unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se"

Transkript

1 unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter

2 bostadskonflikter? Det är lätt att få intrycket att alla är överens i bostadsfrågan: vi måste bygga mer och vi måste göra det lättare att få en bostad. Trots detta skenbara samförstånd präglas sektorn av hastigt stigande priser, låga byggvolymer och produktion av stora lägenheter. Trots att alla verkar vara överens, sker paradoxalt nog mycket lite som underlättar för unga människor att kunna bo och kunna komma in på bostadsmarknaden. Avsikten med denna skrift är att lyfta fram ett antal konflikter och utmaningar som unga möter på bostadsmarknaden. Bopinion äger inte verktygen, men äger förmågan att påverka förutsättningarna för förändring. Detta är avgörande för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vad byggs? en lägesbeskrivning

3 Stora lägenheter allt större andel av produktionen Diagrammet visar andelen färdigställda lägenheter i flerbostadshus från 1991 till och med Vad diagrammet inte visar är det totala antal som färdigställts, som är mindre än hälften av vad det var under periodens början. Men det är bara produktionen av små lägenheter som har minskat. Eftersom antalet producerade stora bostadsrätter har varit konstant, har den andelen av det totala byggandet ökat dramatiskt under denna period. Detta skulle ha varit en rimlig utveckling om det demografiska underlaget hade utvecklats i samma riktning. Det vill säga om färre unga flyttade hemifrån, eller ifall andra grupper som efterfrågar mindre bostäder skulle ha minskat i antal. Så är dock inte fallet. Antalet personer mellan år har ökat med nästan under samma period. En grupp som knappast har möjlighet att efterfråga, eller behov av, en lägenhet med 3 eller fler rum. Färre och färre små lägenheter att dela på Diagrammet visar utvecklingen av gruppen i ålder samt antal färdigställda 1 2 rumslägenheter i hela riket. Snittåldern för att flytta hemifrån är 21 år i Sverige, (SCB, 2006) och upplevelsen att det är svårare att hitta en lägenhet i denna ålder är i ljuset av sifforna inte särskilt förvånande. antal ungdomar år samt färdigställda 1-2 rok över tid, riket (källa: scb)

4 500 prisutvecklingen på bostadsrätter index Och högre priser Boverket (2012) visar prisutvecklingen på bostadsrätter i olika regioner, med år 2000 som basår. Utvecklingen är dramatisk och betydligt hastigare än reallöneutvecklingen på de flesta håll. Tillväxt, sysselsättning och välfärd påverkas givetvis direkt när det blir svårare att få tag på någonstans att bo. Men lika illa som att arbetsmarknaden drabbas, är att individens frihet minskar när möjligheten att välja bostadsort och bostad efter livssituation försämras. Dessutom fördjupas flera av de konflikter som denna skrift utvecklar.

5 ägandekonflikten Skillnaden mellan att ha och inte ha en bostad oavsett om det gäller ett hyreskontrakt eller en äganderätt är tydlig, och kanske tydligare än på många andra politiska områden. Utvecklingen som beskrivits ovan förstärker denna skillnad, eftersom den gör det svårare att komma in på bostadsmarknaden. Att situationen ser ut på detta sätt har delvis politiska förklaringar. Genom bostadsproduktion som inte möter upp stadsregionernas behov. Genom räntepolitik som subventionerar privatbelåning och därmed får konsekvenser för fastighetspriserna. Detta slår dubbelt mot unga personer utanför bostadsmarknaden. De höga priserna gör det svårare för den som inte redan äger någonting och är inne på marknaden, att köpa en bostad. Samtidigt är det i princip alltid mer lönsamt att bygga bostadsrätter jämfört med hyresrätter, delvis på grund av att privata kapitalkostnader drivits ned. Därmed blir tillgången på hyreskontrakt ytterligare begränsat och förenat med långa kötider. Gallring av hyresgäster En naturlig reaktion för många hyresvärdar som befinner sig på en marknad där de inte kan höja priset, är att utnyttja sitt förhandlingsövertag på andra vis. Boverket skriver exempelvis om detta och hur hyresvärdar [g]enom att höja schablonen för hur mycket hyresgästerna ska ha kvar att leva på [kan] styra hyresgästernas socioekonomiska sammansättning i beståndet. Högre krav på inkomst gynnar framförallt de som är äldre eller sammanboende par. (Boverket, 2013) Unga, som i allmänhet har oförutsägbar eller låg inkomst har alltså inte bara svårt att få lån de är också de första som väljs bort när hyresvärdarna kan prioritera mer köpstarka hyresgäster.

6 antal år det tar att spara en kontantinsats på 15 % och 25 % till en bostadsrätt, i ålderskategorin år

7 Samtidigt omöjligt för många att spara För den som inte har kunnat få hjälp av sina föräldrar, har bosparande i vuxen ålder tidigare varit en möjlighet att kunna äga sin bostad. Men när boendekostnaderna ökar till följd av den bristande tillgången, samtidigt som priserna på bostadsrätter ökar och det finns få möjligheter att hyra under spartiden, blir bilden en annan. Boverket visar på att tiden som det krävs för att spara ihop till en insats har dubblats i flera delar av landet på bara tio år. Detta höjer ytterligare tröskeln och skillnaderna mellan de som har och inte har bostad (Boverket, 2012).

8 Jobb och bostad ett moment 22? För den som ändå har sparat ihop till insatsen för en lägenhet, krävs i allmänhet en förutsägbar inkomst, gärna genom tillsvidareanställning. Samtidigt är det allt ovanligare med tillsvidareanställningar, vilket gör att unga människor får svårare att ta lån. Vice versa är det svårare att ta tillfälliga anställningar eftersom det finns allt färre möjligheter att få tag på ett hyreskontrakt. Följande graf visar på denna växande klyfta mellan ungas verklighet och deras möjligheter: (scb, egen bearbetning) Ägandekonflikten i korthet Höga fastighetspriser, i kombination med brist på hyrerätter, gör det svårt eller omöjligt för unga att bospara i de flesta storstadsområden. Prisutvecklingen på bostäder ökar klyftan mellan de som äger bostad och de som inte gör det. Det påverkar dessutom hyresmarknaden när värdar har möjlighet att ställa allt hårdare inkomstkrav. Bristen på hyresrätter, en boendeform som är nödvändig för bland annat rörlighet på arbetsmarknaden, kombineras med att allt färre unga kan förutse sin inkomst och därmed har svårare att ta lån. Detta slår dubbelt mot gruppen unga.

9 stadskonflikten Bostadsfrågan handlar inte bara om fastigheten som en plats att sova på den handlar lika mycket om staden som en plats att vara i. En tydlig förändring i modern tid är att staden som offentligt rum blir allt mer uppskattad. Vi ser det i fastighetsprisernas utveckling, där den traditionella kvartersstaden är den som ökat mest i värde. Vi ser det i ett ökat utbud av tjänster och service i stadsmiljö. Och vi ser det i ett ökat intresse för exempelvis cykeln som transportmedel en katalysator för den täta och levande staden. Men är det den staden vi bygger och möjliggör idag? Bygg tätare FN pekar i den senaste klimatrapporten (IPCC, 2014) på de stora miljöutmaningar vi står inför. Minskade transporter är en nyckel för att kunna vända trenden mot allt större koldioxidutsläpp. Energiåtgången för att med bilen flytta mer än ett ton kilo metall samtidigt som sin kropp är helt enkelt för hög: enligt FN måste en större del av resorna ske till fots, kollektivt eller på cykel. Rapporten pekar på att vårt transportbehov verkar vara konstant oavsett hur vi bor. Vad som däremot skiljer sig mellan hushåll, är resornas längd. Dessa påverkas av om vi bor i tät stad eller i gles villabebyggelse. Den täta staden är en nödvändighet, men den kräver att politiken prioriterar den genom bostadsägare till bilberoende genom höga parkeringsnormer, är inte rätt väg att gå. Bygg för människor, inte bilar Bilen är inte bara svårt att förena med en tät stad, med kortare transporter och med ett levande gatuliv den är också allt mer impopulär. En grupp som märks i körkortsstatistiken är unga människor, där det finns en trend mot att allt färre tar körkort tidigt. Särskilt sticker grupper år i Stockholmsområdet ut, med den i princip lägsta andelen körkortsinnehavare. Hur staden ser ut och hur vi rör oss i den, beror till stor del av aktiva politiska val. Politiken har en viktig roll att fylla, och är central för att organisera staden och skapa förutsättningar. De investeringar och prioriteringar som görs får konsekvenser för hur dagens och morgondagens stad ser ut. WSP pekar på att kollektivtrafiktaxorna stiger dubbelt så fort som bensinpriserna, och har så gjort sedan 1980-talet (Tegnér, 2012). Anledningen är att kostnaderna stiger snabbare än skattebidragen med prishöjningar som dämpar kollektivtrafikresandet som följd. En likaledes underprioriterad sektor är infrastrukturen för cykel, där exempelvis Stockholm skryter med att de ska satsa en (1) miljard under nästa och

10 nästnästa mandatperiod. När man jämför det med enskilda vägprojekt som ska genomföras under samma tid, men med 50 gånger resurser, lämnar vi upp till läsaren att avgöra vilka val och prioriteringar som görs i nuläget. Stadskonflikten i korthet Efterfrågan på stad och fastigheter i tät bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen är hög, men det blir allt dyrare att åka kollektivt samtidigt som det underinvesteras i den gång- och cykeltrafik som krävs för en urban stad. Täta städer kommer att krävas för klimatomställningen, och för det samhälle som dagens unga och kommande generationer lever i och kommer att ta över. Unga och stadsbor efterfrågar inte bil eller körkort i samma utsträckning längre. Trots detta tvingas parkeringsyta på nya projekt genom parkeringsnormer, och det sker enorma investeringar i vägprojekt. generationskonflikten eller en av nycklarna till lösningen? De behoven man har och krav man ställer på sitt boende varierar beroende på var man befinner sig i livet. I allmänhet har unga människor en livssituation som skiljer sig från den mitt i livet, då hushållets storlek i snitt är större på grund av familjebildning. Att man då efterfrågar och behöver större bostad är naturligt. Vad vi dock inte får glömma är att familjestorleken i allmänhet minskar, när delar av familjen flyttar ut. Därmed uppstår en efterfrågan och ett behov som liknar det man hade innan man flyttade till en större bostad. Unga och gamla: olika åldrar men samma behov? Att kunna anpassa bostaden efter sina behov i livet är en fråga om frihet och livskvalitet. Samtidigt är det uppenbart att det ligger i samhällets intresse. För ett effektivt utnyttjande av bostadsbeståndet, krävs det förutsättningar att kunna flytta till en större bostad men också till en mindre. Unga och gamla har dessutom flera gemensamma intressen. Dels att bo mindre, på grund av hushållets storlek. Dels att hyra sitt boende, för att kunna använda kapitalet som sparats i fastigheten. Men där unga har behovet för att kunna spara, har äldre det motsatta behovet av att kunna använda det kapital som ackumulerats i bostaden. De har också höga krav på sin närmiljö och att det finns tillgång till service. Fler än 95 procent av PROs medlemmar anser att det viktigt att butik finns i

11 närområdet (PRO, 2014) liksom unga, efterfrågar de den täta staden med de bekvämligheter den möjliggör. Att flytta är ett stort beslut. Om inte de rätta förutsättningarna ges, är det inte rimligt att förvänta sig att äldre människor flyttar. Denna skrift pekar på tre centrala förutsättningar för att kunna bo efter sin livssituation. Förutsättningar som den unga och den äldre generationen nu kräver: Utbud & valmöjligheter: Ett gott utbud på bostäder, speciellt hyresrätter, för att det ska vara möjligt att flytta överhuvudtaget och inte innebära dramatiskt ökade kostnader. Blandning & variation: En god blandning av upplåtelseformer inom varje område, för att möjliggöra flytt inom området eller flytt till områden där barn eller annan familj bor. Tillgänglighet & tillgång: Tillgänglighet är att det finns service på nära håll; att det finns god tillgänglighet till kollektivtrafik och en trygg närmiljö. Detta är någonting som kräver en tät stad inte en gles, bilberoende sådan. slutsats Denna skrift beskriver hur bostaden har blivit allt svårare att få tag på för unga. Politiska val och mål är centrala för att utveckla staden åt det håll vi vill, och det är lätt att glömma att vi satsar hundratals miljarder redan idag. Men skriften ställer sig frågande till huruvida vi satsar på, och bygger, den stad som unga vill bo i och den täta stad som krävs för att klara miljöomställningen? Slutligen pekar skriften på vikten av att åtgärda dessa problem inte bara för de ungas skull, ur ett individperspektiv, utan ur ett samhällsperspektiv. Ungas möjligheter till en bostad är förutsättning för en långsiktigt positiv samhällsutveckling. Med samhällsperspektivet följer livscykelperspektivet, och skriften presenterar en oväntad allians mellan grupper som har samma behov: medborgare i början och slutet av sina bostadskarriärer. Källor Boverket 2012, Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Boverket 2013, Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar IPCC 2014, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change PRO 2014, Medlemsenkät (n=5928, svarsfrekvens 71 procent) SCB 2006, ur Välfärd nr 3, SCB 2012, Bostads och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande, och bebyggelse Utdrag ur SCBs databaser Tegnér, Göran, 2012,

12 Bopinion är ett fristående projekt initierat av Riksbyggen. Projektet pågår under 2014 och är ett nätverk för påverkansarbete i samhällsbyggnads- och bostadsfrågor ur ett unga vuxna perspektiv. De som ingår i Bopinion är Arkitektstudenterna, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Global Utmaning, jagvillhabostad.nu, SSCO, Sveriges Byggindustrier, UngBo, Urbanisma och YIMBY. Utöver är politiska ungdomsförbund med och kunskapsoch informationsutbyter, däribland Grön Ungdom, SSU och Unga Feminister. Fler organisationer och förbund är välkomna att ansluta. Bopinion har även samarbetat med Nätverket Unga Utredare och PRO. Materialet är framtaget av Simon Vinge för Bopinion. Grafisk utformning av Good Luck Have Fun. För frågor på materialet eller mer information om Bopinion: Cattis Carlén, projektledare Bopinion Simon Vinge, utredare

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Boende s. 4 a) Bygg för framtiden b) Skattebefria

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Per-Anders Bergendahl Monika Hjeds Löfmark Hans Lind Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer