Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning"

Transkript

1 Undersökning: Svenskafolketsträningsvanoroch inställningtillträning September2009 Innehållerregionalaresultat 1

2 2 Omundersökningen Stadiumharlåtitgenomföradennaundersökningomsvenskafolketsträningsvanor. 1095svenskariåldrarna15 70årharsvaratpåfrågoromsinaträningsvanor,sinsynpå träningskläderoch skorsamtomsininställningtillmotionochträning.undersökningenär genomfördsomene enkätviaundersökningsföretagetcint. Irapportenredovisasregionalasiffrorenligtföljanderegionindelning: Sweden SE1 Stockholm(SE01) Stockholmslän Uppsalalän Södermanlandslän Östergötlandslän Örebrolän ÖstraMellansverige(SE02) Västmanlandslän Blekingelän Sydsverige(SE04) Skånelän Värmlandslän Dalarnaslän NorraMellansverige(SE06) Gävleborgslän Västernorrlandslän MellerstaNorrland(SE07) Jämtlandslän Västerbottenslän ÖvreNorrland(SE08) Norrbottenslän Jönköpingslän Kronobergslän Kalmarlän Smålandmedöarna(SE09) Gotlandslän Hallandslän Västsverige(SE0A) VästraGötalandslän

3 3 Sammanfattning Varfemtesvensktränarnästanaldrig Halvasvenskafolkettränarellermotionerarminsttvågångeriveckan(minst30minuter sammanhängandesåattdeblirsvettigaochfårförhöjdpuls).samtidigttränarvarfemtesvensk mindreänengångikvartalet.demestaktivamotionärernafinnsiåldersgruppen23 35år. Attgåärdenpopulärastemotionsformen 47procentavdesommotionerarregelbundetbrukargå.Nästvanligastärcyklingochsedankommer löpning.39procentav15 22 åringarnabrukarlöptränajämförtmedsnittetpå18procent.vananatt löptränaavtarsedanmarkantitaktmedstigandeålder.styrketräningharflestutövarebland23 35 åringarna. Sällskapellerenroligträningsformkanfåossatttränamer Enroligträningsformellernågonsomdrarmedenutochtränarärdetsomfrämstkanfåossatt tränamer.sedankommerhälsoskäl,ledigtid,etttydligtmålsamtenutmaningavkollegoreller vänner,texenstegtävling. Kvinnorvillharoligträning,mänetttydligtmål Attträningenärroligärviktigaremotivationförkvinnoränförmän.Dubbeltsåmångamänsom kvinnorskulledäremotblisporradeattbörjatränameromdehadeetttydligtmål,texettloppatt seframemot. 48procentärtröttaochorkeslösapågrundavförlitemotion Flesttröttaochorkeslösafinnsbland15 22 åringarna.hela62procentkännersigtröttaoch orkeslösapågrundavbrisandefysiskaktivitetidennagrupp! Bättrehälsaochsnyggarekroppmedmerträning Nästansjuavtiosvenskar(69procent)trorattdeskullemåbättreomdetränademer.53procent trorattmerträningskullegedemsnyggarekroppochtreavtioskullekännasigmerattraktivaomde tränademer.flerkvinnoränmäntrorattmerträningskullegedemensnyggarekropp. Samhälletbordegöramerförattstimuleratillmotionanserfyraavtio Drygtfyraavtiosvenskaranserattsamhälletbordegöramerförattstimuleramänniskortillattröra påsig.särskilt23 35 åringarnaäravdennaåsikt(52procent). Dataspeletthotmotbarnsochungdomarshälsa Hälftenavallasvenskaranserattstillasittandeaktivitetersomdataspeläretthotmotbarnsoch ungdomarshälsa.flerkvinnor(55procent)änmän(45procent)äroroligaförbarnenshälsa. Störstäroronbland36 55 åringar,medandenärminstblanddeungasjälva. Treavtiotänkerstimulerasinabarntillrörelse Treavtiosvenskar(30procent)kommerattstimulerasinabarntillattrörapåsignärdeväxerupp. Varumärketintesåviktigtnärmanköperträningskläderoch skor Passformochkvalitetvärdesättshögstavsvenskafolketnärdetgällerträningskläder.56procent tyckerattdetviktigastemedträningsskorärattdehållerlängeochharbradämpning. Endastfyraprocenttyckerattettkäntvarumärkeärenviktigfaktornärdetgällerträningsskor.

4 4

5 1. MotionsvanoriSverige 68procenttränarminstengångiveckan 68procentavsvenskafolkettränarellermotionerarminstengångeriveckan,iminst30 minutersammanhängandesåattdeblirsvettigaochfårförhöjdpuls*.mäntränarnågot meränkvinnor.19procenttränarbaraengångperkvartalellermindre.11procentav svenskarnatränaraldrig. *Fråga:Huroftabrukardumotionera,tränaelleridrottaiminst30minutersåattdublirsvettig ochfårförhöjdpuls? 5

6 Motionerandetavtaritaktmedstigandeålder Demestaktivamotionärernafinnsiåldersgruppen23 35år.58procentmotionerarflera gångeriveckanellermeridennagrupp.igruppen15 22årfinnsstörstandelsomtränar varjedag,12procent.blanddemsomär56årelleräldrefinnsdenstörstaandelensominte motioneraralls,16procent. 6

7 Regionalaskillnader Itabellennedredovisasresultatenförrespektiveregion: Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Varje dag 9% 7% 12% 9% 5% 12% 7% 4% Flera gånger i veckan En gång i veckan Varannan vecka En gång i månaden Några gånger i halvåret eller mindre 43% 40% 44% 35% 44% 42% 41% 41% 18% 18% 12% 22% 21% 18% 24% 26% 6% 5% 2% 4% 6% 5% 7% 6% 9% 7% 7% 4% 6% 5% 5% 8% 8% 9% 14% 14% 11% 10% 10% 10% Aldrig 7% 13% 10% 12% 8% 9% 7% 6% 7

8 Attgåärdenpopulärastemotionsformen Deltagarnaiundersökningenfickfråganvilkenmotionsformdeoftastbrukarägnasigåt*. Denöverlägsetpopulärastemotionsformenärgång,medellerutangåstavar.47procentav desommotionerarregelbundetbrukargå.23procentägnarsigåtcyklingoch18procentåt löpning.16procentstyrketränaroch15procentägnarsigåtlagsport.sjuprocenttränarpå FriskisochSvettis,Satsellerliknande,femprocentsimmarochfemprocentspelargolf. *Fråga:Närdumotionerarellertränariminst30minutersåattdublirsvettigochfårförhöjdpuls, vadbrukarduoftastgöra?väljdetvåvanligastemotionsformernanedan. 8

9 Kvinnorgår,mänägnarsigåtlagsport 55procentavkvinnornajämförtmed40procentavmännenuppgerattderasvanligaste motionsformärgång.betydligtflermänänkvinnorlöptränar 22respektive14procent ellerägnarsigåtlagsport 20respektive10procent.Betydligtflerkvinnoränmäntränari grupppågym 12procentavkvinnornarespektivetreprocentavmännengördet. 9

10 Äldregår,ungalöptränarellerspelariettlag Detärbetydandeskillnaderimotionsvanormellanolikaåldersgrupper.Endast22procentav ungdomarnabrukarägnasigåtgång,medan56procentavdemsomäröver56århargång somsinvanligastemotionsform. Löpträningärvanligastbland15 22 åringarna,hela39procentidennagruppsvararattde oftastbrukarlöptränajämförtmedsnittetpå18procent.vananattlöptränaavtarsedan markantitaktmedstigandeålder. Lagsporterharöverlägsetflestutövareblanddeungamellan15och35årförattsedanavta blanddeäldre. Simningärsärskiltvanligtbland15 22 åringar,hela14procenttimtränaridennagrupp jämförtmedmindreänfemprocentblanddemsomäröver22år. Styrketräningharöverlägsetflestutövarebland23 35 åringarna.idennagruppstyrketränar 26procentjämförtmedsnittetsomliggerpå16procent. Cyklingärdenträningsformdärdetinteärnågrastörreskillnadermellanåldersgrupperna. Detsammagällergruppträningpågym,typFriskisochSvettis. 10

11 11

12 Regionalatopplistoröverdemestpopuläramotionsformerna 12

13 13

14 14

15 Sällskapellerenroligträningsformkanfåossatttränamer Desomtränarmindreänengångimånadenfickfråganvadsomskullekunnafådematt börjatränamer.flerasvarvarmöjliga*.enroligträningsform(46procent)ellerattnågon drogmeddemutochtränade(45procent)ärdefrämstaanledningarnafördemsomtränar sällanelleraldrigattbörjatränamer.påtredjeplatskommer attjagvarabsoluttvungenav hälsoskäl (37procent).Ledigtidskullekunnafå29procentavdemsomintetränarattbörja tränamer.för17procentbehövsdetetttydligtmål,somexempelvisettloppochför14 procentenutmaningavkollegorellervänner,exempelvisenstegtävling.attdehaderådatt köpaettgymkortskullefå11procentattbörjatränamer.åttaprocentkanintetränapå grundavsjukdomochsjuprocentsvararattdeintevillträna. *Fråga:Dusombaramotionerarellertränarengångimånadenellermindre: Vadskullekunnafådigattbörjatränamerändugöridag?Väljdetellerdealternativsompassar bästinpådig. 15

16 16

17 Kvinnorvillharoligträning,mänetttydligtmål Attträningenärroligärviktigareförkvinnoränförmän.Flermänänkvinnorsvararatt medicinsktnödtvångskullekunnafådemattbörjatränamer.flerkvinnoränmänskulle kännasigmotiveradeavenpersonligtränareochattdehaderådattköpagymkort.dubbelt såmångamänsomkvinnorskulleblisporradeattbörjatränameromdehadeetttydligt mål,texettloppattseframemot.elvaprocentavkvinnornasomintetränaruppgerattde intekantränapågrundavsjukdomellerskada,medaningenmanuppgerdettasomskältill attintetränamer. 17

18 Draghjälpviktigastblandunga äldrekrävermedicinsktnödtvång Atthasällskappåträningenärviktigarejuyngremanär.Såmångasomtreavfyra15 22 åringar(74procent)uppgerattdeskullekännasigmermotiveradeomdehadenågonatt tränamed/alternativtomnågonskulledrameddemutochträna(snitt:45procent). Attharådattköpagymkortärocksåöverlägsetviktigastsommotivationidennagrupp liksomatthaetttydligtmål,exempelvisettlopp. Attträningenärroligärviktigastför23 35 åringarnaliksommöjlighetenattkunnaanlitaen personligtränare.enutmaning,texenstegtävling,ärocksåsärskiltsporrandefördenna åldersgrupp. Iåldersgruppen36 55årärdetstörstamotivettillattbörjatränameratthittaenrolig träningsform,sedankommerdraghjälp/sällskapochdärpåmerledigtid. 14procentiåldersgruppen56+svararattdeintekantränapågrundavsjukdom,skadaeller värk.denstörstaanledningentillattbörjatränamerfördennagruppärmedicinskaeller hälsoskäl,vilket41procentsvararskullekunnafådemattbörjatränamer.enrolig träningsformkommerpåandraplatsför56plussarna. 18

19 19

20 2. Träningochhälsa 48procenttröttaochorkeslösapågrundavförlitemotion Nästanhälftenavallasvenskaruppgerattdeoftaelleriblandkännersigtröttaochorkeslösa pågrundavattderörpåsigförlite.flesttröttaochorkeslösafinnsbland15 22 åringarna. Hela62procentkännersigtröttaochorkeslösapågrundavbrisandefysiskaktivitetidenna grupp!trötthetenavtarsedanitaktmedstigandeålder.desomkännersigminsttröttapå grundavförlitemotionär56 plussarna.någotflerkvinnoränmänuppgerattdekännersig trötta,menskillnadenärmarginell. Norrlänningarochsydsvenskarärdesomkännersigmesttröttaochorkeslösapågrundav förlitemotion. 20

21 Nästansjuavtiosvenskartrorattdeskullemåbättreomde tränademer Nästansjuavtiosvenskar(69procent)trorattdeskullemåbättreomdetränademer. Åsiktendelasfrämstavåldersgruppen23 35årdär72procentansersåvarafallet.Lika mångakvinnorsommäntrorattdeskullemåbättreomdetränademer.mestpiggatrorsig invånarnaimellerstanorrlandblimedmermotion. 21

22 Drygtvartredjesvenskskullekännasigmerattraktivomde tränademer Drygttreavtiosvenskar(31procent)skullekännasigmerattraktivaomdetränademer. Känslandelasfrämstav15 22åringar(45procent)och23 35åringar(46procent).Blandde äldre,över56årärdetendast18procentsomtrorattdeskullekännasigmerattraktivaom detränademer.någotflerkvinnoränmäntrorattdeskullekännasigmerattraktivaomde tränademer.blanddeolikaregionernaärdetfrämstnorrlänningarsomtrorattdeskulle kännasigmerattraktivaomdetränademer. 22

23 Merträninggersnyggarekropptror53procent 53procentavsvenskafolkettrorattdeskullefåensnyggarekroppomdetränademer.Nästansjuav tio15 22 åringartrorattdeskullefåensnyggarekroppmedmerträning. 58procentavkvinnornajämförtmed49procentavmännentrorattmerträningskullegedemen snyggarekropp. NorrlänningartroristörregradäninvånarnaiövrigaSverigeattdeskullefåensnyggarekroppmed merträning. 23

24 3. Samhälletsroll Samhälletbordegöramerförattstimuleratillmotion Drygtfyraavtiosvenskaranserattsamhälletbordegöramerförattstimuleramänniskortill attrörapåsig.särskilt23 35 åringarnaäravdennaåsikt(52procent)liksominvånarnai mellerstanorrland. 24

25 4. Barnochmotion Dataspeletthotmotbarnenshälsa Hälftenavallasvenskaranserattstillasittandeaktivitetersomdataspeläretthotmotbarns ochungdomarshälsa.flerkvinnor(55procent)änmän(45procent)äroroligaförbarnens hälsa. Detärstoraskillnaderiinställningmellanolikaåldersgrupper.Bland15 22 åringarnaanser endast32procentattstillasittandeaktivitetersomdataspeläretthotmotbarnsoch ungdomarshälsa.störstäroronbland36 55 åringar,där55procentanserstillasittande aktivitetervaraetthot. DetärfrämstinvånarnaiövreNorrlandochiSmålandsomanserattdataspeläretthotmot barnsochungdomarshälsa. 25

26 Treavtiotänkerstimulerasinabarntillrörelse Treavtiosvenskar(30procent)kommerattstimulerasinabarntillattrörapåsignärde växerupp.störstandelsomsvararattdekommerattstimulerasinabarnattrörasigmer finnsiåldersgruppen23 35år(47procent).Lägstandelfinnsblanddeäldre,varsbarnredan ärvuxna. Norrlänningarärsärskiltmånaomattsetillattderasbarnrörpåsig. 26

27 5. Träningskläderochskor Brapassformochgodkvalitetviktigastmedträningskläder Närsvenskafolketfårangevadsomärviktigastvidköpavträningskläderkommerkänt varumärkepåsistaplats*.endasttreprocenttyckerattkäntvarumärkeärenviktigfaktor närdeköperträningskläder.iställetärdetpassformochkvalitetsomvärdesättshögst,57 procentrespektive56procenttyckerattdessafaktorerärviktigast.påtredjeplatskommer attdetärettfunktionsmaterialsomtransporterarbortfuktsnabbt.enavfyratyckerattlågt prisärviktigtochpåfemteplatskommersnyggdesignsom20procenttyckerärenviktig faktor.skillnadernamellankönenärmarginella,mennågotflerkvinnoränmäntyckeratt passformärviktigt,medanflermänänkvinnorvärdesättergodkvalitetoch funktionsmaterial. *Fråga:Vilkaärdetreviktigastefaktorernafördignärdetgällerdinaträningskläder? 27

28 Snyggdesignviktigtfördeunga,funktionsmaterialviktigtför deäldre Brapassform,långhållbarhetochfunktionsmaterialärdeviktigastefaktorernavidköpav träningskläderiallaåldersgrupper. Desomärunder35årvärdesättersnyggdesignbetydligthögreändesomäröver35år. Funktionsmaterialsomtransporterarbortfuktsnabbtärbetydligtviktigarefördemsomär över35årjämförtmeddemsomär15 35år. 28

29 Käntvarumärkeoviktigtvidköpavträningsskor 56procentavsvenskarnatyckerattdetviktigastemedträningsskorärattdehållerlängeoch harbradämpning*.44procentvärdesätterattskornaäranpassadeförjustderasträning och32procentattskornapassarförolikatyperavträning.lågtprisärviktigtför21procent avdetillfrågadeochsnyggdesignärviktigtför12procent.endastfyraprocentav svenskarnatyckerattettkäntvarumärkeärenviktigfaktornärdetgällerträningsskor. *Fråga:Vilkaärdetreviktigastefaktorernafördignärdetgällerdinaträningsskor? 29

30 Regionalaresultatträningskläder Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Funktionsmaterial som transporterar 58% 46% 59% 48% 51% 56% 38% 53% bort fukt snabbt Bra passform 59% 53% 63% 52% 61% 62% 55% 49% Känt varumärke 3% 3% 6% 4% 2% 2% 5% 2% Snygg design 28% 13% 21% 19% 18% 15% 19% 24% God kvalitet som håller länge 58% 53% 48% 57% 58% 54% 60% 59% Lågt pris 25% 27% 25% 27% 28% 27% 26% 22% Exklusivt och dyrt 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Köper aldrig träningskläder Annat 7% 8% 2% 4% 5% 5% 2% 4% 12% 16% 15% 18% 12% 11% 17% 20% Regionalaresultatträningsskor Totalt Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Bra dämpning 58% 58% 50% 53% 57% 61% 64% 57% 65% Anpassade för just min träning 42% 49% 40% 43% 36% 39% 41% 52% 43% Ska passa för olika typer av träning 31% 32% 28% 31% 34% 32% 32% 26% 29% God kvalitet som håller länge 61% 66% 57% 62% 56% 62% 63% 62% 69% Snygg design 12% 13% 10% 18% 10% 12% 11% 2% 20% Känt varumärke 4% 4% 7% 6% 2% 5% 2% 0% 2% Lågt pris 21% 22% 27% 20% 23% 20% 20% 12% 8% Exklusivt och dyrt 1% 0% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 0% Köper aldrig träningsskor Annat 5% 5% 7% 5% 6% 6% 2% 5% 4% 8% 7% 10% 10% 10% 6% 8% 12% 4% 30

31 Designochvarumärkeviktigareblandungdomar Snyggdesignochettkäntvarumärkeärbetydligtviktigarebland15 22 åringarnaänför övrigaåldersgrupper.snyggdesignblirmindreviktigtnärmanbliräldre.allaåldersgrupper äröverensomattskorskahållalängeochvaraavgodkvalitet.braanpassningfördenegna träningenärsärskiltviktigtför36 55 åringarna. 31

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % %

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Vad anser du om regeln sist in - först ut i lagen om anställningsskydd, LAS? Mycket dålig ------------------------------ 6

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Så planerar vi vår ekonomi 2017

Så planerar vi vår ekonomi 2017 Så planerar vi vår ekonomi 2017 Ingela Gabrielsson privatekonom 2017-01-18 1 Sammanfattning Nära varannan svensk tycker inte att man behöver göra en hushållsbudget. Tre av tio gör en då och då vid behov.

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem?

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea Sammanfattning Med anledning av den pågående skoldebatten har Nordea frågat svenskarna vad eleverna

Läs mer

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-26 Sammanfattning Tron på ständigt stigande bostadspriser är stabil och har lagt sig på en hög

Läs mer

Kollega undersökning februari, 1197 intervjuer. Man Kvinna -33 år år år 52- år % % % % % % %

Kollega undersökning februari, 1197 intervjuer. Man Kvinna -33 år år år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Kan du tänka dig att tillfälligt försämra dina villkor för att det företag du jobbar på ska klara sig genom den ekonomiska

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-10-17 Sammanfattning Fler förväntar sig stigande bostadspriser nu jämfört med förra mätningen

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster Ingela Gabrielsson 2016-09-26 1 Sammanfattning Delningsekonomin är här för att stanna. 30 % fler säger sig använda delningstjänster i år jämfört med förra

Läs mer

Våra barn så konsumerar dom elektronik/ elektroniska vanor

Våra barn så konsumerar dom elektronik/ elektroniska vanor Våra barn så konsumerar dom elektronik/ elektroniska vanor Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 25/05/2016 Sammanfattning I genomsnitt åtta av tio barn har egen elektronisk utrustning såsom smartphone,

Läs mer

Undersökning matlåda Kantar Sifo Cecilia Perlind

Undersökning matlåda Kantar Sifo Cecilia Perlind Undersökning matlåda 2017 Kantar Sifo Cecilia Perlind 2017-02-10 Hur vanligt är matlåda? 36% av befolkningen tar med sig matlåda till jobbet varje dag. 17% frekvent 3-4 dagar varje vecka. 23% säger att

Läs mer

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100%

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100% bg1 Är du..? Man 42% 100% Kvinna 58% 100% agegroups agegroups 15-17 7% 6% 7% 18-20 32% 31% 32% 21-25 62% 63% 61% TOTAL 101% 100% 100% q1 Uppfattar du att dina vänner ibland ger en förskönande bild av sig

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-11-27 Sammanfattning I år ökar vi våra planerade julutgifter både för julklappar, med 14 % och för övriga

Läs mer

Semesterekonomi och planer 2013

Semesterekonomi och planer 2013 Semesterekonomi och planer 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-06-18 Sammanfattning Det är tre tydliga förändringar i årets semesterenkät jämfört med tidigare år: 1. Den genomsnittliga semesterbudgeten

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS easyliving Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern - år. Båstad Om studien Uppdragsgivare Metod st online-intervjuer i Sifos egen panel. Fältperiod Maj Målgrupp Män och Kvinnor,

Läs mer

Nordeas börsbarometer Oktober 2013

Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefsstrateg 2013-10-25 Andelen börspessimister ökar kraftigt Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Jämfört

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

Valueguard Index. Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01

Valueguard Index. Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01 Valueguard Index Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01 Disposition 2 1. Krav på index för finansiella produkter 2. Index för försäkringar 3. Vad hade hänt alla a

Läs mer

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod 2014-2020 Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperiod 2014-2020 Försäkringskassan har till och med 12 juli

Läs mer

Nordeas börsbarometer 2013

Nordeas börsbarometer 2013 Nordeas börsbarometer 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefsstrateg 2013-04-09 Sammanfattning Stark börsoptimism bland svenskarna Flest tror på aktier som bästa placering Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens.

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens. Webbenkät resultat Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 89 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 5% svarsfrekvens. Programområde Frequency Percent Valid

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2014 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning Sedan föregående mätning 2010 har det skett en tydlig förskjutning från gemensam ekonomi till olika former

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet?

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? Novus Opinion Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? November 2008 Arne Modig 2008-11-12 Kramar i arbetslivet Syftet med undersökningen är att ge en bild av kramarnas roll i det svenska arbetslivet. Undersökningen

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att.

Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att. Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att. Genomsnitt: +6,24% Median: 41% Gå upp Gå ned Vara oförändrad Vet ej Genomsnitt : 0% Genomsnitt: -9, Median: - Genomsnitt, total

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

SIFO år 65- år år

SIFO år 65- år år SIFO 2009 Sid 1 Procent vertikalt Kön Ålder Ålder - Man Ålder - Kvinna ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Total Man

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm 211 1 11 21-12-9; patrik.sandgren@pts.se Bredbandsforum - statusuppdatering IT-ministern formellt tagit ordförandeskapet Nästa möte med styrgruppen

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Svenskarnas ekonomi både sund och osund

Svenskarnas ekonomi både sund och osund Svenskarnas ekonomi både sund och osund Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-04-07 Sammanfattning Under de senaste sex månaderna har 20 % eller ca 1,5 miljoner svenskar förbrukat

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013 Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack Maj 2013 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Finansiellt läge Västsverige

Finansiellt läge Västsverige 1(1) Bilaga 3 Diarienummer Elisabeth Krantz +46 31 707 7370 08-13 Finansiellt läge Västsverige 2007-2013 PO 1 PO 2 Finansplan för hela programperioden 660 mkr 695 mkr Beslutade medel 2007-2008 149 mkr

Läs mer

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning Har du hört talas om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 193 377 208 222 98 516 384 Nej, jag har aldrig

Läs mer

Uppföljning av Lärarlönelyftet

Uppföljning av Lärarlönelyftet 1 (17) Uppföljning av Lärarlönelyftet hösten 2016 Denna redogör för hur Lärarlönelyftet har fördelats under höstterminen 2016 (perioden 1 juli - 31 december 2016). Hösten 2016 var första gången som skolhuvudmän

Läs mer

Undersökning om obalans i magen

Undersökning om obalans i magen Undersökning om obalans i magen Kontakt: Åsa Asplund, Apoteket Datum: 2016-09-21 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet BNP-tillväxt för finländska landskap. Rangordning under valda perioder 1984-2007 1984-1994 1995-2005 1995-2007 _ 1 Nyland 1 Nyland

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Programperioden

Programperioden Programperioden 2014-2020 -Lite om det vi vet och lite om det vi gissar. 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning,

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Programperioden

Programperioden Nästa Nya Kommande Programperioden 2014-2020 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning, 2007:14 Föreskrifter

Läs mer

Unga och boende Hur ser kartan ut?

Unga och boende Hur ser kartan ut? Bakgrund Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland unga. Våra uppdragsgivare återfinns inom ett brett spektrum av branscher, och innefattar allt

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Kulturvanor i Sverige 1987 Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Kulturvanor och

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Vi har tagit reda på allt du inte vill veta om livet i vardagsrummet. 42% har klippt tånaglarna i soffan.

Vi har tagit reda på allt du inte vill veta om livet i vardagsrummet. 42% har klippt tånaglarna i soffan. Vi har tagit reda på allt du inte vill veta om livet i vardagsrummet. 42% har klippt tånaglarna i soffan. Allt du inte vill veta om livet i vardagsrummet. På IKEA drivs vi av vår nyfikenhet. Därför har

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut IV 1 2016-07-07 N2016/04784/RTS Näringsdepartementet Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:3 (2015) och 1:4 Europeiska regionala

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Vanligare med sjuknärvaro än friskfrånvaro

Vanligare med sjuknärvaro än friskfrånvaro Vanligare med sjuknärvaro än friskfrånvaro En av fyra känner någon som missbrukat trygghetssystemen En klar majoritet, 78 %, anser att arbetsmoralen i Sverige generellt sett är god. Jämför vi andelen människor

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Svensk alkolholopinion

Svensk alkolholopinion Svensk alkolholopinion Analyser på grundval av den årliga SOM-undersökningen Maj 14 Lennart Weibul Göteborgs universitetl Två huvudindikatorer på alkoholopinion Åsikt om alkoholskatten Sänka skatten på

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2005

Sifos Telefonbuss 2005 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan

Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan För mer information kontakta: Stefan Rizvi Monster Worldwide Sweden +46 8506 523 61 stefan.rizvi@monster.se Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan Sammanfattning september 20: Monster Employment

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

50-64 år 65- år ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

50-64 år 65- år ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 Rapport Årligt yttrande 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer