Onsdag 3 Juli Nr 2 Årgång Reiki - en naturlig del av samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014. Reiki - en naturlig del av samhället"

Transkript

1 Onsdag 3 Juli Nr 2 Årgång 2014 Reiki - en naturlig del av samhället

2 Innehåll Reportage 4. Protokoll årsmötet 8. Styrelsen 12. Redaktionen 13. Årsmötet 14. Reikibehandlingar i parken 17. Reiki-enligt vetenskap och. 18. Reiki-Kanji 19. Pengaflöde och andligenergi 20. Stjärnformationer i naturen 21. Venuspassagen Alltid i tidningen 2. Redaktörsrutan 3. Ordförande har ordet 22. Reikimasters 23. Aktuella Reikiträffar Redaktörsrutan Så är vår nädning e faktum! :-) Förvisso är inriktningen inom förbundet Reiki, men miljön en del av förutsäningen för vår existens, hälsa och välmående. A vi minskar mängden tryckta 'dningar ligger därför helt i linje med a vi tar ansvar för både oss själva och vår miljö. Om vi alla gör vad vi kan och drar vår beskärda del 'll stacken, oavse om det är lite eller mycket, blir det 'llsammans ofabara mängder. A digitalisera medlems'dningen är e av våra sä a bidra 'll en renare värld. Har du dator och e-post, men har inte lämnat din e-postadress ännu, maila in den 'll kassören som har hand om medlemsregistret, och bidra 'll e renare samhälle och värld! Vi älskar a kommunicera med Er medlemmar, a bygga och ly.a förbundet 'llsammans, a få ta del av reak'oner, erfarenheter, förslag osv. så maila 'll oss på: TIDNINGSREDAKTIONEN Helen Sköld - Ansvarig utgivare Gunilla Teofilusson Raakel Parveez Anki Andersson Varma sommar hälsningar Helen Sköld E-post Original Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning - Nr 2 årgång 2014 ISSN:

3 Ordförande har ordet Hösten 2004 släpade min syster med mig 'll en kurs. För a hon och jag skulle få möjlighet a umgås. Det var något ny hon hade börjat med och hon tyckte a det kunde vara bra för mig. Jag gillade kursen. Jag kommer ihåg a jag tyckte ini'eringarna var lite märkliga men då jag fick fullt förtroende för Inger som hade hållit i många kurser 'digare så lät jag det ske. Det var min allra första reikikurs! Sen hände inte mycket mer. Jag hade få en del a tänka på och jag gjorde min reiki varje dag så som den lydiga elev jag var. Det minnet från kurshelgen som starkast stannade kvar var den mysiga, kärleksfulla stämningen och läraren som var varm, jordnära och prak'sk. Tills en dag flera veckor senare när min son förvånat konstaterade men mamma du skraar!!. Och det hade jag tydligen inte gjort på länge. Som ensamstående med tre grabbar mellan 6 och 16 år och e krävande jobb fanns inte mycket utrymme 'll skra. Trotsåldrar och många resor i jobbet gjorde a jag var på bristningsgränsen och jag var nära a tappa alla bollar jag hade i lu.en. Jag gick om Reiki I och gick Reiki II några gånger mest för a det var mysigt 'lls jag plötsligt fick en ordentlig utrensning e.er en kurs. Det var ca två år e.er första kursen och det var en vändning för mig. Då började jag verkligen känna a jag levde med reikin. A flödet kom igång. Genom utbrändhet och trilskande ungar. Jag kunde släppa mycket av min oro och jag blev allt mindre tungsint. Jag insåg a alla människor har si eget ansvar. Jag gick Masternivån 2010 och började då lotsa elever samma väg som jag kunnat vandra blev jag medlem i Reikiförbundet och året e.er åkte jag på mi första årsmöte och jag har inte missat något sedan dess. För e par år sedan valdes jag 'll viceorförande och vid senaste årsmötet i Lidköping fick jag förtroende a axla ordförandeskapet och det känns väldigt spännande. Vad kan jag då 'llföra Reikiförbundet framöver? Jag arbetar i betongbranschen och har så mycket folk runt omkring mig som söker något större men de har ej hiat någon väg. Jag kan vägleda, inspirera och intensifiera a reikin blir en naturlig del i samhället. Jag jobbar med forskning och utbildning och kan föra över en del tankar inom kvalitetssäkring och trovärdighet in i vår reikivärld för a fler ska få upp ögonen för reiki. Min reiki-resa har varit rä trög så jag vet a även om man inte känner a man kommer i flödet direkt så får man hjälp. Det kan ta väldigt olika lång 'd för olika människor a hia in i reikienergierna men jag vet a de jobbar även om man inte får påtagliga bevis förrän långt e.eråt. Jag kan vara en förebild för de som tvivlar. Mycket ny kommer a hända framöver i Förenade Reikiförbundet i Sverige. Vi kommer a synas mycket mer ute på olika event och mässor. Framför allt på ställen där det kanske inte är helt självklart a vi är med. Vi kommer a skapa starkare kontakter med reikiutövare i Norden och framöver även i Europa. Vi kommer a föra över vår 'dning 'll a bli nätbaserad för a den ska kunna bli mer läarbetad. För a medlemmarna ska kunna läsa den i mobilen och för a bidra 'll e hållbarare samhälle genom a spara en massa träd. Vi ska 'a över hemsidan för a den ska bli mer användarvänlig. Vi ska bygga upp våra stödfunk'oner för er medlemmar så a ni läare kan få stöd och 'ps i erat utövande. Vi kommer a fortsäa a ordna sammankomster och finnas med på event och mässor. Vi kommer a ordna intressanta årsmöten med möjlighet för er alla a träffas. Vi kommer a bjuda in er 'll erfarenhetsutbyten. Vi kommer a jobba mycket för a reikin ska ta e stort kliv ut i ljuset och a fler ska kunna ta del av dess energier. Jag hoppas a det kommer a bli e spännande år framöver!! Men nu närmast önskar jag er alla en rik'gt härlig sommar!! Gunilla 3

4 Protokoll för årsmöte den 3 maj 2014 Plats: Rörstrand Center, entré 7, Lidköping Regnbågskort: Uthållighet Du vet vad du har Gå stadigt fram Mil e.er mil var stark och stabil Mil e.er mil som det tvåmotoriga planet bullrar och går, skall du vara stabil och pålitlig. Saken är klar. Var stadig i di arbete. Låt det löpa lugnt och stabilt. Du står på stadig grund. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet. 2. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst Medlemmarna har få kallelse genom marsnumret av 'dningen (nr ) och på förbundets hemsida och FaceBookgrupp. Därmed anser mötet a årsmötet är behörigt utlyst. 3. Presentaon av styrelsen Närvarande styrelsemedlemmar: Liliann Karlström ordförande, Gunilla Teofilusson vice ordförande, Annelie Axelsson kassör, Magdalena Strohmayer utvecklingssamordnare Bengt-Arne Gustavsson webbredaktör och Jenny Lundin sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar som inte närvarar är Helen Sköld 'dningsansvarig. 4

5 4. Val av mötesfunkonärer a. ordförande för årsmötet Kenny Andersson väljs 'll ordförande för årsmötet. b. sekreterare för årsmötet Jenny Lundin väljs 'll sekreterare för årsmötet. c. två (2) justerare llika två (2) rösträknare Eva Carlsson och Ellinor Ivarsson väljs 'll justerare/rösträknare för årsmötet. 5. Godkännande av dagordning Årsmötet godkänner dagordningen med följande 'llägg som tas upp under övriga frågor, diplom, bok och 'dning. 6. Upprä.else av röstlängd/deltagarlista Årsmötets röstlängd i form av en skriven deltagarlista som uppräades strax innan årsmötet. På denna lista finns 10 namn på personer som närvarar på årsmötet, alla är betalande medlemmar och har därmed rösträ på årsmötet. 7. Styrelsens verksamhetsberä.else Ordförande läser upp verksamhetsberäelsen som godkänns och läggs därmed 'll handlingarna. 8. Ekonomisk rapport Kassören går igenom den ekonomiska rapporten muntligen; vi har nu 153 medlemmar och på Pg finns 8 774,41 kr och Bg , 25kr. Årsmötet godkänner rapporten och lägger den 'll handlingarna. 9. Revisorns berä.else och godkännande av denna Kassören läser upp revisionsrapporten från revisorn. Årsmötet godkänner revisionsrapporten och lägger den 'll handlingarna. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutar a ge styrelsen ansvarsfrihet för år Presentaon av framda verksamhet (verksamhetsplan) Liliann Karlström ordförande, går igenom verksamhetplanen som delas ut vid siande bord. Årsmötet beslut a godkänna verksamhetsplanen utan ändringar. 12. Fastställande av budget för 2014 a) Ordförande redovisar budgeten för 2014 som grundats på e medlemsantal på 285 medlemar. Årsmötet godkänner budgeten, men påpekar a styrelsen bör prioritera medlemsvärvning under året för a säkerställa budgeten. b) Årsmötet beslutar a inte betala ut några arvoden 'll styrelsen för

6 13. Fastställande av medlemsavgi6 för 2015 Styrelsen föreslår a behålla nuvarande medlemsavgi.er för kr för ordinarie medlem, samt oförändrat för övriga medlemsavgi.er. 14. Val av styrelsemedlemmar a. Val av ordförande på 1år, nyval Årsmötet beslutar a välja Gunilla Teofilusson 'll ordförande. b. Val av vice ordförande, 2 år nyval Årsmötet beslutar a välja Johanna Teofilusson 'll vice ordförande. c. Val av dningssansvarig, 2 år omval Årsmötet beslutar a välja Helen Sköld 'll 'dningsansvarig. d. Val av 4 st. suppleanter på 1 år. Årsmötet beslutar a välja:lena McCarthy som kassörssuppleant (omval 1 år)kenny Andersson som sekreterarsuppleant (nyval 1 år)mas Jaakkola som suppleant som utvecklingssamordnare (omval 1 år)vakant webbredaktörssuppleant. 15. Tidningsredakon fyra personer. Årsmöte beslutar a välja Raakel Parveez och Gunilla Teofilusson 'll 'dningsredak'on förutom Helen Sköld som är 'dningsansvarig. Styrelsen får i uppdrag a utse den Rärde personen. 16. Val av revisor Årsmötet beslutar a välja Ann Alpstål Strand på Perisia Bokföringsbyrå 'll revisor. 17. Valberedning och sammankallande av denna Årsmötet väljer Eva Carlsson och Liliann Karlström 'll valberedning och Eva är sammankallande. 18. Inkomna mooner Inga mo'oner har inkommit 'll dea årsmöte. 19. Plats för årsmöte 2015: Förslag och diskussion Sätra Brunn i Sala, an'ngen helgen kring 1 maj eller 14 maj i samband med Kris'himmelsfärdshelgen. Styrelsen få arbeta vidare med dea. 20. Övriga frågor - Diplom Årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen a ta fram och trycka upp diplom som säljs genom Reikiförbundet. - Bok Under förmiddagens diskussion kom det fram e förslag a ta fram en bok där vi samlar in Reikiberäese som vi sedan kan trycka upp. - Tidning Årsmötet beslutar a från och med nu upphör 'dningen i pappersformat och övergår 'll nädning. 6

7 21. Årsmötets avslutande Mötets ordförande avslutar mötet. Däre.er tackar nya ordförande Gunilla Teofilusson, Liliann Karlström som avgår som ordförande genom a överlämna en gåva. Hon utses även 'll hedersmedlem e.er e långt och troget arbete i Reikiförbundet. Ellinor Ivarsson Justerare Eva Carlsson Justerare Jenny Lundin Sekreterare Kenny Andersson Mötesordförande 7

8 Styrelsen Gunilla Teofilusson Ordförande & Redaktör Nybliven ordförande sedan årsmötet i Lidköping. Innan dess viceordförande i två år och suppleant för utvecklingssamordnaren e par år. Jag arbetar med utbildning och forskning i betongbranschen och är Reikimaster sedan Försöker föra över lite av det goda från Reikin 'll betongen och lite av det konkreta 'll Reikiförbundet. Jag kommer a arbeta för a Reiki ska bli mer känt och accepterat även utanför våra egna kretsar och värnar därför kvalitetssäkring och a vi syns så mycket vi bara kan på nya platser och i nya sammanhang. Bor i hyreslägenhet i Stockholm, född och uppvuxen i allra nordligaste Lappland. Har ena foten i betongen och andra djupt ner i röerna. Jag är sambo, har tre söner, en sonson och en kolonistuga där vi är så mycket vi bara kan. Johanna Teofilusson Viceordförande Viceordförande sedan årsmötet i Lidköping. Reikiutövare sedan 2002 och Master Jag försöker ha minst e par reikikurser per år men har nu en paus då jag blev mamma för e år sedan. Jag driver e projekt 'llsammans med min syster sedan några år med reiki, retreater och ljusmedita'oner. Jag är engagerad i föreningen för a umgås med likasinnade och för a sprida reikin vidare ut i samhället. Bor i skärgården 3 mil söder om Stockholm med min sambo, son och två kaer. 8

9 Jenny Lundin Sekreterare Sekreterare i styrelsen och har precis påbörjar mi Rärde år i den rollen gick jag min första Reikiutbilning och sedan fortsae jag i rask takt 'lls jag var Reikimaster repeterade jag alla utbilningar och fick nya ini'eringar av en ny Reikimaster och det var först då jag var nöjd och tyckte a jag verkligen var Reikimaster och då började jag hålla kurser var jag med och startade upp Salas Reikiförening som är en underavdelning 'll Reikiförbundet, det är en förening med full ak'vitet, förutom Reikiträffar med Reikibyte varje vecka utom under semesterperioden, bjuder vi in 'll föreläsningar och kurser, o.ast inom den andliga sfären, men ibland av lite mer värdslig och lokal karaktär startade jag mi lilla företag som jag driver på sparsam låga vid sidan av mi jobb som administratör och nämndsekreterare på Sala kommun. Jag bor strax utanför Sala med min man och yngsta doern, äldsta doern har numer e eget litet bo. Familjen är inte så intresserad av Reiki så 'llsammans med dem åker jag på bilträffar, tränar på gym, 'ar på fotbollsmatcher när yngsta doern spelar eller dömer. Och i sommar har vi e ny äventyr som väntar då vi precis köpt en mindre motorbåt som vi ska göra dagsuwlykter med. Annelie Axelsson Kassör Jag kom i kontakt med och fick mina första Reiki ini'eringar 1994 och 95 och som betydde mycket för mig. Samma år startade jag min egen verksamhet där jag arbetar som IT-pedagog, utvecklar hemsidor mm. Jag har utbildat mig och arbetar likaså inom friskvård, hälsa och coaching som jag brinner för. Inom Reiki har jag också fortsa med Angelic Reiki. Är också Master Teacher i Soul Body Fusion. E.er a ha bo i Stockholm i 25 år har jag nu flyat 'llbaka 'll Norrköping och Vikbolandet. På fri'den umgås jag med familj och vänner. Naturen är vik'g för mig och jag tycker mycket om a påta i min trädgård och busa med min hund Felix. På årsmötet blev jag vald 'll Kassör som jag ser fram emot a engagera mig i och a möta många härliga människor. 9

10 Bengt-Arne Gustavsson Webbmaster Hej på er. Jag heter Bengt-Arne Gustavsson och är er webmaster och här är en liten presenta'on av mig så vet ni något om mig. Jag bor i Lidköping där det är jag, min sambo och vovvarna Maja och Ludde som huserar i huset. Jobbar med omställning. Fri'den ägnar jag åt a lära mig engelska, folkdans, trädgårdsarbete, camping i Grebbestad, fiska, resa, promenera med vovvarna och umgås med sambo, släkt och vänner. Intresserad av mental träning och personlig utveckling. Nu senast är det Reiki som är e stort intresse. Khenny Andersson Sekreterarsuppleant Vicesekreterare sedan årsmötet i Lidköping. Har gå kurser: Munay ki, Angelic Reiki master Teacher, Shamballa Arbetar som arbetsledare för psykiskt funk'onshindrade. Bor i Lidköping, har tre barn och två barnbarn. 10

11 Lena McCarthy Kassörsuppleant Jag började min Reikiresa 2001 med min första grundkurs och är numera Reikimaster. Jag arbetar na på e gruppboende för unga personer med funk'onsnedsä ningar och erbjuder Reiki 'll andra när jag är ledig från det arbetet, i mi lilla företag. Men framförallt försöker jag Leva Reiki i harmoni, balans och kärlek. Jag bor på landet med man, hundar och höns. Två vuxna barn har jag också. Jag är kassörssuppleant i Reikiförbundets styrelse. Övriga styrelsemedlemmar, Magdalena Strohmayer Utvecklingssamordnare och Ma s Jaakkola suppleant för utvecklingssammordnaren, presenterar sig i nästa nummer som kommer ut i september. 11

12 Redak'onen Raakel Parveez Redaktör Jag kom i kontakt med Reikin på hösten 2009 då jag gick kurs i Reiki 1 e.er en lång 'ds tvekande. Det var som a trycka på startknappen, allt hände i rasande fart. Jag kom i kontakt med de räa människorna, började meditera och Reikin blev e sä a leva för mig. Förra sommaren blev jag ReikiMaster och hills har jag ha. två Reikikurser 'llsammans med två andra ReikiMasters. A skriva är e av mina intressen, jag skriver dikter och uppdaterar min blogg så o.a jag kan. E par av mina dikter är med i antologin "All'd någon annan som väntar: Röster från äldreomsorgen", som kom ut i våras. Förutom a jobba hel'd som anbudsadministratör reser jag gärna på min fri'd, 'll olika, spännande resmål. Senast var jag i Paris, innan dess hamnade jag mi i en snöstorm i Jerusalem. Jag har all'd kameran runt halsen på mina resor, och fotograferar mycket. Helen Sköld Ansvarig utgivare Ensamstående med en doer på 14 år, bor längst ner i södra Skåne i Trelleborg. Har ända sedan jag var liten blivit lärd a vi har fantas'ska inre kra.er. Anki Andersson Redaktör Jag heter Anki Andersson,är 50+,är gi.,har 2 uwlugna flickor och 2 barnbarn. Östgöte från födseln och inflyad Bleking sedan Jobbar med kommunika'on och utveckling av bostadsräsföreningar, samt frisk- och egenvård i mi eget företag. Är sedan 2008 Reikimaster. Bor i bostadsräs, där jag även är engagerad i styrelsearbetet. Tycker om a möta andra människor, uppleva, lära mig och står stadigt med båda föerna i den skånskamyllan. Bor på liten gård straxt utanför Ronneby. Hiade reiki n när jag som mest behövde den. Arbetar idag som undersköterska i privat hetjänst, sedan drygt 6 månader. På min fri'd pysslar jag med mina hästar,går i skogen med min hund. 12

13 Liliann o Bengts Lidköping var helt otroligt, en fin småstad med välsköa trähus, e stort torg med det gamla Rådshuset i mien, en vacker kyrka och flera broar över vanet i staden. Och en liten bit bort Vänerns vackra strand. Den lugna rytmen i staden slog emot mig som en stark påminnelse om hur påverkad jag var av Stockholmsstressen. Människor vi möe överallt bye några ord med oss, beräade a kastanjen vid kyrkan precis börjat blomma, Busschauffören hade ingen brådska när jag fumlade med min bilje i telefon för a inte skapa kö, sen önskade han alla en trevlig dag när vi klev av. Första kvällen så samlades vi i Lilianns fina lokal för a presentera oss och öppna mötet med en fin ceremoni.. När vi var klara så sken källsolen så vackert och Khenny medlem som bor i Lidköping visade oss den vackra stranden vid Vänern, vi knökade in oss i Khennys bil, tur a han hade e stort bagageutrymme för transport av Reikitanter. Dag 2 så var det Reikibyte och e tankeväckande föredrag om pengar och andlig energi, e.er det var det dags för Reikitanterna a knöa in sig i Khennys bil igen, och nu bar det av 'll Kinnekulle och den grönskimrande Ramslöksskogen. Helt otroligt vilken grönska, hela skogen do.ade Ramslök -en blandning av gräslök och vitlök. Så vackert, vi åkte 'll e ställe där vi fick plocka lite för a ta med oss hem. E.er uwlykten så hann vi precis 'll nästa föredrag som handlade om Leylinjer, energier och slagruta-pekare. Kvällen avslutades med fnier och hjärnor som var helt slut e.er dagens alla intryck, föredragshållaren Bengt Norberg bodde på samma hotell, så han blev alldeles utmaad av alla våra följdfrågor- vi vill veta allt! Årsmötet Reikiförbundets årsmöte i Lidköping blev en härlig kompo av upplevelser, reikivänskap, spännande föredrag, guidad tur 'll vackra platser och fnier 'll kvälls-teet på hotellet. Dag 3 var årsmötesdagen, förmiddagen skulle ägnas åt diskussioner och sedan gemensam lunch innan årsmötet. E.ersom det var lördag så var det marknad på torget, den måste bara upplevas. Jag var pirrig e tag a det skullle bli långdragna diskussioner ( vet av erfarenhet) Som tur var så var vi effek'va i vårt arbete, så blev det 'd över 'll marknaden. På e.ermiddagen började årsmötet, många bra beslut faades och lilla O's kröp omkring på golvet så förnöjd. Khenny vår Lidköpingsguid, var mötesordförande och vår fina vän Jenny var mötessekreterare. Mötet avslutades med avtackning av Liliann som så många år arbetat för Reikiförbundet och banat väg för Reikins utveckling i Sverige. Alla lyckliga sagor har si slut och plötsligt var det dags a skiljas från alla vänner och börja resan hem. När vi klev på bussen så hade jag förbere min mobiltelefon med biljeen, men jag höll så hårt i den a den stängdes av helt, så jag fick kliva på utan a visa biljeen och alla mina väskor hamnade i Magdalenas knä medan jag försökte starta om min telefon- 'llbaka 'll ruta e. Vi från Stockholm hade en trevlig tågresa hem genom kvällen och lilla O's var så tapper, sova kan man göra en annan dag! E ord som dök upp hela 'den under dessa dagar och som jag tagit 'll mig är återupprepa, det kan vi ha som tema- återupprepa hur du kan använda reikin 'll dig själv och andra, påminn dig om alla sä a slösa reiki på, möjligheterna är oändliga! Nu är det dags a visa samhället var Reikin hör hemma! Tack alla för en härlig årsmöteshelg i vackra Lidköping Text: Eva Carlsson 13

14 Reikibehandlingar i parken Bild: Eva Calrsson För andra året i rad deltog Reikiförbundet i Stockholm den 6 juni i Na'onaldagsfirandet i Rålambshovsparken. Det blåa tältet var på plats redan kl på morgonen tack vare Gunilla Teofilusson och Eva Carlsson. Med mörka moln på himlen var frågan skulle det bli regn eller inte? Men hur är det a delta på en mässa eller e event? Det är inte bara a köra dit med en behandlingsbänk och hoppas på det bästa. Det kan mässansvarig Eva Carlsson berä a, för inför varje event krävs det en hel del planering och förarbete. Gunilla hämtade upp mig e.er 8.00, vi packade bilen full med tält, stolar, filtar och pinaler och gav oss av 'll staden, det är all'd lite pirrigt a leta fram sin plats och börja sä a upp tältet. Våra Reikivänner började samlas, redo a vara med denna dag. Vi gjorde en liten ceremoni ledd av S'na Först hade Eva skrivit på Facebook om a det behövdes Bengts för a öppna upp reikiflödet och bjuda in våra frivilliga Reikiutövare 'll eventet. Det var lite svårt a få Reikiguider för a vara med under hela dagen. ihop en 'llräckligt stor grupp. När Eva lade 'll a det fanns möjlighet 'll gra's marknadsföring genom a Allt började lugnt och städat och sen blev det kaos... lägga sina visitkort på förbundets bord och a man inte men det är det roliga tyckte några, fast inte jag som vill behövde vara medlem i förbundet, då blev intresset ha kontroll. Jag hade glömt några klockslag när jag större. gjorde i ordning listan, men det fixade vi snart med några penndrag, men vad hände med 'den? Folk nästtrots noggrann planering kan det emellanåt bli lite röan stormade vårt bord där bokningslistan fanns, jag rigt när bokningslistan börjar leva si eget liv. Läs här hade lagt in 5 minuters paus mellan varje klient men så Evas egen berä else om Na'onaldagen i Rålambsblev det inte. Så fort någon reste sig och var klar låg det hovsparken: någon annan på britsen, och det var inte den personen som hade bokat 'den. Jag försökte a ha kontroll på listan och klockan, och plötsligt kändes det som om 'den inte fanns. Det var bara a släppa kontrollbehovet och ha 'llit. 14

15 Det var dörar som kom med sina mammor som hade krämpor, det var unga tjejer som var stressade, en gammal dam hade förlorat sin ka, unga välbyggda killar som hade ont i ryggen eller axlarna. En tjej kom rusande 'llbaka och ville ha en stund 'll, hon bara måste. Dagen började ta slut, vi sa och småpratade i tältet, sen tog vi varandras händer och tackade för dagen och stängde flödet så reikiguiderna fick vila. Vädergudarna fick också e tack, det blev inget regn av de svarta molnen. Fram på e.ermiddagen ski.ade festplatsen publik, barnfamiljerna gick hem och fram ur buskarna kom de öldrickande folket. En herre i 60 års åldern gick genom vårt tält och sa det där tror jag inte på, flera ungdomar som hade iakagit oss hela dagen kom och ville prova på. En tatuerad kille väckte stor uppmärksamhet i si gäng när han stod för a han ville prova Reiki. Kompisarna skraade åt honom och tog kort, men han brydde sig inte utan hamnade kvickt i e avslappnat 'llstånd. Ca 50 personer hade tagit del av vår verksamhet denna dag, och många tog visitkort och informa'on om föreningen, intresset är stort för Reikibehandlingar och kurser. Vi hjälptes åt a plocka ned tältet, vika ihop filtar och stolar för a lasta allt i bilen. Det kändes kons'gt, på några minuter var platsen öde och tom, där det nyss hade varit sådan ak'vitet. Bild: Raakel Parveez 15

16 Tips för dig som vill delta på en mässa Planera hur många behöver ni a vara, t.ex. tre runt en behandlingsbänk, en som delar ut broschyrer och bokar 'der och en som ger siande behandlingar. Kanske en extra så a ni kan gå ifrån tältet/montern och ta pauser. A ta med, behandlingsbänk, bord, stolar, (partytält om ni är utomhus), filtar, kuddar, serveer (som kuddskydd), handsprit, bokningslista, penna, visitkort, broschyrer, vaendunk, soppåsar, pappersmuggar. Bra a ha, något a äta t.ex. nöer eller frukt ifall ni inte hinner ta matpaus. Bekväma kläder och skor. Om ni är utomhus tänk på det kan bli kallt, en extra tröja kan behövas på kvällen. Var flexibel, allt kanske inte blir som planerad men resultatet blir ändå bra. Om 'derna blir fullbokade kan någon av er erbjuda siande behandlingar. Bild: Raakel Paarvez Du får möjlighet a träffa nya människor, kanske t.o.m. blivande klienter och kursdeltagare. Se deltagandet på mässan som marknadsföring, istället för a annonsera kommer du mycket närmare dina poten'ella klienter. Glöm inte a ha roligt! Sprid glädje på samma sä som du sprider Reiki. A stå på en mässa är utvecklande, se det som utbildning i personlig utveckling! Text: Raakel Parveez/Eva Carlsson 16

17 Reiki enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? De flesta ruskar på huvudet och är absolut tvärsäkra på a sådant flum inte kan vara 'llåtet inom vården. Jag hävdar motsatsen. Vi vet a Reiki används inom den etablerade vården i flera länder numera och a det därför finns mycket klinisk dokumenta'on och flera studier om Reiki som visar på dess välgörande effekter. Så det finns beprövad erfarenhet och vetenskapligt underlag för a Reiki ökar välbefinnandet. Men och det är vik'gt a komma ihåg - vi har inte underlag för alla specifika åkommor. Däremot har vi underlag för a det är ofarligt och kan öka välbefinnandet vid många olika situa'oner. Speciellt stress, oro och depression är de områden som har bäst s.k. evidens (vetenskapligt belägg) för a Reiki har posi'v effekt. Smärta är också e område med bra forskningsresultat, dock inte för alla sorters smärta. När jag skulle göra min c-uppsats för sjuksköterskeexamen valde jag a fokusera på healing och hade då avsikten a undersöka om det fanns möjlighet 'll samarbete inom vården. Till min stora förvåning och glädje! - fann jag a healing redan var integrerat inom vården och a de kommit en bra bit på väg bland annat i USA. Denna uppsats är nu mer än 15 år gammal, men är ändå aktuell och kontroversiell för oss i Sverige som är långt e.er. Du som är engagerad i Reiki eller liknande energiarbete har stor nya av a läsa den, så a du får en insyn i hur sådana metoder används i vården eller hur det var för 15 år sedan, för nu har det hänt mycket mer! Lieraturstudien finns gra's a hämta på Healing som omvårdnad E komplement inom den etablerade vården? E.er den studien har min ambi'on varit a gå vidare med forskning, men under småbarns'- den blev jag tvungen a lägga dessa planer på hyllan. Först nu har jag återupptagit det. Jag har vidareutbildat mig och är nu redo a 'll hösten säa igång en studie. Allt är dock inte klart, så jag kan inte beräa något om dea ännu. Jag återkommer om det i nästa nummer och kommer då också a fortsäa vidare på forskningsläget när det gäller Reiki. Vill du ha informa'on direkt kan du 'a in på hemsidan där jag listat referenser 'll forskning och klinisk dokumenta'on etc: hp:// Text: Gun Moss Bjerling 17 Bild: Photobucket

18 18

19 Pengaflöde och andlig energi E föredrag om andlighet och pengar det tyckte en skara på drygt 20 personer lät väldigt spännande. Robert Hjalmarsson som är na'onalekonom och healer skulle han kunna ge oss lite 'ps om hur man kan få in lite mer pengar i våra liv? Vad är pengar? Energi!! För a vi ska kunna ha en balans i vårt pengaflöde behöver vi ha balans i våra kroppars energiflöden. Robert började sin föreläsning med a rita en streckbild: Bild: Jenny Jenny Lundin Lundin gubbe med en stor ring kring övre delen av kroppen och huvudet (= hjärnan) för a visa var vi vanligtvis har vårt energicentrum. Förskjutning av vårt kra.fält uppåt har ske sedan lång 'd och egot har förstorats, vi har blivit individualister som tror a det finns en brist så vi strävar e.er mer hela 'den. Vi behöver sänka energifältet 'll hjärtat och bli mer i balans för a kunna uppleva rikedom och överflöd. Vi kan uppleva oss som fa ga fast vi har massor. Vi kan uppleva rikedom fast vi inte har mycket a röra oss med. Det beror helt på vad vi jämför oss med. Och den upplevelsen kan vi själva påverka. Robert fortsä er med a likna mänskligheten vid en människa som nu är i tonåren. Tillväxten har varit snabb och utvecklingen enorm. Nu är mänskligheten vuxen och ska inte växa längre utan behöver ta e ny steg och mogna. Hur ska vi skapa en långsik'g hållbar struktur? Finns det överhuvudtaget hållbar 'llväxt? Nej, enligt Robert. Föredraget var väldigt intressant och gav oss mycket a tänka på. Bland annat a det ekorrhjul som man så lä hamnar i är något man snabbt ska ta sig ur. Livet ska levas u'från hjärtat och vi ska komma ihåg a pengar är energi och när vi är i balans finns energi i överflöd och därför ska också våra pengar flöda för då kommer hela 'den nya. Läs gärna hans bok Pengaflöde och andlig energi den kan jag rekommendera starkt. Text: Gunilla Teofilusson Vidare berä ade han om a samhällets mål enligt teorier från sex'otalet är masskonsum'on för a uppnå en ständig 'llväxt och det är inget poli'kerna pratar om. Vem ger ut våra pengar? Bankerna har möjlighet a låna ut många gånger mer än det finns sparat. Alla pengar skapas som lån som måste betalas 'llbaka med ränta, alltså måste lånen ständigt öka för annars kollappsar samhället. Pengar kräver ekonomisk 'llväxt. Det ekonomiska systemet som grundlades redan på 1600-talet är grundstommen i samhället och det är u'från det som skola, sjukvård och andra system fungerar. Det finns rörelser som ifrågasä er de a bla Posi'va pengar i Sverige, JAK Jord, Arbete, Kapital som arbetar för räntefri ekonomi samt omställningsrörelsen som jobbar med omställning av samhället mot långsik'g hållbarhet. 19 Bild: Jenny Lundin Bild: Jenny Lundin

20 Bild: Jenny Lundin Han hade ritat skisser på dessa som han visade oss nyfikna åhörare. Han beräade a en slagruta kan i princip vara vad som helst. En böjd metalltråd eller en träklyka. Han använder en vinkelpekare med en lärörlig vinkelpinne i e tunt rör. Den gör utslag om den träffar på energi. Den kan hia olika energilinjer och platser ute i naturen men också på kartor. Den kan också känna av kristaller. Han beräar a han har blivit allt mer känslig när han går med vinkelpekaren så a han lä känner av olika energilinjer och han har börjat rita av dem när han hiar dem. Han har se a de o.a är sexkan'ga eller stjärnformade. O.a finns det stenar utlagda i mönstret som vinar om a forn'da människor också har kunnat känna av dessa energier. Han visade b la kartor med utritade Leylinjer som förbinder gamla kyrkor och forn'da heliga platser. Utanför kyrkorna kan man hia stjärnformade energifält som troligen är uråldriga kultplatser. Han har även hiat labyrinter med hjälp av vinkelpekaren och han beräade a energierna blir allt starkare ju längre in i labyrinten man kommer. Han senaste upptäckt är hur välfungerande signalsystem man hade i fornborgarna som finns här och var i vårt landskap. Om man står inne i borgen så kan man känna av om någon närmar sig e.ersom stenarna ligger utlagda i naturen för a kunna skicka signaler 'll varandra. Bengt har gjort experiment 'llsammans med någon som närmar sig borgen och varenda gång har han känt av rä riktning. Föredraget var fullspäckat med intressant informa'on och frågorna var många. När det var slut hade inte nyfikenheten s'llats utan bara ökat så Bengt lovade komma 'llbaks vid e senare 'llfälle för a ge oss möjligheten a få veta mer om energier. Text: Gunilla Teofilusson Stjärnformaoner i naturen kopplade ll den planetariska energiförhöjningen. Bengt Norberg, med röerna i betongindustrin, följde med en släk'ng på en kurs för a lära sig mer om slagrutan. Hans fru uppmuntrade honom så a han skulle få annat än betong a tänka på e.er pensionen. Några år senare står han uppe på en pyramid i Bosnien (betydligt äldre än pyramiderna i Egypten) och kan då känna av e kra.igt energiflöde från pyramidens topp och rakt ut i rymden. Han kunde känna av omfaningen av energipelaren och han kunde också känna av energiområden på en äng i närheten. 20 Bild: Jenny Lundin

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Robin Pettersson, Kennet Lindquist, Alice Svensson, Tony Johansson, Henrik Andersson, Markus Axelsson.

Robin Pettersson, Kennet Lindquist, Alice Svensson, Tony Johansson, Henrik Andersson, Markus Axelsson. Sammanträde med: RFSL Västmanland Datum och tid: Fredagen den 02 Maj, klockan 18.00 Plats: Brahegatan, Västerås Närvarande röstberättigade : Robin Pettersson, Kennet Lindquist, Alice Svensson, Tony Johansson,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Örgryte Schackklubb. Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015. Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan

Örgryte Schackklubb. Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015. Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan Sidan 1 av 7 1 Mötets öppnande Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015 Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan Ordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande

KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande Högstadiet - sömn h8-1 BILD 1 -Joel sover gott Är det någon som känner sig trött idag? Hur många har sovit dåligt i natt? Vet ni hur många timmars sömn ni behöver i

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket Efter semestern Hej Mikaela! Hej Joanna! Hur har du haft det på din semester? Vi har haft det jättebra! Var var ni nånstans? Vi var i Turkiet. Ja, just det, du berättade ju. Och du var lite orolig för

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad.

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad. MITT LIV MED SJ Min syster, som själv nästan aldrig reser med tåg, är upphovet till denna berättelse. Hon och andra som jag berättat för, har roats och oroats av mina upplevelser på mina många resor. Min

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet.

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet. Årsmötesprotokoll 2010-04-14 Plats och tid: Ronneby Brunn (lokal Balder), kl 19.00 20.15. 1 (2) Närvarande: 35 medlemmar. 1 Årsmötet öppnas Ordföranden Stig Hallberg hälsade välkommen och vände sig speciellt

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt.

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Tyresö Hundungdoms Nyhetsbrev ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Välkomna till Tyresö HU s Lussekupp! Vi kommer lördagen

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Grunder Medialitet !!!

Grunder Medialitet !!! Grunder Medialitet Välkommen Trevligt att du har valt att ladda ner detta övningshäfte. Innan man börjar att utveckla sin andliga sida, rekommenderar jag att man funderar lite på om du är redo för att

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet.

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet. Lägerbrev 2 Hej Det kommer bli ett toppen läger med mycket scouter vi blir ca 80 st när vi är som flest. På Vässarö kommer det vara nästan 2 000 scouter totalt under delar av den tid vi är där. Programmet

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 13 juni - måndag 2 juli

barnhemmet i muang mai onsdag 13 juni - måndag 2 juli barnhemmet i muang mai onsdag 13 juni - måndag 2 juli Vad gjorde ni på midsommar? Vi lekte och dansade runt årets vackraste midsommarstång, åt fantastisk lunch- och middagsbuffé och hade kareokee-disco

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform Kommunikationsplattform Alla bilder i de*a dokument är skissbilder och rä5gheterna är o7a begränsade. Använd all:d bilder från vår bildbank eller bilder som ni själva har tagit eller köpt rä*en :ll. Det

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Gillar du SAST? Ordförande har ordet

Gillar du SAST? Ordförande har ordet Kalender -02-05 SIG: Open Mic i Stockholm -02-19 Q1 Stockholm: How to improve software quality - DevOp och Continuous Integration/Development -04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för testledare samt årsmöte

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan FACIT Framstegstest a b c b a c b b 0 a Varifrån Hur Vad Hur Vilken Varför Hur Vad Hur 0 Vilken Vilket När Hur Var Vad kommer bor pluggar vaknar stiger dricker äter tränar tar 0 träffar fikar surfar lyssnar

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer