Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Handläggare: Emmy Andersson FHN Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen Sammanfattning Enligt har komunfullmäktige i Karlskoga beslutat att införa surfplattor i sammanträdeshanteringen. Detta innebär att alla ordinarie ledamöter i folkhälsonämnden och ersättare som önskar surfplatta och deltar aktivt i nämndens arbete tilldeladas en surfplatta. Surfplattan användas inom ramen för den enskilde politikerns uppdrag och användas som ett verktyg i tjänsten. Som ett led i att minska användandet av papper har surfplattor även introduceras bland folkhälsoförvaltningens tjänstemän. Surfplattan användas inom ramen för tjänstemannens uppdrag och användas som ett verktyg i tjänsten. Karlskoga kommuns IT-avdelning har tagit fram riktlinjer för mobila enheter och för IT säkerhet inom Karlskoga kommun. Som ett komplement till detta har mer specifika riktlinjer tagits fram för just folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen, som baserats på de riktlinjer IT-avdelningen framtagit. Riktlinjerna är gällande och revideras efter denna period. Revideringar görs löpande under perioden vid behov och när detta sker informeras nämnd och förvaltning på adekvat sätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 21 januari 2014 Bilaga 1. Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden Bilaga 2. Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsoförvaltningen Bilaga 3. Checklista vid återlämning Bilaga 4. Riktlinjer för mobila enheter, Karlskoha kommun c:\temp\eann9fkhh3.doc

3 (2) Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden antar riktlinjer vid användande av surfplattor inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen Emmy Andersson Förvaltningssekreterare Expedieras till Folkhälsonämndens ledamöter Berörda tjänstemän inom folkhälsoförvaltningen

4 Handläggare: Emmy Andersson, Folkhälsoförvaltningen Folkhälsonämndens ledamöter Riktlinjer vid användande av surfplatta i folkhälsonämnden, Beslut om införande Enligt har komunfullmäktige i Karlskoga beslutat att införa surfplattor i sammanträdeshanteringen. Detta innebär att alla ordinarie ledamöter i folkhälsonämnden och ersättare som önskar surfplatta och deltar aktivt i nämndens arbete tilldeladas en surfplatta. Surfplattan ska användas inom ramen för den enskilde politikerns uppdrag och användas som ett verktyg i tjänsten. Politikerportalen För att göra det enklare för ledamöter att komma åt handlingar har Karlskoga kommun införskaffat en politikerportal, i form av en app. Appen heter Politikerrummet och finns att ladda ner utan kostnad via itunes. Möjlighet finns att lägga in åtkomst till flera nämnders sammanträdesrum i portalen, om politikern är aktiv i dessa. Kontakt sker då med förvaltningssekreteraren för den nämnd där åtkomst önskas. Vid frågor eller problem rörande publicerade dokument kontaktas förvaltningssekreteraren. Vid frågor eller problem rörande inloggning och funktionsfel kontaktas Karlskoga kommuns IT avdelning. Uppdatering av servicenät Den första helgfria måndagen i varje månad mellan utförs arbeten på bland annat servrar, datanät och telefonifunktioner. Under denna tid så kan det vara problem med nå exempelvis politikerportalen, den kommunala e-posten och kommunens trådlösa nät. Det kan fungera men störningar kan alltså förekomma under kortare eller längre perioder. c:\temp\eann9fmjlg.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

5 (6) Utskick Via politikerportalen Handlingar till folkhälsonämndens sammanträden kommer att finnas tillgängliga i politikerportalen senast fem dagar innan sammanträdet. Handlingar kan komma att vara tillgängliga i politikerportalen innan de är färdigställda och innan officiellt utskick sker. Ledamöterna ombeds därför avvakta med att läsa handlingarna till dess att de meddelas, via mail, att handlingarna inför sammanträdet är tillgängliga. Om handlingar uppdateras eller revideras i politikerportalen meddelas ledamöterna detta via mail. Det är varje enskild ledamots ansvar att ha handlingar tillgängliga på sammanträdet. Detta kan innebära att synkronisera handlingarna till offline mode i politikerportalen samt se till att surfplattan är laddad. Pappersutskick I och med införandet av surfplattan kommer användandet av pappersutskick att upphöra. Folkhälsonämnden avser att utrusta alla aktiva ledamöter inom nämnden, både ordinarie och ersättare, med surfplattor. I och med detta kommer nämndens sammanträdeshandlingar i första hand att delges i elektronisk form och endast i pappersform i speciella fall. De som tidigare fått handlingar i pappersformat informeras när detta upphör. Mailadress Som en del i införandet av politikerportalen tilldelas ledamöterna, både ordinarie och ersättare, en mailadress som är bunden till Karlskoga kommun. Den kommunala mailadressen används i kontakt mellan politikerna och kommunen, om inget annat anges till förvaltningssekreteraren. De utdelade surfplattorna installeras så att den är kopplad till den kommunala eposten. Det finns även möjlighet för ledamoten att koppla sin privata mail till surfplattan. Om detta görs ansvarar ledamoten för att de regler och riktlinjer som finns inom Karlskoga kommun gällande säkerhet och uppförande följs. Vid användning av mailfunktionen i surfplattan gäller samma offentlighets-, sekretess- och arkivregler som för papperspost. Var och en som sänder eller tar emot e-post måste själv bedöma om en försändelse är allmän handling eller inte. Sekretesskyddade uppgifter, vare sig de rör personuppgifter eller är av annat slag, bör inte skickas över e- postsystemet eller via 3G nätet.

6 (6) Kostnader Inköp Varje enskild nämnd bekostar inköpet av surfplattor till sina ledamöter. Vid de tillfällen som en politiker är ledamot i flera nämnder tillfaller kostnaden den nämnd där ledamoten är ordinarie. Inköpande nämnd är även den nämnd som ansvarar för surfplattan och eventuella problem som uppstår. App store och itunes App store används för att ladda ner de appar som är användbara inom ramen för det politiska uppdraget och som inte finns installerade på surfplattan vid utlämnandet. Appar får hämtas ned från kända och välrenommerade bibliotek om behov föreligger. I app store finns det både gratisappar och betalningsappar. Det är möjligt att genomföra köp av appar som kräver betalning, genom att ange och koppla ett betalningskort till sitt Apple-ID. Om köp genomförs och kommunen faktureras för enskilda ledamöters inköp, står ledamoten själv för den fakturerade kostnaden. 3G Varje surfplatta utrustas med ett SIM-kort som ger möjlighet att koppla plattan upp mot 3G nät. Karlskoga kommun har fasta abonnemang på 1 GB i månaden och när detta har använts upp kommer det gå segt att surfa på 3G nätet. Surf genom 3G nätet är avsett för det politiska uppdraget. Surfplattan kan kopplas upp mot ett Wi-Fi nät när detta finns tillgängligt och det är fördelaktigt att detta görs om det finns möjlighet. Känslig eller sekretessbelagd information diskuteras inte via surfplattan då den trådlösa kommunikationen kan ge möjlighet till avlyssning. Vid utlandsresor och dylikt där större kostnader är förknippade med surf på 3G nätet, ansvarar den enskilde för att vara medveten om dessa kostnader. Den enskilde ansvarar för att koppla bort 3G nätet eller själv betala för de förhöjda kostnaderna. Om kostnader tillkommer till följd av utlandsresa står ledamoten själv för kostnaden. Om utlandsresa ska genomföras inom ramen för det politiska uppdraget och uppkopling mot 3G nätet krävs, kontaktas förvaltningschef för beslut om eventuell avvikelse från ovanstående regel.

7 (6) Säkerhet Karlskoga kommuns säkerhetspolicy Vid tilldelning av mailadress och utdelning av surfplatta mottager ledamoten information om användar-id, lösenord och epostadress. Ledamoten signerar även att denne bland annat är medveten om att epostadressen kan användas på kommunens hemsida och att denne tagit del av Karlskoga kommuns information, råd och policy för IT-säkerhet. Ledamoten förväntas därmed vara medveten om och följa de regler som fastställts av Karlskoga kommuns IT-avdelning. Surfplattan är Karlskoga kommuns egendom och användaren har därför ett ansvar att säkerställa att användingen av surfplattan inte bryter mot Karlskoga kommuns regler. Uppförande Det är inte tillåtet att besöka webbsidor eller lagra filer som innehåller rasistiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas som kränkande mot enskilda personer eller grupper. Vid inträffad överträdelse kan kommunen utan dröjsmål stänga av användare, och överlämna bevismaterial till polismyndighet samt polisanmäla överträdelsen. Förvaring och hantering Den information som finns på surfplattan kan vara av känslig natur och det är ledamotens ansvar att ingen obehörig får åtkomst till surfplattan och dess information, samt att den förvaras på ett säker vis och att den inte lämnas obevakad på allmän plats. Om integritetskänsliga uppgifter förvaras på surfplattan ska uppgifterna raderas när dessa inte längre är nödvändiga att lagra. Surfplattan ska alltid lösenordskyddas med lösenkod när skärmsläckaren är aktiverad. Automatisk låsning av surfplattan efter viss tid av inaktivitet ska alltid vara aktiverad. Ledamoten kan bli personligt ansvarig om användar-id eller om enheten eller information kommer i orätta händer. Surfplattan ska alltid skyddas av skalskydd, för att minimera risken för skador. Ledamoten åtar sig att hantera surfplattan ansvarsfullt och försiktigt. Det är inte tillåtet att permanent ändra surfplattans innehåll eller utseende från det skick den innehade vid utlämnande. Detta gäller även för de medföljande apparater som hör till surfplattan och som lämnats ut av kommunen.

8 (6) Varje surfplatta tilldelas ett ID-nummer och etikett på baksidan. Detta får inte avlägsnas. Inga andra etiketter eller klistermärken får sättas på surfplattan. Surfplattan utrustas med en invisible shield som skyddar skärmen mot repor och dylikt. Denna får inte avlägsnas och skärmen ska rengöras på lämpligt sätt som inte skadar enheten. Skador och stöld Skada Vid skada anmäls detta snarast till Karlskoga kommun, via kontakt med förvaltningssekreteraren. Detta gäller för alla skador, oavsett om det påverkar surfplattans prestanda och funktionalitet eller är en repa. Vid kontakt ska en beskrivning av hur skada inträffats lämnas, i försäkringssyfte. Efter kontakt med förvaltningssekreteraren lämnas surfplattan till Mobilect, som är samarbetspartner, för värdering av reparationskostnaden. Det är förvaltningschefen, i samråd med ITavdelningen och Mobilect, som tar beslut angående surfplattan och eventuell reparation av befintlig surfplatta eller ersättningsplatta. Skador som skett till följd av tydlig vanvård, misskötsel eller i brott mot Karlskoga kommuns regler angående IT-säkerhet beskostas av den enskilda ledamoten. Bedömningen av dessa fall görs av folkhälsoförvaltningen, i samråd med IT-avdelningen. Stöld Vid stöld görs en anmälan hos polisen och kontakt sker snarast med Karlskoga kommun, via kontakt med förvaltningssekreteraren. Vid kontakt ska en beskrivning av hur stölden inträffat lämnas, i försäkringssyfte. Vid förlust av surfplattan ska lösenord till kommunala system, som e- post och politikerappen, omgående bytas. Stöld som skett till följd av tydlig vanvård, misskötsel eller i brott mot Karlskoga kommuns regler angående IT-säkerhet kan komma att beskostas av ledamoten. Bedömningen av dessa fall görs av folkhälsoförvaltningen, i samråd med IT-avdelningen. Privat användning Surfplattan kan användas till privat bruk i den mån användingen inte bryter mot Karlskoga kommuns policy rörande säkerhet och uppförande. Samma regler som gäller vid användning av kommunens elektroniska enheter inom ramen för ledamotens politiska uppdrag, är även verksamma vid användning av enheten för privat bruk.

9 (6) Surfplattan lämnas ut för individuellt bruk i arbetet, vilket innebär att det är personen som ansvarar för surfplattan som ska använda den. Begränsa därför användandet av surfplattan av andra, exempelvis familjemedlemmar och vänner, då surfplattan kan inneha känsligt material. Om det finns integritetskänslig information förvarad på surfplattan får den inte användas av någon annan än ledamoten själv. Köp som görs via surfplattan medan den är i ledamotens ägo ansvarar ledamoten för. Vid privat bruk bekostar ledamoten själv kostnader som fakturerats Karlskoga kommun. Avslutat uppdrag Surfplattan är Karlskoga kommuns egendom och återlämnas skyndsamt till förvaltningen när uppdrag upphör. Eventuella avvikelser från denna regel bestäms mellan ledamoten och förvaltningschefen. Vid återlämnande ska surfplattan samt övriga tillbehör som utdelats av förvaltningen återlämnas. Detta omfattar, men begränsas inte till, följande: - Surfplatta - Laddare - Invisible shield - Skal I tjänsten Emmy Andersson Förvaltningssekreterare Telefon: E-post:

10 Handläggare: Emmy Andersson, Folkhälsoförvaltningen Anställda inom folkhälsoförvaltningens Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsoförvaltningen, Inköp och kostnader Beställning Folkhälsoförvaltningen står för inköp av surfplattor och bedömningen av vilka anställda som anses behöva surfpatta i sitt arbete görs av förvaltningschefen. App store och itunes App store används för att ladda ner de appar som är användbara inom ramen för tjänsten och som inte finns installerade på surfplattan vid utlämnandet. Appar får hämtas ned från kända och välrenommerade bibliotek om behov föreligger. I App store finns det både gratisappar och betalningsappar. Det är möjligt att genomföra köp av appar som kräver betalning, genom att använda värdekort eller koppla betalningen till ett bankkort. Vid utdelning av surfplattan kan den anställda tilldelas ett värdekort som används i itunes och App store, om förvaltningschef beslutar detta. Värdekort blir då kopplat till det Apple-ID som den anställda anger vid mottagandet av surfplattan. Detta innebär att värdekortet är personligt och när värdekortet kopplats till ett Apple-ID kan det inte återanvändas av någon annan förutom den som skapat Apple-ID. Det är möjligt att genomföra köp där värdekortet inte används, genom att den anställda anger och kopplar ett betalningskort till sitt Apple-ID. Om den anställde behöver göra inköp som är nödvändiga för arbetet och önskar få ett värdekort eller att inköpet går utöver beloppet på redan utdelat värdekort, kontaktas förvaltningschefen som beslutar om ytterligare belopp beviljas. Vid andra köp där kommunen faktureras för anställdas inköp, står den anställda själv för kostnaden. c:\temp\eann9fmjlj.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

11 (5) 3G och Wi-Fi Varje surfplatta tilldelas ett SIM-kort, vilket ger möjlighet att koppla upp mot 3G nät. Karlskoga kommun har fasta abonnemang på 1 GB i månaden och när detta har använts upp kommer det gå segt att surfa på 3G nätet. Surf genom 3G nätet är avsett för arbete som ingår i den anställdes tjänst. Surfplattan kan kopplas upp mot ett Wi-Fi nät när detta finns tillgängligt och det är fördelaktigt att detta görs om det finns möjlighet. Känslig eller sekretessbelagd information diskuteras inte via surfplattan då den trådlösa kommunikationen kan ge möjlighet till avlyssning. Vid utlandsresor och dylikt där större kostnader är förknippade med surf på 3G nätet, ansvarar den enskilde för att vara medveten om dessa kostnader. Den enskilde ansvarar för att koppla bort 3G nätet eller själv betala för de förhöjda kostnaderna. Om kostnader tillkommer till följd av utlandsresa står den anställde själv för kostnaden. Om utlandsresa ska genomföras inom ramen för tjänstemannauppdraget och uppkopling mot 3G nätet krävs, kontaktas förvaltningschef för beslut om eventuell avvikelse från ovanstående regel. Mail Mailfunktionen på surfplattan synkroniseras med den anställdes kommunala mailadress. Det finns även möjlighet för den anställde att koppla sin privata mail till surfplattan. Om detta görs ansvarar den anställda för att de regler och policys som finns inom Karlskoga kommun gällande säkerhet och uppförande följs. Vid användning av mailfunktionen i surfplattan gäller samma offentlighets-, sekretess- och arkivregler som för papperspost. Var och en som sänder eller tar emot e-post måste själv bedöma om en försändelse är allmän handling eller inte. Sekretesskyddade uppgifter, vare sig de rör personuppgifter eller är av annat slag, bör inte skickas över e-postsystemet eller via 3G nätet. Skulle ändå en sekretesshandling mottagas via e-post så måste den vidarebefordras till nämndens/styrelsens diarium. Handlingen tas sedan bort från e-postens konto.

12 (5) Säkerhet Karlskoga kommuns säkerhetspolicy Vid utlämning av surfplattan signerar den anställde att denne tagit del av Karlskoga kommuns information, råd och policy för IT-säkerhet. Den anställde förväntas därmed vara medveten om och följa de regler som fastställts av Karlskoga kommuns IT-avdelning. Surfplattan är Karlskoga kommuns egendom och användaren har därför ett ansvar att säkerställa att användingen av surfplattan inte bryter mot Karlskoga kommuns regler. Uppförande Det är inte tillåtet att besöka webbsidor eller lagra filer som innehåller rasistiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas som kränkande mot enskilda personer eller grupper. Vid inträffad överträdelse kan kommunen utan dröjsmål stänga av användare, och överlämna bevismaterial till polismyndighet samt polisanmäla överträdelsen. Förvaring och hantering Den information som finns på surfplattan kan vara av känslig natur och det är den anställdes ansvar att ingen obehörig får åtkomst till surfplattan och dess information, samt att den förvaras på ett säker vis och att den inte lämnas obevakad på allmän plats. Om integritetskänsliga uppgifter förvaras på surfplattan ska uppgifterna raderas när dessa inte längre är nödvändiga att lagra. Surfplattan ska alltid lösenordskyddas med lösenkod när skärmsläckaren är aktiverad. Automatisk låsning av surfplattan efter viss tid av inaktivitet ska alltid vara aktiverad. Den anställde kan bli personligt ansvarig om användar-id eller om enheten eller information kommer i orätta händer. Surfplattan ska alltid skyddas av skalskydd, för att minimera risken för skador. Den anställde åtar sig att hantera surfplattan ansvarsfullt och försiktigt. Det är inte tillåtet att permanent ändra surfplattans innehåll eller utseende från det skick den innehade vid utlämnande. Detta gäller även för de medföljande apparater som hör till surfplattan och som lämnats ut av förvaltningen. Varje surfplatta tilldelas ett ID-nummer och etikett på baksidan. Detta får inte avlägsnas. Inga andra etiketter eller klistermärken får sättas på surfplattan.

13 (5) Surfplattan utrustas med en invisible shield som skyddar skärmen mot repor och dylikt. Denna får inte avlägsnas och skärmen ska rengöras på lämpligt sätt som inte skadar enheten.. Skador och stöld Skada Vid skada anmäls detta snarast till Karlskoga kommun, via kontakt med förvaltningsassistent eller förvaltningssekreterare. Detta gäller för alla skador, oavsett om det påverkar surfplattans prestanda och funktionalitet eller är en repa. Vid kontakt ska en beskrivning av hur skadan inträffat lämnas, i försäkringssyfte. Surfplattan lämnas till Mobilect, som är samarbetspartner, för värdering av reparationskostnaden. Förvaltningschefen, i samråd med ITavdelningen och Mobilect, tar beslut angående reparation av befintlig surfplatta eller ersättningsplatta, beroende på skadans omfattning. Skador som skett till följd av tydlig vanvård, misskötsel eller i brott mot Karlskoga kommuns regler angående IT-säkerhet kan komma att beskostas av den anställde. Bedömningen av dessa fall görs av förvaltningschefen, i samråd med IT-avdelningen. Stöld Vid stöld görs en anmälan hos polisen och kontakt sker snarast med Karlskoga kommun, via kontakt med förvaltningsassistent eller förvaltningssekreteraren. Vid kontakt ska en beskrivning av hur stölden inträffat lämnas, i försäkringssyfte. Vid förlust av surfplattan ska lösenord till kommunala system, som e- post, omgående bytas. Stöld som skett till följd av tydlig vanvård, misskötsel eller i brott mot Karlskoga kommuns regler angående IT-säkerhet kan komma att beskostas av den anställde. Bedömningen av dessa fall görs av förvaltningschefen, i samråd med IT-avdelningen. Privat användning Surfplattan kan användas till privat bruk i den mån användingen inte bryter mot Karlskoga kommuns policy rörande säkerhet och uppförande. Samma regler som gäller vid användning av kommunens elektroniska enheter inom ramen för den anställdes arbete, är även verksamma vid användning av enheten för privat bruk. Surfplattan lämnas ut för individuellt bruk i arbetet, vilket innebär att det är personen som ansvarar för surfplattan som ska använda den. Begränsa därför användandet av surfplattan av andra, exempelvis familjemedlemmar och vänner, då surfplattan kan inneha känsligt

14 (5) material. Om det finns integritetskänslig information förvarad på surfplattan få den inte användas av någon annan än den anställde själv. Köp som görs via surfplattan medan den är i den anställdes ägo ansvarar den anställde för. Vid privat bruk bekostar den anställde själv kostnader som fakturerats Karlskoga kommun. Avslutat uppdrag Surfplattan är Karlskoga kommuns egendom och återlämnas skyndsamt till förvaltningen när uppdrag upphör. Eventuella avvikelser från denna regel bestämt mellan anställd och förvaltningschefen. Vid återlämnande ska surfplattan samt övriga tillbehör som utdelats av förvaltningen återlämnas. Detta omfattar, men begränsas inte till, följande: - Surfplatta - Laddare - Invisible shield - Skal I tjänsten Emmy Andersson Förvaltningssekreterare

15 Handläggare: Emmy Andersson, Folkhälsoförvaltningen Checklista vid återlämnande av surfplatta Vid återlämnande av surfplatta krävs signatur av både den som återlämnar samt den som mottager surfplattan. Namn: ID nummer på surfplatta: Inlämnade tillbehör: Surfplatta Datum: sign: Skalskydd Datum: sign: Invisible shield Datum: sign: Laddare Datum: sign: VGA adapter Datum: sign: Telefonkort Datum: sign: Hörlurar Datum: sign: Värdekort Datum: sign: Om något utlämnat tillbehör ej återlämnats, ange orsak: c:\temp\eann9fmjlk.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

16 (4) Tidigare rapporterade skador/stölder som skett när enheten varit till individens förfogande: Stöld Skada Datum Kort beskrivning av skadan/stölden samt åtgärd Stöld Skada Datum Kort beskrivning av skadan/stölden samt åtgärd Stöld Skada Datum Kort beskrivning av skadan/stölden samt åtgärd Stöld Skada Datum Kort beskrivning av skadan/stölden samt åtgärd

17 (4) Skador vid återlämnande Vid återlämnande rapporteras följande skador/skavanker:

18 (4) Kostnadsbelastning Åläggs återlämnande part att bekosta reparation eller ersättning av enhet, tillbehör eller dylikt till följd av skada, stöld eller ej inlämnat tillbehör: Ja Nej Om ja, ange vad som bekostas och summa: Återlämnande part Intygar att alla uppmärksammade skador/skavanker fyllts i rapporten och att surfplatta samt utlämnande tillbehör återlämnats i gott skick, om inget annat angetts i rapporten Namnunderskrift Datum för återlämnande _ Mottagande part Intygar att alla uppmärksammade skador/skavanker rapporterats och att surfplatta samt utlämnade tillbehör återlämats i gott skick, om inget annat angetts i rapporten Namnunderskrift Datum för mottagande _

19 Riktlinjer för hantering av mobila enheter

20 Förord Mobila enheter utgör idag ett viktigt arbetsredskap och är en stor informationskälla. Rätt använda kan smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter med allt som denna nya teknik medför vara en viktig del i det dagliga arbetet utan att var en säkerhetsrisk för vår organisation. För att förhindra informationsförluster vid stölder, ägarbyte, falska applikationer eller skadlig kod har denna vägledning tagits fram. Med stöd av denna kan organisationen vara trygg i hanteringen av politikers, anställdas och brukares mobila enheter. Thommy Andersson IT-Chef

21 SYFTE De mobila enheterna är framförallt framtagna för den privata marknadens krav på funktionalitet, utan att garantera säkerheten i enheterna. Den mobila enheten har idag växt till ett arbetsredskap för användaren, för att underlätta utförandet av ordinarie arbetsuppgifter /verksamhet. Snabba, klara och tydliga svar är grunden för en effektiv service, vilket lätt kan uppfyllas med den mobila enhetens applikationer. Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra det ansvar som åligger de olika rollerna och därmed klargöra vad var och en kan förvänta sig. ANSVAR Kommunens IT-avdelning ansvarar för att följa utvecklingen och implementera de tjänster som bedöms kostnadseffektiva teckna avtal med operatör och leverantörer avseende hårdvara och grundläggande funktioner samordna, standardisera och ge stöd till förvaltningarna i samband med inköp av kommunägda mobila enheter loggning och debitering följer de lagar och avtal som upprättats Chefer inom kommunen ansvarar för att medarbetare/politiker/brukare har rätt arbetsredskap och kännedom om hur dessa används medarbetare delges dessa riktlinjer verksamheten följer datainspektionens allmänna råd för informationssäkerhet internkontroll av konto och kostnader uppfylls Medarbetare inom kommunen ansvarar för att ha kunskap om hur man använder de mobila enheterna, via manual och riktlinjer ta ett personligt ansvar för de mobila enheter man har som arbetsredskap, vid eventuell förlust av mobil enhet, omgående meddela arbetsställets ansvarige användandet av mobila enheter sker respektfullt och lagenligt vid avslut återställa mobila enheten till originalskick och radera data av personlig karaktär såsom E-post, bilder mm

22 INSTALLATION OCH UPPKOPPLING INSTALLATION Förvaltningarna beställer nya enheter enligt, av IT-avdelningen, framtagna rutiner och modeller För samtlig anställd personal, som erhåller smarta telefoner/surfplattor, installeras tillgång till e-post. I de fall det finns applikationer för förvaltningsunika eller kommungemensamma system installeras dessa. För samtliga förtroendevalda, som erhåller smarta telefoner/surfplattor, installeras de applikationer som används i Karlskoga kommun för att underlätta förtroendeuppdraget. Finns kommunal e-postadress installeras tillgång till denna I skolmiljön ansvarar utsedda pedagoger/personal för tillgång och installation av applikationer lämpliga för utbildning. Installation av fria applikationer ansvarar den enskilde för UPPKOPPLING Uppkoppling kan ske via mobil operatör. SIM-kort erhålls i samband med beställning eller användarbyte av mobil enhet Anställd personal och andra användare, som befinner sig i kommunala lokaler, kan med fördel kopplas upp via kommunens trådlösa nätverk Om anställd befinner sig utomlands skall det mobila nätverket stängas av för att minska kostnaderna TEKNISKA SKYDD Uppdatering av mobila enheter skall ske snarast av användare vid uppmaning Inloggning i kommunens nätverk sker på ett säkert sätt och aktiviteterna loggas Synkronisering av kommunal information sker via en säker uppkoppling. Källdokument på kommunala servrar skyddas mot virus och skadlig kod Förlust av mobil enhet skall genast spärras, för att förhindra informationsförlust och onödiga kostnader Vid byte av användare skall den mobila enheten återställas i ursprungligt skick innan ny användare kan börja nyttja sina resurser. Detta gäller även minneskort. Vid skrotning av mobil enhet skall enheten fabriksåterställas

23 ANVÄNDNING OCH LAGRING ANVÄNDNING Anställda och förtroendevalda som erhåller mobil enhet, såsom sin egen, i tjänsten skall kvittera ut denna och vara medveten om de säkerhetsföreskrifter som finns De mobila enheterna skall förvaras på ett betryggande sätt som försvårar för stölder eller informationsförlust. Den mobila enheten ska skyddas med PIN-kod. Privat användning är tillåten enligt kommunens IT-säkerhet. Vid privat användning av kommunens mobila enheter ska användaren ändå följa de lagar och riktlinjer som gäller för mobila enheter. Användaren skall inte exponera kommunala telefonnummer eller e-postadresser till sociala medier om detta inte ingår i tjänsten. Användaren har ansvar för att vidta de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda de personuppgifter man har åtkomst till. Användaren skall vara uppmärksam på okänd information som skickas till den mobila enheten och vid varje tillfälle göra en bedömning av innehållet för att minimera riskerna för virus och skadlig kod Installation av applikationer, appar, ska ske från kända och välrenommerade bibliotek om behov föreligger Diskutera inte sekretessbelagd information via mobil enhet, då den trådlösa kommunikationen kan ge möjlighet till avlyssning Vid förlust av mobil enhet med applikationer och e-post skall lösenorden till de kommunala systemen omgående bytas. LAGRING Lagring av lösenord och annan sekretessbelagd information skall undvikas E-post eller annan kommunal information skall gallras ur den mobila enheten så fort den inte längre är aktuell

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Fastställd av: Kommundirektören 2015-01-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Användande av surfplatta, förtroendevalda... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-24, 110 Namn: Jonna Sanfridsson Datum: 2017-05-30 Sammanfattning I Götene kommun läser förtroendevalda främst de

Läs mer

Frågor och svar. Elektroniska hjälpmedel. Arvode Hur gör jag för att begära arvode?

Frågor och svar. Elektroniska hjälpmedel. Arvode Hur gör jag för att begära arvode? Frågor och svar Arvode Hur gör jag för att begära arvode? Nämndsammanträde På nämndsammanträdena ansvarar sekreteraren för att ha med arvodesblankett som skickas runt bland ledamöterna. På denna blankett

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun

Policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun Dnr Id Personalavdelningen. Policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun Gäller anställda och förtroendevalda. Allmänt I denna policy finns regler för vad som gäller för mobilabonnemang/telefoni,

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 5

Kommunstyrelsen. Ärende 5 Kommunstyrelsen Ärende 5 Turism, information och administration Anna Bryntesson, 0571-28106 anna.bryntesson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-02 1(2) Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Utdelning sker under skoltid på en skola åt gången med beräknad start under början av höstterminen 2016.

Utdelning sker under skoltid på en skola åt gången med beräknad start under början av höstterminen 2016. Elevens namn och klass Utdelning av ipad Under hösten 2016 kommer alla elever från år 7 till 9 få varsin ipad. Modellen är ipad mini 2 med 16 GB lagringsutrymme som levereras i ett fodral tillsammans med

Läs mer

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar Vanliga frågor digitala nämndhandlingar 2013-10-25 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kopplade till din läsplatta och applikationen Netpublicator.

Läs mer

Vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter

Vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter samhällsskydd och beredskap 1 (13) Enheten för samhällets informationssäkerhet Vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter samhällsskydd och beredskap 2 (13) Sammanfattning Smarta

Läs mer

1(6) Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar och läsplattor till förtroendevalda. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar och läsplattor till förtroendevalda. Styrdokument 1(6) Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar och läsplattor till förtroendevalda Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-12-14 150 Dokumentansvarig

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 643-2012 Socialnämnden Järfälla kommun 177 80 Järfälla Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Telefonipolicy. Innehållsförteckning

Telefonipolicy. Innehållsförteckning 2012-09-12 Reviderad: 2014-07-15 Telefonipolicy Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning... 2 2 Vägen in till AcadeMedia... 2 2.1 Publicerade telefonnummer... 2 2.2 Svarsservice... 2 3 Kommunikation

Läs mer

Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar

Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Sigrún Andersdóttir Telefon: 08-508 25 119 Till Socialnämnden 2016-10-25 Förslag om övergång till digitalt

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Riktlinjer för användning av extern e-post antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-04-08, 61 Inledning Elektronisk post eller e-post, är ett smidigt, snabbt och effektivt

Läs mer

Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012

Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMMUNKONTORET 2012-03-02 1 (19) Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012 Om pilot papperslös nämndhantering sid 2

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/ 2013-09-30 rev. Ann-Cathrine Bergström Kanslichef 08 56039104 ann-cathrine.bergstrom@ekero.se Kommunstyrelsen Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/207-006 Förslag

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för telefon

Riktlinjer för telefon Riktlinjer för telefon Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för: Samtliga

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Rutin för utlåning av personlig elevdator

Rutin för utlåning av personlig elevdator 1 (2) 9 jul 2012 Rutin för utlåning av personlig elevdator Vid start av hösttermin Vid terminsstart sker utdelning av personliga elevdatorer vid ett förutbestämt tillfälle för samtliga berörda elever.

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal UPP 2016/235. Innehållsförteckning

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal UPP 2016/235. Innehållsförteckning Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal 2016-12-21 UPP 2016/235 Innehållsförteckning 1 Avtalets syfte... 2 2 Parter... 3 3 Definitioner... 3 4 Allmänt om Avtalet... 5 5 Personuppgiftsbiträdets skyldigheter...

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan 2017-05-08 1 (11) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 15 maj, kl. 8.30 Plats Kärrsnäppan Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 751-2011 Landstingsstyrelsen Jämtlands läns landsting Box 602 832 23 Frösön Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post Datainspektionens

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education 1. Allmänna avtalsvillkor 1.1 Avtalets syfte Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande på någon av JENSEN educations skolor. 1.2 Avtalsparter

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-12 SN-2013/4961.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Riktlinje för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 756-2011 Socialnämnden Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer