Biologibibliotekets styrgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biologibibliotekets styrgrupp"

Transkript

1 Protokoll NR 7 Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll den 11 september 2002 Biologibiblioteket Närvarande: Wilhelm Granéli ordf. Jan-Åke Nilsson (zooekol) Johan Nilsson (stud) Åse Paulsson (bibl.) Torbjörn Säll (genetik) Eva Waldemarsson (BI) Eric Warrant (funk.morf.) Frånvarande: doktorandrepresentant 1. Som protokollsjusterare utsågs Eric Warrant. 2. Dagordningen fastställdes. 3. Genomgång av föregående mötesprotokoll från den 11/ Doktorandrepresentanter i styrgruppen är David Ståhlberg (syst.bot.) ordinarie, Mirja Möller (mikrobiologi) suppleant. Kontaktperson för växtfysiologi är Allan Rasmusson. Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna. 4. Mötet beslutade att anta stadgar för Biologibibliotekets styrgrupp [Bil 1.] 5. Mötet beslutade att anta "Biologibibliotekets målbeskrivning" [Bil 2.] 6. Mötet informerades om de Allmänna lånevillkor som tillämpas vid samtliga LUB-bibliotek fr.o.m Mötet beslutade att anta "Lånevillkor för Biologibiblioteket" [Bil 3.] 7. Mötet beslutade att biblioteket säger upp de tryckta tidskriftsprenumerationer som ingår i centralt upphandlade tidskriftspaket. Undantag från denna regel kan göras om tidskriftens bildmaterial inte kan hämtas från fulltextversionen med en bra bildkvalitet. 8. Åse informerade om Biblioteksdirektionens nya prenumerationsservice samt byte av tidskriftsagent. Biologibiblioteket blir i.o.m. detta avlastat när det gäller förnyelser av prenumerationer, aktivering av fulltexttidskrifter, trassel vid reklamationer etc. Åse informerade om Biblioteksdirektionens budgetförslag för 2003, vilket kan innebära att Biologibiblioteket får ett något minskat anslag från fakulteten För att kunna ta över fler än 750 titlar från UB Norr har fakultetens biblioteksnämnd anmodat Biologibiblioteket att inkomma med en motivering. Mötet beslutade att anta och vidarebefordra "Motivering till ytterligare överföringarna från UB Norr" [Bil 4.] års procentfördelning mellan de tre ingående institutionerna är följande: Ekol 50%, COB 25% och BI 25%. Ekol:s och COB:s procentfördelningar är beräknade utifrån antalet forskare, medan BI:s del inte har någon liknande beräkningsgrund. Till nästa styrgruppsmöte ska Eva Postadress Sölvegatan 37, Lund Besöksadress Sölveg. 37 Telefon dir , växel Telefax E-post Internet

2 Waldemarsson ha tagit fram underlag på hur många helårsstudenter som finns på C-, D- och examensnivå inom biologin. Forskarunderlaget ska begäras fram från kansliet. 11. Till nästa styrgruppsmöte ska kallelsen innehålla en påminnelse om att alla ledamöter tar med sina kalendrar. Nästa möte är onsdagen 20 november 2002 klockan konferensrummet Ekologihuset Protokollet finns på följande web adress: Vid protokollet Åse Paulsson Willhelm Granéli justerat Eric Warrant

3 Bil. 1 Biologibibliotekets styrgrupp stadgar 11 september 2002 Biologibiblioteket är en av N-fakultetens 5 biblioteksenheter. Biblioteket leds av en styrgrupp. Berörda institutionsstyrelser fastställer sammansättningen av ledamöter. Prefekten för Ekologiska institutionen har det löpande ledningsansvaret för Biologibiblioteket. Enligt beslut i de berörda institutionsstyrelserna (BI, COB och Ekol.) är Biologibiblioteket knutet till Ekologiska institutionen. Biologibibliotekets styrgrupp är verkställande organ i de biblioteksfrågor som berör de tre biologiska institutionerna (BI, COB och Ekol.) Styrgruppen skall verka för att Biologibiblioteket tillhandahåller de bibliotekstjänster som efterfrågas av forskare, forskarstuderande och GU-studenter. (Se vidare: "Biologibibliotekets målbeskrivning") Styrgruppen har under prefekten för Ekologiska institutionen det övergripande ansvaret för Biologibibliotekets ekonomi och personal. Biologibibliotekets budgetäskande förbereds i styrgruppen och förelägges berörda institutionsstyrelser till beslut. Styrgruppen sammanställer vid budgetårets slut bokslut som förelägges berörda institutionsstyrelser. Biologibibliotekets styrgrupp skall bestå av: 2 ledamöter + 2 suppleanter från Ekologiska institutionen 2 ledamöter + 2 suppleanter från Cell och Organismbiologi (COB) 1 ledamot + 1 suppleant från Biologiska institutionen (BI) 1 doktorandrepresentant + 1 suppleant (en från Ekol. och en från COB) 1 studeranderepresentant Biologibibliotekets chef De avdelningar inom de biologiska storinstitutionerna som inte representeras av en ledamot i styrgruppen utser en kontaktperson. Styrgruppen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Om ordf. kommer från Ekol. inst. bör vice ordf. representera COB och vice versa. Ordförande är ordinarie representant i N-fakultetens biblioteksnämnd, vice ordförande är suppleant. Mandatperioden är 3 år för ordinarie ledamöter och suppleanter. Mandatperioden är 1 år för doktorand- och studeranderepresentanterna. Omval är möjligt av samtliga ledamöter och suppleanter. Valberedning utses ett halvår innan mandatperioderna går ut. För att ett styrgruppsmöte ska vara beslutsmässigt ska minsta antalet närvarande ledamöter vara 4 inkluderande ordf. eller vice ordf. Ovanstående policydokument bygger bl.a. på följande beslut : "Inrättande av fakultetens biblioteksorganisation" MN A9 104/2001 Beslut (http://www.naturvetenskap.lu.se/internt/styrelse_namnder/fs/bilaga_biblioteksorg_ pdf) Biologibibliotekets styrgruppsprotokoll NR 6 ( ) (http://www.biol.lu.se/bibliotek/ pdf)

4 Bil. 2 Biologibibliotekets målbeskrivning Biologibibliotekets forskare och studenter ska alltid få professionell hjälp tidskrifts- och monografisamlingarna anpassas efter användarnas behov tidskriftsprenumerationer ska när det är möjligt, avslutas i tryck och läggas över till fulltext hemsidor ska vara anpassad efter bibliotekets låntagare och innehålla hjälpinstruktioner till de biologiska ämnesresurserna forskare och studenter ska kunna tillgodogöra sig bibliotekets information i en väl anpassad miljö med grupprum, datorplatser och en tyst läsesal Därför ska Biologibiblioteket sträva efter personal som är ämneskunnig inom biologi att informationsdisken bemannas av biologer undervisning i informationssökning etc. sker företrädesvis av personal som har forskningserfarenhet inom de biologiska ämnena att få nya lokaler med läsplatser, datorplatser, grupprum och en tyst läsesal Lund den 9 september 2002

5 Bil. 3 Lånevillkor för Biologibiblioteket, Lunds universitet. De allmänna lånevillkoren för Lunds universitets bibliotek (LUB) gäller. För att få låna vid Biologibiblioteket måste du ha ett lånekort. Kortet är detsamma som gäller vid alla bibliotek inom Lunds universitet och kan erhållas på biblioteket. Lånetiden är i allmänhet 28 dagar. Viss litteratur 14 dagar. Tidskrifter lånas ej ut. Lånetiden på en bok kan förlängas om ingen står i kö på boken. Lånet måste förnyas före lånetiden har gått ut. Du kan själv förnya dina lån på böcker via webb-lovisa se rubriken: "Dina lån" Kurslitteratur för biologistudenter finns på UB Norr Krav och meddelande om inkommen bok skickas om möjligt via e-post. Om e-post saknas skickas tryckta kravbrev ut (till en kostnad av 10:- per brev). Återlämning av böcker måste ske under bibliotekets öppettider. Bibliotekets öppettider: måndag-fredag 9-16 Besöksadress: Sölvegatan 37 telefon: fax: e-post: Lending Conditions at Biology Library, Lund University The general lending conditions for all libraries within the Lund University Libraries, LUB are applied. To borrow books at the Biology library you need a library card. It is the same card that is used at all the different libraries within LUB. You can obtain the card at the library. The lending time is generally 28 days, some books only 14 days. You are not allowed to borrow journals. You may prolong your loans if nobody else wants the books. It is possible to prolong the loans by using web LOVISA, use "Patron activity". Course literature for biology students are available at UB Norr. Claims for books are preferentially sent by . If you do not have an address the claim notifications are sent by ordinary mail to a cost of 10 SEK per letter. Books have to be returned during the library's regular opening hours. Opening hours at Biology library Monday- Friday 9 am to 4 pm address: Sölvegatan 37 phone: fax:

6 Bil. 4 Motivering till ytterligare överföringarna från UB Norr N-fakultetens bibliotek får ta över ett begränsat antal titlar från UB Norr, fram till årsskiftet. Antalet titlar har ingen logisk beräkningsgrund, ingen koppling till hur ämnet ifråga ser ut eller hur mycket material inom ämnet UB har på sina hyllor. UB har stora samlingar av biologiska monografier och tidskrifter. Biologibiblioteket önskar överta betydligt mer än den tilldelade kvoten. Motiveringarna till detta är följande: Det biologiska ämnet spänner över ett stort område, allt från botanik och zoologi till mikrobiologi, fysiologi och genetik. Bokutgivningen är mycket stor och generellt sett publiceras det många fler monografier än review-artiklar inom ämnet. Därför är monografierna mycket viktiga för studenter och forskare. Det finns ett stort behov även av äldre monografier. Ett exempel är de talrika artmonografierna som skrivits genom åren. Biodiversiteten är stor på vårt jordklot, det finns ca. 5 miljoner växt- och djurarter. Det har långt ifrån skrivits monografier om samtliga arter, men de som finns utgör en vetenskaplig skatt som är kunskaps- och inspirationskällor för projekt både på forsknings- och grundutbildningsnivå. Äldre forskningsresultat är fortfarande mycket relevanta eftersom ingen idag har möjlighet och tid att göra dessa grundläggande observationer. Att Biologibibliotekets låntagare använder monografier är ett obestridligt faktum. Vi har mycket hög utlåningsfrekvens på våra böcker och det är inte ovanligt med 5-6 personer i kö på våra nyinköpta böcker. Studenterna utnyttjar mycket flitigt våra boksamlingar. Biologiska grundutbildningen ligger i fronten när det gäller PBL och projektarbeten. För dessa studenter är det en stor tillgång att kunna gå till bibliotekets bokhyllor och hitta sin litteratur. Många PBL-projekt löper under en kort tid (1 dag), då finns det inte tid att beställa fram en bok via Lovisa från magasin. Biologibibliotekets uppställningssystem av monografierna gör det enkelt att gå på hyllorna för att hitta böcker inom ett önskat område. Vi har också ett eget ämnesordssystem som indexerar våra böcker ner på artnivå, samtidigt som samtliga böcker får ett antal specifika biologiska nyckelord. Detta sammantaget innebär att böcker placerade på Biologibiblioteket blir mycket mer använda och lättare att finna (både i datakatalogerna och på hyllorna) än de böcker som endast kan sökas i Lovisa. Lund den 8 september 2002 / ÅP

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 Libraries 2009 Bibliotek 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed in Sweden by Elanders

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Om boklån, återlämning, informationssökning och källkritik

Om boklån, återlämning, informationssökning och källkritik Om boklån, återlämning, informationssökning och källkritik av Magnus Lindroth, Karlfeldtgymnasiet/Domarhagsskolan, 2013 Att söka efter en bok De flesta böcker på skolan är inlagda i bibliotekets datasystem

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Handledning - 1 - Introduktion till handledningen... 2 Utvärderingsprocessen... 3 Olika modeller och metoder i samma process... 3 De olika stegen i utvärderingsprocessen...

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer