Aktiviteter i kommunerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter i kommunerna 2013-2014"

Transkript

1 Aktiviteter i kommunerna Från nätverksmötet 30 januari 2014 Säter Bygger förskola på lågenerginivå och genomför en utbyggnation av skola på minienerginivå. Kommer under 2014 att fokusera på effektivisering av elanvändningen. Anna ingår i en grupp tillsammans med tre fastighetstekniker med inriktning mot energioptimering. Minskade förra året sin energianvändning med 9 % för kommunen och 7 % för bostadsbolaget. Arbetsgruppen väckte stort intresse hos flera andra kommuner och Anna kommer att maila dessa mer information om hur de är organiserade. Vansbro Arbetar på med optimering av driften. Jobbar bland annat mycket med drifttider, t ex att slå av ventilationen på skolor sommartid. Anlitar Scneider Electric för ett driftoptimeringsavtal. Nils-Erik ingår inte i någon organiserad energigrupp men anser att det går bra ändå och att han har bra kontakt med nyckelpersoner. Malung-Sälen Sex drifttekniker har gått kurs i värmeinjustering. Nils-Erik är engagerad i sin kommun för projektet Resfria möten. Upptäckt fall då avfuktare, ventilation och värme körs samtidigt- exempel där det finns mycket att tjäna. Rättvik Magnus har ett brett ansvar med drift, budget och energieffektivisering och i Rättvik saknas en organiserad grupp som arbetar med energifrågorna. Rättvik använder energieffektiviseringspengarna till att anlita externa tjänster och kör för närvarande en variant av EPC med ett mindre VVS-företag från Falun med lyckat resultat. Falun Använder energieffektiviseringspengarna till att bedriva projekt. Genomför en resvaneundersökning, köper snåla dieselbilar och har minskat det privata bilåkandet till och från jobbet. Ett projekt om beteendepåverkan pågår. Inom det kommunala fastighetsbolaget finns intresserade medarbetare som är duktiga på att hitta objekt med bra effekt för liten insats. Internt seminarium om biogas i februari. Avesta Köra tre stora effektiviseringsprojekt, ett äldreboende och två gymnastikhallar med mycket gott resultat. Den ena gymnastikhallen uppvisar en minskning på %

2 och även den andra indikerar goda resultat (enskild mätning saknas). På äldreboendet är minskningen % genom ventilationsåtgärder. Under 2014 kommer ett stort projekt att genomföras på en skola där man ska byta ut frånluftsventilation till FTX-ventilation. Man tittar även på hur man ska få ner elförbrukningen i lokaler och ska prova att halva besparingen ska återgå till verksamheten, till en början ska man prova modellen på en del skolor och förskolor. Hedemora Har genomfört åtgärder på Skogshögskolan med en årlig besparing på kronor. Arbetar mycket med filterbyte med lägre tryckfall. Där man har tryckstyrda fläktar finns mycket att spara. Ett mindre projekt pågår där en liten vindsnurra och solceller monterats på ett skoltak i undervisningssyfte. Genom en display kan eleverna följa hur mycket energi som genereras. Annars mycket brandkårsutryckningar och alldeles för lite planerat underhåll. Smedjebacken Finansieringsbiten den stora knäckfrågan. Finns stor potential. Försöker få igång kostnadseffektiva projekt så att man kan påvisa nyttan av arbetet. Gagnef Kent ingår som fastighetsingenjör i en ny organisation där även fastighetschef och VD är nya. Nybildad energigrupp och nytt system för felanmälan infört vilket minskat bilåkandet mycket. Satsar på energieffektiva dieselbilar. Byter belysning ute samt i ishall. Har även ny drifttekniker som ska utbildas i värmeinjusteringar. Ny anläggning i Djurås med pellets och solenergi. Ny energi- och klimatplan ska antas vecka 6. Kent arbetar både med ombyggnation samt nybyggnation och har ansvar för energieffektiviseringsarbetet vilket är en fördel. Har gått ifrån totalentreprenad för att bättre kunna styra vilken teknik som ska användas i projekten. Övrigt Örjan tipsade om företag som har utbildning kring filter, Camfil. Bra märkesneutral och gratis utbildning. Har även utfört fotografering med värmekamera på elskåp som påvisar att många delar ligger på gränsen av sin kapacitet. Kontakt Camfil: Peter Berg: Ola kommenterade om att det ibland kan vara bättre att riva och bygga nytt än att plocka lågt hängande frukter på eftersatta byggnader. Kompletterande information från via mail Hedemora

3 Vid utbyte av fyra leasingbilar i sommar (under pågående avtalsperiod) kommer tre av dessa att ersättas av elbilar (s.k. plug-in). De kommer att användas av elevhälsan som reser mestadels inom kommungränsen. Personal inom hemtjänsten utbildas i Sparsamt Körsätt finansiering: del av e-effektstödet. Uppföljning av energi- och klimat, samt miljömål sker under senvintern. Samtidigt upprättas konkreta handlingsplaner på förvaltnings-/bolagsnivå. Arbetet med att ta fram en trafikplan pågår är ute på en första, intern remissvända. Politiskt beslut att kommunen erbjuder Resekort Företag till sina anställda (arbetsgivaren betalar årskort på Dalatrafik - den anställda betalar/månad genom löneavdrag på nettolönen). Inom ramen för Region Dalarnas kampanj Grönare Vägval. Hedemora hamnar på plats 58 (av 290 kommuner) i tidningen Miljöaktuellts ranking. Älvdalen I oktober 2013 har vi genomfört en utbildning, A-delen för fastighetsskötare med 20 deltagare och i mars i år kommer vi genomföra den praktiska B-delen. Kommunen kommer att delta i Earth hour även Vårt skolprojekt med bl.a. information om energi och klimatfrågor för elever på låg och mellanstadiet fortsätter. Vi jobbar på förslag på vilka anläggningar som skulle vara lämpliga för omhändertagande av matavfall och slam för utvinning av Biogas i Älvdalens kommun, kommer att redovisas under våren 2014 (genom exjobb). Mora Moras arbete i EPC fortsätter och tar nu nya tag inför Lite siffror som kan vara intressanta att veta om detta: Ekonomi Kalkylperiod 20 år Total investering Kr (+ ishall kr som dock inte ingår i besparingsgarantierna). Nettovinst under kalkylperioden Kr. Årlig energibesparing 2011 prisnivå kr Lite blandad fakta: Antal lampbyten till LED stycken. Antal Närvarogivare 527 stycken. Antal Motorvärmare (Energismarta) 220 stycken. Tilläggsisolering på vindar m². Antal fönster som byts ut 400 stycken Miljöbesparingar per år. Koldioxid CO2 774 ton. Svaveloxid SOX 121 kg. Kväveoxid NOX 1364 kg. Besparing EL per år: 1301 MWh kr. Besparing värme per år: 3388 MWh kr. Besparing tappvatten per år: 3852 m³ kr Orsa Energigruppsmöten varje månad, representant från varje förvaltning. Fokuserar på att fram energibesparande åtgärder per förvaltning, där energigruppen fungerar som stöd och bollplank. Återkoppling till Orsas Energi och klimatplan sker kontinuerligt. Barn och ungdomsförvaltningen: Uppstart av Energisparprojekt på skolorna i kommunen. Rektorer och lärare bjuds in på ett möte där man

4 tillsammans med fastighetschefen och drifttekniker informerar om projektet. Drifttekniker ska tillsammans med personal och elever spara energi. Detta sker genom: beteende förändringar genom information, energimätning i realtid, logga in på Skattunge skola, lösen admin samt föreläsning av inspiratör inom energi och klimatområdet samt utdelning av energiexperimentlådor för barnen. Socialförvaltningen: Fokus på att ta fram körsträckor och föra statistik på drivmedel inom hemtjänsten, utbildning inom Eco-driving. Kommunala fastighetsbolaget: Utredning om att införa individuell elmätning och individuell eldebitering. Stadsarkitektkontoret:Stadsarkitektkontoret jobbar med att ta fram en ny översiktsplan för Orsa kommun. Mål att då Orsa kommun säljer mark ska det ställas krav på låg energianvändning. Genomförs vid framtagandet av den nya översiktplan. Miljökontoret: Målet är fortsatt energitillsyn mot företag samt information till företag om energikartläggningar, vilket leder till minskad energianvändning. Genomförands genom energitillsyn samt informationsträffar riktade till företag. Fritid och Service: Uppföljning av energistatistik samt energiutredningar med mål att minska energianvändningen på ridhuset och ishallen. Information: Energigruppen ska genom informera om kommunens energiarbete genom olika informationskanaler såsom hemsida, annonsering och informationsträffar. Detta för att nå ut till kommunens anställda samt även kommunens invånare. Energibokslut: Sammanställning av energibokslut av Energi och klimatplanen. Leksand ETP projektet rullar på. Ska in i genomförandefasen (fas 2) i sommar om allt går som det är tänkt. Inväntar agentutbildning och installation av utrustning för projektet Resfria möten. Arbetar med ny resepolicy och resepool. Första uppföljningen av Leksands miljömål. Hoppas ha ett miljöbokslut i slutet av feb. Borlänge Vi håller på med att gå upp med Klimatavgift till Finansutskottet, det är ett förslag där vi avgiftsbelägger våra interna resor och pengarna går till en fond som verksamheterna kan söka pengar ifrån för energibesparande åtgärder. Energirondering, vi börjar energirondera i våra fastigheter, med start den 11 februari. Från nätverksmöte 30 augusti 2013 Leksand Annika berättade att de arbetar efter deras antagna energi- och klimatplan. De har genomfört en kampanj för att få skolelever och dess familjer att gå eller cykla istället för att ta bilen, Transportkampen. Utöver det har ett ETP-projekt

5 (energitjänsteprojekt) startat där avtalet är klart med Caverioin, f.d. YIT och där investeringarna väntas hamna mellan 50 och 70 miljoner. Besparingen väntas bli 20 %. Framgångsfaktorer som Annika vill lyfta för att få till stånd denna typ av projekt är att ständigt försöka påverka beslutsfattare samt att höja kunskapsnivån genom utbildning. I Leksands fall kan det även ha haft stor betydelse att fastighetschefen tidigare jobbat i Mora kommun med ett liknande koncept. Det har varit en lång process att starta ett ETP-projekt och inledningsvis fanns en stor skepsis då man ansåg att man kunde genomföra investeringarna själva inom kommunen. Man insåg dock att man saknade resurser för att genomföra ett så omfattande projekt. Borlänge Jacob berättade att han nu jobbar mycket med uppföljning/kontroll av ingångna avtal eftersom nuvarande uppföljning är bristfällig. Det är vanligt att krav som ställs vid upphandlingen inte kontrolleras under avtalstiden. När man nu exempelvis kontrollerat kravet på drivmedel och däck i livsmedelsupphandlingen så har inte kraven följts. När kommunen påtalat detta så har man genomfört bränslebyte sommartid vilket medfört en minskning med 35 %. Jacob påtalade vikten av att ALLTID följa upp upphandlingskraven, men att denna syssla väldigt tidskrävande och därmed kostsam.tunabyggen genomför tillsammans med Borlänge Energi en energikartläggning på Tunabyggens tio ur energisynpunkt sämsta fastigheter. En energipolicy är på remiss angående vilken temperatur som ska hållas i skolor. Har efterfrågats av driftteknikerna/fastighetsskötarna. Avesta Håkan berättade att man i Avesta bland annat jobbar med energi-effektivisering av sporthallar och att en endast en återstår och att man tror på enbesparing på cirka 30 %. Man har också börjat med en satsning på återvinning av energi vid ventilation på ålderdomshem. Orsa Emma berättade att man i Orsa under hösten ska genomföra en energiutbildning för fastighetsskötare inom de två bolagen och kommunen, och att man jobbar med en energiplan. Under 2014 kommer troligtvis en tjänst att tillsättas med fokus på uppföljning av den interna energianvändningen. Gagnef Gagnef har genom ÅF införskaffat ett IT-baserat energiuppföljningsprogram som man jobbar med att införa. En person från Gagnef Kommun kommer förmodligen närvara under vårens möten. En utredning är beställd från Solentec om att installera solfångare för att sommartid ersätta värmen från den biobränsleeldade närvämeanläggningen i Djursås centrum. Mora

6 I Mora arbetar man enligt sin energi- och klimatplan då man väljer åtgärder. Kommunen och fastighetsbolaget genomför nu ett stort ETP-projekt. Projektet (kommunala byggnader exkl. Morastrand) beräknas spara 1,3 GWh el och 3,4 GWh värme. Liksom Leksand har mycket arbete lagts ner i den förberedande fasen. Ett stort planeringsprojekt pågår, Noret Norra, där ambitionen är att det nya området planeras och byggs efter hållbara principer. I detta projekt får kommunen stöd genom Uthållig kommun 3 som man deltar i. En byggdialog ska genomföras för att söka samförstånd mellan beställare och utförare om genomförandet. En handlingsplan för hållbart resande är framtagen och eventuellt kommer en nyanställning att knytas till detta område. Från nätverksmöte 10 april 2013 Hedemora 90 fastigheter totalt. Installerar Devellosystem (varm-kallvatten) som beräknas minska energiåtgången med minst 5 %. Håller också på att se över ventilationssystemet. Avesta Totalt 200 fastigheter. Priorterar just nu sporthallar.planer på elbilar inom hemtjänsten. Falun Fördjupas analys av kommunanställdas res Rättvik 159 lägenheter och 511 lokaler. Installerar Devellostystem. Just nu problem med för mycket vindkraftel som gör att kommunen fått böter. Arbetet med energi- och klimatstrategin pågår. Ska låna en el-bil i två veckor. Totalt m2. Ansvarar för sjukhus och tre folkhögskolor. Har energiavtal som följs upp. Bra dokumentation. Högt ställda krav. Installerar styrdator gällande energianvändningen. Malung Internutbildning ventilation. Elbilsprojekt med tre elbilar. Ren vindel från Vansbro: Avtal med Schnider liknande EPC-projekt. Koncentrerar arbetet just nu till VA-verksamheten och kollar elanvändning i vatten- och reningsverk. Under endast LED-belysning i all gatubelysning. Ludvika

7 Har sedan tidigare satsat 50 miljoner kronor i ett EPC-projekt och ska nu satsa ytterligare 50 miljoner. Projekt med Värmland- Norge. LED i gatubelysning. Ska låna en elbil i två veckor. Älvdalen Hade inget att rapporterar då Sofia jobbar enbart med inrapporteringen. Leksand En färdig energi- och klimatplan. Börjat med ett ETP-projekt (energitjänsteprojekt=epc), avtal i maj.

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012 Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun mars 212 Rapport, mars 212 1 Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret Sid.2(1) Innehåll Inledning 3 Förslag

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer