Onsdag 3 Juli Nr 2 Årgång Reiki - en naturlig del av samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014. Reiki - en naturlig del av samhället"

Transkript

1 Onsdag 3 Juli Nr 2 Årgång 2014 Reiki - en naturlig del av samhället

2 Innehåll Reportage 4. Protokoll årsmötet 8. Styrelsen 12. Redaktionen 13. Årsmötet 14. Reikibehandlingar i parken 17. Reiki-enligt vetenskap och. 18. Reiki-Kanji 19. Pengaflöde och andligenergi 20. Stjärnformationer i naturen 21. Venuspassagen Alltid i tidningen 2. Redaktörsrutan 3. Ordförande har ordet 22. Reikimasters 23. Aktuella Reikiträffar Redaktörsrutan Så är vår nädning e faktum! :-) Förvisso är inriktningen inom förbundet Reiki, men miljön en del av förutsäningen för vår existens, hälsa och välmående. A vi minskar mängden tryckta 'dningar ligger därför helt i linje med a vi tar ansvar för både oss själva och vår miljö. Om vi alla gör vad vi kan och drar vår beskärda del 'll stacken, oavse om det är lite eller mycket, blir det 'llsammans ofabara mängder. A digitalisera medlems'dningen är e av våra sä a bidra 'll en renare värld. Har du dator och e-post, men har inte lämnat din e-postadress ännu, maila in den 'll kassören som har hand om medlemsregistret, och bidra 'll e renare samhälle och värld! Vi älskar a kommunicera med Er medlemmar, a bygga och ly.a förbundet 'llsammans, a få ta del av reak'oner, erfarenheter, förslag osv. så maila 'll oss på: TIDNINGSREDAKTIONEN Helen Sköld - Ansvarig utgivare Gunilla Teofilusson Raakel Parveez Anki Andersson Varma sommar hälsningar Helen Sköld E-post Original Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning - Nr 2 årgång 2014 ISSN:

3 Ordförande har ordet Hösten 2004 släpade min syster med mig 'll en kurs. För a hon och jag skulle få möjlighet a umgås. Det var något ny hon hade börjat med och hon tyckte a det kunde vara bra för mig. Jag gillade kursen. Jag kommer ihåg a jag tyckte ini'eringarna var lite märkliga men då jag fick fullt förtroende för Inger som hade hållit i många kurser 'digare så lät jag det ske. Det var min allra första reikikurs! Sen hände inte mycket mer. Jag hade få en del a tänka på och jag gjorde min reiki varje dag så som den lydiga elev jag var. Det minnet från kurshelgen som starkast stannade kvar var den mysiga, kärleksfulla stämningen och läraren som var varm, jordnära och prak'sk. Tills en dag flera veckor senare när min son förvånat konstaterade men mamma du skraar!!. Och det hade jag tydligen inte gjort på länge. Som ensamstående med tre grabbar mellan 6 och 16 år och e krävande jobb fanns inte mycket utrymme 'll skra. Trotsåldrar och många resor i jobbet gjorde a jag var på bristningsgränsen och jag var nära a tappa alla bollar jag hade i lu.en. Jag gick om Reiki I och gick Reiki II några gånger mest för a det var mysigt 'lls jag plötsligt fick en ordentlig utrensning e.er en kurs. Det var ca två år e.er första kursen och det var en vändning för mig. Då började jag verkligen känna a jag levde med reikin. A flödet kom igång. Genom utbrändhet och trilskande ungar. Jag kunde släppa mycket av min oro och jag blev allt mindre tungsint. Jag insåg a alla människor har si eget ansvar. Jag gick Masternivån 2010 och började då lotsa elever samma väg som jag kunnat vandra blev jag medlem i Reikiförbundet och året e.er åkte jag på mi första årsmöte och jag har inte missat något sedan dess. För e par år sedan valdes jag 'll viceorförande och vid senaste årsmötet i Lidköping fick jag förtroende a axla ordförandeskapet och det känns väldigt spännande. Vad kan jag då 'llföra Reikiförbundet framöver? Jag arbetar i betongbranschen och har så mycket folk runt omkring mig som söker något större men de har ej hiat någon väg. Jag kan vägleda, inspirera och intensifiera a reikin blir en naturlig del i samhället. Jag jobbar med forskning och utbildning och kan föra över en del tankar inom kvalitetssäkring och trovärdighet in i vår reikivärld för a fler ska få upp ögonen för reiki. Min reiki-resa har varit rä trög så jag vet a även om man inte känner a man kommer i flödet direkt så får man hjälp. Det kan ta väldigt olika lång 'd för olika människor a hia in i reikienergierna men jag vet a de jobbar även om man inte får påtagliga bevis förrän långt e.eråt. Jag kan vara en förebild för de som tvivlar. Mycket ny kommer a hända framöver i Förenade Reikiförbundet i Sverige. Vi kommer a synas mycket mer ute på olika event och mässor. Framför allt på ställen där det kanske inte är helt självklart a vi är med. Vi kommer a skapa starkare kontakter med reikiutövare i Norden och framöver även i Europa. Vi kommer a föra över vår 'dning 'll a bli nätbaserad för a den ska kunna bli mer läarbetad. För a medlemmarna ska kunna läsa den i mobilen och för a bidra 'll e hållbarare samhälle genom a spara en massa träd. Vi ska 'a över hemsidan för a den ska bli mer användarvänlig. Vi ska bygga upp våra stödfunk'oner för er medlemmar så a ni läare kan få stöd och 'ps i erat utövande. Vi kommer a fortsäa a ordna sammankomster och finnas med på event och mässor. Vi kommer a ordna intressanta årsmöten med möjlighet för er alla a träffas. Vi kommer a bjuda in er 'll erfarenhetsutbyten. Vi kommer a jobba mycket för a reikin ska ta e stort kliv ut i ljuset och a fler ska kunna ta del av dess energier. Jag hoppas a det kommer a bli e spännande år framöver!! Men nu närmast önskar jag er alla en rik'gt härlig sommar!! Gunilla 3

4 Protokoll för årsmöte den 3 maj 2014 Plats: Rörstrand Center, entré 7, Lidköping Regnbågskort: Uthållighet Du vet vad du har Gå stadigt fram Mil e.er mil var stark och stabil Mil e.er mil som det tvåmotoriga planet bullrar och går, skall du vara stabil och pålitlig. Saken är klar. Var stadig i di arbete. Låt det löpa lugnt och stabilt. Du står på stadig grund. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet. 2. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst Medlemmarna har få kallelse genom marsnumret av 'dningen (nr ) och på förbundets hemsida och FaceBookgrupp. Därmed anser mötet a årsmötet är behörigt utlyst. 3. Presentaon av styrelsen Närvarande styrelsemedlemmar: Liliann Karlström ordförande, Gunilla Teofilusson vice ordförande, Annelie Axelsson kassör, Magdalena Strohmayer utvecklingssamordnare Bengt-Arne Gustavsson webbredaktör och Jenny Lundin sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar som inte närvarar är Helen Sköld 'dningsansvarig. 4

5 4. Val av mötesfunkonärer a. ordförande för årsmötet Kenny Andersson väljs 'll ordförande för årsmötet. b. sekreterare för årsmötet Jenny Lundin väljs 'll sekreterare för årsmötet. c. två (2) justerare llika två (2) rösträknare Eva Carlsson och Ellinor Ivarsson väljs 'll justerare/rösträknare för årsmötet. 5. Godkännande av dagordning Årsmötet godkänner dagordningen med följande 'llägg som tas upp under övriga frågor, diplom, bok och 'dning. 6. Upprä.else av röstlängd/deltagarlista Årsmötets röstlängd i form av en skriven deltagarlista som uppräades strax innan årsmötet. På denna lista finns 10 namn på personer som närvarar på årsmötet, alla är betalande medlemmar och har därmed rösträ på årsmötet. 7. Styrelsens verksamhetsberä.else Ordförande läser upp verksamhetsberäelsen som godkänns och läggs därmed 'll handlingarna. 8. Ekonomisk rapport Kassören går igenom den ekonomiska rapporten muntligen; vi har nu 153 medlemmar och på Pg finns 8 774,41 kr och Bg , 25kr. Årsmötet godkänner rapporten och lägger den 'll handlingarna. 9. Revisorns berä.else och godkännande av denna Kassören läser upp revisionsrapporten från revisorn. Årsmötet godkänner revisionsrapporten och lägger den 'll handlingarna. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutar a ge styrelsen ansvarsfrihet för år Presentaon av framda verksamhet (verksamhetsplan) Liliann Karlström ordförande, går igenom verksamhetplanen som delas ut vid siande bord. Årsmötet beslut a godkänna verksamhetsplanen utan ändringar. 12. Fastställande av budget för 2014 a) Ordförande redovisar budgeten för 2014 som grundats på e medlemsantal på 285 medlemar. Årsmötet godkänner budgeten, men påpekar a styrelsen bör prioritera medlemsvärvning under året för a säkerställa budgeten. b) Årsmötet beslutar a inte betala ut några arvoden 'll styrelsen för

6 13. Fastställande av medlemsavgi6 för 2015 Styrelsen föreslår a behålla nuvarande medlemsavgi.er för kr för ordinarie medlem, samt oförändrat för övriga medlemsavgi.er. 14. Val av styrelsemedlemmar a. Val av ordförande på 1år, nyval Årsmötet beslutar a välja Gunilla Teofilusson 'll ordförande. b. Val av vice ordförande, 2 år nyval Årsmötet beslutar a välja Johanna Teofilusson 'll vice ordförande. c. Val av dningssansvarig, 2 år omval Årsmötet beslutar a välja Helen Sköld 'll 'dningsansvarig. d. Val av 4 st. suppleanter på 1 år. Årsmötet beslutar a välja:lena McCarthy som kassörssuppleant (omval 1 år)kenny Andersson som sekreterarsuppleant (nyval 1 år)mas Jaakkola som suppleant som utvecklingssamordnare (omval 1 år)vakant webbredaktörssuppleant. 15. Tidningsredakon fyra personer. Årsmöte beslutar a välja Raakel Parveez och Gunilla Teofilusson 'll 'dningsredak'on förutom Helen Sköld som är 'dningsansvarig. Styrelsen får i uppdrag a utse den Rärde personen. 16. Val av revisor Årsmötet beslutar a välja Ann Alpstål Strand på Perisia Bokföringsbyrå 'll revisor. 17. Valberedning och sammankallande av denna Årsmötet väljer Eva Carlsson och Liliann Karlström 'll valberedning och Eva är sammankallande. 18. Inkomna mooner Inga mo'oner har inkommit 'll dea årsmöte. 19. Plats för årsmöte 2015: Förslag och diskussion Sätra Brunn i Sala, an'ngen helgen kring 1 maj eller 14 maj i samband med Kris'himmelsfärdshelgen. Styrelsen få arbeta vidare med dea. 20. Övriga frågor - Diplom Årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen a ta fram och trycka upp diplom som säljs genom Reikiförbundet. - Bok Under förmiddagens diskussion kom det fram e förslag a ta fram en bok där vi samlar in Reikiberäese som vi sedan kan trycka upp. - Tidning Årsmötet beslutar a från och med nu upphör 'dningen i pappersformat och övergår 'll nädning. 6

7 21. Årsmötets avslutande Mötets ordförande avslutar mötet. Däre.er tackar nya ordförande Gunilla Teofilusson, Liliann Karlström som avgår som ordförande genom a överlämna en gåva. Hon utses även 'll hedersmedlem e.er e långt och troget arbete i Reikiförbundet. Ellinor Ivarsson Justerare Eva Carlsson Justerare Jenny Lundin Sekreterare Kenny Andersson Mötesordförande 7

8 Styrelsen Gunilla Teofilusson Ordförande & Redaktör Nybliven ordförande sedan årsmötet i Lidköping. Innan dess viceordförande i två år och suppleant för utvecklingssamordnaren e par år. Jag arbetar med utbildning och forskning i betongbranschen och är Reikimaster sedan Försöker föra över lite av det goda från Reikin 'll betongen och lite av det konkreta 'll Reikiförbundet. Jag kommer a arbeta för a Reiki ska bli mer känt och accepterat även utanför våra egna kretsar och värnar därför kvalitetssäkring och a vi syns så mycket vi bara kan på nya platser och i nya sammanhang. Bor i hyreslägenhet i Stockholm, född och uppvuxen i allra nordligaste Lappland. Har ena foten i betongen och andra djupt ner i röerna. Jag är sambo, har tre söner, en sonson och en kolonistuga där vi är så mycket vi bara kan. Johanna Teofilusson Viceordförande Viceordförande sedan årsmötet i Lidköping. Reikiutövare sedan 2002 och Master Jag försöker ha minst e par reikikurser per år men har nu en paus då jag blev mamma för e år sedan. Jag driver e projekt 'llsammans med min syster sedan några år med reiki, retreater och ljusmedita'oner. Jag är engagerad i föreningen för a umgås med likasinnade och för a sprida reikin vidare ut i samhället. Bor i skärgården 3 mil söder om Stockholm med min sambo, son och två kaer. 8

9 Jenny Lundin Sekreterare Sekreterare i styrelsen och har precis påbörjar mi Rärde år i den rollen gick jag min första Reikiutbilning och sedan fortsae jag i rask takt 'lls jag var Reikimaster repeterade jag alla utbilningar och fick nya ini'eringar av en ny Reikimaster och det var först då jag var nöjd och tyckte a jag verkligen var Reikimaster och då började jag hålla kurser var jag med och startade upp Salas Reikiförening som är en underavdelning 'll Reikiförbundet, det är en förening med full ak'vitet, förutom Reikiträffar med Reikibyte varje vecka utom under semesterperioden, bjuder vi in 'll föreläsningar och kurser, o.ast inom den andliga sfären, men ibland av lite mer värdslig och lokal karaktär startade jag mi lilla företag som jag driver på sparsam låga vid sidan av mi jobb som administratör och nämndsekreterare på Sala kommun. Jag bor strax utanför Sala med min man och yngsta doern, äldsta doern har numer e eget litet bo. Familjen är inte så intresserad av Reiki så 'llsammans med dem åker jag på bilträffar, tränar på gym, 'ar på fotbollsmatcher när yngsta doern spelar eller dömer. Och i sommar har vi e ny äventyr som väntar då vi precis köpt en mindre motorbåt som vi ska göra dagsuwlykter med. Annelie Axelsson Kassör Jag kom i kontakt med och fick mina första Reiki ini'eringar 1994 och 95 och som betydde mycket för mig. Samma år startade jag min egen verksamhet där jag arbetar som IT-pedagog, utvecklar hemsidor mm. Jag har utbildat mig och arbetar likaså inom friskvård, hälsa och coaching som jag brinner för. Inom Reiki har jag också fortsa med Angelic Reiki. Är också Master Teacher i Soul Body Fusion. E.er a ha bo i Stockholm i 25 år har jag nu flyat 'llbaka 'll Norrköping och Vikbolandet. På fri'den umgås jag med familj och vänner. Naturen är vik'g för mig och jag tycker mycket om a påta i min trädgård och busa med min hund Felix. På årsmötet blev jag vald 'll Kassör som jag ser fram emot a engagera mig i och a möta många härliga människor. 9

10 Bengt-Arne Gustavsson Webbmaster Hej på er. Jag heter Bengt-Arne Gustavsson och är er webmaster och här är en liten presenta'on av mig så vet ni något om mig. Jag bor i Lidköping där det är jag, min sambo och vovvarna Maja och Ludde som huserar i huset. Jobbar med omställning. Fri'den ägnar jag åt a lära mig engelska, folkdans, trädgårdsarbete, camping i Grebbestad, fiska, resa, promenera med vovvarna och umgås med sambo, släkt och vänner. Intresserad av mental träning och personlig utveckling. Nu senast är det Reiki som är e stort intresse. Khenny Andersson Sekreterarsuppleant Vicesekreterare sedan årsmötet i Lidköping. Har gå kurser: Munay ki, Angelic Reiki master Teacher, Shamballa Arbetar som arbetsledare för psykiskt funk'onshindrade. Bor i Lidköping, har tre barn och två barnbarn. 10

11 Lena McCarthy Kassörsuppleant Jag började min Reikiresa 2001 med min första grundkurs och är numera Reikimaster. Jag arbetar na på e gruppboende för unga personer med funk'onsnedsä ningar och erbjuder Reiki 'll andra när jag är ledig från det arbetet, i mi lilla företag. Men framförallt försöker jag Leva Reiki i harmoni, balans och kärlek. Jag bor på landet med man, hundar och höns. Två vuxna barn har jag också. Jag är kassörssuppleant i Reikiförbundets styrelse. Övriga styrelsemedlemmar, Magdalena Strohmayer Utvecklingssamordnare och Ma s Jaakkola suppleant för utvecklingssammordnaren, presenterar sig i nästa nummer som kommer ut i september. 11

12 Redak'onen Raakel Parveez Redaktör Jag kom i kontakt med Reikin på hösten 2009 då jag gick kurs i Reiki 1 e.er en lång 'ds tvekande. Det var som a trycka på startknappen, allt hände i rasande fart. Jag kom i kontakt med de räa människorna, började meditera och Reikin blev e sä a leva för mig. Förra sommaren blev jag ReikiMaster och hills har jag ha. två Reikikurser 'llsammans med två andra ReikiMasters. A skriva är e av mina intressen, jag skriver dikter och uppdaterar min blogg så o.a jag kan. E par av mina dikter är med i antologin "All'd någon annan som väntar: Röster från äldreomsorgen", som kom ut i våras. Förutom a jobba hel'd som anbudsadministratör reser jag gärna på min fri'd, 'll olika, spännande resmål. Senast var jag i Paris, innan dess hamnade jag mi i en snöstorm i Jerusalem. Jag har all'd kameran runt halsen på mina resor, och fotograferar mycket. Helen Sköld Ansvarig utgivare Ensamstående med en doer på 14 år, bor längst ner i södra Skåne i Trelleborg. Har ända sedan jag var liten blivit lärd a vi har fantas'ska inre kra.er. Anki Andersson Redaktör Jag heter Anki Andersson,är 50+,är gi.,har 2 uwlugna flickor och 2 barnbarn. Östgöte från födseln och inflyad Bleking sedan Jobbar med kommunika'on och utveckling av bostadsräsföreningar, samt frisk- och egenvård i mi eget företag. Är sedan 2008 Reikimaster. Bor i bostadsräs, där jag även är engagerad i styrelsearbetet. Tycker om a möta andra människor, uppleva, lära mig och står stadigt med båda föerna i den skånskamyllan. Bor på liten gård straxt utanför Ronneby. Hiade reiki n när jag som mest behövde den. Arbetar idag som undersköterska i privat hetjänst, sedan drygt 6 månader. På min fri'd pysslar jag med mina hästar,går i skogen med min hund. 12

13 Liliann o Bengts Lidköping var helt otroligt, en fin småstad med välsköa trähus, e stort torg med det gamla Rådshuset i mien, en vacker kyrka och flera broar över vanet i staden. Och en liten bit bort Vänerns vackra strand. Den lugna rytmen i staden slog emot mig som en stark påminnelse om hur påverkad jag var av Stockholmsstressen. Människor vi möe överallt bye några ord med oss, beräade a kastanjen vid kyrkan precis börjat blomma, Busschauffören hade ingen brådska när jag fumlade med min bilje i telefon för a inte skapa kö, sen önskade han alla en trevlig dag när vi klev av. Första kvällen så samlades vi i Lilianns fina lokal för a presentera oss och öppna mötet med en fin ceremoni.. När vi var klara så sken källsolen så vackert och Khenny medlem som bor i Lidköping visade oss den vackra stranden vid Vänern, vi knökade in oss i Khennys bil, tur a han hade e stort bagageutrymme för transport av Reikitanter. Dag 2 så var det Reikibyte och e tankeväckande föredrag om pengar och andlig energi, e.er det var det dags för Reikitanterna a knöa in sig i Khennys bil igen, och nu bar det av 'll Kinnekulle och den grönskimrande Ramslöksskogen. Helt otroligt vilken grönska, hela skogen do.ade Ramslök -en blandning av gräslök och vitlök. Så vackert, vi åkte 'll e ställe där vi fick plocka lite för a ta med oss hem. E.er uwlykten så hann vi precis 'll nästa föredrag som handlade om Leylinjer, energier och slagruta-pekare. Kvällen avslutades med fnier och hjärnor som var helt slut e.er dagens alla intryck, föredragshållaren Bengt Norberg bodde på samma hotell, så han blev alldeles utmaad av alla våra följdfrågor- vi vill veta allt! Årsmötet Reikiförbundets årsmöte i Lidköping blev en härlig kompo av upplevelser, reikivänskap, spännande föredrag, guidad tur 'll vackra platser och fnier 'll kvälls-teet på hotellet. Dag 3 var årsmötesdagen, förmiddagen skulle ägnas åt diskussioner och sedan gemensam lunch innan årsmötet. E.ersom det var lördag så var det marknad på torget, den måste bara upplevas. Jag var pirrig e tag a det skullle bli långdragna diskussioner ( vet av erfarenhet) Som tur var så var vi effek'va i vårt arbete, så blev det 'd över 'll marknaden. På e.ermiddagen började årsmötet, många bra beslut faades och lilla O's kröp omkring på golvet så förnöjd. Khenny vår Lidköpingsguid, var mötesordförande och vår fina vän Jenny var mötessekreterare. Mötet avslutades med avtackning av Liliann som så många år arbetat för Reikiförbundet och banat väg för Reikins utveckling i Sverige. Alla lyckliga sagor har si slut och plötsligt var det dags a skiljas från alla vänner och börja resan hem. När vi klev på bussen så hade jag förbere min mobiltelefon med biljeen, men jag höll så hårt i den a den stängdes av helt, så jag fick kliva på utan a visa biljeen och alla mina väskor hamnade i Magdalenas knä medan jag försökte starta om min telefon- 'llbaka 'll ruta e. Vi från Stockholm hade en trevlig tågresa hem genom kvällen och lilla O's var så tapper, sova kan man göra en annan dag! E ord som dök upp hela 'den under dessa dagar och som jag tagit 'll mig är återupprepa, det kan vi ha som tema- återupprepa hur du kan använda reikin 'll dig själv och andra, påminn dig om alla sä a slösa reiki på, möjligheterna är oändliga! Nu är det dags a visa samhället var Reikin hör hemma! Tack alla för en härlig årsmöteshelg i vackra Lidköping Text: Eva Carlsson 13

14 Reikibehandlingar i parken Bild: Eva Calrsson För andra året i rad deltog Reikiförbundet i Stockholm den 6 juni i Na'onaldagsfirandet i Rålambshovsparken. Det blåa tältet var på plats redan kl på morgonen tack vare Gunilla Teofilusson och Eva Carlsson. Med mörka moln på himlen var frågan skulle det bli regn eller inte? Men hur är det a delta på en mässa eller e event? Det är inte bara a köra dit med en behandlingsbänk och hoppas på det bästa. Det kan mässansvarig Eva Carlsson berä a, för inför varje event krävs det en hel del planering och förarbete. Gunilla hämtade upp mig e.er 8.00, vi packade bilen full med tält, stolar, filtar och pinaler och gav oss av 'll staden, det är all'd lite pirrigt a leta fram sin plats och börja sä a upp tältet. Våra Reikivänner började samlas, redo a vara med denna dag. Vi gjorde en liten ceremoni ledd av S'na Först hade Eva skrivit på Facebook om a det behövdes Bengts för a öppna upp reikiflödet och bjuda in våra frivilliga Reikiutövare 'll eventet. Det var lite svårt a få Reikiguider för a vara med under hela dagen. ihop en 'llräckligt stor grupp. När Eva lade 'll a det fanns möjlighet 'll gra's marknadsföring genom a Allt började lugnt och städat och sen blev det kaos... lägga sina visitkort på förbundets bord och a man inte men det är det roliga tyckte några, fast inte jag som vill behövde vara medlem i förbundet, då blev intresset ha kontroll. Jag hade glömt några klockslag när jag större. gjorde i ordning listan, men det fixade vi snart med några penndrag, men vad hände med 'den? Folk nästtrots noggrann planering kan det emellanåt bli lite röan stormade vårt bord där bokningslistan fanns, jag rigt när bokningslistan börjar leva si eget liv. Läs här hade lagt in 5 minuters paus mellan varje klient men så Evas egen berä else om Na'onaldagen i Rålambsblev det inte. Så fort någon reste sig och var klar låg det hovsparken: någon annan på britsen, och det var inte den personen som hade bokat 'den. Jag försökte a ha kontroll på listan och klockan, och plötsligt kändes det som om 'den inte fanns. Det var bara a släppa kontrollbehovet och ha 'llit. 14

15 Det var dörar som kom med sina mammor som hade krämpor, det var unga tjejer som var stressade, en gammal dam hade förlorat sin ka, unga välbyggda killar som hade ont i ryggen eller axlarna. En tjej kom rusande 'llbaka och ville ha en stund 'll, hon bara måste. Dagen började ta slut, vi sa och småpratade i tältet, sen tog vi varandras händer och tackade för dagen och stängde flödet så reikiguiderna fick vila. Vädergudarna fick också e tack, det blev inget regn av de svarta molnen. Fram på e.ermiddagen ski.ade festplatsen publik, barnfamiljerna gick hem och fram ur buskarna kom de öldrickande folket. En herre i 60 års åldern gick genom vårt tält och sa det där tror jag inte på, flera ungdomar som hade iakagit oss hela dagen kom och ville prova på. En tatuerad kille väckte stor uppmärksamhet i si gäng när han stod för a han ville prova Reiki. Kompisarna skraade åt honom och tog kort, men han brydde sig inte utan hamnade kvickt i e avslappnat 'llstånd. Ca 50 personer hade tagit del av vår verksamhet denna dag, och många tog visitkort och informa'on om föreningen, intresset är stort för Reikibehandlingar och kurser. Vi hjälptes åt a plocka ned tältet, vika ihop filtar och stolar för a lasta allt i bilen. Det kändes kons'gt, på några minuter var platsen öde och tom, där det nyss hade varit sådan ak'vitet. Bild: Raakel Parveez 15

16 Tips för dig som vill delta på en mässa Planera hur många behöver ni a vara, t.ex. tre runt en behandlingsbänk, en som delar ut broschyrer och bokar 'der och en som ger siande behandlingar. Kanske en extra så a ni kan gå ifrån tältet/montern och ta pauser. A ta med, behandlingsbänk, bord, stolar, (partytält om ni är utomhus), filtar, kuddar, serveer (som kuddskydd), handsprit, bokningslista, penna, visitkort, broschyrer, vaendunk, soppåsar, pappersmuggar. Bra a ha, något a äta t.ex. nöer eller frukt ifall ni inte hinner ta matpaus. Bekväma kläder och skor. Om ni är utomhus tänk på det kan bli kallt, en extra tröja kan behövas på kvällen. Var flexibel, allt kanske inte blir som planerad men resultatet blir ändå bra. Om 'derna blir fullbokade kan någon av er erbjuda siande behandlingar. Bild: Raakel Paarvez Du får möjlighet a träffa nya människor, kanske t.o.m. blivande klienter och kursdeltagare. Se deltagandet på mässan som marknadsföring, istället för a annonsera kommer du mycket närmare dina poten'ella klienter. Glöm inte a ha roligt! Sprid glädje på samma sä som du sprider Reiki. A stå på en mässa är utvecklande, se det som utbildning i personlig utveckling! Text: Raakel Parveez/Eva Carlsson 16

17 Reiki enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? De flesta ruskar på huvudet och är absolut tvärsäkra på a sådant flum inte kan vara 'llåtet inom vården. Jag hävdar motsatsen. Vi vet a Reiki används inom den etablerade vården i flera länder numera och a det därför finns mycket klinisk dokumenta'on och flera studier om Reiki som visar på dess välgörande effekter. Så det finns beprövad erfarenhet och vetenskapligt underlag för a Reiki ökar välbefinnandet. Men och det är vik'gt a komma ihåg - vi har inte underlag för alla specifika åkommor. Däremot har vi underlag för a det är ofarligt och kan öka välbefinnandet vid många olika situa'oner. Speciellt stress, oro och depression är de områden som har bäst s.k. evidens (vetenskapligt belägg) för a Reiki har posi'v effekt. Smärta är också e område med bra forskningsresultat, dock inte för alla sorters smärta. När jag skulle göra min c-uppsats för sjuksköterskeexamen valde jag a fokusera på healing och hade då avsikten a undersöka om det fanns möjlighet 'll samarbete inom vården. Till min stora förvåning och glädje! - fann jag a healing redan var integrerat inom vården och a de kommit en bra bit på väg bland annat i USA. Denna uppsats är nu mer än 15 år gammal, men är ändå aktuell och kontroversiell för oss i Sverige som är långt e.er. Du som är engagerad i Reiki eller liknande energiarbete har stor nya av a läsa den, så a du får en insyn i hur sådana metoder används i vården eller hur det var för 15 år sedan, för nu har det hänt mycket mer! Lieraturstudien finns gra's a hämta på Healing som omvårdnad E komplement inom den etablerade vården? E.er den studien har min ambi'on varit a gå vidare med forskning, men under småbarns'- den blev jag tvungen a lägga dessa planer på hyllan. Först nu har jag återupptagit det. Jag har vidareutbildat mig och är nu redo a 'll hösten säa igång en studie. Allt är dock inte klart, så jag kan inte beräa något om dea ännu. Jag återkommer om det i nästa nummer och kommer då också a fortsäa vidare på forskningsläget när det gäller Reiki. Vill du ha informa'on direkt kan du 'a in på hemsidan där jag listat referenser 'll forskning och klinisk dokumenta'on etc: hp:// Text: Gun Moss Bjerling 17 Bild: Photobucket

18 18

19 Pengaflöde och andlig energi E föredrag om andlighet och pengar det tyckte en skara på drygt 20 personer lät väldigt spännande. Robert Hjalmarsson som är na'onalekonom och healer skulle han kunna ge oss lite 'ps om hur man kan få in lite mer pengar i våra liv? Vad är pengar? Energi!! För a vi ska kunna ha en balans i vårt pengaflöde behöver vi ha balans i våra kroppars energiflöden. Robert började sin föreläsning med a rita en streckbild: Bild: Jenny Jenny Lundin Lundin gubbe med en stor ring kring övre delen av kroppen och huvudet (= hjärnan) för a visa var vi vanligtvis har vårt energicentrum. Förskjutning av vårt kra.fält uppåt har ske sedan lång 'd och egot har förstorats, vi har blivit individualister som tror a det finns en brist så vi strävar e.er mer hela 'den. Vi behöver sänka energifältet 'll hjärtat och bli mer i balans för a kunna uppleva rikedom och överflöd. Vi kan uppleva oss som fa ga fast vi har massor. Vi kan uppleva rikedom fast vi inte har mycket a röra oss med. Det beror helt på vad vi jämför oss med. Och den upplevelsen kan vi själva påverka. Robert fortsä er med a likna mänskligheten vid en människa som nu är i tonåren. Tillväxten har varit snabb och utvecklingen enorm. Nu är mänskligheten vuxen och ska inte växa längre utan behöver ta e ny steg och mogna. Hur ska vi skapa en långsik'g hållbar struktur? Finns det överhuvudtaget hållbar 'llväxt? Nej, enligt Robert. Föredraget var väldigt intressant och gav oss mycket a tänka på. Bland annat a det ekorrhjul som man så lä hamnar i är något man snabbt ska ta sig ur. Livet ska levas u'från hjärtat och vi ska komma ihåg a pengar är energi och när vi är i balans finns energi i överflöd och därför ska också våra pengar flöda för då kommer hela 'den nya. Läs gärna hans bok Pengaflöde och andlig energi den kan jag rekommendera starkt. Text: Gunilla Teofilusson Vidare berä ade han om a samhällets mål enligt teorier från sex'otalet är masskonsum'on för a uppnå en ständig 'llväxt och det är inget poli'kerna pratar om. Vem ger ut våra pengar? Bankerna har möjlighet a låna ut många gånger mer än det finns sparat. Alla pengar skapas som lån som måste betalas 'llbaka med ränta, alltså måste lånen ständigt öka för annars kollappsar samhället. Pengar kräver ekonomisk 'llväxt. Det ekonomiska systemet som grundlades redan på 1600-talet är grundstommen i samhället och det är u'från det som skola, sjukvård och andra system fungerar. Det finns rörelser som ifrågasä er de a bla Posi'va pengar i Sverige, JAK Jord, Arbete, Kapital som arbetar för räntefri ekonomi samt omställningsrörelsen som jobbar med omställning av samhället mot långsik'g hållbarhet. 19 Bild: Jenny Lundin Bild: Jenny Lundin

20 Bild: Jenny Lundin Han hade ritat skisser på dessa som han visade oss nyfikna åhörare. Han beräade a en slagruta kan i princip vara vad som helst. En böjd metalltråd eller en träklyka. Han använder en vinkelpekare med en lärörlig vinkelpinne i e tunt rör. Den gör utslag om den träffar på energi. Den kan hia olika energilinjer och platser ute i naturen men också på kartor. Den kan också känna av kristaller. Han beräar a han har blivit allt mer känslig när han går med vinkelpekaren så a han lä känner av olika energilinjer och han har börjat rita av dem när han hiar dem. Han har se a de o.a är sexkan'ga eller stjärnformade. O.a finns det stenar utlagda i mönstret som vinar om a forn'da människor också har kunnat känna av dessa energier. Han visade b la kartor med utritade Leylinjer som förbinder gamla kyrkor och forn'da heliga platser. Utanför kyrkorna kan man hia stjärnformade energifält som troligen är uråldriga kultplatser. Han har även hiat labyrinter med hjälp av vinkelpekaren och han beräade a energierna blir allt starkare ju längre in i labyrinten man kommer. Han senaste upptäckt är hur välfungerande signalsystem man hade i fornborgarna som finns här och var i vårt landskap. Om man står inne i borgen så kan man känna av om någon närmar sig e.ersom stenarna ligger utlagda i naturen för a kunna skicka signaler 'll varandra. Bengt har gjort experiment 'llsammans med någon som närmar sig borgen och varenda gång har han känt av rä riktning. Föredraget var fullspäckat med intressant informa'on och frågorna var många. När det var slut hade inte nyfikenheten s'llats utan bara ökat så Bengt lovade komma 'llbaks vid e senare 'llfälle för a ge oss möjligheten a få veta mer om energier. Text: Gunilla Teofilusson Stjärnformaoner i naturen kopplade ll den planetariska energiförhöjningen. Bengt Norberg, med röerna i betongindustrin, följde med en släk'ng på en kurs för a lära sig mer om slagrutan. Hans fru uppmuntrade honom så a han skulle få annat än betong a tänka på e.er pensionen. Några år senare står han uppe på en pyramid i Bosnien (betydligt äldre än pyramiderna i Egypten) och kan då känna av e kra.igt energiflöde från pyramidens topp och rakt ut i rymden. Han kunde känna av omfaningen av energipelaren och han kunde också känna av energiområden på en äng i närheten. 20 Bild: Jenny Lundin

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Gillar du SAST? Ordförande har ordet

Gillar du SAST? Ordförande har ordet Kalender -02-05 SIG: Open Mic i Stockholm -02-19 Q1 Stockholm: How to improve software quality - DevOp och Continuous Integration/Development -04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för testledare samt årsmöte

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Sida 1 Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Datum: 2013-04-13 Plats: Sjömanskyrkan, Göteborg Tid: 11:00 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: a. Sten Sundström väljs till

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Fredag 24 april 2015 - Nr 1 Årgång 2015. Reiki - en naturlig del av samhället. Årsmöte 16-17 maj Stockholm

Fredag 24 april 2015 - Nr 1 Årgång 2015. Reiki - en naturlig del av samhället. Årsmöte 16-17 maj Stockholm Fredag 24 april 2015 - Nr 1 Årgång 2015 Reiki - en naturlig del av samhället Årsmöte 16-17 maj Stockholm Innehållsförteckning 3 Medlemsbrev 4 Ordförande har ordet 6 Hälsomässa i Midgård 8 Reiki i Ungern

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Robin Pettersson, Kennet Lindquist, Alice Svensson, Tony Johansson, Henrik Andersson, Markus Axelsson.

Robin Pettersson, Kennet Lindquist, Alice Svensson, Tony Johansson, Henrik Andersson, Markus Axelsson. Sammanträde med: RFSL Västmanland Datum och tid: Fredagen den 02 Maj, klockan 18.00 Plats: Brahegatan, Västerås Närvarande röstberättigade : Robin Pettersson, Kennet Lindquist, Alice Svensson, Tony Johansson,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Kalendarium hösten 2014

Kalendarium hösten 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev september 2014 En höst fylld av aktiviteter! Hej medlemmar! årgång 15 nr 3 Den långa fina sommaren tog plötsligt slut och nu är det höst på riktigt. Hösten största aktivitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll årsmöte Årsmöte för, SP Food & Bioscience, Närvarande Representanter från följande företag/organisationer: Orkla Confectionery & Snacks Sverige Västra Götalandsregionen SP Food and Bioscience

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

FEB 2015. I DETTA NUMMER: Alumni i Fokus EAM Årsmöte 2015 Hälsningar från Cast A 2015 Styrelsen SHpendieansökan Bli medlem idag!

FEB 2015. I DETTA NUMMER: Alumni i Fokus EAM Årsmöte 2015 Hälsningar från Cast A 2015 Styrelsen SHpendieansökan Bli medlem idag! FEB 2015 I DETTA NUMMER: Alumni i Fokus EAM Årsmöte 2015 Hälsningar från Cast A 2015 Styrelsen SHpendieansökan Bli medlem idag! Johan Skogström, Cast B 1987, PR Rep 1988, A, B, C Var bor du: Karlstad Vad

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer