Årsmöteshandlingar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar 2010"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Dagordning - Årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse - Revisionsrapport - Propositioner (förslag från styrelsen) - Motioner med styrelsens kommentarer - Valberedningens förslag Årsmötet äger rum söndag 14 mars, kl på Huset (RFSL Stockholm), Sveavägen 59

2

3 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötesfunktionärer 2.1 Val av mötesordförande 2.2 Val av mötessekreterare 2.3 Val av två justerare tillika rösträknare 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 4. Fastställande av röstlängd 5. Adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Verksamheten Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 7.2 Fastställande av resultat- och balansräkning 7.3 Revisorernas berättelse 8. Beslut om resultatdisposition 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Styrelsens budget och verksamhetsplan 11. Motioner och propositioner 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Val 13.1 Val av ordförande på 1 år 13.2 Val av kassör på 1 år 13.3 Val av fyra ledamöter på 1 år (fyllnadsval) Val av fem ledamöter på 2 år 13.4 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 13.5 Val av auktoriserad revisor 13.6 Val av valberedning med minst tre ledamöter, varav en sammankallande 14. Årsmötets avslutande

4

5 Föreningen Stockholm Pride Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN STOCKHOLM PRIDE ORG.NR RÄKENSKAPSÅRET INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Verksamhetsberättelse 2-22 Resultaträkning 23 Balansräkning Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 26 Noter 26-28

6 Föreningen Stockholm Pride Verksamhetsberättelse 2009 Förord Festivalen Stockholm Pride skapas genom samarbeten där individer och organisationer från alla delar av homo-, bi-, queer- och transsamhället medverkar tillsammans med andra aktörer som ställer upp på de värderingar som präglar Stockholm Pride. Festivalens alla besökare spelar givetvis också en viktig roll i att göra Stockholm Pride till den festival det är. Som samordnare, marknadsförare, inspiratör och administratör av festivalen står den ideella föreningen Stockholm Pride, en förening utan vinstintresse och utan anställd personal vars samtliga förtroendevalda och funktionärer arbetar helt utan ekonomisk ersättning. Föreningens medlemmar enskilda individer, organisationer och företag påverkar föreningen och festivalen genom att delta i årsmöten, där man väljer styrelse och fattar beslut om eventuella motioner. Föreningen hade år enskilda medlemmar, varav 21 föreningar och 3 företag. Föreningen Stockholm Prides ambition är att arrangera en festival som tilltalar en så stor del av hbtcommunityt som möjligt. Föreningen arbetar också för att stödja prideorganisatörer i andra länder, där det politiska klimatet för hbt-personer kan vara betydligt svårare än i Sverige. Föreningens syfte och inriktning är i första hand att arrangera festivalen Stockholm Pride. Föreningens förhoppning är att aktiviteterna under festivalveckan ger effekter för hbt-communityt året runt i form av fler restauranger, pubar, klubbar, medier, aktivism, kultur, politisk och ideell verksamhet med mera. Föreningens intäkter kommer till största delen från försäljningen av entrébiljetter till Pride Park och Pride House. Resten är intäkter från restauranger, företag och föreningar som hyr utställningsplats i Pride Park, stöd från samarbetspartners, försäljning och medlemsavgifter. Ekonomiskt var året ett tungt år vilket efter festivalens genomförande lett till ett omfattande arbete kring hur framtidens ekonomi kan säkras. År 2009 tillkom ett nytt verksamhetsområde, Pride Garden, i Kungsträdgården som var gratis för alla. Där fanns en mindre mängd utställare, en mindre scen samt ett program med aktiviteter och uppträdanden. Festivalen ägde rum 27 juli-2 augusti. Invigningen skedde den 27 juli i Kungsträdgården. Helgen före festivalen hölls Stockholm Queer film festival på Södra teatern som en del av På Stan-programmet med sina arrangemang över hela staden. Pride House var öppet juli i Stadsteatern/Kulturhuset och Pride Park 29 juli-2 augusti i Tantolunden. Paraden ägde rum lördag 2 augusti. Stockholm Pride 2009 kunde uppvisa en större bredd än någonsin! Tema Temat för Stockholm Pride 2009 var Hetero. Temat skulle synliggöra den problematik som många HBT-personer möter i sin vardag och fokuserade på att synliggöra hur heteronormativitet begränsar alla människors livsutrymme. Temat genomsyrade kommunikation och kampanj och tolkades flitigt i både media och av samarbetspartners, utställare och seminariearrangörer. 2

7 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr Styrelsen Här presenteras föreningens styrelse och dess arbetsformer samt arbetet inom styrelsens egna ansvarsområden. Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2009 bestått av: Claes Nyberg Anna Fock Christer Wik Anders Wallner Håkan Steenberg Reb Kerstinsdotter Tasso Stafilidis Mia Sundelin Marie-Helena Dahlberg Sara Sjögren Philip Wendahl ordförande vice ordförande kassör, entledigad sekreterare ledamot, kassör från ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot Styrelsens sammansättning var under 2009 betydligt mer könsbalanserad än under Den av årsmötet valde kassören entledigades från sitt uppdrag under hösten och en ny kassör valdes vid ett extra årsmöte för tiden fram till ordinarie årsmöte Styrelsemöten Styrelsen hade 24 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2009/2010. Under festivalen träffades styrelsen varje dag för att hålla sig uppdaterad och kunna besluta i frågor av löpande och akut karaktär. Styrelsen har i samband med ett möte haft ett internat under våren Under senhösten 2009 och våren 2010 har flera styrelseledamöter haft svårt att kunna delta i arbetet av olika orsaker vilket lett till att nödvändiga beslut i flera fall har fått fattas per capsulam eller av presidiet för att sedan fastställas. Presidium I styrelsens presidium ingick ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Presidiets roll är att ansvara för föreningens dagliga drift, svara på inkommande allmänna frågor till styrelsen samt bereda handlingar och beslut till styrelsemöten. Eventuella beslut av presidiet har i efterhand fastställts eller justerats av styrelsen. Presidiet höll ett större antal kortare veckovisa möten, särskilt under våren inför festivalen, och fattade också många beslut per capsulam över e-post. Möten dokumenterades med minnesanteckningar i de fall presidiebeslut behövde fastställas av styrelsen. Arbetsgrupper Styrelsens ledamöter fördelade arbetet mellan sig genom att bilda grupper vilka arbetade med följande områden: Ekonomi, Sponsorer och samarbeten, Dogtag, Pridelåt, Festival 2010, Kommunikation, Interna relationer, Externa relationer, Internationella relationer, Community, Långsiktig finansiering och Kvalitetssäkring. Kontaktpersoner till verksamheter/staber Styrelsen har för varje verksamhet och stab utsett minst en kontaktperson. Målet är att underlätta den kontinuerliga kontakten med styrelsen för att utbyta tankar och förankra idéer. Dessutom avlastar detta presidiet. Årsmötesuppdrag Styrelsen fick efter årsmötet 2009 i fortsatt uppdrag att utreda frågan om finansiering som då omformades till att handla om Långsiktig finansiering. Ingen hel utredning hann bli klar före ordinarie årsmöte 2010, men ett förslag lämnades kring viljeinriktning från årsmötet. Måluppfyllelse från styrelsens Verksamhetsplan Vid årsmötet i mars 2009 föredrog styrelsen den Verksamhetsplan som angav riktningen för styrelsens arbete fram till nästa årsmöte. I planen lyfte styrelsen fram några fokusområden och målsättningar. Bland annat skulle arbetet med att bryta ner för strikta gränser mellan festivalens olika verksamhetsområden fortsätta. Vi den gemensamma utvärderingen med styrgruppen av festivalen kunde vi konstatera att vi rört oss i rätt riktning. Det nya verksamhetsområdet Pride Garden skulle genomföras på prov och utvärderas. Testet blev till största delen lyckat och invig- 3

8 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr ningen och utställarytorna inom verksamheten välbesökta. Några staber hade centraliserats för att skapa samordningsvinster. I de flesta delar fungerade detta förutom där det var svårt att rekrytera vissa nyckelpersoner. Vissa justeringar gjordes inför 2010 utefter det som framkom i utvärderingarna. Organisationen tog fram uppdragsbeskrivningar för att tydliggöra mandat och relation mellan styrelse och verksamheter/staber. Inför 2010 har de ytterligare tydliggjorts efter utvärdering och feedback från både styrelse och ansvariga för respektive enhet. Arbetet med att hitta en ny plats för Pride Park 2010 skulle slutföras och lagom till festivalen 2009 kunde den nya platsen i Museiparken på Norra Djurgården presenteras. Målet att fortsätta att bygga ett kapital som buffert sattes med ett mindre budgeterat överskott. Se kommande avsnitt Ekonomi för utfallet. Rutiner för beslutsuppföljning skulle arbetas fram för arbetet inom styrelsen och mellan styrelse och styrgrupp. Så har skett och en organiserad uppföljning av alla organisatoriskt påverkande beslut har funnits på varje styrelsemöte. Arbetet med Prides solidaritetsarbete skulle fortsätta och under festivalen gjordes en insamling till Stockholm Prides solidaritetsfond med syftet att stödja genomförandet av Europride i Warszawa Föreningen skulle också delta vid EPOAkonferensen i Warszawa och på Interprides konferens i Florida. Utfallet beskrivs separat under kapitlet Internationellt samarbete. Event Ett releaseevent hölls i maj på Stadsteatern i samband med att Sandra Dahlén presenterades som årets ena invigningstalare. Då presenterades också artisten som skrivit årets Pride-låt, Marit Bergman, samt årets Dogtag formgiven av Allesandro Falca. Återigen arrangerades särskilda vip-mingel under själva festivalen: före invigningen i Kungsträdgården, under öppningskvällen i Pride Park, ett politikermingel efter paraden kommit fram till Pride Park och ett mingel under söndagen för andra Pride-festivaler. Vid en pressträff i juli på Scandic Malmen presenterades årets andra invigningstalare Magnus Betnér. Dogtag Ansvarig i styrelsen för årets Dogtag, den accessoar som följer med festivalbiljetten, var Tasso Stafilidis. Efter att ett antal förslag från olika formgivare presenterats för styrelsen utsågs Alesandro Falcas skapelse till vinnare. Dogtagen var ett halssmycke i form av en borstad metallplatta med logotypen för Stockholm Pride inpräntad samt tema-ordet Hetero i punktskrift i regnbågsflaggans sex färger. Plattan hängde i en läderrem och blev mycket populär och omtalad bland annat vid årets Interpride-konferens i Florida. Dels sammanfattade Dogtagen temats tanke att påvisa hur en norm så tydligt ger upphov till olika möjligheter för olika personer, i det här sammanhanget i och med användandet av punktskrift. Dels skapade det diskussion kring HBT-rörelsens samröre med andra rättighetsrörelser, i det här fallet den för synskadade. Ett samarbete inleddes med Unga synskadade som bidrog med små punktskriftsalfabet som kunde delas ut till alla som hämtade ut sin Dogtag. Pridelåt Ansvarig under 2009 var Tasso Stafilidis. Marit Bergman fick hedersuppdraget att göra årets Pridelåt. Titeln Casey, Hold on anknöt till årets tema genom sin berättelse där en ung tjej sjunger till sin flickvän och ber henne hålla fast vid det de har även om det finns motgångar i flickvännens komma ut-process. Låten uruppfördes under invigningen i Kungsträdgården och spelades även under Marits framträdande i Pride Park under lördagen. Låten spelades dessutom under en tevesändning i TV4s Nyhetsmorgon. Både låten och videon, som spelades in på plats under festivalen, producerades av Marits skivbolag. Alla volontärer kunde fritt ladda ner låten i samband med festivalen och den fanns att köpa och lyssna på via olika nättjänster redan under festivalen. 4

9 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr Ekonomi Arbetsgruppen kom att bestå av Christer Wik (samankallande), Håkan Steenberg och Sara Sjögren. Gruppens uppdrag var att stödja kassören i det löpande arbetet samt att ta fram rutiner för försäljning och uppföljning av ekonomin. Gruppen genomförde under året en övergång till ett nytt biljettsystem som kommer ge festivalen bättre möjligheter till att följa biljettförsäljningen. Festival 2010 Arbetsgruppen för nästa års festival bestod av Anna Fock (sammankallande), Christer Wik, Marie-Helena Dahlberg och Sara Sjögren. Gruppen arbetade med uppstarten inför festivalen 2010 med tankar kring tema, genomförande av flytten för Pride Park, datum, former, omfattning och indelning av verksamhetsområden m.m. Delar av dessa tankar låg sedan till grund för styrelsens beslut inför 2010 och perspektiv till tema. Under ett av årets stormöten fick aktiva i föreningen diskutera de visioner som framkommit i gruppens arbete samt inkomma med egna idéer om festivalens utveckling och tema. Under festivalen 2009 skrevs ett avtal med Kungliga Djurgårdsförvaltningen för hyra av Museiparken ute vid Sjöhistoriska Riksmuseet på Norra Djurgården där Pride Park kommer att placeras under Den nya platsen presenterades från Pridescenen i Pride Park på festivalens sista dag. I september hölls en utvärderingshelg med styrelsen och styrgruppen där festivalen 2009 utvärderades och tankar inför 2010 samlades in. I november höll styrelsen, styrgruppen och nyckelpersoner i staber och verksamhetsområden en två dagar lång uppstartskonferens där vi gick igenom de åtgärder som vidtagits sedan utvärderingshelgen och arbetade framåt med tema, utveckling av verksamheter och arbetsprocesser. Särskilt diskuterades utvecklingen av tydliga uppdragsbeskrivningar och den ekonomiska situationen. Kommunikation Kommunikationsarbetsgruppen i styrelsen har bestått av Anders Wallner (sammankallande), Anna Fock och Claes Nyberg. Då kommunikationschef har saknats under året har Anders Wallner och från januari Anna Fock ansvarat för samordningen av kommunikationsstabens arbete. Stöd har sedan givits till Kommunikationsstabens olika funktioner och blev särskilt viktigt efter att ansvarig för informationsgruppen fick förhinder att fullgöra sitt uppdrag. Arbetsgruppen övertog det kraftigt försenade arbetet med försäljning av annonser till det tryckta programmet. En ny organisation för kommunikationsstaben inför 2010 utformades under hösten Interna relationer Arbetsgruppen för interna relationer har bestått av Mia Sundelin (sammankallande) och Reb Kerstinsdotter. Arbetet har bland annat bestått i att stödja Volontärsstaben med planering och som bollplank i en del specifika frågor. Gruppen har också arrangerat stormöten i juli och oktober. Mötet i juli hade temat Stockholm Pride 2010 och avslutades med gemensam middag. Stormötet i oktober genomfördes i samband med volontärsfesten. Där sammanfattades utvärderingen av festivalen 2009 och de verksamhetschefer och stabschefer som då hunnit utses presenterades. I samband med det extra årsmötet 9 december 2009 anordnade gruppen också ett s.k. Communitymöte för intressenter och medlemmar till festivalen där de kunde träffa styrelsen och ansvariga för verksamheter och staber. Målet var att få tankar om vad som kunde förbättras inför sommaren 2010 och idéer på innehåll och programpunkter. Externa relationer I styrelsen har Tasso Stafilidis (sammankallande), Claes Nyberg, Mia Sundelin och Håkan Steenberg ansvarat för de externa kontakterna med politiker, beslutsfattare, myndigheter, med flera, i syfte att öka bidragsintäkterna för Stockholm Pride men också för att presentera festivalens breda verksamhet. Uppvaktningar 5

10 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr har genomförts till, bland annat, Sten Nordin finansborgarråd i Stockholms Stad, SL:s styrelseordförande tillika trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm samt medarbetare hos Stockholm Visitors Board. Möten mellan enskilda ledamöter i arbetsgruppen har också hållits med Kultur- och fritidsborgarråd Madeleine Sjöstedt och enskilda partigrupper på inbjudan. Kontakten har varit god med politiker som regelbundet har bjudits in till särskilda evenemang inför och under festivalen. Bland annat behöll Stockholms stad genom Stockholm Visitors Board sitt stöd på Dock beviljades inget bidrag från stadens kulturförvaltning. Under året hade Stockholm Pride en bra dialog med SL, på både tjänstemannanivå och politisk nivå vilket resulterade i ett gott samarbete. För andra året i rad flaggade alla SL:s innerstadsbussar med regnbågsflaggor under hela festivalperioden. Samarbetet innehöll bland annat stöd i form av SL-biljetter till alla volontärer. Under festivalen besökte många ledande politiker och andra makthavare invigningen i Kungsträdgården, Pride Park, Pride House, Pride Garden, aktiviteter under Pride på Stan och många medverkade i paraden. Sammanfattningsvis har de externa relationerna varit fortsatt starka och utvecklats. Community Till arbetsgruppen valdes Reb Kerstinsdotter (sammankallande), Christer Wik, Philip Wendahl och Sara Sjögren. Arbetsgruppens uppgift var att verka för att stärka våra långsiktiga relationer till alla delar av Stockholms HBT-community. Under festivalveckan anordnades ett kompismingel som syftade till att bygga nätverk mellan de orter och arrangörer som anordnar pridefiranden i Sverige. Till minglet bjöds också arrangörerna av Warszawa Europride 2010 in. Träffen var liksom 2009 trevlig och relationsbyggande. Gruppen anordnade i december ett communitymöte där inbjudningar gick ut brett. Sponsorer och samarbeten Håkan Steenberg (sammankallande) och Tasso Stafilidis kom att utgöra gruppen som fick till uppgift att ta fram långsiktiga policys kring Stockholm Prides arbete med kommersiella samarbeten. Under året producerade gruppen en övergripande policy och beskrivning av vårt arbete med samarbetspartners. Långsiktig finansiering Till gruppen valdes Anders Wallner (sammankallande), Håkan Steenberg och Anna Fock. Gruppen hade till uppgift att genomföra det utredningsuppdrag som årsmötet gav styrelsen att i samarbete med föreningens medlemmar se över hur en mer långsiktig finansiering av verksamheten skulle kunna se ut. P.g.a tidsbrist i slutet på verksamhetsåret hann inte gruppen slutföra sitt arbete i form av någon längre utredning. Se ovan kring Årsmötesuppdrag. Kvalitetssäkring Till gruppen valdes Reb Kerstinsdotter (sammankallande). Gruppen fick till uppgift att ta fram en policy för Gränsdragningar och riktlinjer för festivalens verksamhet. Dessutom ska gruppen samla alla tidigare beslutade policys och se till att de är gripbara och eventuellt föreslå vilka som behöver uppdateras. Internationella relationer Styrelsens internationella arbetsgrupp bestod av Håkan Steenberg (sammankallande), Claes Nyberg och Marie-Helena Dahlberg. Gruppen har tagit fram en policy för Stockholm Prides solidaritetsfond där det nu är tydligt att stöd ur fonden primärt skall gå till andra Pridefestivaler utanför Sverige. Under 2009 samlades medel in till Warszawa Europride

11 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr Ekonomi Inför festivalen 2009 gjordes en stram budget i spåren av den ekonomiska kris som var i full blom i världen och förväntades begränsa intäkter från kommersiella samarbeten. Så blev också fallet jämfört med 2008, även om våra trogna samarbetspartners valde att stanna. Konkurrensen med Outgames i Köpenhamn, den strax efter festivalen hållna konserten med Madonna i Göteborg samt ett generellt dåligt väder i Stockholm under perioden var inte i vår favör. Stockholm Pride 2009 blev ett ekonomiskt tungt år då kostnadsuppföljningen inte fungerat. Den bristande kontrollen gjorde att vi oavsiktligt förbrukade den buffert som föreningen byggt upp sedan starten Det upptäcktes för sent och efter festivalens genomförande vilket styrelsen ser som allvarligt. Det blir därför en utmaning inför 2010 att säkra föreningens intäkter och samtidigt granska hur kostnader kan begränsas. Biljettförsäljning startades med ett rabatterat julerbjudande på 400 kr redan under december Priserna för festivalbiljetter höjdes sedan i två steg fram till festivalstart då festivalbiljetten kostade 700 kr. Dagbiljetter kostade 300 kr. För ungdomar och pensionärer gav vi som vanligt rabatt på inträdet. Under festivalveckan fortsatte biljettförsäljningen via ticnet.se. Ett ekonomikontor upprättades i Pride Park som skötte huvudkassan. Utöver denna fanns biljettkassor i Pride Park, i Gallerian, i Pride Garden och Pride House där dag- och festivalbiljetter såldes. På samtliga ställen gick det också att lösa in sin biljett och att få årets Dogtag. Det personliga inpasseringsbeviset var ett armband i tyg. En ny satsning för att ansöka om arrangörsskapet av World Pride, denna gång 2014, gjordes. Samtliga kostnader täcktes av ett bidrag från Stockholm Visitors Board. En kampanj genomfördes pro bono i samarbete med Åkestam och Holst. Se vidare under Stab Kommunikation.Till Stockholm Pride 2009 såldes biljetter för drygt 6 miljoner kronor mot vid årsmötet presenterad budget på 7 miljoner. Prognosen från årsmötet reviderades dock efter analysen om konkurrens enligt ovan varför biljettintäkterna motsvarade den budget som slutligen beslutats av styrelsen inför festivalen. Tillsammans med utställarhyror, sponsorintäkter m.m. hade Stockholm Pride 2009 intäkter i linje med budget på totalt , att jämföra med under Stockholm Europride Samtliga verksamheter och staber arbetade tillsammans med styrelsen igenom uppdragsbeskrivningar där det tydliggjordes att varje verksamhet hade ansvar att följa upp de kostnader som deras verksamhet tog på sig. När det gäller kostnader fanns det brister i den ekonomiska uppföljningen som blev tydliga efter festivalen. Revisionen gav tydligt att budgetprocessen varit bristfällig liksom ekonomisk rapportering och uppföljning, särskilt fram till festivalen. Några verksamhetsområden och staber har haft klart högre kostnader än budgeterat. I något fall har också planerade intäkter fallit bort men i mindre omfattning. Den av årsmötet valda kassören entledigade sig under hösten då styrelsen inte fick de underlag som behövdes för nödvändiga beslut och det fanns missnöje med den ekonomiska uppföljningen fram till och efter festivalen. Ett stort arbete genomfördes av styrelsen under slutet av hösten för att få klarhet i den uppkomna situationen och vidta åtgärder inför framtiden. Årets resultat blev kronor (2009: ). Resultatet är belastat med kronor som avser kostnader för 2007 och 2008 års festivaler. En del utgörs av kostnader efter att vi tvistat med STIM där de belopp föreningen tidigare har reserverat inte har räckt till när förhandlingen var klar. Den andra delen utgörs av avskrivning av en större och en mindre osäker fordran från Det faktiska resultatet för själva festivalen Stockholm Pride 2009 är med andra ord kronor. Vidtagna och föreslagna åtgärder inför 2010 Vid en genomgång av de beslut om budget och kostnadsramar som styrelsen har fattat kan det konstateras att intäkterna i utfallet för 2009 i stort varit i enlighet med budget men att kost- 7

12 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr naderna i flera fall hamnat långt utanför de ramar som styrelsen har tilldelat. Arbetet med tydliga uppdragsbeskrivningar för verksamhets- och stabschefer har fortsatt där det ekonomiska ansvaret och rapportskyldighet vid avvikelser lyfts fram. Uppdragsbeskrivningarna skall fastställas av styrelsen och undertecknas av både styrelse och respektive verksamhets- och stabsansvarig. Tecknande av ansvarsförbindelser ska undersökas. Vid höstens uppstartshelg med organisationens nyckelpersoner delgav styrelsen den information vi då hade om att läget inför 2010 blir ansträngt då vi inte kommer att ha samma buffert som tidigare. Alla fick till uppgift att hitta alternativa intäkter och se över sina kostnader. Den satsning som gjordes under 2009 med Pride Garden har styrelsen inför 2010 beslutat att tills vidare lägga på is för att risken bedömdes stor att det inte skulle gå att skapa kostnadstäckning. Bland annat förväntades hyran i Kungsträdgården öka betydligt. Verksamheten bedömdes då kosta mer än möjligheten till finansiering gav. Styrelsen ser det som ohållbart att de arbetsmetoder som använts i föreningen kring ekonomi och uppföljning under ett flertal år kan fortsätta. Transparensen kring ekonomihanteringen kring både intäkter och kostnader måste öka för att styrelsen skall kunna ta det fulla ekonomiska ansvaret. Festivalen har växt sedan start och kraven på kassör och andra ökat. Därför har styrelsen i en proposition till årsmötet föreslagit att årsmötet skall uttala en målsättning att Föreningen Stockholm Pride anställer en person med ansvar för ekonomisk uppföljning och löpande kontakter med de festivalen samarbetar med. Ett nytt biljettsystem som kunde integreras på Stockholm Prides hemsida införskaffades under hösten Det medförde en större flexibilitet, användande av kampanjkoder för rabatter, en tydligare integrering i festivalens information och betydligt lägre kostnader. Det ger också möjlighet för oss att på uppdrag sälja biljetter till andra evenemang än våra egna. På så sätt kan också rabatter knutna till vår festivalbiljett lättare kunna administreras. Planer finns också på att införa ett sammanhållet ekonomisystem för alla delar av verksamheten för en tydligare och enklare uppföljning samt direkt överföring till bokföringsbyrå för snabbare resultatrapporter och underlag till revision. Prognos för 2010 Trots underskottet under 2009 beroende på en bristande kostnadshållning kan vi ändå konstatera att intäkterna följer våra prognoser. Utifrån det är varumärket fortsatt starkt och vi kan fokusera på att utveckla budget- och uppföljningsprocesser. Under den tidiga våren ser vi att biljettförsäljningen har kommit igång bra. Julkampanjen har varit en succé med rekordförsäljning vilket pekar på ett fortsatt starkt intresse för festivalen. Även kontakter med både kommersiella och andra samarbetspartners är mycket goda. Vi ser potential till ökade intäkter därifrån jämfört med 2009 då den ekonomiska krisen delvis bedarrat och fler är beredda att åter satsa både pengar och tid. Verksamheterna har kommit gång tidigare jämfört med tiden inför festivalen 2009 och samarbetet mellan verksamheter och staber bådar mycket gott. Det nya området för Pride Park röner mycket intresse och vi tror det kommer att locka så väl nya och gamla besökare som vill se vad resultatet av flytten blev. Kommersiella samarbeten Under 2009 fortsatte samarbetet som med QX Förlag vad gäller långsiktigt arbete med kommersiella samarbetspartners. Stockholm Prides kontakt på QX har varit marknadschef Ulrika Lahne och från föreningen har Håkan Steenberg varit ansvarig. Intäkterna blev i linje med den hårt satta budgeten och förväntat antal samarbetspartners. Stockholm Prides strävan att ha fleråriga avtal fick ett genombrott och ger stabilitet framöver. Stockholm Pride fortsatte att arrangera träffar för sina samarbetspartners där alla fick träffas och byta erfarenheter och idéer. Detta har 8

13 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr varit mycket uppskattat och kommer att fortsätta. Under 2009 hade föreningen följande officiella partners: Stolt huvudpartner Casino Cosmopol Community Partners RFSL QX Förlag Stolta partners Bahnhof British American Tobacco Kulturhuset Newsdesk Scandic Hotels Screenbolaget Sensus Sickla Köpkvarter Size SL Spendrups Stadsteatern Statoil Stockholm The capital of Scandinavia Swedbank Swedish Match Taxi Stockholm Unionen Volvo riktad information till målgruppen HBTpersoner. SVB behöll sin nivå på stöd till Stockholm Pride till kronor. Samarbetet och relationen med SVB är fortsatt god och de gav också stöd till föreningen både ekonomiskt och i arbetet med ansökan om WorldPride I SVB:s Gay Project-referensgrupp representerades Stockholm Pride av Claes Nyberg vid två tillfällen. SVB har givit ett ovärderligt stöd i kontakter med staden, entreprenörer och inför arbetet med ny plats för Pride Park Ingen fullständig turismekonomisk undersökning genomfördes under 2009 års festival. Dock uppskattades eventet fortfarande ge betydande intäkter till staden och andelen utländska besökare och utländska journalister var också högre än åren före Europride SVB arrangerade träffar med utländska journalister och turoperatörer under våren och under själva festivalen. Stockholm Pride har medverkat vid dessa träffar och beskrivit och visat upp festivalen och Stockholm. Det har givit upphov till många positiva artiklar i utländsk HBT- och turismpress. Samarbetet med Stockholm Visitors Board Stockholm Visitors Board AB (SVB) är Stockholms stads marknadsföringsbolag för besöksnäringen. De ingår i en gemensam koncern med Stockholm Business Region (SBR) som ansvarar för stadens arbete med att skapa arbetstillfällen genom investeringar och nyetableringar av näringar. Gemensamt samordnar de resurser inom näringsliv och kommun samt koordinerar marknadsföringen av Stockholm. SVB marknadsför aktivt Stockholm Pride på både utländska och inhemska marknader bland annat genom deltagande på mässor, köp av annonser och placering av redaktionellt material. De har också tagit fram marknadsföringsmaterial och vikt en del av sin hemsida med 9

14 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr Valberedning Vid ordinarie årsmöte 2009 valdes Jesper Hansén (sammankallande), Anita Hillerström Vagli, Matilda Lindgren, Joachim Åberg och Anna Tyseng till att utgöra valberedning för Föreningen Stockholm Pride. Valberedningen har haft ambitionen att vara så synliga som möjligt, bland annat genom närvaro vid stormöten och communitymöten under året. Under festivalveckan placerades fyra individuellt dekorerade postlådor för nomineringar och namnförslag ut på olika festivalområden. För att få information om synpunkter och önskemål om styrelsen intervjuades under hösten/vintern samtliga stabs- och verksamhetschefer samt styrelsens ledamöter. Valberedningen presenterade förslag på ny kassör till föreningens extra årsmöte och har därutöver, i enlighet med årsmötesbeslut, utformat förslag till en arbetsordning för valberedningens arbete. Revisorer Till Auktoriserad revisor återvaldes Peter van Lienden. Till verksamhetsrevisorer valdes Göran Söderström (sammankallande), Moffe Lundberg samt Kerstin Axelsson (suppleant). 10

15 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr Festivalorganisation 2010 Under hösten arbetade styrelsen utifrån den utvärdering som gjorts fram ett förslag till festivalorganisation för Då en större förändring gjordes inför 2009 var målet att enbart göra mindre justeringar för att bibehålla de arbetsformer som utvecklats på ett positivt sätt under Verksamhetsområden för 2010 blir: Pride Invigning (nytt), Pride Garden, Pride Park, Pride På stan, Pride House och Pride Parad. Staber för 2010 blir: Kommunikation, Säkerhet, Logistik och Volontär. Den största förändringen utgörs av att Invigningen nu blir ett eget verksamhetsområde och att Kommunikationsstaben nu har grupper för press, besöksinformation, kampanj/marknadsföring och medieproduktion. Styrgruppen består av samtliga verksamhetschefer och stabschefer samt representanter för styrelsen. Styrgrupp Styrelsen tillsatte en styrgrupp att fungera som ett högsta samordnande organ i festivalorganisationen. I styrgruppen ingick presidiet, samtliga verksamhetschefer, samtliga stabschefer samt presschefen. Styrgruppen hade ett två dagar långt internat i Stockholm i mars för att prata om sina arbetsformer och mål. Styrelsen och styrgruppen hade även i september en utvärderingshelg samt i november en uppstartshelg inför festivalen Pride Garden Verksamhetschef: Alexandra Skantz Pride Garden var ett nytt sprakande verksamhetsområde inom Stockholm Pride Genom vårt samarbete med Kungsträdgården Park och Evenemang AB fanns festivalområdet mitt i en av Stockholms mest centrala parker mellan den 27/7-2/8. Pride Garden erbjöd allmänheten och Stockholm Prides besökare ett gratis smakprov på vad som hände i de övriga verksamhetsområdena. Under hela veckan arrangerade även Pride Garden egna scenframträdanden samt hade ett brett utbud av aktiviteter som syftade till att öka kunskapen om HBTQ-personer. Invigningen för Stockholm Pride 2009 ägde även rum i Kungsträdgården. Verksamhetschef för Pride Garden 2009 var Alexandra Skantz. Projektgruppen bestod av delprojektledarna Jesper Fransson, Emelie Pettersson, Jennie Graflund, Thomas Kristoffersson, Linda Eldestrand samt Daniel Sallmander. Under festivalveckan hade Pride Garden tio veckovolontärer. Här nedan följer en kort presentation av Pride Garden. Invigningen Invigningen skedde på Kungsträdgårdens stora scen under måndagskvällen. Det var första året som invigningen var gratis och tillgänglig för allmänheten. Under kvällens gång hade invigningen ca besökare som såg allt ifrån invigningstalare, dans, artister till giftermål. Konferencier var Sanna Bråding och förutom ordförande och vice ordförande invigningstalade Sandra Dahlén och Magnus Betnér kring årets tema. Artistuppbådet under kvällen var bland annat: Detektivbyrån, The Ciccones, Barbercue, Lill- Babs, Albin Flinkas, Gunilla Backman, Maskinen och avslutades med Darin. Marit Bergman uruppförde också Pride-låten Casey hold on. Temadagar Pride Garden hade olika temadagar under veckan där varje tema belystes genom allt som hände under dagen. Bland de olika temadagarna fanns bla Stjärnfamiljer, Sport, Kan jag vara schlagerbög om jag inte har några ben? Fungerar det att vara rockflata om jag inte är hörande? Utställare Pride Garden byggde upp en utställarby som bestod av 16st utställare. I utställarbyn fanns också ett stort informationstält, ett café, en alkoholfribar samt en mindre scen. Bland utställarna fanns Tour Spain, Normal Förlag, Surrogat.nu, Röda Korset, UMO, FPE-S, Försvarsmakten/Pliktverket och Egalia. Från de 11

16 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr utställarenkäter vi fått in, är utställarna nöjda med genomförandet av Pride Garden. Utställarna genomförde olika aktiviteter i sina tält. Aktiviteter De aktiviteter som genomfördes var bla. Squaredans, K9-Freestyle (Hunduppvisning) Boulspel, Rullstolsrace, Sångstund med Junibacken, Sagostund, målning för barn, speakers corner, Mozart pantomim, samt ett urval av Pride House samtal. I samarbetet med Egalia hade Pride Ung ett eget tält i utställarbyn där ungdomarna kunde komma och hänga, pyssla och prata med Egalia personal. Scen Under veckan presenterade Pride Garden bla artister såsom Emmon, Elenette, Moofish Catfish, P*fect och Klas-Ingelaz. Övrigt Då Pride Garden låg i Kungsträdgården var många besökare flanerande turister, nyfikna lunchgäster eller besökare till Kungsträdgården. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Kungsträdgården och ser gärna ett Pride Garden 2010 i Kungsträdgården. Det finns alla möjligheter till att fortsätta utveckla och förbättra Pride Garden konceptet inför kommande festivaler. Pride På stan Verksamhetschef: Katarina Nyström Medarbetare: Sanna Hansen Fransson, Carolina Guillen Åkerlind och Karianne Esseveld. Pride På stan omfattar arrangemang som inte ingår i Pride House, Pride Park eller Pride Garden och syftar till att fånga upp idéer och hjälpa externa aktörer att genomföra sina projekt. På stan arrangerar även egna projekt om de anses bredda utbudet för Stockholm Prides publik. Pride På stan kunde 2009 stolt presentera ett brett kulturprogram med något för alla. Bland de 293 programpunkterna återfanns bland annat speciella queervisningar och utställningar på flera av stadens museer och gallerier, queera bibelstudier, transvandring med Stockholms stadsmuseum, guidad båttur om lesbisk historia i samarbete med Strömma kanalbolag, prova-på queertango, ett 30-tal fester och mycket mer. Nytt för i år var Stockholm stads biblioteks satsning på särskilda hbt-bokutställningar på tio av stadens bibliotek. Bland de arrangemang som Pride På stan själva stod för återfanns Pride Ung som i år hade verksamhet både på Lava och i Pride Garden och var ett samarbete mellan Stockholm Pride, RFSL Stockholm/Egalia och Lava. På Pride Ung kunde ungdomar upp till 25 år pyssla, göra sina egna plakat till paraden, se artistuppträdanden och konstutställningar och delta i bland annat drag-, dans- och rapworkshops. Pride Ung invigdes på tisdagen den 28 juli med invigningstal av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Pride På stan hade även som tidigare år ett populärt och välbesökt informationscenter i Gallerian, specialritat och byggt av arkitekten Victor Marx som var öppet den 24 juli 2 augusti. Pride På stan valde även att fortsätta det lyckade samarbetet från föregående år med Stockholm Queer Filmfestival och smygstarta Prideveckan med en alldeles egen Pride Queer Filmfestival. På Södra teaterns stora scen visades under lördagen och söndagen den juli dokumentärer och spelfilmer kl båda dagarna med bland annat premiär för den svenska filmen Född i fel kropp. Pride På stan stod även för flaggning med Stockholm Prides flagga på Sergels torg, Norrmalmstorg, Strömbron och Skeppsbron. Pride House Verksamhetschef: Lovise Brade Haj, Pär Wiktorsson Pride House arrangerades på Stockholms Stadsteater och Kulturhuset under perioden juli. Totalt bjöd Pride House på ca 230 programpunkter av mycket varierat karaktär. Förutom det stora seminarie- och debattprogrammet gavs teaterföreställningar, musikkonserter, dansframträdande, konstutställningar, workshops, filmvisningar, manifestationer och mycket mer. Veckan inleddes med en öppningscermoni med blåsackompajerat masshångel på Sergels torg 12

17 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr varefter en stor regnbågsflagga bars in i det som skulle bli Pride House och upp till taket, där den hängdes ut över Kulturhusfasaden. Därefter talade årets två invigningstalare Ali från Arabiskt initiativ och queerteaterpedagogen Gunilla Edemo. Bland de aktörer som arrangerade programpunkter fanns organisationer av alla slag: politiska partier, enskilda aktivister, nätverk, stora och små organisationer etc. Ämnen som hatbrott, flersamhet, tro, vithet, funktionalitet, BDSM, föräldraskap, queerhet i naturen, barnböcker, snusk, intersektionella allianser lyftes upp, med mycket mera. I programmet fanns både uppföljningar av populära programpunkter från förra året såsom dildokubb, queerfeministisk talkshow och teaterföreställningen Kyss min plysch!, liksom nya favoriter som Dagens hetero och Sex & samfund för oss som blev utanför och var stora publikfavoriter. I årets scenprogram fanns även uppsättningen av Teaterhögskolans sommarkurs Normkritisk gestaltning, Öresundsteaterns The Big Bögshow, den New York-baserade Lauren LoGuidice som gav sin teaterperformance Queens girl, ÖFA-kollektivets dans/konsert/teaterexplosion ÖFA:Hemligheter och stand-up-teater med Carl Olof Berg. Dessutom gav en av årets invigningstalare Magnus Betnér ett stand-up-show som fyllde Stadsteaterns stora scen. 2009s konstprojekt på Pride House var större än någonsin tidigare. Särskilt stolta var vi över att presentera Elisabeth Ohlsson-Wallins fotoutställning In hate we trust och de polska konstnärerna Sylvia Strebska och Janina Paszkowskas fotoprojekt Invisible om vardagslivet för hbtqpersoner i Warszawa. Förutom dessa bjöd konstprogrammet bland annat på Linda Forsells Bara Människa, Hannes Fossmos Heterospektiv, konstnären Ikras Kända svenska kvinnor med skägg och Pia Johanssons installation Tomtar och knull. Årets tema Hetero speglades på många sätt i främst seminarie- och debattprogrammet. De externa arrangörerna uppmanades att spegla temat i sina programpunkter och många antog utmaningen. Således innehöll programmet allt från heldagsseminarier om hatbrott (som är den yttersta konsekvensen av heteronormen), heteronormen på muséer, grundkurs i heteronormativitet, trans och hetero och mycket mera. Ett annat viktigt programpunkt var ett pridekritiskt samtal, där vi bjöd in både våra vänner och motståndare till att ge feedback till festivalen och ventilera de kritiska tanker det kan finnas i vårt community kring ett så stort evenemang som Stockholm Pride. Ett nytt inslag i årets upplaga av Pride House var att vi på tisdagskvällen hade scenprogram, film och fest under rubriken Welcome to the family på Kulturhustaket. Detta var ett väldigt uppskattat initiativ, som resulterade i långa köar och en knökfull terrass hela kvällen. På programmet var förutom öppen scen för besökare bland annat Queer indiejympa, Breakdance battle, den amerikanska flatrapduon Goddes and She och filmvisning under bar himmel. Förutom denna kväll bjöd vårt konsertprogram på ett varierat musikutbud med allt från det queera dansbandet Klas-Ingelaz, den alltid lika populära queer-gubb-rockaren Frida Selander, finsk tango med Darya och Månskensorkestern, poststrukturalistisk queer-synt från Elenette, hårdrockarna i Beat up Betty och mycket mera. Liksom förra året fungerade Klarafoajen som en intim social träffpunkt för besökarna, där föreläsningar och samtal pågick samtidigt som hbt-bokhandeln Hallongrottan sålde såväl böcker, film, kuriosa, sexleksaker och dylikt. I foajen fanns också möjlighet för relevanta organisationer att presentera sina verksamheter eller förmedla information till housebesökarna, vilket bland andra RFSL Stockholm, RFSU Stockholm, Gaysyrrorna, Stolta föräldrar, Sensus, fertilitetskliniken på Danderyds sjukhus, tidskriften Bang och Posithiva gruppen gjorde. Detta var mycket uppskattat av organisationerna. Delar av årets program ägde rum i allmänna lokaler (på Kulturhustaket samt World News Café samt de allmänna ytor som konsten hängde på) varvid dessa platser kom att fungera som skyltfönster för resten av Houseprogrammet. Årets Pride House hade en nedre åldersgräns om 12 år utan målsmans sällskap. Inträdet kos- 13

18 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr tade 60 kronor per person och dag. Dagbiljettsförsäljningen uppgick till ca 450 dagsbiljetter per dag, förutom fredagen, då vi sålde slut på dagsbiljetterna (800 stk). Det beräknade besökarantalet i huset var dock mycket större och låg (enligt Kulturhusets sensorberäkningar) på i snitt personer över det vanliga en dag i juli. Dessa siffror är uppskattningar och en ambition för framtiden må vara att ta fram mera noggranna sätt att beräkna antalet besökare. Förarbetet med planering av det praktiska genomförandet och programinnehåll pågick från december 2008 då de två verksamhetscheferna tillsattas. Arbete skedde i nära samarbete med Stockholms Stadsteater och Kulturhuset, men huvudsakligen av långtidsvolontärer inom organisationen Stockholm Pride. Sammanlagt har planeringsarbetet engagerat 23 personer med viss omfördelning under vårens gång. Under festivalveckan arbetade ytterligare cirka 65 volontärer på Pride House. Pride Park Verksamhetschefer: Göran Christersson och Anna Tyseng Årets Pride Park var den sista parken i Tantolunden men också den första efter Europride Vi ville göra något extra och ge något annat än vad besökarna förväntade sig! Lågkonjunkturen och utökade verksamhetsområden gjorde att budgeten för 2009 års park var mindre än tidigare vilket fick konsekvenser. Den direkt märkbara konsekvensen var att området var mindre mot året innan. Konst och aktiviteter Även i år hade vi ett Galleri i parken som dels höll till i ett av tälten inne på utställarområdet men även ute i grönområdet med statyer. Galleriet bjöd även på möjligheten att göra avgjutningar av kroppsdelar och hade även försäljning. Aktiviteter och workshops skedde i samarbete med såväl utställare som externa aktörer. Riksteatern bidrog med en stor del till scenprogrammet och hade den välbesökta Skogsscenen som tillhåll. Runt om i parken skedde på olika tider bl.a. poi och performances av grupper som fick möjlighet att visa sin verksamhet, det fanns också möjlighet att trycka sin egen T-shirt. I parken fanns även Friluftsfrämjandet med sin verksamhet. Uppmaningen till utställarna var under 2009 interaktivitet och vi uppmanade utställare att tänka efter ur de kan få besökarna att agera ihop med dem. På grönområdet fanns även ett multireligiöst tält som var ett samarbete mellan Sensus och Stockholm Pride. I tältet hölls varje dag en andakt och varje dag var det en ny livsåskådning som var värd. I tältet fanns möjlighet att under dagtid träffa multireligiösa guider, under kvällstid var tältet en plats där man kunde pausa, ta det lugnt eller bara dra sig undan. Den andra stora nyheten var Sveriges största bungyjump. Bungyjumpet var ett samarbete mellan Stockholm Pride och Peak Experience ur ett noll perspektiv, dvs inga kostnader för Pride och ej heller något ekonomiskt ansvar. Bungyjumpet slog alla tidigare festivalrekord med ca 130 hopp per dag. Scenprogram Programmet på PrideScenen och Dansbanan under Stockholm Pride 2009 präglades som övriga Pride Park av ett stort utbud. I år satsade vi på att ha musikalisk aktivitet i parken fram till stängning. Vi satsade på ett nytt ljudsystem som inte läcker lika mycket som traditionella och kunde tack vara detta flytta den stora Pridescenen och genom detta knyta samman gräs och grus till en enhet. Över dansbanan hissade vi upp Europas största discokula och festen fortsatte där efter att scenprogrammet var slut. Detta var enormt upskattat av såväl besökare som utställare och restauratörer. I år satsade vi på större block och längre konserter med artisterna, tanken var att ge små hela konserter med artisterna. Vi hade teman för de olika kvällarna som knöt samman all scenaktivitet. Onsdagen var vigd åt Dusty Springfield och minnet av Stonewall. Den genomfördes som en tribute-konsert med bland andra Rebecka Törnqvist och Titiyo bland de gästande sångarna och avslutades med 14

19 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr Nina Perssons A Camp. Torsdagen veks åt schlager och fredagen frossande var vikt åt 90- talet. I samarbete med Anders Olsson kunde vi då presentera artister som doktor Alban, Haddaway, Pandora, E-type och många fler. Kvällen präglades av waow och den där låten känner jag igen i en makalös nostalgiresa. Lördagen slog vi följe med paraden och ordnade Paradengala med både Marit Bergman, miss Li och Marc Almond m.fl. Söndagen blev avslutningsdag med Nanne Grönwall på scenen och traditionsenligt det klassiska drugbingot med Cunnigundas mammor. Restauranger Inne på området fanns det 3 restauranger vilka var, Side Track, Koloni och så nykomlingen Momma. Vidare fanns det ett Café vilket var det Kaffe&Drömmar. Champagnebaren drevs av Scandic. Utställare Pride Park hade totalt 60 utställare med en bred blandning av kommersiella aktörer och från vårt community. Utställarna var mycket nöjda med utställarservicen som strukturerades om till 2009 så att all service fanns nu på plats inne på området. Parken drabbades inte utav några strömavbrott eller större problem för utställare. De parkrekord som slogs i år höll sig på det volontära planet. Under hela året arbetade vi mycket med glädje som ledord. Vi har haft ett starkt fokus på att det ska vara möjligt att bygga området, driva det och riva och få alla att känna sig uppskattade och glada. Uppbyggandet gick i rekordfart vilket gjorde att vi var klara med uppbyggandet redan på tisdagen, rivningen var klar en dag tidigare än beräknat. Allt arbete präglades också av en teamkänsla och ledordet we fix fanns med överallt. Driften av Pride Park flöt bra men visade samtidigt på klara förbättringsområden. Bland dessa områden återfinns sådana saker som sponsorer och arbetet med dem inom verksamheten, vidare behöver man utveckla volontärssystemet. Inom verksamheten behöver man se över kommunikation mellan en del grupper och jobba vidare med funktionsrollerna. Pride Park 2009 byggdes, drevs och revs med ca 600 fantastiska volontärer. Allt arbete präglades av en glädje och lust som var kännbar inom hela området såväl bland volontärer som utställare och entreprenörer. Pride Parad Verksamhetschef: Joachim Åberg Det var en nyligen skapad och på kort tid sammansvetsad Paradledning som jobbade med paraden För första gången fanns en uttalad paradledning som påbörjade sitt arbete redan den 7 januari, och träffats regelbundet i hårt arbete och skratt. Arbetet mynnade ut i en parad som välkomnades av vädrets gudar med en rejäl störtskur som sammanföll med starten. Med perfekt mängd olja i maskineriet kom Paraden iväg. Startskottet gick på exakt utsatt tid kl och alla deltagare kom iväg inom 50 minuter, antagligen rekordsnabbt. Kommentarer som Paradledningen mottagit efter paraden kan sammanfattas med en förvåning över att det gick så fort och att det nog aldrig tidigare har gått så smidigt att komma iväg och i mål. För kort var inte Paraden. Vi uppskattar deltagarantalet till och publiksiffran till ca En minst sagt bra siffra året efter EuroPride. Stockholm håller fanan högt i Pridesammanhang och visar att vi hänger i och vill visa den glädje och stolthet som finns i och kring vårt community. Gällande de deltagande så känner vi delad stolthet och glädje med det ökande antalet deltagare som tilläts att gå i sina yrkesuniformer. Vi såg både kriminalvården och flera vaktbolag som deltog i uniform. Störst genomslag i media bland deltagarna i paraden fick onekligen Sportsektionen där AIK, Djurgården och Hammarby kom gående tillsammans för första gången. Glad Parad! Stab Kommunikation Stabschef: Vakant (samordning av stabens arbete utfördes av styrelsens Informationsarbetsgrupp) 15

20 Verksamhetsberättelse 2009 Stockholm Pride org.nr Allmänt Kommunikationsstaben bestod av styrelsens informationsarbetsgrupp samt de ansvariga för vart och ett av delområdena: Press, Information och Medieproduktion (tidigare webb). Staben hade under våren fem protokollförda möten för samordning av arbetet. Tidigt inleddes arbetet med en kommunikationsplan, som även om den aldrig blev formellt färdigställd innebar en gemensam bas för kommunikationsarbetet. Ett tydligt mål för kommunikationen blev att kommunicera ut temat och olika aspekter av detta. Under året publicerades åtta interna nyhetsbrev till föreningens aktiva, mellan juni och oktober. Under festivalveckan publicerades åtta dagliga externa nyhetsbrev till alla som anmält sig på hemsidan. Samarbeten Kommunikationsstaben hade flera samarbeten under året med externa aktörer: - Vi gick ut med en förfrågan till reklambyråer för att samarbeta i kampanjarbetet. Vi valde att inleda ett samarbete med Åkestam & Holst som blev väldigt fruktbart. Byrån har haft ett team som arbetat med oss och producerat material till kampanjen i form av video, radioreklam, printannonser och sociala medierkampanjen How Hetero. Mest framgångsrikt var den första delen av Hur-hetero-kampanjen via Twitter. Första dygnet hade sajten besökare och knappt besökare har gjort testet i skrivande stund. Det var världens mest omtwittrade länk i två dagar i juli. Kampanjen fortsatte sedan även i Spotify och Facebook i flera steg. Ansvarig för kontakten med byrån var Jessica W Sandberg. - Genom Åkestam & Holst utvecklade vi också en relation med företaget Kingdom som ansvarade för formgivningen av det tryckta programmet. Ansvarig för kontakten var Jessica W. Sandberg. - Vi samarbetade också med några studenter som skrev en kvalitativ studie om vår kommunikation i sociala medier. De riktade in sig på kommunikationen till våra potentiella och befintliga volontärer och hade flera intressanta slutsatser. Ansvarig för kontakten med dem var Anna Fock. - Agenda PR genomförde en kvalitativ studie av vårt pressgenomslag som också innehöll en jämförelse med Vi kunde i den se att mängden reella pressklipp (ca ) var i samma nivå som under Europride 2008 och att festivalen hade en dominerande positiv mediabild. De stora genomslagen var ett direkt resultat av våra egna pressmeddelanden eller andra bearbetningar. Särskilt studerades genomslaget för temat och vi fick flera tips och perspektiv för utveckling av pressarbetet. - Newsdesk inledde ett tvåårigt samarbete med Stockholm Pride som en fullvärdig samarbetsparnter till festivalen. Det har givit oss tillgång till deras pressrum och kompetens i press och marknadsföringsfrågor. Utmärkelser Det externa kommunikationsarbetet har rönt både nationell och internationell uppmärksamhet. How hetero-kampanjen har vunnit silver i kategorin Microsite i The London International Awards och brons i kategorin Public service/social welfare. På 100-wattaren fick samma kampanj priset 50-wattaren i kategorin smart reklam. Stockholm Pride vann Eventbarometern i kategorin stads- och kulturfestivaler för störst mediegenomslag under året. Av alla event i Sverige var det endast Vasaloppet som hade ett större genomslag sett över alla kategorier. Fler nomineringar är att vänta under 2010 då de stora kampanjerna för 2009 kommer att summeras vid olika prisutdelningar och galor. Press Presschef: Jessica Sandberg I en medieanalys, genomförd av Agenda PR, har totalt 2600 artiklar publicerats (på webben) om Stockholm Pride från 1 februari Det innebär att mediegenomslaget har varit i samma nivå som förra året, då vi var värdar för Euro- Pride. Föreningen skickade under året ut ett 60-tal pressmeddelanden, varav många har plockats 16

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. LundaPride Årsmöte 2017

Årsmöteshandlingar. LundaPride Årsmöte 2017 Årsmöteshandlingar LundaPride Årsmöte 2017 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3 Justering

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Styrelsens förslag till. Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017. Verksamhetsområden som presenteras i verksamhetsplanen

Styrelsens förslag till. Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017. Verksamhetsområden som presenteras i verksamhetsplanen Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017 Antas på föreningen Stockholm Prides årsmöte 2015 och revideras årligen. Om verksamhetsplanen Föreningen Stockholm Prides styrelse

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Dagordning Unionens årsmöte 2013

Dagordning Unionens årsmöte 2013 Dagordning Unionens årsmöte 2013 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets biträdande ordförande 5. Val av mötets sekreterare 6. Val av två justerare tillika

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 23 april 2014 Plats: Bergshyddan Blueshyddan, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Annelie Persson, kassör Anna-Pia

Läs mer

Kallelse årsmöte Luleå Makerspace 2016

Kallelse årsmöte Luleå Makerspace 2016 Kallelse årsmöte Luleå Makerspace 2016 Tid: 20150320 kl. 14.00 16.00 Plats: Föreningslokalen, Kyrkogatan 2, Luleå. 0. Mötets öppnande. 1. Mötets behörighet. 2. Val av mötets ordförande. 3. Val av mötets

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer