PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Örebro län. Förbundsstyrelsen NetCity, Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Örebro län. Förbundsstyrelsen 2006-06-01. 2006 06 01 NetCity, Örebro"

Transkript

1 PROTOKOLL Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Örebro län NetCity, Örebro Förbundsstyrelsen

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 33 Delårsbokslut jan- april Förslag till direktiv för verksamhetsplane- och budgetarbetet Politisk organisation rapportörer etc Samverkan mellan Örebro läns landsting och länets kommuner avseende hälsooch sjukvård och socialtjänst Sammanträdesplan Framtidens kollektivtrafik i Örebro län Hållbara transporter Företagsinkubator Motion om onödig pendling Motion om regionalisering av länstrafiken Framställan ställd till regeringen om bildande av samverkansorgan Information från Stråkgruppen Regiondirektören informerar Anmälan av delegationsbeslut Övriga anmälningsärenden... 23

3 3 Plats och tid: Beslutande: Net City, Örebro Torsdag den 1 juni :00 12:00 Gruppmöten 09:00 10:00 Mårten Blomquist (s), ordförande Irén Lejegren (v), 1:e vice ordf Ola Karlsson (m), 2:e vice ordf Annica Eriksson (s) Sören Larsson (s) Margareta Karlsson (s) Mats Sjöström (s) Ewa Sundkvist (kd) Torbjörn Ahlin (c) Birgitta Lindahl (fp) Bo Rudolfsson (kd) Icke tjänstgörande ersättare Gunilla Holmström (m) Yttranderätt: Ordföranden i kommunstyrelser och landstingsstyrelsen Bo Trygg (s) Pentti Supponen (s) Lennart Pettersson (s) Insynsplats: Börje Engholm (mp) Sekreterare: Närvarande tjänstemän Utses att justera: Karin Forsell föredragande Sören Larsson

4 4 33 Delårsbokslut jan- april (Dnr 346/2006) På mycket kort tid har Regionförbundet Örebro län bildats. En omfattande process att slå ihop flera verksamheter till något nytt har genomförts. Med denna bakgrund är det tillfredställande att se att resultatet väl ligger i nivå med budget. Då organisationen är ny och det inte finns några siffror från tidigare år att jämföra med, har budgeten lagts ut i tolftedelar, vilket betyder att en tredjedel har belastat det första tertialet. Detta kan naturligtvis ifrågasättas, men allteftersom verksamheten är igång kommer periodiseringen också att bättre spegla de faktiska. Resultatet för första tertialet är 167 tkr bättre än budget. De sammanlagda intäkterna uppgår till tkr mot budgeterade tkr. De sammanlagda kostnaderna uppgår till tkr mot budgeterade tkr. Det är ännu för tidigt att försöka göra någon prognos för år Många osäkerhetsfaktorer finns. Starten på förbundets verksamhet indikerar dock att budgeten i sin helhet kommer att hållas, även om delposterna kommer att uppvisa avvikelser. Vid tertialbokslutet per den 31 augusti kommer en prognos att lämnas. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Ann-Louise Gustafsson. Resultatrapport Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen godkänner Tertialbokslut 1 för Expedieras till: Revisorer Kompetens- och utvecklingsledare 4

5 5 34 Förslag till direktiv för verksamhetsplane- och budgetarbetet (Dnr 348/2005) Verksamhetsplanen skall på ett tydligt och lättöverskådligt sätt redovisa regionförbundets roll och verksamhet under de kommande tre åren. För 2007 skall verksamheten beskrivas på en detaljerad, uppföljningsbar nivå. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Fördelning av kostnader för medlemmarna. Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen beslutar att verksamhetsplan och budget för ska arbetas fram i enlighet med Regiondirektörens förslag. Expedieras till. All personal Revisorer 5

6 6 35 Politisk organisation rapportörer etc. (Dnr 349/2006) Ordförande Mårten Blomquist lägger fram ett förslag med politiska rapportörer för verksamheten. Dessa är: Verksamhet Turist fritid Kultur Näringslivsutveckling Samhällsbyggnad Social välfärd Livslångt lärande Internationella utvecklingsfrågor Nya Partnerskapet Arena RUP Regionala UtvecklingsProgrammet Kommunikation och infrastruktur Detta skall alltid vägas in: Utveckling Nätverk Drift Rapportör Elise Norberg Margareta Karlsson Ewa Lena Johansson Bo Rudolfsson Ola Karlsson Bo Malmström Irén Lejegren Mårten Blomquist Torbjörn Ahlin Mats Sjöström Sören Larsson Hur formuleras uppdraget: Problematisera Prioritera Fokusera Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen antar förslaget med rapportörer enligt ovan. Expedieras till Alla rapportörer Kompetens- och utvecklingsledare 6

7 7 36 Samverkan mellan Örebro läns landsting och länets kommuner avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst (Dnr 351/2006) Bakgrund Regionförbundet Örebro läns viktigaste uppgift är att verka för tillväxt, utveckling och god livskvalitet i regionen. I detta ingår ett fungerande samarbete mellan strategiska parter. Socialtjänsten och sjukvården står för upprätthållande av basal trygghet för de boende i regionen. Ett utvecklat samarbete är etablerat mellan kommunerna och landstinget. Detta samarbete bör fortsätta och utvecklas vidare med Regionförbundet som en part. Organisation Den politiska nivån: Samverkansgruppen för hälso- och sjukvård och socialtjänst, (Marit-gruppen) är parlamentariskt sammansatt med 5 företrädare utsedda av landstingsstyrelsen och 5 företrädare för länets kommuner, utsedda av förutvarande Kommunförbundet Örebro län. Följande ledamöter ingår i samverkansgruppen: För Örebro läns landsting: För kommunerna i Örebro län: Håkan Bergman (s) ordförande Carina Dahl (s) vice ordförande Kerstin Bergström (s) Bengt Johansson (s) Thomas Esbjörnsson (s) Dan-Åke Moberg (s) Kerstin Lundquist Eriksson (fp) Björn Blad (kd) Sonja Cederlöf (m) Anders Larsson (c) Ersättare är ej utsedda, vilket vore att föredra, för att minska gruppens sårbarhet vid förfall. Följande tjänstemän ingår i tjänstemannagruppen (Vilgot): För Örebro läns landsting: För kommunerna i Örebro län: Sjukvårdsdirektör Jan Olsson Socialchef Jukka Tekonen, västra länsdelen Sjukhusdirektör Roland Hennerdahl, Socialchef Lindha W Gustavsson, norra länsdelen Karlskoga Sjukhusdirektör Marianne Skinnars-Bruno, Socialchef Ann Lindvall, södra länsdelen Lindesberg Områdeschef Mats Björeman, USÖ Programchef Tommy Larserö, Örebro Förvaltningsdirektör Staffan Fors, PPHförvaltningen Förvaltningschef Karin Björkman, Örebro Primärvårdschef Owe Lindh, PPH-förvaltningen Enhetschef LarsEric Johansson, Regionförbundet Örebro län Psykiatrichef Anders Mårtensson Hälso- och sjukvårdsstrateg Inger Nicolas, Hälsokansliet Samordnande sjukgymnast Eva Frantz, PPH-förvaltningen 7

8 8 36 fortsätter Ordförandeskapet i gruppen alternerar mellan landstinget och länets kommuner. En beredningsgrupp bestående av Jan Olsson, Eva Frantz och LarsEric Johansson förbereder mötena som sedan följs upp inom landstinget av Eva Frantz och mellan kommunerna av LarsEric Johansson. Vilgotgruppen hanterar alla aktuella samverkansfrågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, främst inom äldreområdet, men också inom handikapp- och individ och familjeområdet. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av LarsEric Johansson. Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen utser kommunernas befintliga representanter i samverkansgruppen för hälso- och sjukvård och socialtjänst för 2006 Förbundsstyrelsen ger samverkansgruppen i uppdrag att redovisa sina erfarenheter inför nästkommande mandatperiod och ge förslag till eventuella förändringar för gruppens fortsatta arbete och formerna för detta Expedieras till Social välfärd Marit-gruppen Vilgot-gruppen 8

9 9 37 Sammanträdesplan 2007 (Dnr 350/2006) Underlag för beslut Förslag till sammanträdesplan Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen återremitterar förslaget till kansliet. Antalet styrelsemöten skärs ned till 3-4 st /termin. I stället förläggs beredning till fm Därefter förläggs gruppmöten Beslutande styrelse därefter mellan Datum för förbundsfullmäktige ligger kvar. Expedieras till: Presidiet Kansliet 9

10 10 38 Framtidens kollektivtrafik i Örebro län (Dnr 315/2006) Kollektivtrafiken är ett medel för regional tillväxt och hållbar utveckling. En tydlig, samlad, regional målbild av framtidens kollektivtrafik gör det lättare att formulera ett strategiskt förhållningsätt till olika framtida förslag. Med begränsade ekonomiska resurser ställs också stora krav på bra beslutsunderlag och tydliga målbilder som underlag för framtida prioriteringar. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Åslund. Framtidens kollektivtrafik i Örebro län. Uppdragsbeskrivning. Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta att i samverkan med Länstrafiken utreda - Framtidens kollektivtrafik i Örebro län, i enlighet med uppdragsbeskrivning daterad Expedieras till Förbundsfullmäktige 10

11 11 39 Hållbara transporter (Dnr 151/2006) Regionförbundet Örebro Län har ställt sig bakom de regionala miljömålen. Att arbeta med förbättringar inom transportområdet har direkt inverkan på miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö samt indirekt effekt på Ingen övergödning och Bara naturlig försurning. Vägtrafiken står för länets största utsläpp av både koldioxid och kväveoxider (49 respektive 54 procent). Koldioxid är den viktigaste klimatpåverkande gasen. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning och kan i höga halter ge hälsoeffekter. Trafiken är en viktig källa även till buller, barriäreffekter och ohälsosamma utsläpp av partiklar och organiska lösningsmedel. I det regionala tillväxtprogrammet för Örebro län prioriteras bland annat logistik, transporter och trafiksäkerhet som en av länets fem fördjupade satsningar, områden där länet har konkurrensfördelar och ett stort antal framgångsrika företag. Ett av målen i programmet Logistik, transporter och trafiksäkerhet är att en regional handlingsplan för ett hållbart trafiksystem ska finnas framtagen år Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Åslund. Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta att Regionförbundet Örebro län skall vara drivande och delta i skapandet av ett långsiktigt regionalt samarbete inom området hållbara transporter med syfte att minska transporternas miljöpåverkan. Förstudien - Hållbara transporter Örebro län - skall därvid utgöra grund för det regionala samarbetet. Expedieras till Förbundsfullmäktige 11

12 12 40 Företagsinkubator -Medfinansiering (dnr 382/2006) -Delägarskap (dnr 284/2006) Sammanfattning Örebro Innovations Center AB OIC - ansöker om Regionförbundets Örebro län medfinansiering om kr för år 2006, kr/år för åren 2007 och 2008 samt kr år 2009 för projektet Inkubera AB samt - erbjuder Regionförbundet Örebro län delägarskap i företagsinkubatorn, Inkubera AB, motsv 20 % om kr. Syfte med en inkubator är att - stödja uppkomsten och utveckling av nya idéer och företag från näringsliv, universitet, universitetssjukhus och övrig offentlig sektor. - erbjuda information, rådgivning, utbildning och affärscoachning både till enskilda personer och till teknik- och kunskapsintensiva företag. - stödja tillväxtföretag, med fokus på innovativ kunskap och teknik, i en tidig kommersiell utvecklingsfas. Inkubatorn ska bygga på kompetens och kunskap varför ett väl etablerat samarbete med aktörer inom olika kunskapsfält är av stor betydelse. Företagsinkubatorn ska drivas som ett aktiebolag Inkubera AB. Förordad ägarstruktur är - Almi företagspartner Örebro AB 10 % - Karlskoga kommun 10 % - Regionförbundet Örebro län 20 % - Örebro kommun 20 % - Örebro länslandsting 20 % - Örebro universitet gm OIC 20 %. Ansökan om medfinansiering har också ställts till - Örebro universitet och Örebro kommun om vardera kr för år 2006, kr/år för åren 2007 och 2008 samt kr för år Karlskoga kommun och Universitetssjukhuset om vardera kr för år 2006, kr/år för åren 2007 och 2008 samt kr för år Innovationsbron Uppsala AB har för år 2006 beviljat kr och beviljar, under förutsättning av regional/lokal motfinansiering, kr/år för åren 2007 och 2008 samt kr för år Länsstyrelsen har för år 2006 beviljat kr. 12

13 13 40 fortsätter Underlag för beslut Tjänsteskrivelses upprättad Förbundsstyrelsen beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att under förutsättning att projektet är totalfinansierat, ställa kr för år 2006 och, under förutsättning av erforderliga budgetbeslut, ställa kr/år för åren 2007 och 2008 samt kr för år 2009 till förfogande. Kostnaden ska täckas ur anslaget för regionpolitiska projekt, resultatenhet Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att Regionförbundet Örebro län ingår som delägare i Inkubera AB, motsvarande 20 % med kr. Det ska av redovisningar och dyl. skall framgå att regionförbundet medverkar i projektets finansiering. Expedieras till Förbundsfullmäktige 13

14 14 41 Motion om onödig pendling (Dnr 308/2006) Sammanfattning Förbundsstyrelsen har från fullmäktige fått i uppdrag att bereda motionen. Underlag för beslut Motion från Miljöpartiet de Gröna om onödig pendling från förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen överlämnar motionen till kansliet för beredning. Beredningen ska vara översiktlig. Expedieras till Kansliet Samhällsbyggnad 14

15 15 42 Motion om regionalisering av länstrafiken (Dnr 307/2006) Sammanfattning Förbundsfullmäktige har för beredning översänt motionen om Regionalisering av länstrafiken. Underlag för beslut Motion från Jonas Karlsson (s) om Regionalisering av länstrafiken. från förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsen beslut Förbundsstyrelsen överlämnar motionen till kansliet för beredning. Expedieras till Kansliet Samhällsbyggnad 15

16 16 43 Framställan ställd till regeringen om bildande av samverkansorgan (Dnr 390/2006) Sammanfattning Regionförbundet Örebro Län etablerades den 1 januari 2006 i formen kommunalförbund. I de tretton fullmäktigebesluten om att bilda ett regionförbund ingår också att regionförbundet från den 1 januari 2007 skall fungera som kommunalt samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i länen (2002:34). Regionförbundet Örebro Län och Länsstyrelsen i Örebro län har efter överläggningar nått samsyn när det gäller formerna för övertagande av de uppgifter som skall föras över från staten till regionförbundet Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen bemyndigar ordföranden att underteckna överenskommelse med Länsstyrelsen om överföring av resurser mm Förbundsstyrelsen bemyndigar ordföranden att underteckna skrivelse ställd till regeringen i vilken Regionförbundet Örebro län hemställer om att från den 1 januari 2007 få fungera som kommunalt samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i länen (2002:34). Expedieras till Förbundsordföranden 16

17 17 44 Information från Stråkgruppen Jonas Karlsson (s) och Bo Westerling (m) redogör för arbetet i de fyra av Mälardalsrådet tillsatta Stråkgrupperna. Deras uppgift är att se över resurser och behov för infrastruktur mm för transporter mellan regionerna. Förbundsstyrelsens beslut Rapporteringen antecknas till protokollet. 17

18 18 45 Regiondirektören informerar Strukturfondprocessen Samarbete med RTK om regionalt utvecklingsarbete Regionförbundet kommer att aktivt delta med två andelar på Promotionbåten oktober 2006 Förbundsfullmäktige kommer under hösten att förlägga sina möten i Kumla, Lindesberg och Karlskoga Förbundsstyrelsen förlägger sitt möte i augusti på Naturens hus. 18

19 19 46 Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut ekonomi Dnr Beslut Delegat 289/2006 Attest- och utanordningsliggare samt resultatenhetsförteckning Karin Forsell för Regionförbundet Örebro Län 15/2006 Musikscen Örebro har beviljats kr för genomförandet av Guitar Days 2006 den maj 37/2006 Kulturföreningen P.A.X har beviljats kr till projektet Mångkulturfestival i Varberga 2006 under fyra dagar i maj/juni 115/2006 Föreningen Fröjdans har beviljats kr i medfinansiering till projektet Alice i Underlandet år /2006 Universitetsbiblioteket/Kultur på Campus har beviljats kr till Nordisk Konstutställning vid Örebro universitet /2006 Wadköpings Marknadsgille har beviljats kr i medfinansiering av ungdomsaktiviteter under Medeltidsmarknad i Wadköping juni /2006 Föreningen Fröjdans har beviljats kr i medfinansiering av kulturprojektet STAMMAR /2006 Lerbecks Teater har beviljats kr till teaterprojektet Pippi Långstrump på de sju haven för år /2006 Ljusnarsberg kommun har beviljats kr till Bergslagens mineraldagar år /2006 Lekebergs kommun har beviljats kr till Treskillingdagen den 13 juli 291/2006 Drivhuset på Örebro universitet har beviljats kr till projekt JobCampus Mårten Blomquist 19

20 20 46 fortsätter 152/2006 Lekeberg kommuns ansökan bidrag till filmen Lekeberg ett Sverige i miniatyr har avslagits. 169/2006 USÖs lekterapi på Barn och ungdomsklinikens ansökan om bidrag till en fortsättning av Clownprojektet har avslagits 188/2006 Ryozo Miki ansökan om bidrag till keramikworkshop i Örebro har avslagits 221/2006 Nora bergsförsamlings ansökan om bidrag till konsert i Nora kyrka har avslagits 259/2006 Kulturföreningen P.A.X ansökan om bidrag till medverkan i musikeventet South by Southwest har avslagits 273/2006 Lindeskolans Bergslagskantats ansökan om bidrag för resa till Mozartjubileet i Salzburg har avslagits. Delegationsbeslut avtal Dnr Beslut Delegat 04/2005 Fastställande av klämdagar för år 2006 [ID 17/05] 04/2005 Fastställande av flextid [ID 17/05] 07/2005 Avtal om användning av Örebro läns landstings personaladministrativa IT-system PA2/bas och PA2/lön 08/2005 Avtal om köp av löneservice, Örebro läns landsting Landstingsservice PA-enhet 50/2005 Avtal om införande av gemensam IT-plattform för Regionförbundet Örebro län, ATEA 159/2006 Köpeavtal Leasing, SAAB 9-5 Linear Sport Combi 2.0t Bio, Motpart: BIVA AB [ID 20/05] [ID 19/05] Mårten Blomquist [ID 22/05] Mårten Blomquist [ID 9/06] 20

21 21 46 fortsätter 216/2006 Avtal om förmedlingstjänst avseende försäkring enligt KAP-KL (Kollektivavtalade Pensionsavtalet) Motpart: Pensionsvalet PV AB 262/2006 Företagsavtal avseende samarbete och leverans av konsulttjänster inom arbetsmiljö, ledarskap, livsstil och arbetsinriktad rehabilitering. Motpart: Previa AB 265/2006 Förvaltningsavtal webbplats orebrolan.se Motpart: Örebro läns landsting ADB och Tele 270/2006 Lokalt kollektivavtal anseende BEA 01 - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser Motpart: JUSEK 271/2006 Lokalt kollektivavtal aveseende LOK 01 - Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor Motpart: JUSEK 272/2006 IT Huskonsultavtal, löpande ansvar för teknisk drift, stöd och support i verksamheten, installationer val av programvaror mm, Motpart: ATEA 276/2006 Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Örebro AB år /2006 Avtal med Vägverket att initiera bilpooler för tjänsteresor, som så småningom även kan öppnas för privatpersoner [ID 15/05] [ID 15/05] [ID 15/05] [FS 23/06] Delegationsbeslut - utrikesresor Kultur - länsbiblioteket Danmark/Jylland Studieresa Sylvia Blomberg 31 maj 2 jun Danmark/Jylland Studieresa Elisabet Brynge 31 maj 2 jun 21

22 22 46 fortsätter Näringslivsutveckling Nederländerna, Diskussion om företagsetableringar. Amsterdam Malin Eriksson jun Samhällsbyggnad Belgien, Bryssel Informationsdag om Intelligent Energy Europe Peter Åslund maj Social välfärd Finland, Jyväskylä Nordisk Gerontologisk kongress Lena Hammarlund Finland, Jyväskylä Nordisk Gerontologisk kongress Gunilla Fahlström maj 28 maj 1 jun 22

23 23 47 Övriga anmälningsärenden Diarieplan (Dnr 347/2006) Fyllnadsval av ombud i Stiftelsen T-län efter Siv Björck (s) väljs Ann Carlquist Fors (s) Information om projektet Energicentrum Örebro län och om ansökan om ekonomiskt stöd för en projektledartjänst. (Dnr 317/2006) 23

24 24 Justerad den 7 juli 2006 Mårten Blomquist Ordförande Sören Larsson justerare Karin Forsell Sekreterare Att justering tillkännages på Örebro läns landstings anslagstavla den 10 juli 2006 Intygas: Karin Forsell Tillkännagivandet nedtages den 24 juli

PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Örebro län. Förbundsstyrelsen 2006-03-09

PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Örebro län. Förbundsstyrelsen 2006-03-09 PROTOKOLL Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Örebro län 2006 03 09 Regionförbundets lokaler, Drottninggatan 38 5tr, Örebro Förbundsstyrelsen 2006-03-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Val av tre ledamöter i

Läs mer

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6 .~. KARLSKOGA ~d( KOMMUN Ärende 6 Ansökan om ägarbidrag för Inkubera ; Örebro AB för 2012 Sammanträdesprotokoll ~. KARLSKOGA P'd'- KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-12-04 Kommunstyrelsen 13 KS 234 KS 2012.0035

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(8)

Sammanträdesprotokoll 1(8) Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Måndagen den 5 september 2011, 17.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND Protokoll HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND 1 -- 17 Datum och tid 2003-03-13 kl 13.30 16.30 Plats Hjälpmedelscentralen, Halmstad Ledamöter Kristina Karlsson (c) Mirna Zubcevic (fp) Marita

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Protokoll Sv 2/2015. jäv

Protokoll Sv 2/2015. jäv Protokoll Sv 2/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-02-12 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Evariste Nkurikiye (S)

Läs mer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Uppdraget Länsstyrgruppen i Sörmland tillika beredningsgrupp åt länets gemensamma nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel VOHJS, har fått i uppdrag att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Varbergsnämnden 28-36

Varbergsnämnden 28-36 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-04-14 Varbergsnämnden 28-36 Tid: Tisdag 14 april 2009 kl 14:00-17:15 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och Datum: 2016-09-09 kl. 09:00-12:00 Plats: Mariebergsgården, Nyköping Ledamöter: Landstinget Jacob Sandgren (S) ordförande Camilla Holmgren (S)

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 Plats och Tid HamnCompagniet kl 12.30.00-14.00 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Kerstin Edvinsson (c) i stället för Emil Radanov (c) Lena Hesselroth (c) i stället

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Vid protokollet Mikael Johansson Sekreterare Justerat den Åke Eriksson Ordförande Ulf Grell Justerare 2 (6) Närvarande ledamöter Kerstin Karlsson (S) Sven-Olof Reinholdsson (S) Sten Lang (MP) Christina

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Sonja-Lis Linder (m) Kristina Karlsson (c) Gunilla Johansson (fp) Gull Lundberg (s)

Sonja-Lis Linder (m) Kristina Karlsson (c) Gunilla Johansson (fp) Gull Lundberg (s) LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-05-19 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 53-60 Tid: kl.13.00 15.50 Plats: Kungsbacka Sjukhus Vid sammanträdet informerade verksamhetschef Maria Boman vid Hälsa & Rehabilitering om principer

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-14:15 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet Kling (S) Eva Pettersson (S) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M), -195-196

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7)

Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7) Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 21 januari 2008 kl 16.00 21.00 Paragrafer 26-31 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Lundbybadet. Lisbeth Sundén Andersson (m) Carina Liljesand (kd) Johan Bräutigam LAN Ola Andersson. Cecilia Abrahamsson

Lundbybadet. Lisbeth Sundén Andersson (m) Carina Liljesand (kd) Johan Bräutigam LAN Ola Andersson. Cecilia Abrahamsson 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2005-04-20 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen TID 08.40 10.35 (Ajournering 09.40-09.45) PLATS

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-11-10 160 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-21.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 1:e vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer