Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen."

Transkript

1 Information till skolans personal A Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. AV-vagn En vagn med projektor, DVD-spelare och ljudanläggning finns att boka och låna hos Peder och Lasse i AB4. Vagnen kan kompletteras med en bärbar dator för användning av FLOD etc. Där finns också annan teknisk utrustning för utlåning. Adela Elevregistersystemet för gymnasieskolan i Örebro kommun. Här hanteras elevernas frånvaro, studieplaner och betyg. Frånvaro kan lärare registrera i Adela även hemifrån på Om du som lärare glömt ditt lösenord eller behöver support kontaktar du Cajsa Ahlström eller Lisbeth Wiker på expeditionen. Avdelningsgråd Varje program har ett avdelningsråd där programspecifika frågor behandlas av elever som valts att representera sina respektive klasser. Rektor är ordförande. Frågor man vill gå vidare med anmäls till skolkonferensen. B Adressändring Adressändring görs till expeditionen samt läggs in av arbetstagaren själv i Personec självservice. Betygsinformation Blankett finns på hemsidan.

2 Bibliotek Biblioteket ligger centralt placerat i skolan. Här finns ca böcker, drygt 80 tidskrifter, sex datorer med internetuppkoppling och tillgång till betaldatabaser. Bibliotekets hemsida är en bra utgångspunkt både när det gäller bokoch tidskriftsbeståndet och som hjälp vid informationssökning. Lån av böcker sker genom självbetjäning via dator i informationsdisken och böckerna återlämnas i en särskild låda utanför bibliotekets entré. Besök av hel- eller halvklass bokas i förväg hos bibliotekspersonalen. Detta gäller både vid lån och informationssökning. Bil i tjänsten Örebros resepolicy innebär att vi undviker att använda bilen i tjänsten och därmed tar ansvar för att minska växthuseffekten. Om vi måste använda bil i tjänsten Vi väljer i första hand en miljöbil tillhandahållen av Örebro kommun. Vi samåker i så stor utsträckning som möjligt. Vi som reser mycket i tjänsten använder oss av resplaner eller ruttscheman. Vi frågar efter miljöfordon ifall vi ska hyra bil eller åka taxi. Privata bilar får endast användas om särskilda skäl föreligger. Vår förvaltningschef avgör om och när vi får använda vår privata bil. Vårt fordon ska: Uppfylla 2000 års avgaskrav och klara fyra stjärnor i Euro NCAP (Hämtat från IOR) Blanketter Blanketter finns på skolans hemsida samt på kommunens hemsida IOR. Bokningar Lokaler samt scenen i elevhallen bokas via IOR. Borttappade persedlar Dessa kan förhoppningsvis återfinnas på expeditionen, om någon lämnat in dem. Brandsäkerhet Brandövning ordnas 1 gång per läsår.

3 C D E F CSN-varning Innan skolan skickar in CSN-rapport går en varning ut till eleven. Eleven varnas endast en gång och varningen gäller hela läsåret. CSN-varningen skickas ut av adm. assistent efter samråd med mentor och rektor. Mentor sköter dokumentationen i blanketten Otillåten frånvaro som sedan diarieförs och arkiveras på expeditionen. CSN-indrag En elev som under fyra veckor har haft upp till 20% olovlig frånvaro och trots upprepade dokumenterade samtal ändå inte bättrat sig ska rapporteras till Centrala studiestödsnämnden för bedömning av om elevens studiebidrag ska dras in. Även sjukfrånvaro kan av skolan bedömas som ogiltig i de fall eleven inte kan styrka att den varit förhindrad att delta i skolarbetet på grund av sjukdom. Eleven kan av skolan uppmanas att inkomma med sjukintyg (6 kap 2 CSNFS 2001:06). Detta gäller vid sjukfrånvaro längre än fem skoldagar i följd, vid upprepad och/eller återkommande sjukfrånvaro eller om mentor misstänker att eleven sjukskriver sig trots att det egentligen inte handlar om sjukdom. Datorer och AV-teknik IT-samordnare Peder Andersén finns i rum AB4. Felanmälan av trasig utrustning görs på hemsidan. Lars Borgström finns också i AB4 och hanterar vissa frågor ang. IT, men framför allt det som rör AV-tekniken. Elevhälsoteam Elevhälsoteamet består av skolkuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, speciallärare samt socialpedagog. Skolpsykolog samt skolläkare delas med övriga gymnasieskolor i kommunen. EMIL All personal har tillgång till mailsystemet Emil. Det är var och ens skyldighet som arbetstagare att minst en gång om dagen läsa sin e-post. Fackliga ombud Birgitta Jonsson, Lärarförbundet Thomas Söderkvist, LR Eva Sellin, SACO Ritha Andersson, Vårdförbundet (vakant ht 2010) Birgitta Nordquist, Kommunal

4 FLOD Flexible Learning On Demand är en digital AV-central. Filmer, tidningsartiklar och bilder kan nås direkt via internetansluten dator. Kontaktperson och administratör av konton på Risbergska är Therese Maran, Betvet-programmet. Friskvård för personal 1. Spinning onsdagar kl Innebandy onsdagar kl Frånvarorapportering Se handlingsplan och servicegarantier på hemsidan. Se även punkten CSN. G Försäkringar Aktuell information om kommunens olika försäkringar finns på IOR. Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under skoltid och på fritiden (se punkten Olycksfall som drabbar elever). H I J Handlingsplaner Handlingsplaner finns på hemsidan under Policydokument. Inköp Alla inköp av inventarier går genom utvecklingsledaren på varje program. Intern information Under rubriken Senaste nytt på hemsidan ges kontinuerlig information om vad som händer på skolan. Information lämnas också på intern-tv

5 K Klassombud Varje klass ska ha ett ombud till elevråd, skolkonferens och avdelningsråd. Som mentor ansvarar man för att dessa ombud väjs i klassen. Kopiering Skolan förfogar över ett antal kopieringsapparater för framställning av undervisningsmaterial. Örebro kommun har slutit avtal med Bonus presskopias medlemsorganisationer. Samtliga lärare uppmanas ta del av avtal beträffande lärares rätt till kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk för sin egen undervisning. Kopia av avtalet finns anslagen vid varje kopieringsmaskin. Krampen Är den prestigefyllda kampen mellan Risbergska skolans elever och Karolinska skolans elever sista skolveckan på våren. L Krisgrupp I skolans krisgrupp ingår Ritha Andersson Lars Borgström Nenne Gustavsson Mats Kempinsky Ingegärd Kind Tideström Larm Skolan är larmad från till på vardagar, helger är skolan larmad till Om du behöver vara kvar i skolan efter kl måste du meddela det till Nenne Gustavson. Har du behov vid något tillfälle att vara på skolan under helgdagar måste du kontakta vaktmästeriet för larmbehörighet och meddela din rektor.. Ledigheter för personal Ansökan om föräldraledighet och annan ledighet görs på ledighetsblankett som finns på hemsidan. Ledigheter för elever Se handlingsplan på hemsidan. Likabehandlingsplan Se handlingsplan på hemsidan. Lokalansvarig Lokalansvarig rektor är Gunilla Risberg Handläggare är Nenne Gustavsson

6 Lunchkuponger Lunchkupongshäfte om 10 kuponger kan köpas i skolrestaurangen för 450 kr, vilket dras på lönen. M N Lösenord Borttappat lösenord till ADELA kan Lisbeth Wiker eller Cajsa Ahlström hjälpa till med Borttappat lösenord till EMIL hjälper Peder Andersén till med. Mentor Mentorn har det övergripande ansvaret för sina elever. Varje elev ska känna att han/hon får stöd och uppmuntran av sin mentor utan att elevens eget ansvar minskar. Det är mentorn som utgör den naturliga länken mellan hem och skola. Mentorn ska skaffa sig en helhetsbild av elevens skolsituation. Elevhälsoteamets kompetens kopplas in vid behov. Elevens skolsituation ska sättas i centrum. Varje elev ska ha en individuell studieplan som kontinuerligt följs upp. Mentorn har kunskap om det aktuella gymnasieprogrammet för att kunna stötta eleven och vägleda i olika frågor. I mentorns arbete ingår att: med eleven återkommande varje termin genomföra utvecklingssamtal följa elevens studier, studieresultat och utveckling träna eleven i att ta eget ansvar för sina studier och lärande ansvara för att dokumentation sker informera och underrätta vårdnadshavarna Namn eller adressändring Arbetstagaren skall meddela namn- eller adressändring till expeditionen och dessutom direkt i Personec självservice. O P Ordningsregler Ska finnas på varje skola enligt gymnasieförordningen. Se policydokument på skolans hemsida Parkering Bilparkering Personal hänvisas till skolans parkering. Parkeringstillstånd krävs. Finns det inte några lediga platser hänvisar skolan till parkeringsplatser utanför skolområdet. Skolan har ingen skyldighet att upplåta parkeringsplatser till personal.

7 Parkering utanför markerade rutor samt på P-plats märkt med medför böter. Tillfälliga parkeringstillstånd för våra gäster finns bl.a. att få hos vaktmästarna och skoladministrationen. Cykelparkering Cykelparkering hänvisas till cykelställ på skolgården där man kan låsa fast sin cykel med ett så kallat bygellås. Moped/motorcykelparkering Registrerade mopeder och motorcyklar hänvisas till mopedparkering. Icke registrerade mopedfordon hänvisas till cykelparkering på skolgården. Q-Park övervakar all parkering inom skolområdet. Personalrum Personalrummet Hwilan är beläget mitt i skolan (D2). I Hwilan finns anslagstavlor med information. I anslutning till Hwilan finns ett vilrum för personal. Personec All personal har automatiskt inloggning till Personec självservice vid Ömandatorerna. Där registrerar du som arbetstagare själv t.ex. semester, eventuell kompledighet, sjukdom tillfällig föräldrapenning (Vab.). Postrutiner Utgående post: Fraktas från skolan av Combud varje morgon. Utgående post lämnas i brevlådan utanför vaktmästeriet vilken töms varje morgon. Utgående post transporteras sedan vidare av Combud. Inkommande post: Vaktmästeriet delar ut post till personalen en gång/dagen. Om du skickar post via Risbergska skolans "porto betalt" -kuvert så ska det gå via skolans vaktmästeri, eller om det är akut brådskande från Postterminalen vid Järnvägsstationen. (Viktigt; Skolans kuvert kan inte läggas på annan brevlåda än ovanstående då skolan får betala en straffavgift om 80 kr/kuvert). Vill du skicka paket alternativ brev till utlandet kontakta vaktmästeriet.

8 R S Schema Anna Hultgren, ES-programmet och Thomas Söderqvist RGD/H är skolans huvudschemaläggare. Petronella Ekström, ES-programmet hjälper till med justeringar under läsåret. Schemafrågor mailas till Senaste nytt Kontinuerligt läggs aktuell information ut på skolans hemsida under Senaste nytt. Mejla det material som du vill ha utlagt till Lisbeth Wiker eller Catarina Palmer Scenen i elevhallen Scenen bokas på IOR. Elever bokar scenen via sin mentor som också avgör om den aktuella aktiviteten lämpar sig för framförande på scenen. Musikskåpet låses upp av rektor. Den som låser upp måste antingen prata med mentorn eller kolla att scenen är bokad på IOR. Ljudet går inte att vrida på hur högt som helst eftersom en spärr finns. Sjukanmälan Anmälan vid sjukdom eller annan frånvaro görs den dag man insjuknar till expeditionen, tfn Vård av sjukt barn måste anmälas till Försäkringskassan. Man måste dessutom sedan lägga in sin Vab eller sjukfrånvaro i Personec när man är åter på arbetet. OBS! Kom ihåg att göra friskanmälan till expeditionen! Om man är sjukskriven mer än 5 arbetsdagar måste man skaffa ett läkarintyg för att få ut sjuklön. Skadeanmälan och tillbud (länk till IOR) Tillbudet rapporteras med hjälp av systemet LISA, som finns under portalen för webbklienter. Det kan också nås via "Tillbud" i A-Ö. När tillbudet rapporterats får respektive chef automatiskt ett e- postmeddelande, för att kunna följa upp med åtgärder. Skolkonferens Vid varje skola ska det finnas en skolkonferens (gymnasieförordningen 4 kap, 5)

9 Skyddsombud Dessa personer kan kontaktas vid behov av skyddsombud, oavsett vilket fackförbund arbetstagaren tillhör. Eva Sellin, SACO Birgitta Nordquist, Kommunal Birgitta Jonsson, Lärarförbundet Stölder Alla stölder anmäls till Lars Borgström även om det stulna inte har något större värde. Lars Borgström hjälper också till med polisanmälan om det behövs. Eleven gör själv polisanmälan samt anmälan till sitt försäkringsbolag. Supportstöd för Adela Lisbeth Wiker hjälper till vid bekymmer med Adela. T Säkerhet Säkerhetsfrågor hanteras av säkerhetsansvarig Lars Borgström. Trivselregler se Ordningsregler. Teckenspråkstolk Teckenspråkstolkar för undervisning av eller samtal med döva elever vid RGD/RGH bokas via Våra tolkar, Pia Nygårds och Jonas A. Mattsson, kommer då att kontakta beställaren för bekräftelse av bokningen U Upphittade saker (se borttappade persedlar) Inlämnas till expeditionen. Utrymningsplan Varje anställd ska ha vetskap om UTRYMNINGSPLAN FÖR RISBERGSKA SKOLAN som finns uppsatt i skolans samtliga lokaler. Vid dörren i varje lokal finns en skiss uppsatt, som visar var man befinner sig i skolbyggnaden samt anger den kortaste utrymningsvägen. Vid alarm gäller att alla snarast skall utrymma skolan. Informera eleverna vid första mötestillfället om rutiner vid utrymning. Alarm Skolans brandlarm består av en siren som ger en ton utan avbrott samt optiska signaler i flertalet klassrum och allmänna utrymmen.

10 V Å Ä Ö Vaktmästeri Vaktmästeriet är bemannat varje dag mellan 07: Felanmälningar görs på hemsidan via mail. Värdesaker Bör förvaras inlåsta och ej förvaras löst på arbetsrummet. Åtgärdsprogram Vid särskilda insatser för en elev skrivs ett åtgärdsprogram av undervisande lärare. Vid behöv stöttar specialpedagog. Mentor informeras och har den totala överblicken över sina mentorselevers studiesituation. Ämneskonferenser Tider för ämneskonferenser finns i konferensschemat som ligger på hemsidan. Öppettider Skolan är öppen mellan och Skolan larmas kl Den som behöver vara kvar i lokalerna kontaktar Nenne Gustavson.

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2012-2013 LÄSÅRET 2012 2013 Höstterminen: 20 aug 2012-19 dec 2012 Vårterminen: 7 jan 2012-5 juni 2012 Lovdagar: Höstlov: 29 okt 1 nov 2012 (avser Allmän kurs, Teori &

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2015-2016 LÄSÅRET 2015 2016 Höstterminen: 17 aug 2015-16 dec 2015 Vårterminen: 11 jan 2016-8 juni 2016 Lovdagar: Höstlov 26 okt 30 okt 2015 (avser Allmän kurs, Teori

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer