Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion"

Transkript

1 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN

2 SOLCELLER FÖR KYRKAN 2

3 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet Etik & Energi och projektet Solcellskollen. Syftet med guiden är att informera om var solcellstekniken står idag, hur den kan användas inom kyrkans fastigheter, samt inspirera/visa hur ni som fastighetsägare kan gå vidare för att producera el från solen. Bilder på framsidan visar exempel på hur det kan se ut med solceller på olika typer av byggnader. Alla bilder i broschyren är tagna av Hugo Franzén där inget annat framgår. Projektledare för Solcellskollen och Solcellsguiden har varit Ronnie Hollsten, Hifab AB. Huvudförfattare till Solceller för kyrkan har varit Hugo Franzén, Franzén Energiteknik AB. Layout har gjorts av Maria Falegård, Smart Design & Illustration AB. Projektet har finansierats av Energimyndigheten. Göteborg

4 SOLCELLER FÖR KYRKAN 4 Dagens energisystem är en stor bidragande orsak till flera av dagens allvarliga miljöproblem. Det handlar framför allt om användningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas då de bidrar till utsläpp av koldioxid som i sin tur bidrar till växthuseffekten. Enligt FN:s klimatforskare så kommer ett kraftigt förändrat klimat att begränsa våra möjligheter att leva ett gott liv och ytterst hotar det vår fortsatta existens på jorden. Hållbar utveckling och solel En väg för att vi ska få ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart energisystem är att övergå till ett energisystem som framför allt baseras på solenergi, en Solekonomi, se bild 1. Detta innebär ett energisystem baserat på förnybar energi som bioenergi, vindkraft, vattenkraft, vågkraft samt solvärme och solel. En annan mycket viktig del för att minska energisystemets klimatpåverkan är att minska energianvändningen. Energieffektivisering, behovsanpassning och utnyttjandet av smart teknik kommer därför att bli viktiga delar. Kraftindustrin, miljörörelsen, miljöforskare och politiker med flera är i princip överens om denna framtidsbild. När det gäller solel som är en viktig del av den framtida Solekonomin så har Tyskland under många år fungerat som motorn i utvecklingen av den moderna solcellstekniken. Tyska statens har i samverkan med branschen utformat olika typer av styrmedel som legat till grund för den snabba utvecklingen. På liknande sätt har många andra länder följt efter och utvecklingen går i dag snabbt. Solcellsproduktionen i världen ökar. Mellan åren 1999 fram till 2013 så har den årliga ökningen legat på cirka 40 %, vilket i sin tur har banat väg för: Sänkta produktionskostnader. Som exempel så har kostnaderna för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Sverige sjunkit med cirka 60 % sedan Bild 1. Mot en solekonomi. Källa Fortum AB Ytterligare teknikutveckling. Bland annat finns det idag solcellsteknik som får flera funktioner. Det kan vara solceller som samtidigt utgör tak- eller fasadmaterial, så kallade byggnadsintegrerade solceller. På samma sätt finns det solceller som fungerar som balkongräcke, solskydd eller bullerskydd. Grid Parity i flera länder. Grid Parity innebär att kostnaderna för att investera i solel till den egna fastigheten är lika med eller lägre än kostnaden för att köpa el från nätet. När det gäller solcellsanläggningar för elproduktion är det en hållbar teknik som redan är kommersiell och etablerad, även om det är först nu som intresset och användningen på allvar börjar att ta fart i Sverige.

5 5 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solel - så funkar det Solceller är uppbyggda av en tunn skiva eller en film av ett halvledarmaterial. När solen lyser på solcellen uppstår en spänning mellan framsidan och baksidan. Det finns i dag ett antal olika typer, vilka har olika för- och nackdelar när det gäller verkningsgrad, miljöpåverkan och ekonomi. De vanligaste solcellerna i dag är uppbyggda av kisel. En solcellsmodul är uppbyggd av ett antal solceller och en typisk modul beskrivs nedan: 60 st solceller. Cellerna är elektriskt ihopkopplade och inkapslade mellan två laminat av glas eller plast. De laminerade cellerna är monterade i en aluminiumprofil. Exempel på mått, längd 1642, bredd 992 och tjocklek 40 (mm). Vikt 19 kg. Maximal effekt 250 W (154 W/m 2 ). Färdiga anslutningskontakter för snabb elinstallation. Bild 2. Solcellsmoduler Flera moduler kopplas samman till önskad systemstorlek och effekt, se bild 2. Beroende på placering och typ av montage används olika monteringssystem. Monteringssystemen är till stor del standardiserade och finns för de flesta underlagen, se bild 3. På bilden syns ett vanligt system för montering ovan ett papptak. Bild 3. Monteringssystem för tak med papp En viktig komponent i ett solcellssystem är växelriktaren, se bild 4. Det finns en rad olika typer, från små mikroväxelriktare som är monterade på varje modul, ofta använda i mindre solcellssystem, till 3-fas strängväxelriktare som är vanliga i lite större system. För riktigt stora solcellsanläggningar finns det ytterligare ett antal typer. Bild 4. Växelriktare och display

6 SOLCELLER FÖR KYRKAN 6 Växelriktarens huvuduppgift är att omvandla solcellernas likspänning till växelström, men den har oftast fler funktioner som: Säkerhet. Den ser till att solcellsanläggningen kopplas bort om nätet blir strömlöst. Driftoptimering. Växelriktaren ser till att solcellerna arbetar med en kombination av ström och spänning där max effekt erhålls. Hantering. Vid behov kan den hantera flera modulgrupper i olika orienteringar samt med olika skugg förhållanden. Uppföljning. Det ingår mätning och loggning av elproduktionen som oftast visas direkt på en display på växelriktaren, se bild 4. De flesta har även olika typer av webblösningar som gör att information kan överföras till en dator och till speciella hemsidor där solcellsproduktionen publiceras. Växelriktare väljs och dimensioneras individuellt utefter solcellsanläggningens storlek och speciella förutsättningar. Solcellen utnyttjar inte bara den direkta solinstrålningen utan den kan även utnyttja det diffusa ljuset som finns under dagar när det är mulet och kanske till och med regnar lite, se bild 6. Det diffusa ljuset innehåller inte lika mycket energi som det direkta, men på årsbasis så kommer bidragen till elproduktionen att vara ungefär lika stora som från det direkta ljuset. Det är denna egenskap som gör att det kan vara lönsamt att producera egen el med hjälp av solen i Sverige. Solcellsmoduler Bild 5. Principskiss solcellssystem. En solcellsanläggning, se bild 5, är i grunden enkel: I solcellerna (1) omvandlas solens ljus till likspänning. I växelriktaren (2) omvandlas likspänningen till växelspänning. Växelriktaren är kopplad till byggandens elcentral (3) som fördelar ut elen till byggnadens elapparater (4). Om det är överskott av solel levereras det automatiskt ut på nätet via byggandens elmätare (5). Elmätaren registrerar köpt och såld el. Växelriktare Husets elcentral Elförbrukare Elmätare Direkt och diffus strålning Molnigt Solsken Solinstrålning under ett år, globalstrålning = ca 50% direkt strålning och ca 50% diffus strålning. Mestadels di us strålning Mestadels direkt strålning 0 [W/m 2 ] Solinstrålning under ett år, globalstrålning = ca 50% direkt strålning och ca 50% diffus strålning

7 7 SOLCELLER FÖR KYRKAN Användning av solceller Solceller och solcellssystem finns i dag för ett stort antal användningsområden och de brukar delas i nätanslutna och självförsörjande system. Självförsörjande solcellssystem används där det saknas elnät eller där en anslutning till elnätet ger höga kostnader i förhållande till elbehovet. Det kan exempelvis vara solcellssystem för fritidsbruk och till olika konsumentprodukter, som datorer. Andra exempel är el till telekommunikationsenheter, parkeringsautomater och el till belysning av busskurer. Ett viktigt och stort användningsområde är elektrifiering av landsbygd i utvecklingsländer. Då kombineras ofta solcellsanläggningen med dieseldrivna elgeneratorer och batteri. Nätanslutna solcellssystem kan man skiljas mellan stora centraliserade system och decentraliserade system. De stora centraliserade systemen kan jämföras med traditionell elproduktion. De decentraliserade systemen är mer avsedda att producera el för den egna verksamhetens behov, det är denna typ som dominerar i dag. Bild 7. Fristående solcellsanläggning på tak Decentraliserade systemen kan delas upp i fristående solcellssystem, byggnadsintegrerade och byggnadsadderade system. De fristående systemen är oftast monterade på markstativ och placerade med optimal lutning, mot söder i långa rader. På liknande sätt kan stora platta eller låglutande industritak utnyttjas, se bild 7. Här är det ett industritak på flera tusen kvadratmeter som försetts med solcellspaneler. Det kan nämnas att ett av taken i anslutning till St. Peter s Catedralen i Vatikanen 2008 försågs med solceller. Solcellsanläggningen består av cirka 2000 stycken solcellsmoduler och solcellsanläggningen producerar drygt kwh el årligen. Bild 8. Solceller som integrerats i en glasfasad Byggnadsintegrerade system innebär att solcellerna är integrerade i byggnaden och förutom att de producerar el så fungerar de samtidigt som ett tak- eller fasadmaterial, se bild 8. I detta exempel har solcellerna integrerats i glasfasaden.

8 SOLCELLER FÖR KYRKAN 8 Bild 9. Solcellsanläggning monterad på tak Bild 10. Exempel på solföljare Bild 11. Solcellsmoduler som fungerar som solskydd Bild 12. Solcellsmodulerna utgör bullerskydd Byggnadsadderade system, som är vanligast, är sådana system som i första hand sätts på byggnaden för att producera solel, se bild 9. Här är ett exempel på ett vanligt solcellssystem som är monterat på taket på ett mindre flerfamiljshus. Förutom de ovan nämnda tillämpningsområdena så finns det en rad specialtillämpningar. Det är vanligt att solcellsmoduler används på ett sådant sätt att de kan få flera funktioner. Det kan vara som balkongräcken, solskydd eller bullerskydd med mera, se bild 11. Solcellsmodulerna har monterats så de samtidigt som de producerar el ska fungera som solskydd. Av exemplet framgår att de nedre modulerna skuggas när solen står som högst, så det är inte alltid maximal solelproduktion som prioriteras. Solcellsmoduler kan även vara monterade på solföljare med upp till 60 moduler på varje, se bild 10. I detta exempel var det svårt att hitta lämpliga takytor och solcellerna monterades då på solföljare, som vrider sig efter solens position för att ta tillvara på så mycket solenergi som möjligt. Ytterligare ett exempel, se bild 12. Där utnyttjas solcellsmodulerna som bullerskydd i anslutning till en spårvagnshållplats i ett bostadsområde.

9 9 SOLCELLER FÖR KYRKAN Att producera egen el När solel produceras, för det egna elbehovet, betraktas elproducenten vanligtvis som en mikroproducent. Dagens definition på mikroproducent är att: Sparad el, samma värde som rörligt elpris Elproduktionen från solcellssystemet ska motsvara det egna elbehovet Effekten på solcellsanläggningen får inte var större än 43,5 kw vilket motsvarar 63 ampers säkring När produktionen övergår den egna elförbrukningen övergår mikroproducenten till att bli en småskalig elproducent och omfattas av andra regler. Småskaliga producenter kan ha en effekt upp till kw. Rörligt elpris Moms Energiskatt Rörlig nätavgift Elhandel vinst Prod kost/ Spotpris Försäljning av överskott - Elhandlare (spot) - Nätägare Elcertifikat Ursprungsgaranti För att underlätta för mikroproducenter har det i många länder införts system med så kallad nettodebitering. Detta innebär att elnätet fungerar som ett ellager. Om elproduktionen är större än elförbrukningen levereras överskottselen automatiskt ut på nätet. När sedan elbehovet är större får man lov att utnyttja samma mängd el som tidigare levererats ut. Beroende på system så kan avräkningen ske månadsvis eller på årsbasis. I Sverige har frågan om nettodebitering utretts. Enligt utredningen skulle nettodebitering strida mot gällande EU-regler. Utredarna valde då att lämna ett nytt förslag innehållande bland annat en skatterabatt för mikroproducenter. Även detta förslag har dock stött på hinder och utredarna arbetar nu fram ett nytt förslag. En konsekvens av att inte ha nettodebitering eller något motsvarande system i Sverige är att svenska solcellsanläggningar dimensioneras så att överskottet som går ut på nätet blir litet. Vi får helt enkelt bygga lite mindre anläggningar för att få bästa ekonomiska värde på den solel som produceras. Bild 13. Rörligt elpris. Fördelen med att vara mikroproducent och använda solelen för att täcka den egna förbrukningen är att värdet av den egenproducerade solelen får samma värde som det rörliga elpriset. När överskottsel säljs finns det i dag möjlighet att få bra betalt. I väntan på att ett eventuellt nettodebiteringssystem ska införas är det flera elhandelsbolag som lämnar ersättning som motsvarar det som skulle erhållits med nettodebitering. Det vanligaste är dock att ersättningen motsvarar spotpriset, det vill säga det pris som elen handlas för i realtid på den nordiska elbörsen, minus några ören. Utöver ersättning för elen som säljs är nätägaren tvungen att betala för något som heter nätnytta. Nätnytta innebär att nätägaren får lägre kostnader för den el som produceras lokalt och detta ska de kompenseras för. De flesta bolag betalar ut några ören per producerad kwh.

10 SOLCELLER FÖR KYRKAN 10 Solelsproducenter är även berättigade till Elcertifikat. Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnybar el. Efterfrågan skapas genom att producenter och större förbrukare av el måste inneha en viss mängd elcertifikat, i förhållande till sin försäljning eller användning. För varje 1000 kwh solel som produceras kan producenten erhålla ett elcertifikat som sedan kan säljas på Elcertifikatmarknaden. I samband med ansökan om tilldelning av elcertifikat går det även ansöka om ursprungsgaranti. Ursprungsgaranti är en handling som garanterar ursprunget på elen och syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung. På samma sätt som med Elcertifikaten så kan dessa säljas. Det finns i dag ett investeringsstöd som kan sökas vid investering i ett solcellssystem. Stödet kan sökas av företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet har varit stort och pengarna som är avsatta för perioden är i dag i princip intecknade av sökande. Vid investering i en solcellsanläggning går det att räkna med långa livslängder om certifierade produkter väljs. På solcellsmoduler är det vanligt med produktionsgarantier (80 %) som gäller i år. Detta innebär att om produktionen sjunker under exempelvis 80 % av ursprungskapaciteten under garantitiden så faller garantin ut och ägaren får ersättning. För växelriktare så är livslängden kortare och när ekonomiska kalkyler görs är det vanligt att det läggs in en kostnad för ett byte av växelriktare efter halva tiden. Som beskrivet ovan kan det ur ekonomisk synpunkt vara fördelaktigt att dimensionera sin solcellsanläggning för att så mycket som möjligt av den producerade solelen förbrukas av producenten själv. Det kan dock vara så att en lite större solcellsanläggning ger en lägre investeringskostnad räknat per kw installerad effekt. När det gäller takmonterade nyckelfärdiga system är oftast de lägsta investeringskostnaderna för system i storlekar runt eller över kw. När det gäller de ekonomiska förutsättningarna att producera egen el med hjälp av solen gäller det att hela tiden hålla sig uppdaterad. Det sker hela tiden saker som gör att en kalkyl som bara för några veckor sedan ansågs olönsam kan vara lönsam i dag. Det kan handla om: Sjunkande investeringskostnader Introduktion av nya tekniska lösningar Nya pengar till investeringsstöd Nettodebitering eller liknande system införs Högre elpriser

11 11 SOLCELLER FÖR KYRKAN Placering av solelsproduktionen Vid placeringen av solceller finns det en stor frihet. Bäst solelsproduktion ges när solcellerna monteras i söder och med en lutning runt 45 grader, se bild 14. Här är modulerna markplacerade på ett större fält. Med solföljare som kan följa solen kan solelsproduktionen öka ytterligare då vinkeln mot solen är optimal under hela dagen. Som tidigare nämnts erhålls oftast störst ekonomisk nytta av den solel som producenten själv kan använda och detta är något som bör tas hänsyn till då det görs en analys av olika placeringar av en solcellsanläggning. I det fallet en solcellsanläggning kan placeras i söder, alternativt att solcellsanläggningen delas upp på ett tak i väster och ett tak i öster, se bild 15 a och b, har båda alternativen sina fördelar. Att placera anläggningen i söder innebär en större solelsproduktion och att produktionen kommer att koncentreras till mitt på dagen. En solcellsanläggning som är uppdelad på två ytor i olika väderstreck kommer att ha en lägre solelsproduktion, men produktionen kommer att pågå under fler av dagens timmar. En solcellsanläggningen uppdelad på två olika orienteringar, kan visa sig vara det bästa ur ekonomiskt perspektiv trots att en mindre mängd el produceras. Då kan solelen enklare utnyttjas för att täcka den egna förbrukningen. Bild 14. Markplacerade solcellsmoduler i söder. Lutning 45 Bild 15 a Alla lägen mellan öst och väst kan med hänsyn till ekonomi vara aktuella för solelsproduktion, det bör alltid utredas från fall till fall. Verkningsgraden från en solcellsanläggning sjunker något med ökande temperatur och av denna anledning är det en liten fördel att placera en solcellsanläggningen ovan ett tak i stället för att integreras i taket. Som ett första steg när intresse finns för solceller kan det vara bra att undersöka om det krävs bygglov. Bild 15 b. Solceller placerade i väster Bygglov är normalt inga större problem men när det gäller olika typer av kulturbyggnader finns det speciella regler som det måste tas hänsyn till, vilket är fallet för många av kyrkans fastigheter.

12 SOLCELLER FÖR KYRKAN 12 Snö ger oftast inte upphov till några större förluster på takmonterade solcellsanläggningar i södra Sverige och är något som normalt sett kan bortses ifrån. Då skugga är något som påverkar solelsproduktionen gäller det att placera solcellsanläggningen så skuggfritt som möjligt. Många gånger går det att flytta exempelvis ventilationshuvar som skuggar. På samma sätt kan det vara möjligt att beskära eller ta ner skuggande träd. I de fall skuggan inte går att ta bort så finns det tekniska lösningar som kan väljas vilka gör att effekten av skugga kan begränsas. I de flesta fall är det en fördel att koppla ihop många solcellsmoduler i en så kallad sträng. Samtidigt är detta en stor nackdel i de fall någon av solcellsmodulerna blir skuggad. Detta beror på att det inte bara är den skuggade modulen som påverkas, utan alla moduler i strängen får ett sämre förhållande mellan ström och spänning. Detta i sin tur ger en sämre effekt från alla moduler, se bild 16. I detta fall har de nedre modulerna blivit skuggade. Då modulerna är kopplade i en sträng så kommer solelsproduktionen från alla modulerna att minska. Ett riktvärde för en solcellsanläggning i Sverige är att den producerar cirka kwh/kw och år. Ett bra sätt att lära sig mer om och få bekräftat hur mycket en solcellsanläggning kan producera i Sverige är att studera produktionsstatistik. Statistik finns hos många tillverkare av växelriktare men även hos företag och organisationer som specialiserat sig på produktionsstatistik. Ett lättillgängligt exempel är SolData. På SolDatas hemsida beskrivs olika solcellsanläggningar samt dess elproduktion, exempelvis månad för månad. Du finner informationen på En av de anläggningar som följs upp och beskrivs i SoldData är Bua Kyrka i Bua söder om Kungsbacka. Denna anläggning är 104 m 2 och monterad på kyrkans tak. Taket är i sydväst och har en lutning på 45⁰. Anläggningen byggdes 2009 och har effekten 12,96 kw. Under år 2013 var elproduktionen kwh och produktionen per månad redovisas i ett diagram, se bild 17. Det finns i dag ett stort antal beräkningsprogram som kan användas för att uppskatta solelsproduktionen och ekonomin av ett tänkt solcellssystem. Ett av dessa simuleringsverktyg, Solekonomi, är relativt enkelt att använda och rekommenderas för att göra enklare uppskattningar. Programmet finns på På denna hemsida finns även annan nyttig information som kan vara bra för den som vill lära mer. I de fall när mer noggranna beräkningar görs kan det vara klokt att anlita en expert som arbetar med solel. Dessa har oftast tillgång till mer avancerade beräknings- och dimensioneringsprogram. En expert kan många gånger vara bra att anlita och dessa kan oftast hjälpa till med allt från anbudsutformning, till slutbesiktning av färdig solcellsanläggning. Bild 16. Skugga på nedre delen av solcellsanläggning Soldata.se

13 13 SOLCELLER FÖR KYRKAN Installation, drift och underhåll Upphandling och installation av ett solcellssystem är i grunden enkelt, men trots detta blir det inte alltid som avsett. Ur detta perspektiv kan det vara bra att välja installatörer som har erfarenhet av solcellssystem. Branschföreningen Svensk Solenergi har en förteckning med anslutna företag. Här finns det både konsulter, leverantörer av kompletta solcellsanläggningar och installatörer. Dessa företag har förbundit sig att följa vissa regler när de anlitas vilket ger en viss trygghet. Säkerhet och kvalitet är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid installation av ett solcellssystem. Alla delar i solcellssystemet ska uppfylla gällande regler och föreskrifter. I skriften Installationsguide nätanslutna solcellssystem finns bra information för den som ska installera ett solcellssystem i egen regi. Guiden finns att ladda ner på I samband med överlämnande och driftsättning är det viktigt att solcellsanläggningen funktionsprovas. På samma sätt är det viktigt att leverantören lämnar över en pärm med systemritningar, manualer och garantibevis med mera. Normalt sett så har en solcellsanläggning en lång livslängd och låga underhållsbehov. När väl solcellsmodulerna är på plats så krävs i regel inget underhåll av dem. Det som behöver följas upp med jämna mellanrum är solelsproduktionen och växelriktarens funktion för att säkerställa att allt är i sin ordning.

14 SOLCELLER FÖR KYRKAN 14 Solceller och kyrkobyggnader På Riksantikvarieämbetets hemsida, kan följande läsas: I Kulturmiljölagens 4 kap finns bestämmelser som skyddar kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. Kyrkobyggnader enligt Kulturmiljölagen är byggnader som före den 1 januari 2000 invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och vid samma tidpunkt ägdes och förvaltades av Svenska kyrkan. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet. Tillståndsansökningar hanteras av Länsstyrelsen där finns också experter på Kulturminneslagen som kan hjälpa församlingen att hitta ett lämpligt utförande på en eventuell solcellsanläggning så att inte det aktuella kulturvärdet förstörs. Utvecklingen av solceller går ständigt framåt gällande teknik och design vilket betyder att ett avslag för tillstånd att sätta upp solceller mycket väl kan ändra sig, då den nya tekniken och eller designen inte förstör det som kulturminneslagen är satt att skydda. För att hitta en så bra lösning som möjligt är det viktigt att församlingen har en bra och positiv dialog med Länsstyrelsen. Bild 18. Kyrka i Kassel. En av många kyrkor i Tyskland som försetts med solceller.

15 15 SOLCELLER FÖR KYRKAN

16 SOLCELLER FÖR KYRKAN 16 Checklista - Min solcellsanläggning Planera Kolla tillgängliga ytor och undersök skuggor mm Gör beräkningar i solekonomi Undersök Bygglov, anlsutning och försäljning av el Ta in priser Utforma anbudsformulär Garantier, betalningsvillkor Fråga professionellt, minst två Värdera anbud Pris, kvalitet och erfarenhet Installera Funktionskontroll Betala När manualer, ritningar och garantibevis är överlämnade Underhåll Litet! Följ upp Kolla produktionen regelbundet Mer information om solenergi Fråga gärna din kommuns energi- och klimatrådgivare!

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

Nyfiken på egen el från solen?

Nyfiken på egen el från solen? Nyfiken på egen el från solen? En studiecirkel som Studieförbundet Vuxenskolan (Skaraborg) erbjuder Hus med solceller i väster och öster Lite kort om mig Arbetat med Energi- och miljöfrågor >25 år Installationsföretag

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige Framtidens solel i Östra Mellansverige Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Studentprojekt med entreprenörsknorr Mötet mellan beställare och leverantör

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017 SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna Nyköping 14 mars 2017 1 VAD HÄNDER I KVÄLL? Värmeverksamheten Nyköping; Fredrik Wettervik, Vattenfall Värme Solenergi; Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

Läs mer

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Hållbara tak med integrerade solpaneler

Hållbara tak med integrerade solpaneler Hållbara tak med integrerade solpaneler Solenergitak från Monier Part of BMI Group Dags för takrenovering? Grattis! Passa på att uppgradera ditt hus med ett Monier Solenergitak. Med integrerade solpaneler

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Solceller för större fastigheter

Solceller för större fastigheter SolEl-Seminarium Solceller för större fastigheter Elite Hotel Ideon, Lund - 20 november 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter.

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Projektrapport Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Av Sofia Gink Handledare: Johannes Pelz Kungälvs kommun 2015 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1.1 Inledning 1.1.1.

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solcellsanläggning. en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun

Solcellsanläggning. en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun Solcellsanläggning en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun Solcellsanläggningen på Arrie förskola För dig som är intresserad av att producera din egen solenergi med fokus på solcellsanläggningar

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Behovet Varför vill ni installera solel?

Behovet Varför vill ni installera solel? Behovet Varför vill ni installera solel? Minska elinköpet och sälja elenergi Design utsmyckande Elbils laddare Effektstyrning Solsystem Solcellsanläggning Solcellsanläggning Solfångaranläggning On-grid

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 2017 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 En anläggning på 1 kw blir ca 7 m 2 stor För varje installerad kw solceller får man

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 2017 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL. 2012-05-10 ~ Solenergi för en ljus framtid ~ Maria Haegermark

Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL. 2012-05-10 ~ Solenergi för en ljus framtid ~ Maria Haegermark Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL Solfångare Solceller Placering av solfångare / solceller Systemutformning Exempel på anläggningar i Sverige Ekonomi Större

Läs mer

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka Välkomna! Program Repetition och omvärldsbevakning Nytt sedan sist Granegården, produktion och konsumtion Elprisutvecklingen Vad kostar solel? Brf:er berättar Grilla Janne www.stunsenergi.se Solelanläggning

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk Sven Ruin EXEMPEL PÅ VÄRDET AV ELENERGI El man köper från nätet kr/kwh El* 0,40 Energiskatt 0,29 Elnätsöverföring 0,16 Moms 0,21 SUMMA 1,06 Lantbruk som

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas Molin,

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689)

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Datum Uppdaterad 2015-05-11 1 (1) Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap: Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Familjebostäders solcellsprojekt Lysande Slutrapport av datainsamling 2004-2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB Mars 2006

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Mer än bara ett energisystem

Mer än bara ett energisystem Solar electric Solelsystem systems för for byggnader buildings Mer än bara ett energisystem Solelsystem är rena och underhållsfria och har lång livslängd. Traditionella byggnadsmaterial kan ersättas av

Läs mer

Nu kommer solen 2015-01-26

Nu kommer solen 2015-01-26 Nu kommer solen 2015-01-26 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen börjat i mars och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera årets solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Agenda Bakgrund: Vår verksamhet Vårt lantbruksföretag Energitankar Varför solceller

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Januari Förstudie solceller. Brf Utsikten i Norrtälje

Januari Förstudie solceller. Brf Utsikten i Norrtälje Januari 2017 2016 Förstudie solceller Brf Utsikten i Norrtälje Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Solkompaniet utvecklar hållbara energilösningar och leder utbyggnaden av solceller i Sverige.

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer