Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Handläggare: Emmy Andersson FHN Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen Sammanfattning Enligt har komunfullmäktige i Karlskoga beslutat att införa surfplattor i sammanträdeshanteringen. Detta innebär att alla ordinarie ledamöter i folkhälsonämnden och ersättare som önskar surfplatta och deltar aktivt i nämndens arbete tilldeladas en surfplatta. Surfplattan användas inom ramen för den enskilde politikerns uppdrag och användas som ett verktyg i tjänsten. Som ett led i att minska användandet av papper har surfplattor även introduceras bland folkhälsoförvaltningens tjänstemän. Surfplattan användas inom ramen för tjänstemannens uppdrag och användas som ett verktyg i tjänsten. Karlskoga kommuns IT-avdelning har tagit fram riktlinjer för mobila enheter och för IT säkerhet inom Karlskoga kommun. Som ett komplement till detta har mer specifika riktlinjer tagits fram för just folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen, som baserats på de riktlinjer IT-avdelningen framtagit. Riktlinjerna är gällande och revideras efter denna period. Revideringar görs löpande under perioden vid behov och när detta sker informeras nämnd och förvaltning på adekvat sätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 21 januari 2014 Bilaga 1. Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden Bilaga 2. Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsoförvaltningen Bilaga 3. Checklista vid återlämning Bilaga 4. Riktlinjer för mobila enheter, Karlskoha kommun c:\temp\eann9fkhh3.doc

3 (2) Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden antar riktlinjer vid användande av surfplattor inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen Emmy Andersson Förvaltningssekreterare Expedieras till Folkhälsonämndens ledamöter Berörda tjänstemän inom folkhälsoförvaltningen

4 Handläggare: Emmy Andersson, Folkhälsoförvaltningen Folkhälsonämndens ledamöter Riktlinjer vid användande av surfplatta i folkhälsonämnden, Beslut om införande Enligt har komunfullmäktige i Karlskoga beslutat att införa surfplattor i sammanträdeshanteringen. Detta innebär att alla ordinarie ledamöter i folkhälsonämnden och ersättare som önskar surfplatta och deltar aktivt i nämndens arbete tilldeladas en surfplatta. Surfplattan ska användas inom ramen för den enskilde politikerns uppdrag och användas som ett verktyg i tjänsten. Politikerportalen För att göra det enklare för ledamöter att komma åt handlingar har Karlskoga kommun införskaffat en politikerportal, i form av en app. Appen heter Politikerrummet och finns att ladda ner utan kostnad via itunes. Möjlighet finns att lägga in åtkomst till flera nämnders sammanträdesrum i portalen, om politikern är aktiv i dessa. Kontakt sker då med förvaltningssekreteraren för den nämnd där åtkomst önskas. Vid frågor eller problem rörande publicerade dokument kontaktas förvaltningssekreteraren. Vid frågor eller problem rörande inloggning och funktionsfel kontaktas Karlskoga kommuns IT avdelning. Uppdatering av servicenät Den första helgfria måndagen i varje månad mellan utförs arbeten på bland annat servrar, datanät och telefonifunktioner. Under denna tid så kan det vara problem med nå exempelvis politikerportalen, den kommunala e-posten och kommunens trådlösa nät. Det kan fungera men störningar kan alltså förekomma under kortare eller längre perioder. c:\temp\eann9fmjlg.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

5 (6) Utskick Via politikerportalen Handlingar till folkhälsonämndens sammanträden kommer att finnas tillgängliga i politikerportalen senast fem dagar innan sammanträdet. Handlingar kan komma att vara tillgängliga i politikerportalen innan de är färdigställda och innan officiellt utskick sker. Ledamöterna ombeds därför avvakta med att läsa handlingarna till dess att de meddelas, via mail, att handlingarna inför sammanträdet är tillgängliga. Om handlingar uppdateras eller revideras i politikerportalen meddelas ledamöterna detta via mail. Det är varje enskild ledamots ansvar att ha handlingar tillgängliga på sammanträdet. Detta kan innebära att synkronisera handlingarna till offline mode i politikerportalen samt se till att surfplattan är laddad. Pappersutskick I och med införandet av surfplattan kommer användandet av pappersutskick att upphöra. Folkhälsonämnden avser att utrusta alla aktiva ledamöter inom nämnden, både ordinarie och ersättare, med surfplattor. I och med detta kommer nämndens sammanträdeshandlingar i första hand att delges i elektronisk form och endast i pappersform i speciella fall. De som tidigare fått handlingar i pappersformat informeras när detta upphör. Mailadress Som en del i införandet av politikerportalen tilldelas ledamöterna, både ordinarie och ersättare, en mailadress som är bunden till Karlskoga kommun. Den kommunala mailadressen används i kontakt mellan politikerna och kommunen, om inget annat anges till förvaltningssekreteraren. De utdelade surfplattorna installeras så att den är kopplad till den kommunala eposten. Det finns även möjlighet för ledamoten att koppla sin privata mail till surfplattan. Om detta görs ansvarar ledamoten för att de regler och riktlinjer som finns inom Karlskoga kommun gällande säkerhet och uppförande följs. Vid användning av mailfunktionen i surfplattan gäller samma offentlighets-, sekretess- och arkivregler som för papperspost. Var och en som sänder eller tar emot e-post måste själv bedöma om en försändelse är allmän handling eller inte. Sekretesskyddade uppgifter, vare sig de rör personuppgifter eller är av annat slag, bör inte skickas över e- postsystemet eller via 3G nätet.

6 (6) Kostnader Inköp Varje enskild nämnd bekostar inköpet av surfplattor till sina ledamöter. Vid de tillfällen som en politiker är ledamot i flera nämnder tillfaller kostnaden den nämnd där ledamoten är ordinarie. Inköpande nämnd är även den nämnd som ansvarar för surfplattan och eventuella problem som uppstår. App store och itunes App store används för att ladda ner de appar som är användbara inom ramen för det politiska uppdraget och som inte finns installerade på surfplattan vid utlämnandet. Appar får hämtas ned från kända och välrenommerade bibliotek om behov föreligger. I app store finns det både gratisappar och betalningsappar. Det är möjligt att genomföra köp av appar som kräver betalning, genom att ange och koppla ett betalningskort till sitt Apple-ID. Om köp genomförs och kommunen faktureras för enskilda ledamöters inköp, står ledamoten själv för den fakturerade kostnaden. 3G Varje surfplatta utrustas med ett SIM-kort som ger möjlighet att koppla plattan upp mot 3G nät. Karlskoga kommun har fasta abonnemang på 1 GB i månaden och när detta har använts upp kommer det gå segt att surfa på 3G nätet. Surf genom 3G nätet är avsett för det politiska uppdraget. Surfplattan kan kopplas upp mot ett Wi-Fi nät när detta finns tillgängligt och det är fördelaktigt att detta görs om det finns möjlighet. Känslig eller sekretessbelagd information diskuteras inte via surfplattan då den trådlösa kommunikationen kan ge möjlighet till avlyssning. Vid utlandsresor och dylikt där större kostnader är förknippade med surf på 3G nätet, ansvarar den enskilde för att vara medveten om dessa kostnader. Den enskilde ansvarar för att koppla bort 3G nätet eller själv betala för de förhöjda kostnaderna. Om kostnader tillkommer till följd av utlandsresa står ledamoten själv för kostnaden. Om utlandsresa ska genomföras inom ramen för det politiska uppdraget och uppkopling mot 3G nätet krävs, kontaktas förvaltningschef för beslut om eventuell avvikelse från ovanstående regel.

7 (6) Säkerhet Karlskoga kommuns säkerhetspolicy Vid tilldelning av mailadress och utdelning av surfplatta mottager ledamoten information om användar-id, lösenord och epostadress. Ledamoten signerar även att denne bland annat är medveten om att epostadressen kan användas på kommunens hemsida och att denne tagit del av Karlskoga kommuns information, råd och policy för IT-säkerhet. Ledamoten förväntas därmed vara medveten om och följa de regler som fastställts av Karlskoga kommuns IT-avdelning. Surfplattan är Karlskoga kommuns egendom och användaren har därför ett ansvar att säkerställa att användingen av surfplattan inte bryter mot Karlskoga kommuns regler. Uppförande Det är inte tillåtet att besöka webbsidor eller lagra filer som innehåller rasistiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas som kränkande mot enskilda personer eller grupper. Vid inträffad överträdelse kan kommunen utan dröjsmål stänga av användare, och överlämna bevismaterial till polismyndighet samt polisanmäla överträdelsen. Förvaring och hantering Den information som finns på surfplattan kan vara av känslig natur och det är ledamotens ansvar att ingen obehörig får åtkomst till surfplattan och dess information, samt att den förvaras på ett säker vis och att den inte lämnas obevakad på allmän plats. Om integritetskänsliga uppgifter förvaras på surfplattan ska uppgifterna raderas när dessa inte längre är nödvändiga att lagra. Surfplattan ska alltid lösenordskyddas med lösenkod när skärmsläckaren är aktiverad. Automatisk låsning av surfplattan efter viss tid av inaktivitet ska alltid vara aktiverad. Ledamoten kan bli personligt ansvarig om användar-id eller om enheten eller information kommer i orätta händer. Surfplattan ska alltid skyddas av skalskydd, för att minimera risken för skador. Ledamoten åtar sig att hantera surfplattan ansvarsfullt och försiktigt. Det är inte tillåtet att permanent ändra surfplattans innehåll eller utseende från det skick den innehade vid utlämnande. Detta gäller även för de medföljande apparater som hör till surfplattan och som lämnats ut av kommunen.

8 (6) Varje surfplatta tilldelas ett ID-nummer och etikett på baksidan. Detta får inte avlägsnas. Inga andra etiketter eller klistermärken får sättas på surfplattan. Surfplattan utrustas med en invisible shield som skyddar skärmen mot repor och dylikt. Denna får inte avlägsnas och skärmen ska rengöras på lämpligt sätt som inte skadar enheten. Skador och stöld Skada Vid skada anmäls detta snarast till Karlskoga kommun, via kontakt med förvaltningssekreteraren. Detta gäller för alla skador, oavsett om det påverkar surfplattans prestanda och funktionalitet eller är en repa. Vid kontakt ska en beskrivning av hur skada inträffats lämnas, i försäkringssyfte. Efter kontakt med förvaltningssekreteraren lämnas surfplattan till Mobilect, som är samarbetspartner, för värdering av reparationskostnaden. Det är förvaltningschefen, i samråd med ITavdelningen och Mobilect, som tar beslut angående surfplattan och eventuell reparation av befintlig surfplatta eller ersättningsplatta. Skador som skett till följd av tydlig vanvård, misskötsel eller i brott mot Karlskoga kommuns regler angående IT-säkerhet beskostas av den enskilda ledamoten. Bedömningen av dessa fall görs av folkhälsoförvaltningen, i samråd med IT-avdelningen. Stöld Vid stöld görs en anmälan hos polisen och kontakt sker snarast med Karlskoga kommun, via kontakt med förvaltningssekreteraren. Vid kontakt ska en beskrivning av hur stölden inträffat lämnas, i försäkringssyfte. Vid förlust av surfplattan ska lösenord till kommunala system, som e- post och politikerappen, omgående bytas. Stöld som skett till följd av tydlig vanvård, misskötsel eller i brott mot Karlskoga kommuns regler angående IT-säkerhet kan komma att beskostas av ledamoten. Bedömningen av dessa fall görs av folkhälsoförvaltningen, i samråd med IT-avdelningen. Privat användning Surfplattan kan användas till privat bruk i den mån användingen inte bryter mot Karlskoga kommuns policy rörande säkerhet och uppförande. Samma regler som gäller vid användning av kommunens elektroniska enheter inom ramen för ledamotens politiska uppdrag, är även verksamma vid användning av enheten för privat bruk.

9 (6) Surfplattan lämnas ut för individuellt bruk i arbetet, vilket innebär att det är personen som ansvarar för surfplattan som ska använda den. Begränsa därför användandet av surfplattan av andra, exempelvis familjemedlemmar och vänner, då surfplattan kan inneha känsligt material. Om det finns integritetskänslig information förvarad på surfplattan får den inte användas av någon annan än ledamoten själv. Köp som görs via surfplattan medan den är i ledamotens ägo ansvarar ledamoten för. Vid privat bruk bekostar ledamoten själv kostnader som fakturerats Karlskoga kommun. Avslutat uppdrag Surfplattan är Karlskoga kommuns egendom och återlämnas skyndsamt till förvaltningen när uppdrag upphör. Eventuella avvikelser från denna regel bestäms mellan ledamoten och förvaltningschefen. Vid återlämnande ska surfplattan samt övriga tillbehör som utdelats av förvaltningen återlämnas. Detta omfattar, men begränsas inte till, följande: - Surfplatta - Laddare - Invisible shield - Skal I tjänsten Emmy Andersson Förvaltningssekreterare Telefon: E-post:

10 Handläggare: Emmy Andersson, Folkhälsoförvaltningen Anställda inom folkhälsoförvaltningens Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsoförvaltningen, Inköp och kostnader Beställning Folkhälsoförvaltningen står för inköp av surfplattor och bedömningen av vilka anställda som anses behöva surfpatta i sitt arbete görs av förvaltningschefen. App store och itunes App store används för att ladda ner de appar som är användbara inom ramen för tjänsten och som inte finns installerade på surfplattan vid utlämnandet. Appar får hämtas ned från kända och välrenommerade bibliotek om behov föreligger. I App store finns det både gratisappar och betalningsappar. Det är möjligt att genomföra köp av appar som kräver betalning, genom att använda värdekort eller koppla betalningen till ett bankkort. Vid utdelning av surfplattan kan den anställda tilldelas ett värdekort som används i itunes och App store, om förvaltningschef beslutar detta. Värdekort blir då kopplat till det Apple-ID som den anställda anger vid mottagandet av surfplattan. Detta innebär att värdekortet är personligt och när värdekortet kopplats till ett Apple-ID kan det inte återanvändas av någon annan förutom den som skapat Apple-ID. Det är möjligt att genomföra köp där värdekortet inte används, genom att den anställda anger och kopplar ett betalningskort till sitt Apple-ID. Om den anställde behöver göra inköp som är nödvändiga för arbetet och önskar få ett värdekort eller att inköpet går utöver beloppet på redan utdelat värdekort, kontaktas förvaltningschefen som beslutar om ytterligare belopp beviljas. Vid andra köp där kommunen faktureras för anställdas inköp, står den anställda själv för kostnaden. c:\temp\eann9fmjlj.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

11 (5) 3G och Wi-Fi Varje surfplatta tilldelas ett SIM-kort, vilket ger möjlighet att koppla upp mot 3G nät. Karlskoga kommun har fasta abonnemang på 1 GB i månaden och när detta har använts upp kommer det gå segt att surfa på 3G nätet. Surf genom 3G nätet är avsett för arbete som ingår i den anställdes tjänst. Surfplattan kan kopplas upp mot ett Wi-Fi nät när detta finns tillgängligt och det är fördelaktigt att detta görs om det finns möjlighet. Känslig eller sekretessbelagd information diskuteras inte via surfplattan då den trådlösa kommunikationen kan ge möjlighet till avlyssning. Vid utlandsresor och dylikt där större kostnader är förknippade med surf på 3G nätet, ansvarar den enskilde för att vara medveten om dessa kostnader. Den enskilde ansvarar för att koppla bort 3G nätet eller själv betala för de förhöjda kostnaderna. Om kostnader tillkommer till följd av utlandsresa står den anställde själv för kostnaden. Om utlandsresa ska genomföras inom ramen för tjänstemannauppdraget och uppkopling mot 3G nätet krävs, kontaktas förvaltningschef för beslut om eventuell avvikelse från ovanstående regel. Mail Mailfunktionen på surfplattan synkroniseras med den anställdes kommunala mailadress. Det finns även möjlighet för den anställde att koppla sin privata mail till surfplattan. Om detta görs ansvarar den anställda för att de regler och policys som finns inom Karlskoga kommun gällande säkerhet och uppförande följs. Vid användning av mailfunktionen i surfplattan gäller samma offentlighets-, sekretess- och arkivregler som för papperspost. Var och en som sänder eller tar emot e-post måste själv bedöma om en försändelse är allmän handling eller inte. Sekretesskyddade uppgifter, vare sig de rör personuppgifter eller är av annat slag, bör inte skickas över e-postsystemet eller via 3G nätet. Skulle ändå en sekretesshandling mottagas via e-post så måste den vidarebefordras till nämndens/styrelsens diarium. Handlingen tas sedan bort från e-postens konto.

12 (5) Säkerhet Karlskoga kommuns säkerhetspolicy Vid utlämning av surfplattan signerar den anställde att denne tagit del av Karlskoga kommuns information, råd och policy för IT-säkerhet. Den anställde förväntas därmed vara medveten om och följa de regler som fastställts av Karlskoga kommuns IT-avdelning. Surfplattan är Karlskoga kommuns egendom och användaren har därför ett ansvar att säkerställa att användingen av surfplattan inte bryter mot Karlskoga kommuns regler. Uppförande Det är inte tillåtet att besöka webbsidor eller lagra filer som innehåller rasistiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas som kränkande mot enskilda personer eller grupper. Vid inträffad överträdelse kan kommunen utan dröjsmål stänga av användare, och överlämna bevismaterial till polismyndighet samt polisanmäla överträdelsen. Förvaring och hantering Den information som finns på surfplattan kan vara av känslig natur och det är den anställdes ansvar att ingen obehörig får åtkomst till surfplattan och dess information, samt att den förvaras på ett säker vis och att den inte lämnas obevakad på allmän plats. Om integritetskänsliga uppgifter förvaras på surfplattan ska uppgifterna raderas när dessa inte längre är nödvändiga att lagra. Surfplattan ska alltid lösenordskyddas med lösenkod när skärmsläckaren är aktiverad. Automatisk låsning av surfplattan efter viss tid av inaktivitet ska alltid vara aktiverad. Den anställde kan bli personligt ansvarig om användar-id eller om enheten eller information kommer i orätta händer. Surfplattan ska alltid skyddas av skalskydd, för att minimera risken för skador. Den anställde åtar sig att hantera surfplattan ansvarsfullt och försiktigt. Det är inte tillåtet att permanent ändra surfplattans innehåll eller utseende från det skick den innehade vid utlämnande. Detta gäller även för de medföljande apparater som hör till surfplattan och som lämnats ut av förvaltningen. Varje surfplatta tilldelas ett ID-nummer och etikett på baksidan. Detta får inte avlägsnas. Inga andra etiketter eller klistermärken får sättas på surfplattan.

13 (5) Surfplattan utrustas med en invisible shield som skyddar skärmen mot repor och dylikt. Denna får inte avlägsnas och skärmen ska rengöras på lämpligt sätt som inte skadar enheten.. Skador och stöld Skada Vid skada anmäls detta snarast till Karlskoga kommun, via kontakt med förvaltningsassistent eller förvaltningssekreterare. Detta gäller för alla skador, oavsett om det påverkar surfplattans prestanda och funktionalitet eller är en repa. Vid kontakt ska en beskrivning av hur skadan inträffat lämnas, i försäkringssyfte. Surfplattan lämnas till Mobilect, som är samarbetspartner, för värdering av reparationskostnaden. Förvaltningschefen, i samråd med ITavdelningen och Mobilect, tar beslut angående reparation av befintlig surfplatta eller ersättningsplatta, beroende på skadans omfattning. Skador som skett till följd av tydlig vanvård, misskötsel eller i brott mot Karlskoga kommuns regler angående IT-säkerhet kan komma att beskostas av den anställde. Bedömningen av dessa fall görs av förvaltningschefen, i samråd med IT-avdelningen. Stöld Vid stöld görs en anmälan hos polisen och kontakt sker snarast med Karlskoga kommun, via kontakt med förvaltningsassistent eller förvaltningssekreteraren. Vid kontakt ska en beskrivning av hur stölden inträffat lämnas, i försäkringssyfte. Vid förlust av surfplattan ska lösenord till kommunala system, som e- post, omgående bytas. Stöld som skett till följd av tydlig vanvård, misskötsel eller i brott mot Karlskoga kommuns regler angående IT-säkerhet kan komma att beskostas av den anställde. Bedömningen av dessa fall görs av förvaltningschefen, i samråd med IT-avdelningen. Privat användning Surfplattan kan användas till privat bruk i den mån användingen inte bryter mot Karlskoga kommuns policy rörande säkerhet och uppförande. Samma regler som gäller vid användning av kommunens elektroniska enheter inom ramen för den anställdes arbete, är även verksamma vid användning av enheten för privat bruk. Surfplattan lämnas ut för individuellt bruk i arbetet, vilket innebär att det är personen som ansvarar för surfplattan som ska använda den. Begränsa därför användandet av surfplattan av andra, exempelvis familjemedlemmar och vänner, då surfplattan kan inneha känsligt

14 (5) material. Om det finns integritetskänslig information förvarad på surfplattan få den inte användas av någon annan än den anställde själv. Köp som görs via surfplattan medan den är i den anställdes ägo ansvarar den anställde för. Vid privat bruk bekostar den anställde själv kostnader som fakturerats Karlskoga kommun. Avslutat uppdrag Surfplattan är Karlskoga kommuns egendom och återlämnas skyndsamt till förvaltningen när uppdrag upphör. Eventuella avvikelser från denna regel bestämt mellan anställd och förvaltningschefen. Vid återlämnande ska surfplattan samt övriga tillbehör som utdelats av förvaltningen återlämnas. Detta omfattar, men begränsas inte till, följande: - Surfplatta - Laddare - Invisible shield - Skal I tjänsten Emmy Andersson Förvaltningssekreterare

15 Handläggare: Emmy Andersson, Folkhälsoförvaltningen Checklista vid återlämnande av surfplatta Vid återlämnande av surfplatta krävs signatur av både den som återlämnar samt den som mottager surfplattan. Namn: ID nummer på surfplatta: Inlämnade tillbehör: Surfplatta Datum: sign: Skalskydd Datum: sign: Invisible shield Datum: sign: Laddare Datum: sign: VGA adapter Datum: sign: Telefonkort Datum: sign: Hörlurar Datum: sign: Värdekort Datum: sign: Om något utlämnat tillbehör ej återlämnats, ange orsak: c:\temp\eann9fmjlk.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

16 (4) Tidigare rapporterade skador/stölder som skett när enheten varit till individens förfogande: Stöld Skada Datum Kort beskrivning av skadan/stölden samt åtgärd Stöld Skada Datum Kort beskrivning av skadan/stölden samt åtgärd Stöld Skada Datum Kort beskrivning av skadan/stölden samt åtgärd Stöld Skada Datum Kort beskrivning av skadan/stölden samt åtgärd

17 (4) Skador vid återlämnande Vid återlämnande rapporteras följande skador/skavanker:

18 (4) Kostnadsbelastning Åläggs återlämnande part att bekosta reparation eller ersättning av enhet, tillbehör eller dylikt till följd av skada, stöld eller ej inlämnat tillbehör: Ja Nej Om ja, ange vad som bekostas och summa: Återlämnande part Intygar att alla uppmärksammade skador/skavanker fyllts i rapporten och att surfplatta samt utlämnande tillbehör återlämnats i gott skick, om inget annat angetts i rapporten Namnunderskrift Datum för återlämnande _ Mottagande part Intygar att alla uppmärksammade skador/skavanker rapporterats och att surfplatta samt utlämnade tillbehör återlämats i gott skick, om inget annat angetts i rapporten Namnunderskrift Datum för mottagande _

19 Riktlinjer för hantering av mobila enheter

20 Förord Mobila enheter utgör idag ett viktigt arbetsredskap och är en stor informationskälla. Rätt använda kan smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter med allt som denna nya teknik medför vara en viktig del i det dagliga arbetet utan att var en säkerhetsrisk för vår organisation. För att förhindra informationsförluster vid stölder, ägarbyte, falska applikationer eller skadlig kod har denna vägledning tagits fram. Med stöd av denna kan organisationen vara trygg i hanteringen av politikers, anställdas och brukares mobila enheter. Thommy Andersson IT-Chef

21 SYFTE De mobila enheterna är framförallt framtagna för den privata marknadens krav på funktionalitet, utan att garantera säkerheten i enheterna. Den mobila enheten har idag växt till ett arbetsredskap för användaren, för att underlätta utförandet av ordinarie arbetsuppgifter /verksamhet. Snabba, klara och tydliga svar är grunden för en effektiv service, vilket lätt kan uppfyllas med den mobila enhetens applikationer. Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra det ansvar som åligger de olika rollerna och därmed klargöra vad var och en kan förvänta sig. ANSVAR Kommunens IT-avdelning ansvarar för att följa utvecklingen och implementera de tjänster som bedöms kostnadseffektiva teckna avtal med operatör och leverantörer avseende hårdvara och grundläggande funktioner samordna, standardisera och ge stöd till förvaltningarna i samband med inköp av kommunägda mobila enheter loggning och debitering följer de lagar och avtal som upprättats Chefer inom kommunen ansvarar för att medarbetare/politiker/brukare har rätt arbetsredskap och kännedom om hur dessa används medarbetare delges dessa riktlinjer verksamheten följer datainspektionens allmänna råd för informationssäkerhet internkontroll av konto och kostnader uppfylls Medarbetare inom kommunen ansvarar för att ha kunskap om hur man använder de mobila enheterna, via manual och riktlinjer ta ett personligt ansvar för de mobila enheter man har som arbetsredskap, vid eventuell förlust av mobil enhet, omgående meddela arbetsställets ansvarige användandet av mobila enheter sker respektfullt och lagenligt vid avslut återställa mobila enheten till originalskick och radera data av personlig karaktär såsom E-post, bilder mm

22 INSTALLATION OCH UPPKOPPLING INSTALLATION Förvaltningarna beställer nya enheter enligt, av IT-avdelningen, framtagna rutiner och modeller För samtlig anställd personal, som erhåller smarta telefoner/surfplattor, installeras tillgång till e-post. I de fall det finns applikationer för förvaltningsunika eller kommungemensamma system installeras dessa. För samtliga förtroendevalda, som erhåller smarta telefoner/surfplattor, installeras de applikationer som används i Karlskoga kommun för att underlätta förtroendeuppdraget. Finns kommunal e-postadress installeras tillgång till denna I skolmiljön ansvarar utsedda pedagoger/personal för tillgång och installation av applikationer lämpliga för utbildning. Installation av fria applikationer ansvarar den enskilde för UPPKOPPLING Uppkoppling kan ske via mobil operatör. SIM-kort erhålls i samband med beställning eller användarbyte av mobil enhet Anställd personal och andra användare, som befinner sig i kommunala lokaler, kan med fördel kopplas upp via kommunens trådlösa nätverk Om anställd befinner sig utomlands skall det mobila nätverket stängas av för att minska kostnaderna TEKNISKA SKYDD Uppdatering av mobila enheter skall ske snarast av användare vid uppmaning Inloggning i kommunens nätverk sker på ett säkert sätt och aktiviteterna loggas Synkronisering av kommunal information sker via en säker uppkoppling. Källdokument på kommunala servrar skyddas mot virus och skadlig kod Förlust av mobil enhet skall genast spärras, för att förhindra informationsförlust och onödiga kostnader Vid byte av användare skall den mobila enheten återställas i ursprungligt skick innan ny användare kan börja nyttja sina resurser. Detta gäller även minneskort. Vid skrotning av mobil enhet skall enheten fabriksåterställas

23 ANVÄNDNING OCH LAGRING ANVÄNDNING Anställda och förtroendevalda som erhåller mobil enhet, såsom sin egen, i tjänsten skall kvittera ut denna och vara medveten om de säkerhetsföreskrifter som finns De mobila enheterna skall förvaras på ett betryggande sätt som försvårar för stölder eller informationsförlust. Den mobila enheten ska skyddas med PIN-kod. Privat användning är tillåten enligt kommunens IT-säkerhet. Vid privat användning av kommunens mobila enheter ska användaren ändå följa de lagar och riktlinjer som gäller för mobila enheter. Användaren skall inte exponera kommunala telefonnummer eller e-postadresser till sociala medier om detta inte ingår i tjänsten. Användaren har ansvar för att vidta de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda de personuppgifter man har åtkomst till. Användaren skall vara uppmärksam på okänd information som skickas till den mobila enheten och vid varje tillfälle göra en bedömning av innehållet för att minimera riskerna för virus och skadlig kod Installation av applikationer, appar, ska ske från kända och välrenommerade bibliotek om behov föreligger Diskutera inte sekretessbelagd information via mobil enhet, då den trådlösa kommunikationen kan ge möjlighet till avlyssning Vid förlust av mobil enhet med applikationer och e-post skall lösenorden till de kommunala systemen omgående bytas. LAGRING Lagring av lösenord och annan sekretessbelagd information skall undvikas E-post eller annan kommunal information skall gallras ur den mobila enheten så fort den inte längre är aktuell

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Fastställd av: Kommundirektören 2015-01-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Användande av surfplatta, förtroendevalda... 3 Omfattning...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar Vanliga frågor digitala nämndhandlingar 2013-10-25 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kopplade till din läsplatta och applikationen Netpublicator.

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter

Vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter samhällsskydd och beredskap 1 (13) Enheten för samhällets informationssäkerhet Vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter samhällsskydd och beredskap 2 (13) Sammanfattning Smarta

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Riktlinjer för användning av extern e-post antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-04-08, 61 Inledning Elektronisk post eller e-post, är ett smidigt, snabbt och effektivt

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan... 5 2.2 Lås upp SIM... 5 2.3 Installation... 5 2.4 Språk...

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

för anskaffning av mobiltelefoner.doc för Härjedalens kommun

för anskaffning av mobiltelefoner.doc för Härjedalens kommun IT-enheten 2011-12-09 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller fr Flik Sid Ks 143/ 2011-09-14 Ks 24 Policy för anskaffning av mobiltelefoner för Härjedalens kommun Denna policy om och kring mobiltelefoner

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖR ATT KOMMA IGÅNG ------------------------------------------------------------ 4 1.1 Utseende ------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14

IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14 IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14 INDEX SIDA Regler för datoranvändning Allmänt 2 1. Spara dokument 2 1.1 Stationära datorer 2 1.2 Portabla datorer 2 1.3 Programinstallation

Läs mer

Rutin för utlåning av personlig elevdator

Rutin för utlåning av personlig elevdator 1 (2) 9 jul 2012 Rutin för utlåning av personlig elevdator Vid start av hösttermin Vid terminsstart sker utdelning av personliga elevdatorer vid ett förutbestämt tillfälle för samtliga berörda elever.

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

ParaGå-guide - privata utförare

ParaGå-guide - privata utförare ParaGå-guide - privata utförare Starta upp enheten Sid. 3 Aktivera låskod på telefonen Sid. 5 Skapa Google-konto Sid. 7 Registrera enheten via Paragåportalen Sid. 9 Installera Mobileiron & ParaGå applikationen

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

3. Låneperiod. 4. Förvaring

3. Låneperiod. 4. Förvaring LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator eller ipad) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern

Läs mer

Utbildning i Meetings

Utbildning i Meetings Digitala handlingar till politiska samanträden VÄLKOMMEN! Elisabeth Jarborn, KLK/kansli Utbildning i Meetings Genomgång av Ipad och appar. Genomgång av Meetings. Kom ihåg att våga prova, plattan går inte

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer