TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT17 21 april 2017 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT17 21 april 2017 kl"

Transkript

1 TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT17 21 april 2017 kl Maximal poäng: 122 p (del 1: 63 p; del 2: 59 p) Godkäntgräns: 73p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt över 50% på de enskilda delarna) Kod: (OBS! Skriv TYDLIGT!) Ge kortfattade och koncisa svar på frågorna, och skriv läsligt! Frågorna är grupperade i två delar (vilket anges i frågan). Hänvisa ej mellan olika frågor eftersom det är olika rättare på frågorna. Legitimation skall uppvisas för skrivningsvakten. Nästa tentamenstillfälle blir tisdagen den 15 augusti Ev. deltagande i tentamen skall anmälas i förväg via Studentportalen. LYCKA TILL! 1

2 1. En student, Erik, har de hypotetiska MHC-haplotyperna: A5, B27, C1, DP7, DQ8, DR4 (på den paternella kromosomen) och A8, B3, C2, DP9, DQ17, DR8 (på den maternella kromosomen). a) Vi väljer ut en enda dendritisk cell från Erik. Vilken/vilka av ovanstående MHCmolekyler på den givna cellen finns tillgängliga på cellytan för att presentera antigen för Eriks CD4 + T-celler? b) Om Eriks hepatocyter blir infekterade med hepatit-virus, vilken/vilka av ovanstående MHC-molekyler på hepatocytens yta innehåller då peptider från hepatit-viruset? (4 p, del 1) 2

3 2. Du har fyra olika stammar av möss i ditt laboratorium och testar immunsvaret i dessa. a) Stam A producerar bara en klass av antikroppar, IgM, och dessa utvecklar inte högre affinitet med tiden. Vilken/vilka molekyler, som kan förklara fenotypen, saknas med stor sannolikhet hos dessa möss? b) Stam B saknar både mogna T- och B-celler. Vilken/vilka molekyler, som kan förklara fenotypen, saknas med stor sannolikhet hos dessa möss? c) Stam C kan inte utföra ADCC (antibody dependent cellular cytotoxicity) men har normal koncentration av IgG i serum. Vilken/vilka molekyler, som kan förklara fenotypen, saknas med stor sannolikhet hos dessa möss? d) Stam D har normala IgA-koncentrationer i serum man det finns inget IgA i tarmen. Vilken/vilka molekyler, som kan förklara fenotypen, saknas med stor sannolikhet hos dessa möss? (4 p, del 1) 3

4 3. Vilken är den principiella skillnaden mellan hur T-cellsreceptorn (TCR) och B- cellsreceptorn (BCR) känner igen (=binder till) antigen? (3 p, del 1) 4

5 4. Frågorna gäller T-celler: a) var sker huvuddelen av T-cellsutvecklingen? Förklara följande begrepp med koppling till T-cellsutvecklingen? b) dubbelnegativa T-celler c) positiv selektion d) negativ selektion (4 p, del 1) 5

6 5. Följande molekyler hör ihop mest med antingen det medfödda/naturliga immunförsvaret eller det adaptiva immunförsvaret. Ange för varje alternativ om det hör ihop mest med det medfödda/naturliga immunförsvaret eller det adaptiva immunförsvaret och motivera kort ditt svar. a) TLR4 b) CD3 c) FoxP3 d) Typ I interferoner e) CD40L f) IL-1 (3 p, del 1) 6

7 6. Frågan gäller basal hematologi. a) Hematopoetiska stamceller (HSC) kan isoleras från perifert blod. Hur kan man öka mängden HSC i perifert blod så att utbytet av isoleringen blir större? (2 p) b) För att normal blodbildning skall kunna ske krävs närvaro av benmärgens stromaceller. Ange två sådana stromaceller, och var i benmärgen de återfinns. En av dessa celler är särskilt förknippad med stamcellsnischen, vilken? (3 p) (totalt 5 p, del 1) 7

8 7. Beskriv de två olika grundstrukturerna för hur viruspartiklar är uppbyggda samt ange för- och nackdelar med respektive struktur (sett ur virus perspektiv). (3 p, del 2) 8

9 8. Vilket virus orsakar vanligtvis körtelfeber? Beskriv de egenskaperna hos detta virus som leder till de symptom som givit infektionen sitt svenska namn? (2 p, del 2) 9

10 9. Såväl HPV som HTLV kan integrera sitt genom i värdcellens kromosomer. Diskutera varför detta sker och vilka konsekvenser det har för respektive virus att genomgå: a) en lytisk infektion, och b) att orsaka cancer. (4 p, del 2) 10

11 10. Många av dagens HIV-1 läkemedel är riktade mot 2 virala proteiner: omvänt transkriptas och integras. a) Vilken funktion har dessa proteiner i HIV-1 livs-cykel? b) Vilka två läkemedelsstrategier finns för att hämma omvänt transkriptas i HIV-1- infekterade celler? (totalt 2 p, del 2) 11

12 11. Nämn och beskriv översiktligt tre olika inhibitoriska effekter som antivirala antikroppar har på virus. (3 p, del 2) 12

13 12. År 2009 drabbades vi av en influensapandemi som gick under namnet svininfluensan eller mer korrekt, A (H1N1)pdm09. a) Vad hände med detta virus efter 2009? Var kan vi hitta det nu? b) Nämn 3 andra influensapandemier och beskriv vad som hänt med (var man kan hitta) dessa virus. (4 p, del 2) 13

14 13. Beskriv översiktligt hur Gram-positiva och Gram-negativa bakterier skiljer sig från varandra med avseende på celluppbyggnad och ge två exempel på hur det kan påverka sjukdomsförlopp/behandling. (totalt 4 p, del 2) 14

15 14. a) Beskriv den molekylära mekanismen för bakteriella superantigen och ge ett exempel på en bakterie som producerar superantigen. (3p) b) Vilket medicinskt tillstånd kan superantigen ge upphov till? (1p) (totalt 4 p, del 2) 15

16 15. Beta-laktamer är den mest använda gruppen av antibiotika. a) Vilken grupp av enzymer är målet för beta-laktamantibiotika och vilket steg i cellens biosyntes är det som inhiberas? (2p) b) Ange två orsaker till att beta-laktamer är så bra antibiotika? Motivera ditt svar. (2p) c) Vilka är det två vanligaste resistensmekanismerna för beta-laktamantibiotika? (2p) (totalt 6 p, del 2) 16

17 16. Frågan gäller akut infektion i mellanörat. a) Vilka tre bakteriella patogener orsakar oftast akut infektion i mellanörat? b) Hur ser dessa tre patogener ut i gramfärgningen (ange form och färg)? c) Vilka är typiska patienter? (totalt 5 p, del 2) 17

18 17. Frågan gäller Clostridium difficile. a) Vilken typ av infektion orsakar den? b) Vilken virulensfaktor beror infektionen på? c) Varför kan Clostridium difficile sprida sig lätt i omgivningen? (totalt 3 p, del 2) 18

19 18. Nämn två bakteriearter som typiskt ger: a) vattenburna infektioner b) livsmedelsburna infektioner (2 p, del 2) 19

20 19. Frågan gäller bakteriologisk diagnostik. Nämn tre olika typer av infektioner där det lönar sig att använda direktmikroskopi av färgade prover (ange typ av provmaterial) som preliminär diagnostik. (totalt 3 p, del 2) 20

21 20. Frågan gäller syfilis. a) På vilka olika sätt är det möjligt att bli smittad? b) Hur diagnostiseras infektionen? (totalt 3 p, del 2) 21

22 21. Nämn ett antibiotikum (eller en grupp av antibiotika) som har ett brett spektrum mot: a) obligat anaeroba bakterier b) gramnegativa aeroba (obligat aeroba eller fakultativt anaeroba) bakterier (2 p, del 2) 22

23 22. Du arbetar som akutläkare och det kommer in en svårt trafikskadad patient. Du gör bedömningen att patienten omedelbart måste få blod. a) Vilken typ av blod/plasma ordinerar du? (1p) b) Efter 30 minuter får du besked att patienten har blodgrupp A. Vilken typ (vilka typer) av blod/plasma kan du nu ordinera till patienten? (1p) (2 p, del 1) 23

24 23. Frågan gäller komplementsystemet. a) Nämn tre av komplementsystemets huvudsakliga funktioner? (1.5 p) b) Vilka är komplementsystemets tre aktiveringsvägar och hur initieras aktiveringen för respektive väg. (1.5 p) (totalt 3 p, del 1) 24

25 24. a) Frågan gäller tumörimmunologi. När tumörer utvecklas anpassar de sig till immunsystemet genom så kallad immunoediting. Hur sker denna anpassning? (2p) b) Frågan gäller immunterapi av cancer. Vad kännetecknar överlevnadskurvor för patienter som behandlats med så kallade immune checkpoint antikroppar (t.ex. anti-ctla4 eller anti PD1) jämfört till exempel med överlevnadskurvor vid behandling med antikroppar som binder antigen som uttryck av tumörceller (t.ex. Herceptin och Rituximab)? (1p). (totalt 3 p, del 1) 25

26 25. Frågan gäller Brutons sjukdom: a) Vilka är symtomen vid Brutons sjukdom? b) Vid vilken tidpunkt debuterar symtomen vid sjukdomen. Förklara varför debuten sker just då. c) Beskriv behandling vid Brutons sjukdom (3 p, del 1) 26

27 26. En akut inflammation kan i vissa fall övergå till en kronisk inflammation. Beskriv översiktligt skillnaderna mellan akut och kronisk inflammation, och ange minst tre kännetecken för den kroniska inflammationen (4 p, del 1). 27

28 27. En kvinna i 40-årsåldern söker för hög feber (39.1 o C) och kraftig huvudvärk som varat i ett par dagar. Patientens C-reaktivt protein (CRP) nivå ( snabbsänka ) är 90mg/L. a) Vilka cytokiner medierar denna uppgång? b) Vilka celler producerar CRP? c) Vad anses CRP ha för funktion? d) CRP är ett viktigt akutfasprotein men det finns flera. Nämn två ytterligare akutfasproteiner. (totalt 4 p, del 1) 28

29 28. I en malign tumör finns det många olika typer av celler. Dels finns det variation bland tumörcellerna och dels finns det många olika normala celltyper som interagerar med tumörcellerna. a) Beskriv kortfattat tre orsaker till tumörcellsheterogeniteten. (1.5p) b) Ange tre olika typer av normala celler som finns i en malign tumör. (1.5p) (totalt 3 p, del 1) 29

30 29. Multiple choice frågor (ange de rätta alternativen på delfrågorna) Delfråga A (1 p) Att fastställa den anatomiska lokalisationen för en primärtumör vid metastaserande cancer är viktigt för att bedöma prognos och bestämma behandling. Skivepitelcancer kan uppstå i flera olika organ, såsom hud, esofagus, lunga och cervix. Vilken av följande lokalisationer för en primär skivepitelcancer är förenad med lägst risk för metastasering? a) Esofagus b) Hud c) Lunga d) Cervix Delfråga B (1 p) Förutom anatomisk lokalisation av primärtumören är tumörens fenotyp av stor vikt för prognos och behandling av en patient med cancer. Vilken fenotyp är vanligast när det gäller mänskliga cancerformer? e) Skivepitelcancer f) Adenom g) Sarkom h) Adenocarcinom Delfråga C (1 p) Utöver anatomisk lokalisation av primärtumör och tumörens fenotyp så är tumörens stadium av stor vikt för att bedöma prognos och för att avgöra vilken form av behandling som skall ges till en patient med cancer. Vilka parametrar bedöms för fastställandet av en tumörs stadium? i) Proliferation, Atypi och Differentiering (PAD) j) Mutationsstatus i cancergener, Amplifiering av onkgener och deletioner i supressorgener (MAD) k) Lokal utbredning av primärtumören samt metastatisk spridning till regionala lymfkörtlar och andra organ (TNM) m) Heterogenitet, Angiogenes och nivå av Apoptos (HAA) Delfråga D (1 p) Två mycket viktiga egenskaper som avgör hur farlig en cancer är proliferationsgraden och differentieringsgraden i tumören. Båda dessa egenskaper bedöms genom mikroskopisk undersökning av snitt från tumören. Hur förhåller sig dessa bägge egenskaper till varandra och till malignitetsgraden hos en tumör? n) Proliferation visar en positiv korrelation till differentiering o) Proliferation visar ingen korrelation till differentiering p) Differentiering visar en invers korrelation till malignitetsgrad q) Differentiering visar en positiv korrelation till malignitetsgrad (totalt 4 p, del 1) 30

31 30. Redogör kortfattat för intracellulära händelser vid syrebrist (ischemi), samt ange morfologiska tecken på en reversibelt skadad cell. (3 p, del 1) 31

32 31. a) Ange fyra skillnader i kliniska manifestationer som skiljer nefrotiskt syndrom från nefritiskt syndrom. (2 p) b) Förklara kortfattat vilka fynd som ses vid akut humoral avstötning av transplanterad njure vid mikrosopisk undersökning. (2 p). (totalt 4 p, del 1) 32

33 32. Diskutera atheroskleros utifrån kurstiteln Attack och Försvar. Vari består attacken" och vilket är försvaret" vid denna sjukdom? (4 p, del 1) 33

34 33. a) Skriv minst två exempel på granulomatös inflammation. (1 p) b) Vad vet man om orsaken/etiologin till var och en av dessa granulomatösa sjukdomar? (1 p) c) Vilken är den specifika mikroskopiska bilden för tuberkulöst granulom? (1 p) (totalt 3 p, del 1) 34

35 34. En 64 årig man kommer in till akutrummet på grund av plötsligt påkommen frossa och feber. Han är allmänpåverkad, trött och tagen, blek och andfådd. Du misstänker en begynnande sepsis. a) Ange fyra parametrar som det viktigt att identifiera tidigt och följa för att bedöma utvecklingen vid sepsis/sepsisbehandling? (2p) b) Vad är definitionen för sepsis? (1p) c) Redogör för initial handläggning vid septisk chock (3p) d) En splenektomerad patient är särskilt känslig för att insjukna i sepsis. Vilka bakterier är det viktigt att täcka för i valet av antibiotika hos en splenektomerad patient? (1.5 p) f) Förutom splenektomi, ange ytterligare tre riskfaktorer för sepsis (1.5 p) (totalt 9 p, del 2) 35

Tentamen Attack och försvar (AoF) 20 hp

Tentamen Attack och försvar (AoF) 20 hp Tentamen Attack och försvar (AoF) 20 hp VT 2015 24 april 2015 kl 8.00-14.00 Maximal poäng: 122 p (del 1, 65 p; del 2, 57 p) Godkäntgräns: 73,2 p (dvs minst 60% totalt, samt över 50% på varje del, dvs 32,5

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT15 13 augusti 2015 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT15 13 augusti 2015 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT15 13 augusti 2015 kl. 9.00-15.00 Maximal poäng: 122 p (del 1: 65 p; del 2: 57 p) Godkäntgräns: 73 p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt över 50% på de enskilda

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT16 17 augusti 2016 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT16 17 augusti 2016 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT16 17 augusti 2016 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 126.5 p (del 1: 69.5 p; del 2: 57 p) Godkäntgräns: 75 p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt över 50% på de

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT13 29 april 2013 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT13 29 april 2013 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT13 29 april 2013 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 120 p (del 1: 65 p; del 2: 55 p) Godkäntgräns: 72 p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt även minst 50% på de enskilda

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT14 8 januari 2015 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT14 8 januari 2015 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT14 8 januari 2015 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 123 p (del 1: 66 p; del 2: 57 p) Godkäntgräns: 73 p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt över 50% på de enskilda

Läs mer

2. Beskriv översiktligt HLA-systemets organisation på gen-nivå och strukturen på de molekylära produkterna MHC-I och MHC-II.

2. Beskriv översiktligt HLA-systemets organisation på gen-nivå och strukturen på de molekylära produkterna MHC-I och MHC-II. FALL 1 En person har njurtransplanterats. Patientens grundsjukdom var en autoimmun sjukdom med engagemang av njurarna vilket lett till upphävd njurfunktion. I förberedelserna för en transplantation genomgår

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT16 2 december 2016 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT16 2 december 2016 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT16 2 december 2016 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 124 p (del 1: 63 p; del 2: 61 p) Godkäntgräns: 74 p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt över 50% på de enskilda

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT12 15 augusti 2012 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT12 15 augusti 2012 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT12 15 augusti 2012 kl. 9.00-15.00 Maximal poäng: 125 p (del 1: 67 p; del 2: 58 p) Godkäntgräns: 75 p (60 % på totalpoängen, samt även minst 50% på de enskilda delarna)

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT11 29 april 2011 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT11 29 april 2011 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT11 29 april 2011 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 122 p (del 1: 67 p; del 2: 55 p) Godkäntgräns: 73 p (60 % på totalpoängen, samt även minst 50% på de enskilda delarna)

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT15 27 november 2015 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT15 27 november 2015 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT15 27 november 2015 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 123 p (del 1: 69 p; del 2: 54 p) Godkäntgräns: 73.5 p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt över 50% på de enskilda

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT14 28 november 2014 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT14 28 november 2014 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp HT14 28 november 2014 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 123 p (del 1: 68 p; del 2: 55 p) Godkäntgräns: 73 p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt över 50% på de enskilda

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT09 8 januari 2010 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT09 8 januari 2010 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT09 8 januari 2010 kl. 13.00-19.00 Maximal poäng: 109 p (del 1: 57 p; del 2: 52 p) Godkäntgräns: 65 p (del 1+2; 60 %, samt över 50% på de enskilda delarna (1 och 2))

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT09 29 april 2009 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT09 29 april 2009 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT09 29 april 2009 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 101 p (del 1: 54 p; del 2: 47 p) Godkäntgräns: 60 p (del 1+2; 60 %) (samt över 50% på de enskilda delarna) Kod: Namn: Personnummer:

Läs mer

1. Vad misstänker du för virus? Vad är orsaken till att de skall behandlas? Motivera och redogör för patogenesen. (6p; del 2)

1. Vad misstänker du för virus? Vad är orsaken till att de skall behandlas? Motivera och redogör för patogenesen. (6p; del 2) Efter cellprovtagning får Elina beskedet av sin gynekolog att hon har cellförändringar på livmoderhalsen som troligen orsakas av ett virus. Cellförändringarna är av den grad att de bör behandlas. 1. Vad

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Leukocyter 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11. Ospecifika immunförsvaret

Lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Leukocyter 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11. Ospecifika immunförsvaret Lymfoida organ och immunsystemet Människan: biologi och hälsa SJSE11 2014-11-18 Annelie Augustinsson Innehåll Ospecifika immunförsvaret Barriärer Kemiskt försvar Cellulärt försvar Specifika immunförsvaret

Läs mer

Kortsvarsfrågor Sida 1 av (6) (max 45 poäng)

Kortsvarsfrågor Sida 1 av (6) (max 45 poäng) Kortsvarsfrågor 2016-10-07 Sida 1 av (6) 1. Vid septisk chock ses allvarlig hypotension. Förklara kortfattat fysiologiskt varför dessa patienter drabbas av hypotension. (3p) Svar: Vasodilatation, ökad

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT11 2 december 2011 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT11 2 december 2011 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT11 2 december 2011 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 118.5 p (del 1: 66.5 p; del 2: 52 p) Godkäntgräns: 71 p (60 % på totalpoängen, samt även minst 50% på de enskilda delarna)

Läs mer

Immunsystemet. Kursmål. Innehåll 4/25/2016. Människan: biologi och hälsa SJSF11

Immunsystemet. Kursmål. Innehåll 4/25/2016. Människan: biologi och hälsa SJSF11 Immunsystemet Människan: biologi och hälsa SJSF11 2016-04-29 Annelie Augustinsson Kursmål Kunna identifiera grundläggande anatomiska strukturer samt redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT10 29 april 2010 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT10 29 april 2010 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT10 29 april 2010 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 115 p (del 1: 63p; del 2: 52p) Godkäntgräns: 69 p (del 1 + del 2; över 60 %, samt dessutom över 50% på de enskilda delarna)

Läs mer

Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0029H

Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0029H Institutionen för hälsovetenskap Röntgensjuksköterskeprogrammet Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0029H Lärare Delmoment Fråga Max G 70 % VG 90 % Anders Österlind Infektionssjukdomar 1-14 21p 14p 19p

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT12 26 april 2012 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT12 26 april 2012 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT12 26 april 2012 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 122 p (del 1: 65 p; del 2: 57 p) Godkäntgräns: 73 p (60 % på totalpoängen, samt även minst 50% på de enskilda delarna)

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

DUGGA DSM 1 (2LK093) VT2014

DUGGA DSM 1 (2LK093) VT2014 DUGGA DSM1 Max poäng: 51,5p KOD: VT14 Godkänd gräns 33,5p DUGGA DSM 1 (2LK093) VT2014 Torsdagen den 22 april Skrivtid: 09.00-12.00 Består av 16 sidor och 27 frågor Var vänlig fyll i kod, namn, personnummer

Läs mer

Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM mars 2012, kl Polacksbacken, skrivsalen

Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM mars 2012, kl Polacksbacken, skrivsalen UPPSALA UNIVERSITET Inst för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi Sid l (16) KODAD TENTA Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM007 Tid: Plats: 30 mars 2012, kl 08.00-13.00

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT12 6 december 2012 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT12 6 december 2012 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT12 6 december 2012 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 125 p (del 1: 67 p; del 2: 58 p) Godkäntgräns: 75 p (60 % på totalpoängen, samt även minst 50% på de enskilda delarna)

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT09 16 juni 2009 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT09 16 juni 2009 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT09 16 juni 2009 kl. 9.00-15.00 Maximal poäng: 105 p (del 1: 55 p; del 2: 50 p) Godkäntgräns: 63 p (60% på del 1+2; samt dessutom över 50% på de enskilda delarna) Kod:

Läs mer

O M T E N TA M E N 2

O M T E N TA M E N 2 Institutionen för hälsovetenskaper Röntgensjuksköterskeprogrammet VT-16 O M T E N TA M E N 2 RSJD14-delkurs2 Datum: 2016 05 21 Tid: 09.00-13.00, Sal C313 Maxpoäng: 80p (65%= 52p) Dina poäng:.. Betyg: Rättande

Läs mer

KURSKOD OBM039 TENTAMEN I INFEKTIONSSJUKDOMAR. Lycka till! MÄLAllllALEllS llösskola -1-

KURSKOD OBM039 TENTAMEN I INFEKTIONSSJUKDOMAR. Lycka till! MÄLAllllALEllS llösskola -1- 6- MÄLAllllALEllS llösskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Examinator: Agneta Ekström TENTAMEN I INFEKTIONSSJUKDOMAR KURSKOD OBM039 Fredagen den 24 augusti 2012 Tid: 08.10-12.30 Tentamensinformation:

Läs mer

Tentamen 2008-04-25 VT08

Tentamen 2008-04-25 VT08 FALL 1 En 56-årig kvinna har varit med sin familj på semester vid kusten i Turkiet. Under den 3 veckor långa vistelsen fick kvinnan blåskatarr och sökte läkare på orten. Kvinnan fick antibiotikabehandling

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT10 15 juni 2010 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT10 15 juni 2010 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20p VT10 15 juni 2010 kl. 9.00-15.00 Maximal poäng: 119 p (del 1: 63p; del 2: 56p) Godkäntgräns: 71 p (del 1 + del 2; över 60 %, samt dessutom över 50% på de enskilda delarna)

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2005, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2005, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2005, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p 2 SKRIV NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ ALLA SIDOR! (inklusive tentamensomslaget) 3 Glöm inte att fylla i och lämna in KURSUTVÄRDERINGEN!

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT11 17 augusti 2011 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT11 17 augusti 2011 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp VT11 17 augusti 2011 kl. 9.00-15.00 Maximal poäng: 123 p (del 1: 67 p; del 2: 56 p) Godkäntgräns: 73 p (över 60 % på totalpoängen, samt även minst 50% på de enskilda

Läs mer

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson.

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson. Tentamen Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp Kurskod: MC1703 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120427 Skrivtid 4 tim Totalpoäng: 72 p Godkänd 60 % av totala poängen (43p) Väl

Läs mer

Cefotaxim (1p) / motsvarande i.v. preparat med god grampositiv och gramnegativ täckning.

Cefotaxim (1p) / motsvarande i.v. preparat med god grampositiv och gramnegativ täckning. 1 (5) En 42 årig kvinna inkommer under eftermiddagen till akuten med anamnes på halsont och feber som började för ca 7 dagar sedan. Hon är gift, arbetar som receptionist och har två barn i tonåren. Hon

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Humoral Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) B-lymfocyter

Läs mer

TENTAMEN. 1 augusti APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen

TENTAMEN. 1 augusti APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen TENTAMEN 1 augusti 2006 APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi och hematologi Kod: Maxpoäng: 59 Gränser

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20hp HT10 4 januari 2011 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20hp HT10 4 januari 2011 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20hp HT10 4 januari 2011 kl. 9.00-15.00 Maximal poäng: 121 p (del 1: 64 p; del 2: 57 p) Godkäntgräns: 72 p (60 % på totalpoängen, samt över 50% på de enskilda delarna) Kod:

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p. 2 SKRIV NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ ALLA SIDOR! 3 Glöm inte att lämna in KURSUTVÄRDERINGEN! Observera att i kursutvärderingen för

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham T cells aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 6 Primary Immune response: First encounter of naive T cells with antigen on APC. This happens in the secondary lymphoid tissues. Priming

Läs mer

Hur kan cancer utvecklas trots immunförsvaret? Helena Ishak Vad gör immunsystemet när en tumör utvecklas? Hur är immunsystemet uppbyggt?

Hur kan cancer utvecklas trots immunförsvaret? Helena Ishak Vad gör immunsystemet när en tumör utvecklas? Hur är immunsystemet uppbyggt? Hur kan cancer utvecklas trots immunförsvaret? Helena Ishak Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Immunsystemet

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 23 maj 2007, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 23 maj 2007, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 23 maj 2007, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p, totalt 10 frågor. 2 SKRIV NMN OCH PERSONNUMMER PÅ LL SIDOR! (inklusive tentamensomslaget) 3 nvänd ett NYTT papper för varje fråga!

Läs mer

2016-01-20. Över 50000 nya fall/år i Sverige. En av tre drabbas. Ca hälften botas. Ålderssjukdom

2016-01-20. Över 50000 nya fall/år i Sverige. En av tre drabbas. Ca hälften botas. Ålderssjukdom Daniel Giglio MD, PhD Sektionen för farmakologi/onkologi 2016 Över 50000 nya fall/år i Sverige En av tre drabbas Ca hälften botas Ålderssjukdom 1 Klinisk undersökning Röntgenundersökning/Ultraljudsundersökning

Läs mer

Autoimmunitet och immunomodulation. Vad är autoimmunitet? Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning

Autoimmunitet och immunomodulation. Vad är autoimmunitet? Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning Autoimmunitet och immunomodulation Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning Vad är autoimmunitet? Förlust av tolerans mot sig själv Organspecifika sjukdomar Systemiska sjukdomar

Läs mer

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Gammaglobulin Behandling, nyheter mm Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Doktor Stephen Jolles, från University of Wales, gav en föreläsning om nyheter inom gammaglobulinbehandling

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 1. En 40-årig tidigare väsentligen frisk man söker Dig på akuten p.g.a. blåsbildning till vänster på bröstkorgen sedan 4 dygn. Utslagen smärtar. Han äter inga mediciner.

Läs mer

Kroppens Försvar mot sjukdomar

Kroppens Försvar mot sjukdomar Kroppens Försvar mot sjukdomar Organ som deltar i immunförsvaret hud och slemhinnor vår barriär mot yttervärlden blod och lymfa distribuerar blodkroppar i hela kroppen lymfnoder innehåller vita blodkroppar

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

Immunologi en introduktion. Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet

Immunologi en introduktion. Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet Immunologi - en introduktion Annica Lindkvist Avd för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KI Annica.Lindkvist@ki.se 1 Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Skydda oss mot infektioner

Läs mer

Kort beskrivning av analyterna i 42-plex

Kort beskrivning av analyterna i 42-plex 1 (6) 2014-11-17 Klinisk immunologi/transfusionsmedicin Kort beskrivning av analyterna i 42-plex EGF Epidermal growth factor är en tillväxtfaktor som reglerar proliferation och differentiering. EGF verkar

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2002, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2002, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2002, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p. 2 SKRIV NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ ALLA SIDOR! 3 Glöm inte att lämna in KURSUTVÄRDERINGEN! Observera att i kursutvärderingen för

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2013-10-02 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 75 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 63,5

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 63,5 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2012-08-14 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 63,5 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

Innate ospecifik) Adaptive rvärvat, rvat, specifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner

Innate ospecifik) Adaptive rvärvat, rvat, specifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) Cytokiner interferoner,

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2006, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2006, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2006, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p, totalt 10 frågor. 2 SKRIV NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ ALLA SIDOR! (inklusive tentamensomslaget) 3 Använd ett NYTT papper för varje

Läs mer

Grundläggande immunologi

Grundläggande immunologi Grundläggande immunologi Sarah Thunberg, PhD Inst. onkologi & patologi, KI Cellfysik, Scilife lab, KTH FRÅGESPORT! 1 2 1. Edward Jenner, 1796 Vaccinets fader Edward Jenner observerade a> mjölkerskor inte

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng _14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill.

Läs mer

LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION

LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION Ann-Christin Olsson Specialist i allmän internmedicin och hematologi Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, JÖNKÖPING 2016-05-23 ACO 1 LYMFSYSTEMET KLINISK ÖVERSIKT 2016-05-23

Läs mer

Skriftlig tentamen Termin 2 Läkarprogrammet

Skriftlig tentamen Termin 2 Läkarprogrammet Skriftlig tentamen Termin 2 Läkarprogrammet 2010-01-12. kl. 08.00-13.00 Plats: Berzeliussalen, Eken, Linden Examinator: Jorma Hinkula, tel. 22 13 92 Terminssekreterare: Anna Munter, tel. 22 41 39 Kurskod:

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 4 Omtentamen Tema Försvar 130525

Medicin B, Medicinsk temakurs 4 Omtentamen Tema Försvar 130525 Medicin B, Medicinsk temakurs 4 Omtentamen Tema Försvar 130525 Totalt antal poäng: 63 p Godkänt nedre gräns: 41 p 1) Skriv din kod längst upp till höger på SAMTLIGA papper i detta häfte samt på eventuella

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Studiehandledning. IBM240 Infektion, immunologi, tumörbiologi och hematologi med egenvård, 7.5 hp

Studiehandledning. IBM240 Infektion, immunologi, tumörbiologi och hematologi med egenvård, 7.5 hp Sahlgrenska akademin Institutionen för biomedicin Studiehandledning IBM240 Infektion, immunologi, tumörbiologi och hematologi med egenvård, 7.5 hp Kursen ingår i receptarieprogrammet Göteborgs universitet

Läs mer

Virusinfektioner. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Virusinfektioner. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Virusinfektioner Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Disposition Allmänt om virus Herpesvirusgruppen Behandlingsindikationer Aktuella läkemedel Allmänt Virus är mycket små och vanliga Alla virus

Läs mer

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper Tentamen Kurs: Immunologi, 7,5 högskolepoäng Kurskod: MC1702 Kursansvarig: Birgitta Olsen Datum: 2013-01-18 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 53 poäng Poängfördelning: Birgitta Olsen 21 poäng Kristina Elgbratt

Läs mer

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen Datum: 2016 11 12 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 56,5 p Parasitologi,5 p Mykologi,6 p Virologi, 21,5 p p Bakteriologi,

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham

Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 3; hela Lite Historia: 1953: George Snell upptäcker en grupp av gener som bestämmer

Läs mer

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo. Lokal: L001

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo. Lokal: L001 Tentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2013-10-05 Lokal: L001 Kl. 08:15-12:15 (Skrivtid: 4 timmar) Poängfördelning: Karin Franzén Pia

Läs mer

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det?

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Alex Karlsson-Parra Docent, Överläkare Avdelningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Akademiska Sjukhuset Uppsala SVAR Jo, det betyder sannolikt

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham B-cellsutveckling. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 4 Hela skall läsas och kunnas utom: Fig. 4.6 och motsvarande i texten. Fig. 4.8 och motsvarande i texten. Kapitel 4.5-4.6; Fig. 4.12 Kapitel

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11. Kurskod: MC5200

Omtentamen. Lycka till! Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11. Kurskod: MC5200 Omtentamen Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11 Kurskod: MC5200 Temaansvariga: Elisabeth Hultgren Hörnquist, Bo Söderquist Datum: 2012-03-10 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 52 poäng OBS! Ange

Läs mer

Granocyte Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Granocyte Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Granocyte Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Minskning i varaktigheten av ett minskat antal

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Nekrotiserande fasciit

Nekrotiserande fasciit Nekrotiserande fasciit Ur en infektionsläkares synvinkel Erik Sandholm Infektionskliniken i Karlstad SOTS 2011-01-20 Karlstad Vid alla livshotande infektioner är det bråttom Prognosen avgörs ofta av modet

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor

Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor Information till personal vid gymnasier och högskolor om primär immunbrist och om hur studiesituationen påverkas för en student med en primär

Läs mer

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt.

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. En av de väsentligaste skillnaderna mellan effektor och naiva T celler är att de inte behöver co-stimulering

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2013

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2013 Namn: Person nr: Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2013 Fredag den 7 juni 2013 Skrivtid: 09.00-11.00 Vänligen skriv din tenta-kod på alla sidor och var vänlig att memorera den. Tentan består av 27st

Läs mer

Glomerulonefrit del 2. Membranös glomerulonefrit. Membranös forts

Glomerulonefrit del 2. Membranös glomerulonefrit. Membranös forts Glomerulonefrit del 2 Membranös glomerulonefrit Vanlig orsak till nefrotiskt syndrom hos vuxna Primär-idiopatisk eller Sekundär Vid systemsjukdom (reumatoid artrit, SLE) Infektioner (hepatit B) Malignitet

Läs mer

Kortsvarsfrågor (5)

Kortsvarsfrågor (5) Kortsvarsfrågor 16-11-25 1 (5) 1. 45 årig kvinna söker infektionsakuten efter att ha blivit biten av sin katt i höger hand. I status ses lätt rodnad och svullnad i anslutning till betten över handryggen.

Läs mer

Immunkomplexnefrit. Glomerulonefriter med immundepositioner. Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM) eller komplement + antigen t.ex.

Immunkomplexnefrit. Glomerulonefriter med immundepositioner. Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM) eller komplement + antigen t.ex. GLOMERULONEFRITER Inflammation i glomeruli Antingen inflammationsbild eller deposition av cirkulerande antigen-antikroppskomplex eller antikroppar riktade mot glomerulärt basalmembran. Immunkomplexnefrit

Läs mer

Tentamen 3p mikrobiologi inom biologi 45p, Fråga 1 (2p) Fråga 2 (2p) Fråga 3 (2p)

Tentamen 3p mikrobiologi inom biologi 45p, Fråga 1 (2p) Fråga 2 (2p) Fråga 3 (2p) Tentamen 3p mikrobiologi inom biologi 45p, 050308 Fråga 1 Du har isolerat en bakterie och vill titta på om den kan förflytta sig, vilken/vilka metoder använder du? a Elektronmikroskopi b Gramfärgning c

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20hp HT10 1 december 2010 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20hp HT10 1 december 2010 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20hp HT10 1 december 2010 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 121 p (del 1: 67 p; del 2: 54 p) Godkäntgräns: 72 p (över 60 % på del 1 + del 2; samt dessutom över 50% på de enskilda

Läs mer

Del 8. Totalpoäng: 10p.

Del 8. Totalpoäng: 10p. Totalpoäng: 10p. En 66-årig kvinna söker på distriktsläkarmottagningen för problem med magen. Senaste tiden känt sig allmänt sjuk, periodvis illamående, tappat aptiten och fått problem med oregelbunden

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) 62-årig man söker pga feber och frossa. Han är tidigare frisk, rökare sedan länge. Dricker alkohol vid festligare Söker med hög feber och frossa sedan tre dagar tillbaka. Lite lätt

Läs mer