Hur narkotikabrukare tolkar sina egna problem och ser på social- och hälsovårdens tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur narkotikabrukare tolkar sina egna problem och ser på social- och hälsovårdens tjänster"

Transkript

1 Artikel RIIKKA PERÄLÄ Hur narkotikabrukare tolkar sina egna problem och ser på social- och hälsovårdens tjänster den här artikeln granskar jag hur personer I som använder narkotika intravenöst ser på narkotikaproblemen och på social- och hälsovårdssystemets interventioner på det området. Jag utgår från dessa synpunkter då jag ifrågasätter dels det specialiserade expertspråk som ofta förekommer då missbrukarvården utvecklas, dels de stela lösningsmodeller som detta leder till. Materialet är ett etnografiskt observations- och intervjumaterial som samlats in på särskilda hälsorådgivningar för narkotikabrukare. 1) I materialet ingår narkotikabrukarnas egna utsagor om både tjänsterna och sitt eget hjälpbehov samt mina egna observationer av hur de beter sig då de anlitar dessa tjänster (se närmare i bilaga). Visserligen har det under de senaste åren publicerats rikligt med olika myndighetsoch expertrapporter om missbrukarvården och dess organisation i Finland (se t.ex. Hakkarainen & Tigerstedt 2002, ), men narkotikabrukarnas egna synpunkter och önskemål har behandlats endast i ett fåtal undersökningar eller artiklar (Knuuti 2007; Harju- Koskelin 2007; Malin & al. 2006; Tammi 2006; Weckroth 2006; Partanen et al. 2006; Törmä Denna artikel har publicerats på finska i YP 3/2007. A B S T R A C T R. Perälä: Drug users interpretations of their problems and of the social and health services designed to address those problems This article looks at how intravenous drug users in Finland perceive their problems and the social and health care interventions designed to address those problems. AIM The aim is to open up new perspectives on the current debate around the services and treatments available to drug users. The study is based on an ethnographic observation and interview material collected at health counselling centres for intravenous drug users, including users talk about the service system and their service needs as well as my own observations of how drug users cope within the service system. Methods The discourse analysis is grounded in the concept and idea of talking back, which I use to challenge current constructions (often by experts and the authorities) of the drug abuse problem. I juxtapose these constructions with drug users interpretations, which I address by the concept of interpretative framework. Results Drug users themselves also describe their lives largely via their problems, but their explanations of these problems are rather different from those offered by experts and the authorities. The first key characteristic is the tension that 481

2 is constructed between drug users who look upon themselves as abnormal and the so-called normal population. A second distinctive feature in drug users everyday life is its multiple, simultaneous problems and it's oppressive, unbearably forced rhythm. Conclusion Existing social and health care interventions do not provide adequate support to drug users, but on the contrary may even complicate their lives. KEY WORDS Drug users, social and health services, constructing social problems, talking back, Finland et al. 2002). Och även då har narkotikabrukarens perspektiv snarast tjänat som ett slags bonus utöver det egentliga forskningstemat, eller också har man fokuserat på enskilda behandlingsmetoder, såsom substitutionsbehandling. Narkotikabrukarnas egna önskemål och synpunkter beträffande hela servicesystemet har egentligen inte undersökts överhuvudtaget. Likaså har förhållandet mellan å ena sidan systemet och de tjänster det erbjuder, å andra sidan narkotikabrukarnas dagliga liv och alla de behov och önskningar som där förekommer hamnat i skymundan i olika undersökningar. Polisen spelade en viktig roll i definitionen av narkotikaproblemet i Finland från ända till 1990-talet (Hakkarainen 1992). Förebyggande av narkotikarelaterad brottslighet har därför ofta fått en framträdande position i olika åtgärder, medan andra missbruksaspekter, t.ex. de sociala, har fått mindre uppmärksamhet (se t.ex. Kinnunen et al. 2005). Också vård och behandling har motiverats med dess brottsförebyggande effekt (se t.ex. Huumeongelmaisen hoito 2006). En viktig följd av detta starka fokus på kriminaliteten har varit att narkotikabrukarna därmed samtidigt har demoniserats (Partanen 2002; Young 1999). Detta framträder tydligt bland s.k. lekmän, men också vårdpersonal som arbetar med narkotikabrukare kan se bruket och brukarna som mystiska företrädare för allt ont (Weckroth 2006; Kuussaari 2006; Kinnunen et al. 2005). Nils Christies och Kettil Bruuns (1986) definition av narkotikan som samhällets goda fiende som bör bekämpas med alla tillängliga medel är vid det här laget klassisk. Enligt Kristiina Kuussaari (2006, 214) är denna goda fiende alltjämt det rådande synsättet inom olika delar av den finländska välfärdsstatens system, vilket lätt leder till att kontrollen får en dominerande ställning i den konkreta verksamheten och till att negativa attityder gentemot både narkotikabruk och narkotikabrukare vinner terräng. Särskilt inom socialoch hälsovårdens basservice kan man skönja en attityd som tidvis är direkt fientlig (Kuussaari 2006, 225). Det förefaller uppenbart att själva servicen blir lidande i en sådan atmosfär och att mötena mellan vårdpersonalen och klienterna kan bli minst sagt spända (jfr också Forssén 2005). 482

3 Från expert- och myndighetsspråk till narkotikabrukarnas egna synpunkter: motspråk i definitionen av sociala problem De två centrala frågorna i min artikel lyder: 1) Hur ser narkotikaproblemet och åtgärderna för att hantera det ut såsom de konstrueras i narkotikabrukarnas egna uppfattningar och 2) vilka slags åtgärder och lösningsmodeller föreslår narkotikabrukarna utifrån sina egna erfarenheter för att hantera problemen inom ramen för social- och hälsovårdssystemet? Jag har formulerat frågorna med utgångspunkt i den konstruktionistiska sociala forskningstraditionen (Kitsuse & Spector 1977), men till skillnad från normal praxis studerar jag inte olika experters problemdefinitioner och därav följande metoder att hantera problemen (se t.ex. Hacking 1999; inom narkotikaforskningen t.ex. Hurme 2002; Tammi 2005), utan de synpunkter som föremålen för problemdefinitionerna själva anför beträffande sina problem och sitt liv överlag (jfr t.ex. Virokannas 2004). Begreppet motspråk som används inom diskursanalys erbjuder en god utgångspunkt för detta. Med det begreppet refererar Kirsi Juhila (2004) i sin artikel till sådana sätt att tala där människor försöker ifrågasätta andras definitioner av dem och ge dessa definitioner ett annat innehåll. Motspråk förekommer enligt Juhila framför allt i sådana befolkningsgrupper som oftast uppfattas och behandlas via olika generaliserande och stämplande klassificeringar. Typiska exponenter för motspråk är olika kulturellt etablerade kategorier och starkt präglade identiteter, där motspråket försöker försvaga etablerade definitioner (Juhila 2004, 20). I den här artikeln använder jag narkotikabrukarnas motspråk som ett medel för att omdefiniera narkotikaproblematiken. Min avsikt är dels att utmana och ifrågasätta olika föreställningar och påstådda fakta om narkotikabruk och i synnerhet de problem som det förknippas med, dels att därigenom också erbjuda nya utgångspunkter för utvecklingen av den vård och service som narkotikabrukarna erbjuds. Ett liknande upplägg använder också t.ex. Nina Mulia (2002) i sin artikel där hon synar det amerikanska vårdsystemet ur fattiga och vanlottade kvinnliga narkotikabrukares perspektiv. Hon lyfter fram latenta problem och fällor (eng. Catch 22-situations) i systemet och påvisar dess oförmåga att erbjuda de intervjuade kvinnorna lindring i olika problemsituationer. Narkotikabrukarnas egna synpunkter är intressanta framför allt för att vi sist och slutligen vet så lite om dem. Narkotikabrukare intervjuas ofta då de får vård eller behandling av något slag, men sällan i sina egna livsmiljöer. Resultatet kan därför vara ett slags institutionella schablonberättelser som reproducerar vårdinrättningarnas och vårdpersonalens synvinklar, men som inte berättar någonting om narkotikabrukarnas dagliga liv och dess problem (se t.ex. Jokinen et al. 2004; Arminen & Perälä 2001; Keane 2001; Hänninen 1999). Vår bild av narkotikabruk blir förvrängd eller i alla händelser ensidig, vilket i sin tur resulterar i att man söker orealistiska mirakelmedel för att lösa komplexa sociala problem (Bourgeois 2002; se också Mäkelä & Poikolainen 2001). Den analys som följer nedan bygger på de olika tolkningsramar eller tolkningsre- 483

4 pertoarer som jag bildat utifrån materialet och som avspeglar narkotikabrukarnas egna åsikter om det nuvarande stödsystemet och om förhållandet mellan de tjänster det erbjuder å ena sidan och narkotikabrukarnas vardagliga behov och önskningar å andra sidan. Begreppen tolkningsram och tolkningsrepertoar har jag lånat från den konstruktionistiska traditionen inom sociologin, och jag använder dem i min analys för att syfta på narkotikaproblemets kontext- eller perspektivbundna natur. (Beträffande begreppet tolkningsrepertoar, se t.ex. Jokinen et al. 1999, 70 71; beträffande tolkningsram, se Törrönen 1999, 9.) Margaret Wetherell och Jonathan Potter (1992, 90) definierar tolkningsrepertoar som ett byggmaterial som man använder i tal för att bygga olika versioner av handlingar, självet och sociala strukturer. Jag fokuserar min analys just på hur narkotikabrukarna inom dessa tolkningsramar eller -repertoarer talar om sina problem och sitt liv i allmänhet samt om samhällets olika interventioner i deras liv 2. Jag studerar med andra ord på vilka sätt narkotikabrukarna gestaltar och analyserar den rådande situationen. Samtidigt reflekterar jag dock också över grunden till deras analyser och varför de formulerar just sådana analyser som de gör. Härnäst övergår jag till att analysera materialet. Narkotikabrukets vardag på hälsorådgivningen Jag inleder min analys av narkotikabrukarnas vardagsproblem och servicebehov med en kortfattad skildring av hälsorådgivningens vardag (Utdrag 1. Livet som en dans). Det är fråga om fältanteckningar som jag gjort under olika dagar och tider och nu framställer i en kontext som motsvarar en fyra timmars dag. Min avsikt är att teckna en bild av de injicerande narkotikabrukarnas många samtidiga problem och omsorgsbehov och att samtidigt visa en glimt av deras vardag, som sällan synliggörs i undersökningar eller andra skildringar av narkotikabruk. Trots att det handlar om en tolkning eller konstruktion som jag själv skapat kan man klart också höra narkotikabrukarnas egen röst i skildringen. I utdraget kan man också tydligt se den verksamhet och de åtgärder med vilka narkotikabrukarna försöker hantera olika problem och som är svåra att synliggöra i t.ex. intervjuer. Utdrag 1. Livet som en dans Hälsorådgivningen öppnar klockan tolv. Runt bordet samlas genast folk som brer smörgåsar och dricker kaffe. Några mikrar snabbgröt. Också Antti 3 är här och äter, för första gången på länge. Personalen berättar om Anttis schizofrena episod för några veckor sedan, som utmynnade i att han hämtades från hälsorådgivningen och fördes till mentalsjukhus. Läkaren lär aldrig ha stött på ett så virrigt fall. Och vi som stöter på såna stup i kvarten, skrattar Katri, en av de anställda. Antti äter upp sin smörgås och lägger sig sedan på sängen för att sova. Han är i relativt gott skick nu, trots att han talar för sig själv. I dörröppningen står en lång man som går in och ut, av och an. Jag hör med ena örat att han håller sig undan för polisen. I bakgrunden jämrar sig en man över att ingen lyssnar. En av de anställda, Sirkka, går fram till mannen 484 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 och börjar prata med honom. Mannen har nyligen frigetts från fängelset och bor på våta sidan i härbärget. Inte kan man för helvete söka nåt jobb om man bor där inte, klagar mannen och höjer rösten något Reijo med vänner besöker rådgivningen. Hans kryckor har ersatts av rullstol, det amputerade benet spretar rakt fram. På Reijos begäran byter en sjukskötare ett nytt förband på benet. Det hänger löst igen, säger Reijo med en milt berusad min. Sjukskötaren frågar hur han mår. Reijo blir allvarlig. Det är så jävligt (amputationen) att jag inte ens vill snacka om det, konstaterar han med låg röst och sluter samtidigt ögonen för en stund. Också Virpi har anlänt, hon sover på sängen på den nedre avsatsen av rummet. Hennes snarkande hörs dovt också till den övre avsatsen, sängarna omges av en lätt lukt av urin. Virpi är en s.k. stamkund: för henne är rådgivningen egentligen ett hem. Personalen berättar att Virpi ibland är helväck. Vid Maris disk sitter ett något äldre par. För en stund sedan har Mari syftat på kvinnan med ordet dagistanten och förundrat sig över vad som gjort denna kvinna till narkotikabrukare. Kvinnan vill bli vaccinerad, men är rädd för stinget. Hon ber sin egen skötare Sirkka att sticka. Hennes manliga vän har någon infektion i handen som Mari stryker antibiotisk salva på. Det skvätta var ur det i morse, hör jag mannen berätta. Jone, frigiven från fängelset för några veckor sedan, anländer och vandrar direkt fram till en av de anställda, Heidi. Jag är ensam igen, säger han till henne och hänger läpp som ett barn. Jone är kanske lite förtjust i Heidi och kallar henne ängel. Henne får du ändå aldrig. Du är knarkare, konstaterar Jones kompis lakoniskt. Mari, en annan anställd, kommer fram och Jone upprepar sitt ärende också för henne. Mari föreslår vila, men Jone vill diskutera. Jag kan höra dem diskutera någonting om känslor En vacker fyrtioårig kvinna med något blyg utstrålning kommer fram till Maris disk. Hon är en av de där narkotikabrukarna om vilka man aldrig skulle tro. En alldeles vanlig, kanske lite rockig kvinna. Hon byter ut några nålar och sprutor. Mari frågar om det var något mer hon önskade, och hon svarar med att säga en bostad vore schyst. Mari föreslår härbärget, men kvinnan har ett barn och tycker att härbärget därför inte är lämpligt. Nu har vi kinesat hos kompisar, suckar hon och går för att bre en smörgås åt sig. Lite senare sitter hon vid datorn och fyller i en bostadsansökan. Jone, som lämnade rådgivningen för en halv timme sedan, kommer tillbaka och säger att jag har ont i huvve. Han har trillat ner från en klippa i närheten. Sirkka lägger omslag på såret och sköter Jone som om han var hennes barn. Klarar du dig nu? Du borde gå till jouren och visa upp det. Har du svindel? Lägg av, jag är väl inte nån jävla idiot, svarar Jone, men tycks samtidigt också njuta av all omsorg han får. Hani, som för några veckor sedan 485

6 börjat sin metadonbehandling, somnar sittande vid bordet; huvudet landar rakt på en pizza-slice på tallriken. En manlig kompis flabbar och försöker väcka honom. Hani somnar hela tiden. I natt sov han under bordet. Hani väcks upp. Efter en stund börjar han syssla med donitshandel (pillerhandel). Personalen upptäcker det och säger till Hani att han måste ge sig iväg En mycket ung flicka, Satu, berättar för Sirkka att hon är stressad. När jag inte kan låta bli att bekymra mig, säger hon med trött uppsyn. Förutom om pengar bekymrar sig Satu inför den förestående vistelsen på en vårdinrättning. Inte vet jag vad som skulle passa mig. Jag far nog inte till nån anstalt på sommaren. Satu berättar att hon borde börja i skolan i augusti. Dessförinnan borde hon emellertid lyckas bli kvitt sitt drogberoende. Satus telefon ringer. Det tycks vara hennes mor, som lär vara mycket orolig. När den här situationen bara drar ut, förklarar Satu. Hon har det tufft också med sin pojkvän, som använder bensodiazepiner. Sirkka lyssnar förståelsefullt och uppmanar Satu att ta ett steg i sänder. Börja nu med att ringa den där socialarbetaren, säger hon. Men plötsligt tycks Satus engagemang slockna, och hon säger i uttråkad ton till sin vän att nu sticker vi. Rådgivningen stänger. Antti och Virpi, som sovit på den nedre avsatsen av rummet, har väckts upp lite tidigare och släntrar iväg. Kristiina blir snyftande kvar på gatan utanför. De anställda berättar att man har försökt hitta en plats åt henne på ett härbärge, men att socialen inte har varit särskilt aktiv i frågan. Den bild som utdrag 1 förmedlar av både narkotikaproblemet och de människor som drabbas av det är mycket olik den vi är vana att se. Här stöter vi på en vardag som inte handlar om vare sig spännande eller gåtfulla subkulturer (t.ex. Lalander 2001) eller om våldsmättad yrkesbrottslighet, såsom filmer och tv-serier ofta antyder (t.ex. Acker 2002). Inte heller narkotikabrukaren framstår som den hårdkokta rentav demoniserade brottsling som vi är vana att associera till. I stället ser vi människor som lider av alla möjliga problem och besvär och som behöver stöd och hjälp för att reda ut dem: vila, mat, råd, lindring för olika krämpor och skador samt sällskap i sin ensamhet. Ett annat drag som avviker från stereotypen är att vi ser narkotikaberoende människor som anlitar eller visar att de gärna vill anlita samhällets tjänster. De gör det frivilligt, de försöker inte dra sig undan, trots att många myndigheter ser det som ett problem att narkotikabrukarna inte själva vill anlita samhällets tjänster. I stället är det i vissa fall, såsom för den bostadslösa Virpi, tvärtom så att systemet självt tycks exkludera narkotikabrukarna. Utgående från utdrag 1 har jag tecknat ner fyra aspekter som definierar dels narkotikaproblemets natur i brukarnas vardag, dels brukarnas egna synpunkter på problemet: 1) Det handlar inte om ett klart avgränsat och enskilt problem, såsom t.ex. beroende eller kriminalitet, utan narkotikabruk är alltid förknippat med många andra problem. Dessutom är det svårt 486 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

7 att hålla isär problemens orsaker och konsekvenser. 2) Narkotikabruket är inte nödvändigtvis det främsta problemet; den enskilda individen kan i sin vardag också ha andra problematiska delområden som han eller hon primärt behöver hjälp med. 3) Att använda narkotika är ett vardagligt fenomen. Det bestäms mindre av de exceptionella situationer där bruket sker eller de kickar det ger än av de vardagliga rutiner och bekymmer som bruket är förknippat med (beträffande termen kickar, se Burroughs 2003). 4) En människa som använder droger framstår som en samhällsmedlem, t.ex. en medborgare som anlitar samhällets tjänster och behöver dess hjälp, inte t.ex. som en medlem av en kriminell subkultur. Härnäst granskar jag närmare hur narkotikaproblemet visar sig i ljuset av dessa fyra aspekter. Multiproblem i anslutning till intravenöst narkotikabruk (punkterna 1 och 2) har redan behandlats i tidigare undersökningar och utredningar (se t.ex. Harju- Koskelin 2007; Partanen et al. 2006). Idag är multiproblematik också en självklar utgångspunkt i utvecklingen av samhällets tjänster för narkotikabrukare (se t.ex. Statsrådets principbeslut ; Huumetilanne Suomessa 2006). Genom att följa narkotikabrukarnas vardag och lyssna på vad de själva har att säga kan vi precisera vår bild av multiproblematiken och framför allt dess konsekvenser. Den första av dessa konsekvenser kunde kallas t.ex. för prioriteringsproblemet. Det handlar om svårigheterna att bestämma i vilken ordning samtidigt förekommande problem skall hanteras. Ett utmärkt exempel i utdrag 1 är Satus situation och hennes egna funderingar om den. Var börja, då problemen är så många: familjen, parrelationen, inkomsten, boendet eller utbildningen? För en utomstående förefaller det självklart att narkotikabruket är det första problemet som bör åtgärdas, men för narkotikabrukaren själv är det inte fullt så enkelt. Även Satu funderar i utdraget över vilka alternativ som passar henne. Att hamna på en vårdinrättning känns ändå skrämmande. Orsaken är både praktisk och mänsklig: den förestående sommaren, som Satu inte vill tillbringa på nån anstalt. I Satus tankar är frågor som gäller inkomst och boende samt studierna senare på hösten viktigare än vården. Också förhållandet till familjen och pojkvännen är problematiskt. Betecknande för narkotikabrukets roll i en sådan multiproblematisk situation är att själva bruket och de problem det orsakar får en undanskymd roll. Också Satu hänvisar till sina egna problem i vaga ordalag som en situation som bara drar ut. Likaså skildrar de övriga personerna i utdraget sina liv och problem i abstrakta ordalag: det är så jävligt, ingen lyssnar o.s.v. Ingen nämner narkotikan som ett problem. En annan följd av multiproblematiken som framträder tydligt i utdrag 1 är den emotionella börda som många narkotikabrukare upplever i sin vardag. Exempelvis Satu hänvisar till sin situation med begreppet stress. Därtill manifesteras de känslor och förnimmelser som multiproblematiken framkallar genom ångestladdad klagan, suckar och gråt. I narkotikadebatten glöms denna emotionella sida och de svårigheter den orsakar ofta helt och hållet bort. För den enskilda narko- 487

8 tikabrukaren kan svårigheterna skapa en förlamande känsla av hopplöshet som hindrar honom eller henne från att stiga upp ur sängen, för att då inte tala om att söka hjälp. Med tanke på eventuell vård och behandling är väl den viktigaste konsekvensen att narkotikabrukaren själv inte ser det som ett realistiskt alternativ att avbryta bruket, som snarare framstår som det enda som förmår skänka lite lindring. På en kurs för hälsorådgivningens klienter beskrev 55-årige Juhis, narkotikabrukare som gått den långa vägen, narkotikabrukarnas vardag för mig. Jag återger hans beskrivning nedan. Den börjar med en skildring av brukarnas individuella problem, men växer sedan så att den till sist också skildrar sociala problem i vidare bemärkelse i samband med bruket:... det skulle behövas en fältpsykolog... folk har så många problem att det är svårt att hjälpa... mest stöter man på psykiska problem... och sen så litar dom inte på nånting (...). Vädret blir kyligare och dom släpar en massa saker in (i bostaden). Sen i nåt skede börjar grannarna kika... hundra pers i en etta. Ingen vill ha knarkare som grannar, och inte våldsbrottslingar eller prostituerade. (Forskarens fältdagbok, oktober 2003.) För det andra ställs också många typiska föreställningar om narkotikabruk som en spännande subkultur full av mystik och tissel och tassel i ett nytt ljus då fenomenet granskas ur ett vardagsperspektiv (punkterna 3 och 4). Till exempel själva narkotikabruket framstår i ett sådant perspektiv snarare som en några timmars rogivande bisak än som ett dominerande livsinnehåll eller häftiga kickar som öppnar nya existentiella dimensioner. Narkotikabrukarens vardag är inte fylld av narkotika, utan av olika rutiner. Typiskt för dem är deras arbetskaraktär. En del av dessa rutiner hänger samman med droganskaffningen och finansieringen av bruket, men till en mycket stor del handlar de också om hur inkomsten skall tryggas, såsom framgick av utdrag 1. Att hantera alla de problem som bruket för med sig är också mycket tidskrävande, och det förvandlas därför lätt till ett centralt livsinnehåll. En viktig rutin i narkotikabrukarnas vardag handlar om att hålla sig undan för ordningsmakten eller att försöka leva i balans med samhällets kontroll, vilket också framgår av utdrag 1. Att livsrutinerna blir som ett arbete framgår i narkotikabrukarnas egna berättelser tydligt av de sätt på vilka de definieras och beskrivs: någonting tungt och påfrestande, dagligen återkommande och enformigt. Sådana beskrivningar är t.ex. 24-timmarsjobb och att traska mellan punkterna a, b och c. I följande utdrag ger Paula, 45-årig amfetaminbrukare, sin egen syn på många narkotikabrukares tunga vardag. Utdrag 2 Paula: Jag säger bara att när jag inte har sett en endaste en som under den här tiden skulle ha blivit rik, och här har folk alltid sålt såna, att ingen har blivit miljonär eller stadd i kassan. Dom är utan käk och ciggar några dagar precis som alla andra. Att liksom utgångspunkten är att ingen här tjänar stålar, ingen köper aktier eller villor liksom. Och det är allt bara, jag har sagt det åt alla att det är bara ett skit det här, det 488 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

9 är en jävla illusion när nån tror att det här är kul på nåt vis. Skildringen är ett åskådligt exempel på motspråkets logik, som jag presenterade ovan. Den riktar sig mot de stereotyper lätta pengar, behagligt liv, en dans på rosor som ofta förknippas med drogkulturen, men skjuter dem i sank genom att lyfta fram den krassa sanningen: Det är ett skit det här. I intervjusituationen var det uppenbart att Paula ser det som sin uppgift att sprida budskapet bland ungdomen: Gör inte som jag. Å andra sidan kan den sista meningens budskap, som framhäver vardagens mödor och som hon riktar till alla, också tolkas som ett försök att bryta det slags det kvittar -attityd som brukar förknippas med drogkulturen. I en vardagskontext kan man å andra sidan också se hur även en svag livssituation kan vändas till det bättre med hjälp av små interventioner eller stöd. Folk lär sig också leva med sina besvär, såsom en kvinna jag intervjuade konstaterade om sin egen situation. Många var också hoppfulla. Till exempel de rutiner jag beskrev ovan bör inte ses enbart i negativt ljus. För många ger de en känsla att de åtminstone gör nånting och av att saker och ting går framåt. Genom att följa narkotikabrukets vardag kan vi också skapa en mångsidigare bild av brukarna (punkt 4). Till exempel i utdrag 1 ser vi förutom en typisk utslagen ung man (se t.ex. Partanen et al. 2006) också människor i olika ålder, vilkas habitus såsom i fallet dagistanten inte nödvändigtvis alls signalerar en marginaliserad livsstil och vilkas liv de facto inte är särskilt marginellt i något annat avseende än just narkotikabruket. Å andra sidan inbegriper också kategorin utslagen ung man människor som har högst varierande bakgrunder och talanger och vilkas världar kan vara sinsemellan mycket olika. Det är t.ex. en avgörande skillnad om man kommit in i drogkretsar i tidig ålder eller som vuxen, trots att nuläget kan förefalla likadant. De som börjat använda droger i vuxen ålder har avsevärt bättre förutsättningar att röra sig i det normala livet och även att integreras i det (jfr även Knuuti 2007). De intervjuade markerade skillnaderna mellan olika användargrupper med ord som smygknarkare, gatunarkomaner, förortsmissbrukare och nöjesknarkare. I nästa utdrag beskriver Kalle olika narkotikarelaterade problem och sina egna relationer till de s.k. gatunarkomanerna. Utdrag 3 Intervjuaren: Vad tror du då själv att det beror på att somliga är i så uselt skick? Kalle: De har ingen bostad och så äter de ingenting. Sånt. Intervjuaren: Har du någon i din vänkrets själv har du ju alltid haft bostad som skulle ha varit bostadslös? Kalle: Nä, alla har nog bostad. Jag är liksom inte nån gatunarkoman, mera liksom smygknarkare, så jag står inte på gatan och stoltserar och brukar inte visa det på nåt sätt. Intervjuaren: Vad är det då som gör att somliga hamnar på gatan, har du sett det bland sådana du känner, eller? Kalle: Visst har jag sett, många är helväck, före detta kompisar som vimsar där på gatan. Men inte jag, jag har alltid haft min egen stil. Intervjuaren: Hurdan då? 489

10 Kalle: Jag undviker såna, jag vill bara vara, inte så. Alla människor är ju likvärdiga, men jag vill... jag vill inte ha nåt med dem att skaffa. Senare i artikeln ifrågasätter jag de tjänster som narkotikabrukarna erbjuds idag, eftersom de utgår från en syn där brukarna utgör en homogen grupp. Följaktligen erbjuds alla narkotikabrukare likadana, starkt normativt definierade behandlingsprogram och -planer. De synpunkter som narkotikabrukarna själva framför i intervjuerna bidrar till att skapa en mångsidigare bild av narkotikaproblematiken. De kompletterar det vardagsperspektiv som jag ovan presenterat med en välfärdspolitisk, en psykologisk, en pragmatisk, en addiktiv och en livspolitisk tolkningsram. Var och en av dessa tolkningsramar definierar narkotikaproblemet och narkotikabrukarnas liv på olika sätt. Narkotikabrukares tolkningar av sitt liv och sin livssituation: fem tolkningsramar för narkotikaproblemet Tolkningsramarna och de problemdefinitioner som ingår i dem sammanfattas i tabell 1. Därtill har jag ur mitt intervjumaterial plockat ett utdrag för att beskriva varje tolkningsram (utdrag 4 8). I det följande öppnar jag med hjälp av dessa utdrag de tolkningsramar som narkotikabrukarna tillämpar i sina svar. I tolkningsramarna kan man urskilja tre olika problemställningsmetoder eller utgångspunkter. I den välfärdspolitiska och den livspolitiska tolkningsramen (utdrag 4 och 5) definieras narkotikabruk primärt som ett socialt problem. I den välfärdspolitiska tolkningen framstår narkotikabruket som ett symptom på samhälleliga problem, medan åter den livspolitiska tolkningsramen ser ett socialt problem i den diskriminering som narkotikabrukarna utsätts för. Gemensamt för bägge tolkningsramarna är en kritisk inställning till och bitterhet mot samhället. I båda ramarna förekom också tal som avspeglar de socialpolitiska synsättens diskurser om social exklusion och diskriminering. I utdrag 4 berättar trettioåriga Kari, som vid tidpunkten för intervjun fick substitutionsbehandling, om välfärdspolitiska problem vid narkotikabruk. Utdrag 4. Välfärdspolitisk tolkningsram Kari: Nå om vi tar det från grunden så är 95 procent av narkomanernas pro- Tabell 1. Vardagliga narkotikaproblem såsom narkotikabrukarna själva framställer dem inom olika tolkningsramar Tolkningsram Välfärdspolitisk Livspolitisk Psykologisk Addiktiv Pragmatisk Problemdefinition Allt är skit Narkotikaproblemet är ett socialt problem som det individuella narkotikabruket bara avspeglar. Bakom narkotikabruket ligger sociala problem, och bruket skapar också nya sociala problem. Varför ska man Hur gick det alltid se det som nu så här ett problem Narkotikaproblemet är Narkotikabruket i sig är inte ett ett individuellt problem, men problem. I samhällets negativa attityd orsakar den ångest, bakgrun- problem osäkerhet och självförakt. Var ska jag få nästa dos Själva beroendet är problemet Ont i huvve" Fokus på ett konkret problem som kräver vård och stöd (t.ex. inkomst eller fysisk krämpa) 490 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

NAD. Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Research report. Inledning

NAD. Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Research report. Inledning NAD Research report NAD Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? MATS EKENDAHL ABSTRACT Social service and addiction treatment: rehabilitation or harm reduction? AIM This paper aims to depict

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Första upplagan 2008. Populärvetenskaplig bearbetning: Maria Jacobson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Kampen för att bli Någon

Kampen för att bli Någon Kampen för att bli Någon Bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg Torbjörn Forkby Susanne Liljeholm Hansson Rapport 1:2011 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården

En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården Artikel LEILA BILLQUIST ANETTE SKÅRNER En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården Inledning Den svenska tvångsvården av vuxna personer med missbruksproblem syftar

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Annars får man inte vara med

Annars får man inte vara med Forskningsrapport nr 1 2007 Annars får man inte vara med Missbrukarvård och kulturens täckelse exemplet romer Göran Johansson Författarpresentation Göran Johansson är docent i socialantropologi vid Stockholms

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer