Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (2) Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Ulf Olsson Göran Björklund Ordinarie styrelseledamöter i Borås Stadshus AB, som inte kan närvara vid sammanträdet, ombeds komma till Martin Jakobsson eller Evelina Pirs på Stadskansliet, Ekonomistyrning, plan 2.5, för underskrift av årsredovisningen under vecka 12 (senast 20 mars) Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppna för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Val av justerande ledamot. 1. Förslag till slutliga koncernbidrag (2015/SH ) 2. Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB (2015/SH ) (Bil) (Bil 3. Inkomna skrivelser a) Borås Energi och Miljö AB, årsredovisning (2015/SH ) b) Industribyggnader i Borås AB, årsredovisning (2015/SH ) c) Borås Djurpark AB, årsredovisning (2015/SH ) d) Borås kommuns Parkerings AB, årsredovisning (2015/SH ) e) Borås Elnät AB, årsredovisning (2015/SH ) f) BoråsBorås TME AB, årsredovisning (2015/SH ) g) Borås Stad Textile Fashioncenter AB, årsredovisning (2015/SH ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) 4. Övrigt. (Förslag: a-g till handlingarna)

3 1 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till slutliga koncernbidrag 2014 Kommunfullmäktige beslutade att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med kronor samt att öka koncernbidraget till BoråsBorås TME AB med motsvarande kronor. Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning. Styrelsen föreslås besluta: Föreslag till slutliga koncernbidrag godkänns Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/SH Programområde: 1 Handläggare: Evelina Pirs, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

4 Förslag till slutliga koncernbidrag 2014 belopp i tkr om inte annat anges BSAB Borås Elnät BEMAB Djurparken Parkering IBAB BoråsBorås BSTF AB Totalt RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Summa finansiella poster Extraordinära poster 0 0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER Budget 2014, mnkr -5,4 28,8 77,1-13,0 4,3 1,7-15,7-6,0 71,8 Koncernbidrag, erhållna diff Koncerbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner 0 Förändring periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Övrigt Summa RESULTAT FÖRE SKATT

5 2. BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB godkänns. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/SH0012 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

6 Borås Stadshus AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Borås Stadshus AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Moderföretaget Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. 14 Noter 20 Styrelsens säte: Borås Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 1 (31)

7 Borås Stadshus AB Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Koncernen Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt dotterbolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF) är dotterbolag till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda. Borås Elnät AB:s huvuduppgift är att distribuera elenergi. Distributionen, som är ett monopol, sker huvudsakligen från mottagningspunkter i det regionala kraftnätet men också från lokala kraftproduktionsanläggningar. Distributionsområdet innefattar i huvudsak Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd, samtliga inom Borås Stad. Bolaget har också en infrastruktur för datakommunikation inom hela kommunen. Bolagets andra affärsområde Stadsnät tillhandahåller en infrastruktur för datakommunikation med en nåbarhet inom hela kommunen. Borås Energi och Miljö AB:s uppgift är att inköpa, producera och sälja energi samt sörja för vatten- och avloppshantering i enlighet med kommunens miljöpolicy. Satsningar genomförs även på förnyelsebara energikällor. Bolaget tillhandahåller även avfallstjänster mot hushåll och näringsliv samt svarar för Borås Stads avfallshantering och återvinningsmaterial. Bolaget har ett vidgat uppdrag att delta och utföra internationella projekt i syfte att föra ut det "know-how", vilket successivt byggts upp inom bolaget. Under året har ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB, skapats för den internationella verksamheten. Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och Saltemads Campingplats. Anläggningen Saltemads camping arrenderas av Borås Stad. Borås kommuns Parkerings AB:s verksamhetsmål är att erbjuda allmänheten, företag, fastighetsägare och andra nyttjare av parkering, välbelägna och lättillgängliga parkeringsplatser. Industribyggnader i Borås AB:s verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industrifastigheter, kunna vara aktiv i näringslivspolitiken samt vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Vid utgången av 2014 ägde bolaget direkt eller indirekt genom det helägda dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, fastigheter och företagscenter i fyra områden i Borås; Vulcanus 16, Hästen 3, Ryavallen 5 samt Vinddraget 1 och 4. BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag och ägs till 91% av Borås Stadshus AB. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och engagemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF) tillkom i koncernen under Bolaget ska utveckla, stödja och samordna infrastruktur och de olika verksamheterna inom Textile & Fashioncenter i Simonsland. Centrumet är avsett att bli en samverkansmiljö där Högskolan i Borås, Borås Stad och näringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen. Moderföretaget Borås Stadshus AB ska, som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern, direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. I bolagsordningen är det fastsällt att Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Efterlevnad av ägardirektiv och det kommunala ändamålet med verksamheten Styrelsen bedömer att verksamheten i såväl moderbolaget som dotterbolagen under 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och gällande ägardirektiv. 2 (31)

8 Borås Stadshus AB Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Koncernen Borås Elnät AB har nått en fortsatt god leveranssäkerhet under året. Bolagets anläggningar och nät håller genomgående god kvalitet och är till största delen baserade på moderna lösningar. Bolaget har varit föremål för prövning i domstol angående vinstuttag och intäktsramar. Rätten har dömt till bolagets fördel i båda frågorna. Domen angående vinstuttag har fått prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Kommunfullmäktige har under 2014 gett bolaget i uppdrag att investera i en fiberinfrastruktur för att klara regeringens bredbandsmål fram till Borås Energi och Miljö AB har under året arbetat vidare med förberedelserna för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Bland annat har man erhållit miljötillstånd från mark- och miljödomstolen, fullgjort projekteringsfasen samt beslutat föreslå Kommunfullmäktige att slutligt godkänna investeringen. Bolaget har arbetat vidare utifrån ansvaret för att driva arbetet med Borås avfallsplan, vilken ska visa hur framtidens avfallshantering ska se ut i Borås. Under året har investeringarna i ny hetvattenpanna på Viared samt rökgaskondensering för avfallspannorna på Ryaverket slutförts. Investeringarna bidrar till minskad mängd fossilt bränsle samt utnyttjande av värmen i de avgående rökgaserna. Borås Djurpark AB har under 2014 haft besökare, vilket är en minskning med jämfört med föregående år. Som en följd av det har även kiosk- och restaurangintäkter minskat. Däremot har campingen haft fler gästnätter, till följd av marknadsföring av boendepaket. Under 2014 har en ny lekplats vid björnanläggningen invigts. Borås kommuns Parkerings AB har under året fortsatt upprustningen av befintliga parkeringsanläggningar, vilket bl a inneburit energibesparingar genom ny belysning. Utvecklingen mot en kraftigt ökad marknad för SMS- och Appbetalning och en motsvarande minskning av kontanter som betalmedel har fortsatt. Bolaget går 2015 in i en etableringsfas med flera planerade nyinvesteringar framöver. Under 2014 har uppstart av nytt parkeringsdäck på Kungsbron skett, vilket när bygget står klart under 2015 ger 100 nya p-platser. Industribyggnader i Borås AB utvecklar och förändrar kvarteret Vulcanus 16 i samband med att Textilhögskolan och andra hyresgäster flyttat till Simonsland. Ombyggnaden, som är den största som bolaget genomfört har slutförts vid årsskiftet 2014/2015. Sociala omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen är nu hyresgäster i fastigheten. Under året har bolaget även påbörjat ombyggnaden av Vinddraget på Viared, för att anpassa till nya hyresgäster i maj BoråsBorås TME AB:s långsiktiga strategi har varit att gå från enbart marknadsföringsfunktion till en mer stöttande funktion med samarbetspartners och vara med och påverka innan och efter besöket eller mötet. Bolaget har inga egna arrangemang eller reseanledningar utan arbetar för att paketera utbudet på platsen och med marknadsbearbetning ge ett intressantare utbud av Borås som besöksort. Bolaget har under året bland annat varit delaktiga i projektet No Limit - Sveriges första storskaliga street art festival, samt arbetat med positionering av Textilstaden Borås. Bolaget har även drivit idégrupper för att utveckla befintliga och hitta nya reseanledningar. I grupperna samlas privata aktörer med kommunens politiker och tjänstemän. BSTF AB har under året kommit igång med sin verksamhet. Under våren anordnade bolaget den officiella invigningen av Textile Fashion Center. Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad, men står samtidigt inför stora investeringar framöver, bland annat till följd av ovan nämnda fiberutbyggnad. Den tekniska utvecklingen koncentreras på ytterligare förbättringar av leveranskvaliteten. Under 2015 prövas bolagets vinstnivåer i högsta instans i rätten vilket ger slutligt besked i frågan. Förutsatt att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på cirka 3,2 mdkr kommer Borås Energi och Miljö AB under 2015 påbörja investeringen, med förväntad driftstart Biogasens framtid som fordonsbränsle är beroende av regeringens beslut avseende den fossiloberoende fordonstrafiken och för oss även den förestående upphandlingen för drift av lokaltrafiken i Borås Stad. 3 (31)

9 Borås Stadshus AB Borås Djurpark AB kommer under 2015 att bygga det sedan tidigare beslutade entréhuset och en gångbro från entrén till savannen, vilket kommer skapa en högre tillgänglighet till parken. Entrehuset väntas klart i maj/juni medan bron påbörjas under senhösten för att vara färdig våren Bolaget planerar även för att expandera i framtiden genom ett utvidgat geografiskt område. Borås kommuns Parkerings AB har fått i uppdrag av fullmäktige att tillsammans med Tekniska nämnden införa ett parkeringsledningssystem samt att ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Industribyggnader i Borås AB kommer under 2015 att skapa ett nytt dotterbolag, vilket kommer förvärva kårhusfastigheten Eolus 6 av Borås Stad, och bygga om det till ett kongresshus i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. BoråsBorås TME AB kommer under 2015 att bilda ett dotterbolag, vilket har till syfte att säkra funktionaliteten av det nya kongresshuset och hyra ut det till entreprenör på marknaden. BSTF AB kommer under 2015 fortsätta utvecklingen för att på bästa sätt stödja de olika verksamheterna som finns i huset. Finansiell situation Borås Stadshus AB förvärvade samtliga aktier i dotterbolagen till en köpeskilling av 204,7 mnkr. Finansiering har skett genom upptagande av ett externt lån på köpeskillingen av samtliga aktier i bolaget. All övrig finansiering sker via Borås Stads internbank förvärvades aktierna i Kårhuset i Sjuhärad AB (senare namnändrat till Borås Stad Textile Fashioncenter AB) för 150 tkr. Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 31,8 mnkr, Industribyggnader i Borås AB med 1,7 mnkr, och Borås kommuns Parkerings AB med 9,1 mnkr. Av den totala summan på 42,6 mnkr har 4,5 mnkr använts till att täcka underskottet i moderbolaget (främst räntekostnader), 14,5 mnkr har lämnats i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, 15,8 mnkr har har lämnats till BoråsBorås TME AB och 7,8 mnkr har lämnats till BSTF AB. Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen, vilket är ett krav enligt ägardirektiven för respektive bolag i koncernen. Koncernen uppvisar i stort en utveckling av resultat och finansiell ställning för 2014 liknande tidigare år. Utmärkande för 2014 är att Borås Energi och Miljö AB gör extra nedskrivningar av anläggningstillgångarna, vilket påverkar resultatet negativt med drygt 50 mnkr. Främst är detta hänförligt till nedskrivningsbehov på biogasanläggningar med 36 mnkr. Övriga nedskrivningar görs för att ha korrekta bokförda värden inför förestående investering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Investeringen kommer att ha stor påverkan framöver på bolagets finansiella ställning, med början under Sedan 2013 har koncernen tillförts ytterligare ett bolag med strukturella underskott (BSTF), vilket påverkar koncernens resultat. Bland övriga bolag kan nämnas att Industribyggnader i Borås AB:s balansomslutning kraftigt ökar genom investeringen i Vulcanusfastigheten vilken till största del lånefinansieras. Kapitaltäckningsgaranti Borås Stad har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt BSTF. Användandet av finansiella instrument Dotterbolagens hela finansiering samt moderbolagets rörelsekredit sker genom nyttjande av en kredit kopplad till underkonton i Borås Stads koncernkonto. Krediternas maximala storlek bestäms årligen av Kommunstyrelsen i Borås. Finansieringen sker till rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen beslutar om räntebindning. Alla räntederivat genomförs med Borås Stad som motpart. Samtliga utestående derivat är raka ränteswappar utan inbyggd optionalitet. Säkringsredovisning tillämpas. 4 (31)

10 Borås Stadshus AB Miljöpåverkan Borås Energi och Miljö AB bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, och har de för verksamheterna nödvändiga tillstånden. För Sobackens avfallsanläggning avser tillståndet att ta emot, sortera, behandla, lagra och bortskaffa behandling, bränsleberedning, mellanlagring och deponering. För energiverksamheten avser tillstånden anläggningar för produktion av värme, kyla och el. Anläggningarna består av kraftvärmeverk och hetvattencentraler där bränslet utgörs av flis, avfall, gasol, bioolja och olja. Inom ramen för energiverksamheten finns även kylanläggningar, en elpanna samt en värmepumpsanläggning. Värmepumpen utnyttjar spillvärme från bolagets reningsverk. Bolaget har kartlagt energiverksamhetens miljöpåverkan och kommit fram till att det främst sker genom utsläpp till luft och vatten. Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk varav Gässlösa är det största. Produktion av dricksvatten sker enligt livsmedelsverkets regler. Borås Energi och Miljö äger fyra vattenkraftsverk, där produktionen är styrd av vattendomar. Vid reglering av vattennivåer tas stor hänsyn till närboende och djurlivet. Bolaget arbetar med miljö- och kvalitetsmål för att på så vis höja sin miljöprestanda och effektivitet. Målen är kopplade till företagets handlingsplaner, som bidrar till ett bra driv i förbättringsarbetet. Bolaget har fått tillstånd från Miljööverdomstolen för det planerade energi- och miljöcentrat på Sobacken; samförläggningen av nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Ägarförhållanden Borås Stadshus AB ägs till 100 % av Borås Stad, org. nr Flerårsöversikt koncernen* Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Rörelsemarginal (%) 8,7% 9,5% 10,8% 11,9% Avkastning på eget kapital (%) 21,2% 25,6% 37,5% 50,5% Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 10,5% 10,1% 9,3% 7,1% Antal anställda * Jämförelsetalen för år har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3) Flerårsöversikt Moderföretaget* Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 4,1% 4,3% 4,3% 4,3% Antal anställda * Jämförelsetalen för år har inte räknats om enligt K3. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (i kr) Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres (31)

11 Borås Stadshus AB Koncernens resultaträkning Not Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring) av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättningar, resultat från VA-verksamhet Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (31)

12 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvaror Nyttjanderätt Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Djurparksanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Djur Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Borås Stad Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (31)

13 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 23 Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Avsättningar 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut Skulder till Borås Stad, lån Förutbetalda anslutningsavgifter Kortfristiga skulder Skulder till Borås Stad, koncernkonto Skulder till Borås Stad, lån Leverantörsskulder Skulder till Borås Stad Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser (31)

14 Borås Stadshus AB Koncernens kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Förändring av avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Vinst vid försäljning av inventarier -2 0 Förlust vid utrangering av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (31)

15 Borås Stadshus AB Moderföretagets resultaträkning Not Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat (31)

16 Borås Stadshus AB Moderföretagets balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (31)

17 Borås Stadshus AB Moderföretagets balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till Borås Stad, koncernkonto Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 (31)

18 Borås Stadshus AB Moderföretagets kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Erhållen ränta 3 1 Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut (31)

19 Borås Stadshus AB Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar i de fall där betydande komponenter har väsentligt olika nyttjandeperioder. När väsentliga utbyten av befintlig byggkomponent sker redovisas detta som investering i byggnaden. Utgift för åtgärd på betydande komponent utan att den i sin helhet byts ut, aktiveras om den uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning enligt punkt 2.18 i K3-regelverket. I annat fall kostnadsförs åtgärden som underhåll. Korrigeringar av jämförelseårets resultat- och balansräkningar samt ingångsbalansräkning Övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har inte haft någon effekt på koncernens ingångsbalansräkning I moderbolaget har övergången inte haft någon effekt varken på ingångsbalansräkningen eller jämförelsetalen för De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat- och balansräkningar när dessa omräknats i samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) framgår nedan. 14 (31)

20 Borås Stadshus AB Koncernens balansräkning Fastställd balansräkning Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Råvaror, handelsvaror, pågående arbeten Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens resultaträkning Enligt fastställd resultaträkning 2013 Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad resultaträkning 2013 Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete, färdiga varor Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Övriga dispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat (31)

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer