Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd

2 Något av det som hänt under Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral, Resele Målning fasad Medborgarkontor, Ramsele Renovering gavel Hågestavägen. Sollefteå Nymålade balkonger Fridhemsvägen, Långsele Glöggafton med musikunderhållning, Sollefteå Förbränningslågor i pelletspanna, Junsele er ärd Hängsnö i Helgum Del av foton, främst fram- och baksida: Michael Engman Övriga foton: Ulla Sehlstedt och Karl-Göran Hammarberg Tryck: Sollefteå Tryckeri AB, 2010

3 Sammandrag 2009 Resultat: redovisad förlust kkr. Nedskrivning av fastigheter utanför Sollefteå har gjorts med kkr. Hyresåterbäring till kommunen 120 kkr, avkastning på gjorda energieffektiviseringsåtgärder. Vakansgrad vid årets ingång 5,8%. Vakansgrad vid årets utgång 4,6 %. 57 vakanta lägenheter per Arbetat med Skåneinitiativet = mål att minska energianvändningen med 20% till år Minskningen till = 4,5%. Elhandel HBV/Bergen - en eländig historia för flertalet SABO-företag. Skickat ut enkätförfrågan om nöjdhet Hej hyresgäst. Extra medel 237 kkr till energieffektiviseringsåtgärder inhyrda fastigheter. Upphandlat entreprenör yttre skötsel. Soliditeten per var 5,6 %. Hej Hyresgäst! INNEHÅLL Sida Sammandrag VD kommenterar 2 Styrelse mm 3 Bolagets syfte, affärsidé, vision, mål mm 3 Årets fastighetsskötare lokalvårdare 3 Hyresförändring 1 januari 4 Entreprenad fastighetsskötsel 4 Energieffektivisering + Skåneinitiativet 4 Faktisk förbrukning - gröna nyckeltal 5 Energideklarationer 5 Nöjd kund undersökning 7 Femårsöversikt 8 Samordnad fastighetsförvaltning 9 Känslighetsanalys 9 Outhyrt 9 Förvaltningsberättelse Investeringar 10 Garanti 10 Värdering av fastigheterna 10 Förvärv Avyttringar 10 Resultatdisposition 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Noter till resultaträkning 15 Noter till balansräkning 18 Revisionsberättelse 21 Granskningsrapport 22 Förteckning över företagets fastigheter 23 Förteckning över inhyrda fastigheter 25 Företagets uthyrningsobjekt 26 Fördelning av ytor, lägenhetstyper 28 Hur nöjd är du med Solatum Hus&Hem AB som hyresvärd? Här får du chansen att framföra Din åsikt till oss. Allmänna frågor om Dig som svarar Ålder under 50 år mellan 50 och 70 år över 70 år Har varit hyresgäst hos Solatum Hus&Hem mindre än 2 år mer än 2 år Enmanshushåll ja nej Har tillgång till Internet i lägenheten Mitt postnummer är Skapa dig en bra dag nej ja, via mitt fasta telefonabonnemang ja, via mobilt abonnemang ja, via Vidare till Dina åsikter Solatum Hus&Hem AB Organisationsnummer: Postadress: Kontor: Box 43 Djupövägen Sollefteå Sollefteå Telefon: Telefax: Serviceanmälan: Uthyrning: E-post: Hemsida: 1

4 VD kommenterar 2009, Solatum Hus&Hem AB samt den samordnade fastighetsförvaltningens sjätte år. I stort sett kretsade första halvårets arbete kring elpriset. Detta beroende på en upphandling som gjorts tillsammans med andra SABO-företag. Leverantör var HBV (Husbyggnadsvaror) som genom en mäklare Bergen Energi skulle sköta en så kallad portföljförvaltning med bra elpris. Resultatet blev något helt annat, i stället för ett bra elpris fick bolaget extra kostnader. Lösningen på det uppkomna problemet blev en upphandling av en nygammal elleverantör och i dag har bolaget ett fast elpris, som ligger i nivå med vad bolaget anser vara överkomligt. Under 2009 har en förändring i organisationen genomförts, där yttre skötsel under sommarhalvåret konkurrensutsatts och övergått från egen regi till entreprenad. Detta ledde till övertalighet och tre fastighetsskötare sades upp. Bolagsledningen och styrelsen har fortsatt sitt arbete med långsiktiga strategiska frågor och har utarbetat en handlingsplan som sträcker sig fram till Vad som framkommer är att i vissa avseenden kan framtiden uppfattas som besvärande, framför allt i ytterområden, där bolagets fastigheter belastas med höga bokförda värden. Därför har bolaget gjort en intern marknadsvärdering och i orterna utanför Sollefteå anpassat de bokförda värdena på fastigheterna mot beräknade marknadsvärden. Tidigare avsättning till strukturåtgärder har nyttjas och tillsammans med nedskrivningar gjorda över resultatet har bolaget för 2009 gjort nedskrivningar utom Sollefteå tätort med kkr. Detta har lett till ett rejält underskott på över kkr (se vidare i resultaträkning). Under 2009 har bolaget erhållit likvid avseende tidigare garantiutfästelse från ägaren i samband med försäljning av fastigheterna i Gåsnäs och Sand. Medlen har nyttjats till att minska låneskulden. Bolagets uppdrag utöver förvaltning av egna fastigheter är, att genom ett hyresförhållande med undantag av fritidsfastigheter, på ett effektivt sätt förvalta kommunens fastigheter. Att komma ifatt med det eftersatta underhållet kräver mer resurser, trots detta kommer en minskning av underhållsbudgeten för 2010 med 1,5 miljon. Men ägaren har tillskjutit extra pengar till inhyrda fastigheter för energisparåtgärder, där bolaget anslutet sig till SABOs Skåneinitiativ en avsiktsförklaring att minska energiförbrukningen med 20% fram till Det arbetet gäller både ägda och inhyrda fastigheter. Samarbetet med vård- och äldreförvaltningen har ytterligare utvecklats under året och bolaget har försökt tillskapa fler boendeplatser för äldre avseende särskilt boende, men byggkostnaden blev för hög så projektet lades ner. Hur inriktningen inom äldrevården bedrivs och hur bolagets anläggningar utnyttjas är väsentligt resultatpåverkande. Bolagets framtida resultat kommer att avgöras av hur vi lyckas med uthyrning, kostnadsminskningar, energieffektivisering, upphandling samt engagerad kompetent personal. Ett positivt resultat förutsätter en inte alltför dramatisk räntehöjning och kostnadsökning avseende el, vatten och fjärrvärme. Årets kundenkät visar att kundnöjdheten ligger på en hög nivå, vilket känns väldigt bra och visar att vi gör rätt saker för våra hyresgäster. Avslutningsvis vill jag tacka personalen, styrelsen och ägaren för ett år med gott samarbete. Solatum Hus&Hem AB vill leva upp till visionen: Sollefteå kommuns bästa hyresvärd, där bolaget skall vara det självklara valet för de som vill bo bekymmersfritt i en hyresrätt där trivsel och trygghet råder. Arne Eriksson VD 2

5 FÖRSÄKRING Bolagets fastigheter och inventarier är försäkrade i försäkringsbolaget Sveland (fordon-trygg-hansa). Bolagets syfte Solatum Hus&Hem AB är ett helägt kommunalt bolag med syfte att med tillämpning av kommunal självkostnadsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. styrelse Ordinarie ledamöter Sten Lönn, Sollefteå (s) Björn Kjellström, Sollefteå (s) Inger Eriksson, Junsele (m) Lars Tängdén, Näsåker (c) Bernth Asplund, Långsele (v) Suppleanter Tora Larsson, Junsele (s) Eva-Britt Lundberg, Sollefteå (s) Kjell-Åke Sjöström, Edsele (v) Leif Palmberg, Långsele (fp) Jan Johansson, Ramsele (kd) VD Verkställande direktör Arne Eriksson, Sollefteå ordförande vice ordförande REVISORER Ordinarie revisor KPMG AB auktoriserad revisor med huvudansvarig utsedd 19 april 2006 Lars-Eric Forsberg Bertil Falkerby, Sollefteå (m) lekmannarevisor Suppleanter Martin Nilsson, Sollefteå (c) lekmannarevisor VD och styrelse ARBETSTAGARREPRESENTANTER Anne-Maj Karlsson, Sollefteå facklig repr. Svenska kommunalarbetarförbundet Bolagets affärsidé Solatums affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö inom Sollefteå Kommun. Verksamheten skall kännetecknas av hög kvalité med kundnära service. Bolagets VISION Bolagets vision är att bli Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd. Övergripande mål Bolagets långsiktiga och övergripande mål definieras i följande fyra punkter Nöjda kunder Engagerade medarbetare Trivsel och trygghet Stabil ekonomi ÅRETS FASTIGHETSSKÖTARE - LOKALVÅRDARE Hyresgästföreningen hjälper till att bland Solatums fastighetsskötare utse Årets fastighetsskötare. För 2009 utsågs Hans Sjölander till Årets fastighetsskötare (bild se framsida). Omdömet från hyresgäster var; han är den han är. Bolaget utnämner också Årets lokalvårdare och där kommer nomineringen från verksamheten. För 2009 utsågs Gun-Britt Mähler till Årets lokalvårdare och motiveringen var; gör ett fantastiskt arbete. Hon är tydlig. Säger till verksamheten när något är fel och hon gör det på ett bra sätt (bild se framsida). AKTIEKAPITAL Bolagets aktiekapital uppgår till kronor. Samtliga aktier ägs av Sollefteå Kommun. ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är anslutet till: SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Fastigo - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation samt HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening upa. Öppet för möjligheter! 3

6 HYRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2009 Höjning för lägenheter from 1 januari Den 11 november 2008 träffades överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen om hyror för Den uppgörelse som träffades innebar följande; Bostäder med varmhyra i Sollefteå, Långsele höjs med 21 kr/kvm och de utanför Sollefteå, Långsele höjs med 17 kr/kvm. Bostäder med kallhyra höjs med 5 kr/kvm. De som har hushållsel i hyran får en ytterligare höjning med 2 kr/kvm. Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 2,7%. Enbart rum i särskilt boende + 75 kr/månad. Ingen bostad får en höjning överstigande 180 kr/månad. ENTREPRENAD FASTIGHETSSKÖTSEL Under sommaren har yttre skötsel av grönytor etc i bolaget övergått från egen regi till entreprenad/samarbetsavtal. Detta samt en minskning av förvaltade ytor avseende inhyrda fastigheter har medfört personalminskningar. Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt Tjänstemän 6 (6) 4 (4) 10 (10) Fastighetsskötare 0 (0) 18 (23) 18 (23) Lokalvårdare 36 (39) 3 (3) 39 (42) Målare 0 (0) 1 (1) 1 (1) Summa 42 (45) 26 (31) 68 (76) Antal personer HYRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2010 Höjning för lägenheter from 1 januari Den 27 november 2009 träffades överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen om hyror för Den uppgörelse som träffades innebar följande; Bostäder i Sollefteå, Långsele höjs med 9 kr/kvm och de utanför Sollefteå, Långsele höjs med 7 kr/kvm. Lägenheter på Långgatan 25 i Sollefteå och Gunillavägen 6 i Junsele, vilka har hushållsel i hyran får en ytterligare höjning med 2 kr/kvm. Oförändrad hyra gäller för lägenheter på Strandvägen 2, 4, 6 i Helgum, Bergelsväg 3 i Ramsele samt Ängsvägen 28, 30, 32 i Näsåker. Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 1,4%. Enbart rum i särskilt boende + 50 kr/månad. Exempel på höjningar i bostäder utan hushållsel; Antal kvm Sollefteå - Långsele Övriga orter 45 kvm 34 kr/månad 26 kr/månad 60 kvm 45 kr/månad 35 kr/månad 75 kvm 56 kr/månad 44 kr/månad 90 kvm 68 kr/månad 53 kr/månad Bilplatser med installerade digitala timers - ingen hyresförändring. Kostar 140 kr/månad såsom tidigare. Bilplatser till utomstående eller de som inte vill ha standardtimers kostar 285 kr/månad. Uppgörelsen för 2010 innefattar som tidigare år att hyressättningsavgift utgår till hyresgästföreningen med 10 kr/lägenhet och månad. Därutöver har även avtalats om ersättning till boinflytande, fritidsmedel samt lokaler <20år >60år Kvinnor Män ENERGIEFFEKTIVISERING + SKÅNEINITIATIVET Vi måste alla tillsammans arbeta för att minska våra klimatpåverkande utsläpp. El och annan energianvändning är direkt kopplade till utsläpp av växthusgasen koldioxid. Vad kan vi göra för kommande framtida generationer? Vi lånar ju jorden av våra barn. Under 2008 skrev bolaget under SABO-företagens utmaning det sk Skåneinitiativet, vilket innebär att vi avser att minska energiuttaget med 20% fram till och med Om den målsättningen nås av samtliga SABO-företag så kapas nästan 1% av Sveriges årliga energikonsumtion! Den faktiska förbrukningen på idag ägda fastigheter var år 2007, 19,7 miljoner kwh och målet är att den förbrukningen på samma bestånd för år 2016 skall vara 15,8 miljoner kwh. För bolagets ägda fastigheter innebär en besparing på 20% att energiförbrukningen skall minska med ca kwh per år. Utfallet fram till idag dvs till utgången av 2009 är en minskning med 4,5%. När man räknar ut gjord besparing så normalårskorrigeras förbrukningen. Det innebär att man tar hänsyn till temperaturen under olika månader dvs om det varit varmt eller kallt. Man gör en korrigering mot ett tänkt normalår och får då jämförbara väderleksår. Det är för oss en stor utmaning, vilken erfordrar energi, engagemang, medel samt uthållighet. Varje åtgärd är viktig och vårt beteende gör skillnad. 4

7 De åtgärder som gjorts i bolaget för att energi effektivisera ägda fastigheter är; På Vallåkersgatan 4-6 samt 8,11 och 13 har fjärrvärmen byggts om och fjärrvärmeundercentralerna bytts ut. Därmed är båda fastigheter direktanslutna. På Fridhemsvägen har ventilationssystem åtgärdats. Utbyte har skett av ventilationsfläktar, spiskåpor, frånluftsdon samt så har luftflödesinjustering gjorts. På värmesystemet har radiatorventiler och termostater bytts. På Ärebo har styrutrustning för radiatorsystem bytts till datoriserad styrutrustning. På Fridhemsvägen 6, 8 och 10 har radiatorventiler, termostater och system injusterats. Ett flertal tryckstyrda pumpar har installerats och ersatt äldre energikrävade pumpar. Det har installerats 13 luftvärmepumpar i småhus med kallhyra i Långsele, Edsele och Ramsele. Nipanskolans gymnastikbyggnad har fått närvarostyrd belysning och ventilation. Belysning i skolbyggnadens Luftvärmepump till småhus korridorer har försetts med närvaro och dagsljusreglering. Fjärrvärmeundercentraler har bytts ut på Storgatan 101, Stockholmhuset och på Läkarvägen 1 i Ramsele. Tilläggsisolering av vindsbjälklag har gjorts i Ramsele på Centrumvägen 2-4, Bergelsväg 3, Storgatan 18, Storgatan 10 samt Tingsvägen 2. De åtgärder som gjorts i bolaget för att energieffektivisera inhyrda fastigheter är; Värmeanläggningen på Junsele skola har övergått från olja till pellets. Där har sedan shuntgrupper samt styrutrustning och cirkulationspumpar bytts. I kommunhuset har installerats ett nytt datoriserat styrsystem för kommunens anläggningar. Styrsystemet från Ramsele skola har även flyttats hit för att kunna nyttjas på fler objekt. I kommunhusets sessionssalar har belysning bytts ut och försetts med närvaro och dagsljusreglering. På Öhns och Resele skola har alla 15 torkskåp försetts med fuktstyrningsautomatik. GB-skolan har fått ny närvarostyrd belysning i gymnastikhallen. Installerad effekt har minskat betydligt samtidigt som ljusutbytet utökats till 500 lux. Motorvärmarcentraler på skolor, förskolor i Sollefteå och Kalknäs har bytts till digitala med klocka. En energidirigent har installerats i Kommunhuset i Sollefteå. Byte av vitvaror, Ramsele FAKTISK FÖRBRUKNING - GRÖNA NYCKELTAL Energianvändning och vattenförbrukning totalt i ägda fastigheter siffrorna för 2007 och 2008 är korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt som Värme 2007 Värme 2008 Värme 2009 Vatten 2007 Vatten 2008 Vatten kwh kwh kwh kbm kbm kbm Uppvärmning i ägda fastigheter sker med följande energislag. Elvärme 19,1 % Energianvändning och vattenförbrukning totalt i inhyrda (kommunens) fastigheter siffrorna för 2007 och 2008 är korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt som Värme och el 2007 Värme och el 2008 Värme och el 2009 Vatten 2007 Vatten 2008 Vatten 2009 Eldningsolja 0,5 % kwh kwh kwh kbm kbm kbm Fjärrvärme 80,4 % Uppvärmning och el i inhyrda fastigheter sker med följande energislag. Elvärme 53 % Eldningsolja 2,8 % Fjärrvärme/pellets 44,2 % ENERGIDEKLARATIONER I det närmaste har alla ägda fastigheter energideklarerats. De flesta som kvarstår är fastigheter med kallhyra där hyresgästen själv står för abonnemang och uppvärmning. Dessa kommer att bli klara under Deklarationen skall/kommer anslås i respektive trappuppgång men här på följande sida presenterar vi en sammanställning över bolagets samtliga fastigheter. 5

8 Fastighetsbeteckning Adress Bygg.år Omb.år Energidekl. Huset använder * Referensvärde Utförd kwh/kvm Varav fast.el Liknande hus Nya hus Tackan 1,2,3,4, Långgatan 23, Ja Bokbindaren Storgatan 30, Ja Bokbindaren Storgatan 38, Ja Tuvan Storgatan 25 A-B 1973 Ja Tuvan Storgatan 25, Ja Tuvan Storgatan 31 A-B 1975 Ja Tuvan Storgatan 29 A-C 1973 Ja Nipan Djupövägen 20,22, Ja Slänten Djupövägen 36 A-B Ja Slänten Djupövägen Ja Slänten Djupövägen 30, Ja Herrgården Bruket Ja Bellevue Bellevuevägen Ja Thule Hågestavägen Ja Björkhem Storgatan Ja Bäcken Vallåkersgatan 11 A-B Ja Bäcken Vallåkersgatan 8, Ja Häggen Vallåkersgatan 4, Ja Tungviktaren Åsbäcksvägen Ja Surfaren Prästbordsvägen Ja Ättehögen Fridhemsgatan 4, Ja Hopparen Hembygdsvägen Ja Remsle 13: :1 Trängvägen 10, Nipan Ja Remsle 13: :2 Trängvägen Ja Remsle 13: :5 Nipan Ja Långsele 10: Fridhemsvägen 6,8, Ja Långsele 10: Vikengatan Ja Långsele 2: Fridhemsvägen Ja Långsele 3: Stationsgatan Ja Långsele 3: Hamrevägen Ja Hamre 4: Villa-/Ärebo-/Tvärvägen Nej Hamre 4: Ärebo Ärebovägen Ja Vik 7: Graningebyn Viksmon Ja Vik 7: Viksmon Ja Östergransjö 20: Helgumsgården G:a Brov Ja Östergransjö 3: Centrumvägen Ja Östergransjö 3: Strandvägen 2,4, Ja Östergransjö 18: Helgums skola Skolv Ja Ödsgård 14: Byvägen 10-18, Nej Ödsgård 14: Byvägen Ja Ödsgård 14: Edselegården Byvägen Ja Ramsele-Nyland 2: Centrumvägen 2, Ja Ramsele-Nyland 2: Centrumvägen 3-7, Nej Ramsele-Nyland 2: Centrumvägen Nej Ramsele-Nyland 8: Bergelsvägen 3 A-C 1969 Ja Ramsele-Nyland 8: Krokvägen 2-6, Tallvägen Nej Ramsele-Nyland 8: Krokvägen Nej Ramsele-Nyland 1: Hagavägen Nej Ramsele-Nyland 2: Storgatan 18 A-C 1974 Ja Ramsele-Nyland 2: Läkarvägen Ja Ramsele-Nyland 1: Storgatan 10 A-C 1958 Ja Ramsele-Nyland 2: Nipgården Ja Ramsele-Nyland 1: Tingsvägen Ja Ramsele-Nyland 1: Torggatan 1,3, Ja Ramsele-Nyland 1: Torggatan Ja Ramsele-Nyland 1: Storgatan Ja Krången 2: Kyrkvägen 2, Ja Krången 2: Ängsvägen Ja Junsele-Krånge 2: Björnsväg Ja Junsele-Krånge 2: Björnsväg Ja Junsele-Krånge 27: Ringvägen Nej Junsele-Krånge 7: Trädgårdsvägen Ja Junsele-Krånge 7: Gunillavägen 4, Ja Junsele-Östanbäck 1: Gunillagården Ja Ådalsliden-Kyrkojord 17: Pelle Molins väg 3, Ja Näsåker 3: :1 Gökvägen Ja Näsåker 3: :2 Orrvägen Ja Näsåker 3: Gökvägen 8 A-D Ja Näsåker 12: Orrvägen 1, Ja Näsåker 12: Storgatan Ja Näsåker 2: Ängsvägen 28,30, Ja Undrom 3: Kalknäsvägen Nej Valla 3: Vallänge 102, 104, Nej * Normalårskorrigerat med energi-index 6

9 NÖJD KUND UNDERSÖKNING Under året har bolaget gjort en nöjd kund undersökning. En enkät med 43 frågor skickades ut till 375 hyresgäster på 11 bostadsområden på olika orter. Svar erhölls från 180 hyresgäster, dvs 48 % svarsfrekvens, vilket vi bedömer väldigt bra. Frågorna avsåg olika områden såsom bemötande från personal, hur nöjd man är med lägenhetens standard och fastighetens skötsel mm. Diagrammen härintill visar på hur de svar man fick fördelat sig mellan alternativen mycket nöjd till mycket missnöjd. Vår tolkning är att det är ett bra utfall, dvs vi har många nöjda kunder, vilket är ett av våra huvudmål. I Sollefteå, Långsele, Näsåker, låg man på 90 % och över i nöjdhet. I Ramsele och Junsele låg man under 90 %. Snittet för nöjdheten låg totalt på 89 % och vårt mål är satt till minst 90 %. Hej Hyresgäst! Hur nöjd är du med Solatum Hus&Hem AB som hyresvärd? Här får du chansen att framföra Din åsikt till oss. Allmänna frågor om Dig som svarar Ålder under 50 år mellan 50 och 70 år över 70 år Har varit hyresgäst hos Solatum Hus&Hem mindre än 2 år mer än 2 år Enmanshushåll ja nej Har tillgång till Internet i lägenheten Mitt postnummer är nej ja, via mitt fasta telefonabonnemang ja, via mobilt abonnemang ja, via Vidare till Dina åsikter Vi får jobba på! Helhetsbedömning Nöjda Missnöjda Mycket nöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket missnöjd Varken eller Vet ej Nöjd med fastighetsskötare Nöjd med kontorspersonal Lägenheten Åtgärdande av fel, reparationer Tvättstugan 133 Säkerhet och trygghet

10 FEMÅRSÖVERSIKT Ur verksamheten år Belopp i kkr Soliditet = Eget kapital Totalt kapital Nettoomsättning (ägda) Nettoomsättning (inhyrda) Underhållskostnad (ägda) Finansiell nettokostnad Redovisat resultat Eget kapital Balansomslutning Skulder till kreditinstitut Soliditet 5,6% 9,0% 8,5% 7,9% 7,2% Investeringar Vakansgrad per ,6% 5,8% 5,4% 3,5% 5% Antal ägda uthyrningsobjekt Bostäder Lokaler Bilspår på nysnö Vakansgrad = Antal vakanta lägenheter Totalt antal uthyrningsbara lägenheter Ytor i kvm - ägda uthyrningsobjekt Bostäder Lokaler Totala ytor varav ytor med kallhyra Ytor i kvm - förvaltningsobjekt Bostäder Ytor i kvm - inhyrda Bostäder Lokaler Totala ytor Tillsvidareanställda heltid per Tillsvidareanställda deltid per Medelantal anställda FÖRBRUKNING - verklig avseende ägda fastigheter Trapphuspelargoner Förbrukning Vatten Uppvärmning Övrig el Totalt för kbm kwh kwh Förbrukning gröna nyckeltal se även sid 5 8

11 SAMORDNAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Från januari 2004 förvaltar bolaget via ett hyresavtal kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, brandstationer etc. Gällande avtal benämns och gäller i 5 år from 1 januari 2009 och förlängs 2 år i sänder om inte uppsägning sker. I hyran ingår kostnad för underhåll, vilken för 2009 är beräknad till 77 kr/kvm för skolor samt förskolor och 70 kr/kvm för övriga fastigheter. Denna del av hyran är öronmärkt till respektive fastighets underhåll och är en skuld i den mån de inte nyttjas. Det medför att bolaget inte kan styra resultatet genom att utföra mer eller mindre underhåll. Av avtalet framgår även att förvaltningen av de kommunala fastigheterna inte får innebära någon ekonomisk belastning för bolagets övriga verksamhet. Av den anledningen skall därför intäkter och kostnader redovisas skilt från bolagets övriga verksamhet. Den hyresåterbäring som bolaget kunnat lämna till kommunen för 2007 på kkr samt för 2008 på 237 kkr har kommunen beslutat att bolaget fått använda till energieffektiviseringsåtgärder. Beslutet avseende återbäringen på 237 kkr, kom alldeles i slutet av året, så planerad åtgärd som utförts installation av energidirigent hann inte för året ge något utfall. De åtgärder som gjorts för de erhållna kkr, beräknas ha gett minskad energiförbrukning under 2009 med kwh, vilket lett till en kostnadsminskning på 120 kkr. Kommunen har beslutat att det utfall effektiviseringen gett får återgå till bolaget för att investeras i ytterligare energieffektiviseringsåtgärder. Den återbäring som ges för 2009 på 120 kkr avser att finansiera byte av motorvärmare i västra. För såväl inhyrda som ägda fastigheter har kwhpriset (undantaget finansiella extrakostnader pga el-ändet HBV/ Bergen Energi) legat på en marginellt högre nivå än I snitt har det rena kwhpriset för inhyrda fastigheter legat på 56,33 öre (2008=55,69) och för ägda fastigheter 70,61 öre (2008=68,84). När det gäller räntenivån har den korta räntan legat på en extremt låg nivå under Bolagets snittränta vid årets ingång var 3,79% och vid årets utgång uppgick snitträntan till 2,74%. Slutlig räntekostnad för året kom därför att bli betydligt lägre än ursprunglig beräkning. Känslighetsanalys ägda fastigheter (på helårsbasis). Förändring Vakansgrad +/- 1 % Rörlig ränta +/- 0,45% Snittränta +/- 0,17% Elpris/kWh +/- 8 öre Bränslekostnader +/- 5% Kommunala taxor +/- 9% resultateffekt 600 kkr 600 kkr 600 kkr 600 kkr 600 kkr 600 kkr Upp eller ner? För inhyrda fastigheter är kostnaden per kwh lägre eftersom kostnaden utgörs av ett pris utan moms. En förändring av elpriset med 6,4 öre exkl moms är detsamma som 8 öre inkl moms. Känslighetsanalys inhyrda fastigheter (på helårsbasis). KÄNSLIGHETSANALYS Bolagets kostnader samt intäkter är beroende av omvärlden. Befolkningsstruktur och antal innevånare i kommunen påverkar hyresintäkter samt kommunala taxor. Elprisets (kwhpris) utveckling och nivå har stor betydelse för bolagets kostnader samt resultat. Förändring Elpris/kWh inhyrda + 6,4 öre Löneökning inhyrda +2,5 % resultateffekt 600 kkr 390 kkr OUTHYRT Bolagets mål är att komma ner i en rimlig vakansgrad på 4 % dvs 96 % i uthyrning. Vid årets ingång var uthyrningen 94,2% och vid årets utgång var uthyrningen 95,4%. Tabellen nedan visar vakanserna vid årets slut Orter Antal lägenheter Vakanta *Rum 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK+ Andel Sollefteå 554 (558) 4 (6) % Långsele 122 (122) 9 (5) % Graninge 7 (7) 0 (1) % Helgum 25 (32) 6 (7) % Edsele 31 (32) 11 (10) % Ramsele 162 (162) 16 (20) % Junsele 92 (92) 4 (8) % Näsåker 52 (52) 7 (5) % Resele-Forsmo - (23) - (10) Undrom 25 (25) 0 (2) % Summa (1 105) 57 (74) % Särskilt boende 173 (173) 0 Summa totalt (1 278) 57 Totalt per objekttyp * Avser studentrum samt elevrum. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Solatum Hus&Hem AB får härmed avgiva följande förvaltningsberättelse för 2009 års verksamhet. INVESTERINGAR Bolagets investeringar i fastigheter under året uppgår till 433 kkr. I Ramsele på Änget har de översta balkongerna försetts med tak. På Storgatan 10 i Ramsele har ett uteförråd byggts, vilket hör samman Uteförråd Storgatan 10, Ramsele med att förrådsutrymme inne i fastigheten för något år sedan gjordes om till tvättstuga. På Herrgården i Sollefteå har ett lusthus uppförts. Planerna är att ett lusthus även skall uppföras på kvarteret Tuvan under Nytt lusthus, Herrgården Avseende inventarier uppgår gjorda investeringar till ca 58 kkr och det som införskaffats är främst städmaskiner. GARANTI Kommunfullmäktige beslutade juni 2004, efter begäran från styrelsen, att lämna bolaget garanti om 20 miljoner fram till Garantin är riktad mot fyra bostadsområden och gäller under förutsättning att bolagets egna resultat inte klarar en sådan nedskrivning. Under 2007 beslutade kommunstyrelsen att infria den beviljade garantin för fastigheterna Sand 3:32 i Forsmo och Gåsnäs 1:34, 1:36 i Resele. Försäljningen avseende dessa avslutades under 2009 och garantilikvid erhölls med kkr. Under december 2009 beslutade kommunstyrelsen att inom angiven garanti bevilja kkr avseende Östergransjö 3:35 mfl. i Helgum. I enlighet med beslut sker dock utbetalning av beviljat garantibelopp, först när försäljningen är avslutad. Kalkylperioden omfattar tio år, inkl restvärde år elva. Inflationen antas bli 2% per år under hela kalkylperioden. Hyresnivån utgår från hyror januari 2010 och utvecklingen är oförändrad under kalkylperioden. Drift och underhållskostnader har beräknats till 397 kr/kvm + 85 kr/kvm för bostäder och 295 kr/kvm + 85 kr/kvm för lokaler. Kostnadsutvecklingen antas oförändrad under perioden. Kalkylräntan varierar mellan 9,5 och 11,5% beroende på risk. Vakansgraden beräknas till 5% för bostäder och 7,5% för lokaler. Direktavkastningskravet för bostäder ligger på 7,5% och för lokaler på 9,5%. Värderingen ger under ovanstående förutsättningar ett kollektivt marknadsvärde på ca kkr (3.560 kr / kvm). Det bokförda värdet på dessa fastigheter är per ; kkr (2.865 kr/kvm). Värderingen indikerar att fastigheternas beräknade marknadsvärde per ort (dvs. en kollektiv geografisk värdering per ort) ligger i nivå med det bokförda värdet. En strikt post-för-post-värdering dvs. det lägsta värdet av bokfört värde kontra marknadsvärde leder till ett lägre värde. Styrelse och VD anser att bolagets fastigheter kan värderas ortsvis då de består av liknande byggnader med ett betydande inbördes samband samt förenade med likvärdiga risker. När det gäller hyresavtal tecknade med kommunen för större enheter såsom servicehus och skolor är överenskommelsen att dessa objekt är speciellt anpassade för sitt ändamål. Sägs avtalet upp innan investeringen är avskriven, måste detta lösas mellan parterna. Denna överenskommelse medför att bolaget undantar dessa objekt när det gäller prövning av nedskrivningsbehov som i vanliga fall uppstår vid en förestående uppsägning och osäker framtid. VÄRDERING AV FASTIGHETERNA Bolaget har använt det internetbaserade analysverktyget Datscha för värdering av de fastigheter, där kommunen inte är huvudsaklig hyresgäst. (Kommunen ses som huvudsaklig hyresgäst i servicehus, särskilt boende samt skolor.) Vid jämförelse med marknadsvärdering via konventionella metoder och kalkylmodeller får en värdering via Datscha anses vara mer översiktlig och medföra en något större osäkerhetsmarginal. FÖRVÄRV AVYTTRINGAR Inga förvärv har gjorts under året. Följande fastigheter har dock försålts; Sollefteå Gåsnäs 1:34 och 1:36, Resele. Sollefteå Sand 3:32, Tallmovägen Forsmo. RESULTATDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust, kr överföres i ny räkning. Marknadsvärdet avser det mest sannolika pris vid en försäljning på öppna marknaden vid en viss tidpunkt. Värderingen har skett med nedanstående antaganden och förutsättningar: 10

13 RESULTATRÄKNING (belopp i kkr) Not Hyresintäkter ägda Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 3, Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto ägda Hyresintäkter inhyrda Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 4, Underhållskostnader Driftnetto inhyrda Avskrivningar Nedskrivningar Bruttoresultat Centrala adminstrationskostnader ägda Centrala administrationskostnader inhyrda Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat

14 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Andel i HBV Deposition HBV för elavtal Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter - olja Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordran Sollefteå Kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Aktiekapital aktier Ansamlad förlust / Fritt eget kapital Balanserat resultat Aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för strukturkostnader Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter för egna förpliktelser 16 Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse Fastigo

16 KASSAFLÖDESANALYS (belopp i kkr) Den löpande verksamheten Röreleseresultat Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst Reaförlust - - Strukturkostnader Pensionskostnader - - Erhållna räntor och räntebidrag Betalda räntor och liknande Utbetald inkomstskatt - - Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av förråd Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utbetalningar för ombyggnad av fastigheter Utbetalningar för förvärv av inventarier Inbetalningar till (-) från(+) finansiell tillgång Inbetalningar från försäljning Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Lösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut (se not 12)

17 BOKSLUTSKOMMENTAR Allmänna redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad i kkr, där annat ej är angivet. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisk har därvid beaktats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Bolaget har både temporära skillnader och underskottsavdrag. Med hänvisning till ovanstående förutsättningar har något värde av skattefordran inte redovisats i årets bokslut. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Mellanhavanden mellan bolaget och ägaren Sollefteå Kommun redovisas under kortfristiga fordringar-fordran Sollefteå Kommun. Noter till resultaträkning NOT 1 -Hyresintäkter ägda Bostäder Lokaler Garage Parkeringsplatser NOT 2 - Övriga förvaltningsintäkter Återvunna kundförluster, kraversättningar Övrigt NOT 3 - Driftskostnader Fastighetsskötsel Fora premiereduktioner Reparationer Bränslekostnader Sopor Vatten Fastighetsel Försäkring Hyresförluster Administration Del av ovan som beräknas tillhöra central administration Kabeltv, hyresgästföreningen, övrigt Uppgifter om personal samt ersättningar till styrelse och revisorer Medelantalet anställda Antal anställda varav män

18 Redovisning av könsfördelning i företagsledning Styrelsen Varav kvinnor 3 3 Övriga ledande befattningshavare 1 1 Varav kvinnor 0 0 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 6,8% 7,4% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer = långtidssjukfrånvaro 76% 63% Sjukfrånvaro fördelad efter kön (sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid) - sjukfrånvaro för män 8,1% 8,2% - sjukfrånvaro för kvinnor 5,8% 6,8% Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori (sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid) - 29 år eller yngre 2,1% 2,3% år 5,2% 4,4% - 50 år eller äldre 8,1% 10,2% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (2 123) (1 938) Av bolagets pensionskostnader avser 380 kkr (679 kkr) styrelse och VD samt tidigare VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelse till tidigare VD uppgår till 0 kkr (0 kkr). Avgångsersättning För nuvarande VD gäller vid uppsägning från bolagets sida, 12 månaders uppsägningstid. Utöver lön under uppsägningstiden är VD berättigad till en ersättning uppgående till en årslön. Ersättning till revisorer KPMG -Revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag - 28 Lekmannarevisorer Revisionsuppdrag

19 NOT 4 - Avtal med kommunen inhyrda fastigheter Bolaget förvaltar via hyresavtal benämnt kommunens skolor, förskolor, brandstationer etc. Bolaget kallhyr kommunens fastigheter - se specifikation sid 25. Kommunen återhyr sedan nämnda lokaler med underhåll, media, fastighetsskötsel, lokalvård etc. I hyresavtal är en del av hyran öronmärkt för underhåll. Har erhållen hyra för underhåll inte använts för underhåll under året - skall detta belopp skuldföras och nyttjas kommande år. Ovan innebär att bolaget ej kan påverka sitt resultat genom att utföra mer eller mindre underhåll på kommunens fastigheter. Inhyrda kommunala lokaler Hyresintäkt drift Hyresåterbäring Hyresintäkt för underhåll Ersättning för lokalvårdstjänster Fastighetsskötsel, lokalvård Fora premiereduktioner Reparationer Bränslekostnader och el Sopor Vatten Administration, avskrivningar Del av ovan som beräknas tillhöra central administration Övrigt larm, självrisk Hyreskostnad kommunen Underhållskostnader -nedlagd kostnad Underhållskostnader -förändring skuld (ökning(+)/minskning (-)) Sammanställning resultat inhyrda fastigheter Hyresintäkter Driftskostnader exkl jämförelsestörande poster Underhåll Driftnetto exkl jämförelsestörande poster Centrala administrationskostnader Resultat Jämförelsestörande poster: premiereduktioner FORA Resultat NOT 5 - Avskrivningar Byggnaderna avskrivs enligt plan. Avskrivningen beräknas på byggnadens anskaffningsvärde och avskrivs procentuellt utifrån bedömd kvarstående nyttjandetid - mer än 50 år, högst 50 år eller högst 30 år. Avskrivning sker utifrån denna bedömning med 1%, 2% eller 3,33% (föregående år - samma princip). Lokaldelar i servicehus och skolor skrivs av med 3% (föregående år 3%). Markanläggningar avskrivs enligt plan med 5% på anskaffningsvärde. Avskrivning har skett från ianspråktagande/färdigställande. Inventarierna har avskrivits enligt upprättad plan, där avskrivningstiden är 5 år. 17

20 Av avskrivning på totalt kkr ( kkr) redovisas 301 kkr (382 kkr) under fastighetsskötsel och 112 kkr (174 kkr) under administration. Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Byggnader Markanläggningar Anslutningsavgifter Summa avskrivningar NOT 6 - Övriga rörelseintäkter Avser utförda tjänster, lokalvård i ej inhyrda lokaler samt vaktmästeri utöver fastighetsskötsel. NOT 7 - Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehavs via operationell leasing inga inga Räkenskapsårets leasingkostnader exkl lokalhyror Noter till balansräkning Not 8- Byggnader och Mark Ingående ack. anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar, rivningar Omklassificeringar (från pågående ny- och ombyggnader) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar enligt plan för byggnader Försäljningar, rivningar Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ack nedskrivningar på anskaffningsvärdet Avgår: Ack nedskrivning på avyttrad tillgång Återföring av tidigare nedskrivningar Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) * - Utgående ackumulerade nedskrivningar (anskaffningsvärde) * varav nyttjad avsättning strukturkostnader Utgående bokfört restvärde Totala taxeringsvärden därav taxeringsvärde tomtmark Specifikation per fastighet se sidorna

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002 Slå dig ner hos oss förbo årsredovisning 2002 Förbo årsredovisning 2002 Viktiga händelser under 2002... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Finansiell femårsutveckling... 6 Resultaträkningar... 7 Kassaflödesanalyser...

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer