Onsdag 3 Juli Nr 2 Årgång Reiki - en naturlig del av samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014. Reiki - en naturlig del av samhället"

Transkript

1 Onsdag 3 Juli Nr 2 Årgång 2014 Reiki - en naturlig del av samhället

2 Innehåll Reportage 4. Protokoll årsmötet 8. Styrelsen 12. Redaktionen 13. Årsmötet 14. Reikibehandlingar i parken 17. Reiki-enligt vetenskap och. 18. Reiki-Kanji 19. Pengaflöde och andligenergi 20. Stjärnformationer i naturen 21. Venuspassagen Alltid i tidningen 2. Redaktörsrutan 3. Ordförande har ordet 22. Reikimasters 23. Aktuella Reikiträffar Redaktörsrutan Så är vår nädning e faktum! :-) Förvisso är inriktningen inom förbundet Reiki, men miljön en del av förutsäningen för vår existens, hälsa och välmående. A vi minskar mängden tryckta 'dningar ligger därför helt i linje med a vi tar ansvar för både oss själva och vår miljö. Om vi alla gör vad vi kan och drar vår beskärda del 'll stacken, oavse om det är lite eller mycket, blir det 'llsammans ofabara mängder. A digitalisera medlems'dningen är e av våra sä a bidra 'll en renare värld. Har du dator och e-post, men har inte lämnat din e-postadress ännu, maila in den 'll kassören som har hand om medlemsregistret, och bidra 'll e renare samhälle och värld! Vi älskar a kommunicera med Er medlemmar, a bygga och ly.a förbundet 'llsammans, a få ta del av reak'oner, erfarenheter, förslag osv. så maila 'll oss på: TIDNINGSREDAKTIONEN Helen Sköld - Ansvarig utgivare Gunilla Teofilusson Raakel Parveez Anki Andersson Varma sommar hälsningar Helen Sköld E-post Original Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning - Nr 2 årgång 2014 ISSN:

3 Ordförande har ordet Hösten 2004 släpade min syster med mig 'll en kurs. För a hon och jag skulle få möjlighet a umgås. Det var något ny hon hade börjat med och hon tyckte a det kunde vara bra för mig. Jag gillade kursen. Jag kommer ihåg a jag tyckte ini'eringarna var lite märkliga men då jag fick fullt förtroende för Inger som hade hållit i många kurser 'digare så lät jag det ske. Det var min allra första reikikurs! Sen hände inte mycket mer. Jag hade få en del a tänka på och jag gjorde min reiki varje dag så som den lydiga elev jag var. Det minnet från kurshelgen som starkast stannade kvar var den mysiga, kärleksfulla stämningen och läraren som var varm, jordnära och prak'sk. Tills en dag flera veckor senare när min son förvånat konstaterade men mamma du skraar!!. Och det hade jag tydligen inte gjort på länge. Som ensamstående med tre grabbar mellan 6 och 16 år och e krävande jobb fanns inte mycket utrymme 'll skra. Trotsåldrar och många resor i jobbet gjorde a jag var på bristningsgränsen och jag var nära a tappa alla bollar jag hade i lu.en. Jag gick om Reiki I och gick Reiki II några gånger mest för a det var mysigt 'lls jag plötsligt fick en ordentlig utrensning e.er en kurs. Det var ca två år e.er första kursen och det var en vändning för mig. Då började jag verkligen känna a jag levde med reikin. A flödet kom igång. Genom utbrändhet och trilskande ungar. Jag kunde släppa mycket av min oro och jag blev allt mindre tungsint. Jag insåg a alla människor har si eget ansvar. Jag gick Masternivån 2010 och började då lotsa elever samma väg som jag kunnat vandra blev jag medlem i Reikiförbundet och året e.er åkte jag på mi första årsmöte och jag har inte missat något sedan dess. För e par år sedan valdes jag 'll viceorförande och vid senaste årsmötet i Lidköping fick jag förtroende a axla ordförandeskapet och det känns väldigt spännande. Vad kan jag då 'llföra Reikiförbundet framöver? Jag arbetar i betongbranschen och har så mycket folk runt omkring mig som söker något större men de har ej hiat någon väg. Jag kan vägleda, inspirera och intensifiera a reikin blir en naturlig del i samhället. Jag jobbar med forskning och utbildning och kan föra över en del tankar inom kvalitetssäkring och trovärdighet in i vår reikivärld för a fler ska få upp ögonen för reiki. Min reiki-resa har varit rä trög så jag vet a även om man inte känner a man kommer i flödet direkt så får man hjälp. Det kan ta väldigt olika lång 'd för olika människor a hia in i reikienergierna men jag vet a de jobbar även om man inte får påtagliga bevis förrän långt e.eråt. Jag kan vara en förebild för de som tvivlar. Mycket ny kommer a hända framöver i Förenade Reikiförbundet i Sverige. Vi kommer a synas mycket mer ute på olika event och mässor. Framför allt på ställen där det kanske inte är helt självklart a vi är med. Vi kommer a skapa starkare kontakter med reikiutövare i Norden och framöver även i Europa. Vi kommer a föra över vår 'dning 'll a bli nätbaserad för a den ska kunna bli mer läarbetad. För a medlemmarna ska kunna läsa den i mobilen och för a bidra 'll e hållbarare samhälle genom a spara en massa träd. Vi ska 'a över hemsidan för a den ska bli mer användarvänlig. Vi ska bygga upp våra stödfunk'oner för er medlemmar så a ni läare kan få stöd och 'ps i erat utövande. Vi kommer a fortsäa a ordna sammankomster och finnas med på event och mässor. Vi kommer a ordna intressanta årsmöten med möjlighet för er alla a träffas. Vi kommer a bjuda in er 'll erfarenhetsutbyten. Vi kommer a jobba mycket för a reikin ska ta e stort kliv ut i ljuset och a fler ska kunna ta del av dess energier. Jag hoppas a det kommer a bli e spännande år framöver!! Men nu närmast önskar jag er alla en rik'gt härlig sommar!! Gunilla 3

4 Protokoll för årsmöte den 3 maj 2014 Plats: Rörstrand Center, entré 7, Lidköping Regnbågskort: Uthållighet Du vet vad du har Gå stadigt fram Mil e.er mil var stark och stabil Mil e.er mil som det tvåmotoriga planet bullrar och går, skall du vara stabil och pålitlig. Saken är klar. Var stadig i di arbete. Låt det löpa lugnt och stabilt. Du står på stadig grund. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet. 2. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst Medlemmarna har få kallelse genom marsnumret av 'dningen (nr ) och på förbundets hemsida och FaceBookgrupp. Därmed anser mötet a årsmötet är behörigt utlyst. 3. Presentaon av styrelsen Närvarande styrelsemedlemmar: Liliann Karlström ordförande, Gunilla Teofilusson vice ordförande, Annelie Axelsson kassör, Magdalena Strohmayer utvecklingssamordnare Bengt-Arne Gustavsson webbredaktör och Jenny Lundin sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar som inte närvarar är Helen Sköld 'dningsansvarig. 4

5 4. Val av mötesfunkonärer a. ordförande för årsmötet Kenny Andersson väljs 'll ordförande för årsmötet. b. sekreterare för årsmötet Jenny Lundin väljs 'll sekreterare för årsmötet. c. två (2) justerare llika två (2) rösträknare Eva Carlsson och Ellinor Ivarsson väljs 'll justerare/rösträknare för årsmötet. 5. Godkännande av dagordning Årsmötet godkänner dagordningen med följande 'llägg som tas upp under övriga frågor, diplom, bok och 'dning. 6. Upprä.else av röstlängd/deltagarlista Årsmötets röstlängd i form av en skriven deltagarlista som uppräades strax innan årsmötet. På denna lista finns 10 namn på personer som närvarar på årsmötet, alla är betalande medlemmar och har därmed rösträ på årsmötet. 7. Styrelsens verksamhetsberä.else Ordförande läser upp verksamhetsberäelsen som godkänns och läggs därmed 'll handlingarna. 8. Ekonomisk rapport Kassören går igenom den ekonomiska rapporten muntligen; vi har nu 153 medlemmar och på Pg finns 8 774,41 kr och Bg , 25kr. Årsmötet godkänner rapporten och lägger den 'll handlingarna. 9. Revisorns berä.else och godkännande av denna Kassören läser upp revisionsrapporten från revisorn. Årsmötet godkänner revisionsrapporten och lägger den 'll handlingarna. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutar a ge styrelsen ansvarsfrihet för år Presentaon av framda verksamhet (verksamhetsplan) Liliann Karlström ordförande, går igenom verksamhetplanen som delas ut vid siande bord. Årsmötet beslut a godkänna verksamhetsplanen utan ändringar. 12. Fastställande av budget för 2014 a) Ordförande redovisar budgeten för 2014 som grundats på e medlemsantal på 285 medlemar. Årsmötet godkänner budgeten, men påpekar a styrelsen bör prioritera medlemsvärvning under året för a säkerställa budgeten. b) Årsmötet beslutar a inte betala ut några arvoden 'll styrelsen för

6 13. Fastställande av medlemsavgi6 för 2015 Styrelsen föreslår a behålla nuvarande medlemsavgi.er för kr för ordinarie medlem, samt oförändrat för övriga medlemsavgi.er. 14. Val av styrelsemedlemmar a. Val av ordförande på 1år, nyval Årsmötet beslutar a välja Gunilla Teofilusson 'll ordförande. b. Val av vice ordförande, 2 år nyval Årsmötet beslutar a välja Johanna Teofilusson 'll vice ordförande. c. Val av dningssansvarig, 2 år omval Årsmötet beslutar a välja Helen Sköld 'll 'dningsansvarig. d. Val av 4 st. suppleanter på 1 år. Årsmötet beslutar a välja:lena McCarthy som kassörssuppleant (omval 1 år)kenny Andersson som sekreterarsuppleant (nyval 1 år)mas Jaakkola som suppleant som utvecklingssamordnare (omval 1 år)vakant webbredaktörssuppleant. 15. Tidningsredakon fyra personer. Årsmöte beslutar a välja Raakel Parveez och Gunilla Teofilusson 'll 'dningsredak'on förutom Helen Sköld som är 'dningsansvarig. Styrelsen får i uppdrag a utse den Rärde personen. 16. Val av revisor Årsmötet beslutar a välja Ann Alpstål Strand på Perisia Bokföringsbyrå 'll revisor. 17. Valberedning och sammankallande av denna Årsmötet väljer Eva Carlsson och Liliann Karlström 'll valberedning och Eva är sammankallande. 18. Inkomna mooner Inga mo'oner har inkommit 'll dea årsmöte. 19. Plats för årsmöte 2015: Förslag och diskussion Sätra Brunn i Sala, an'ngen helgen kring 1 maj eller 14 maj i samband med Kris'himmelsfärdshelgen. Styrelsen få arbeta vidare med dea. 20. Övriga frågor - Diplom Årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen a ta fram och trycka upp diplom som säljs genom Reikiförbundet. - Bok Under förmiddagens diskussion kom det fram e förslag a ta fram en bok där vi samlar in Reikiberäese som vi sedan kan trycka upp. - Tidning Årsmötet beslutar a från och med nu upphör 'dningen i pappersformat och övergår 'll nädning. 6

7 21. Årsmötets avslutande Mötets ordförande avslutar mötet. Däre.er tackar nya ordförande Gunilla Teofilusson, Liliann Karlström som avgår som ordförande genom a överlämna en gåva. Hon utses även 'll hedersmedlem e.er e långt och troget arbete i Reikiförbundet. Ellinor Ivarsson Justerare Eva Carlsson Justerare Jenny Lundin Sekreterare Kenny Andersson Mötesordförande 7

8 Styrelsen Gunilla Teofilusson Ordförande & Redaktör Nybliven ordförande sedan årsmötet i Lidköping. Innan dess viceordförande i två år och suppleant för utvecklingssamordnaren e par år. Jag arbetar med utbildning och forskning i betongbranschen och är Reikimaster sedan Försöker föra över lite av det goda från Reikin 'll betongen och lite av det konkreta 'll Reikiförbundet. Jag kommer a arbeta för a Reiki ska bli mer känt och accepterat även utanför våra egna kretsar och värnar därför kvalitetssäkring och a vi syns så mycket vi bara kan på nya platser och i nya sammanhang. Bor i hyreslägenhet i Stockholm, född och uppvuxen i allra nordligaste Lappland. Har ena foten i betongen och andra djupt ner i röerna. Jag är sambo, har tre söner, en sonson och en kolonistuga där vi är så mycket vi bara kan. Johanna Teofilusson Viceordförande Viceordförande sedan årsmötet i Lidköping. Reikiutövare sedan 2002 och Master Jag försöker ha minst e par reikikurser per år men har nu en paus då jag blev mamma för e år sedan. Jag driver e projekt 'llsammans med min syster sedan några år med reiki, retreater och ljusmedita'oner. Jag är engagerad i föreningen för a umgås med likasinnade och för a sprida reikin vidare ut i samhället. Bor i skärgården 3 mil söder om Stockholm med min sambo, son och två kaer. 8

9 Jenny Lundin Sekreterare Sekreterare i styrelsen och har precis påbörjar mi Rärde år i den rollen gick jag min första Reikiutbilning och sedan fortsae jag i rask takt 'lls jag var Reikimaster repeterade jag alla utbilningar och fick nya ini'eringar av en ny Reikimaster och det var först då jag var nöjd och tyckte a jag verkligen var Reikimaster och då började jag hålla kurser var jag med och startade upp Salas Reikiförening som är en underavdelning 'll Reikiförbundet, det är en förening med full ak'vitet, förutom Reikiträffar med Reikibyte varje vecka utom under semesterperioden, bjuder vi in 'll föreläsningar och kurser, o.ast inom den andliga sfären, men ibland av lite mer värdslig och lokal karaktär startade jag mi lilla företag som jag driver på sparsam låga vid sidan av mi jobb som administratör och nämndsekreterare på Sala kommun. Jag bor strax utanför Sala med min man och yngsta doern, äldsta doern har numer e eget litet bo. Familjen är inte så intresserad av Reiki så 'llsammans med dem åker jag på bilträffar, tränar på gym, 'ar på fotbollsmatcher när yngsta doern spelar eller dömer. Och i sommar har vi e ny äventyr som väntar då vi precis köpt en mindre motorbåt som vi ska göra dagsuwlykter med. Annelie Axelsson Kassör Jag kom i kontakt med och fick mina första Reiki ini'eringar 1994 och 95 och som betydde mycket för mig. Samma år startade jag min egen verksamhet där jag arbetar som IT-pedagog, utvecklar hemsidor mm. Jag har utbildat mig och arbetar likaså inom friskvård, hälsa och coaching som jag brinner för. Inom Reiki har jag också fortsa med Angelic Reiki. Är också Master Teacher i Soul Body Fusion. E.er a ha bo i Stockholm i 25 år har jag nu flyat 'llbaka 'll Norrköping och Vikbolandet. På fri'den umgås jag med familj och vänner. Naturen är vik'g för mig och jag tycker mycket om a påta i min trädgård och busa med min hund Felix. På årsmötet blev jag vald 'll Kassör som jag ser fram emot a engagera mig i och a möta många härliga människor. 9

10 Bengt-Arne Gustavsson Webbmaster Hej på er. Jag heter Bengt-Arne Gustavsson och är er webmaster och här är en liten presenta'on av mig så vet ni något om mig. Jag bor i Lidköping där det är jag, min sambo och vovvarna Maja och Ludde som huserar i huset. Jobbar med omställning. Fri'den ägnar jag åt a lära mig engelska, folkdans, trädgårdsarbete, camping i Grebbestad, fiska, resa, promenera med vovvarna och umgås med sambo, släkt och vänner. Intresserad av mental träning och personlig utveckling. Nu senast är det Reiki som är e stort intresse. Khenny Andersson Sekreterarsuppleant Vicesekreterare sedan årsmötet i Lidköping. Har gå kurser: Munay ki, Angelic Reiki master Teacher, Shamballa Arbetar som arbetsledare för psykiskt funk'onshindrade. Bor i Lidköping, har tre barn och två barnbarn. 10

11 Lena McCarthy Kassörsuppleant Jag började min Reikiresa 2001 med min första grundkurs och är numera Reikimaster. Jag arbetar na på e gruppboende för unga personer med funk'onsnedsä ningar och erbjuder Reiki 'll andra när jag är ledig från det arbetet, i mi lilla företag. Men framförallt försöker jag Leva Reiki i harmoni, balans och kärlek. Jag bor på landet med man, hundar och höns. Två vuxna barn har jag också. Jag är kassörssuppleant i Reikiförbundets styrelse. Övriga styrelsemedlemmar, Magdalena Strohmayer Utvecklingssamordnare och Ma s Jaakkola suppleant för utvecklingssammordnaren, presenterar sig i nästa nummer som kommer ut i september. 11

12 Redak'onen Raakel Parveez Redaktör Jag kom i kontakt med Reikin på hösten 2009 då jag gick kurs i Reiki 1 e.er en lång 'ds tvekande. Det var som a trycka på startknappen, allt hände i rasande fart. Jag kom i kontakt med de räa människorna, började meditera och Reikin blev e sä a leva för mig. Förra sommaren blev jag ReikiMaster och hills har jag ha. två Reikikurser 'llsammans med två andra ReikiMasters. A skriva är e av mina intressen, jag skriver dikter och uppdaterar min blogg så o.a jag kan. E par av mina dikter är med i antologin "All'd någon annan som väntar: Röster från äldreomsorgen", som kom ut i våras. Förutom a jobba hel'd som anbudsadministratör reser jag gärna på min fri'd, 'll olika, spännande resmål. Senast var jag i Paris, innan dess hamnade jag mi i en snöstorm i Jerusalem. Jag har all'd kameran runt halsen på mina resor, och fotograferar mycket. Helen Sköld Ansvarig utgivare Ensamstående med en doer på 14 år, bor längst ner i södra Skåne i Trelleborg. Har ända sedan jag var liten blivit lärd a vi har fantas'ska inre kra.er. Anki Andersson Redaktör Jag heter Anki Andersson,är 50+,är gi.,har 2 uwlugna flickor och 2 barnbarn. Östgöte från födseln och inflyad Bleking sedan Jobbar med kommunika'on och utveckling av bostadsräsföreningar, samt frisk- och egenvård i mi eget företag. Är sedan 2008 Reikimaster. Bor i bostadsräs, där jag även är engagerad i styrelsearbetet. Tycker om a möta andra människor, uppleva, lära mig och står stadigt med båda föerna i den skånskamyllan. Bor på liten gård straxt utanför Ronneby. Hiade reiki n när jag som mest behövde den. Arbetar idag som undersköterska i privat hetjänst, sedan drygt 6 månader. På min fri'd pysslar jag med mina hästar,går i skogen med min hund. 12

13 Liliann o Bengts Lidköping var helt otroligt, en fin småstad med välsköa trähus, e stort torg med det gamla Rådshuset i mien, en vacker kyrka och flera broar över vanet i staden. Och en liten bit bort Vänerns vackra strand. Den lugna rytmen i staden slog emot mig som en stark påminnelse om hur påverkad jag var av Stockholmsstressen. Människor vi möe överallt bye några ord med oss, beräade a kastanjen vid kyrkan precis börjat blomma, Busschauffören hade ingen brådska när jag fumlade med min bilje i telefon för a inte skapa kö, sen önskade han alla en trevlig dag när vi klev av. Första kvällen så samlades vi i Lilianns fina lokal för a presentera oss och öppna mötet med en fin ceremoni.. När vi var klara så sken källsolen så vackert och Khenny medlem som bor i Lidköping visade oss den vackra stranden vid Vänern, vi knökade in oss i Khennys bil, tur a han hade e stort bagageutrymme för transport av Reikitanter. Dag 2 så var det Reikibyte och e tankeväckande föredrag om pengar och andlig energi, e.er det var det dags för Reikitanterna a knöa in sig i Khennys bil igen, och nu bar det av 'll Kinnekulle och den grönskimrande Ramslöksskogen. Helt otroligt vilken grönska, hela skogen do.ade Ramslök -en blandning av gräslök och vitlök. Så vackert, vi åkte 'll e ställe där vi fick plocka lite för a ta med oss hem. E.er uwlykten så hann vi precis 'll nästa föredrag som handlade om Leylinjer, energier och slagruta-pekare. Kvällen avslutades med fnier och hjärnor som var helt slut e.er dagens alla intryck, föredragshållaren Bengt Norberg bodde på samma hotell, så han blev alldeles utmaad av alla våra följdfrågor- vi vill veta allt! Årsmötet Reikiförbundets årsmöte i Lidköping blev en härlig kompo av upplevelser, reikivänskap, spännande föredrag, guidad tur 'll vackra platser och fnier 'll kvälls-teet på hotellet. Dag 3 var årsmötesdagen, förmiddagen skulle ägnas åt diskussioner och sedan gemensam lunch innan årsmötet. E.ersom det var lördag så var det marknad på torget, den måste bara upplevas. Jag var pirrig e tag a det skullle bli långdragna diskussioner ( vet av erfarenhet) Som tur var så var vi effek'va i vårt arbete, så blev det 'd över 'll marknaden. På e.ermiddagen började årsmötet, många bra beslut faades och lilla O's kröp omkring på golvet så förnöjd. Khenny vår Lidköpingsguid, var mötesordförande och vår fina vän Jenny var mötessekreterare. Mötet avslutades med avtackning av Liliann som så många år arbetat för Reikiförbundet och banat väg för Reikins utveckling i Sverige. Alla lyckliga sagor har si slut och plötsligt var det dags a skiljas från alla vänner och börja resan hem. När vi klev på bussen så hade jag förbere min mobiltelefon med biljeen, men jag höll så hårt i den a den stängdes av helt, så jag fick kliva på utan a visa biljeen och alla mina väskor hamnade i Magdalenas knä medan jag försökte starta om min telefon- 'llbaka 'll ruta e. Vi från Stockholm hade en trevlig tågresa hem genom kvällen och lilla O's var så tapper, sova kan man göra en annan dag! E ord som dök upp hela 'den under dessa dagar och som jag tagit 'll mig är återupprepa, det kan vi ha som tema- återupprepa hur du kan använda reikin 'll dig själv och andra, påminn dig om alla sä a slösa reiki på, möjligheterna är oändliga! Nu är det dags a visa samhället var Reikin hör hemma! Tack alla för en härlig årsmöteshelg i vackra Lidköping Text: Eva Carlsson 13

14 Reikibehandlingar i parken Bild: Eva Calrsson För andra året i rad deltog Reikiförbundet i Stockholm den 6 juni i Na'onaldagsfirandet i Rålambshovsparken. Det blåa tältet var på plats redan kl på morgonen tack vare Gunilla Teofilusson och Eva Carlsson. Med mörka moln på himlen var frågan skulle det bli regn eller inte? Men hur är det a delta på en mässa eller e event? Det är inte bara a köra dit med en behandlingsbänk och hoppas på det bästa. Det kan mässansvarig Eva Carlsson berä a, för inför varje event krävs det en hel del planering och förarbete. Gunilla hämtade upp mig e.er 8.00, vi packade bilen full med tält, stolar, filtar och pinaler och gav oss av 'll staden, det är all'd lite pirrigt a leta fram sin plats och börja sä a upp tältet. Våra Reikivänner började samlas, redo a vara med denna dag. Vi gjorde en liten ceremoni ledd av S'na Först hade Eva skrivit på Facebook om a det behövdes Bengts för a öppna upp reikiflödet och bjuda in våra frivilliga Reikiutövare 'll eventet. Det var lite svårt a få Reikiguider för a vara med under hela dagen. ihop en 'llräckligt stor grupp. När Eva lade 'll a det fanns möjlighet 'll gra's marknadsföring genom a Allt började lugnt och städat och sen blev det kaos... lägga sina visitkort på förbundets bord och a man inte men det är det roliga tyckte några, fast inte jag som vill behövde vara medlem i förbundet, då blev intresset ha kontroll. Jag hade glömt några klockslag när jag större. gjorde i ordning listan, men det fixade vi snart med några penndrag, men vad hände med 'den? Folk nästtrots noggrann planering kan det emellanåt bli lite röan stormade vårt bord där bokningslistan fanns, jag rigt när bokningslistan börjar leva si eget liv. Läs här hade lagt in 5 minuters paus mellan varje klient men så Evas egen berä else om Na'onaldagen i Rålambsblev det inte. Så fort någon reste sig och var klar låg det hovsparken: någon annan på britsen, och det var inte den personen som hade bokat 'den. Jag försökte a ha kontroll på listan och klockan, och plötsligt kändes det som om 'den inte fanns. Det var bara a släppa kontrollbehovet och ha 'llit. 14

15 Det var dörar som kom med sina mammor som hade krämpor, det var unga tjejer som var stressade, en gammal dam hade förlorat sin ka, unga välbyggda killar som hade ont i ryggen eller axlarna. En tjej kom rusande 'llbaka och ville ha en stund 'll, hon bara måste. Dagen började ta slut, vi sa och småpratade i tältet, sen tog vi varandras händer och tackade för dagen och stängde flödet så reikiguiderna fick vila. Vädergudarna fick också e tack, det blev inget regn av de svarta molnen. Fram på e.ermiddagen ski.ade festplatsen publik, barnfamiljerna gick hem och fram ur buskarna kom de öldrickande folket. En herre i 60 års åldern gick genom vårt tält och sa det där tror jag inte på, flera ungdomar som hade iakagit oss hela dagen kom och ville prova på. En tatuerad kille väckte stor uppmärksamhet i si gäng när han stod för a han ville prova Reiki. Kompisarna skraade åt honom och tog kort, men han brydde sig inte utan hamnade kvickt i e avslappnat 'llstånd. Ca 50 personer hade tagit del av vår verksamhet denna dag, och många tog visitkort och informa'on om föreningen, intresset är stort för Reikibehandlingar och kurser. Vi hjälptes åt a plocka ned tältet, vika ihop filtar och stolar för a lasta allt i bilen. Det kändes kons'gt, på några minuter var platsen öde och tom, där det nyss hade varit sådan ak'vitet. Bild: Raakel Parveez 15

16 Tips för dig som vill delta på en mässa Planera hur många behöver ni a vara, t.ex. tre runt en behandlingsbänk, en som delar ut broschyrer och bokar 'der och en som ger siande behandlingar. Kanske en extra så a ni kan gå ifrån tältet/montern och ta pauser. A ta med, behandlingsbänk, bord, stolar, (partytält om ni är utomhus), filtar, kuddar, serveer (som kuddskydd), handsprit, bokningslista, penna, visitkort, broschyrer, vaendunk, soppåsar, pappersmuggar. Bra a ha, något a äta t.ex. nöer eller frukt ifall ni inte hinner ta matpaus. Bekväma kläder och skor. Om ni är utomhus tänk på det kan bli kallt, en extra tröja kan behövas på kvällen. Var flexibel, allt kanske inte blir som planerad men resultatet blir ändå bra. Om 'derna blir fullbokade kan någon av er erbjuda siande behandlingar. Bild: Raakel Paarvez Du får möjlighet a träffa nya människor, kanske t.o.m. blivande klienter och kursdeltagare. Se deltagandet på mässan som marknadsföring, istället för a annonsera kommer du mycket närmare dina poten'ella klienter. Glöm inte a ha roligt! Sprid glädje på samma sä som du sprider Reiki. A stå på en mässa är utvecklande, se det som utbildning i personlig utveckling! Text: Raakel Parveez/Eva Carlsson 16

17 Reiki enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? De flesta ruskar på huvudet och är absolut tvärsäkra på a sådant flum inte kan vara 'llåtet inom vården. Jag hävdar motsatsen. Vi vet a Reiki används inom den etablerade vården i flera länder numera och a det därför finns mycket klinisk dokumenta'on och flera studier om Reiki som visar på dess välgörande effekter. Så det finns beprövad erfarenhet och vetenskapligt underlag för a Reiki ökar välbefinnandet. Men och det är vik'gt a komma ihåg - vi har inte underlag för alla specifika åkommor. Däremot har vi underlag för a det är ofarligt och kan öka välbefinnandet vid många olika situa'oner. Speciellt stress, oro och depression är de områden som har bäst s.k. evidens (vetenskapligt belägg) för a Reiki har posi'v effekt. Smärta är också e område med bra forskningsresultat, dock inte för alla sorters smärta. När jag skulle göra min c-uppsats för sjuksköterskeexamen valde jag a fokusera på healing och hade då avsikten a undersöka om det fanns möjlighet 'll samarbete inom vården. Till min stora förvåning och glädje! - fann jag a healing redan var integrerat inom vården och a de kommit en bra bit på väg bland annat i USA. Denna uppsats är nu mer än 15 år gammal, men är ändå aktuell och kontroversiell för oss i Sverige som är långt e.er. Du som är engagerad i Reiki eller liknande energiarbete har stor nya av a läsa den, så a du får en insyn i hur sådana metoder används i vården eller hur det var för 15 år sedan, för nu har det hänt mycket mer! Lieraturstudien finns gra's a hämta på Healing som omvårdnad E komplement inom den etablerade vården? E.er den studien har min ambi'on varit a gå vidare med forskning, men under småbarns'- den blev jag tvungen a lägga dessa planer på hyllan. Först nu har jag återupptagit det. Jag har vidareutbildat mig och är nu redo a 'll hösten säa igång en studie. Allt är dock inte klart, så jag kan inte beräa något om dea ännu. Jag återkommer om det i nästa nummer och kommer då också a fortsäa vidare på forskningsläget när det gäller Reiki. Vill du ha informa'on direkt kan du 'a in på hemsidan där jag listat referenser 'll forskning och klinisk dokumenta'on etc: hp:// Text: Gun Moss Bjerling 17 Bild: Photobucket

18 18

19 Pengaflöde och andlig energi E föredrag om andlighet och pengar det tyckte en skara på drygt 20 personer lät väldigt spännande. Robert Hjalmarsson som är na'onalekonom och healer skulle han kunna ge oss lite 'ps om hur man kan få in lite mer pengar i våra liv? Vad är pengar? Energi!! För a vi ska kunna ha en balans i vårt pengaflöde behöver vi ha balans i våra kroppars energiflöden. Robert började sin föreläsning med a rita en streckbild: Bild: Jenny Jenny Lundin Lundin gubbe med en stor ring kring övre delen av kroppen och huvudet (= hjärnan) för a visa var vi vanligtvis har vårt energicentrum. Förskjutning av vårt kra.fält uppåt har ske sedan lång 'd och egot har förstorats, vi har blivit individualister som tror a det finns en brist så vi strävar e.er mer hela 'den. Vi behöver sänka energifältet 'll hjärtat och bli mer i balans för a kunna uppleva rikedom och överflöd. Vi kan uppleva oss som fa ga fast vi har massor. Vi kan uppleva rikedom fast vi inte har mycket a röra oss med. Det beror helt på vad vi jämför oss med. Och den upplevelsen kan vi själva påverka. Robert fortsä er med a likna mänskligheten vid en människa som nu är i tonåren. Tillväxten har varit snabb och utvecklingen enorm. Nu är mänskligheten vuxen och ska inte växa längre utan behöver ta e ny steg och mogna. Hur ska vi skapa en långsik'g hållbar struktur? Finns det överhuvudtaget hållbar 'llväxt? Nej, enligt Robert. Föredraget var väldigt intressant och gav oss mycket a tänka på. Bland annat a det ekorrhjul som man så lä hamnar i är något man snabbt ska ta sig ur. Livet ska levas u'från hjärtat och vi ska komma ihåg a pengar är energi och när vi är i balans finns energi i överflöd och därför ska också våra pengar flöda för då kommer hela 'den nya. Läs gärna hans bok Pengaflöde och andlig energi den kan jag rekommendera starkt. Text: Gunilla Teofilusson Vidare berä ade han om a samhällets mål enligt teorier från sex'otalet är masskonsum'on för a uppnå en ständig 'llväxt och det är inget poli'kerna pratar om. Vem ger ut våra pengar? Bankerna har möjlighet a låna ut många gånger mer än det finns sparat. Alla pengar skapas som lån som måste betalas 'llbaka med ränta, alltså måste lånen ständigt öka för annars kollappsar samhället. Pengar kräver ekonomisk 'llväxt. Det ekonomiska systemet som grundlades redan på 1600-talet är grundstommen i samhället och det är u'från det som skola, sjukvård och andra system fungerar. Det finns rörelser som ifrågasä er de a bla Posi'va pengar i Sverige, JAK Jord, Arbete, Kapital som arbetar för räntefri ekonomi samt omställningsrörelsen som jobbar med omställning av samhället mot långsik'g hållbarhet. 19 Bild: Jenny Lundin Bild: Jenny Lundin

20 Bild: Jenny Lundin Han hade ritat skisser på dessa som han visade oss nyfikna åhörare. Han beräade a en slagruta kan i princip vara vad som helst. En böjd metalltråd eller en träklyka. Han använder en vinkelpekare med en lärörlig vinkelpinne i e tunt rör. Den gör utslag om den träffar på energi. Den kan hia olika energilinjer och platser ute i naturen men också på kartor. Den kan också känna av kristaller. Han beräar a han har blivit allt mer känslig när han går med vinkelpekaren så a han lä känner av olika energilinjer och han har börjat rita av dem när han hiar dem. Han har se a de o.a är sexkan'ga eller stjärnformade. O.a finns det stenar utlagda i mönstret som vinar om a forn'da människor också har kunnat känna av dessa energier. Han visade b la kartor med utritade Leylinjer som förbinder gamla kyrkor och forn'da heliga platser. Utanför kyrkorna kan man hia stjärnformade energifält som troligen är uråldriga kultplatser. Han har även hiat labyrinter med hjälp av vinkelpekaren och han beräade a energierna blir allt starkare ju längre in i labyrinten man kommer. Han senaste upptäckt är hur välfungerande signalsystem man hade i fornborgarna som finns här och var i vårt landskap. Om man står inne i borgen så kan man känna av om någon närmar sig e.ersom stenarna ligger utlagda i naturen för a kunna skicka signaler 'll varandra. Bengt har gjort experiment 'llsammans med någon som närmar sig borgen och varenda gång har han känt av rä riktning. Föredraget var fullspäckat med intressant informa'on och frågorna var många. När det var slut hade inte nyfikenheten s'llats utan bara ökat så Bengt lovade komma 'llbaks vid e senare 'llfälle för a ge oss möjligheten a få veta mer om energier. Text: Gunilla Teofilusson Stjärnformaoner i naturen kopplade ll den planetariska energiförhöjningen. Bengt Norberg, med röerna i betongindustrin, följde med en släk'ng på en kurs för a lära sig mer om slagrutan. Hans fru uppmuntrade honom så a han skulle få annat än betong a tänka på e.er pensionen. Några år senare står han uppe på en pyramid i Bosnien (betydligt äldre än pyramiderna i Egypten) och kan då känna av e kra.igt energiflöde från pyramidens topp och rakt ut i rymden. Han kunde känna av omfaningen av energipelaren och han kunde också känna av energiområden på en äng i närheten. 20 Bild: Jenny Lundin

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Nr 2-2015 I DETTA NUMMER Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Affenpinscherns personlighet Agility med Makka Pakka Vägen till Westminster Information från

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 nyhet! private banking Private Banking & James Bond En vinnande ramsa i maris värld entreprenörsakademin två familjer med fyra

Läs mer

Är tv-spel något för seniorer?

Är tv-spel något för seniorer? Är tv-spel något för seniorer? Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje 1 Jag tänker på när pensionärerna först ser mig spela. Då ser de på mig med förvånade

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering...

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... OBS! NY TIDNING! OBS! Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... Bli en framgångsrik småföretagare nr 2 2012 ISSN 1404-5028 På glada fötter... Kvinnorna

Läs mer

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen.

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen. Pris 59 sek Nr 2/Juni 2014 Grunden Tidning Grunden På Vetenskapsfestivalen Föreningen Grunden Festival del Mar Asperö 26 juli 2014 Norgeresan ett skandinaviskt samarbete Grunden Tidning nummer 2/Juni 2014

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer