjar spillvärme från bolagets reningsverk. Bolaget har kartlagt energiverksamhetens miljöpåverkan och kommit fram till att det främst sker genom utsläpp till luft och vatten. Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk varav Gässlösa är det största. Produktion av dricksvatten sker enligt livsmedelsverkets regler. Borås Energi och Miljö äger fyra vattenkraftsverk, där produktionen är styrd av vattendomar. Vid reglering av vattennivåer tas stor hänsyn till närboende och djurlivet. Bolaget arbetar med miljö- och kvalitetsmål för att på så vis höja sin miljöprestanda och effektivitet. Målen är kopplade till företagets handlingsplaner, som bidrar till ett bra driv i förbättringsarbetet. Bolaget har fått tillstånd från Miljööverdomstolen för det planerade energi- och miljöcentrat på Sobacken; samförläggningen av nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Ägarförhållanden Borås Stadshus AB ägs till 100 % av Borås Stad, org. nr Flerårsöversikt koncernen* Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Rörelsemarginal (%) 8,7% 9,5% 10,8% 11,9% Avkastning på eget kapital (%) 21,2% 25,6% 37,5% 50,5% Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 10,5% 10,1% 9,3% 7,1% Antal anställda * Jämförelsetalen för år har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3) Flerårsöversikt Moderföretaget* Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 4,1% 4,3% 4,3% 4,3% Antal anställda * Jämförelsetalen för år har inte räknats om enligt K3. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (i kr) Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres (31)

11 Borås Stadshus AB Koncernens resultaträkning Not Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring) av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättningar, resultat från VA-verksamhet Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (31)

12 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvaror Nyttjanderätt Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Djurparksanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Borås Stad Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (31)

13 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 23 Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Avsättningar 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut Skulder till Borås Stad, lån Förutbetalda anslutningsavgifter Kortfristiga skulder Skulder till Borås Stad, koncernkonto Skulder till Borås Stad, lån Leverantörsskulder Skulder till Borås Stad Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser (31)

14 Borås Stadshus AB Koncernens kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Förändring av avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Vinst vid försäljning av inventarier -2 0 Förlust vid utrangering av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (31)

15 Borås Stadshus AB Moderföretagets resultaträkning Not Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat (31)

16 Borås Stadshus AB Moderföretagets balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (31)

17 Borås Stadshus AB Moderföretagets balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till Borås Stad, koncernkonto Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 (31)

18 Borås Stadshus AB Moderföretagets kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Erhållen ränta 3 1 Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut (31)

19 Borås Stadshus AB Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar i de fall där betydande komponenter har väsentligt olika nyttjandeperioder. När väsentliga utbyten av befintlig byggkomponent sker redovisas detta som investering i byggnaden. Utgift för åtgärd på betydande komponent utan att den i sin helhet byts ut, aktiveras om den uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning enligt punkt 2.18 i K3-regelverket. I annat fall kostnadsförs åtgärden som underhåll. Korrigeringar av jämförelseårets resultat- och balansräkningar samt ingångsbalansräkning Övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har inte haft någon effekt på koncernens ingångsbalansräkning I moderbolaget har övergången inte haft någon effekt varken på ingångsbalansräkningen eller jämförelsetalen för De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat- och balansräkningar när dessa omräknats i samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) framgår nedan. 14 (31)

20 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning Fastställd balansräkning Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Råvaror, handelsvaror, pågående arbeten Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens resultaträkning Enligt fastställd resultaträkning 2013 Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad resultaträkning 2013 Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete, färdiga varor Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Övriga dispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat (31)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014 Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014-06-05 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kom mun nät AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer