Hur påverkas vårdmiljön av konst?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur påverkas vårdmiljön av konst?"

Transkript

1 KulturSkåne Konstkansliet Hur påverkas vårdmiljön av konst? Utdrag ur enkätundersökning från 17 vårdinrättningar i Region Skåne

2 17 vårdinrättningar Eslöv Folktandvården. Helsingborg Margaretahuset (Barn- och vuxenhabilitering). Hässleholm Hässleholms sjukhus (medicinmottagningen samt ortopeden). Kristianstad Centralsjukhuset (kirurgavdelningen) samt Näsby Folktandvård. Landskrona Landskrona Lasarett (Operations avdelningen) samt Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). Lund Vårdcentralen Södertull. Malmö diagnostiskt Center (UMAS), Centrum för Sexuell Hälsa (UMAS), Folktandvården (Specialistkliniken för Oral Protetik) samt Barn- och Ungdomscentrum (BUC, UMAS). Tomelilla vårdcentralen. Trelleborg Trelleborgs lasarett. Ystad Barnens Hus (Ystad Lasarett). Ängelholm ängelholms Sjukhus (TÖM Tidsbeställd Öppen Mottagning) samt Vårdcentralen Laxen. Alla bilder i denna broschyr ingår i verket Från Till Rosenbron från Ett konstnärligt gestaltningsprojekt av Niklas Hellberg som återfinns i väntrummet på Specialisttandvården, Tandvårdshuset i Kristianstad.

3 Konst i vårdmiljö I och med införandet av den så kallade en-procentsregeln i slutet av 1930-talet, blev konstnärlig gestaltning inom vården ett begrepp. Det verkliga genombrottet för konst i vården kom under talet och kulminerade under de följande årtiondena. Sedan dess har såväl synen på vården som inställningen till form och design förändrats flera gånger om. Idag, en bit in på 2000-talet, har vi i Sverige dessutom tillägnat ett helt år åt design i och med Designåret 2005, vilket visar hur viktig vår omgivnings gestaltning kommit att bli för oss. Detta är också något som avspeglas i Kultur Skånes Konstkanslis verksamhet, vars mål är att konsten skall finnas som en naturlig och själv klar del i samhället och på så sätt bidra till mer attrak tiva och stimulerande miljöer. Tanken är att konst av god kvalitet skall finnas i de lokaler Region Skåne förvaltar, vilket görs genom utlåning och placering av de verk som finns i regionens samling. Detta gäller oftast olika vårdinrättningar, som sjukhus och vårdcentraler runt om i Skåne. Om detta, konsten i våra vårdmiljöer, handlar denna broschyr. 3

4 4 Tänk efter: Hur upplever du en sjukhusvistelse, ett tandläkarbesök eller det ibland eviga väntandet på en vårdcentral? Vilka känslor etablerar sig inom dig, som riskerar att förstärkas av en oinbjudande miljö? Tandläkarskräck, sprutfobier, och den där speciella lukten som tränger sig på allt blir mer påtagligt när man inte ges en chans att glömma, eller för en stund koppla bort varför man befinner sig på platsen. Att säga att en miljö är sjukhuslik är i det närmaste ett skällsord. Man tänker knappast på något varmt och ombonat, trots att det idag inte råder någon tvekan om vilken effekt en genomtänkt omgivning kan ha på oss människor.

5 Våra sinnesintryck spelar stor roll för vår hälsa, och den miljö vi vistas i påverkar i högsta grad vårt psyke och vårt humör. Sjukhusmiljön är vår känsligaste offentliga miljö. De satsningar på inredning och konst, som genomförs där, om det sker utifrån den sjuka människans behov, kan inverka på sjukhusvistelsens längd. Så skriver forskaren Birgitta Rapp i sin bok Konst på sjukhus till glädje för alla. Faktum är att i en tilltalande omgivning sänks vårt blodtryck, behovet av smärtstillande medicin minskar och depressioner lindras. Det konstaterar arkitekten Alan Dilani vid KTH i sin forskning om sambandet mellan hälsa och design. Den visar också att immunförsvaret stärks samtidigt som läkeprocessen påskyndas. Att vara omgiven av bra design stärker självkänslan, säger Dilani. Men all konst är långt ifrån läkande, eller har en positiv inverkan på oss sjuka som friska. Att placera konst i vårdmiljöer är en inte helt okomplicerad verksamhet, där flera faktorer måste 5

6 Men all konst är långt ifrån läkande, eller har en positiv inverkan på oss sjuka som friska. Att placera konst i vårdmiljöer är en inte helt okomplicerad verksamhet, där flera faktorer måste vägas in. Vilken konst passar var? Mindre vana bildbetraktare, till exempel personer som sällan ägnar sig åt att besöka konstutställningar, föredrar ofta trygga bilder som man kopplar till positiva minnen. För personer med nedsatt syn kan en oskarp bild bli ännu mer oskarp. Detaljer försvinner och klara former avtar i skärpa. Detta kan upplevas både som obehagligt och förvirrande är det jag som ser dåligt eller är det bilden som är suddig? För ett barn kan en sjukhusmiljö te sig skrämmande och otäck av flera olika anledningar. Men rädslor och nervositet kan avledas om barnet påminns om det trygga och välkända, till exempel genom motiv de känner igen eller bilder som på andra sätt upplevs lugnande och rogivande. Men inte bara motiven är viktiga att tänka igenom det gäller även färgvalen. Rött, till exempel, symboliserar för många värme och kärlek, men det är också den färg som personer med starka smärtor ofta upplever att de ser. Ett sjukhus skall inte sträva efter att likna, eller för söka vara ett museum eller ett galleri. Den estetiska utformningen av en lokal bör alltid vara underordnad patientens behov. Men hur ser patien terna, deras anhöriga och inte minst vårdpersonalen på konst i vårdmiljöer? Undersökningen Konst i vårdmiljöer utfördes under höstterminen 2006 som ett samarbete mellan Konstkansliet och Kulturvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet. Denna genomfördes av Museikunskapstudenterna Rebecka Andersson, Kristina Bergström och Jonas Petersson. Resultatet redovisades i en uppsats som presenterar undersökningen i sin helhet, och finns att läsa på Konstkansliets hemsida. 6

7 7

8 Hur påverkas vårdmiljön av konst? Under senhösten och vintern 2006 genomfördes för Konstkansliets räkning en enkätundersökning bland patienter och anhöriga respektive vårdpersonal på 17 olika vårdinrättningar runt om i Region Skåne. Syftet var att ta reda på i vilken utsträckning vårdmiljön påverkas av att den innehåller konst om den alls påverkas samt att se hur patienter, deras anhöriga, läkare och sköterskor upplever denna miljö. För trots att det sker allt fler satsningar på konstnärlig gestaltning av våra vårdinrättningar, är resultaten av dessa tämligen outforskade. Här redovisas i korthet några nyckelfrågor ur enkäterna. 8

9 Potential utöver den dekorativa I den undersökning som riktades till vårdpersonal medverkade 203 personer. Av dessa var hela 88 % kvinnor och endast 12 % män, och den åldersgrupp som dominerade bland de svarande var år. När det gäller personalens erfarenhet av tillfällen då konsten haft en positiv inverkan på en patients hälsotillstånd, fråga 7, svarade sammanlagt 55 % att de haft erfarenhet av detta. Ett i högsta grad positivt resultat som inte minst visar på konstens potential, utöver den rent dekorativa. Uppfattningen att konst kan ha en positiv effekt inom vårdmiljöer styrks dessutom genom att hela 76 % av de tillfrågade i fråga 8 menade att det är viktigt att konst prioriteras som en del av inredningen. I fråga 11 fick de svarande välja vilka alternativ de tyckte passade bäst in på hur konsten påverkade hur de uppfattade den aktuella platsen. Majoriteten uppgav här att den ger en ökad trivsel och en ombonad känsla, samtidigt som den visar att någon brytt sig om miljön. 31 % menar också att föremålen ger ett samtalsämne, något att prata om med en orolig patient. Detta styrks i fråga 12 där 57 % har tagit emot åsikter om konsten i lokalen. Konstens förmåga att fungera som allt från ren utsmyckning till samtalsämne och påskyndare av läkeprocessen, skulle kunna utnyttjas i ännu större utsträckning genom att låta vårdpersonalen fortbildas inom ämnet. Konst i vårdmiljöer är en inte helt okomplicerad verk samhet, och genom ut- och fortbildning inom området skulle förståelsen för dess möjligheter öka. Patienter och anhöriga Den enkät som riktades till patienter och anhöriga delades i huvudsak ut på plats i väntrummen. I de fall då platsen innebar en känslig miljö, till exempel där det fanns en infektionsrisk eller där det endast passerade ett fåtal personer per dag, fick enkäterna ligga kvar under en längre tid, med förhoppningen att fler skulle svara på den. Slutligen fick denna enkät 178 svaranden, varav 61 % var kvinnor och 39 % män. Vad gäller ålder blev det en förhållandevis jämn spridning, med ett litet övertag för åldersgruppen 65 år och över. Frågor och statistik se sid

10 SÅ HÄR SVARADE PERSONALEN: SÅ HÄR SVARADE PATIENTER OCH ANHÖRIGA: 7) Har du någon erfarenhet av tillfällen där konsten på plats haft en positiv inverkan på en patients/patienters hälsotillstånd? 9) Tycker du att det är viktigt med konst som en del av inredningen på sjukhus och andra vårdinrättningar? 5% 3% JA, LITE ERFARENHET 7% 3% JA, jag tror att det är ganska viktigt NEJ, INGEN ERFARENHET 47% 61% Ja, jag tror att det är JA, STOR ERFARENHET 29% mycket viktigt 45% JA, DAGLIG ERFARENHET vet inte/jag har inte REFLEKterat över det förut NEJ, JAG TROR INTE DET ÄR VIKTIGT 8) Anser du att det är viktigt att man prioriterar konst som en del av inredningen i en vårdmiljö? 10) Tror du att konstverk som en del av inredningen skulle kunna påverka din vistelse här positivt? 18% 6% 76% JA, DET ÄR VIKTIGT JAG HAR INTE REFLEK- TERAT ÖVER DET Nej, det är inte viktigt 20% 4% 76% Ja, jag skulle troligen må bättre jag har inte reflekterat över det nej, jag föredrar en mer neutral miljö 11) vilket/vilka alternativ tycker du passar bäst in på hur konsten här påverkar hur du uppfattar denna plats? 11) Skulle du vilja se mer konst inne på patientrummen? 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 ger ökad trivsel ger en ombonad känsla gör att man mår bättre stimulerar kreativiteten GER ETT SAMTALSÄMNE BLIR EN MER SOFISTIKERAD MILJÖ 19% 7% 74% Ja, jag skulle troligen må bättre vet inte/jag har inte reflekterat över det nej, jag föredrar en mer neutral miljö DET VISAR ATT NÅGON BRYTT SIG OM MILJÖN HÄR 12) Har ni i personalen tagit emot åsikter angående konsten här? 12) Anser du det vara viktigt att man prioriterar konst som en del av inredningen i vårdmiljön? 43% 33% JA, BÅDE POSiTIVA OCH NEGATIVA JA, MEST POSiTIVA 20% 8% 72% JA, DET ÄR VIKTIGT jag har inte reflekterat över det NEJ, VI HAR INTE TAGIT EMOT NÅGRA ÅSIKTER ALLS nej, det är inte viktigt 24% 0% JA, MEST NEGATIVA 10

11 Konst en omtyckt del av inredningen EK- På fråga 9 ansåg så mycket som 90 % av de tillfrågade att det är viktigt med konst som en del av inredningen på vårdinrättningarna, varav 29 % ansåg att det är mycket viktigt. 76 % svarade på fråga 10 att konst som en del av inredningen skulle påverka deras vistelse på den aktuella platsen positivt. Dessutom menade 74 % på fråga 11 att de skulle må bättre om det fanns mer konst inne på patientrummen. På den följande frågan, om man ansåg att det är viktigt att konsten prioriteras som en del av inredningen, svarade hela 72 % ja. Större satsningar friskare patienter! Fråga 14 var samma för patient- och anhörigenkäten som fråga 11 för personalen. Här svarade 64 % att konsten ger en ökad trivsel, 42 % menade att den ger en ombonad känsla, medan 31 % ansåg att den gör att man mår bättre. Det är alltså viktigt för såväl patienter, deras anhöriga som vårdpersonal att öka trivseln och känslan av trygghet på våra vårdinrättningar. Sett till definitionen av god vård, att människan som unik individ skall respekteras, är därför konst i olika former något som behövs på våra vårdinrättningar. I dagens samhälle talas allt oftare om en holistisk människosyn där individen betraktas i sin helhet kropp och själ separeras inte, utan hänger samman och påverkar varandra. I enlighet med detta är det Konstkansliets förhoppning att konsten skall nå fram till alla, att den skall utnyttjas och nå sin fulla potential inom den skånska sjukvårdens alla områden. 14) vilket/vilka alternativ tycker du passar bäst in på hur konsten här påverkar hur du uppfattar denna plats? 0,7 ger ökad trivsel 0,6 ger en ombonad känsla 0,5 0,4 gör att man mår bättre 0,3 stimulerar kreativiteten 0,2 0,1 GER ETT SAMTALSÄMNE BLIR EN MER SOFISTIKERAD MILJÖ DET VISAR ATT NÅGON BRYTT SIG OM MILJÖN HÄR 11

12 Vill du veta mer om Konstkansliets verksamhet? Besök hemsidan där ni även hittar uppsatsen om undersökningen Konst i vårdmiljöer! Design: Bysted. Tryck: Holmbergs i Malmö, Kultur Skånes Konstkansli Parkgatan 12 Box Landskrona Tel: (vx) Fax: E - post:

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Studiehandledning Tid för det meningsfulla

Studiehandledning Tid för det meningsfulla Studiehandledning Tid för det meningsfulla Bodil Jönsson Trots att vi numera är så bra på att hitta på frågor själva, kan det underlätta med en studiehandledning som ger en struktur att hålla sig till

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Den där knuten måste liksom knytas upp

Den där knuten måste liksom knytas upp Amanda Ljungberg Den där knuten måste liksom knytas upp Patienters erfarenheter av våldsutsatthet och av hur dessa erfarenheter hanteras i psykiatrin FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm 2014 2014 FoU-enheten

Läs mer