Kommunstyrelsens arbetsutskott (17)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17)"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Plats och tid Kommunhuset den 11 februari 2014 kl ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S) Lars Hollner (S) Fredrik Johansson, IT/ekonomichef, 30, 37 Thomas Nilsson, teknisk chef, 31-36, 38, 39, 41, 42 Henrik Eriksson, planarkitekt, 32 Anders Andersson, plan- och byggchef, 31, 32, 35, 38 Gunnar Thernström, energirådgivare, 39 Ingemar Idh, räddningschef, 41 Christin Carlström, projektledare, 32 Börje Jonsson, IT-utvecklingschef, 30 Oskar Olsson, landskapsingenjör, 33, 34 Birgitha Freij, kommunsekreterare Curt-Rune Roos och Lars Hollner Justering Måndagen den 17 februari 2014 kl Under- Paragraf Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Justerande Curt-Rune Roos Lars Hollner ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/019 OKNÖ 1:1, 1:183 - KÖPEKONTRAKT Handling Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun, ägare till Oknö 1:1, och köparna Jan och Cecilia Augustsson, Hagalundsvägen 15, Vetlanda, om köp av fastigheten Oknö 1:183 till ett pris av kronor. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/042 FIBEROPTISKT NÄT OCH ELEKTRONISK KOM- MUNIKATION INOM MÖNSTERÅS KOMMUN Föredragning IT-utvecklingschef Börje Jonsson redogör områdesvis för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Under 2013 har ytterligare 101 anslutningar till bredband genomförts, vilket betyder att sammanlagt är hushåll och 25 företag är anslutna. Arbetsutskottet har fattat ett principbeslut om att samförläggning med vatten, avlopp, el, vägar, gatubelysning och nedläggning av elledningar ska ske, och områdesprioritering och tidsplaner måste justeras med hänsyn till detta.. Diskussion Arbetsutskottet diskuterar utbyggnaden av bredband och konstaterar bl.a. att tidsplanerna måste vara realistiska och tydliga eftersom fördröjningar orsakar besvikelser hos invånarna. Arbetsutskottet efterlyser åtgärder för högre anslutningsgrad i de befintliga näten, Mönsterås och Blomstermåla. Informationen läggs till handlingarna. IT-avdelningen får i uppgift att beakta vad som framkommit under diskussionen.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/026 DETALJPLAN FÖR SMÖRBLOMMAN 5, OMRÅDE VID SOLHEM, MÖNSTERÅS Handling Skrivelse från plan- och byggavdelningen, För att möjliggöra bostäder/trygghetsboende på fastigheten Smörblomman 5 behöver en ny detaljplan tas fram. Gällande detaljplan anger allmänt ändamål. Viktigt för planläggningen till bostäder är bl.a. närheten till Prästkullens service- och äldreboende. Byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja en detaljplan för fastigheten Smörblomman 5.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/209 RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING AU 4 dec 2012 AU 26 feb 2013 AU 28 maj 2013 AU 1 okt 2013 AU 3 dec 2013 KS 4 feb 2014 Aktuellt För att få fram nya idéer om funktionella bostäder och boendemiljöer för äldre utsåg arbetsutskottet en arbetsgrupp: Thomas Nilsson, teknisk chef, Eva Augustsson, socialchef, Anders Andersson, plan- och byggchef, samt Per Holm, VD Mönsterås Bostäder AB. Arbetsutskottet beslutade enligt 65/2013 att uppdra till arbetsgruppen att ta fram Riktlinjer för bostadsförsörjningen. Arbetsutskottet godkände den projektplanering som presenterades: Projektet ska pågå året ut, och resultera i ett bostadsförsörjningsprogram som kan antas i kommunfullmäktige. För projektet anställs Christin Carlström under tiden augusti-december Projektledare Christin Carlström presenterade hur arbetet i projektet fortskrider, samt informerade om att ett seminarium med diskussion om bl.a. kooperativt seniorboende genomförts. Nästa steg i arbetet är att dela in tätorterna i mindre delar för genomgående analys av befolkningsstatistik, möjliga träffpunkter, tillgängliga lägenheter, framtida behov, m.m. Christin Carlström och arbetsgruppen informerade om projektarbetet. Projektgruppen fick i uppdrag att beakta arbetsutskottets synpunkter som framkommit under dagens diskussion, samt att återkomma med förslag till program. Christin Carlström, Thomas Nilsson, Eva Augustsson, Per Holm och Henrik Eriksson, planarkitekt, presenterade ett utkast till bostadsförsörjningsprogram. Det reviderade förslaget till program redovisas och arbetsutskottet lämnar synpunkter på förslaget samt på former för det fortsatta arbetet. Gruppens redovisning av sitt arbete är en rapport som kan användas som underlag för utarbetande av strategier för bostadspolitiken i Mönsterås kommun. Thomas Nilsson, teknisk chef, får i uppdrag att ta fram en struktur för utarbetande av strategier för bostadsmarknaden i Mönsterås.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2013/014 PROJEKT INRE HAMNEN, MÖNSTERÅS: GÄSTHAMNS- UTBYGGNAD Handling Anbudsprotokoll. Anbuden gäller för att på generalentreprenad uppföra en brygga vid inre hamnens norra kaj, samt att ordna vattenledningsanslutning. Arbetsutskottet beslutar att anta Skanska Väg & Anläggning Oskarshamn som generalentreprenör för gästhamnsutbyggnad inre hamnen etapp 2 till ett pris av tkr exkl. moms, samt att anslå 175 tkr exkl. moms till oförutsett och kontroll. Den totala kostnaden för projektet uppgår till tkr. Medel anvisas från konto investeringsbudget 2014 med tkr.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2013/014 PROJEKT INRE HAMNEN, MÖNSTERÅS: GÄSTHAMNS- UTBYGGNAD Handling Anbudsprotokoll. Anbuden gäller för att på generalentreprenad utföra samtliga elarbeten på nybyggd brygga vid inre hamnens norra kaj. Arbetsutskottet beslutar att anta Sydsvenska Elanläggningar SSE AB, Blomstermåla, som generalentreprenör för gästhamnsutbyggnad inre hamnen etapp 2, elentreprenad till ett pris av kr exkl. moms, samt att anslå kr exkl. moms till oförutsett och kontroll. Medel anvisas från konto investeringsbudget 2014 med 300 tkr.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/030 ÅLEM 10:11, 10:46 - MARKANVISNING Handling Markanvisning, från Anders Andersson, plan- och byggchef, Solhemsgruppen AB, Västra Sjögatan 6, Kalmar, ansöker om reservation av ett markområde i Ålem. Mönsterås kommun reserverar ett cirka 0,68 hektar stort markområde på fastigheterna Ålem 10:11 och 10:46. Vid köp av marken uppgår köpeskillingen till 50 kr/kvm. Tillträde till marken sker efter att köpekontrakt upprättats. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer. Markanvisningen gäller till och med den 31 december 2014.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/031 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE AVSEENDE KOLLEKTIV- TRAFIKANLÄGGNING VID E22 I MÖNSTERÅS Thomas Nilsson, teknisk chef, informerar om att utredning om kollektivtrafikanläggning vid E22:an i Mönsterås ska genomföras. Utredningen ska belysa vilka alternativ som finns, samt kostnaderna för och konsekvenserna av de olika åtgärderna. Informationen läggs till handlingarna. Thomas Nilsson informerar fortlöpande arbetsutskottet om utredningen.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/022 KAMMARKOLLEGIETS RAMAVTALSUPPHANDLING KORT FÖR IDENTIFIERING OCH BEHÖRIGHETS- KONTROLL Handling Skrivelse från ekonomichef Fredrik Johansson, Mönsterås kommun använder sig av kort för identifiering och behörighetskontroll, för vilka Kammarkollegiet genomfört upphandling. Mönsterås kommun beslutar att avropa kort för identifiering och behörighetskontroll från Kammarkollegiets upphandling med diarienummer , avtalsperiod , förlängningsoption max t.o.m Avtalet tillhör ramavtalsområde IT och telekom.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/029 OKNÖ 1:394 - FÖRSÄLJNING Handling Skrivelse angående IOGT-NTO:s sommarhem på Oknö, från styrelsen för Logen 420 Mönsterås av IOGT-NTO, Box 53, Mönsterås, inkom den 29 januari Styrelsen erbjuder Mönsterås kommun att köpa fastigheten Oknö 1:394. Jäv Arbetsutskottet uppdrar till tekniska kontoret att förbereda köpekontrakt. Robert Rapakko (S) anmäler jäv, är inte närvarande vid behandlingen av ärendet och deltar inte i beslutet.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/023 VERKSAMHETSPLAN 2014 FÖR ENERGI-, KLIMAT- OCH TRANSPORTRÅDGIVNINGEN I MÖNSTERÅS KOMMUN Handling Verksamhetsplan, från energirådgivare Gunnar Thernström. Gunnar Thernström redogör för verksamhetsplanen. Arbetsutskottets synpunkt om att utbildning i ämnet belysning bör erbjudas även privatpersoner och företagare tas med till tekniska kontoret. Verksamhetsplanen godkännes.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2013/014 REVISIONSRAPPORT: GRANSKNING AV KOM- MUNENS INVESTERINGSVERKSAMHET Handling Revisionsrapport, från kommunens revisorer. Revisorerna i Mönsterås kommun har granskat kommunens investeringsverksamhet. Fredrik Johanson, ekonomichef, och Thomas Nilsson, teknisk chef, får i uppdrag att ta fram förslag till svar på revisionsrapporten. Yttrandet ska vara kommunkansliet tillhanda senast 14 mars 2014.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/024 UPPHANDLING AV FORDON FÖR FÖRSTA INSATS- PERSON (FIP) I RÄDDNINGSTJÄNSTEN Handling Anbudsprotokoll. Upphandlingen avser ett räddningsfordon med utrustning avsedd för första insats-person i Ålem. Arbetsutskottet beslutar att anta anbudet från Be-Ge Personbilar AB och till ett pris av kr exkl. moms inköpa ett räddningsfordon av fabrikatet Volkswagen Trp Amarok 2014 Highline 2,0 TDI Aut 4-m 180 hk. Kostnaden belastar investeringsbudgeten för räddningstjänsten.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/037 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) I KALMAR LÄN OCH UPPFÖLJNING AV PROJEKTET SERVICE SKAPAR TILLVÄXT Handling Regionalt serviceprogram (RSP) i Kalmar län och uppföljning av projektet Service Skapar Tillväxt, från Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar. Regionförbundet i Kalmar län tar tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län fram ett reviderat regionalt serviceprogram. Serviceprogrammet är ett viktigt verktyg i samordningen av insatser och aktörer för att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig service som är förutsättningar för att vistas, verka och växa i gles- och landsbygder. För att förankra programmet lokalt kommer processledarna Christer Johansson och Bo Lönnqvist för projektet Service skapar tillväxt i mindre tätorter till arbetsutskottet för diskussion. I det projektet arbetade Mönsterås kommun tillsammans med Fliseryds samhällsförening för att förbättra och utöka samhällsservicen i Fliseryd med omgivande landsbygd. Diskussion I diskussionen framkommer: Betydelsen av hemsändningsbidraget som en förutsättning både för att butiken ska kunna leverera varor och för att enskilda människor ska få daglig varuservice. Studie av och ev. förändring av hemsändningsbidraget att omfatta även service över kommungränserna. Stöd till ombyggnad av butiker som vill växa. Nödvändigheten av en bensinstation i varje tätort och att inte försvåra genom att ställa långtgående krav på bränsleutbud. Behov av och ekonomisk stöttning till uppsättande av vägskyltar för att marknadsföra butiker på landsbygden och annan service. Erfarenheterna av projektet i Fliseryd är överförbara till andra orter i kommunen. Kontakt/möten med andra kommuner för att ta del av och överföra erfarenheter av lyckade åtgärder. Stödja mindre företag att bli lönsamma genom t.ex.subventionerad rådgivning via Almi Samla servicen till servicepunkter som gör det ännu mer attraktivt att komma till butiken; man kan uträtta flera ärenden på samma plats. Lanthandeln behöver fler ben att stå på, t.ex. e-handel, utlämning av varor och paket, o.s.v. Komplettera med möjlighet att låna bil? Försäljning av lokalproducerat en konkurrensfördel jämfört med butiker i storstäder.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Framhålla vikten av lokala bankkontor för att inte få problem med kontanthantering. Uppbackning från kommunen till byarnas projektinitiativ viktigt, liksom att också få med det lokala näringslivet. Kollektivtrafiken är en väsentlig del av servicen på landsbygden. KLT:s krav, i upphandling av resor till sjukvården, på alternativa bränslen försvårar för lokala taxiföretag att kunna delta, vilket medför att kommunen kan stå utan taxi för privatresor. KLT måste ha närtrafik till matvarubutiken och informera om denna. Kommunens stöd till Mönsterås Handel genom bidrag till centrumledare nödvändigt. Stödet till förbättringar och underhåll av enskilda vägar en förutsättning för mindre vägar på landsbygden. Yngre människors engagemang i samhälls- och byföreningar ska uppmuntras för att förbereda för generationsskiften i styrelser. Posten använder inte kommungränsen som geografiskt område vid utdelning av såväl post som samhällsinformation och reklam, vilket försvårar att nå alla kommuninvånare med utskick. Full täckning för användning av internet och telefoni nödvändigt för både invånare och företag. Svårare att få lån till företagsinvesteringar och nybyggnationer på landsbygden en realitet som bör diskuteras. För att få igång ett lyckat projekt på en mindre ort krävs en eldsjäl, ett lokalt engagemang tillsammans med ett kommunalt deltagande som också lockar med näringslivet! Regionförbundet delges synpunkterna. Diskussionen läggs till handlingarna.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott ÖVRIGT Lars Hollner (S) aktualiserar byggande av gång- och cykelväg i Finsjöområdet i samband med att Trafikverket nu planerar större underhållsinsatser på vägen. Kommunen har med objektet i sin lista på förslag på trafikinsatser inom Mönsterås kommun. Tekniska kontoret får i uppdrag att ha en dialog med Trafikverket i frågan.

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer