VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl Ajournering för gruppmöte samt Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson, ej vid beh. av 65 Rickard Norberg Lars Eliasson, ej vid beh. av 65 Ronny Svarto, ej vid beh. av 65 Joakim Risberg Kåre Thellbro Conny Lövgren Inga-Lena Larsson Inga Jonsson, vid beh. av 65 Övriga deltagande Utses att justera Lars Ekbäck t.f. kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl Johan Ottosson, tillträdande kommunchef Jan Ola Borg, kommuning. vid beh. av 74 Per Ollas, Fastigo vid beh. av 74 Marianne Näslund, ekonom vid beh. av Lars Eliasson Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Lars Eliasson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Au Ks 58 Ks 8 Au 3 Dnr04/Ks Värmeutredning framtida uppvärmning av kommunens lokaler i Dikanäs. Ärendebeskrivning Au Energirådgivare Tommy Danvind har upprättat en värmeutredning på alternativa lösningar för uppvärmning av kommunens lokaler i Dikanäs. Uppdraget var att undersöka olika uppvärmningssystem dels för att minska kostnaden, men även minska oljeberoendet enligt Vilhelmina kommuns Agenda 21-plan. Den totala kostnaden för en fjärrvärmesatsning i Dikanäs beräknas till 3,5 miljoner kronor. För att kunna inrymma denna byggnad av fjärrvärme i Dikanäs bör man bygga ut etappvis. Med värmeutredningen följer ett förslag till investeringsplan där utbyggnaden är fördelad på tre år, där startåret kan vara 2006 och den beräknade kostnaden för år 1 är ca kr. Kommuning. Jan Ola Borg föreslår kommunstyrelsens au besluta att arbeta in utbyggnad av fjärrvärme Dikanäs i investeringsbudgeten för 2006 enligt bifogat förslag. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks att uppdra till kommuning Jan Ola Borg att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 58 (forts) Ks 8 (forts) Au 3 (forts) Dnr04/Ks Värmeutredning framtida uppvärmning av kommunens lokaler i Dikanäs. Ks Ordföranden informerar om att han tillsammans med Gunnar Hörnlund och energirådgivare Tommy Danvind besiktat uppvärmningssystemen i kommunens fastigheter i Dikanäs. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat Åke Nilssons yrkande. att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Lars Sjöhlin Ks 59 Ks 15 Au 15 Au 310 Ks 37 Au 14 Au 660 Au 626 Ks 245 Au 570 Au /6 Au 423 Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. Ärendebeskrivning Au GVA ing Lars Sjöhlin påtalar att behov finns av nedsläckning av ljuspunkter p g a det ekonomiska läget. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing. Lars Sjöhlin att till arbetsutskottets sammanträde ytterligare bereda ärendet. Au Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att till arbetsutskottets sammanträde ytterligare bereda ärendet. Au Yttrande har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. Av yttrandet framgår att utöver de ca 100 ljuspunkter som släcktes år 2002 krävs att ytterligare ca 750 ljuspunkter behöver släckas för att budgeten ska kunna hållas.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Au 15 (forts) Au 310 (forts) Ks 37 (forts) Au 14 (forts) Au 660 (forts) Au 626 (forts) Ks 245 (forts) Au 570 (forts) Au 532 (forts) Au 423 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. I dagsläget har kommunen ljuspunkter varav ca 1/3 finns i tätorten. Vägverket debiteras för 161 ljuspunkter längs RV 45. Snittkostnaden för el/ljuspunkter med dagens elpris är ca 295 kronor. Nattsläckning fyra timmar, mellan kl innebär en elkostnadssänkning med ca 90 kronor/ljuspunkt, vilket motsvarar ca kronor/år. Uppskattad investeringskostnad för tidsstyrning för kommunens 83 anläggningar är kronor. Ökad drift och underhållskostnad p.g.a. dubblerad släck/tändning och utökad styrutrustning uppskattas till kronor/år. Nettobesparingen blir efter avskrivning och nuvarande elpriser ca kronor/år. Nuvarande leveransavtal är inte differentierat natt/dag. Om hänsyn tas till detta kan det antas att besparingen inte blir lika stor framöver eftersom nattpriset har varit betydligt lägre än dagspriset ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2003 infordra offerter avseende tidsstyrning av vägbelysning, Ks Yttrande i ärendet avges av Ronny Svarto och Rickard Norberg.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Au 15 (forts) Au 310 (forts) Ks 37 (forts) Au 14 (forts) Au 14 (forts) Au 626 (forts) Ks 245 (forts) Au 570 (forts) Au 532 (forts) Au 423 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjölin att ytterligare bereda ärendet till arbetsutskottets sammanträde Au GVA-ing Lars Sjöhlin redovisar ev. besparingseffekt vid fyra timmars nattsläckning med hänsyn till tändställen/orter, investering i tidur och nuvarande elpris. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Au 15 (forts) Au 310 (forts) Ks 37 (forts) Au 14 (forts) Au 14 (forts) Au 626 (forts) Ks 245 (forts) Au 570 (forts) Au 532 (forts) Au 423 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera sammanställningen. Objekten indelas i besparingstid upp till ett år, två år samt övriga. Ks GVA-ingenjören har upprättat sammanställning med objekten indelade efter besparingstid. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Ronny Svarto, Conny Olofsson, Maria Kristoffersson och Katarina Hahlin. att finansiera 2004 års driftskostnader för vägbelysning ur vht 8211, GVA-enheten, att uppdra till GVA-ingenjören att skicka ut det framtagna materialet om nattsläckning av vägbelysning på remiss till berörda byar för synpunkter. Au GVA-ing Lars Sjöhlin redovisar i skrivelse resultatet av de träffar som under perioden veckorna genomförts i byarna Bäsksjö, Nästansjö, Dikanäs, Skansholm, Saxnäs och Vilhelmina tätort angående framtida vägbelysningspolicy.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Au 15 (forts) Au 310 (forts) Ks 37 (forts) Au 14 (forts) Au 14 (forts) Au 626 (forts) Ks 245 (forts) Au 570 (forts) Au 532 (forts) Au 423 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att upprätta etappindelning av nattnedsläckning inom tätorten. Au GVA-ing Lars Sjöhlin redovisar i yttrande följande förslag till släckning av vägbelysning: - Sommarsläckning; veckorna Nattsläckning 6 tim/dygn: om inte särskilda skäl föreligger t ex turistaktivitet viss tid samt. Undantag 45:ans genomfart i tätorten. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med konsekvenser på drift- resp. investeringsbudget, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. Ks GVA-ing Lars Sjölin redovisar konsekvenser på drift- resp. investeringsbudget. Yttrande i ärendet avges av Ewa Hed, Kåre Thellbro, Rikard Norberg, Conny Lövgren och Rune Andersson. att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att vägbelysningen ska släckas under veckorna (sommarsläckning) samt att frågan om nattsläckning får bli föremål för framtida prövning. Lars Eliasson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. att vägbelysningen ska släckas under veckorna (sommarsläckning), att frågan om nattsläckning får bli föremål för framtida prövning.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Länsstyrelsen Jan Ola Borg Ks 60 Au 76 Dnr05/Ks Ansökan om tillstånd till kameraövervakning. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen översänder för kommunens yttrande en framställning om tillstånd att använda övervakningskamera i Saxnäsgårdens lokal. Saxnäsgården vill övervaka den elektroniska öppningen av dörr till badet från receptionen. Bevakningen kommer att ske dagligen mellan Kommuning. Jan Ola Borg föreslår att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot användande av övervakningskamera i Saxnäsgårdens lokal. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot användandet av övervakningskamera i Saxnäsgårdens lokal Ks att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot användandet av övervakningskamera i Saxnäsgårdens lokal

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Bäsksele allaktivitetsförening Jan Ola Borg Ks 61 Au 77 Dnr 05/Ks Tvättstuga Bäsksele Ärendebeskrivning Au Under våren 2005 kommer Vilhelmina Bostäder AB att sälja de sista pensionärsstugorna i Bäsksele genom anbud, därigenom blir tvättstugan kvar på fastigheten Bäsksele 6:1. Tvättstugan och terapilokalen är sammanbyggd med Bäsksele bagarstuga som drivs av Bäsksele Allaktivitetsförening och därför är det svårt att riva denna byggnad utan stora konsekvenser. Bäsksele Allaktivitetsförening är beredd att överta tvättstugan. Kommuning Jan Ola Borg föreslår att överlåta tvättstugan på fastigheten Bäsksele 6:1 till Bäsksele Allaktivitetsförening utan kostnad från och med , att skriva arrendeavtal på ett markområde på fastigheten Bäsksele 6:1 för tvättstugan med Bäsksele Allaktivitetsförening. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att överlåta tvättstugan på fastigheten Bäsksele 6:1 till Bäsksele Allaktivitetsförening utan kostnad från och med , att skriva arrendeavtal på ett markområde på fastigheten Bäsksele 6:1 för tvättstugan med Bäsksele Allaktivitetsförening. att pensionärsstugorna i Bäsksele skall utbjudas till försäljning genom anbud.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 61 (forts) Au 77 (forts) Dnr 05/Ks Tvättstuga Bäsksele Ks att överlåta tvättstugan på fastigheten Bäsksele 6:1 till Bäsksele Allaktivitetsförening utan kostnad från och med , att skriva arrendeavtal på ett markområde på fastigheten Bäsksele 6:1 för tvättstugan med Bäsksele Allaktivitetsförening. att pensionärsstugorna i Bäsksele skall utbjudas till försäljning genom anbud.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Jan Ola Borg Ekonomi Ks 62 Au 78 Dnr 05/Ks Bokslut för kommunens skogar år Ärendebeskrivning Skogssällskapet har överlämnat ekonomisk redovisning av kommunens skogliga verksamhet för år Totalt har slutavverkats, med en volym på m3fub. (m3 fastmått under bark) till ett bruttovärde av kronor, eller 270 kr/m3fub. Kostnaden för avverkningen har uppgått till kr eller 103,0 kr/m3fub. Nyckeltal för avverkning är kr/m³ Virkesnettot uppgår till kr eller 191,0 kr/m3fub. Jaktarrenden 24 st. har inbringat kr. Skogsvårdsarbeten har utförts med markberedning, röjning och plantering för totalt kr. Förvaltningskostnaderna har under året uppgått till kr. Årets resultat inkl ränta uppgår till kr Innestående kapital enligt balansräkning är kr. Allm/tekniska avdelningen föreslår att kr totalt överförs till kommunens konto. Allm/tekniska enheten föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna Skogsällskapets redovisning att överföra kr till kommunens konto ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 62 (forts) Au 78 (forts) Dnr 05/Ks Bokslut för kommunens skogar år Ks Kommuning. Jan Ola Borg föreslår i yttrande med ändring av tidigare förslag att kronor totalt överförs till kommunens konto. Det övriga överskottet går till skogsvårdsåtgärder. Förslag till beslut: att godkänna Skogssällskapets redovisning, att överföra kronor till kommunens konto, att resterande del av överskottet kronor disponeras för skogsvårdsåtgärder. Yttrande i ärendet avges av Joakim Risberg. att godkänna Skogssällskapets redovisning, att överföra kronor till kommunens konto, att resterande del av överskottet kronor disponeras för skogsvårdsåtgärder, att delge kommunfullmäktige redovisningen. -

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Lars Sjöhlin Ks 63 Au 79 Ks 325 Ks 293 Au 486 Au 432 Au 141 Dnr03/Ks Tjänlighetsgräns för flouridhalt i vatten. Kommunstyrelsen har , 24 beslutat Ks att avsätta medel ur vht 7621 år 2004 för att utreda och kostnadsberäkna åtgärder för fluoridreducering, att budgetera erforderliga medel för åtgärder vid Meselefors vattenverk i 2005 års budget, att senast vid utgången av år 2006 skall Meselefors vattenverk leverera ett tjänligt vatten till abonnenterna, att meddela miljö- och byggnadsnämnden de planerade åtgärderna. Au Miljö- och byggnadsnämnden har , 10 beslutat att meddela kommunstyrelsen att tjänlighetsgränsen för fluoridhalten gäller alla åldersgrupper och inte enbart barn under 1,5 år samt att en beskrivning över planerade åtgärder ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att senast upprätta förslag till åtgärdsprogram och kostnadsberäkning för flouridreducering. Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 63 (forts) Au 79 (forts) Ks 325 (forts) Ks 293 (forts) Au 486 (forts) Au 432 (forts) Au 141 (forts) Dnr03/Ks Tjänlighetsgräns för flouridhalt i vatten. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde Au Protestlista har inkommit från boende i Meselefors som kräver att problemet med den höga fluoridhalten i vattnet snarast åtgärdas. De anser att det är rimligt att de som drabbas av det inte tjänliga vattnet befrias från va-debitering till dess ett tjänligt vatten kan tillhandahållas. Svar önskas snarast möjligt och gärna genom en träff i bygdegården i Meselefors. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ingenjören att planera in en träff i Meselefors för information till byborna, att ordföranden och vice ordföranden deltar vid informationstillfället, att redovisning ges vid kommunstyrelsens sammanträde Ks att uppta ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 63 (forts) Au 79 (forts) Ks 325 (forts) Dnr 03/Ks Tjänlighetsgräns för flouridhalt i vatten. Ks Ordföranden meddelar att en träff med de boende i Meselefors är inplanerad. att uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde för behandling när träffen med de boende i Meselefors genomförts Au GVA-ing Lars Sjöhlin har tillsammans med ks ordf och vice ordf besökt Meselefors och träffat boende i byn och informerat om vilka planer som finns under 2005 för renovering/upprustning av va i Meselefors, dels på grund av ändrade gränsvärden på fluorid och att anläggningarna börjar närma sig 50-årsstrecket. Abonnenterna lovades att inte debiteras för brukningsavgiften fr o m till dess de kemiska problemen med renvatten fått en positiv lösning. Detta på grund av att problemen har funnits under lång tid avseende manganöverskott. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att delge kommunstyrelsen vidtagna åtgärder, att avvakta resultatet av projektet avseende renovering/upprustning av VA i Meselefors Ks Ordföranden informerar om den träff som genomförts i Meselefors. att notera informationen.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Lars Ekbäck Ks 64 Au 80 Ks 324 Ks 292 Au 485 Dnr 04/Ks Önskemål om utökning av vägbelysning. Ärendebeskrivning Au GVA-ing Lars Sjöhlin har upprättat sammanställning av de ansökningar som inkommit om utökning av vägbelysning och där beslut inte fattats. Ansökningarna avser vägsträckor i följande byar: Henriksfjäll, östra delen, Skog, Bergvägen Malgovik, Hornsjö, Strömnäs, Badviken och Djupdal. Från sökanden i Badviken och Djupdal har intresse framförts om diskussioner om ev. medfinansiering vid en uppsättning av ljuspunkter Ansökningarna motsvarar en kostnad av 2 milj. kronor och en årlig kostnadsökning på ca kronor. Hur ansökningarna ska prioriteras bör bli föremål för principdiskussion. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för principdiskussion. Ks Yttrande i ärendet avges av Ewa Hed, Gunnar Hörnlund, Katarina Hahlin, Ronny Svarto, Rickard Norberg, Inga-Lena Larsson och Anita Johansson. att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera sammanställningen med framställning om vägbelysning från byarna Grundfors, Storberget och Svannäs

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 64 (forts) Au 80 (forts) Ks 324 (forts) Dnr 04/Ks Önskemål om utökning av vägbelysning. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg. att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att tillskriva de sökande och efterhöra om ansökningarna fortfarande är aktuella Au GVA-ing Lars Sjöhlin överlämnar sammanställning över inkomna ansökningar som inte är åtgärdade sedan remissen De sökande har tillskrivits och Svar har inkommit från Henriksfjälls by Östra delen, Skog-byn, Bergvägen-Malgovik, Hornsjö, Djupdal, Storberget, Grundfors och Strömnäs. Svar har inte inkommit från Badviken. Totalt finns för närvarande ansökningar motsvarande drygt 2 milj. Och med en årlig kostnadsökning på ca kr. Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson, Rune Andersson, Helen Gavelin och Gunnar Hörnlund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att komplettera ärendet med vilka ansökningar som kan bli aktuella för gårdsbelysningar, till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att förorda gårdsbelysning samt att uppdra till GVAingenjören att utifrån ansökningsdatum och i samråd med sökanden prioritera vilka belysningar som ska beviljas inom tillgängliga medel kronor. Yttrande i ärendet avges av Ronny Svarto.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 64 (forts) Au 80 (forts) Ks 324 (forts) Dnr 04/Ks Önskemål om utökning av vägbelysning. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilsons yrkande. att förorda gårdsbelysning, att uppdra till GVA-ingenjören att utifrån ansökningsdatum och i samråd med sökanden prioritera vilka belysningar som ska beviljas inom tillgängliga medel kronor

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Lars Sjölin Ekonomi Ks 65 Au 81 Dnr 05/Ks Kommunalt underhållsbidrag för statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret Ärendebeskrivning Au GVA-enheten redovisar uppgifter på kommunalt underhållsbidrag för statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret Som underlag för bidragsutbetalningen föreligger kommunlista från Vägverket, betr. deras utbetalning. Föreslagen bidragssumma uppgår till kr. I redovisningen ingår ej bidrag till Vilhelmina kommun, Länsstyrelsen, Sveaskog Ab och vägar som bedöms användas uteslutande som skogsbilvägar, samt väg 2461 Heligfjäll-Västanbäck. GVA-enheten föreslår att kommunalt bidrag beviljas i enlighet med reviderad kommunlista. Anita Johansson anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att kommunalt underhållsbidrag till statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret beviljas i enlighet med reviderad kommunlista. Ks Ronny Svarto, Anita Johansson och Lars Eliasson anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 65 (forts) Au 81 (forts) Dnr 05/Ks Kommunalt underhållsbidrag för statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret att kommunalt underhållsbidrag till statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret beviljas i enlighet med reviderad kommunlista.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Grundfors samfällighetsförening FOGI Lars Sjöhlin Ks 66 Au 82 Dnr 03/Ks Skrivelse från Grundfors samf./fogi Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Grundfors samfällighetsförening och FOGI ang. synpunkter på Vattenfalls och kommunens ombyggnad av el-nätet i del av Grundfors hösten 2004 och antalet ljuspunkter i byn. Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing. Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande Ks Yttrande i ärendet avges av Ewa Hed. att godkänna upprättat yttrande.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Länsstyrelsen Ks 67 Au 83 Au 73 Dnr 04/Ks Yttrande ang turistverksamhet med fyrhjuling och skoter i Stekenjokk och Saxnäsområdet. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen översänder på remiss ansökan från Saxnäs Travel om turistverksamhet med fyrhjuling och skoter i Stekenjokk och Saxnäsområdet. Ansökan gäller dispens för terrängkörning och kommer att granskas utifrån terrängkörningslagen och eventuellt enligt 12 kap 6 miljöbalken (organiserad turistverksamhet). Remissen har översänts till miljö- och byggnadsnämnden samt Conny Olofsson för yttrande. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta yttrande från miljö- och byggnadsnämnden resp. Conny Olofsson, kultur- och fritidsförvaltningen. Yttrande har upprättats av Conny Olofsson, fritidsförvaltningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att insända yttrandet till länsstyrelsen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande, att godkänna vidtagen åtgärd av arbetsutskottet

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 73 (forts) Dnr 04/Ks Yttrande ang turistverksamhet med fyrhjuling och skoter i Stekenjokk och Saxnäsområdet. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Ronny Svarto att kommunstyrelsen bör avstyrka ansökan från Saxnäs Travel om dispens för terrängkörning i Stekenjokk och Saxnäsområdet. Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. att godkänna upprättat yttrande, att godkänna vidtagen åtgärd av arbetsutskottet. Reservation avges av Ronny Svarto.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kultur och utbildningsnämnden Ks 68 Au 84 Dnr 05/Ks Fritidsplan för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Fritidskonsulenten och utredningssekreteraren har upprättat ett tjänstemannautkast till politiskt handlingsprogram för fritid (fritidsplan) i Vilhelmina kommun. Kultur- och utbildningsnämnden har , 153 beslutat Att hos kommunstyrelsen hemställa att fritidsplanen prövas av kommunfullmäktige Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att göra vissa redaktionella ändringar i inlämnat förslag, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Kultur- och utbildningsnämnden gn. utredningssekr. Roland Bång meddelar i skrivelse att det utkast som tillställts kommunstyrelsen är en mycket grov skiss/tjänstemannautkast som ej prövats av kultur- och utbildningsnämnden. Kultur- och utbildningsnämnden avsåg med förfrågan att efter eventuellt ställningstagande av kommunstyrelsen uppdra till förvaltningen att utarbeta ett mer fullödigt dokument som skickas ut på partiremiss och därefter undergår prövning av kultur- och utbildningsnämnden. Slutligen underställs fritidsplanen kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 68 (forts) Au 84 (forts) Dnr 05/Ks Fritidsplan för Vilhelmina kommun. Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att utarbeta fritidsplan för Vilhelmina kommun. -

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Klas Martin Nilsson Marianne Näslund Ks 69 Au 86 Dnr05/Ks Ang. slutförande av bygdemedelsprojekt, där bygdemedel beviljats åren Ärendebeskrivning Au Av de bygdemedels projekt som beviljats under åren är 1999 = 5 st projekt ej slutredovisade = 6 st = 6 st = 5 st - Vid beviljandet av ovanstående projekt har slutredovisning ej tidsbegränsats. Byggnadsing. Klas Martin Nilsson föreslår kommunstyrelsen besluta att bygdemedelsprojekt beviljade t o m år 2002 skall slutredovisas under ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att beviljade bygdemedelsprojekt beviljade t o m år 2002 skall slutredovisas under Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att delegera till arbetsutskottet att i de fall särskilda omständigheter bedöms föreligga medge förlängd tid för färdigställande. Yttrande i ärendet vidare av Joakim Risberg och Ronny Svarto.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 69 (forts) Au 86 (forts) Dnr05/Ks Ang. slutförande av bygdemedelsprojekt, där bygdemedel beviljats åren Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. att beviljade bygdemedelsprojekt beviljade t o m år 2002 skall slutredovisas under 2005, att delegera till arbetsutskottet att i de fall särskilda omständigheter bedöms föreligga medge förlängd tid för färdigställande.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Marianne Näslund Ekonomi Ks 70 Au 87 Dnr05/Ks Bygdemedel Återföring ej ianspråktagna bidrag. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har beviljat bidrag ur bygdemedel till projekt som nu är avslutade eller aldrig påbörjades. Anders Hellström föreslår Att återföra kr till ej ianspråktagna medel. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att återföra kronor till ej ianspråktagna medel Ks att återföra kronor till ej ianspråktagna medel. -

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 71 Au 88 Dnr 02/Ks Progressrapport, Tvåan ortssammanbindande nät, och Tvåan områdesnät. Ärendebeskrivning Au IT-samordnare Jonas Örnberg överlämnar progressrapport, Tvåan ortsammanbindande nät och Tvåan.områdesnät. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att delge kommunstyrelsen rapporten Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg. att notera rapporten.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer Ledningsgruppen Ks 72 Au 91 Dnr05/Ks Projekt Boka Porrfritt. Ärendebeskrivning Au Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige presenterade i januari 2003 en katalog över porrfria hotell samt en lista på hemsidan i syfte att förmå kommuner, landsting, myndigheter, riksdag och regering, privatpersoner m fl att välja porrfria alternativ, d v s hotell och konferensanläggningar som ej erbjuder pornografi i sitt TV-utbud. Nu gör man en uppföljning och utvidgning av katalogen. Ca 30 kommuner och myndigheter har fattat beslut alternativt tagit upp frågan om att boka porrfritt för sina anställda och gäster. Projektets huvudsyfte är att påvisa att det är möjligt att göra ett aktivt val mot porrindustrin och därmed ta avstånd från våld mot kvinnor och förnedring av kvinnor. Dessutom har det visat sig att kvinnor som arbetar på hotell med pornografi i TV-utbudet blir sexuellt trakasserade och får utföra arbetsuppgifter som är förnedrande. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunens förvaltningar att boka hotell och konferensanläggningar som ej erbjuder pornografi i sitt TV-utbud Ks att rekommendera kommunens förvaltningar att boka hotell och konferensanläggningar som ej erbjuder pornografi i sitt TV-utbud

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer