Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet?"

Transkript

1 Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet? Jeanette Holmlund Institutionen för informatik Beteendevetenskap med inrikting mot IT-miljöer Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB

2 Abstract In today s society more and more activities are digitalized. This means that everyone has to be able to use information and communication tools (ICT) in order to take part in the digital world, otherwise they will be left out of the digital community. There is a so called digital gap between for instance elderly and young people, where elderly do not know how to use the tools and there for cannot gain access to the digital society. What happens when people, not only grow old, but also have a communication disorder, such as aphasia? How are they included? The purpose of this study is to investigate whether or not surf pads are good tools for bridging the digital gap for people with aphasia, and which activities and situations that encourages people with aphasia to work with the surf pad. This has been investigated by conducting a qualitative study where ten people with aphasia who owns a surf pad have been interviewed. Also one person who has aphasia but does not want a surf pad has been a part of this study. The interviews have been complemented with a participating observation that has been conducted over a period of one year. The study shows that the surf pad might be a good tool to bridge the digital gap, even though the participants in this study do not think that they have gotten more social by using surf pads. It shows that it takes more than just handing out the tool. It needs support and motivation in order to learn how to use it. Finally, and maybe the most important finding is that it is about a lack of confidence, both in the tool but also in one self that is the biggest indicator for wanting to learn and daring to do so. Förord Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Eva Lindh Waterworth för hennes engagemang, hjälp och stöd. Du har varit ett fantastiskt bollplank och ett stort stöd som jag uppskattat oerhört mycket, tack! Ett stort tack riktas även till deltagarna i denna studie, för att ni tog er tid och lät mig ta del av ert liv, utan er hade denna studie inte varit möjlig.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Avgränsning Metod och genomförande Denna studie Etiska överväganden Urval Datainsamling Databearbetning Kritik av metod, urval och källor Metod- och urvalskritik Källkritik Perspektiv på digital inkludering och afasi Livskvalitet, socialt stöd och delaktighet Det digitala glappet, enbart en fråga om tillgång? Relevans Support Internetanvändning och den digitala världen Positiva och negativa aspekter Motivation Digital inkludering Äldre och teknologi Afasi och teknologi Afasi, teknologi och internet Det sociala livet Dator och internet Datoranvändning Internetanvändning Surfplattan Användningen av surfplattan Svårigheter Positiva aspekter Inställning Viljan att ha en surfplatta Övning Framtida användningsområden för surfplattan... 23

4 4.5 Stöd och hjälpmedel Afasi och att överbrygga det digitala glappet Delaktighet Motivation och förtroende Teknologi och internet i afatikers liv Teknologi Internet Surfplattan- ett bra hjälpmedel? Avslutande reflektioner Referenser Bilagor Bilaga 1- intervjuguide

5 1. Inledning Berätta för mig och jag ska glömma. Visa mig och jag kommer att komma ihåg. Gör mig delaktig och jag kommer att lära mig. (Jones, 2013) 1.1 Bakgrund Allt fler vardagliga aktiviteter digitaliseras och för att kunna vara delaktig i den digitala gemenskapen krävs det att människor kan hantera informationsteknologin. Min vision är IT som kvalitativt lyfter och förbättrar människors vardag, som är tillgänglig för alla, i hela landet, i alla våra livsskeden. Över allt, för alla. Det är att på allvar sätta tekniken i människans tjänst.[sic!]2000-talet, det digitala århundradet! ( Regeringen inrättar Digitaliseringsrådet, 2011) Ovanstående text går att finna i ett pressmeddelande från den svenska regeringen där de informerar om att ett Digitaliseringsråd ska inrättas. Det är en inrättning som visar på behovet av att hitta vägar för att alla ska inkluderas i det samhälle som har blivit mer och mer digitaliserat. Att kunna använda nya teknologier kan vara tillfredsställande och förmånligt för de som har den möjligheten, men det finns vissa hinder som måste hanteras för att öka självständigheten och förbättra livskvaliteten för de åldrande medlemmarna av vårt samhälle [egen översättning] (Jessome, Parks, & MacLellan, 2001). Idag går det att göra det mesta via internet, bland annat betala räkningar, boka tid hos läkaren, träffa nya människor, hålla kontakten med sina vänner etc. Det innebär att en del av det sociala samspelet har hamnat i ett digitalt rum istället för i ett fysiskt. Målet för Digitaliseringsrådet är tydligt, alla ska vara delaktiga i den digitala världen oavsett ålder. Det finns en uppfattning i det moderna samhället att det är den yngre generationen som använder sig av datorer och internet. De växte upp med den moderna teknologin och kan därför använda de olika verktygen i det digitala samhället på ett fördelaktigt sätt (Juznic, Blazic, Mercun, Plestenjak, & Majcenovic, 2006). De äldre generationerna har inte samma kunskap om hur de ska använda verktygen, det finns ett s.k. digitalt glapp, ett informations- och teknologiglapp mellan de som effektivt kan använda informations- och kommunikationsverktyg, såsom internet, och de som inte kan det [egen översättning] (Juznic et al, 2006, s.333). Hur ska visionen kunna uppnås när det finns ett glapp i befolkningen, där den äldre generationen inte har vuxit upp med teknologin och därför inte har samma förutsättningar som de yngre? Ji, Choi, Lee, Han, Kim och Lee (Ji et al., 2010) menar att den digitala sociala miljön inte kan tillämpas på samma sätt av samtliga användare, att en del har svårt att hänga med i den teknologiska utvecklingen. De menar att äldre människor inte är vana vid informations- och 1

6 kommunikationsteknologin (IKT) och att de dessutom, med ålder, får sämre motorik och kognitiv kapacitet vilket gör att det kan bli svårt att använda teknologin. Det är inte bara sämre motorik och kognitiv kapacitet som kan påverka användningen av teknologiska verktyg. En hjärnskada, t.ex. stroke, kan resultera i att personen inte kan kommunicera på samma sätt som förut, något som påverkar det sociala samspelet för den individen. Att dessutom mycket av det sociala samspelet har digitaliserats försvårar ytterligare. Utöver det sociala samspelet har även stora mängder av samhällets informationshantering digitaliserats. Hur ska det digitala samhället kunna få med alla dessa, som förutom kanske sin ålder, även har kommunikativa problem? Ett sådant kommunikativt problem är något som människor med afasi kämpar med dagligen, [a]fasi är en språkstörning som kan uppstå efter en förvärvad hjärnskada ( Om Afasi, 2013). Det innebär att de som har afasi har svårigheter att tala, förstå, läsa och skriva. Det är individuellt hur mycket, men gemensamt är att kommunikationsmöjligheterna har påverkats. Hur passar de in i visionen om att alla ska vara delaktiga i det digitala samhället? För cirka ett år sedan delades två olika sorters surfplattor ut till en grupp människor som har afasi. De har fått hjälp med installering och fått viss utbildning i hur de ska använda surfplattorna, bland annat har de fått information om e-post och övat på hur de ska använda det. De har fått lära sig och övat på att använda kameran på surfplattan. En dagboksapplikation har även introducerats där de får skriva in vad de har gjort och de har fått lära sig hur de ska lägga upp bilder i dagboken. De har fått tillgång till verktyget, d.v.s. surfplattan, för att bli mer delaktiga i den digitala världen. Genom att de har fått tillgång till verktyget har möjligheten att arbeta med digitala medel skapats, men är det tillräckligt? Behövs det bara att verktyget finns till hands eller krävs det mer? 1.2 Problemformulering Kan det samhälle som digitaliseras alltmer involvera alla eller blir vissa exkluderade i de digitala aktiviteterna? Enligt Hill, Beynon-Davies och Williams (2008) är en del människor mindre engagerade på internet och får därför inte ta del av de fördelar som finns med att vara aktiv på internet. Vilka är det som i mindre utsträckning engagerar sig på internet? En undersökning som gjorts av Oxford Internet Surveys (2013) bland den brittiska befolkningen visar att internet-användning minskar med ålder. Det handlar med andra ord om att äldre inte är lika aktiva och delaktiga i det som händer på internet, vilket betyder att ett glapp uppstår mellan olika generationer. Vad krävs för att äldre ska bli mer delaktiga på internet och den digitala världen? Hill et al. (2008) menar att det krävs studier för att kunna identifiera ett relevant, medierande verktyg som kan göra äldre mer engagerade på internet. Skulle surfplattan kunna vara ett sådant medierande verktyg? Har utdelningen av surfplattor till dessa afatiker ökat användningen och engagemanget på internet? Är det ett bra verktyg för att öka delaktigheten i den digitala världen? Har surfplattorna påverkat dessa människors sätt att interagera på internet? Detta leder fram till den första frågeställningen för denna studie: Hur påverkar användningen av surfplattor det sociala deltagandet i den digitala världen för människor med afasi? 2

7 Hill et al. (2008) menar att upphovet till det digitala glappet kan fastställas till ägandeskap, tillgång och användning. Om det finns ägandeskap och tillgång betyder det automatiskt att verktyget används? Inte enligt Olphert, Damodaran och May (2005) som menar att tillgång och ägandeskap inte innebär att människor per automatik använder teknologin för att delta i sociala utbyten. Även Jung, Qiu och Kim (2001) påpekar att det inte räcker med att ha en dator för att veta hur den ska användas. Att tillhandahålla verktyget är med andra ord inte tillräckligt, vad krävs för att göra surfplattan till ett verktyg för att överbrygga det digitala glappet? Detta leder fram till den andra frågeställningen för denna studie: Hur bör arbetet med surfplattor se ut för att maximera möjligheten till socialt deltagande i digitala miljöer för afatiker? 1.3 Syfte Syftet med denna studie är att undersöka om surfplattor kan överbrygga det digitala glappet som finns i dagens samhälle. Hur det kan påverka det sociala deltagandet i digitala aktiviteter bland människor som har afasi. Dessutom ämnar studien undersöka vilka förutsättningar som krävs för att afatiker ska använda surfplattan. För att uppnå syftet kommer fokus ligga på hur människor med afasi använder surfplattan och vad som motiverar dem att använda den. 1.4 Avgränsning I början av denna studie var tanken att den skulle handla om teknik och äldre. Det är ett stort område som kräver en avgränsning för att kunna leverera ett resultat enligt tidsplan. Afasi är något som oftast drabbar äldre (Nationalencyklopedin, 2013) vilket gjorde det till en självklar avgränsning. Det har gjorts många undersökningar vad gäller äldre, teknikanvändning, internet och det digitala glappet. Det finns även ett stort antal undersökningar om afasi och afasi och digitala verktyg. Det finns däremot inte många studier som undersöker surfplattans möjligheter som ett verktyg för att göra människor med afasi mer delaktiga i det digitala samhället, och därmed kunna brygga det digitala glappet. Denna studie bidrar med ny kunskap inom det området. Studien är avgränsad till tio plus en afatiker och anledningen till att det blev dessa tio som valdes är att de uppfyllde kraven för studien (afasi och innehavandet av en surfplatta). Utöver dessa tio som har surfplatta intervjuades även en deltagare i gruppen, som har afasi men inte vill ha någon surfplatta. Relationen med denna grupp var redan etablerad vilket underlättade arbetet då denna studie var tidsbegränsad. Den redan etablerade relationen innebar att ingen tid behövde läggas på att söka upp respondenter. 3

8 2. Metod och genomförande Metoder är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap (Holme & Solvang, 1997, s.13). Valet av metod är grundläggande för hur utfallet blir, det är viktigt att välja metod som på bästa sätt svarar mot frågeställningen för undersökningen. Denna studie handlar om att ta reda på huruvida surfplattor kan vara ett bra verktyg för människor med afasi att ta sig över det digitala glappet, ett verktyg att göra dem mer delaktiga i den digitala gemenskapen. Eftersom syftet med denna studie är att skapa en förståelse är en kvalitativ metod att föredra, då en sådan studie ämnar skapa en djupare förståelse för olika företeelser (Holme & Solvang, 1997). Bryman (2011) menar att intervjun (tillsammans med deltagande observation) är den metod som används mest inom kvalitativ forskning och att det är flexibiliteten med intervjuer som gör att så många använder den metoden. Det går att avvika från den intervjuguide, alltså det frågeformulär som satts upp innan intervjun, det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt (Bryman, 2011, s.413). Det handlar om att skapa en förståelse genom att ta del av intervjupersonernas tankar och åsikter. Holme och Solvang (1997) gör skillnad på respondentintervju och informantintervju, där respondentintervju är en intervju där människor som är delaktiga i företeelsen som studeras blir intervjuade, medan informantintervjuer innebär att personer som inte är delaktiga i företeelsen, men som har mycket att säga om den, är de som intervjuas. Denna studie är till största delen en respondentintervju, där människor med afasi har intervjuats för att uppfylla syftet med denna studie, d.v.s. att skapa en förståelse för om surfplattor är ett bra verktyg för afatiker att bli mer delaktiga i det digitala samhället. Det har även utförts en informantintervju med en person som inte vill ha en surfplatta men som är delaktig i genomgångar med surfplattor. Detta gjordes för att få en insikt i vad som skulle kunna vara en anledning till att tacka nej till att få en surfplatta, eventuella hinder för att surfplattan inte är ett bra redskap för människor med afasi. Den kvalitativa intervjun är indelad i två typer (Bryman, 2011). Den första typen är en ostrukturerad intervju, där den intervjuade får prata fritt under intervjun, och den liknar mer ett naturligt samtal än en intervju. Den andra är en semistrukturerad intervju då forskaren har en lista över teman som ska studeras, något som brukar kallas intervjuguide, men den intervjuade kan utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuguiden behöver inte följas och dessutom kan frågor som inte finns med ställas till den intervjuade. Båda dessa typer gör intervjuprocessen flexibel (Bryman, 2011). Det handlar om att ta del av det som respondenterna upplever som viktigt, något som är relevant när studien handlar om att skapa en djupare förståelse för deras situation. Bryman (2011) menar att när en forskare inleder studien med ett tydligt fokus kommer denne att använda semistrukturerade intervjuer för att kunna arbeta med tydliga frågeställningar. Denna studie utgick från en klar frågeställning vilket gjorde att en semistrukturerad intervjuform blev det mest fördelaktiga valet av metod när det gällde respondenterna. Intervjun med informanten blev däremot en ostrukturerad intervju då syftet med den intervjun var att skapa en förståelse för varför informanten tackat 4

9 nej. Det krävde inte någon intervjuguide utan kunde utföras genom att forskaren samtalade med informanten. Det kvalitativa angreppssättet som denna studie utgått från har gjort att respondenternas egna tankar och åsikter har fått komma fram, något som möjliggjort en djupare förståelse för kopplingen mellan afasi, surfplattor och den digitala världen. Utöver intervjuer har studien även innefattat observation. Bryman (2011) beskriver de huvudsakliga typerna av observationer. Den första är deltagande observation, vilket innebär att forskaren under en längre tid varit engagerad och delaktig i en social miljö och observerar hur människorna beter sig där. Icke-deltagande observation är när forskaren inte interagerar med saker och människor i den specifika miljön. Slutligen redogör Bryman för enkel och styrd observation. I en enkel observation, till skillnad från styrd, är forskaren inte delaktig och påverkar inte samt syns inte för deltagarna i den specifika miljön. Denna studie har varit en deltagande, styrd observation där delaktighet i respondenternas användning av surfplattor utgjort en del av det datamaterial som legat till grund för studien. I kommande avsnitt presenteras mer detaljerat hur denna studie har genomförts, vilka etiska betänkligheter som funnits, hur urvalet har gått till samt hur data har behandlats. 2.1 Denna studie Undersökningen som presenteras här har en låg abstraktionsnivå, d.v.s. att den ligger nära människors subjektiva upplevelser eftersom syftet är att skapa en förståelse för surfplattors möjlighet att brygga det digitala glappet för afatiker. En kvalitativ studie i form av intervjuer har utgjort basen för att undersöka surfplattans möjligheter att göra afatiker delaktiga i den digitala världen. Syftet har varit att skapa en förståelse, inte att generalisera, något som innebär att en kvalitativ intervju är att föredra (Holme & Solvang, 1997). Tio människor med afasi som har surfplattor har intervjuats. Dessutom har en person som har afasi men tackat nej till surfplattan intervjuats. Utöver det har även en litteraturstudie genomförts av artiklar gällande afasi, det digitala glappet, äldre och IT samt vikten av det sociala livet. Syftet med intervjuerna har varit att skapa en förståelse för surfplattans möjligheter som verktyg för att främja digital delaktighet. Utifrån detta utformades en intervjuguide och semistrukturerade intervjuer genomfördes. Respondenterna fick ta del av guiden innan, detta för att ge dem en möjlighet att fundera över hur de skulle svara. Valet att delge respondenterna intervjuguiden innan intervjun gjordes efter den första intervjun, då det upptäcktes att de kunde behöva lite tid för att hinna förbereda sig. Det handlade dels om att ge respondenterna tid till att tänka och dels avdramatisera intervjun, med förhoppningen att de skulle känna sig mer trygga i intervjusituationen. Dessvärre hade inte alla respondenter läst igenom guiden och skillnaden med dessa intervjuer blev att mer tid lades på att låta respondenterna tänka efter. Intervjun med Göta (som inte har någon surfplatta) skedde utan intervjuguide. Det blev en ostrukturerad samtalsintervju med syftet att få en förståelse för varför hon inte ville ha någon surfplatta. För att respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt utfördes intervjuerna i deras hem, vilket innebar lugna och skyddade miljöer. Närheten till källan för information är kännetecknande för kvalitativa metoder. Lofland (refererad i Holme & Solvang, 1997) menar att, för att få en förståelse för en företeelse krävs 5

10 det att forskaren kommer de enheter som befinner sig i den situationen inpå livet. Genom att genomföra intervjuer skapas en möjlighet att få ta del av respondenternas åsikter och tankar, något som gör en djupare förståelse möjlig. Holme och Solvang (1997) poängterar även att en tillit mellan respondenter och den som utför studien är av vikt. Tillit skapas, enligt dem, genom att intervjuaren visar respondenterna att denne lyssnar och att deras uppfattning är viktig. Denna tillit är något som inte bara har uppstått i intervjusituationerna i den här studien, utan respondenterna och forskaren har interagerat under ett års tid, cirka en gång varannan vecka. Detta interagerande har lett till att det redan fanns en relation innan intervjuerna inleddes, något som bör gynna studien, då respondenterans svar kan tänkas ge ärligare svar, eftersom de vågar säga vad de tycker och inte bara är artiga och svarar det de tror att forskaren vill höra. Studien innefattar även observation. Fördelen med att göra en observation är att forskaren får möjlighet att se världen genom andras ögon (Bryman, 2011, s.440). Som nämndes tidigare har interaktion med respondenterna funnits under ett års tid och under den tiden har observationer kunnat göras vad gäller problem med surfplattan, vad som verkar ha varit lätt och vad som verkar ha varit svårt för respondenterna. Deltagarna har varit medvetna om att de har observerats och att arbetet med surfplattorna har studerats, något som kallas för öppen observation (Holme & Solvang, 1997). Att kombinera intervju och observation kopplar samman det bästa av två världar. I denna studie har tonvikten legat på intervjuer men kompletterats av observationer. Genom att observera får forskaren se hur respondenterna hanterar surfplattorna och vilka svårigheter som de stöter på. Att ha detta som grund för studien och sedan fördjupa den med intervjuer gör att forskaren kan få en insikt i hur respondenterna själva tycker att det fungerar med surfplattor, hur ofta de använder den och vad de använder den till Etiska överväganden Att lägga sig i människors liv är känsligt. Deltagarna påverkas av forskningsprocessen och det är viktigt att hela tiden reflektera över om de frågor som ställs och de observationer som görs är relevanta för att få fram den information som behövs (Holme & Solvang, 1997). Vid samhällsvetenskaplig forskning studeras människan och företeelser bland människor. Holme och Solvang (1997) understryker att respekten för medmänniskor måste vara en utgångspunkt för all samhällsvetenskaplig forskning. I denna studie var det viktigt att respondenterna skulle känna sig trygga och att intervjuerna skedde på deras villkor. Tystnadsplikt, respondenternas anonymitet och öppenhet om vad studien gäller är något som måste genomsyra studien och behandlingen av materialet. Vetenskapsrådet (2002) visar på fyra huvudkrav inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Det första är informationskravet, vilket innebär att deltagarna i studien informeras om syftet med undersökningen. Det andra är samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande. Det tredje är konfidentialitetskravet, att personuppgifter hanteras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem och att det värnas om deltagarnas anonymitet. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att data som samlats in endast får användas för forskning. Deltagarna i denna studie har informerats om syftet med studien, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande och de har gett sitt muntliga medgivande. Vad gäller det empiriska materialet används fiktiva namn och vissa 6

11 specifika aktiviteter, som inte har varit relevanta för syftet i denna undersökning, har skrivits om för att bli mer generaliserande, allt för att säkerställa respondenternas anonymitet. Materialet är ämnat att användas till denna studie, inte för att användas kommersiellt och alla inspelningar raderas så fort studien slutförts. 2.2 Urval Holme och Solvang (1997) påpekar att syftet med intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar (s.101). Ett sätt att göra det, enligt dem, är att använda intervjupersoner som kan antas ha stor kunskap om den företeelse som studeras. De respondenter som deltar i denna studie har afasi och har tilldelats en surfplatta. För att kunna svara på frågan om surfplattor skulle kunna vara ett bra redskap för att överbrygga det digitala glappet för afatiker, måste respondenterna uppfylla kraven för dels afasi och dels att de har surfplattor. Utöver intervjuerna med de som har surfplattor intervjuades en informant, som även hon har afasi och har fått erbjudandet om att bli tilldelad en surfplatta. Hon valdes för att hon inte ville ha någon surfplatta, något som är relevant i denna studie då det ger en större förståelse för vilka hinder som finns för surfplattans möjligheter. Av den anledningen ser urvalet ut som det gör. Det har med andra ord gj0rts ett målinriktat urval, där de som är mest lämpliga att studera har deltagit i studien i ett försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011, s.437). Sammanlagt gjordes elva intervjuer och forskaren deltog även i möten med gruppen. 2.3 Datainsamling Observationen av respondenternas användning började för cirka ett år sedan, då surfplattorna delades ut. Dels har studien utförts med respondenterna samlade som grupp och dels i respektive hem. Observationerna skedde under intervjumötena då respondenterna bad om hjälp med diverse saker som de hade svårigheter med. Fältanteckningar har förts under arbetet med surfplattorna. Intervjuerna utfördes under en veckas tid där intervjuguiden först testades på Jörgen som sällan använder surfplattan. Intervjuguiden modifierades och beslut om att skicka ut den till respondenterna innan intervjun fattades. Därefter intervjuades Stefan (använder surfplattan ganska sällan). Intervjuguiden modifierades ytterligare efter att Stefan själv poängterat hur hans liv förändrats av afasin. Vidare intervjuades Kenneth (använder surfplattan varje dag), Greta (använder surfplattan varje dag), Elsa (använder sällan surfplattan), Gunnar (använder surfplattan ganska sällan), Erik (använder surfplattan varje dag), Lars (använder surfplattan ganska sällan), Karin (använder surfplattan varje dag), Janne (använder surfplattan varje dag) och slutligen Göta (som inte har någon surfplatta). Då det redan fanns etablerade relationer till respondenterna förenklade det möjligheten till följdfrågor som dök upp vid kodning. Dessa följdfrågor skedde vie e-post. 2.4 Databearbetning En kvalitativ studie innebär att informationen inte är strukturerad i förväg, till skillnad från kvantitativa studier vars data oftast går att analysera direkt (Holme & Solvang, 1997). I en kvalitativ studie handlar det om att i efterhand strukturera och organisera informationen, 7

12 enligt Holme och Solvang (1997). Databearbetningen handlade med andra ord om att strukturera upp materialet för att få en helhetsbild. Samtliga intervjuer i denna studie spelades in och transkriberades sedan ordagrant för att inte någon del skulle gå förlorad. Bryman (2011) menar att i en kvalitativ studie läggs tonvikten på analysen av orden, både vid insamlingen och vid analysen av datamaterialet. Därför är det viktigt att samtliga ord finns med i transkriberingen för att kunna analyseras. Transkriberingen gjordes av samma person som utfört intervjuerna och det gjordes samma dag som intervjun spelades in. Detta för att säkerställa att minnet skulle vara så färskt som möjligt för att få med de rörelser som respondenterna gjorde under intervjuerna, t.ex. peka på surfplattan när denne pratar om den o.s.v. När intervjuerna transkriberats upptäcktes det att viss information saknades, att intervjuaren vid vissa tillfällen inte ställt de nödvändiga följdfrågorna. Det gick då att ställa följdfrågor vie e-post till de respondenter vars intervjuer saknade relevant information. När datamaterialet är insamlat ska det först ordnas grovt (Hjerm & Lindgren, 2010, s.88) för att reducera datamaterialet. Bryman (2011) menar att kodningen är startskottet för analysen av kvalitativ data och att kodningen bör börja så tidigt som möjligt, då det kan öka förståelsen av data och bidra till det teoretiska urvalet (s.523). Att först att läsa igenom transkriberingarna utan att anteckna för att sedan, vid andra läsningen notera nyckelord, gör materialet mer lätthanterligt och det är det som kallas kodning, det vill säga att man genererar ett index eller en katalog över termer som bidrar till den tolkning och den teoretisering som görs på grundval av data (Bryman, 2011, s.525). Hjerm och Lindgren (2010) påpekar att denna grova ordning sedan ska struktureras mer noggrant, koderna ska tematiseras. Det handlar inte bara om att strukturera, utan även om att hitta de mönster som är mest betydelsefulla för studien, dels i relation till studiens teoretiska utgångspunkter och frågeställningar, dels i förhållande till den kunskap som forskaren själv har utvecklat om datamaterialets innehåll under kodningen (ibid, s.94). I denna studie lästes det transkriberade materialet igenom och nyckelord togs ut. Utifrån nyckelorden, de teoretiska utgångspunkterna och det kunnande som läsningen bidragit med, tematiserades materialet. Dessa teman fick i sin tur en del underteman och samtliga teman har bidragit till strukturen i denna studie. Holme och Solvang (1997) menar att [i]ntervjuerna får en mening först när de sätts in i det sammanhang i vilket de gjordes (s.141). I en studie som denna blir textanalys ett lämpligt sätt att analysera materialet på. Den ena varianten av textanalys, helhetsanalysen, innebär att forskaren ser på helhetsbilden av all den insamlade informationen, både intervjuer och litteratur, för att därefter strukturera problemformuleringen. Den andra varianten kallas för delanalys (ibid). I en delanalys kategoriserar forskaren påstående som är relevanta för studien och kan genom att analysera dessa bygga upp en tolkning av den företeelse som vi undersöker (Holme & Solvang, 1997, s.141). Holme och Solvang (1997) menar att en kombination av hel- och delanalys skapar en kvalitativ förståelse och dokumentationen blir mer heltäckande. I denna studie var en kombination av de olika analyssätten det mest lämpliga. Studien hade en problemformulering och ett tydligt syfte innan intervjuerna genomfördes, vilket gjorde att en delanalys blev aktuell. Däremot krävdes det att påståendena från intervjuerna 8

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin Barn som far illa Pedagogers bemötande och agerande Maltreated children How teachers react and act Sandra Jangdin Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet Nivå/ 15 Högskolepoäng 1

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 10, Campus (alt. Lärcenter) Samverkan hinder och framgångsfaktorer Collaboration obstructions and successfactors Anna Lundin Camilla

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då? Rapport nr: 2014vt01196 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i Idrott och hälsa 15 hp Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Olivia Holén Caroline Strömberg VT2014CE11 I Förord Denna magisteruppsats är skriven i samband med Civilekonomprogrammets

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer