SBS Sätra Båtsällskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBS Sätra Båtsällskap"

Transkript

1 SBS Sätra Båtsällskap Redovisning av verksamhetsåret FUNKTIONÄRSÖVERSIKT Styrelse Övriga funktionärer Ordförande Olga Larberg Revisorer: Sven Palmqvist Kassör Lars G Ohlsson Inger Svärd Vice ordförande Lars G Ohlsson Vice vaktchef Roland Dahlman Sekreterare Signe Grassman Klubbhusvärd Staffan Ryberg Hamnkapten Lars Frid Vice klubbhusvärd Hettan Pettersson Ledamot vice hamnkapten Lars-Erik Wester Vice arbetschef 2 Niclas Hofdam Ledamot arbetschef Olle Markås Vice arbetschef 3 Marcus Kiso Ledamot registeransvarig Jonas Neander Repr. i StSF: Lars Frid Vice arbetschef 1 Peter Jönsson suppleant Lars-Gunnar Tyberg Vaktchef Lennart Axelsson suppleant Tävlingskommitté: Lars Frid Klubbmästare Gunnar Eriksson suppleant Bengt Lärnestad Ungdomsledare Martin Rundström adjungerad Suppleant Waldis Dolietis Miljöombud Marcus Kiso adjungerad Suppleant Lars-Gunnar Tyberg Förtjänstmärkeskommittén: SBS-medlemmar i SVI Funktion i SVI Sammankallande Urban Johansson Ledamot Lars-Erik Wester Ordförande Lars G Ohlsson Ledamot Olga Larberg Vice ordförande Olle Markås Ledamot Nils Ahlén Vice vaktchef Valberedning: Suppleant Peter Jönsson Sammankallande Mats Kling Lars-Gunnar Tyberg Revisor Sven Palmquist Eva Ohlsson Revisorsuppleant Inger Svärd VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG MEDLEMMAR Klubben hade vid verksamhetsårets utgång 210 medlemmar, varav 156 aktiva, 16 juniorer och 38 stödjande medlemmar. Under verksamhetsåret har 18 nya medlemmar antagits och 20 har slutat.. MÖTEN Fyra allmänna medlemsmöten, årsmötet inräknat, har genomförts under året. Inför medlemsmötena har styrelsen lagt ned ganska mycket tid för att utarbeta presentationer som löpt parallellt med mötets dagordning i syfte att förenkla för mötesdeltagarna. Vårmötet avhölls traditionsenlig på Erlandsons brygga. Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Under året har även funktionärsmöte samt ett möte för nya medlemmar genomförts. FÖRBIFART STOCKHOLM Under våren 2016 blev SVI:s nya servicehuset klart för inflyttning så att SVI och SBS kunde flytta med sina verksamheter något försenat på grund av ett antal restpunkter. Bostadspråmen kommer att ligga kvar under hela byggtiden och ge ett bra skydd för sydvästvindar i hamnen. Samarbetet med Subterra fungera bra. Under december månad var det intressanta studiebesök i berget. Nya hamnen som byggs för lastning av bergmassor kommer att vara klar någon gång under sommaren TÄVLINGSKOMMITTÉN Klubben har under år 2016 haft två tävlingar i egen regi. I Vårregattan den 28 maj deltog fyra båtar, som totalt samlade 11 medlemmar, varav två juniorer. Till Höstseglingen 17 september kom sju båtar och 17 deltagare, där 3 stycken var juniorer. Dessutom representerades SBS av en båt i familjekappseglingen Mälarvarvet. Tävlingen som genomfördes 27 maj är ett samarbete mellan ett 10-tal båtklubbar i sydvästra Stockholm, däribland Sätra BS. Till skillnad mot tidigare år blev dock vår placering tämligen blygsam detta år. 1

2 JUNIORVERKSAMHETEN Vi har under året haft 9 aktivt deltagande juniorer 8-14 år och vid några tillfällen har ytterligare juniorer deltagit. Vi har haft 13 träffar under året där vi varvat seglingsteori med praktiska övningar och segling. Varje träff har varit minst 2 timmar. Vi har ansökt och fått aktivitetsbidrag från Riksidrottsförbundet. Vid varje utbildningstillfälle har det varit 3 ledare. De flesta av seglarskolans elever seglar självständigt ut och in i hamnen och riggar optimisterna själva, men vi har fått in 4 nya som behöver träna mer på detta. Vi har under hela året jobbat för att öka och underlätta föräldraengagemang och har sett att detta gett resultat i ökat föräldradeltagande, vilket är positivt. Vi deltog i familjedagen där vuxna och barn fick prova på segling med jolle. Martin Rundström, Rikard Hård, Sara Thyberg Juniorledare. MILJÖARBETET Under våren mätte Stockholms stad gifthalten i bottenfärgen på ca 400 båtar som var upplagda på SVI. Främst gällde det plastbåtar och halten av tenn, koppar och zink. Bly mättes också. De båtägare som fått sina båtar mätta har fått sina medelvärden och rapporten som tagits fram utan individuella resultat utskickade till sig inklusive en förenklad version av miljöpolicy och en broschyr från Stockholms stad. På vårmötet hölls information om SBS nya miljöpolicy och personal på Erlandsons Brygga berättade vilka alternativ till biocidfärger som finns SVI-enkät runt bottenfärger har utvecklats för att kunna följa upp saneringsarbetet. Stockholm stad fick ett antal frågor kring hanteringen av mätvärden i rapporten och fortsatt arbete med sanering. Bland annat frågade vi efter gränsvärden, hur vi vet att allt eller tillräckligt med gift tagits bort och vilka metoder för att skydda botten som är tillåtna, Frågan om regler för båtar som ligger på SVI under vintern och i Östersjön under sommaren ställdes också. Stockholms stad har ännu inte svarat på frågorna. Ett informationsmöte hölls under hösten för SBS, FBK och SVI om rapporten, metoder för sanering och planerad organisation. SVI har med stöd från SBS och FBK satt igång ett treårigt projekt för att stödja genomförandet av den miljöpolicy vi har. En del är att underlätta blästring av bottenfärg under hösten. SVI har också sökt Lova-bidrag för blästring av 100 båtar per år. Eftersom mätresultaten först kom sent i höst kommer vi begära i en proposition att miljöpolicyn senareläggs ett år för tenn, zink och koppar. Miljöpolicy, miljöplan och avfallshanteringsplan har publicerats på SBS externa hemsida. INFORMATION Vår klubbtidning Sätra Båt har utkommit med 4 nummer under året. Utgivningen har skett strax innan våra medlemsmöten och innehållit kallelse och material till mötena samt annan information om klubbens verksamhet. Tidningarna har till merparten av våra medlemmar skickats ut via e-post. Ett fåtal, cirka 40 st, får fortfarande tidningen på papper eftersom vi saknar e-postadress till dem. Tidningarna finns även tillgängliga på vår hemsida. Hemsidan har under året löpande uppdaterats med aktuell information. Under året har vi också infört en möjlighet för medlemmar att ta del av dokument på sbs.batdata.se. Påminnelser inför olika aktiviteter har skickats ut via SMS och e-post. HAMNVERKSAMHET I stort sett har samtliga platser använts och problemen med hamnen har varit få, med undantag av bommarna längst ut på A-bryggan som brustit i samband med hård vind och svall. Vi har nu fått ett bra skydd för sydvästen i form av en bostadpråm. Nedsatt hastighet till 7 knop borde också minska svallet, men det är viktigt att förtöja ordentligt och att följa SBS regler Vi har som vanligt hyrt ut hamnen till SVI i samband med sjösättning och torrsättning. De enda problemen har varit att få plats med kranbåtarna och att så många har glömt att anmäla att de vill använda sin plats själva under den här tiden. Det är viktigt att alla rapporterar till hamnkapten senast den sista mars som vill sjösätta före vår gemensamma dag och senast den sista augusti om de vill ligga kvar i hamnen efter vår gemensamma upptagningsdag. ARBETEN Årets 4 schemalagda arbetsdagar har fungerat bra, 79 medlemmar har deltagit. De 4 arbetsledarna har varit aktiva med sammanlagt 18 arbetspass. 6 medlemmar har fullgjort sin arbetsplikt vid annan tidpunkt. För enklare uppgifter har 9 valt att bemanna korvkiosken, 3 att städa klubbhuset, 5 medlemmar är befriade av åldersskäl. Ingen har i år begärt friköp från sin arbetsplikt. Gemensam lunch har serverats vid samtliga schemalagda arbetsdagar. 2

3 På grund av A-bryggans oskyddade läge har vi i år tvingats avveckla bryggans yttre båtplats. A-bryggans två gamla skyltar mot farleden med text Sätra Båtsällskap har ersatts med nya. Två nya skyltar med text 7 (knop) har monterats Ett stålskåp för scouternas gasolflaskor har monterats utvändigt under altan mot sjösidan. En behövlig röjning av sly runt klubbhus och strand har genomförts. Nytt vaktskåp har monterats i nedre hallen, i det gamla vaktskåpet i verkstaden förvaras nu akutverktyg, div reservdelar för bommar samt en elektrisk länspump. Löpande underhåll av vår hamn har krävt 37 timmar och klubbhuset 10 timmar ideellt arbete, fördelat på ca 5 medlemmar. Testen med färre schemalagda arbetsdagar har slagit väl ut och kommer att tillämpas även kommande år. Vi får fler deltagare per arbetsdag vilket ger oss möjlighet till mer kompletta arbetslag. Stort tack till er alla som bidragit med en arbetsinsats. Arbetsledarna. Niclas Hofdam, Peter Jönsson, Marcus Kiso och Olle Markås VAKTVERKSAMHET Sommarens vakttjänst har i allt väsentligt fungerat väl. Dock har 9 medlemmar missat varsitt vaktpass och 5 medlemmar missat båda sina vaktpass. Tre av dessa fem är scouterna. Totalt har 19 vaktpass missats. Detta tillsammans med sent meddelade utträden ur båtklubben har medfört att hamnen under 3 nätter stått helt obevakad. Dessutom har vi vid 25 tillfällen haft ensambemanning vilket medfört begränsad bevakning. Detta är oacceptabelt. Åtgärder planeras för nästa år för att komman tillrätta med uteblivna vaktpass. Målet är att få bättre kontaktinformation för sms och e-post. Utökad information med utskick av vaktlistan inför våren. Stadgeändring föreslås för att stödja följandet av regler. Dessutom har en dialog påbörjats med scouterna för att underlätta deras vaktplanering. Trafikverkets närvaro i hamnen har troligtvis ökat säkerheten eftersom det har varit mer närvaro, inte minst under vintersäsongen. Vakten har också skött kontroll av toatömningsanläggning och städning av utslagsvask och toalett i hamnen med gott resultat. KLUBBHUSET Planering av nytt låssystem för klubbhus och bryggor har utgjort den största satsningen på klubbhuset. Lösning är nu färdig och budget finns. Genomförande planeras till Några mindre förbättringar i och kring klubbhuset har gjorts under året. Se rubrik Arbeten. Klubbhuset har hyrts ut 12 gånger under året. KLUBBMÄSTERI På sedvanligt sätt har klubbmästaren på bästa sätt ordnat förplägnad vid medlems- och styrelsemöten samt medverkat vid flera andra arrangemang. UTBILDNING Utbildningsverksamheten stod tillsammans med tävlingskommittén, juniorverksamheten, damsektionen m fl bakom årets öppna hus den 27 augusti. En blåsig men solig och lyckad dag då våra besökare fick möjlighet att följa med våra juniorer ut på sjön, dricka kaffe med dopp i klubbhuset, höra om klubben och bli guidade runt på området och ut på bryggorna. Även sjöräddningen gjorde ett stopp hos oss och lät oss gå ombord på deras båt och höra om deras verksamhet. Den 23 oktober fyllde vi klubbhuset med folk som ville höra om och dela med sig av erfarenheter kring bottenfärg utifrån de nya miljölagar och regler som finns. Marcus Kiso informerade, visade bilder och delade med sig av sin egen erfarenhet av bl a blästring och målning. Det blev en lång kväll med diskussioner och många frågor, en del frågor saknade svar vilket gör att vi med all sannolikhet kommer att ha ett uppföljningsmöte när vi fått svar på frågorna. Ett mycket viktigt och aktuellt ämne med andra ord. Gunilla Palmér 3

4 DAMSEKTIONEN Damsektionens styrelsesammansättning under har varit följande Ordförande: Erna Johansson Vice ordförande: Eva Ohlsson Sekreterare: Eva Ohlsson Kassör: Doris Dolietis Övriga Ledamöter: Maud Ekholm, Ylva Eriksson Händelser under verksamhetsåret: Några informella möten, förutom årsmötet. Den 29 maj anordnades vårregattan. Damsektionen bjöd deltagarna på sillunch. Den 27 augusti var hade vi öppet hus på klubben. Damsektionen bjöd på kaffe och bullar, till alla besökande, i klubbhuset. På kvällen blev det kräftskiva. Årets luciafest hölls lördagen den 10 december 2016 i klubbhuset och var som vanligt välbesökt. Årets lucia var Vilma Eriksson. Det var ca 65 personer närvarande, barn och vuxna. Tomten kom på besök och det bjöds på tårta, kaffe och saft. Som vanligt under sjösättnings- och torrsättningsdagarna har kiosken varit öppen för korv och kaffeförsäljning. Under året har kiosken varit öppen 17 ggr. Maud har sett till att kiosken har varit bemannad vid dessa tillfällen. Den gamla kiosken som damsektionen ägde, var skänkt av en medlem (Rune Nilsson). Den är nu riven av SVI och en ny kiosk har öppnats den 23 april Den nya kiosken började inredas under våren Damsektionen har bekostat materialet, arbetet utfördes av Waldis Dolietis. Ny frys har inköpts. SVI hade inte inkommit med rivningshandlingarna för den gamla kiosken enligt idrottsförvaltningens begäran. Konsekvensen blev att damsektionen inte fick starta verksamheten i kiosken som det var planerat utan vi förlorade två dagars intäkter. VARVETS VERKSAMHET 2016 års torr och sjösättningar har gått bra. Ett växande problem som vi ser är att antalet kvarliggare ökar från år till år är det ca 45st som blivit kvar på land efter sista sjösättning. Det är en ökning med ca 10 till 12. Med antalet kvarliggare ökar också behov av mera administration som tar tid från styrelsen. SVI investerade i en ny traktor under våren Den gamla sålde vi av på blocket. Vintern 2016/2017 ligger det 516 båtar på varvet vilket är en ökning med 1 båt från året innan. SMBF Saltsjön-Mälarens Båtförbund och StSF Stockholms Seglarförbund Under året har SBS deltagit aktivt på flera sätt i förbundens verksamheter. Bland annat på SMBFs båtdag. EKONOMI Resultat för året 2016 blir ett överskott på drygt kr. Detta beror på att det nya låssystemet som budgeteras till just kr blivit försenat och kommer att installeras 2017 istället. Resultatet föreslås överföras till investerings- och reparationsfonden för att istället brukas Intäkterna 2016 ( kr) översteg budget ( kr) med kr. Huvudsakligen kommer överskottet från det nya avtal SBS fick med kommunen om tillsyn av toalett och båt-toa tömningsstationen vid gamla mastkranen. Detta ger SBS kr per år. Detta var inte i budgeten då avtalet inte var känt då denna gjordes. På kostnadssidan har SBS i stort sett följt budget med en del smärre överdrag och överskott. Ex. har elkostnaden blivit 25% lägre p.ga. det milda vädret Kostnaderna har belastats med kr för ev. moms på hamnarrendet, utredning och överklagande om detta pågår. Som sagt föreslår styrelsen att årets överskott om kr överföres till Sätra BS reparationsfond. SLUTORD 2016 Styrelsen framför ett stort tack till alla funktionärer och medlemmar för ett väl genomfört arbete under det gångna året. Vi hoppas att allt fler engagerar sig i klubbens ideella arbete så att vi på ett bra sätt kan genomföra våra gemensamma arbetsuppgifter och fylla upp kommande luckor i funktionärsledet. Särskilt efterfrågas yngre medlemmar. Till sist vill vi inom styrelsen tacka för förtroendet som visats oss och vi önskar den tillträdande styrelsen lycka till i dess kommande arbete för SBS. 4

5 Sätra i januari 2017 Styrelsen för Sätra Båtsällskap Olga Larberg Ordförande Lars G Ohlsson Kassör och vice ordförande Signe Grassman Sekreterare Lars Frid Hamnkapten.. Lars-Erik Wester Vice Hamnkapten Olle Markås Arbetschef Jonas Neander Registeransvarig 5

6 Balans- och resultaträkning

7 Revisionsberättelse för

8 Propositioner till SBS årsmöte ) Beslut om proposition "1 års förskjutning av miljöplan och miljöpolicy" Sätra Båtsällskaps styrelse föreslår att årsmötet beslutar att bifogad Miljöpolicy och Miljöplan som gäller för SBS, SVI och FBK sedan årsmötena 2016 skall förskjutas 1 år på grund av att mätvärdena från mätning av gifter på båtbottnar levererades förs i början av oktober 2016 till SVI, SBS och FBK. Enda undantaget är blödande färger där en senareläggning inte föreslås. 2) Beslut om proposition "Förslag till stadgeändringar SBS" Se förslag till nya stadgar längre fram. Ansökan om lånelöfte från SVI Sättra Varf Intresseförening Sättra Varf Intresseförening (SVI) ansöker om lånelöfte från Sätra båtsällskap (SBS) och Fiskarfjärdens båtklubb (FBK). SVI önskar att låna till Kronor från SBS och FBK för att investera i en tredje Sublift till SVI. Det totala behovet är Kr ink moms. Lånet skall återbetalas under fem år till FBK och SBS. Några argument för inköp av en tredje Sublift till SVI. Under några år har det varit svåra att hitta personal till traktorvagnen. Det är lättar att utbilda personal till att köra en Sublift. Personalbehovet kommer också att minska på några år om vi investerar i Sublift till. För att öka servicegrad på varvet är det en bra investering. Vagn som vi tittar på är av samma modell som vi har idag på varvet. Vad är det för risker med att köpa en vagn från 2004 som har gått 2879 timmar. Man kanske behöver byta ut motorn till en ny kostnad ca kr Nya kopplingar mellan motor och hydraul pump ca Kr Byte av hydraul olja har idag ingen uppgift om kostnader. En ny Sublift 12 kostar ca 1.7Mkr med våra krav. För mera info om vagn se blocket. SVI kommer under vecka 5 eller göra ett studiebesök på varvet för att titta på vagn. Efter det kommer SVI, FBK och SBS behöva fatta något beslut hur vi gör. Stockholm den 25 januari 2017 Lars-Erik Wester Ordförande SVI 8

9 Platsannons Varvschef sökes Sättra Varfs Intresseförening, SVI, ägs tillsammans av båtklubbarna Fiskarfjärdens Båtklubb och Sätra Båtsällskap. Under några hektiska helger vår och höst sjösätter vi och tar upp ca 500 båtar i storleken mindre båtar upp till cirka 10 ton på varvsområdet beläget mitt emot Kungshatt i Mälaren. Verksamheten bedrivs med två självgående vagnar, så kallade sublifts, och en traktorvagn. Större båtar tas upp med kran på speciella dagar. Till verksamheten söker vi nu en VARVSCHEF PÅ HALVTID Arbetet kommer främst att pågå vår och höst även om vissa aktiviteter sker även på vintern. Arbetet med sjösättning och torrsättning kommer mestadels att äga rum på helger, veckodagar och eventuellt kvällar. Rapportering och samarbete med styrelsen kräver kvällsarbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: Sjösättning och upptagning av båtar, personalplanering, färdigställande och planering av varvsområdet inför upptagning, städning av varvsområdet, enklare underhåll av lokalerna, vård och underhåll av maskiner och fordonspark, uppdatering av hemsida och register, snöskottning och utveckling av verksamheten. Varvschefen kommer få sina arbetsuppgifter av och rapportera direkt till SVI:s styrelse. Önskvärda kvalifikationer: Goda sociala egenskaper med ett stort mått av pondus, organisatorisk förmåga, god datorvana, B-körkort, initiativrik, vana av tunga lyft, förmåga att följa uppställda regler, erfarenhet av fritidsbåtar, kunskap om hydraulik, elsystem, mekanik och elektronik och i övrigt fordonstekniska kunskaper. Du har god erfarenhet av den här typen av arbete och är nu redo att ta steget att blir ledare och ansvarig för den operativa driften av Sättra Varf. Maila ditt CV och personliga brev till Nils som även gärna svarar på frågor. Vi ser helst att du har en etablerad firma från vilken du kan fakturera varvet för ersättningen. Ersättning, övriga förmåner och förläggning av arbetstid enligt överenskommelse. Platsen ska vara tillsatt senast den 1:a april 2017, men urval sker löpande så hör gärna av dig snarast möjligt till Nils Ahlén, , om du är intresserad. Styrelsen Sättra Varfs Intresseförening 9

10 Anmälan till SBS arbetsdagar 2017 Namn Telefon Mobil Medlem som har båt har arbetsplikt vid ett tillfälle antingen vår eller höst. Arbetsuppgift i vår hamn eller med klubbhuset tilldelas av arbetsledarna. För anmälan använd denna blankett eller helst boka in direkt via Vårens arbetsdagar: OBS! Sista anmälningsdag 1 april Dag Datum Tid Mitt val Notering Lördag 22/ Söndag 23/ Höstens arbetsdagar: OBS! Sista anmälningsdag 1 oktober Lördag 21/ Lördag 22/ Du som har behov av alternativ arbetsuppgift, kryssa ditt val: Boka helst direkt via sbs.batdata.se. Sista anmälningsdag 1 oktober. För vårstädning klubbhus anmälan omgående. Jag önskar fullgöra min arbetsplikt med att städa klubbhuset två gånger år 2017 Staffan Ryberg kommer att kontakta dig för att bestämma tid för dina 2,5 timmars pass. Passen utförda den..och.. Jag önskar fullgöra min arbetsplikt ca. 6 timmar med att bemanna korvkiosken. Maud Ekholm kommer att kontakta dig för att bestämma lämplig dag. Passet utfört den..maud. Jag väljer att friköpa min arbetsplikt med 1000 kr år 2017 Jag är över 80 år och önskar bli befriad från: Arbetsplikt Vaktpass Utebliven arbetsplikt faktureras med 1500 kr. Anmälan efter sista anmälningsdag faktureras med 100 kr. Frågor besvaras av Olle Markås tel , eller Peter Jönsson tel: , eller Namnunderskrift Datum Lägg i brevlådan till kontoret i klubbhuset eller sänd till Sätra Båtsällskap, Box 2022, SKÄRHOLMEN 10

Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap

Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap 1.0 Inledning Sätra Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening med syfta att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap

Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap Inledning Sätra Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening med syfte att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet

Läs mer

Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap

Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap Här kommer lite information om SBS och Sätra Varvs Intresseförening (SVI) SBS bildades 1964. År 1973 bildades SVI av föreningarna SBS och FBK (Fiskarfjärdens

Läs mer

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2012 Årgång 44

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2012 Årgång 44 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2012 Årgång 44 Kallelse till vintermöte Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till vintermöte i klubbhuset torsdagen den 29:e november klockan 19:00.

Läs mer

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 48

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 48 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 3 2016 Årgång 48 Kallelse till Sätra Båtsällskaps höstmöte 15/9 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till höstmöte i klubbhuset torsdagen den 15 september

Läs mer

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till årsmöte i klubbhuset torsdagen den 26 februari

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2013 Årgång 45

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2013 Årgång 45 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2013 Årgång 45 Kallelse till vintermöte Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till vintermöte i klubbhuset torsdagen den 28 november klockan 19:00.

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 Mötets öppnande Peter Fägersten inleder mötet med att överlåta ordet till tävlingssansvarige Jan

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna.

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. PROTOKOLL Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Allmänt. Ordförande. Funktionsbeskrivningar 2012. Klubbmöten. Styrelsemöten. Stadgar ordningsregler och vaktinstruktioner

Allmänt. Ordförande. Funktionsbeskrivningar 2012. Klubbmöten. Styrelsemöten. Stadgar ordningsregler och vaktinstruktioner Allmänt Turebergs Båtklubbs verksamhet drivs på ideell basis av ett antal valda styrelseledamöter och funktionärer som för detta avsätter en del av sin fritid. For att underlätta för dessa och för medlemmarna

Läs mer

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 15 april samt genom anslag i Hamnstugan den 15 april.

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 15 april samt genom anslag i Hamnstugan den 15 april. Sida 1 av 5 1. Mötet öppnas Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Fråga om mötets stadgeenliga kallande Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 22 medlemmar och båtägare var närvarande. 1. Mötets öppnande Ordförande Olli Kärki hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB SJÖSÄTTNING 2016

GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB SJÖSÄTTNING 2016 GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB SJÖSÄTTNING 2016 Ny båtsäsong på gång, nedan finner du viktig information inför sjösättning och arbetsplikter för Farstavikshamnen samt Mölnvik varv och hamn. Mölnviks varv och hamn

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (5) Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 Närvarande: Rinus Voorn, ordförande t.o.m. punkt 6.2 Lars-Göran Forss, vice ordförande, landsektion, ordförande fr.o.m punkt 6.3 John

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

Stadgar för Hallsta Båtklubb

Stadgar för Hallsta Båtklubb 2011-02-24 Sid 1 (6) Stadgar för Hallsta Båtklubb Dessa stadgar är antagna vid årsmöte i februari 2010 samt vid årsmöte i februari 2011. Stadgarna ersätter stadgar antagna vid årsmötet i februari 2005.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Beslutsprotokoll från styrelsemöte 2016-02-15 Sida 1 av 7 1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008 Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008 Innehåll Sid. Fakta om klubben 1 Verksamheten 2 Funktionärer 6 Fakta om klubben Medlemmar Seniorer: 421 (423) Juniorer: 36 (42) Hedersmedlemmar:

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb

Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb Klubben bildades den 4oktober 1966 och har sin hemort/verksamhetsområde i Rosersberg. Stadgarna antagna 1966. Reviderade på årsmötet 1992 samt 2015. 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP

STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP Stadgarna fastställs av medlemmarna vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Stadgarna fastställdes på årsmöte 2013-03-18 och höstmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB

GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB VÅRUTSKICK 2013 Efter en lång vinter med över 4 månaders snötäcke är det så dags för en ny båtsäsong, skönt att äntligen få sätta igång med förberedelser för att kunna sjösätta och

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsmöte. Söndagen , kl , Östra skolan. Närvaro: 43 medlemmar enligt bilagd närvarolista.

Protokoll fört vid extra föreningsmöte. Söndagen , kl , Östra skolan. Närvaro: 43 medlemmar enligt bilagd närvarolista. Protokoll fört vid extra föreningsmöte. Söndagen 2016-01-17, kl. 18-20, Östra skolan. Närvaro: 43 medlemmar enligt bilagd närvarolista. 1. Mötets öppnande. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB Klubben bildades den 3 december 1947 och har sin hemort på Frösön. Stadgarna antagna vid årsmötet 2010-03-03. Reviderade vid årsmöte 2011 Revisionshistorik Antagna vid Datum

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB Öregrunds Båtklubb (ÖBK) bildades 1948-02-14 och har sin hemort i Öregrund Stadgarna antagna 1948-02-14. Senaste revidering 2014-xx-xx.. 1. Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Söndagen den 20 januari 2008 klockan 11:00 till 14 (cirka) Plats: Kista Träff, Grönlandssalen, Kista Torg 7, (våningen ovanpå KIsta bibliotek), 100 m

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Styrelsemöte 4:e november 2014 kl. 19:00 21:00 i klubbhuset i Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Per Göran Traung Rolf Pettersson Mauritz Forsström Ulf Oscarsson Lars Axelsson Hans Larsson Bertil Karlsson

Läs mer

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 (9) STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 Ändamål Skärsätra Båtklubb är en ideell och öppen förening, stiftad den 14 oktober 1930, som har till ändamål att som medlemmar sammansluta båtägare främst inom Skärsätra

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2011 Verksamhetsberättelse ASS, verksamhetsåret 2010 Sidan 1 av 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2011 För verksamhetsåret 2010, Sällskapets 62:e, lägger styrelsen fram denna verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Christian Sönnergaard, seglings- och ungdomsledare

Christian Sönnergaard, seglings- och ungdomsledare Närvarande: Närvarande från pkt 7 Frånvarande: Björn Littorin, särskild ledamot, mötesordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Kallelse till ÅRSMÖTE 2013-01-26 Klockan 15.00 Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Gunnar tfn: 070-522 31 96, Ingrid C tfn: 070-964 26 50,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18 Foto: Lars G Karlsson ÅRSMÖTE 2014-02-18 Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag sid 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 7 KALLELSE Välkommen till årsmöte

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Stadga för Borensbergs Båtklubb

Stadga för Borensbergs Båtklubb Stadga för Borensbergs Båtklubb 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas önskemål. Klubben skall

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Båtklubben Sämstad

Stadgar för Båtklubben Sämstad Stadgar för Båtklubben Sämstad 1. Målsättning Båtklubben Sämstad är en ideell intresseförening och har i syfte att: - Hålla den nuvarande båthamnen vid Färlevfjorden i gott skick, - verka för aktiv och

Läs mer

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09.

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09. STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) 1 ÄNDAMÅL, KiBK, hädanefter benämnd klubben, är instiftad den 6 december 1969 och är en allmännyttig ideell förening i Nacka kommun där klubben också har sitt säte.

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer