Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för"

Transkript

1 Årsredovisning för 2009

2 +,

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld 7 Näringsliv och arbetsmarknad 7 Sysselsättning 8 Bostäder, lokaler och mark 8 Framtiden 9 Kommunalekonomiska utsikter God ekonomisk hushållning - redovisning av måluppfyllelse 10 God ekonomisk hushållning- finansiella mål 15 Kommunens budgetprocess 16 Befolkning 17 Väsentliga personalförhållanden 18 Värdegrundsarbetet 18 Resultat för perioden Nämndernas resultat Tillgångar och skulder 23 Pensioner och pensionsskuld 24 Utredning av balanskravet 24 Investeringsredovisning 25 5 ÅR I SAMMANDRAG 27 Redovisningsprinciper 29 RESULTATRÄKNING (tkr) 31 Kassaflödesanalys (tkr) 31 BALANSRÄKNING (tkr) 32 Noter till resultaträkningen 33 Noter till resultaträkningen 34 Noter till balansräkning/finansieringsanalys 35 1

4 Kommunfullmäktige 42 Överförmyndaren 43 Valnämnden 43 Kommunstyrelsen 44 Kommunstyrelsens förvaltningar 46 Utvecklingsenheten 46 Sysselsättningsenheten 47 Stödfunktionen 48 Tekniska 49 Barnomsorg och grundskola 51 Gymnasieskolan 53 Socialnämnden 55 Agenda Kultur- och Fritidsnämnden 63 Kommunkoncernen 65 Affräsverksamhet 68 2

5 ett år under lågkonjunktur Året 2009 präglades i högsta grad av den lågkonjunktur som drabbade världen under I en global ekonomi av dagens snitt är kommunerna i Sverige strakt knutna till den globala ekonomins följverkningar. Även den nationellt förda politiken inom landet är av betydelse för kommunens ekonomiska handlingsutrymme. Den kraftiga lågkonjunkturen som genomgripande påverkade 2009 års utveckling skedde i ett läge där våra långtidsplaner och beslut om besparingar och effektiviseringar inte kunde möta upp gapet mot de förlorade skatteintäkterna. Detta trots att regering gav viss ekonomisk stimulans till kommunerna under året. Förändringstrycket är stort inom flera verksamheter. Ett minskat antal elever inom skolverksamheten i sin helhet har betytt stora organisatoriska förändringar. Dessa utmaningar gäller också i mycket gymnasieskolan som står inför både en förändrad elevantalsnivå och en ej ännu sjösatt gymnasiereform innebar även att man inom socialtjänsten fick en mycket kraftig ökning av antalet innevånare som sökte försörjningsstöd. Detta i kombination med en hög ungdomsarbetslöshet är ett stort hot mot kommunens framtida utveckling. Trotts det ekonomiska läget i kommunen, lyckats verksamheterna leverera bra service till sina medborgare. Detta kan man bland annat utläsa i den undersökning bland landets kommuner om var det är bäst att bo. Där ligger Arvidsjaurs kommun väldigt högt upp på listan Handeln har gått bra och utvecklas. Året innebar även att den internationella verksamheten vid Armens JägarBataljon ökade, vilket har stor betydelse för den framtida utvecklingen i kommunen. Med det ekonomiska resultat som 2009 gav, krävs fortsatta verksamhetsförändringar och översyner av hur vi organiserar vår verksamhet, etta för att säkerställa en långsiktig ekonomisk och verksamhetsmässig hållbarhet. Jerry Johansson Kommunstyrelsens ordförande 3

6 4

7 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun Vi växer i Arvidsjaur Ökad inflyttning med 10% i åldersgruppen år 15 nya arbetstillfällen tillskapas årligen Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud Arbetsmiljön ska vara trygg, säker och utvecklande Kommunen ska samverka över alla gränser för att skapa tillväxt, god välfärd och en hållbar miljö med målet att under planeringsperioden öka inflyttningen bland åringar med 10 %. Vår kommun ska upplevas som en kommun där alla vinner på att bosätta/etablera sig. Alla förtroendevalda och anställda ska aktivt bidra till ett positivt klimat, som stärker tillväxten. Kommunens alla verksamheter ska ha hög kvalitet, vilket säkerställs genom årliga mätningar av yttre och inre kvalitet. För att nå målet med ökad inflyttning, måste bostäder byggas och minst 15 nya arbetstillfällen skapas årligen. Arvidsjaur ska upplevas som en god miljö med utveckling av befintligt näringsliv, nyföretagande, utbildning, kultur och idrott. Kommunen ska arbeta för att servicenivån i hela kommunen upprätthålls. Arbetsmiljön ska vara trygg, säker och utvecklande. Medarbetarna ska aktivt delta i utveckling av verksamheten, därigenom får de inflytande. Ledarskapet ska vara tydligt och bra. 5

8 Förvaltningsberättelse Kommunkoncernens organisation Arvidsjaurs kommun har en traditionell nämndsorganisation med kommunstyrelse och fem verksamhetsnämnder. I Kommunfullmäktige finns en beredning verksam. Arvidsjaurs kommunkoncern består av Arvidsjaur Kommunföretag AB, som i sin tur äger fyra aktiebolag: Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaurs Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB (ATT). Arvidsjaurhem AB äger ett dotterbolag; Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB. ATT äger 90 % av Lappland Aviation Academy AB (LAA). (39 % 2008) Utdebitering kr/skattekrona Kommunen 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08 Totalt 32,48 31,50 31,50 31,50 30,75 6

9 Omvärld Kommunens mål är att Arvidsjaur ska fortsätta vara en attraktiv kommun för människor att bo och arbeta i. Därför måste vi förstå vad som påverkar förutsättningarna för kommunal verksamhet, hur de fungerar och vilka konsekvenser de får. Genom att blicka utåt och framåt, kan handlingsberedskapen inom kommunen förbättras. Den världsekonomiska krisen drabbar ett litet och handelsberoende land som Sverige mycket hårt. De flesta ekonomiska bedömningar tyder nu på att 2009 kommer att gå till historien som ett av de sämsta åren på mycket lång tid. Kommuner och landsting fick redan 2008 känna av finanskrisen, bland annat genom fallande värden på finansiella tillgångar och svårigheter att få krediter och 2010 syns krisen främst i låga skatteintäkter. Världsekonomin har inte varit i detta läge tidigare, och det finns en betydande osäkerhet om utvecklingen. Det kan inte uteslutas att perioden med återhämtning för världsekonomin blir mer utdragen än förväntat. Samtidigt var den ekonomiska politiken ovanligt kraftfull, med en mycket expansiv penning- och finanspolitik vid sidan av betydande insatser för att avhjälpa problemen på finansmarknaderna. Den finansiella krisen mildrades också under Sveriges BNP beräknas ha minskat med 4,4 % under Enligt regeringens prognoser beräknas Sveriges BNP öka med 3 % och stiga ytterligare under Detta är en betydligt ljusare prognos än för ett år sedan. Antalet sysselsatta i riket är viktigt för kommunerna eftersom de utgör grunden i kommunens skatteintäkter. Sysselsättningen minskade under 2009 och antalet sysselsatta beräknas inte vara åter till nivån före finanskrisen förrän Arbetslösheten i förväntas ligga kvar runt 10 % under de närmaste åren. På en stor del av arbetsmarknaden är parterna bundna av centrala avtal en bit in på Inflationen förväntas fortsätta ligga under riksbankens mål på 2 %, medan räntorna kan komma att öka redan under Utmaningen för kommuner och landsting är att överbrygga några mycket besvärliga år. Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting ter sig allt mer bekymmersam. De statliga förstärkningarna som regeringen aviserat för kompenserar inte bortfallet. 7 Näringsliv och arbetsmarknad Regional utveckling Arbetsmarknaden i Norrbotten kännetecknas av en råvarubaserad tillverkningsindustri med hög tillväxt, en växande privat tjänstesektor och en alltjämt stor men minskande offentlig sektor. I regionen finns större delen av gruvfyndigheterna inom EU. Huvuddelen av råvarorna till den svenska metallbaserade industrin kommer från regionen. Till de skogsbaserade näringarna kommer stora delar av råvaran från inlandet. Sågverk och träförädling bedrivs både vid kusten och i inlandet. Biltestverksamheten tar till vara regionens speciella förutsättningar som strängt vinterklimat, glest boende, lågt trafikerade vägar, isbelagda sjöar mm. Biltestverksamheten är internationell och är beroende av goda flygkommunikationer för att kunna utvecklas ytterligare. Även turism och gruvnäring nyttjar flyget i stor utsträckning. Den globala konjunkturen och finanskrisen har även påverkat arbetsmarknadsläget i Norrbotten. Nedgången har avstannat, men arbetsmarknaden är fortfarande svag, och efterfrågan på arbetskraft fortsätter att sjunka i Norrbotten. Ungdomsarbetslösheten har fördubblats på ett år. Lågkonjunkturen verkade i början slå hårt mot skogsnäringarna och skogsindustrin, men det har skett en positiv förändring inom dessa branscher. Fortfarande pågår ett antal stora investeringsprojekt som håller sysselsättningen uppe. Kommunens näringsliv Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren och den offentliga sektorn svara för mer än hälften av sysselsättningen. Det privata näringslivet i Arvidsjaur domineras av skogsindustri, och träförädlingsindustri, besöksnäring och biltestverksamhet. Nyetableringen av statlig verksamhet till Arvidsjaur har gett ett hundratal nya arbetstillfällen. Under de senaste tre åren har ett flertal statliga myndigheter och verk som AMV och Försäkringskassan lokaliserat delar av sin verksamhet i Arvidsjaur. Senast i raden var Kriminalvårdens transporttjänst med ca 20 nya årsarbeten. De sista sex utlovade arbetstillfällen hos Vattenfall är nu tillsatta. Ett rikt kommersiellt utbud är en grundförutsättning för utveckling av besöksnäringen. Handeln har utvecklats under ett antal år och inom kommersiell service har flera företag nyetablerats. Arvidsjaurhem AB för avsikt att bygga en galleria med affärslokaler i centrum av Arvidsjaur. Statistiken visar att sällanköpsvaror är den del av handeln som ökar i Arvidsjaur. Kommunens flygplats är en viktig faktor för utvecklingen av näringslivet både i vår kommun och i grannkommunerna. Daglig förbindelse finns med Stockholm/

10 Arlanda med NextJet som operatör. En avmattning på flygplatsen har skett på grund av lågkonjunkturen i omvärlden. Besöksnäringen visade en minskning under vintern, men senvåren och sommaren gav relativt stora ökningar. Försvaret Armens Jägarbataljon finns med som enhet i den nya försvarsorganisationen, och bedriver en högkvalitativ utbildning. Anställning av fler officerare har även genomförts. Förbandet tar även emot större internationella förbandsbesök. Fortfarande har inget igångsättningsbeslut vad avser CTÖ. (Test- och övningsverksamhet) genomförts av statsmakterna. Sysselsättning Arbetslösheten i kommunen steg i slutet av 2008 och fortsatte att stiga under Eftersom den offentliga sektorn i Arvidsjaur är så stor har detta en stabiliserande effekt då denna sektor inte är lika konjunkturberoende som industrisektorn. Andelen arbetslösa var i december totalt 11,7 %. Siffran ligger något över genomsnittet för länet. Fler män (12,6 %), är arbetslösa än kvinnor (10,0%). Andelen arbetslösa ungdomar fortsätter att öka och är fortfarande långt över genomsnittet i länet; 25,7% mot 18,5%. Arvidsjaur har i tidigare utredningar klassats som en egen arbetsmarknadsregion, beroende på bl.a. de långa avstånden till andra större orter. Avstånden medför att dagpendlingen till och från andra kommuner är ca 14 %. Inpendling sker framför allt inom den offentliga sektorn, medan utpendlingen är störst inom byggsektorn och inom skogsbruket. Veckopendlingen är omfattande. Inpendlingen till kommunen ökar. Vi har en ovanligt stor andel inpendlare som är s.k. karriärpendlare Med detta menas en person som byter jobb för att det är intressantare eller bättre betalt, och som samtidigt överger den egna kommunen för att börja arbeta i en annan kommun. Arvidsjaurs arbetsmarknad har varit, och kommer även i fortsättningen att vara beroende av den offentliga sektorn, även om arbetsmarknaden har förändrats de senaste åren, och kommer att ytterligare omvandlas mot tjänsteproduktion. Bostäder, lokaler och mark På lägenhetsmarknaden råder snarare brist än överskott, åtminstone i centralorten. Fler bostäder är planerade för att möta efterfrågan på lägenhetsboende. Tillgången på tomter för småhus är god både i centralorten och ute i byarna. Nya bostadsområden har öppnats för exploatering. 8 Efterfrågan på bostäder kommer fortsatt att vara stor. Även industri tomter finns att tillgå. Detaljplaneändringar i centrum görs för att tillgodose möjligheten till bostadsbyggande och affärslokaler. Tillgången till industrimark är god, både i tätorten och i byarna. Lediga industrilokaler finns i kommunkoncernen. Företagsstatistik Arbetsställen Anställda Arbetsgivare (minst en anställd) Verksamma företag Nya företag antal anställda Källa SCB:s företagsregister: Arbetslöshet År Totalt antal Arbetslösa i gruppen invånare år I öppen I åtgärder Ungdomar arbetslöshet % år % % ,9 4,1 18, ,6 4,6 19, ,2 3,3 17, ,3 1,5 11, ,8 4,6 16, ,4 6,3 25,7 Källa Arbetsförmedlingen Tillväxtprogram: Kommunfullmäktige har antagit ett tillväxtprogram för kommunen för perioden Enligt tillväxtprogrammet ska följande områden prioriteras: Upplevelsenäring/handel Träförädling, Energi/miljö- fast bränsle Civil/militär testverksamhet Kunskapsintensiva tjänstenäringar Nya former för utveckling och kapitalförsörjning.

11 Framtiden Lågkonjunkturen har snabbt förändrat förutsättningarna för hela den kommunala verksamheten Arvidsjaurs kommun utgör inget undantag. Under de kommande åren kommer kommunen att ställas inför flera viktiga beslut, både kortsiktiga och långsiktiga. Det är därför viktigt att identifiera de långsiktiga underliggande förändringarna i samhället. Till detta ska läggas de mer kortsiktiga förändringar som de nya förutsättningarna lokalt innebär. Det kommer att behövas en beredskap för att snabbt identifiera och reagera på de behov som kan uppstå. Samtidigt är det viktigt att även agera utifrån långsiktigt förändrade förutsättningar. Den mycket svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utmaningar för kommuner och landsting de närmaste åren. För kommuner och landsting gäller nu att skyndsamt vidta åtgärder på bred front för att klara ekonomin. Krismedvetenheten är stor. Trots skattehöjningar och åtgärder för att dra ned kostnadsutvecklingen bedömer SKL att kommunsektorn som helhet kommer att ställas inför stora förändringar i verksamheten om god ekonomisk hushållning ska uppnås. Prognoserna har fortlöpande förändrats i negativ riktning under hösten 2008 och fortsatte under De senaste prognoserna (december 2009) visar tecken på en ljusning för Regeringen har beslutat om ett stimulanspaket om sammananlagt över 20 miljarder kronor fram till och med Stimulanspaketet innehåller en rad åtgärder för att minska arbetslösheten; införande av ROT-avdrag, tidigareläggande av infrastruktursatsningar m.m. Av tillgänglig statistik framgår att andelen personer äldre än 85 år under de närmaste åren kommer att vara konstant. Antalet personer i åldrarna år kommer däremot att öka med personer per år under hela perioden fram till Antalet barn 0-5 år förväntas ligga relativt oförändrat under de närmaste åren, men antalet tonåringar minskar med en särskilt kraftig minskning under de närmaste åren. Kommunalekonomiska utsikter Kommunens ekonomi är i grunden stabil, Men även Arvidsjaurs kommun drabbas av lågkonjunkturen. För åren kommer kommunen att behöva göra besparingar. Orsakerna kan delas upp i tre delar: 1. Kommunens egna problem Befolkningen minskar. Demografin innebär att det dör dubbelt så många som föds. Antalet barn och ungdomar minskar medan antalet äldre är oförändrat. Framför allt är andelen i åldrarna av befolkningen för låg. Arvidsjaur behöver en nettoinflyttning på minst 60 personer per år. Befolkningsminskningen motsvarar uppemot 5 Mkr per år i minskade skatteintäkter. 2. Politiska beslut Ändringen av reglerna för skatteutjämning till förmån för storstadskommunerna och att bidragen inte räknas upp kostar kommunen 3,5 4 Mkr per år. 3. Lågkonjunkturen Lågkonjunkturen innebär minskade skatteintäkter för kommunen. Försämringen kom hastigt och det slutliga utfallet är ännu inte känt. De beräkningar som gjorts inför budget 2010 innebär att, om verksamheten hålls oförändrad, så det kommer att fattas över 20 mkr om kommunen ska kunna uppfylla lagens krav om god ekonomisk hushållning dvs. att ha 7,5 Mkr kvar varje budgetår. I regeringens vårbudget tilldelades kommunen en kompensation för detta med 3,5 mkr för 2010 och 2,5 Mkr för 2011 I höstbudgeten finns 5,0 Mkr för 2010, totalt 11 Mkr. Kostnaden för kommunen ökad arbetslöshet och nya regler på arbetsmarknaden går inte att helt beräkna ännu. Försörjningsstödet beräknas fortsätta öka under

12 God ekonomisk hushållning - redovisning av måluppfyllelse Fullmäktiges verksamhetsmål Kommunfullmäktige fastställde de övergripande verksamhetsmålen för Nämnderna har utifrån fullmäktiges mål beslutat om egna verksamhetsmål. Enligt god ekonomisk hushållning skall målen vara konkreta, mätbara och möjliga att följa upp. Målskrivningsprocessen i kommunen är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, vilket innebär att målen i mycket saknar konkretisering och mätbarhet. De är därför inte fullt ut möjliga att följa upp i lagens mening i den form de nu har. Kommunstyrelsens budgetberedning har påbörjat arbetet med att förbättra målen. Nedan redovisas målen och den utvärdering som gjorts. Redovisning av måluppfyllelse God ekonomisk hushållning - övergripande mål Område Mål: Utvärdering Övergripande mål Tillväxt och utveckling Övergripande mål Tillväxt och utveckling Ökad inflyttning med 10 % i åldersgruppen år 15 nya arbetstillfällen tillskapas årligen Inflyttningen 2009 var 114 personer i åldersintervallet år. Detta är en minskning med 3 personer från 2008 då inflyttningen var 117 personer var inflyttningen 114 personer Enligt SCB:s företagsstatistik har det etablerats 37 nya arbetsställen i kommunen under Vid 10 av dessa fanns minst en anställd. Totat tillkom 14 nya anställningar. Målet uppfyllt Nej Ja Övergripande mål Medborgare/ medarbetare Öka kvaliteten i kommunens tjänsteutbud Kommunen deltar sedan hösten 2008 i projektet "Kommunens kvalitet i korthet", som leds av Sveriges kommuner och landsting. Kvalitetsmätningen innebär att ett sextiotal kommuner jämför sina verksamheter med varandra utifrån 35 mått. Fem huvudområden ingår i mätningarna: -Tillgänglighet -Trygghetsaspekt -Delaktighet och information -Kostnadseffektivitet -Samhällsbyggande Resultatet för Arvidsjaurs kommun är sammanställt och kommer att redovisas för politiker och medborgare under våren Kommunen fick genomgående bra resultat i denna mätning. Vi fortsätter att delta i mätningen. Resultatet ska ligga till grund för fortsatt utvärdering. Övergripande mål medarbetare Arbetsmiljön ska vara trygg, säker och utvecklande Målet är nytt för

13 Redovisning av måluppfyllelse God ekonomisk hushållning - verksamhetsmål Område Mål: Utvärdering Målet uppfyllt Barn- och ungdom Medborgare Alla elever uppnår fastställda kunskapsmål och får vid utgången av år 9 minst betyget godkänd 7 % av eleverna lämnade åk 9 vt 2009 (14 % vt 08) utan att ha uppnått målet i ett eller flera ämnen. Riksgenomsnittet var 24 % vt En fullständig måluppfyllelse har inte nåtts eftersom det fortfarande finns ett antal elever som inte har godkända betyg i alla ämnen. Behörigheten att söka till gymnasieskolan är dock mycket hög 96 % ( 98 % 2008) mot 89 % i riket. Nej Barn- och ungdom Ekonomi Hålla de ekonomiska ramarna genom kontinuerlig ekonomisk uppföljning Resultatet för barn- och ungdom blev +2,1 Mkr för Målet anses vara väl uppfyllt eftersom planlagd verksamhet har genomförts med ett visst ekonomiskt överskott. Ja Barn- och ungdom Medborgare Fungerande former för elev- och föräldrainflytande Samtliga skolor har fungerande elevråd och klassråd. Det finns dessutom vid samtliga enheter ett fungerande föräldraråd. Målet anses därför vara uppfyllt. Ja Kultur- och fritidsnämnden Medborgare Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidig Arbetet inom de olika verksamheterna bedrivs så att de uppsatta målen skall uppnås och inga större avvikelser har noteras. Stödet till föreningslivet bidrar till att dessa mål kan uppnås på ett bra sätt. Utgångspunkten att hitta externa medel för vissa satsningar har varit lyckad och har fortsatt gjort att vi kan genomföra vissa delar av vår verksamhet i projektform. Kultur- och fritidsnämnden anser att det arbete som bedrivits inom nämndens område har syftat till att uppnå de övergripande målen. Måluppfyllelsen bedöms som god med tanke på de pengar som avsatts i budget ställt mot den verksamhet som genomförts. Inga mätningar gjorda eftersom målens utformning gör att det är svårt att mäta utan alltför stora personella insatser men den stora ungdomsenkäten LUPP som genomförts i slutet av året bland alla ungdomar år kan ge en del svar. 11

14 Område Mål: Utvärdering Målet uppfyllt Socialnämnden Medborgare Socialnämnden Medborgare Socialnämnden Medborgare Medarbetare Förebyggande verksamhet Detta har gjorts under 2009: Årlig föräldrautbildning eller samtalsgrupp för barn i missbruksfamiljer. Totalt har 109 personer erbjudits förebyggande hembesök ( 58 kvinnor, 51 män). Av dessa tackade 78 % (85 st) ja till besök och 22 % avböjde. När man tittar på fördelningen mellan män och kvinnor så tackade 75 % av kvinnorna och 80 % av männen ja till besök. Fler öppna insatser Ökad kvalitet De födda 1921 ingick även i förra årets målgrupp så flertalet av dessa fick besök under Detta kan påverka att 70 % tackade ja, jämförelsevis med de födda 1928 och 1929 där 79 % var positiva till besök. Pärlans verksamhet för missbrukare och anhöriga har förstärkt sin verksamhet. Socialnämnden har medverkat i att ta fram NORRBUS-riktlinjerna-samverkan kring barn och unga i Norrbotten. Implementeringen av riktlinjerna har påbörjats. Socialtjänsten har tillsammans med polisen följt upp att arbetet med samverkan polis och kommun har fortsatt.. En öppenvårdsbehandling för missbrukare har genomförts. Inom ramen för socialstyrelsens öppna jämförelser ska kommunens äldreomsorg uppnå högre betyg inom minst 2 delområden mellan åren 2007 och En nationell brukarenkät bland äldre har gjorts som kommer att användas vid framtida uppföljningar. Redan vid första enkäten fick Socialnämnden högre betyg inom alla områden jämfört med riksgenomsnittet. Vid kommande brukarenkät ska delområdet socialt innehåll ha förbättrats i förhållande till tidigare mätning. En brukarenkät inom AFF:s område ska genomföras under Resultatet av verksamhetsuppföljningar (brukarenkäter) publiceras på webben inom en månad efter att socialnämnden delgivits resultatet. Socialtjänsten har inom ramen för arbetet med den nationella IT-strategin förbättrat kvaliteten inom samordnad vårdplanering. Evidensbaserade metoder ska användas, t.ex. ASI (Addiction severity index) och under 2009 har utbildning inom BBIC Barnets behov i centrum påbörjats. Implementering av de nationella riktlinjerna inom demensvård ska vara påbörjade senast Andelen heltidsanställda ska öka under perioden fram till Ja Ja Delvis Ej genomfört Genomfört Delvis genomfört Genomfört 12

15 Område Mål: Utvärdering Målet uppfyllt Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden Medborgare Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 4,1 i genomsnitt på en 5-gradig skala för bygglovsverksamheten Den årliga enkäten har skickats ut till alla som sökt bygglov under föregående år med frågor om kommunens service och bemötande. Utvärderingen visar på ett medelvärde om 4,34 på en femgradig skala vilket är det bästa resultatet sedan mätningen började år Medelvärdet på förra årets enkät var 4,26. Ja Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden Medborgare Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 3,8 i genomsnitt på en 5-gradig skala för miljötillsynen och livsmedelstillsynen Inom livsmedelstillsynen verksamhetsområde har 37 enkäter skickats ut och 21 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 57 %. Enkäten har skickats ut till livsmedelsföretag som miljö-, och byggenheten haft kontakt med de senaste 12 månaderna vid livsmedelskontroll och godkännandeprövningar. Medelvärdet på livsmedelstillsynsenkäten är 4,1 jämfört med fjolårets enkät som låg på 4,0. Inom miljötillsynens verksamhetsområde har 20 enkäter skickats ut och 13 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 65 %. Enkäten har skickats ut till företag som miljö- och byggenheten utövar miljötillsyn på. Medelvärdet på miljötillsynsenkäten är 4,0 på en femgradig skala jämfört med fjolårets enkät som låg på 3,7. Ja Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden Medborgare Inga fall av matförgiftningar orsakade av restaurangbesök under året Under perioden har miljö- och byggenheten inte mottagit någon anmälan om matförgiftning. Ja Kommunstyrelsen Gymnasieskolan Tillväxt och utveckling Medborgare Öka antalet ungdomar som vill fullgöra sin gymnasiala utbildning i Arvidsjaur Det var 57 avgångselever från grundskolan inom kommunen våren Av dessa har 7 lämnat kommunen. Av de kvarstående valde 32 en utbildning vid Sandbackaskolan (64 %) valde 70 av 102 en utbildning vid Sandbackaskolan. (69 %) Detta är en nedgång med ca.9,5 % i förhållande till Nej Kommunstyrelsen Medarbetare Under 2008 ska ett personalpolitiskt program tas fram. I programmet ska såväl chefer som medarbetare kunna finna grunder för de olika beslut som tas i personalfrågor Gemensam värdegrund är framtagen och har kommunicerats med alla anställda under Ett arbete med att ta fram personalpolitiskt program har pågått och ett förslag kommer att överlämnas till Kommunfullmäktige Delvis 13

16 Område Mål: Redovisning av åtgärd/utvärdering Målet uppfyllt Kommuntyrelsen- Information Tillväxt och utveckling Externt skall all information syfta till att stärka kommunens varumärke Målet är inte utvärderat. Begreppet varumärke behöver en tydligare definition innan det går att göra någon utvärdering. Kommunstyrelsen Sysselsättning Tillväxt och utveckling Söka nya samarbetsformer med olika aktörer för ökad sysselsättning Intern samverkan sker med främst mellan sysselsättningsenheten och socialförvaltningen samt skolförvaltningen. Sysselsättningsenheten har också påbörjat ett samarbete med arbetsförmedlingen runt personer som befinner sig i Fas 2 och 3 Ja Kommunstyrelsen Turism Tillväxt och utveckling Erbjuda ett attraktivt boende med bra service vid Camp Gielas samt erbjuda högkvalitativa attraktioner såsom äventyrsbad, golf, skidåkning och annat. Målet är sammansatt av flera komponenter och därmed svårare att utvärdera. Kundenkäter har gjorts ett antal år för att mäta kvaliteten med en poängskala Camp Gielas 4,4 4,4 Centrumbadet 4,5 4,5 Ja 14

17 God ekonomisk hushållning- finansiella mål Kommunallagen reglerar kommunens ekonomiska förvaltning genom att ett krav ställs på god ekonomisk hushållning. Ett av grundkraven är att budgeten ska upprättas så att intäkterna överskrider kostnaderna. Motiven är bland annat: Långsiktig konsolidering av ekonomin Skapa utrymme för investeringar Täcka ökningen av hela pensionsåtagandet Minska riskexponeringen och möjlighet att kunna hantera osäkerhetsfaktorer God ekonomisk hushållning innebär mer än att ha en budget i balans. För att säkra en god ekonomisk hushållning behövs finansiella mål som tydligt markerar att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Det behövs också tydliga verksamhetsmål som klargör uppdraget. Målen ska klargöra vad som kan uppnås med befintliga resurser. Den politiska nivån fastställer ambitionsnivån och anvisar resurser medan verksamheterna utför tjänsteproduktionen. Redovisning av måluppfyllelse God ekonomisk hushållning - finansiella mål Mål: Redovisat resultat ska täcka minst förändringarna i pensionsförpliktelsen. Årets resultat ska under en 5-årsperiod motsvara 2 % av skatteintäkterna. Volymökningen av verksamhetens nettokostnad per år ska inte vara högre än skatteunderlagets utveckling. Redovisning av åtgärd/utvärdering Resultatet på -1,8 Mkr innebär att målet inte uppnåtts. För detta saknas det 9,3 mkr. Nettkostnadsökningen var 1,6 % medan skatteintäkterna ökade 0,5 % Målet uppfyllt Nej Kommunkoncernens låneskuld ska långsiktigt inte överstiga 65 % av anläggningstillgångarnas värde. Låneskulden i kommunkoncernen motsvarar % av anläggningstillgångarna. ( %) Fortsatt upplåning i bolagen och minskade tillgångar i kommunen kommer att försämra nyckeltalet på sikt Ja Soliditeten ska uppgå till minst 65 %. Soliditet inklusive pensionsskuld ska på sikt vara större än 0. Minskningen av anläggningstillgångarna ska balanseras med motsvarande minskning av skulder eller ökning av finansiella tillgångar så att soliditeten inte försämras. Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet ska under en femårsperiod inte överstiga 55 Mkr Kommunens soliditet för 2009 blev 64 % (61 %) 2008). Inklusive pensionsskulden är soliditeten -13 % Skillnaden mellan eget kapital och pensionsskuld blir då för 2009 ca 35 Mkr. Detta mål kommer inte att uppnås under överskådlig tid. Kommunen har amorterat 10 Mkr i år och kommer att amortera resterande 10 mkr under Nej Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. Kommunernas fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än normalt. Kommunfullmäktige har i budget 2009 avsatt 1 Mkr till fastighetsunderhåll. Detta har i sin helhet använts till akutunderhåll. Endast ringa underhåll har gjorts på kommunens vägar För att klara att behålla ett gott underhåll borde avsättningen vara 4-5 gånger så stor. Nej 15

18 Kommunens budgetprocess Kommunfullmäktige har inrättat en särskild beredning som ska ansvara för budgetramar och övergripande mål för kommunen. Beredningen har utarbetat ett styrdokument som antogs av kommunfullmäktige i juni Citat ur styrdokumentet: Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaled. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. Bilden visar hur dialogen används för ökad delaktighet i ett övergripande strategiskt arbete. Planering och uppföljning utgör två integrerade delar. Det första halvåret ligger gemensamma underlag till grund för planering och politiska beslut. Det andra halvåret finns möjlighet till fördjupad utveckling och utvärdering i syfte att påverka kommande års process. Planeringsarbetet initieras i januari med chefskonferens. Resultatet av dessa dagar utgör ett underlag till en politikerkonferens där budgetutskott, ordförande i respektive nämnd, samtliga förvaltningschefer samt styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen deltar. Det följs av budgetberedningens dialog med respektive nämnd. Förberedelser för dessa olika planeringstillfällen samt beredning av resultaten sker genom kommunledningen. Det resulterar i gemensamma planeringsförutsättningar för I förvaltningsdialogen under april sker ett arbete i syfte att förtydliga resultaten av processen. Förvaltningar och bolag beaktar detta i sin verksamhetsplanering och i juni beslutar kommunfullmäktige om Strategisk plan & budget Budgetprocessens fyra perspektiv. 16

19 Befolkning Under 2009 har kommunens befolkning minskat med 43 personer. Året innan minskade kommunen med 86 personer vändes nettoinflyttningen till ett överskott på + 13 mot - 36 året innan. Skillnaden mellan antalet födda och antalet döda är fortfarande stort och har ökat, -59 personer. På grund av den befolkningsstruktur som kommunen har kommer under överskådlig tid betydligt fler kommunmedborgare att dö än födas. Ska kommunens befolkning öka måste det alltså ske genom inflyttning, något som kommunfullmäktige tagit fasta på i sina övergripande mål för Viktig för kommunens ekonomi är befolkningssiffran den första november varje år, eftersom det är utifrån denna som skatteutjämningen beräknas. (6 626 inv). Befolkningsutveckling Om befolkningen ständigt minskar är detta en källa till oro och skapar framför allt problem genom att strukturen i befolkningen ändras. De skattebetalande invånarna blir färre, medan de som är i behov av kommunens tjänster i större utsträckning stannar kvar i kommunen. Arvidsjaur ligger på 10-i topp när det gäller andelen äldre invånare. Var fjärde Arvidsjaurbo är 65 år eller äldre. Andelen barn är färre; en av fem är under 19 år. Antalet barn i skolåldern har tidigare minskat, vilket först påverkade högstadiet och sedan gymnasieskolan. Antalet nyfödda har de senaste åren legat relativt stabilt runt 60 barn, men om antalet invånare i barnafödande åldrar fortsätter minska kommer detta också i sin tur att inverka på födelsetalet. I relativa tal ökar befolkningsgrupperna mellan år samt andelen äldre pensionärer. Ökningen av den yngre gruppen är en kombination av företagsetableringar, flyktingmottagning och stora barnkullar i början på 90-talet. Befolkning och befolkningsförändringar under 2009 År/antal Totalt Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade Befolknigspyramid män kvinnor

20 Väsentliga personalförhållanden Anställda i kommunen och bolagen Som alla andra organisationer som producerar tjänster är kommunens verksamheter personalintensiva. Inom kommunen finns ett 70-tal yrken representerade. Arvoden betalas ut för drygt 200 olika förtroendeuppdrag. 90 % av personalkostnaden finns på de två stora nämnderna; Socialnämnden och Kommunstyrelsen. 95 % av personalen finns i kommunen, 5 % anställs av bolagen. Personalomsättningen har tidigare varit låg, men ser ut att öka på grund av krympande verksamheter och fler pensionsavgångar. 113 personer (15 %) har slutat eller bytt arbete under året. Tyngdpunkten fortfarande ligger på åldrarna över 45 år. Nyrekryteringen sker i allt större utsträckning i åldrarna år. Anställda i kommunen Totalt Antal årsarbeten Antal personer Antal anställningar Antal med heltid 80% 70% Kvinnor Antal årsarbeten Antal personer Antal anställningar Antal med heltid 78% 68% Män Antal årsarbeten Antal personer Antal anställningar Antal med heltid 87% 76% Tillsvidare- Antal som slutat anställda Antal nyanställningar Anställda i bolagen Åldersfördelning anställda Värdegrundsarbetet Kommunfullmäktiges övergripande personalpolitiskt mål lyder: Arbetsmiljön ska vara trygg, säker och utvecklande. Medarbetarna ska aktivt delta i utveckling av verksamheten, därigenom får de inflytande. Ledarskapet ska vara tydligt och bra. Utifrån detta mål har en värdegrund som utarbetats för kommunen som består av tre huvudpunkter. Värdegrunden har under året presenterats och spritts bland kommunes anställda och förtroendevalda. Glädje Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter Vi ser varandra och bidrar till att det blir kul på jobbet Respekt Vi tar alla människor på allvar Vi känner stolthet över vårt uppdrag Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut Professionalitet Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll Arbetsmiljöverksamhet Den övergripande samverkansgruppen svarar för uppföljningen av hur arbetsmiljöfrågorna fungerar ute på de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar för information och utbildning i arbetsmiljöfrågor. Detta arbete är i sin linda och ska utvecklas under Personalvård Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika slag. Genom modern forskning vet vi, att med en fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra medicinska områden. Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få med fler medarbetare. All friskvård, förutom enminutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till fritiden. Friskvårdspengen är 250:-/termin. Nyttjandet av denna möjlighet är ganska lågt. Inför årsskiftet 2010 kommer vi att marknadsföra friskvårdsaktiviteter tydligare med ett bredare utbud, allt enligt Kommunstyrelsens beslut. 18

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 3 Förvaltningsberättelse 4 Kommunkoncernens organisation 4 Omvärld 5 Näringsliv

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2009-01-01 2009-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Förvaltningsberättelse Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad 4 Sysselsättning 5 Bostäder, lokaler och mark 5 Framtiden 6 God ekonomisk

Läs mer

Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna. Årsredovisning för 2010

Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna. Årsredovisning för 2010 Årsredovisning för 2010 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Verksamhetsberättelse Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 3 Kommunkoncernens organisation 4 Omvärld 5 Näringsliv och arbetsmarknad 5 Bostäder,

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning för. år 2011

Årsredovisning för. år 2011 Årsredovisning för år 2011 Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-16 48 0 qq+, År 2011 - Ett år av ekonomiska utmaningar Året har ur ekonomisk synpunkt varit ganska turbulent. Bankkriser, eurokris och en

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer