Frågor och svar om solceller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om solceller"

Transkript

1 Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd

2 Vad är solceller? En solcell omvandlar solens strålning till el. Solceller sitter seriekopplade och bildar tillsammans en solpanel. Vad är det för skillnad på solceller och solfångare? Solcellerna omvandlar solens energi till elektrisk ström medan solfångare omvandlar samma energi till varmvatten. Hur fungerar en solcellsanläggning på mitt hustak? Ljuset från solen träffar solcellerna (1) på hustaket och det bildas el som leds ner till en växelriktare (2) som är monterad i anslutning till panelerna. Växelriktaren omvandlar elen till vanlig 230 V växelström som kan användas i hushållet. Elen leds sedan vidare till husets elcentral (3), varifrån den matas in i huset vid behov och in på det offentliga elnätet om den inte behövs i huset. På vägen ut till elnätet passerar elen även en elmätare (4) som registrerar hur mycket som matas ut från huset och därmed hur mycket som du som kund ska få betalt för hos ditt elhandelsföretag eller nätbolag. På så vis kan dina grannar ta del av din gröna el om du själv inte har behov av den men du får fortfarande betalt för den. Vad finns det för typer av solceller? Det finns framförallt två olika typer av solceller, kristallina- och tunnfilmssolceller. De kristallina cellerna är betydligt vanligare då de är bättre på att utnyttja så mycket som möjligt av solens energi. Tunnfilmssolcellerna är dock lättare då de kräver mindre material. De kristallina solcellerna delas i sin tur in i två ytterligare grupper polykristallina och monokristallina. Vad är det för skillnad på monokristallina och polykristallina solceller? Till utseendet är det ganska enkelt att skilja på dessa olika typer av paneler då polykristallina solceller ofta är blåspräckliga medan monokristallina generellt är enhetligt svarta. Skillnaden rent tekniskt består i att den polykristallina solcellen består av utav flera kristaller medan den monokristallina består utav endast en kristall. Tillverkningen av monokristallina är något mer avancerad och priset för dessa paneler är vanligtvis därför något högre. Dock kompenseras generellt det högre priset med en högre effektivitet gentemot de polykristallina panelerna. Vad menas med mikroproducent? Som småskalig producent av el så blir du en så kallad mikroproducent. För att bli klassad som detta så ska du uppfylla följande tre villkor: du ska ha en anläggning med en effekt på maximalt 43,5kW, du ska ha en säkring på högst 63A, utslaget på hela året ska du förbruka mer el än vad du producerar. Om du inte uppfyller detta så blir du klassad som en småskalig elproducent och prisbilden för såld el blir en annan.

3 Hur vet jag om mitt tak är lämpligt för solceller? Överlag har Sverige bra förutsättningar för att producera energi från solen, men sol-instrålningen varierar något beroende på var du bor. Enligt bilden till höger som är hämtad från SMHI:s hemsida kan du se hur solinstrålningen är där du bor. Förutom solinstrålning spelar även riktningen och vinkeln på sol-panelerna stor roll. Optimalt läge är en riktning rakt mot söder med en vinkel på cirka 40 grader. Hur effekten på en solcellsanläggning varierar med vinkel och lutning framgår av nedanstående diagram (där mätvärdena är från Västerås och viss reservation får tas för var att värdena kan variera något beroende på var i landet som anläggningen sätts upp). En annan viktig förutsättning för att en solcellsanläggning skall fungera bra är att läget är skuggfritt eller åtminstone inte är täckt av skuggor under långa stunder av dagen. Då solcellerna seriekopplas så begränsas strömmen i en hel slinga av den panel som träffas av minst solljus. Därför är det viktigt att ta hänsyn till omgivningen i form av träd, flaggstänger, skorstenar och liknande då en solcellsanläggning skall dimensioneras. Vad gäller taktyp så finns det infästningar för de flesta typer av takbeläggning. Se Vad ingår i standardmontage för att ta reda på om ditt tak ingår i definitionen för standardmontage. Mätvärden för hur riktning och lutning påverkar effekten hos en solcellsanläggning (källa Bengts Villablogg).

4 Vilka dimensioner har solpanelerna? Solpanelerna kan variera något i storlek beroende på tillverkare och modell. De solpaneler som vi på SVEA Solar har i sortimentet har dimensionerna 1650 x 992 x 35 mm. De kan monteras på taket stående eller liggande, beroende på vad som lämpar sig bäst. Vad finns det för olika färger på solpaneler? För att få en snygg integrering med fastigheterna som solpanelerna monteras på så ingår i SVEA Solars standardpaket helt svarta paneler, enligt bilden till höger. Dessa paneler är av typen monokristallin och har en svart aluminiumram och svart bakgrund. Förutom dessa svarta solpaneler finns även de paneler som ingår i ekonomipaketet vilka är blåa i färgen. Dessa paneler är av typen polykristallin och har en aluminiumfärgad ram och vitt bakstycke. Dessa paneler används främst vid större installationer där utseende och integrering med byggnaden inte prioriteras. Hur fungerar det när jag får ett överskott och säljer min el? På varma sommardagar när solen ligger på som mest är det mycket troligt at du kan få en viss överproduktion och inte använder all el själv. Då det inte finns behov av elen i hushållet så matas den automatiskt in på elnätet och registreras av din elmätare. Du som kund kan sedan välja om du vill sälja denna el till din nätägare eller till ditt elhandelsföretag. När du säljer elen så räknas den automatiskt av från din nästkommande räkning och du behöver därför inte sköta detta på egen hand. Hur mycket får jag för den el jag säljer? Hur mycket du får för den el som du säljer ut beror på hur mycket din elnätsägare eller ditt elhandelsföretag är villiga att betala. I regel så betalar de flesta företag runt spot-priset (rörliga elpriset) per kilowattimma. Spot-priset brukar ligga runt 0,3 0,4 kr/kwh. Det finns dock vissa företag som betalar runt 1,0 kr/kwh eller mer. Kontakta oss så berättar vi mer. Som mikroproducent är du även berättigad till elcertifikat som du kan sälja. Elcertifikat tilldelas producenter av förnyelsebar el och priset som du får för elcertifikaten varierar men brukar ligga runt 0,2 kr/kwh. För att sälja elcertifikat krävs att man registrerar ett konto på Cesar (Svenska Kraftnäts kontoföringssystem) och de tar ut en viss avgift för försäljning. Därför är försäljning av elcertifikat lönsam först för solcellsanläggningar på cirka 8,0kW. Utöver rörligt elpris, skatteavdrag och elcertifikat får du dessutom även hos vissa nätägare betalt för den nätnytta som din mikroproduktion innebär. Nätnyttan innebär att din elnätsägare får lägre kostnader till en följd av att du producerar din egen el. Kompensation för nätnyttan brukar ligga runt 3-7 öre/kwh. Totalt sett kan man alltså räkna på att få ersättning per kwh enligt följande: 1,0 (rörligt elpris) + 0,20 (elcertifikat) + 0,05 (nätnytta) = 1,25 kr/kwh. För mindre system så räkna inte med kompensationen för elcertifikat.

5 Att köpa solceller från SVEA Solar fr Varför bör jag välja SVEA Solar för mitt köp av solceller? Vi har som målsättning att göra det Enkelt, Tryggt och Ekonomiskt lönsamt för dig att köpa solceller. Det gör vi genom att göra följande: Enkelt Vi erbjuder nyckelfärdiga anläggningar där vi tar hand om hela köpprocessen, från beställning till färdig anläggning. Detta inkluderar paketlösningar med samtliga komponenter, montering, eldragning och inkoppling på elnätet samt omhändertagande av administrativa delar i form av eventuell bygglovsansökan och kontakter med nätbolag. Hos SVEA Solar får du helt enkelt lite mer för pengarna! Tryggt När du köper solceller från oss här på SVEA Solar så kan du känna dig trygg på grund av en rad olika faktorer. För det första köper vi endast in högkvalitativa komponenter från leverantörer med starka varumärken. För det andra har vi 10 års produktgaranti på samtliga ingående komponenter i solcellspaketet. För det tredje så har vi som arbetar på SVEA Solar en gedigen bakgrund från solcellsbranschen och vi lämnar därför 5 års funktionsgaranti på våra anläggningar. För det fjärde så följer vi noga vårt kundlöfte. Kort och gott - hos oss är du i trygga händer! Ekonomiskt Vi på SVEA Solar har som ambition att du ska kunna spara pengar genom din solcellsanläggning. Därför strävar vi alltid mot att pressa våra priser. Detta gör vi genom en rad åtgärder såsom att hålla vår organisation trimmad och effektiv och ha fördelaktiga inköpskanaler direkt från leverantör. Hos oss får du alltid mest för dia pengar! Vilka komponenter ingår i SVEA Solars paketlösningar? En solcellsanläggning består av flera olika komponenter som samverkar. Vi på SVEA Solar säljer främst nyckelfärdiga anläggningar där samtliga komponenter ingår där vi även utför montering, eldragning, inkoppling på elnätet och övriga administrativa tjänster. De komponenter som ingår och som krävs i en solcellsanläggning är: Solpaneler, Växelriktare, Monteringssystem, Likströmsbrytare, Växelströmsbrytare, Jordfelsbrytare, Kablar och kontaktdon. Som extra komponent kan en Solar Logger läggas till vilket möjliggör inlogg på webbportal och övervakning av produktionen från dator/mobil/surfplatta. I samtliga av våra paketlösningar ingår även montering, inkoppling på elnätet, handläggande av nödvändiga administrativa delar hos nätbolag och bygglovsenhet, samt fri support före och efter köp. Vi på SVEA Solar levererar nyckelfärdiga anläggningar där vi tar hand om allt enkelt och tryggt!

6 Vilket ansvar har jag som kund i köpprocessen? Vi på SVEA Solar erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som inkluderar samtliga komponenter, leverans, montering och installation av solcellerna samt övrig teknisk utrustning som krävs för inkoppling av systemet på elnätet. Utöver detta sköter vi på SVEA Solar samtliga nödvändiga kontakter med nätbolag och undersökare om eventuellt bygglov krävs. Om bygglov erfordras så erbjuder vi oss även att sköta denna process genom att du som kund skriver under en fullmakt för detta. Din enda kontaktpunkt i köpprocessen blir alltså mot oss på SVEA Solar, där vi tar hand om samtliga delar i hela installationsprocessen. Vilka förberedelser krävs av mig som kund? Vi på SVEA Solar hjälper till med samtliga delar i hela installationsprocessen och det krävs därför inga direkta förberedelser av dig som kund. Innan en eventuell beställning görs kontrollerar vi alltid att en installation är möjlig genom att vi besiktigar fastigheten och dess förutsättningar samt kontaktar berörd bygglovsenhet och nätbolag. Behöver jag bygglov för att få sätta upp solceller? Huruvida det krävs bygglov eller ej för att få montera upp en solcellsanläggning varierar från kommun till kommun. I regel krävs inget bygglov om anläggningen monteras i lutning med taket, men om bygglovsenheten bedömer att det förändrar husets utseende drastiskt så kan monteringen vara bygglovsförpliktigad. Innan en beställning läggs hjälper vi därför till och undersöker bygglovskravet för just din fastighet. Behöver jag godkännande från mina grannar? Huruvida du måste ha godkännande från dina grannar för att få sätta upp en solcellsanläggning hänger ihop med om det krävs bygglov och det varierar därför från kommun till kommun. I regel kan det dock alltid vara bra att informera grannar om att du tänkt sätta upp en solcellsanläggning. Kan man få något bidrag för investeringen? Energimyndigheten har avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller under perioden Bidraget ligger på 35 % av totala investeringskostnaden och får maximalt uppgå till 1,2 miljoner kronor. Söktrycket har dock varit så pass högt att det i dagsläget är svårt att räkna med att få något stöd. Totalt sett har det fram till hade det redan beviljats knappt 160 miljoner och de ansökningar som redan ligger i kö beräknas förbruka de pengar som finns kvar i potten. Bidraget delas ut av länsstyrelsen så kontakta din länsstyrelse för mer information om dina möjligheter till stöd. Installation av solceller är berättigat ROT-avdrag för hus som är äldre än fem år och för den del som är arbetskostnader. ROT-avdraget är på högst per person och år och gäller för den/de personer som står som fastighetsägare. Kan jag lagra den el som solcellerna producerar? Lagring av el i hemmet är dyrt därför att batterier är dyra. Därför lagrar du inte elen själv i ditt hem utan när du får ett överskott matas den automatiskt in på elnätet så dina grannar kan ta del av din gröna el. På detta sätt så behövs aldrig någon lagring utan elen går helt enkelt dit där den behövs!

7 Hur lång tid tar det från beställning till att min anläggning är klar? Hur lång tid som hela processen från beställning till färdig anläggning tar beror främst på hur långa handläggningstider som din nätägare och bygglovsenehet har. I regel brukar dessa ärenden ta mellan 2-4 veckor att behandla och först då kan vi boka in datum för installation. Efter att installationen är gjord skall sedan din elnätsägare byta din elmätare, vilket måste ske inom 3 månader från det att installationen är gjord. Totalt sett bör hela processen ta mellan 4-8 veckor. Kan jag montera och installera anläggningen själv? Endast genom att ta ett helhetsansvar för montering och elinstallation kan vi säkerställa att installationen går till på rätt sätt och att våra garantier gäller. Som en trygghet för dig som kund föredrar vi därför här på SVEA Solar att sälja nyckelfärdiga anläggningar inkluderande installation. Om du som kund ändå vill utföra arbetet själv kan vi säkerligen hitta en lösning för detta också. Dock måste alltid den del som har med elen att göra alltid utföras av en behörig elektriker. Hur lång tid tar installation och montering? Leverans, montering och elinstallation sker vid samma tillfälle. I regel brukar anläggningar upp till 6kW installeras på en dag, medan större anläggningar kan ta något längre tid. Givetvis är vi flexibla med att hitta en dag som passar dig för installation. Efter att anläggningen är inkopplad och monterad så gör vi på SVEA Solar en efteranmälan till elnätsägaren som sedan kommer ut och byter din elmätare. Bytet av elmätaren sker alltså inte under samma dag som installationen. Bytet går i regel fort och brukar inte ta mer än en timme och när detta är gjort så kan anläggningen driftsättas som antigen görs av oss på SVEA Solar eller av elnätsföretaget. Går det att bygga ut sin anläggning i efterhand? Varje anläggning kopplas till en växelriktare som omvandlar likströmmen från solpanelerna till vanlig 230-volts växelström. Då växelriktarna dimensioneras efter hur många solpaneler som ansluts så sätter växelriktaren vissa begränsningar på hur många solpaneler som kan anslutas. Om kvoten för maximalt antal paneler har uppnåtts så måste anläggningen kompletteras med en till växelriktare för att utbyggnad av systemet skall vara möjlig. Vad är det för garantier på anläggningen? Vi på SVEA Solar erbjuder följande garantier på våra solcellsanläggningar: 10 år produktgaranti på samtliga ingående komponenter, 25 år 80-procentig effektgaranti på solpaneler (efter 25 år ska de ha tappat max 20 % av sin toppeffekt) Vilken service kan jag räkna med från SVEA Solar? Givetvis så finns vi tillgängliga för at svara på dina frågor såväl innan som efter ditt köp av solceller. Vår kundservice är kunnig och hjälpsam och svarar på alla dina frågor. Köper du ditt system av en återförsäljare så hänvisar vi i första hand till den.

8 Vad innefattas i SVEA Solars standardmontage? För att din fastighet skall uppfylla villkoren för ett standardmontage så gäller följande villkor: Anläggningen monteras i Stockholm med omnejd inom en transportsträcka på 25 mil. Montaget avser upp till 2-planshus med takbeklädnad av tegel- eller betongpannor/plåttak/ papptak/shingeltak eller liknande lösning. Förutsätter att taket håller för anläggningen och att uppregling/stödmontage av taket ej är nödvändigt. Taklutning 10 till 45 grader. För anläggningar i övriga delar av Sverige och Norden vänligen kontakta oss för en prisuppskattning. Kan jag dela upp min betalning hos SVEA Solar? Ordinarie betalningsvillkor är 30 dagar efter att installation utförts. Om investeringen är betydande kan en betalningsplan vara möjlig. Kontakta oss vid frågor. Ekonomi och solceller fr Vad kostar en solcellsanläggning? Kostnaden för solcellspaketen varierar beroende på hur stor anläggning som du köper. Vi på SVEA Solar erbjuder anläggningar i alla storlekar och vi skräddarsyr system om våra standardpaket inte är lämpliga. Vänligen besök och välj pakettyp för aktuella priser. Vad får jag för återbetalningstid på min investering? Återbetalningstiden på en solcellsanläggning beror på ett flertal faktorer såsom solinstrålning, vinkel och riktning på paneler, eventuell skuggning och utveckling av elpriset. Förutsatt att du har utrymme för ROTavdrag så kan du med våra priser och dagens elpris (1,12 kr/kwh) räkna med en återbetalningstid runt år baserat på endast inflationsjusterat elpris och inte någon reell ökning av elpriset. Med en viss ökning av elpriset kan du alltså räkna med ännu kortare återbetalningstid. Med en effektgaranti i 25 år så är solceller på så vis en ytterst säker investering. Vad kan jag förvänta mig för avkastning på min investering? Beroende på priset för anläggningen och rådande elpris kan du räkna med en årlig avkastning på cirka 7-10 procent. Jämförelsevis med att placera pengarna på ett konto på banken så ger en solcellsanläggning alltså en väldigt hög avkastning. Dessutom så ska man inte glömma att inkomst på kapital är skattepliktigt och en ränta på 3 procent betyder egentligen en nettoränta på cirka 2 procent. Däremot så är pengarna som du sparar på solcellerna helt skattefria och den räntesats som du får på ditt kapital påverkas inte av några skatter!

9 Underhåll och drift fr Hur påverkas solcellerna av smuts? Solcellernas verkningsgrad sjunker då det lägger sig smuts på panelerna. Dock har vi i Sverige så pass ren luft och tacksamma väderförhållanden med regn och vind så smuts på solpanelerna får ett naturligt omhändertagande. Dock, om solcellsanläggningen exempelvis monteras i närhet av ett träd kan det vara en god idé att spola av anläggningen med vattenslangen någon gång ibland, t.ex. vid pollensäsong. Hur påverkas solcellerna av snö? Då ett snölager över en centimeter täcker solcellerna blir produktionen noll. Vid ett tunnare snölager tränger fortfarande en del ljus igenom, även om produktionen är ytterst liten. Snön kan sopas bort från solpanelerna med en sopkvast eller liknande, men vi rekommenderar inte denna ansträngning. Dels finns det risk att repa glaset i panelerna, dels så är ansträngningen att ta sig upp på taket och sopa bort snön antagligen inte värt mödan då solens ljusintensitet ändå är lägre på vintern. Dessutom finns det risk för att halka och skada sig vid klättring på tak på vintern. Vi, såväl som branschorganisationen svensk Energi, rekommenderar därför inte att skotta bort snön utan det brukar sköta sig naturligt då den snö som lagt sig glider av då töningen börjar. Tål solpanelerna snölasterna? Solpanelerna är testade för 900 kg trycklast. Det innebär att de tål ett snölager på upp till ungefär två meter. Sådana mängder snö lägger sig inte på solpanelerna då de i regel monteras i en viss vinkel. Om jag måste lägga om taket kan jag då flytta solpanelerna på egen hand? Vi rekommenderar inte att du på egen hand kopplar bort solpanelerna. Om något på taket behöver göras vid och solpanelerna måste flyttas fort, bryt då först strömmen i kretsen genom att slå av växelströmbrytaren först och sedan likströmsbrytaren. Vid bortkoppling av solpanelerna kan det vara bra att täcka panelerna med en presenning eller liknande vid stark solljus för att ta bort strömmen i systemet helt. Kontakta oss först innan du kopplar bort anläggningen. Kommer solcellsanläggningen innebära några underhållskostnader för mig? Då underhållet av anläggningen är minimalt så är kostnaderna därefter. Solpanelerna innehåller inga rörliga delar och har en beräknad livslängd mellan år. Om något skulle behöva bytas ut eller kräva service så är det mer troligt att övrig teknisk utrustning såsom växelriktare kan behöva servas. Dock har även denna komponent en produktgaranti i 10 år med en möjlighet att förlänga garantin i upp till 25!

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp.

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp. Energiingenjör 180hp EXAMENSARBETE Byggnadsintegrerade solceller - Verkningsgrad och temperatur Carl Lind och Filip Lindgren Energiteknik 15hp Halmstad 2015-06-22 Sammanfattning Byggnadsintegrerade solceller

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson

EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16 Vindkraft Bild: Cfl.se Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är i ett stort expansionsskede och kommer att öka mycket jämfört med

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening (SVIF) med delfinansiering av Energimyndigheten Senast uppdaterad 2013-12-27 Sammanfattning Denna

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer