Frågor och svar om solceller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om solceller"

Transkript

1 Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd

2 Vad är solceller? En solcell omvandlar solens strålning till el. Solceller sitter seriekopplade och bildar tillsammans en solpanel. Vad är det för skillnad på solceller och solfångare? Solcellerna omvandlar solens energi till elektrisk ström medan solfångare omvandlar samma energi till varmvatten. Hur fungerar en solcellsanläggning på mitt hustak? Ljuset från solen träffar solcellerna (1) på hustaket och det bildas el som leds ner till en växelriktare (2) som är monterad i anslutning till panelerna. Växelriktaren omvandlar elen till vanlig 230 V växelström som kan användas i hushållet. Elen leds sedan vidare till husets elcentral (3), varifrån den matas in i huset vid behov och in på det offentliga elnätet om den inte behövs i huset. På vägen ut till elnätet passerar elen även en elmätare (4) som registrerar hur mycket som matas ut från huset och därmed hur mycket som du som kund ska få betalt för hos ditt elhandelsföretag eller nätbolag. På så vis kan dina grannar ta del av din gröna el om du själv inte har behov av den men du får fortfarande betalt för den. Vad finns det för typer av solceller? Det finns framförallt två olika typer av solceller, kristallina- och tunnfilmssolceller. De kristallina cellerna är betydligt vanligare då de är bättre på att utnyttja så mycket som möjligt av solens energi. Tunnfilmssolcellerna är dock lättare då de kräver mindre material. De kristallina solcellerna delas i sin tur in i två ytterligare grupper polykristallina och monokristallina. Vad är det för skillnad på monokristallina och polykristallina solceller? Till utseendet är det ganska enkelt att skilja på dessa olika typer av paneler då polykristallina solceller ofta är blåspräckliga medan monokristallina generellt är enhetligt svarta. Skillnaden rent tekniskt består i att den polykristallina solcellen består av utav flera kristaller medan den monokristallina består utav endast en kristall. Tillverkningen av monokristallina är något mer avancerad och priset för dessa paneler är vanligtvis därför något högre. Dock kompenseras generellt det högre priset med en högre effektivitet gentemot de polykristallina panelerna. Vad menas med mikroproducent? Som småskalig producent av el så blir du en så kallad mikroproducent. För att bli klassad som detta så ska du uppfylla följande tre villkor: du ska ha en anläggning med en effekt på maximalt 43,5kW, du ska ha en säkring på högst 63A, utslaget på hela året ska du förbruka mer el än vad du producerar. Om du inte uppfyller detta så blir du klassad som en småskalig elproducent och prisbilden för såld el blir en annan.

3 Hur vet jag om mitt tak är lämpligt för solceller? Överlag har Sverige bra förutsättningar för att producera energi från solen, men sol-instrålningen varierar något beroende på var du bor. Enligt bilden till höger som är hämtad från SMHI:s hemsida kan du se hur solinstrålningen är där du bor. Förutom solinstrålning spelar även riktningen och vinkeln på sol-panelerna stor roll. Optimalt läge är en riktning rakt mot söder med en vinkel på cirka 40 grader. Hur effekten på en solcellsanläggning varierar med vinkel och lutning framgår av nedanstående diagram (där mätvärdena är från Västerås och viss reservation får tas för var att värdena kan variera något beroende på var i landet som anläggningen sätts upp). En annan viktig förutsättning för att en solcellsanläggning skall fungera bra är att läget är skuggfritt eller åtminstone inte är täckt av skuggor under långa stunder av dagen. Då solcellerna seriekopplas så begränsas strömmen i en hel slinga av den panel som träffas av minst solljus. Därför är det viktigt att ta hänsyn till omgivningen i form av träd, flaggstänger, skorstenar och liknande då en solcellsanläggning skall dimensioneras. Vad gäller taktyp så finns det infästningar för de flesta typer av takbeläggning. Se Vad ingår i standardmontage för att ta reda på om ditt tak ingår i definitionen för standardmontage. Mätvärden för hur riktning och lutning påverkar effekten hos en solcellsanläggning (källa Bengts Villablogg).

4 Vilka dimensioner har solpanelerna? Solpanelerna kan variera något i storlek beroende på tillverkare och modell. De solpaneler som vi på SVEA Solar har i sortimentet har dimensionerna 1650 x 992 x 35 mm. De kan monteras på taket stående eller liggande, beroende på vad som lämpar sig bäst. Vad finns det för olika färger på solpaneler? För att få en snygg integrering med fastigheterna som solpanelerna monteras på så ingår i SVEA Solars standardpaket helt svarta paneler, enligt bilden till höger. Dessa paneler är av typen monokristallin och har en svart aluminiumram och svart bakgrund. Förutom dessa svarta solpaneler finns även de paneler som ingår i ekonomipaketet vilka är blåa i färgen. Dessa paneler är av typen polykristallin och har en aluminiumfärgad ram och vitt bakstycke. Dessa paneler används främst vid större installationer där utseende och integrering med byggnaden inte prioriteras. Hur fungerar det när jag får ett överskott och säljer min el? På varma sommardagar när solen ligger på som mest är det mycket troligt at du kan få en viss överproduktion och inte använder all el själv. Då det inte finns behov av elen i hushållet så matas den automatiskt in på elnätet och registreras av din elmätare. Du som kund kan sedan välja om du vill sälja denna el till din nätägare eller till ditt elhandelsföretag. När du säljer elen så räknas den automatiskt av från din nästkommande räkning och du behöver därför inte sköta detta på egen hand. Hur mycket får jag för den el jag säljer? Hur mycket du får för den el som du säljer ut beror på hur mycket din elnätsägare eller ditt elhandelsföretag är villiga att betala. I regel så betalar de flesta företag runt spot-priset (rörliga elpriset) per kilowattimma. Spot-priset brukar ligga runt 0,3 0,4 kr/kwh. Det finns dock vissa företag som betalar runt 1,0 kr/kwh eller mer. Kontakta oss så berättar vi mer. Som mikroproducent är du även berättigad till elcertifikat som du kan sälja. Elcertifikat tilldelas producenter av förnyelsebar el och priset som du får för elcertifikaten varierar men brukar ligga runt 0,2 kr/kwh. För att sälja elcertifikat krävs att man registrerar ett konto på Cesar (Svenska Kraftnäts kontoföringssystem) och de tar ut en viss avgift för försäljning. Därför är försäljning av elcertifikat lönsam först för solcellsanläggningar på cirka 8,0kW. Utöver rörligt elpris, skatteavdrag och elcertifikat får du dessutom även hos vissa nätägare betalt för den nätnytta som din mikroproduktion innebär. Nätnyttan innebär att din elnätsägare får lägre kostnader till en följd av att du producerar din egen el. Kompensation för nätnyttan brukar ligga runt 3-7 öre/kwh. Totalt sett kan man alltså räkna på att få ersättning per kwh enligt följande: 1,0 (rörligt elpris) + 0,20 (elcertifikat) + 0,05 (nätnytta) = 1,25 kr/kwh. För mindre system så räkna inte med kompensationen för elcertifikat.

5 Att köpa solceller från SVEA Solar fr Varför bör jag välja SVEA Solar för mitt köp av solceller? Vi har som målsättning att göra det Enkelt, Tryggt och Ekonomiskt lönsamt för dig att köpa solceller. Det gör vi genom att göra följande: Enkelt Vi erbjuder nyckelfärdiga anläggningar där vi tar hand om hela köpprocessen, från beställning till färdig anläggning. Detta inkluderar paketlösningar med samtliga komponenter, montering, eldragning och inkoppling på elnätet samt omhändertagande av administrativa delar i form av eventuell bygglovsansökan och kontakter med nätbolag. Hos SVEA Solar får du helt enkelt lite mer för pengarna! Tryggt När du köper solceller från oss här på SVEA Solar så kan du känna dig trygg på grund av en rad olika faktorer. För det första köper vi endast in högkvalitativa komponenter från leverantörer med starka varumärken. För det andra har vi 10 års produktgaranti på samtliga ingående komponenter i solcellspaketet. För det tredje så har vi som arbetar på SVEA Solar en gedigen bakgrund från solcellsbranschen och vi lämnar därför 5 års funktionsgaranti på våra anläggningar. För det fjärde så följer vi noga vårt kundlöfte. Kort och gott - hos oss är du i trygga händer! Ekonomiskt Vi på SVEA Solar har som ambition att du ska kunna spara pengar genom din solcellsanläggning. Därför strävar vi alltid mot att pressa våra priser. Detta gör vi genom en rad åtgärder såsom att hålla vår organisation trimmad och effektiv och ha fördelaktiga inköpskanaler direkt från leverantör. Hos oss får du alltid mest för dia pengar! Vilka komponenter ingår i SVEA Solars paketlösningar? En solcellsanläggning består av flera olika komponenter som samverkar. Vi på SVEA Solar säljer främst nyckelfärdiga anläggningar där samtliga komponenter ingår där vi även utför montering, eldragning, inkoppling på elnätet och övriga administrativa tjänster. De komponenter som ingår och som krävs i en solcellsanläggning är: Solpaneler, Växelriktare, Monteringssystem, Likströmsbrytare, Växelströmsbrytare, Jordfelsbrytare, Kablar och kontaktdon. Som extra komponent kan en Solar Logger läggas till vilket möjliggör inlogg på webbportal och övervakning av produktionen från dator/mobil/surfplatta. I samtliga av våra paketlösningar ingår även montering, inkoppling på elnätet, handläggande av nödvändiga administrativa delar hos nätbolag och bygglovsenhet, samt fri support före och efter köp. Vi på SVEA Solar levererar nyckelfärdiga anläggningar där vi tar hand om allt enkelt och tryggt!

6 Vilket ansvar har jag som kund i köpprocessen? Vi på SVEA Solar erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som inkluderar samtliga komponenter, leverans, montering och installation av solcellerna samt övrig teknisk utrustning som krävs för inkoppling av systemet på elnätet. Utöver detta sköter vi på SVEA Solar samtliga nödvändiga kontakter med nätbolag och undersökare om eventuellt bygglov krävs. Om bygglov erfordras så erbjuder vi oss även att sköta denna process genom att du som kund skriver under en fullmakt för detta. Din enda kontaktpunkt i köpprocessen blir alltså mot oss på SVEA Solar, där vi tar hand om samtliga delar i hela installationsprocessen. Vilka förberedelser krävs av mig som kund? Vi på SVEA Solar hjälper till med samtliga delar i hela installationsprocessen och det krävs därför inga direkta förberedelser av dig som kund. Innan en eventuell beställning görs kontrollerar vi alltid att en installation är möjlig genom att vi besiktigar fastigheten och dess förutsättningar samt kontaktar berörd bygglovsenhet och nätbolag. Behöver jag bygglov för att få sätta upp solceller? Huruvida det krävs bygglov eller ej för att få montera upp en solcellsanläggning varierar från kommun till kommun. I regel krävs inget bygglov om anläggningen monteras i lutning med taket, men om bygglovsenheten bedömer att det förändrar husets utseende drastiskt så kan monteringen vara bygglovsförpliktigad. Innan en beställning läggs hjälper vi därför till och undersöker bygglovskravet för just din fastighet. Behöver jag godkännande från mina grannar? Huruvida du måste ha godkännande från dina grannar för att få sätta upp en solcellsanläggning hänger ihop med om det krävs bygglov och det varierar därför från kommun till kommun. I regel kan det dock alltid vara bra att informera grannar om att du tänkt sätta upp en solcellsanläggning. Kan man få något bidrag för investeringen? Energimyndigheten har avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller under perioden Bidraget ligger på 35 % av totala investeringskostnaden och får maximalt uppgå till 1,2 miljoner kronor. Söktrycket har dock varit så pass högt att det i dagsläget är svårt att räkna med att få något stöd. Totalt sett har det fram till hade det redan beviljats knappt 160 miljoner och de ansökningar som redan ligger i kö beräknas förbruka de pengar som finns kvar i potten. Bidraget delas ut av länsstyrelsen så kontakta din länsstyrelse för mer information om dina möjligheter till stöd. Installation av solceller är berättigat ROT-avdrag för hus som är äldre än fem år och för den del som är arbetskostnader. ROT-avdraget är på högst per person och år och gäller för den/de personer som står som fastighetsägare. Kan jag lagra den el som solcellerna producerar? Lagring av el i hemmet är dyrt därför att batterier är dyra. Därför lagrar du inte elen själv i ditt hem utan när du får ett överskott matas den automatiskt in på elnätet så dina grannar kan ta del av din gröna el. På detta sätt så behövs aldrig någon lagring utan elen går helt enkelt dit där den behövs!

7 Hur lång tid tar det från beställning till att min anläggning är klar? Hur lång tid som hela processen från beställning till färdig anläggning tar beror främst på hur långa handläggningstider som din nätägare och bygglovsenehet har. I regel brukar dessa ärenden ta mellan 2-4 veckor att behandla och först då kan vi boka in datum för installation. Efter att installationen är gjord skall sedan din elnätsägare byta din elmätare, vilket måste ske inom 3 månader från det att installationen är gjord. Totalt sett bör hela processen ta mellan 4-8 veckor. Kan jag montera och installera anläggningen själv? Endast genom att ta ett helhetsansvar för montering och elinstallation kan vi säkerställa att installationen går till på rätt sätt och att våra garantier gäller. Som en trygghet för dig som kund föredrar vi därför här på SVEA Solar att sälja nyckelfärdiga anläggningar inkluderande installation. Om du som kund ändå vill utföra arbetet själv kan vi säkerligen hitta en lösning för detta också. Dock måste alltid den del som har med elen att göra alltid utföras av en behörig elektriker. Hur lång tid tar installation och montering? Leverans, montering och elinstallation sker vid samma tillfälle. I regel brukar anläggningar upp till 6kW installeras på en dag, medan större anläggningar kan ta något längre tid. Givetvis är vi flexibla med att hitta en dag som passar dig för installation. Efter att anläggningen är inkopplad och monterad så gör vi på SVEA Solar en efteranmälan till elnätsägaren som sedan kommer ut och byter din elmätare. Bytet av elmätaren sker alltså inte under samma dag som installationen. Bytet går i regel fort och brukar inte ta mer än en timme och när detta är gjort så kan anläggningen driftsättas som antigen görs av oss på SVEA Solar eller av elnätsföretaget. Går det att bygga ut sin anläggning i efterhand? Varje anläggning kopplas till en växelriktare som omvandlar likströmmen från solpanelerna till vanlig 230-volts växelström. Då växelriktarna dimensioneras efter hur många solpaneler som ansluts så sätter växelriktaren vissa begränsningar på hur många solpaneler som kan anslutas. Om kvoten för maximalt antal paneler har uppnåtts så måste anläggningen kompletteras med en till växelriktare för att utbyggnad av systemet skall vara möjlig. Vad är det för garantier på anläggningen? Vi på SVEA Solar erbjuder följande garantier på våra solcellsanläggningar: 10 år produktgaranti på samtliga ingående komponenter, 25 år 80-procentig effektgaranti på solpaneler (efter 25 år ska de ha tappat max 20 % av sin toppeffekt) Vilken service kan jag räkna med från SVEA Solar? Givetvis så finns vi tillgängliga för at svara på dina frågor såväl innan som efter ditt köp av solceller. Vår kundservice är kunnig och hjälpsam och svarar på alla dina frågor. Köper du ditt system av en återförsäljare så hänvisar vi i första hand till den.

8 Vad innefattas i SVEA Solars standardmontage? För att din fastighet skall uppfylla villkoren för ett standardmontage så gäller följande villkor: Anläggningen monteras i Stockholm med omnejd inom en transportsträcka på 25 mil. Montaget avser upp till 2-planshus med takbeklädnad av tegel- eller betongpannor/plåttak/ papptak/shingeltak eller liknande lösning. Förutsätter att taket håller för anläggningen och att uppregling/stödmontage av taket ej är nödvändigt. Taklutning 10 till 45 grader. För anläggningar i övriga delar av Sverige och Norden vänligen kontakta oss för en prisuppskattning. Kan jag dela upp min betalning hos SVEA Solar? Ordinarie betalningsvillkor är 30 dagar efter att installation utförts. Om investeringen är betydande kan en betalningsplan vara möjlig. Kontakta oss vid frågor. Ekonomi och solceller fr Vad kostar en solcellsanläggning? Kostnaden för solcellspaketen varierar beroende på hur stor anläggning som du köper. Vi på SVEA Solar erbjuder anläggningar i alla storlekar och vi skräddarsyr system om våra standardpaket inte är lämpliga. Vänligen besök och välj pakettyp för aktuella priser. Vad får jag för återbetalningstid på min investering? Återbetalningstiden på en solcellsanläggning beror på ett flertal faktorer såsom solinstrålning, vinkel och riktning på paneler, eventuell skuggning och utveckling av elpriset. Förutsatt att du har utrymme för ROTavdrag så kan du med våra priser och dagens elpris (1,12 kr/kwh) räkna med en återbetalningstid runt år baserat på endast inflationsjusterat elpris och inte någon reell ökning av elpriset. Med en viss ökning av elpriset kan du alltså räkna med ännu kortare återbetalningstid. Med en effektgaranti i 25 år så är solceller på så vis en ytterst säker investering. Vad kan jag förvänta mig för avkastning på min investering? Beroende på priset för anläggningen och rådande elpris kan du räkna med en årlig avkastning på cirka 7-10 procent. Jämförelsevis med att placera pengarna på ett konto på banken så ger en solcellsanläggning alltså en väldigt hög avkastning. Dessutom så ska man inte glömma att inkomst på kapital är skattepliktigt och en ränta på 3 procent betyder egentligen en nettoränta på cirka 2 procent. Däremot så är pengarna som du sparar på solcellerna helt skattefria och den räntesats som du får på ditt kapital påverkas inte av några skatter!

9 Underhåll och drift fr Hur påverkas solcellerna av smuts? Solcellernas verkningsgrad sjunker då det lägger sig smuts på panelerna. Dock har vi i Sverige så pass ren luft och tacksamma väderförhållanden med regn och vind så smuts på solpanelerna får ett naturligt omhändertagande. Dock, om solcellsanläggningen exempelvis monteras i närhet av ett träd kan det vara en god idé att spola av anläggningen med vattenslangen någon gång ibland, t.ex. vid pollensäsong. Hur påverkas solcellerna av snö? Då ett snölager över en centimeter täcker solcellerna blir produktionen noll. Vid ett tunnare snölager tränger fortfarande en del ljus igenom, även om produktionen är ytterst liten. Snön kan sopas bort från solpanelerna med en sopkvast eller liknande, men vi rekommenderar inte denna ansträngning. Dels finns det risk att repa glaset i panelerna, dels så är ansträngningen att ta sig upp på taket och sopa bort snön antagligen inte värt mödan då solens ljusintensitet ändå är lägre på vintern. Dessutom finns det risk för att halka och skada sig vid klättring på tak på vintern. Vi, såväl som branschorganisationen svensk Energi, rekommenderar därför inte att skotta bort snön utan det brukar sköta sig naturligt då den snö som lagt sig glider av då töningen börjar. Tål solpanelerna snölasterna? Solpanelerna är testade för 900 kg trycklast. Det innebär att de tål ett snölager på upp till ungefär två meter. Sådana mängder snö lägger sig inte på solpanelerna då de i regel monteras i en viss vinkel. Om jag måste lägga om taket kan jag då flytta solpanelerna på egen hand? Vi rekommenderar inte att du på egen hand kopplar bort solpanelerna. Om något på taket behöver göras vid och solpanelerna måste flyttas fort, bryt då först strömmen i kretsen genom att slå av växelströmbrytaren först och sedan likströmsbrytaren. Vid bortkoppling av solpanelerna kan det vara bra att täcka panelerna med en presenning eller liknande vid stark solljus för att ta bort strömmen i systemet helt. Kontakta oss först innan du kopplar bort anläggningen. Kommer solcellsanläggningen innebära några underhållskostnader för mig? Då underhållet av anläggningen är minimalt så är kostnaderna därefter. Solpanelerna innehåller inga rörliga delar och har en beräknad livslängd mellan år. Om något skulle behöva bytas ut eller kräva service så är det mer troligt att övrig teknisk utrustning såsom växelriktare kan behöva servas. Dock har även denna komponent en produktgaranti i 10 år med en möjlighet att förlänga garantin i upp till 25!

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Solcellsanläggning. en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun

Solcellsanläggning. en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun Solcellsanläggning en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun Solcellsanläggningen på Arrie förskola För dig som är intresserad av att producera din egen solenergi med fokus på solcellsanläggningar

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som ska starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

NYEDAL SOLENERGI. www.nyedalsolenergi.se. Katalog 2014 Solceller. Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar)

NYEDAL SOLENERGI. www.nyedalsolenergi.se. Katalog 2014 Solceller. Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar) Katalog 2014 Solceller Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar) Index 1. Introduktion 2. SMA SmartHome 2013 (maximera solenergin) 3. Solceller 4. Växelriktare 5.

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Producera din egen elektricitet med Plannjas solelpaket Plannjas solelpaket är en lätt och smidig lösning för dig som vill producera din alldeles egna

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden Innehåll Presentation Upphandling Projektering Energikonsulterna är en bra partner med stor erfarenhet av design, konstruktion och montage av solanläggningar och tillsammans med PV Enterprise kunskap

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Solel för lantbruk. Information om solel för lantbruksföretag. Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se

Solel för lantbruk. Information om solel för lantbruksföretag. Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se Solel för lantbruk Information om solel för lantbruksföretag Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se Solel för lantbruk Precis som på den globala marknaden växer intresset för solel

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Agenda Bakgrund: Vår verksamhet Vårt lantbruksföretag Energitankar Varför solceller

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Solenergi och solekonomi,

Solenergi och solekonomi, Solenergi och solekonomi, lite storleksordningar och siffernörderi Solen vräkerursig svårgreppbaramängder energi. Vad är en kilowattimme i världen omkring oss? Om man sparar pengar på banken. Eller om

Läs mer

Nyfiken på egen el från solen?

Nyfiken på egen el från solen? Nyfiken på egen el från solen? En studiecirkel som Studieförbundet Vuxenskolan (Skaraborg) erbjuder Hus med solceller i väster och öster Lite kort om mig Arbetat med Energi- och miljöfrågor >25 år Installationsföretag

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

elementärt Vinn Nu finns vi på Facebook! en råsaftcentrifug! Sverigepremiär för Elpiloten El - styr el-elementen efter ditt livsschema

elementärt Vinn Nu finns vi på Facebook! en råsaftcentrifug! Sverigepremiär för Elpiloten El - styr el-elementen efter ditt livsschema elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 4 Vinn en råsaftcentrifug! Sverigepremiär för Elpiloten El - styr el-elementen efter ditt livsschema Nu finns vi på Facebook! Vd Hej, har ordet Det känns

Läs mer

Vi utnyttjar solens energi året om. Husbild. Solenergi för elproduktion eller varmt vatten

Vi utnyttjar solens energi året om. Husbild. Solenergi för elproduktion eller varmt vatten Vi utnyttjar solens energi året om Husbild Solenergi för elproduktion eller varmt vatten Genom att smälta snö och is blir anläggningen tillgänglig året om. Produkten är patentskyddad inom Europa, CE-godkänd

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk Sven Ruin EXEMPEL PÅ VÄRDET AV ELENERGI El man köper från nätet kr/kwh El* 0,40 Energiskatt 0,29 Elnätsöverföring 0,16 Moms 0,21 SUMMA 1,06 Lantbruk som

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 3 Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet Vinn en härlig värmefilt! Vd Hej, har ordet Vintern

Läs mer

Intervjustudie solenergi. SolTech Energy Sweden AB (publ).

Intervjustudie solenergi. SolTech Energy Sweden AB (publ). Intervjustudie solenergi SolTech Energy Sweden AB (publ). Bakgrund om undersökningen Intresset för solenergi växer snabbt, men står ändå bara för 0,06 procent av Sveriges totala elkonsumtion (Energimyndigheten,

Läs mer

Om oss. Futura Energi Solceller för det nordiska klimatet!

Om oss. Futura Energi Solceller för det nordiska klimatet! Diana Hansson april 2014 Om oss Futura Energi startades 2013 av Niklas Knöppel och Maja Manner efter att Niklas, som själv är tekniker och ingenjör, då hade installerat solceller från Solar Frontier på

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Kristallina solcellpaneler fästs direkt på RENOLIT ALKORSOLAR systemet. RENOLIT WATERPROOFING

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

hur gör man? Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla.

hur gör man? Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla. hur gör man? solenergienkelt, snabbt och rent Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla. innehåll förord... sid. 3 vad kan man göra?... sid. 4 hur

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION VAD ÄR MIKROPRODUKTION? Att vara mikroproducent innebär att en person har en egen småskalig elproduktion, genom exempelvis solceller på hustaket eller ett mindre vindkraftverk.

Läs mer

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Niklas Jakobsson, energi och klimatstrateg HUT enheten för Hållbar Utveckling, Örebro kommun Projekts syfte och innehåll Syfte: Att utreda potential och

Läs mer