Riggade inför Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké Sida 1 av 13. Helåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014"

Transkript

1 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -933 tkr (172 tkr) Koncernens resultat efter skatt uppgick till tkr (-708 tkr). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och andra nedskrivningar med 612 tkr, samt extra lagernedskrivningar med 290 tkr Resultat per aktie 15 öre ( 17 öre) Ökad försäljning av datorvagnar för laptops och surfplattor Ökad försäljning av stöldskyddsmärkningsprodukter med märk-dna Rapportperioden Koncernens nettoomsättning ökade med 32 % jämfört med föregående år och uppgick till 2293 tkr (1729 tkr) Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -849 tkr (-190 tkr). Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till tkr (-368 tkr) Resultat per aktie -9,4 öre (-9,0 öre) Koncernens resultat har belastats med extra lagernedskrivningar på 290 tkr på grund av fokusering på nya affärsområden Vindicos nyemission blir övertecknad och bolaget tillförs ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader. Märk-DNA presenteras på Nordens största säkerhetsmässa SKYDD 2014 i Stockholm. Märk-DNA projektet mot bostadsinbrott som Vindico medverkar tillsammans med SSF & Polisen utnämndes till Årets Säkerhetsrookie 2014 Ökade säljresurser i form av nyanställd säljare av Märk-DNA Vindico startar säljbolag i Norge för MärkDNA tillsammans med Danskt bolag

2 Sida 2 av 13 Väsentliga händelser efter periodens slut - Avsiktsförklaring undertecknad avseende förvärv av Nokas Solutions AB med tillhörande dotterbolag NS Finans i Sverige AB. - UniSafe presenterar en ny serie av enklare laddstationer för ipads och surfplattor - Avtalsförhandlingar med större distributör av Märk-DNA i Norge slutförs Verksamheten 2014 Omsättningen under 2014 sjönk jämfört med föregående år vilket berodde främst på att dotterbolaget Key Innovations nu har upphört att leverera låsstyrningar för att istället bara erhålla en royalty vid produktionen av dessa. Dessutom minskade intäkterna i dotterbolaget SPC Service p.g.a. uppsagda serviceavtal av rånskyddssystem för bank. Dotterbolaget UniSafe har efter utvecklingen av nya produkter för ipads och surfplattor sett en ökad efterfrågan och därmed ökad försäljning under året. Försäljningen av bolagets Märk-DNA produkter i moderbolaget ökade kraftigt jämfört med föregående år men är fortfarande i ett inledande skede. Under året har bolaget i huvudsak fokuserat på två områden, SelectaDNA ( Märk-DNA ) och vårt utbud av fysiska datorsäkerhetsprodukter. Bostadsprojektet mot inbrott, tillsammans med Polis och SSF Stöldskyddsföreningen, har pågått hela året och avslutas under första kvartalet 2015 hittills med mycket lovande resultat. Den sista aktuella mätningen, daterad den 25 November 2014, indikerar en minskning av inbrotten om ca 80 %. Detta borgar för en ökad efterfrågan på vår DNA-produkt avsedd för privatmarknaden. Mycket arbete har lagts ned för att förbereda marknaden för övriga Märk-DNA-produkter. Här finner vi bl.a. DNA-Spray som ett mycket intressant tillbehör till befintliga övervakningssystem för butiker och företag som har problem med stölder och rån. Vägen framåt är information till större kedjekunder och upprättande av återförsäljaravtal med deras befintliga säkerhetsleverantörer som då får möjlighet att integrera DNA-Spray och därmed även kan märka förövare i samband med rån och inbrott. Detta innebär ökade möjligheter för Polisen att kunna lagföra dessa förövare. I slutet av året har ett antal strategiskt viktiga offerter presenterats som förväntas innebära tillväxt för bolagets Märk-DNA produkter under Under hösten bildades ett intressebolag i Norge tillsammans med bolaget UniSecure ApS som distribuerar SelectaDNA i Danmark. Skälet till detta var att norska säkerhetsföretag börjat efterfråga SelectaDNA produkter både i Danmark och Sverige. Ytterligare ett skäl till samarbetet med våra danska kollegor var det faktum att några större butikskedjor i Danmark installerade DNA-Spray för att bekämpa den alltmer ökade mängden av butiksrån i Danmark. Dessa butikskedjor finns även i Sverige. Marknadsintroduktionen av SelectaDNA kröntes genom att bolaget medverkade på säkerhetsmässan SKYDD 2014 där f.ö. ett flertal föredrag handlade om de alltmer ökade stölderna av värdefull metall och hur detta kan bemötas med hjälp av modern & smart brottsförebyggande teknik i form av Märk-DNA.

3 Sida 3 av 13 Under mässdagarna erhöll Märk-DNA projektet mot bostadsinbrott i Stockholm, där bolaget medverkar, utmärkelsen Årets Säkerhetsrookie Försäljningen av datorsäkerhetsprodukter i dotterbolaget UniSafe har ökat vilket är helt i linje med bolagets förväntningar på den nya generationens datorvagnar och laddstationer för ipads och surfplattor. I början av nästa verksamhetsår kommer ytterligare nya produkter att presenteras varav en enklare ladd-station för surfplattor. Försäljningen i dotterbolaget Key Innovations har minskat kraftigt sedan slutkunden av låsstyrningar övergått att tillverka i egen regi och där nu endast royaltyintäkter återstår. Bråklarmsystem Safe-Komm har dock en fortsatt framtid även om inga större volymer har sålts under året. Nya produkter är dock på väg in i bolaget och utvärderingen av dessa förväntas vara klart under första halvåret Dotterbolaget SPC Service har under året erhållit uppsägningar av serviceavtal avseende rånskyddsystem från banker, vilket var väntat då kontanterna på bankerna nu är en sällsynt företeelse och risken för rån i stort sett har upphört. Bolaget har dock ett mycket gott rykte i banksammanhang och har varit leverantör till bankerna ända från 80-talet, vilket kommer att underlätta arbetet med att erbjuda banker nya säkerhetsprodukter i framtiden. SPC Service är även delaktig i nya säkerhetsprojekt som hanteras av en samarbetspartner i England. Ett av dessa projekt avser höjd säkerhet i samband med tillträde till bankomatutrymmen. För att kunna hantera denna kommersiella möjlighet var det nödvändigt att aktivera ett engelskt intressebolag, SPC Support UK Ltd. som legat vilande utan verksamhet. Kommentarer till fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 2293 tkr, vilket innebar en ökning med ca 32% jämfört med samma period Rörelseresultatet (EBITDA) var -849 tkr, (-190 tkr), vilket var sämre än jämförelseperioden. Omsättningsökningen beror på dels på ökad försäljning i dotterbolaget UniSafe men främst på ökad efterfrågan på MärkDNA-produkter. Företrädesemissionen i Vindico blev övertecknad och tillförde Bolaget ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader. Detta innebär att Vindico nu kan genomföra planerade satsningar för att kunna växa organiskt samt genom strategiska förvärv. I balansräkningen har tagits upp en skattefordran på 880 tkr. Detta eftersom bolaget har möjlighet att utnyttja förlustavdrag vid framtida vinster och bedömer att man under de kommande åren kommer att göra positiva resultat i den befintliga koncernstrukturen som motiverar denna balanspost. Förändringen har ej redovisats över resultaträkningen då det rör sig om en förändrad redovisningsprincip Kommentar till förvärv av Nokas Solutions AB Vindico har enligt tidigare pressmeddelande skrivit en avsiktsförklaring avseende förvärv av Nokas Solutions AB med tillhörande dotterbolag NS Finans i Sverige AB. Detta innebär att Vindico kommer att växa kraftigt under Den nya Vindicokoncernen omsatte Proforma 2014 ca 44 Mkr dock med ett negativt resultat. Vindico lämnar ingen prognos för 2015 men omsättningen förväntas öka och det med ett positivt rörelseresultat bland annat på grund av synergieffekter och nya affärsmöjligheter tack vare förvärvet.

4 Sida 4 av 13 Vindico Security AB Stöldskyddsmärkning & Butikssäkerhet - Värdehantering Uni Safe Försäljnings AB Fysisk datorsäkerhet Key Innovations AB Trådlös Larmöverföring Innovativ elektronik Vindicos koncernstruktur SPC Service AB Kontanthantering & Rånskydd SPC Support UK Ltd Resultatutvecklingen (tkr) Nettoomsättning Rörelseresultat (EBITDA) Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Omsättningen minskade med ca 11 % jämfört med föregående år. Detta berodde framför allt på att dotterbolaget Key Innovations ej längre levererar låsstyrningsprodukter till deras, historiskt sett, största kund samt stark reducering av serviceavtal med banker som upphört med kontanthantering. Emellertid har försäljningen ökat i UniSafe samt betydande ökning av försäljning av MärkDNA-produkter. Rörelseresultatet (EBITDA) var -933 tkr, vilket är betydligt sämre än föregående år dels på grund av den minskade försäljningen samt sämre bruttomarginal och dels på grund av att bolaget utöver normala lagernedskrivningar har gjort extra lagernedskrivningar på ca 290 tkr. Dessa avskrivningar avser främst produkter som ej ingår i de affärsområden som bolaget kommer att fokusera på framöver Resultatet efter skatt var därför också sämre än föregående år. Koncernen har anpassat redovisningsprinciperna till K3 regelverket vilket medfört att man nu redovisar värdet av uppskjuten skattefordran. I övrigt har de nya principerna inte inneburit några sifferändringar. Investeringar Koncernen har inte gjort några investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar under perioden. Finansiell ställning och likviditet Koncernens finansiella ställning är god efter väl genomförd nyemission med en kassa på ca 4 Mkr. Ansvarsförbindelser Bolaget har inga ansvarsförbindelser. Personal Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 5 personer.

5 Sida 5 av 13 Prognos Bolaget lämnar ingen prognos för 2015 men räknar med både stark organisk tillväxt samt en stor tillväxt genom förvärvet av Nokas Solutions AB med dotterbolag. Bolaget räknar också med ett positivt rörelseresultat. Nyckeltal* Nettoomsättningstillväxt (%) -11% -12% EBITDA-marginal (%) -11% 2% Rörelsemarginal (%) -19% -5% Soliditet (%) 71% 24% Resultat per aktie (kr) -0,1495-0,174 Resultat per anställd (kr) Kassalikviditet (%) 263% 93% Antal anställda 5 6 Antal aktier *)Siffrorna avser koncernen Uppgifter om bolaget Bokslutskommunikén avges av verkställande direktören Ernst-Olof Persson efter bemyndigande från styrelsen. Denna rapport har inte varit föremål för revisorns slutliga granskning. Ingen förändring avseende personer med insyn har skett under verksamhetsåret. Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig 2 veckor före bolagets årsstämma den 6 maj. Vindico Security AB (publ) har organisationsnummer Adress, telefonnummer och hemsidor är: Bergfotsgatan 3A / Mölndal /

6 Sida 6 av 13 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport 1:a kvartalet 6 maj 2015 Årsstämma 6 maj 2015 Delårsrapport 2:a kvartalet 19 augusti 2015 Delårsrapport 3:e kvartalet 4 november 2015 Bokslutskommuniké 11 februari 2016 Frågor beträffande rapporten besvaras av Ernst-Olof Persson, Mölndal den 6 februari 2015 Ernst-Olof Persson Verkställande direktör

7 Koncernens Resultaträkning Sida 7 av Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avoch nedskrivningar (EBITDA) Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

8 Sida 8 av 13 Koncernens balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 10 Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Sida 9 av 13 Koncernens balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Företagsinteckningar

10 Sida 10 av 13 Moderbolagets Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernbidrag Resultat efter finansiella poster Årets resultat

11 Sida 11 av 13 Moderbolagets balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Sida 12 av 13 Moderbolagets balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

13 Sida 13 av 13 Kassaflödesanalys Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivning anläggningstillgångar Nedskrivning lager Övriga poster som påverkar kassaflödet Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring varulager Förändrig rörelsefordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring i likvida medel

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) Ett mycket dramatiskt år är till ända med stora förändringar rörande strategi, ledning och kostnadsnivå Året som gick var det mest dramatiska i företagets

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box 525 169 29 Solna 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer