VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan"

Transkript

1 Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan Förändring Jobb Konsult: Enetjärn Natur AB, Illustration & Layout Enetjärn Natur AB KAPITEL 4 Version

2 Om detta kapitel Kapitlet innehåller riktlinjer som kan användas när vindkraftanläggningar byggs inom renskötselområdet. Dokumentets status beskrivs i VindRens kapitel 0 Introduktion till VindRen. Här beskrivs även bakgrunden till VindRen, metoderna och hur rekommenderade riktlinjer ska tillämpas. Foto Enetjärn Natur AB KAPITEL 4 2

3 Innehåll Riktlinjer 4 Hur går bygget till? Hur lång tid tar det? 12 Hur stor yta tar vindkraftsanläggningen i anspråk? 14 Risker under byggtiden? 16 Referenser 16 Om du vill veta mer? 17 Detta är det fjärde av fem kapitel med riktlinjer som ges ut inom projekt VindRen. December

4 Riktlinjer G. Generella riktlinjer för byggtiden G1. Samebyn och vindkraftprojektören bör utse varsin kontaktperson som ska ha ansvar för alla kontakter mellan parterna under byggtiden. G2. Om parterna är överens om att det finns ett behov av samordning gällande frågor under byggtiden är det viktigt att denna samordning kommer igång i ett tidigt skede, d.v.s. redan vid förberedande byggnadsarbete (exempelvis utstakning av vägar och anläggningsytor) och att samordningen fortsätter under hela byggtiden. G3. Parterna bör överväga hur stort behovet av samordning är under byggtiden. Behovet får styra hur ofta möten bör hållas, om de ska ske med regelbundenhet och om mötena ska ske per telefon, som fysiska möten eller som möten på plats vid bygget. Parterna bör också komma överens om samordningsmötena ska protokollföras. G4. Parternas samordning under byggtiden kan handla om följande frågor; tidplan för aktiviteter under byggnationen, lämpliga och olämpliga tider, planerade transporter och sprängningar, samebyns planer för nyttjande av området. Parterna kan även utvärdera projektets eventuella konsekvenser och åtgärder samt hur kommunikationen fungerar. G5. Parterna bör inom sin samordning ha utformat tydliga rutiner för kommunikation och åtgärder i syfte att snabbt kunna hantera eventuella störningar som uppstår för renskötseln till följd av bygget. Konsekvenser? VindRens sammanställning av vindkraftens konsekvenser på rennäringen under byggtiden beskrivs i VindRens kapitel 8 Hur påverkas rennäringen? Arbetstillfällen? I VindRens kapitel 10 Arbete med vindkraft beskrivs möjligheterna för medlemmar inom samebyn att få arbete i samband med vindkraftsutbyggnaden. KAPITEL 4 4

5 H. Att tänka på för vindkraftprojektören H1. Utifrån vad som utlovats och skrivits fast under arbetet med MKB samt som villkor för tillståndet ska vindkraftprojektören genomföra åtaganden för byggskedet. H2. Den egna personalen bör på plats informeras om renskötseln i området, vilka åtgärder som projektören åtagit sig att genomföra i samband med bygget och hur den i övrigt avser ta hänsyn till rennäringen. Vindkraftprojektören ansvarar för att all personal som berörs får sådan information. Om möjligt kan samebyn medverka i detta. H3. Det är viktigt att vindkraftprojektören tar ansvar för samordning av all kommunikation med samebyn, även om projektören anlitar olika externa aktörer som kan vara på plats i området, t.ex. leverantörer, entreprenörer och nätbolag etc. För samebyn kan det vara värdefullt att veta vilka aktörer/personer som kommer vistas inom vindkraftsområdet, vilket kan redovisas i en enkel tabell (se exempel nedan) H4. Planeringen av vägar ska ha varit föremål för samråd redan i MKB-skedet (se VindRen kapitel 3 MKB ). Också i byggskedet bör samebyns synpunkter finnas med i de avväganden som ska göras kring vägarna, även om vägprojekteringen är förenad med höga tekniska krav. Det är svårt att ge generella rennärings-riktlinjer för vägplaneringen. I områden som används för bete bör man undvika att anlägga nya vägar längs med renens naturliga vandringsriktning eftersom det finns en risk att renarna då nyttjar vägarna och på så vis betar sig snabbare igenom området. H5. Oavsett områdets betydelse för rennäringen bör alltid planering och byggande av vägar och anläggningsytor utföras med inriktningen att så lite na- Vem (kontaktpersion) Vad Tidsperiod ex Kalle Karlsson, Karlssons åkeri AB ( ) Vägbygge 1 sep - 31 dec 2010 Ett exempel på hur vindkraftprojektören kan tydligagöra för samebyn vilka de olika aktörerna är och vad de kommer arbeta med samt under vilken tidsperiod KAPITEL 4 6

6 turmark som möjligt tas ianspråk för anläggningen. Detta innebär bl.a. att schaktning för vägar och anläggningsytor inte ska göras på ytor som inte är nödvändiga för byggandet. H6. Planeringen av ledningsnätet bör ha varit föremål för samråd redan i MKBskedet (se VindRen kapitel 3 MKB ). Också i byggskedet bör dock samebyns synpunkter finnas med i avvägandena. I så stor utsträckning som möjligt bör markförlagda kablar användas för det interna nätet inom anläggningen men om möjligt också för anslutande ledningsnät (se textruta om svårigheten för projektören att bestämma detta i tidigt skede). H7. På känsliga platser för renskötseln bör bygget i första hand genomföras under tidpunkter som inte sammanfaller med renskötselns mest störningskänsliga perioder. Om anläggningen eller anslutningsvägar ligger i närheten av kalvningsområde bör anläggningsåtgärder inte ske under kalvningsprioden som pågår från 20 april till midsommar. Även perioden under mars/april när vårflytten sker kan vara en känslig tid för störning (från t.ex. tunga transporter och arbeten). H8. I det fall det är viktigt att samebyn håller renarna borta från området under byggtiden bör vindkraftprojektören vara beredd att ge samebyn stöd för merkostnader som uppstår till följd av detta (t.ex. extra personal, foder, bygge av tillfällig anläggning, transporter, drivning med helikopter, drivmedel etc.). Forskningsstudier visar att renar är mer störningskänsliga under kalvningsperioden. Foto Enetjärn Natur AB 7

7 Mark- eller luftledning? Valet av mark- eller luftledning bestäms utifrån olika faktorer. Ibland är markens beskaffenhet sådan att det ena alternativet inte är möjligt, även om det vanligtvis är ekonomin som styr vilket det blir. Nätbolagen söker koncession hos energimarknadsinspektionen för att få bygga erforderliga elledningar och ansluta vindkraftparken till elnätet. Däremot kan koncession först styrkas efter det att vindkraftparken har fått sitt miljötillstånd. Detta kan leda till att man fastnar i sekventiella överklaganden, först en process gällande vindkraftanläggningen sedan en process gällande koncession. En annan sak som kan göra att frågan om elanslutning drar ut på tiden är de så kallade trappstegseffekterna, vilket innebär att vid anslutning till ett högre spänningsnät, kan det bli väldigt dyrt för den första aktören som vill ansluta sig ifall parken inte är tillräckligt stor vilket kan göra att man medvetet väntar med att söka koncession. För mer information om tillståndsprövning för elanslutning se VindRens kapitel 3 MKB. Markkabel är i regel mycket dyrare än luftledning. Enligt en tumregel är det 10 gånger dyrare med markledning på de högre spänningsnivåerna och mellan 2-5 gånger på de lägre nivåerna. Även om luftledningar innebär ett större intrång har framförallt markablar på högre spänningsnivåer inte visat sig vara mycket bättre eftersom det ändå alltid behövs en ledningsgata och att det uppstår diken längs med nedgrävda ledningar, om man inte förlägger den längs med en väg. Ju högre spänningen är desto bredare behöver ledningsgatan vara. Även ur miljösynpunkt är markförlagda kablar inte nödvändigtvis bättre än luftledningar 1. De har större inverkan på växtligheten än vad luftledningar har och magnetfältet över en markledning är i regel starkare än under en luftledning, i synnerhet för högre spänningsnivåer. Valet av luft- eller markledning bör därför utvärderas från fall till fall utifrån vad som är mest lämpligt i det aktuella området. Idag är det vanligaste att kablarna inom parken grävs ned och detta längs med vägarna och att anslutningen av vindkraftparken via transformatorstationen till det överliggande nätet görs med hjälp av luftledning. Byggnation av luftledningar. Foto Enetjärn Natur AB KAPITEL 4 8

8 Erfarenheter från samebyar och vindkraftprojektörer Citat från en vindkraftprojektör: Vi utförde ett antal åtgärder för att se till så att renskötseln ska kunna bedrivas på ett fortsatt rationellt sätt. Det blev bra eftersom vi identifierade problemen och löste dem. Det var inte bara en diskussion om pengar. Vi behöver information om lösningar från samebyarna för att kunna planera vindkraftanläggningen på ett bra sätt Citat från en renskötare Rennäringen är komplex och snabbt föränderlig till sin natur och det gör den svår att förklara på ett enkelt sätt. Det som skapar komplexiteten är att renen är ett strövande djur som är beroende av olika beten under olika delar av året. Därför behöver rennäringen stora arealer för att fungera. Många verksamheter som förläggs inom renens naturliga betesområden påverkar möjligheten för renen att nyttja sina områden. Det gör också skogsbruk, rovdjursförekomst, väder och vind samt betesförhållanden. Renen reagerar med flyktbeteende då den utsätts för faktorer som verkar främmande eller hotfullt. Vad som skrämmer renen eller hur den påverkas inför nya verksamheter är mycket svårt att förutse, därför har samebyn ofta stora svårigheter att ge klara och tydliga besked när exploatörer eller andra vill ha uppgifter om hur rennäringen påverkas av olika intrång. Då blir det också mycket svårt att för samebyn i ett tidigt stadium av processen föreslå hur olika skadelindrande åtgärder bör vidtas. Citat från en renskötare: Det är viktigt att försöka få projektörerna att förstå renskötselns komplexitet. Det går inte alltid att ge ett konkret svar på vindkraftprojektörens frågor, exempelvis -när kommer ni befinna er i området? Vi kan bara ge en ungefärlig tidsperiod. Vindkraftprojektören kan planera tiden för bygget men vi kan inte planera för renarna, vi måste hela tiden vara flexibla. Ett exempel från ett vindkraftprojektör där nära och täta kontakter bidragit till att hitta gemensam lösningar. Under anläggningstiden har ett protokollfört möte hållits varje år. Därutöver har veckovis möten per telefon hållits. Detta för att både vi och samebyn ska vara uppdaterade under byggtiden om det händer något som berör renskötseln under byggprocessen. Exempelvis kan samebyn ta kontakt med driftansvarig och fråga om det är mötande trafik på gång på vägen där samebyn ska köra sina rentransporter. Vi kunde då stoppa byggtrafiken så att den inte KAPITEL 4 10

9 förhindrade samebyns renskötselarbete. Vid ett annat vindkraftprojekt har vindkraftprojektören och samebyn samordnat sina helikoptertransporter. Citat från en renskötare: Det är viktigt att lära känna varandra och hålla täta kontakter om parterna snabbt måste tänja på något i överenskommelsen för att undvika problem eller störningar. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är alla gånger som parterna kommer överens och detta ska också hanteras. Därför är det viktigt att samebyn ställer upp och deltar vid träffar och möten. Foton Enetjärn Natur AB 11

10 Hur går bygget till? Hur lång tid tar det? Hur lång tid det tar beror naturligtvis på projektets storlek, hur många vindkraftverk som ska byggas och till en del också på var parken ska placeras. För ett projekt med 10 vindkraftverk tar själva byggnationen cirka 6-9 månader, för ett större projekt med 40 vindkraftverk ca 1,5-2 år. Ju större parken är desto mer arbete kan normalt ske parallellt. Förarbetet inleds normalt genom s.k. geotekniska undersökningar. Genom dessa undersökningar tar man bland annat reda på vilken typ av fundament som är mest lämpligt att använda som fot till vindkraftverken. Sedan ska ytor skapas för att göra plats för vägar, fundament och kranplatser utifrån bestämda koordinater. Vissa ytor behövs för att tornen ska kunna sammanfogas med fundamenten och för att vindkraftverken ska kunna monteras och resas på plats. Ibland kan det även senare bli aktuellt med viss kompletterande avverkning av skog ifall t.ex. bladen behöver större svängrum än vad man först uppskattat. Nästa steg är att räta ut och förstärka befintliga vägar, samt bygga till nya vägar in till parken. Normalt sker detta 1-2 månader före det att fundamenten ska gjutas, men det kan även vara så att man arbetar med vägarna upp till ett år innan man börjar med fundamenten. Det beror alldeles på hur stor parken juni år 1 aug år 1 dec år 1 juni år 2 sept år 2 mars år 3 Förarbete Väg & mark Elanslutning Fundament Resning Inkoppling mot nätet, tester mm Drift Exempel på en tidplan för en större vindkraftanläggning. Notera att det inte pågår mycket byggarbeten under perioden november - maj. KAPITEL 4 12

11 är och på markens beskaffenhet. Ibland kan det även bli tal om sprängning ifall man stöter på ett berg som man inte kan runda på grund av restriktioner i miljötillståndet. Väg- och markarbetet utförs vanligtvis med hjälp av hjullastare, grävmaskiner och andra arbetsfordon. I det fall det blir aktuellt med bergsfundament kan det bli nödvändigt att genomföra sprängningar för att göra plats för fundamentet (se VindRens kapitel 6 Detta är vindkraft för mer information om fundamentstyper). När nödvändiga vägar och förberedande markarbeten är färdiga, börjar arbetet med att formgjuta fundamenten. Fundamenten bör gjutas minst en månad innan vindkraftverken monteras för att betongen ska få tid att härda. När fundamentet är besiktat återfylls utrymmet mellan den schaktade gropen innan montage av vindkraftverk kan påbörjas. Vindkraftverken transporteras i olika delar med hjälp av med speciella lastfordon och monteras ihop på plats med hjälp av lyftkranar. Först reser man tornen, därefter lyfter man maskinhuset på plats och slutligen rotorbladen. Att montera ett vindkraftverk tar cirka 2-5 arbetsdagar. Elledningar utförs ibland parallellt med vägbyggnation och i andra fall efter det att vägbyggnationen är slutförd, men det beror alldeles på hur tillgängligt det är. Det vanliga förfarandet är att elledningar förläggs i anslutning till vägen inom parken, vilket ger minst möjliga markpåverkan. Slutligen, när alla vindkraftverk är på plats, genomförs olika tester för att kontrollera att vindkraftverken fungerar som de ska och kan leverera el till nätet på önskat sätt. Dessa utförs av leverantören och eller av vindkraftföretagets egen driftpersonal. För mer information om byggnation av vindkraftsparker se VindRens kapitel 6 Detta är vindkraft. Foto Enetjärn Natur AB Foto Enetjärn Natur AB 13

12 Risker under byggtiden? När en vindkraftpark byggs, betraktas den som en arbetsplats dit obehöriga inte får vistas. En arbetsmiljöplan upprättas av arbetsgivarna som de anställda ska följa under byggets gång. I denna regleras arbetet så att risker för skador minimeras. Om någon obehörig skulle komma in till parken och råka ut för en skada är det rimligt att det är verksamhetsutövaren som bär det yttersta ansvaret. 3 Hittills har inget sådant fall förekommit och skulle det ske, måste det utredas i det enskilda fallet och prövas i miljödomstolen. När samebyn bedriver arbete i anslutning till och har renar vid vindkraftanläggningen är det viktigt att det inte uppstår risker för renskötare och renar till följd av tung trafik. I vissa situationer kan det således vara aktuellt att stänga av byggtrafiken tillfälligtvis. Detta är något som samebyn och projektören bör komma överens om i enlighet med vad som sägs i riktlinje G5. Referenser 1. K. Burges, Brakelman H., Maher M., et al. 2008, Study on the comparative merits of overhead electricity transmission lines versus underground cables, Department of Communications, Energy and Natural Resources 2. Järdrås Vindkraft AB Jädrås MKB Vindkraftpark. 3. Miljöprövningsdelegationen, pers. komm., KAPITEL 4 16

13 Om du vill veta mer? - Tips på hemsidor Statens Energimyndighet Svensk Vindenergi Nätverket för vindbruk Vindlov Om du vill veta mer? - Tips på rapporter Elforsk rapport Nytt och trendigt inom vindkraften. Elforsk rapport 10:49. Trafikverket Transporter till Vindkraftsparker en handbok. Publikation: 2010:033 RenewableUK Guidelines for onshore and offshore wind farms- Health & Safety in the Wind Energy Industry Sector 17

14

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer