VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl Ajournering för gruppmöte samt Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson, ej vid beh. av 65 Rickard Norberg Lars Eliasson, ej vid beh. av 65 Ronny Svarto, ej vid beh. av 65 Joakim Risberg Kåre Thellbro Conny Lövgren Inga-Lena Larsson Inga Jonsson, vid beh. av 65 Övriga deltagande Utses att justera Lars Ekbäck t.f. kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl Johan Ottosson, tillträdande kommunchef Jan Ola Borg, kommuning. vid beh. av 74 Per Ollas, Fastigo vid beh. av 74 Marianne Näslund, ekonom vid beh. av Lars Eliasson Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Lars Eliasson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Au Ks 58 Ks 8 Au 3 Dnr04/Ks Värmeutredning framtida uppvärmning av kommunens lokaler i Dikanäs. Ärendebeskrivning Au Energirådgivare Tommy Danvind har upprättat en värmeutredning på alternativa lösningar för uppvärmning av kommunens lokaler i Dikanäs. Uppdraget var att undersöka olika uppvärmningssystem dels för att minska kostnaden, men även minska oljeberoendet enligt Vilhelmina kommuns Agenda 21-plan. Den totala kostnaden för en fjärrvärmesatsning i Dikanäs beräknas till 3,5 miljoner kronor. För att kunna inrymma denna byggnad av fjärrvärme i Dikanäs bör man bygga ut etappvis. Med värmeutredningen följer ett förslag till investeringsplan där utbyggnaden är fördelad på tre år, där startåret kan vara 2006 och den beräknade kostnaden för år 1 är ca kr. Kommuning. Jan Ola Borg föreslår kommunstyrelsens au besluta att arbeta in utbyggnad av fjärrvärme Dikanäs i investeringsbudgeten för 2006 enligt bifogat förslag. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks att uppdra till kommuning Jan Ola Borg att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 58 (forts) Ks 8 (forts) Au 3 (forts) Dnr04/Ks Värmeutredning framtida uppvärmning av kommunens lokaler i Dikanäs. Ks Ordföranden informerar om att han tillsammans med Gunnar Hörnlund och energirådgivare Tommy Danvind besiktat uppvärmningssystemen i kommunens fastigheter i Dikanäs. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat Åke Nilssons yrkande. att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Lars Sjöhlin Ks 59 Ks 15 Au 15 Au 310 Ks 37 Au 14 Au 660 Au 626 Ks 245 Au 570 Au /6 Au 423 Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. Ärendebeskrivning Au GVA ing Lars Sjöhlin påtalar att behov finns av nedsläckning av ljuspunkter p g a det ekonomiska läget. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing. Lars Sjöhlin att till arbetsutskottets sammanträde ytterligare bereda ärendet. Au Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att till arbetsutskottets sammanträde ytterligare bereda ärendet. Au Yttrande har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. Av yttrandet framgår att utöver de ca 100 ljuspunkter som släcktes år 2002 krävs att ytterligare ca 750 ljuspunkter behöver släckas för att budgeten ska kunna hållas.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Au 15 (forts) Au 310 (forts) Ks 37 (forts) Au 14 (forts) Au 660 (forts) Au 626 (forts) Ks 245 (forts) Au 570 (forts) Au 532 (forts) Au 423 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. I dagsläget har kommunen ljuspunkter varav ca 1/3 finns i tätorten. Vägverket debiteras för 161 ljuspunkter längs RV 45. Snittkostnaden för el/ljuspunkter med dagens elpris är ca 295 kronor. Nattsläckning fyra timmar, mellan kl innebär en elkostnadssänkning med ca 90 kronor/ljuspunkt, vilket motsvarar ca kronor/år. Uppskattad investeringskostnad för tidsstyrning för kommunens 83 anläggningar är kronor. Ökad drift och underhållskostnad p.g.a. dubblerad släck/tändning och utökad styrutrustning uppskattas till kronor/år. Nettobesparingen blir efter avskrivning och nuvarande elpriser ca kronor/år. Nuvarande leveransavtal är inte differentierat natt/dag. Om hänsyn tas till detta kan det antas att besparingen inte blir lika stor framöver eftersom nattpriset har varit betydligt lägre än dagspriset ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2003 infordra offerter avseende tidsstyrning av vägbelysning, Ks Yttrande i ärendet avges av Ronny Svarto och Rickard Norberg.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Au 15 (forts) Au 310 (forts) Ks 37 (forts) Au 14 (forts) Au 14 (forts) Au 626 (forts) Ks 245 (forts) Au 570 (forts) Au 532 (forts) Au 423 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjölin att ytterligare bereda ärendet till arbetsutskottets sammanträde Au GVA-ing Lars Sjöhlin redovisar ev. besparingseffekt vid fyra timmars nattsläckning med hänsyn till tändställen/orter, investering i tidur och nuvarande elpris. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Au 15 (forts) Au 310 (forts) Ks 37 (forts) Au 14 (forts) Au 14 (forts) Au 626 (forts) Ks 245 (forts) Au 570 (forts) Au 532 (forts) Au 423 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera sammanställningen. Objekten indelas i besparingstid upp till ett år, två år samt övriga. Ks GVA-ingenjören har upprättat sammanställning med objekten indelade efter besparingstid. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Ronny Svarto, Conny Olofsson, Maria Kristoffersson och Katarina Hahlin. att finansiera 2004 års driftskostnader för vägbelysning ur vht 8211, GVA-enheten, att uppdra till GVA-ingenjören att skicka ut det framtagna materialet om nattsläckning av vägbelysning på remiss till berörda byar för synpunkter. Au GVA-ing Lars Sjöhlin redovisar i skrivelse resultatet av de träffar som under perioden veckorna genomförts i byarna Bäsksjö, Nästansjö, Dikanäs, Skansholm, Saxnäs och Vilhelmina tätort angående framtida vägbelysningspolicy.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Au 15 (forts) Au 310 (forts) Ks 37 (forts) Au 14 (forts) Au 14 (forts) Au 626 (forts) Ks 245 (forts) Au 570 (forts) Au 532 (forts) Au 423 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att upprätta etappindelning av nattnedsläckning inom tätorten. Au GVA-ing Lars Sjöhlin redovisar i yttrande följande förslag till släckning av vägbelysning: - Sommarsläckning; veckorna Nattsläckning 6 tim/dygn: om inte särskilda skäl föreligger t ex turistaktivitet viss tid samt. Undantag 45:ans genomfart i tätorten. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med konsekvenser på drift- resp. investeringsbudget, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 59 (forts) Ks 15 (forts) Dnr 03/Ks Eventuell minskning av antalet ljuspunkter för vägbelysning. Ks GVA-ing Lars Sjölin redovisar konsekvenser på drift- resp. investeringsbudget. Yttrande i ärendet avges av Ewa Hed, Kåre Thellbro, Rikard Norberg, Conny Lövgren och Rune Andersson. att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att vägbelysningen ska släckas under veckorna (sommarsläckning) samt att frågan om nattsläckning får bli föremål för framtida prövning. Lars Eliasson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. att vägbelysningen ska släckas under veckorna (sommarsläckning), att frågan om nattsläckning får bli föremål för framtida prövning.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Länsstyrelsen Jan Ola Borg Ks 60 Au 76 Dnr05/Ks Ansökan om tillstånd till kameraövervakning. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen översänder för kommunens yttrande en framställning om tillstånd att använda övervakningskamera i Saxnäsgårdens lokal. Saxnäsgården vill övervaka den elektroniska öppningen av dörr till badet från receptionen. Bevakningen kommer att ske dagligen mellan Kommuning. Jan Ola Borg föreslår att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot användande av övervakningskamera i Saxnäsgårdens lokal. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot användandet av övervakningskamera i Saxnäsgårdens lokal Ks att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot användandet av övervakningskamera i Saxnäsgårdens lokal

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Bäsksele allaktivitetsförening Jan Ola Borg Ks 61 Au 77 Dnr 05/Ks Tvättstuga Bäsksele Ärendebeskrivning Au Under våren 2005 kommer Vilhelmina Bostäder AB att sälja de sista pensionärsstugorna i Bäsksele genom anbud, därigenom blir tvättstugan kvar på fastigheten Bäsksele 6:1. Tvättstugan och terapilokalen är sammanbyggd med Bäsksele bagarstuga som drivs av Bäsksele Allaktivitetsförening och därför är det svårt att riva denna byggnad utan stora konsekvenser. Bäsksele Allaktivitetsförening är beredd att överta tvättstugan. Kommuning Jan Ola Borg föreslår att överlåta tvättstugan på fastigheten Bäsksele 6:1 till Bäsksele Allaktivitetsförening utan kostnad från och med , att skriva arrendeavtal på ett markområde på fastigheten Bäsksele 6:1 för tvättstugan med Bäsksele Allaktivitetsförening. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att överlåta tvättstugan på fastigheten Bäsksele 6:1 till Bäsksele Allaktivitetsförening utan kostnad från och med , att skriva arrendeavtal på ett markområde på fastigheten Bäsksele 6:1 för tvättstugan med Bäsksele Allaktivitetsförening. att pensionärsstugorna i Bäsksele skall utbjudas till försäljning genom anbud.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 61 (forts) Au 77 (forts) Dnr 05/Ks Tvättstuga Bäsksele Ks att överlåta tvättstugan på fastigheten Bäsksele 6:1 till Bäsksele Allaktivitetsförening utan kostnad från och med , att skriva arrendeavtal på ett markområde på fastigheten Bäsksele 6:1 för tvättstugan med Bäsksele Allaktivitetsförening. att pensionärsstugorna i Bäsksele skall utbjudas till försäljning genom anbud.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Jan Ola Borg Ekonomi Ks 62 Au 78 Dnr 05/Ks Bokslut för kommunens skogar år Ärendebeskrivning Skogssällskapet har överlämnat ekonomisk redovisning av kommunens skogliga verksamhet för år Totalt har slutavverkats, med en volym på m3fub. (m3 fastmått under bark) till ett bruttovärde av kronor, eller 270 kr/m3fub. Kostnaden för avverkningen har uppgått till kr eller 103,0 kr/m3fub. Nyckeltal för avverkning är kr/m³ Virkesnettot uppgår till kr eller 191,0 kr/m3fub. Jaktarrenden 24 st. har inbringat kr. Skogsvårdsarbeten har utförts med markberedning, röjning och plantering för totalt kr. Förvaltningskostnaderna har under året uppgått till kr. Årets resultat inkl ränta uppgår till kr Innestående kapital enligt balansräkning är kr. Allm/tekniska avdelningen föreslår att kr totalt överförs till kommunens konto. Allm/tekniska enheten föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna Skogsällskapets redovisning att överföra kr till kommunens konto ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 62 (forts) Au 78 (forts) Dnr 05/Ks Bokslut för kommunens skogar år Ks Kommuning. Jan Ola Borg föreslår i yttrande med ändring av tidigare förslag att kronor totalt överförs till kommunens konto. Det övriga överskottet går till skogsvårdsåtgärder. Förslag till beslut: att godkänna Skogssällskapets redovisning, att överföra kronor till kommunens konto, att resterande del av överskottet kronor disponeras för skogsvårdsåtgärder. Yttrande i ärendet avges av Joakim Risberg. att godkänna Skogssällskapets redovisning, att överföra kronor till kommunens konto, att resterande del av överskottet kronor disponeras för skogsvårdsåtgärder, att delge kommunfullmäktige redovisningen. -

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Lars Sjöhlin Ks 63 Au 79 Ks 325 Ks 293 Au 486 Au 432 Au 141 Dnr03/Ks Tjänlighetsgräns för flouridhalt i vatten. Kommunstyrelsen har , 24 beslutat Ks att avsätta medel ur vht 7621 år 2004 för att utreda och kostnadsberäkna åtgärder för fluoridreducering, att budgetera erforderliga medel för åtgärder vid Meselefors vattenverk i 2005 års budget, att senast vid utgången av år 2006 skall Meselefors vattenverk leverera ett tjänligt vatten till abonnenterna, att meddela miljö- och byggnadsnämnden de planerade åtgärderna. Au Miljö- och byggnadsnämnden har , 10 beslutat att meddela kommunstyrelsen att tjänlighetsgränsen för fluoridhalten gäller alla åldersgrupper och inte enbart barn under 1,5 år samt att en beskrivning över planerade åtgärder ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att senast upprätta förslag till åtgärdsprogram och kostnadsberäkning för flouridreducering. Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 63 (forts) Au 79 (forts) Ks 325 (forts) Ks 293 (forts) Au 486 (forts) Au 432 (forts) Au 141 (forts) Dnr03/Ks Tjänlighetsgräns för flouridhalt i vatten. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde Au Protestlista har inkommit från boende i Meselefors som kräver att problemet med den höga fluoridhalten i vattnet snarast åtgärdas. De anser att det är rimligt att de som drabbas av det inte tjänliga vattnet befrias från va-debitering till dess ett tjänligt vatten kan tillhandahållas. Svar önskas snarast möjligt och gärna genom en träff i bygdegården i Meselefors. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ingenjören att planera in en träff i Meselefors för information till byborna, att ordföranden och vice ordföranden deltar vid informationstillfället, att redovisning ges vid kommunstyrelsens sammanträde Ks att uppta ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 63 (forts) Au 79 (forts) Ks 325 (forts) Dnr 03/Ks Tjänlighetsgräns för flouridhalt i vatten. Ks Ordföranden meddelar att en träff med de boende i Meselefors är inplanerad. att uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde för behandling när träffen med de boende i Meselefors genomförts Au GVA-ing Lars Sjöhlin har tillsammans med ks ordf och vice ordf besökt Meselefors och träffat boende i byn och informerat om vilka planer som finns under 2005 för renovering/upprustning av va i Meselefors, dels på grund av ändrade gränsvärden på fluorid och att anläggningarna börjar närma sig 50-årsstrecket. Abonnenterna lovades att inte debiteras för brukningsavgiften fr o m till dess de kemiska problemen med renvatten fått en positiv lösning. Detta på grund av att problemen har funnits under lång tid avseende manganöverskott. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att delge kommunstyrelsen vidtagna åtgärder, att avvakta resultatet av projektet avseende renovering/upprustning av VA i Meselefors Ks Ordföranden informerar om den träff som genomförts i Meselefors. att notera informationen.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Lars Ekbäck Ks 64 Au 80 Ks 324 Ks 292 Au 485 Dnr 04/Ks Önskemål om utökning av vägbelysning. Ärendebeskrivning Au GVA-ing Lars Sjöhlin har upprättat sammanställning av de ansökningar som inkommit om utökning av vägbelysning och där beslut inte fattats. Ansökningarna avser vägsträckor i följande byar: Henriksfjäll, östra delen, Skog, Bergvägen Malgovik, Hornsjö, Strömnäs, Badviken och Djupdal. Från sökanden i Badviken och Djupdal har intresse framförts om diskussioner om ev. medfinansiering vid en uppsättning av ljuspunkter Ansökningarna motsvarar en kostnad av 2 milj. kronor och en årlig kostnadsökning på ca kronor. Hur ansökningarna ska prioriteras bör bli föremål för principdiskussion. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för principdiskussion. Ks Yttrande i ärendet avges av Ewa Hed, Gunnar Hörnlund, Katarina Hahlin, Ronny Svarto, Rickard Norberg, Inga-Lena Larsson och Anita Johansson. att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera sammanställningen med framställning om vägbelysning från byarna Grundfors, Storberget och Svannäs

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 64 (forts) Au 80 (forts) Ks 324 (forts) Dnr 04/Ks Önskemål om utökning av vägbelysning. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg. att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att tillskriva de sökande och efterhöra om ansökningarna fortfarande är aktuella Au GVA-ing Lars Sjöhlin överlämnar sammanställning över inkomna ansökningar som inte är åtgärdade sedan remissen De sökande har tillskrivits och Svar har inkommit från Henriksfjälls by Östra delen, Skog-byn, Bergvägen-Malgovik, Hornsjö, Djupdal, Storberget, Grundfors och Strömnäs. Svar har inte inkommit från Badviken. Totalt finns för närvarande ansökningar motsvarande drygt 2 milj. Och med en årlig kostnadsökning på ca kr. Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson, Rune Andersson, Helen Gavelin och Gunnar Hörnlund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att komplettera ärendet med vilka ansökningar som kan bli aktuella för gårdsbelysningar, till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att förorda gårdsbelysning samt att uppdra till GVAingenjören att utifrån ansökningsdatum och i samråd med sökanden prioritera vilka belysningar som ska beviljas inom tillgängliga medel kronor. Yttrande i ärendet avges av Ronny Svarto.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 64 (forts) Au 80 (forts) Ks 324 (forts) Dnr 04/Ks Önskemål om utökning av vägbelysning. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilsons yrkande. att förorda gårdsbelysning, att uppdra till GVA-ingenjören att utifrån ansökningsdatum och i samråd med sökanden prioritera vilka belysningar som ska beviljas inom tillgängliga medel kronor

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Lars Sjölin Ekonomi Ks 65 Au 81 Dnr 05/Ks Kommunalt underhållsbidrag för statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret Ärendebeskrivning Au GVA-enheten redovisar uppgifter på kommunalt underhållsbidrag för statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret Som underlag för bidragsutbetalningen föreligger kommunlista från Vägverket, betr. deras utbetalning. Föreslagen bidragssumma uppgår till kr. I redovisningen ingår ej bidrag till Vilhelmina kommun, Länsstyrelsen, Sveaskog Ab och vägar som bedöms användas uteslutande som skogsbilvägar, samt väg 2461 Heligfjäll-Västanbäck. GVA-enheten föreslår att kommunalt bidrag beviljas i enlighet med reviderad kommunlista. Anita Johansson anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att kommunalt underhållsbidrag till statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret beviljas i enlighet med reviderad kommunlista. Ks Ronny Svarto, Anita Johansson och Lars Eliasson anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 65 (forts) Au 81 (forts) Dnr 05/Ks Kommunalt underhållsbidrag för statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret att kommunalt underhållsbidrag till statsbidragsberättigade vägar avseende kalenderåret beviljas i enlighet med reviderad kommunlista.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Grundfors samfällighetsförening FOGI Lars Sjöhlin Ks 66 Au 82 Dnr 03/Ks Skrivelse från Grundfors samf./fogi Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Grundfors samfällighetsförening och FOGI ang. synpunkter på Vattenfalls och kommunens ombyggnad av el-nätet i del av Grundfors hösten 2004 och antalet ljuspunkter i byn. Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing. Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande Ks Yttrande i ärendet avges av Ewa Hed. att godkänna upprättat yttrande.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Länsstyrelsen Ks 67 Au 83 Au 73 Dnr 04/Ks Yttrande ang turistverksamhet med fyrhjuling och skoter i Stekenjokk och Saxnäsområdet. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen översänder på remiss ansökan från Saxnäs Travel om turistverksamhet med fyrhjuling och skoter i Stekenjokk och Saxnäsområdet. Ansökan gäller dispens för terrängkörning och kommer att granskas utifrån terrängkörningslagen och eventuellt enligt 12 kap 6 miljöbalken (organiserad turistverksamhet). Remissen har översänts till miljö- och byggnadsnämnden samt Conny Olofsson för yttrande. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta yttrande från miljö- och byggnadsnämnden resp. Conny Olofsson, kultur- och fritidsförvaltningen. Yttrande har upprättats av Conny Olofsson, fritidsförvaltningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att insända yttrandet till länsstyrelsen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande, att godkänna vidtagen åtgärd av arbetsutskottet

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 67 (forts) Au 83 (forts) Au 73 (forts) Dnr 04/Ks Yttrande ang turistverksamhet med fyrhjuling och skoter i Stekenjokk och Saxnäsområdet. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Ronny Svarto att kommunstyrelsen bör avstyrka ansökan från Saxnäs Travel om dispens för terrängkörning i Stekenjokk och Saxnäsområdet. Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. att godkänna upprättat yttrande, att godkänna vidtagen åtgärd av arbetsutskottet. Reservation avges av Ronny Svarto.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kultur och utbildningsnämnden Ks 68 Au 84 Dnr 05/Ks Fritidsplan för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Fritidskonsulenten och utredningssekreteraren har upprättat ett tjänstemannautkast till politiskt handlingsprogram för fritid (fritidsplan) i Vilhelmina kommun. Kultur- och utbildningsnämnden har , 153 beslutat Att hos kommunstyrelsen hemställa att fritidsplanen prövas av kommunfullmäktige Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att göra vissa redaktionella ändringar i inlämnat förslag, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Kultur- och utbildningsnämnden gn. utredningssekr. Roland Bång meddelar i skrivelse att det utkast som tillställts kommunstyrelsen är en mycket grov skiss/tjänstemannautkast som ej prövats av kultur- och utbildningsnämnden. Kultur- och utbildningsnämnden avsåg med förfrågan att efter eventuellt ställningstagande av kommunstyrelsen uppdra till förvaltningen att utarbeta ett mer fullödigt dokument som skickas ut på partiremiss och därefter undergår prövning av kultur- och utbildningsnämnden. Slutligen underställs fritidsplanen kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 68 (forts) Au 84 (forts) Dnr 05/Ks Fritidsplan för Vilhelmina kommun. Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att utarbeta fritidsplan för Vilhelmina kommun. -

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Klas Martin Nilsson Marianne Näslund Ks 69 Au 86 Dnr05/Ks Ang. slutförande av bygdemedelsprojekt, där bygdemedel beviljats åren Ärendebeskrivning Au Av de bygdemedels projekt som beviljats under åren är 1999 = 5 st projekt ej slutredovisade = 6 st = 6 st = 5 st - Vid beviljandet av ovanstående projekt har slutredovisning ej tidsbegränsats. Byggnadsing. Klas Martin Nilsson föreslår kommunstyrelsen besluta att bygdemedelsprojekt beviljade t o m år 2002 skall slutredovisas under ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att beviljade bygdemedelsprojekt beviljade t o m år 2002 skall slutredovisas under Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att delegera till arbetsutskottet att i de fall särskilda omständigheter bedöms föreligga medge förlängd tid för färdigställande. Yttrande i ärendet vidare av Joakim Risberg och Ronny Svarto.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 69 (forts) Au 86 (forts) Dnr05/Ks Ang. slutförande av bygdemedelsprojekt, där bygdemedel beviljats åren Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. att beviljade bygdemedelsprojekt beviljade t o m år 2002 skall slutredovisas under 2005, att delegera till arbetsutskottet att i de fall särskilda omständigheter bedöms föreligga medge förlängd tid för färdigställande.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Marianne Näslund Ekonomi Ks 70 Au 87 Dnr05/Ks Bygdemedel Återföring ej ianspråktagna bidrag. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har beviljat bidrag ur bygdemedel till projekt som nu är avslutade eller aldrig påbörjades. Anders Hellström föreslår Att återföra kr till ej ianspråktagna medel. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att återföra kronor till ej ianspråktagna medel Ks att återföra kronor till ej ianspråktagna medel. -

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 71 Au 88 Dnr 02/Ks Progressrapport, Tvåan ortssammanbindande nät, och Tvåan områdesnät. Ärendebeskrivning Au IT-samordnare Jonas Örnberg överlämnar progressrapport, Tvåan ortsammanbindande nät och Tvåan.områdesnät. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att delge kommunstyrelsen rapporten Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg. att notera rapporten.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer Ledningsgruppen Ks 72 Au 91 Dnr05/Ks Projekt Boka Porrfritt. Ärendebeskrivning Au Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige presenterade i januari 2003 en katalog över porrfria hotell samt en lista på hemsidan i syfte att förmå kommuner, landsting, myndigheter, riksdag och regering, privatpersoner m fl att välja porrfria alternativ, d v s hotell och konferensanläggningar som ej erbjuder pornografi i sitt TV-utbud. Nu gör man en uppföljning och utvidgning av katalogen. Ca 30 kommuner och myndigheter har fattat beslut alternativt tagit upp frågan om att boka porrfritt för sina anställda och gäster. Projektets huvudsyfte är att påvisa att det är möjligt att göra ett aktivt val mot porrindustrin och därmed ta avstånd från våld mot kvinnor och förnedring av kvinnor. Dessutom har det visat sig att kvinnor som arbetar på hotell med pornografi i TV-utbudet blir sexuellt trakasserade och får utföra arbetsuppgifter som är förnedrande. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunens förvaltningar att boka hotell och konferensanläggningar som ej erbjuder pornografi i sitt TV-utbud Ks att rekommendera kommunens förvaltningar att boka hotell och konferensanläggningar som ej erbjuder pornografi i sitt TV-utbud

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(100) Kommunstyrelsen 2004-11-09

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(100) Kommunstyrelsen 2004-11-09 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(100) VPlats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 9 november 2004, kl. 10.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Ks 39 Dnr KS02/171 042 Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2001.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 6 april 2004, kl. 10.00-17.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed Anita Johansson, ej vid beh. av 118

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(107) Kommunstyrelsen 2005-01-26. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(107) Kommunstyrelsen 2005-01-26. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(107) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 26 januari 2005, Kl. 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Kommunstyrelsen 2004-06-02. Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Kommunstyrelsen 2004-06-02. Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) 2010-10-12 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 43-49 ( 48 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.00 12.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Alexandra Ekstrand (S) 17-22 Britt-Marie Berg-Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2001- kl. 08.30-10.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer