Tid: kl Härnösand Sammanträdesrum Furan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: 2015-01-14 kl. 09.15-14.50. Härnösand Sammanträdesrum Furan"

Transkript

1 1-12 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Gun-Marie Sjölander HSN1 1(17) Tid: kl Plats: Landstingets kansli Härnösand Sammanträdesrum Furan NÄRVARANDE Ledamöter Ewa Back (S) Annicka Burman (V) Andreas Sjölander (S) Karin Nordin (S) Lars Åström (S) Susanne Lindahl (S) Sven-Åke Sjödin (S) Stig Grip (M) Helén Östmar Rosdahl (M) Roger Byström (C) Sarah Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare Birgitta Liivlaid (V) Birgitta Häggblad (S) Ordförande Vice ordförande för Kenneth Challis (V) för Daniel Engström (SD) Övriga ersättare John Åberg (S) Gun Olofsson (S) Monica Andersson (S) Zofia Henriksson (M) Tjänstemän Peter Löthman Gun-Marie Sjölander Sekreterare

2 Inför sammanträdet presenterade nämndsledamöter och ersättare sig och sina respektive uppdrag. Därefter presenterade nämndsekreteraren sig och lämnade information om praktiska frågor. Följande tjänstemän presenterade sig och sin verksamhet: Förvaltningschef Landstingets kansli Inger Bergström HR-direktör Victoria Sjöbom Hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Löthman Verksamhetschef Hörselvården Margareta Tovetjärn Norlin Förvaltningschef Specialistvården Västernorrland Margareta Berglund Rödén Information lämnades om följande aktuella ärenden: Redovisning av de 5-6 minst belastade jourlinjerna, belastning och kostnad: Margareta Berglund Rödén Växelstängning av BB/förlossning i Sollefteå och i Örnsköldsvik under jul och nyår, redovisning av antalet födslar: Margareta Berglund Rödén Medel för patientsäkerhetsarbete 2015: Peter Löthman Nationell rekommendation gällande assisterad befruktning samt införande av PGD, redovisning av bedömd kostnadsökning: Samordnare Lennart Moberg 1 Val av justerare att utse Stig Grip (M) att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslista Följande ärenden tillkommer: Kurser och konferenser och Önskemål om studiebesök och utbildning. att med ovan nämnda kompletteringar fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

3 Val av sekreterare i Hälso- och sjukvårdsnämnden Diarienummer: 15HSN21 Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden och dess utskott. Av reglementet framgår att nämndens sekreterare ska utses av nämnden på förslag från landstingsdirektören. Landstingsdirektören föreslår att Gun-Marie Sjölander utses till sekreterare i Hälso- och sjukvårdsnämnden till och med den 31 december Beslut att utse Gun-Marie Sjölander till sekreterare i Hälso- och sjukvårdsnämnden till och med den 31 december 2018.

4 Generell närvarorätt vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden Diarienummer: 15HSN20 Ärendeansvarig: Anders L Johansson Handläggare: Inger Bergström Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden och dess utskott. Landstingsdirektören har i egenskap av landstingets ledande tjänsteman rätt att närvara vid nämndens sammanträden. Därutöver föreslås att följande tjänstemän har generell närvarorätt vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden: Biträdande landstingsdirektören, förvaltningschefen för landstingets kansli, ekonomi- och finansdirektören, HRdirektören samt hälso- och sjukvårdsdirektören. Beslut att medge biträdande landstingsdirektören, förvaltningschefen för landstingets kansli, ekonomi- och finansdirektören, HR-direktören samt hälso- och sjukvårdsdirektören rätt att närvara vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden.

5 Redovisning av de 5-6 minst belastade jourlinjerna, belastning och kostnad Diarienummer: 14HSN853 Ärendeansvarig: Margareta Berglund Rödén Ärendebeskrivning På Hälso- och sjukvårdsnämnden möte den 19 november 2014 lämnades en redovisning av specialistvårdens jourlinjer i länet och dess belastning. Nämnden beslutade att uppdra åt landstingsdirektören att till nämndsmötet i januari 2015 redovisa de 5-6 minst belastade jourlinjerna, deras respektive belastning och kostnad. Förvaltningschefen för Specialistvården Västernorrland Margareta Berglund Rödén lämnar en muntlig redovisning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 november 2014, 141 med bilagor, bilaga 1 Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 november 2014, 141 Beslut att lägga informationen till handlingarna.

6 Växelstängning av BB/förlossning i Sollefteå och i Örnsköldsvik under jul och nyår, redovisning av antalet födslar Diarienummer: 14HSN1021 Ärendeansvarig: Margareta Berglund Rödén Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades den 19 november 2014 om förslag på växelstängning av BB/förlossning i Sollefteå och i Örnsköldsvik under 4 veckor över jul och nyår. Nämnden beslutade att uppdra åt landstingsdirektören att till nämndsmötet i januari 2015 återkomma med en redovisning av antalet födslar under de två stängningsperioderna samt att till nämndsmötet i februari eller mars 2015 redovisa besparingseffekterna. Förvaltningschefen för Specialistvården Västernorrland Margareta Berglund Rödén lämnar en muntlig redovisning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 november 2014, 140, bilaga 2 Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 november 2014, 140 Beslut att lägga informationen till handlingarna.

7 7 Medel för patientsäkerhetsarbete 2015 Diarienummer: 14HSN1073 Ärendeansvarig: Monika Johansson Handläggare: Per Skude, Lena Alexandersson Ärendebeskrivning Enligt beslut i Landstingsstyrelsen 2012 har medel avsatts i tilläggsbudget för patientsäkerhetsarbete Det för både landstingsövergripande arbete och som verksamheterna kan söka till riktat patientsäkerhetsarbete. Tilldelningen för 2014 var 12 miljoner. Utifrån besluten om tilldelning beviljades kronor för centrala projekt och verksamhetsprojekt som ökade jämfört med tidigare år. Totalt konsumerades kronor. Av olika anledningar kunde några av de beviljade projekten inte genomföras och några försenades. Den vanligaste orsaken som angivits är vakanser/personalbrist. Enligt beslut i Landstingsfullmäktige 2014 avsätts medel för patientsäkerhetsarbete med 10 mkr för respektive 2015, 2016 och Fördelning för 2015 Medel för patientsäkerhetsarbete 2015 är framtagna utifrån 2014 års arbete och 2015 års prioriteringar i antagna Målsättningar för patientsäkerhetsarbete under 2015 Traditionellt har medel för patientsäkerhetsarbetet delats upp i två delar. Centralt avsatta medel avsedda att stödja landstingsgemensamma aktiviteter och en större del från vilken verksamheterna fritt kunnat söka medel för patientsäkerhetsarbete. Rekommendationen har varit att medlen ska stödja de målsättningar för patientsäkerhetsarbete som beslutats i vårdgivarnämnderna, men frihet har funnits för verksamheterna att själva utifrån egna erfarenheter och behov formulera projekt för patientsäkerhetsarbete. Denna huvudinriktning kvarstår En förändring inför 2015 jämfört med tidigare år som behöver beaktas är att den nationella överenskommelsen om ökad patientsäkerhet med åtföljande stimulansmedel avslutades Flera av de i satsningen framtagna arbetsrutiner och instrument som tillgängliga databaser och ITstöd, ska övergå i respektive vårdgivares rutinarbete. Fördelning av de 10 miljonerna föreslås fördelas med kronor till centrala medel och kronor till verksamheterna att söka. Beslutsunderlag Målsättningar för patientsäkerhetsarbetet under 2015, bilaga 3 Medel för patientsäkerhetsarbete 2015, bilaga 4

8 Beslut att föreslå landstingsstyrelsen att beslutad målsättning för patientsäkerhetsarbete 2015 ligger till grund för landstingsstyrelsens fördelning av avsatta Medel för patientsäkerhetsarbete under 2015 ; att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra beslutade åtgärder; samt att sammanfattning av patientsäkerhetsarbetets resultat rapporteras till nämnderna senast februari 2016 och är underlag för vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse för 2015 års verksamhet. Delges Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Förvaltningschef landstingets kansli Kvalitets- och patientsäkerhetschef Enhetschef för Folkhälsa och Vårdval Enhetschef för Hälso- och sjukvårdsadministration Vårdområdesdirektörer/Primärvårdsdirektör Chefläkare

9 Nationell rekommendation gällande assisterad befruktning samt införande av PGD, redovisning av bedömd kostnadsökning Diarienummer: 14HSN888 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Lennart Moberg Ärendebeskrivning Inledning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 december 2014, 161 att utifrån arbetsutskottets förslag, den 10 december 2014, 117 se positivt på den av Norrlandstingens Regionförbunds, NRF:s avgivna rekommendationen vad avser Preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD. Mot bakgrund av att de ekonomiska konsekvenserna av införandet av det rekommenderade regelverket för In-vitro fertilisering, IVF samt införandet av PGD är oklara beslutade nämnden vidare att uppdra till landstingsdirektören att till nämndens första sammanträde 2015 återkomma med en redovisning gällande den bedömda kostnadsökningen. Bakgrund Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s styrelse beslutade den 14 november 2014 om en nationell rekommendation gällande enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning, se bilaga. Förbundsdirektionen för NRF behandlade vid sitt sammanträdeden 2 december 2014 ifrågavarande rekommendation samt förslag att införa, Preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD i norra regionen. Bakgrunden till ifrågavarande rekommendation är att SKL på uppdrag av SKL:s sjukvårdsdelegation 2012 inledde ett arbete med en utvidgad kartläggning inom området assisterad befruktning. Uppdraget resulterade i ett senare skede i Vävnadsrådets rapport, Assisterad befruktning Uppföljningsrapport med definitioner och utvecklingsområden, maj 2014 som skickades ut på remiss till landstingen/regionerna under sommaren Resultatet av det tidigare arbetet tillsammans med synpunkterna från remissinstanserna ligger till grund för rekommendationen ifråga. De rekommendationer som föreslås ligger helt i linje med de förslag som remitterats till landstingen. Samtliga 20 landsting som besvarat remissen var positiva till en harmonisering av regelverket kring assisterad befruktning. Landstinget Västernorrland avgav också ett positivt remissvar.

10 Dagens regelverk vad gäller assisterad befruktning och behandling mot barnlöshet är gemensamt för hela norra sjukvårdsregionen. Norra regionen har emellertid av prioriteringsskäl, haft ett striktare regelverk jämfört med övriga landet. Rekommendationen i korthet Den nationella rekommendationen innebär i korthet att: Landstingsfinansierad assisterad befruktning erbjuds till par utan gemensamma eller adopterade barn. Vårdgarantin är tillämplig för offentligt finansierad assisterad befruktning. En övre åldersgräns på den behandlade kvinnan som innebär att behandling ska startas före kvinnans 40 års dag. Motsvarande åldersgräns för partner är 56 år. Tre IVF-behandlingar med stimulering, ägguttag och införandet av embryo, kan genomföras om detta är medicinskt motiverat. Utöver detta utförs införandet av befruktade ägg/embryon. Sex behandlingar med intrauterin insemination (spermiedonation, AID), alternativt kan en kombination av AID och IVF med donerade spermier IVF-D erbjudas. Om IVF-behandling resulterar i embryon av god kvalitet kan dessa frysförvaras. I första hand skall samtliga frysförvarade embryon återföras innan ny behandling med fertilitetsstimulerande hormoner påbörjas. Ställningstagande PGD PGD används för par som bär på anlag för en genetisk betingad sjukdom och som löper relativt stor risk att föda barn som drabbas av sjukdomen. Med hjälp av PGD kan man innan embryon placeras in i livmodern, avsevärt minska risken för att fostret bär på sjukdomen och abort behöver inte tillgripas vid en senare tidpunkt. PGD erbjuds vid två sjukhus i landet: Huddinge och Sahlgrenska. Det utökade antalet försök med IVF får konsekvenser för tidigare ställningstagande i norra regionen att inte använda PGD som metod för fosterdiagnostik, eftersom lyckande-frekvensen ökar med antalet försök. I och med tre försök erbjuds vid konventionell IVF så bör även upp till tre PGDförsök erbjudas. I nuläget saknas nationella riktlinjer avseende indikation för PGD. I avvaktan på sådana riktlinjer föreslås att de par som blir aktuella för behandling diskuteras vid en regional multidisciplinär konferens.

11 Regelverket avseende behandlingsbegränsning beträffande PGD kan i övrigt i stora stycken följa regelverket som gäller assisterad befruktning vid infertilitet (medicinska grändsdragningar avseende ålder, BMI, m.m.). Ekonomiska konsekvenser för Landstinget Västernorrland Framförallt innebär erbjudandet om upp till tre IVF-behandlingar (där frysåterföringar inte räknas in utan får genomföras därutöver) ett ökat ekonomiskt åtagande motsvarande en 40 procentig ökning av budgeten för behandling. Därtill bedöms kostnaden för införandet av PGD även påverka höja kostnadsnivån för landstinget. Chefssamrådet för Kvinnosjukvården i norra regionen har beräknat kostnadsökningen för ändrade regler för IVF till 2,4 miljoner kronor för hela sjukvårdsregionen i nuläget cirka 6 miljoner kronor till cirka 8,4 miljoner kronor/år. Kostnaden för PGD beräknas till drygt 0,7 miljoner kronor/år för hela norra regionen. Noteras bör att viss osäkerhet råder härvid eftersom behovet inte till fullo är möjligt att beräkna då PGD tidigare inte erbjudits. För Landstinget Västernorrland innebär detta en bedömd kostnadsökning om cirka 0,9 miljoner kronor/år. Ifrågavarande kostnadsökning bedöms inte kunna inrymmas inom Specialistvårdens Vårdområde Opererande specialiteters budget varför nämnden anhåller hos Landstingsstyrelsen om kostnadstäckning för 2015 motsvarande 0,9 miljoner kronor/år, samt att förändringen beaktas i kommande planeringsarbete inför budget Beslutsunderlag Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 december 2014, 161 med bilagor, bilaga 5 Yrkande Andreas Sjölander (S) yrkar för majoriteten att nämnden beslutar om återremiss av följande skäl: Ärendet bör kompletteras med information kring omfattningen, d.v.s. antalet par som årligen använt sig av IFV (de senaste tre åren) kvalitetssäkring av merkostnaden definition av par (enbart heterosexuella eller också samkönade?) Vidare är det också naturligt att ärendet bereds av det nya arbetsutskottet innan beslut fattas i nämnden. Nämnden beslutar enligt förslaget.

12 Beslut att återremittera ärendet av följande skäl: Ärendet bör kompletteras med information kring omfattningen, d.v.s. antalet par som årligen använt sig av IFV (de senaste tre åren) kvalitetssäkring av merkostnaden definition av par (enbart heterosexuella eller också samkönade?) Vidare är det också naturligt att ärendet bereds av det nya arbetsutskottet innan beslut fattas i nämnden. Delges Margareta Berglund Rödén Karin Rapp Marju Dahmoun Peter Löthman Margareta Tufvesson Bengt Einarsson Lennart Moberg

13 Val av ledamöter och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Diarienummer: 15HSN18 Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden och dess utskott. Följande nomineringar har inkommit: Ewa Back (S) Annicka Burman (V) Andreas Sjölander (S) Stig Grip (M) Roger Byström (C) ordförande vice ordförande Ersättare Karin Nordin (S) Jakob Norstedt-Moberg (MP) Sarah Karlsson (FP) Beslut att till ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott utse: Ewa Back (S) tillika ordförande, Annicka Burman (V) tillika vice ordförande, Andreas Sjölander (S), Stig Grip (M) och Roger Byström (C); samt att till ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott utse: Karin Nordin (S), Jakob Norstedt-Moberg (MP) och Sarah Karlsson (FP).

14 Val av ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola) Diarienummer: 15HSN19 Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden ska utse tre ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola). Ordförande och vice ordförande i nämnden är självskrivna ledamöter och oppositionen ska utse en ledamot. Följande nominering har inkommit: Roger Byström (C) Förslag till beslut att utse Ewa Back (S), Annicka Burman (V) och Roger Byström (C) till ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola). Delges Kommunförbundet Västernorrland

15 Kurser och konferenser Diarienummer: 15HSN45 Aktuell konferens Ordförande Ewa Back (S) presenterar följande gemensamma inbjudan från Landstinget Västernorrland och kommunerna i länet: Resultatkonferens i satsningen Bättre liv för våra sjuka äldre den 5 februari 2015 i Härnösand, bilaga 6. Beslut att anmäla följande deltagare till konferensen: Susanne Lindahl (S), Birgitta Häggblad (S), Karin Nordin (S), Roger Byström (C) och Sarah Karlsson (FP). Vid deltagande i konferensen utbetalas utbildningsarvode, förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

16 12 Önskemål om studiebesök och utbildning Nämnden lämnar förslag på önskemål om studiebesök och utbildning.

17 Vid protokollet Gun-Marie Sjölander Justeras Ewa Back Stig Grip

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Sven-Åke Vest att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Sven-Åke Vest att jämte ordförande justera dagens protokoll. PROTOKOLL 1 7 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-01-27 16LS5 1(7) Tid: 2016-01-27 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Lars-Olof Olsson (S) Lars-Erik Nordin

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Tid: kl

Tid: kl Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Maria Öhman 2016-08-31 16HSN1 1(18) Tid: 2016-08-31 kl. 09.15-16.30 Plats: Landstingets kansli Mötesrum: Furan NÄRVARANDE Ledamöter Ewa Back (S) Ninni Smedberg

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli 2015-04-28 15LS1 1(5) Tid: 2015-04-28 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson

Läs mer

Tid: kl

Tid: kl Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Maria Öhman 2016-02-16 16HSN1 1(21) Tid: 2016-02-16 kl. 09.15-17.20 Plats: Landstingets kansli Mötesrum Furan NÄRVARANDE Ledamöter Ewa Back (S) Annicka Burman

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

PROTOKOLL Tid 1 februari Närvård Härnösand. Plats NÄRVARANDE

PROTOKOLL Tid 1 februari Närvård Härnösand. Plats NÄRVARANDE Patientnämnden Etiska nämnden 2017 02 01 2017 2A 1(12 Tid 1 februari 2017 Plats Närvård Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter: Elisabeth Unander (S) Lennart Johansson (V) Zeth Olsson (S) Elsy Lidblom (S) Bo-Anders

Läs mer

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden I II ~ Landstinget DALARNA %'llaga AU q (04 A BESLUTSUNDERLAG La n dsti ngsstyrelsens Datum 2014-08-25 1 (3) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/01747 Uppdnr 850 2014-08-25 Svar på remiss från SKL -

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Anders Gäfvert att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Anders Gäfvert att jämte ordförande justera dagens protokoll. PROTOKOLL 13 20 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-09-27 16LS5 1(8) Tid: 2016-09-27 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Lars-Erik Nordin (C) Maj-Lis

Läs mer

Tid: 2015-06-23. Härnösand NÄRVARANDE 2015-06-23 15LS1 1(8) Ledamöter

Tid: 2015-06-23. Härnösand NÄRVARANDE 2015-06-23 15LS1 1(8) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-06-23 15LS1 1(8) Tid: 2015-06-23 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Tid: 2015-04-08. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-08 15LS1 1(31) Ledamöter

Tid: 2015-04-08. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-08 15LS1 1(31) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-04-08 15LS1 1(31) Tid: 2015-04-08 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Christina Nordenö

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Carl-Gustaf Elinder TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 4 1 (3) HSN 2016-3352 Antagande av rekommendation om offentligt

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid Studiebesök kl. 10.00 11.00 Sammanträde kl. 11.00-12.00 Plats KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm Ledamöter (KD) Stig

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. anse skrivelserna besvarade.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. anse skrivelserna besvarade. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tore Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-12 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, P 28 1 (2) HSN 1512-1407 HSN 1512-1409 Svar på skrivelser från Dag Larsson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-2016-08-25 1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum 2016-08-25 Tid 12.45 14.00 Plats Konferensrum på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-446 144 Avsiktsförklaring och överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Sörmland om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Planeringsenheten Regionsjukvården Datum 2016-09-02 Diarienummer 160435 Landstingsstyrelsen Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (7) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.40 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (S) Tuva Lund 2:

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder 1 (8) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder Datum Tid 13.30 15.15 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (L) Jessica Ericsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Sonja-Lis Linder (m) Kristina Karlsson (c) Gunilla Johansson (fp) Gull Lundberg (s)

Sonja-Lis Linder (m) Kristina Karlsson (c) Gunilla Johansson (fp) Gull Lundberg (s) LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-05-19 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 53-60 Tid: kl.13.00 15.50 Plats: Kungsbacka Sjukhus Vid sammanträdet informerade verksamhetschef Maria Boman vid Hälsa & Rehabilitering om principer

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 100-114

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 100-114 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 100-114 Tid: 2015-09-22, kl 08:00-09:10 Plats: 114 RJL 2015/ 1062 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Uppdrag Riktlinjer för stipendieutdelning

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/03537 Uppdnr 949 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Rekommendation

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 18.30-20.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lena Forsberg (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda 27 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015 266

Läs mer

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Isis Amer Wåhlin Eva Lestner TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 8 1 (5) HSN 1406-0766 Yttrande över betänkandet Assisterad

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU=

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.35 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum Tid 14.00-15.30 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (KD) (S) (L) (S) (S) (MP) Ella Bohlin Catarina

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Ann Christin Hamrén. att utse Sonia Seidevall att jämte ordföranden justera protokollet.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Ann Christin Hamrén. att utse Sonia Seidevall att jämte ordföranden justera protokollet. 9-14 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Ann Christin Hamrén 2017-04-05 17RS1672 (6) Tid: 2017-04-05 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Jan-Olov Häggström (S) ordförande

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND Protokoll HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND 1 -- 17 Datum och tid 2003-03-13 kl 13.30 16.30 Plats Hjälpmedelscentralen, Halmstad Ledamöter Kristina Karlsson (c) Mirna Zubcevic (fp) Marita

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Presidiets förslag Nämnden beslutar utse (Justerare) att jämte ordföranden justera protokollet.

Föredragningslista Sammanträdesdatum Presidiets förslag Nämnden beslutar utse (Justerare) att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2007-01-22 Kungsbackanämnden Tid: Måndag 22 januari 2007 kl 13:30 Obs! konferens i Sparbankshallen om Nationell Strategi för utveckling av samhällets insatser till

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.40 Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Bodil

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer