Innehåll. Observandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Observandum"

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars

2 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund och motiv 9 Styrelsens ansvarsförsäkran 9 Inbjudan till teckning 10 Teckningsvillkor och anvisningar 10 Beskrivning av bolaget 14 Styrelse, ledande befattningashavare, revisor 14 Vårt Team 16 Viktiga avtal med mera 17 Marknaden 19 Marknad, affärsmodell 19 Marknadsstrategi 20 Produktbeskrivning 21 Produktanalys SWOT 22 Intäkts- och resultatsprognos 23 Övrig information 24 Bolagsuppgifter 24 Bolagsordning 25 Aktieägare 26 Aktiekapitalets utvecklling 26 Marknadsplatsen NGM Nordic MTF 27 Räkenskaper 28 Historisk finansiell information 28 Årsrapport och historisk finansiell information i sammandrag 30 Revisorns granskningsberättelse 31 Observandum Detta dokument utgör ej ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument och dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Emissionen är undantagen från prospektskyldigheten enligt 2 kap 4 p 5 Lagen om handel med finansiella instrument. Prognoser i detta informationsmemorandum speglar hur Fortnox AB (publ) verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Fortnox AB (publ) möjligheter och risker. 2

3 Sammanfattning Sammanfattningen ska ses som en introduktion till detta Informationsmemorandum. Ett beslut att investera i Fortnox AB (publ) , Box 427, Växjö, ska grunda sig på en bedömning av Informationsmemorandumet i sin helhet. Bolagets aktie Fortnox AB (publ) aktie är listad på NGM Nordic MTF kortnamn FNOX MTF och har ISIN-kod SE Aktierna handlas i poster om aktier. NGM har tillstånd av Finansinspektionen att driva verksamhet som en alternativ, auktoriserad marknadsplats och står under inspektionens tillsyn. Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp: kronor Kurs: 0,80 kronor Antal aktier före nyemission: Antal emitterade aktier: Anmälningstid: 7 mars 2 april 2008 Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2008 är registrerad som aktieägare i Fortnox AB äger företräde att för tre (3) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Fortnox AB. Tidpunkter för ekonomisk information Räkenskapsperiod Januari mars April juni 2008 ej beslutat Juli september 2008 ej beslutat Oktober dec/ bokslut 2009 ej beslutat Emissionsrådgivare Leox AB, reg nr Sofierovägen Helsingborg Leox har bistått Fortnox AB (publ) vid upprättandet av detta Informationsmemorandum och vid genomförandet av denna nyemission. Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Om Bolaget Fortnox AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med hemvist och säte i Kronobergs län. Bolagets huvudkontor finns på Framtidsvägen 10 A i Växjö. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket Dess stiftare är Jan Älmeby och Rolf Dahlberg. Ägarandelar Bolaget har ett helägt engelskregistrerat dotterbolag, Scandinavian PC Systems Ltd som är vilande, samt ett helägt polskt dotterbolag, Fortnox Sp. Z o. o. Vidare äger Fortnox 51 procent i Four Divided by Six AB. Affärsidé Bolagets affärsidé innebär att erbjuda marknaden administrativa program som Bokföring, Fakturering, CRM Säljstöd med flera som kunderna når via internet. Kunderna kan nå sina program med lagrad data när som helst och från vilken PC eller Mac som helst i världen som är uppkopplad till internet. Kunderna abonnerar på tjänsten och betalar en låg månadsavgift. Bolaget erbjuder sina kunder en hög och ständigt uppdaterad säkerhet. Marknad Samtliga bolag, drygt , som är registrerade i Sverige har krav på bokföring. Marknaden för bokförings- och faktureringsprogram bedöms totalt uppgå till cirka 900 miljoner kronor per år. I beloppet inräknas försäljning av såväl konventionella som internetbaserade program och serviceavtal. Den målgrupp som Fortnox vänder sig till är mindre och medelstora företag som inte ställer krav på specialanpassningar av de administrativa programvarorna. Totalt sett handlar det om cirka företag, motsvarande cirka 70 procent av alla företag i Sverige. Fortnox uppskattning är att den svenska marknaden år 2010 är värd mer än 500 miljoner kronor. 3

4 Sammanfattning forts Marknadsstrategi Fortnox försäljning sker i stort sett på tre sätt: Direktförsäljning till slutkund som lägger order per telefon eller via Fortnox hemsida. Revisions- och redovisningsbyråer är viktiga samarbetspartners som sköter redovisningen åt sina klienter med Fortnox program. Individuell försäljning gentemot större kunder. Genom att lansera nya produkter till befintliga kunder och att introducera hela Fortnox koncept på nya marknader kommer antalet betalande kunder att öka mycket kraftigt de närmsta åren. Organisation Under 2007 har Bolaget expanderat och har nu 16 anställda i Fortnox AB. Utöver denna personal finns fem anställda i dotterbolaget Four Divided by Six AB samt tre i dotterbolaget Fortnox Sp. Z o. o i Polen. Risker En potentiell investerare i Fortnox AB (publ) bör vara medveten om att en investering i Fortnox är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Fortnox leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. I alla aktieinvesteringar finns risker. Det är således upp till var och en som avser att investera i denna emission att noggrant läsa och granska detta Informationsmemorandum. Särskild uppmärksamhet bör ägnas riskavsnittet med start på sidan 5. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Styrelse Gunnar Johansson, ordförande i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2006 Aktieinnehav: 0 Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor Jan Älmeby, grundare, VD samt ledamot i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 1993 Aktieinnehav: Civilingenjör Donald Sällqvist, ledamot i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2006 Aktieinnehav: Maskiningenjör, Företagsledarutbildning IFL Sigtuna och Lausanne Jens Collskog, suppleant i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2007 Aktieinnehav: Elingenjör Se även Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare Jan Älmeby VD Se Styrelse Jens Collskog Försäljningschef Suppleant i Fortnox AB (publ) se Styrelse Anställd i Fortnox AB (publ) sedan 2004 Aktieinnehav: Rickard Tuvesson Ekonomichef Anställd i Fortnox AB (publ) sedan 2006 Aktieinnehav: Civilekonom, Revisor Revisor Roger Bringhed Ordinarie revisor i Fortnox AB (publ) sedan 1993 Auktoriserad revisor vid Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB Medlem i FAR SRS 4

5 Riskfaktorer En potentiell investerare i Fortnox AB (publ) bör vara medveten om att en investering i Fortnox är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Fortnox leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Marknadskursen efter Erbjudandets genomförande kan även komma att skilja sig avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet. Kursen för aktier i mindre bolag är ofta volatil under en period efter Erbjudandet. Aktiemarknaden, och marknaden för småbolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller varit oproportionerliga mot, företagens redovisade resultat. Sådana kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat. Bolaget har försökt möta dessa risker genom en betydande ägarspridning med över aktieägare (före den nu pågående emissionen). Bolaget I alla aktieinvesteringar finns risker. Det är således upp till var och en som avser att investera i denna emission att noggrant läsa och granska detta Informationsmemorandum. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Här nedan listas några av de riskfaktorer som Fortnox AB (publ) står inför. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Tekniska risker Fortnox verksamhet är i hög grad beroende av internet. Bolagets tekniska infrastruktur och därmed också verksamheten är sårbar för skada eller avbrott orsakad av bland annat naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem eller fel i externa datanät, vilka ligger utanför Bolagets kontroll. Skulle sådana skador eller avbrott inträffa kan dessa komma att påverka verksamheten negativt. Eftersom Fortnox program finns på internet föreligger en risk för DDoS-attacker, det vill säga Distributed Denial of Service. Detta innebär att systemet översköljs av information i syfte att minska kundernas tillgänglighet till programmet. Bolaget uppdaterar sin säkerhet regelbundet för att minimera dessa risker, likväl kan bolagets program bli utsatta för olika försök att dekryptera den information som skickas. Säsongs- och konjunkturmässiga variationer Intäkterna i Fortnox verksamhet varierar endast i mindre utsträckning beroende på säsong eller konjunktur. Detta är ett resultat av abonnemangsförfarandet som ger relativt jämna intäkter under året. Uppskjuten skattefordran I Bolagets balansräkning finns en uppskjuten skattefordran avseende tidigare års skattemässiga underskott. Vid en ägarförändring som påverkar det bestämmande inflytandet över Bolaget kan denna post komma att belasta resultaträkningen negativt. Revisionsberättelser Revisionsberättelserna har historiskt avvikit från standardutformningen. Det beror på att Bolaget har befunnit sig i en utvecklingsfas som krävt mycket kapital. Detta har inneburit att Bolagets egna kapital varit förbrukat samt att likviditeten periodvis har varit ansträngd. Konkurrenter De konkurrenter som har konventionella, icke internetbaserade, lösningar kan komma att lansera lösningar som är internetbaserade. Deras förutsättningar påverkas bland annat av tillvägagångssätt för att flytta kunder från ett etablerat system till en tekniskt ny lösning. Branschen Alla leverantörer av lösningar för datorprogram för företagsadministration är utsatta för en ständig och snabb teknisk utveckling. Fortnox har för avsikt att ligga i spetsen för att snabbt fånga upp ny teknik. Nyckelpersoner och personal Inom Fortnox AB (publ) finns nyckelpersoner som är viktiga för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det ha en negativ inverkan på verksamheten. Fortnox är beroende av enskilda medarbetares kompetens. Grundarens och tillika verkställande direktörens kompetens har varit mycket viktig i den inledande fasen, men redan i dagsläget finns flera medarbetare som kan driva företaget vidare i samma anda. För övriga medarbetare finns kompetensen också spridd för att minska beroendet av enskilda medarbetares insatser. 5

6 Riskfaktorer forts Kapitalbehov Fortnox AB (publ) kan även framöver komma att behöva tillskott av kapital. Ytterligare ägarkapital kan komma att krävas för att Bolaget skall kunna utvecklas på bästa sätt. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa detta kapital. Listning Bolagets aktie är listad på NGM Nordic MTF. Fortnox AB (publ), med över aktieägare och eventuellt nytillkommande aktieägare i emissionen, har goda förutsättningar för handel i aktien. Men det är likväl inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Fortnox leder till en fortsatt aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Osäkerhet i marknadsbedömningar I detta Informationsmemorandum framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande Fortnox produkter och delmarknader. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de mål/förväntningar som beskrivs i detta Informationsmemorandum kommer att inträffa. Utlandsetableringar Bolaget har långt framskridna planer på utlandsetableringar. Etableringarna skall optimalt fungera så att moderbolaget alltid äger minst 51 procent av respektive etablerat bolags aktier i respektive land. Det finns alltid risker i externa partner i dotterbolag utomlands. Fortnox ledning måste hela tiden säkerställa planer, budget samt övrig utveckling i respektive land genom att ofta finnas på plats och kontrollera utvecklingen i respektive dotterbolag. Detta kan ta kritiska resurser från verksamheten i Sverige eftersom Bolagets resurser i form av ledningspersonal är begränsade. bli nödvändiga. Dessutom kan eventuella satsningar i utlandet få skjutas på framtiden. Dessa faktorer påverkar med största sannolikhet Koncernens utveckling negativt. Särskilt om dotterbolaget Fortnox Sp. Z o. o Nytt land och regelverk Det polska helägda dotterbolaget står särskilt inför en rad risker. Ett nytt land och ett nytt regelverk för företag och en ny redovisningsslagstiftning kan innebära både kostnadsökningar samt betydande ökning av den planerade tidsåtgången för anpassning och lansering. Moderbolaget minskar riskexponeringen genom att anställa och/eller hyra in lokala experter. Marknadsrisk Nya produkter och ny teknisk plattform innebär alltid en risk att kunderna inte accepterar konceptet inom planerad tid. Det finns ingen garanti för att Fortnox Sp. Z o. o lyckas i sin marknadssatsning. Teknisk risk Det finns en betydande risk att infrastrukturen för internet inte håller den förväntade nivån. I så fall kan detta inverka negativt på den planerade marknadssatsningen. Kapitalbehov Det finns ingen garanti för att beslutad kostnadsram för den polska satsningen kan hållas. Om så inte sker kan kapitalbehovet från moderbolaget öka kraftigt. Om moderbolaget inte kan eller vill tillskjuta erforderligt kapital riskerar satsningen att försenas eller i värsta fall gå om intet. Rörelsekapital Bolaget har idag inte erforderligt rörelsekapital för att driva pågående verksamhet i samma omfattning under 12 månader framåt. Styrelsen avser att lösa den bristande likviditeten genom den nu pågående företrädesemissionen. Om nyemissionen inte blir fulltecknad kan betydande neddragningar av framförallt vidare- och nyutveckling samt planerade marknadsföringsinsatser 6

7 Bolaget och emissionen VD har ordet Bäste Aktieägare och Investerare, Fortnox är nu Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administrativa programvaror. Produkterna ligger alla i teknikens framkant. Ibland kallas den här tekniken SaaS Software as a Service, och förutspås att näst intill explodera i användning de närmaste åren. Fortnox har en stark tillväxt och den är dessutom ökande. Potentialen är mycket stor och marknaden för internetbaserade program kommer att växa kraftigt under flera år framåt både i Sverige och i andra länder. Styrelsen bedömer att företaget har stora möjligheter att kunna etablera sig i flera andra länder utöver den etablering som påbörjades i Polen under Grundstrukturen i programmen medger att lokala anpassningar med rimliga insatser kan genomföras i de program där det krävs. Under 2007 har kontakter etablerats med lämpliga företag och personer som kan medverka till att starta verksamheter i flera andra länder, främst Storbritannien, Tyskland, Spanien och Finland. Denna expansion kräver dock utökade resurser för att kunna genomföras. Därför genomför nu Fortnox en publik företrädesemission som presenteras i detta Informationsmemorandum. Med ett utvecklingsteam inom koncernen om drygt tio man och med ett par inhyrda externa experter förfinas befintliga produkter hela tiden och nya produkter tas fram. Produktbredden är nu stor och senaste produkten, Webbshop, är redan på väg att bli en succé, inte minst för att den helt kan integreras med bokförings- och CRM-säljstödsprogrammen. Med Fortnox internetbaserade programvaror arbetar kunderna effektivare och sparar på så sätt pengar. Arbetet med revisor och redovisningskonsult blir smartare och ger en snabbare information om läget i företaget. Kunder abonnerar på programtjänsterna för ett lågt pris per månad. En bra affär för kunden, men också en bra affär för oss, då vi kommer att ha en ständigt ökande abonnentstock som genererar en hög vinst när antalet abonnenter är tillräckligt stort. En klassisk vinn-vinn-situation! Samtidigt som konceptet ger stor lönsamhet är tröskeln för att komma in i affärsmodellen hög. Bolaget har under ett par år lagt ner många miljoner kronor på utvecklingsarbetet. Men nu har vi många mycket bra och moderna produkter som ska hjälpa oss att skörda stora framgångar. Marknadspotentialen i Sverige är stor med över företag som möjliga användare. I de länder utomlands som vi satsar på är potentialen givetvis mångfalt större. Det är min förhoppning att ni som redan är aktieägare även fortsättningsvis vill stötta oss och att nya investerare tar chansen att hänga med på en spännande resa. Tåget är redan i rörelse och vi accelererar för fullt. Jan Älmeby, VD 7

8 Bolaget och emissionen forts Historik Bolaget bildades redan Under de tio första verksamhetsåren hade Bolaget endast en mindre verksamhet i form av begränsade konsultuppdrag. Grundaren Jan Älmeby var under nämnda tid även VD för Scandinavian PC Systems. År 2003 påbörjade Bolaget sin nuvarande verksamhet och utvecklingen startades av de programvaror som utgör själva kärnan i Bolagets verksamhet. Expansionen har skett i en ökande takt allteftersom nya kunder har tillkommit och nya program har lanserats. För att finansiera verksamheten initialt har huvudägaren bistått med kapital. Allteftersom kapitalbehovet har ökat har en breddning av ägandet gjorts i flera omgångar. Under våren 2007 genomfördes en större nyemission och breddning av ägandet som ett led i Bolagets listning på NGM Nordic MTF. Denna emission övertecknades kraftigt. Emissionslikviden har i huvudsak använts för att marknadsföra Bolagets produkter. Vidare presenteras nedan ett axplock av de större marknadsframgångar och investeringar som är gjorda under år Ett dotterbolag har bildats i Polen, Fortnox Sp. Z o. o Investerat cirka kronor i samarbetspartnern Ralip AB Bildat dotterbolaget Four Divided by Six AB som ska utveckla program/moduler på uppdrag av Fortnox AB Lanserat CRM Säljstöd i Polen Fler än 700 byråpartners i kundstocken från stora som BDO och Horwath till små en- och fåmansbyråer Fortsatt förtroende från Växjö Universitet som använder Fortnox Bokföring i sin ekonomiutbildning Electrolux Laundry Systems har valt Fortnox CRM Säljstöd som verktyg för att erbjuda säljorganisationerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland tillgång till dagsaktuell kundinformation Lansering i december av Fortnox Tidredovisning, som utvecklats av dotterbolaget Four Divided by Six AB Lansering av Fortnox Webbshop, som utvecklats av dotterbolaget Four Divided by Six AB, leveransstart våren 2008 Fortnox fick i december en genombrottsorder på den finska marknaden genom att Folkhälsans Förbund har valt Fortnox som leverantör av bokföringsprogram till sina drygt 100 landskaps- och lokalföreningar i Svenskfinland Slutförhandlingar om flera nya kontrakt i Finland pågår 2008 är 4:e året i rad som Odd Fellow väljer Fortnox Bokföring för sina 327 loger Under 2007 har Bolaget expanderat från 9 till 16 anställda. Utöver denna personal finns fem anställda i dotterbolaget Four Divided by Six AB samt tre i det polska dotterbolaget Fortnox Sp. Z o. o. 8

9 Bolaget och emissionen forts Bakgrund och motiv Fortnox AB (publ) har utvecklat en palett av administrativa program avsedda för det mindre och medelstora företaget. Utvecklingen av nya program pågår ständigt och under 2008 kommer både programvaran Webbshop och Lön att ha lanserats. För att ytterligare kunna attrahera professionella användare att bli byråpartners sker en konstant vidare utveckling. Den senaste framgången inom denna sektor var tecknande av avtal med Horwath Sverige (februari 2008), som ingår i en av världens största revisionsorganisationer. Avtalet innebär att Horwath kan använda Fortnox internetbaserade program för alla sina kunders administration. Under 2007 har kontakter etablerats med lämpliga företag och personer som kan medverka till att starta verksamheter i flera andra länder, främst Storbritannien, Tyskland, Spanien och Finland. Denna expansion kräver dock utökade resurser för att kunna genomföras. För att möta upp behovet hos internationella kunder genom landspecifika programvaror och marknadsnärvaro i olika länder samt behålla marknadsförings- och utvecklingstakten har styrelsen för Fortnox beslutat att genomföra den nu presenterade nyemissionen om drygt 9 miljoner kronor. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Om uppsatt emissionskapital inte erhålles fullt ut blir expansionstakten i motsvarande grad lägre. Styrelsens ansvarsförsäkran Styrelsen för Fortnox AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta Informationsmemorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Informationsmemorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Växjö den 22 februari 2008 Gunnar Johansson Jan Älmeby Donald Sällqvist Ordförande Ledamot, VD Ledamot Jens Collskog Suppleant Viktig information Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav än vad som följer svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger således ej rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, Japan, Israel eller USA, eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. 9

10 Bolaget och emissionen forts Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox AB (publ) Styrelsen i Fortnox AB (publ), (Fortnox), , inbjuder härmed, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 7 februari 2007 till att teckna aktier i en nyemission av högst elvamiljonertrehundrasextioentusentvåhundra ( ) aktier i Fortnox, innebärande ett kapitaltillskott om högst niomiljoneråttioåttatusenniohundrasextio ( ) kronor. Nyemissionen är publik och genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsvillkor och anvisningar Styrelsen i Fortnox AB beslutade den 22 februari 2008, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande av den 7 februari 2007, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2008 är registrerad som aktieägare i Fortnox AB äger företrädesrätt att för tre (3) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Fortnox AB. Teckningsrätter Aktieägare i Fortnox AB erhåller en (1) teckningsrätt för varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Fortnox AB. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är den 4 mars Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 28 februari Aktierna i Fortnox AB kommer att listas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 29 februari Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 7 mars 2008 till och med den 2 april Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Styrelsen i Fortnox AB förbehåller sig rätten att förlänga den tidsperiod under vilken teckning kan ske. Teckningskurs De nya aktierna i Fortnox AB emitteras till en kurs om 0,80 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter vid NGM Nordic MTF äger rum under perioden 7 mars 28 mars Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller förvaltare, med erforderligt tillstånd, för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att avföras från VP-kontot. Obs! För att förhindra att du förlorar värdet på dina teckningsrätter måste du antingen utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i Fortnox AB senast den 2 april 2008 eller sälja teckningsrätterna senast den 28 mars Information från VPC till direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag var registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och Informationsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav av aktier i Fortnox AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller Informationsmemorandum och särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall dock ske i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln. 10

11 Bolaget och emissionen forts Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 2 april Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denna tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom nyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast kl Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Telefon: Teckning utan stöd av företrädesrätt I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter varvid tilldelning skall ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, om detta inte är möjligt, genom lottning, i andra hand, till annan som tecknat aktier i emissionen varvid fördelning skall ske i förhållande till det antal aktier som respektive tecknare tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga mellan den 7 mars och 2 april Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast 2 april Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan, dock senast den 14 april. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser ej bosatta i USA, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland och Australien) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest Emittentservice på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. 11

12 Bolaget och emissionen forts Betald tecknad aktie (BTA) och leverans av aktier Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av april Därefter kommer BTA att bokas om till aktier utan avisering från VPC. Detta beräknas ske i slutet av april För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Handel i BTA Handel i BTA kommer att ske på NGM Nordic MTF från den 7 mars 2008 till och med att emissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av april Listning Aktierna i Fortnox AB är listade på NGM Nordic MTF och handlas under kortnamnet FNOX MTF och har ISIN-kod SE Aktierna handlas i poster om aktier. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 16 april 2008 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Vision Fortnox vision är att alla ska få tillgång till det enkla och gränslösa kontoret. 12

13 13

14 Beskrivning av bolaget Styrelse Gunnar Johansson Född 1936 Ordförande i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2006 Aktieinnehav: 0 Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor Övriga uppdrag: Anställd i och medlem av ledningsgruppen i AB Persson Invest sedan 1973 Övriga styrelseuppdrag Ordförande: AB Persson Invest Ledamot: FPG Media AB Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot: Artic Medica AB JTL Mobile Computers AB Träinova AB Donald Sällqvist Född 1945 Ledamot i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2006 Aktieinnehav: Maskiningenjör, företagsledarutbildning IFL Sigtuna och Lausanne Övriga styrelseuppdrag: Ordförande och delägare Din Miljö AB och Vizooma AB Ledamot: Garpco AB Tidigare styrelseuppdrag: Vice VD och marknadschef tillika delägare i Deve Schindler AB (publ) Jan Älmeby Född 1936 Grundare, VD samt ledamot i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 1993 Aktieinnehav: Civilingenjör Övriga styrelseuppdrag: Ordförande: Computer Innovation i Växjö AB, Four Divided by Six AB Ledamot: Fortnox Sp. Z o. o, Polen, Scandinavian PC Systems Ltd, Storbritannien Tidigare uppdrag: Grundare av Scandinavian PC Systems och dess VD under åren Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande: JLT Mobile Computers PCQT AB Ledamot: Scandinavian PC Systems AB PC-Systemer i Norge 14

15 Beskrivning av bolaget forts Ledande befattningshavare Jan Älmeby VD Se Styrelse Jens Collskog Försäljningschef Se Styrelse Jens Collskog Född 1967 Suppleant i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2007 Aktieinnehav: Elingenjör Övriga styrelseuppdrag: Suppleant: Four Divided by Six AB Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jicox AB Tidigare ledningsuppdrag: Försäljningschef, utbildningschef samt eftermarknadschef på SPCS (numera Visma SPCS) samt därtill ansvarig för det helägda dotterbolaget Scandinavian PC Products AB Egen företagsverksamhet genom det helägda bolaget Jicox AB Rickard Tuvesson Född 1977 Ekonomichef Anställd i Fortnox AB (publ) sedan 2006 Aktieinnehav: Civilekonom, revisor Styrelseuppdrag: Ledamot: Four Divided by Six AB Tidigare ledningsuppdrag: Ekonomichef och medlem av ledningsgruppen i Jämtland Medical Center AB Revisor Roger Bringhed Född 1949 Ordinarie revisor i Fortnox AB (publ) sedan 1993 Auktoriserad revisor vid Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB Medlem i FAR SRS 15

16 Beskrivning av bolaget forts Vårt Team Bilden ovan visar koncernens administration i Växjö, till höger syns delar av vårt polska team och nedan har våra utvecklingsresurser samlats. 16

17 Beskrivning av bolaget forts Viktiga avtal med mera Övrig information Fortnox AB (publ), med organisationsnummer , registrerades den 30 juni 1993 hos Bolagsverket. Bolaget har sitt säte i Växjö, Kronobergs län. Associationsformen är publikt aktiebolag, vilket regleras i aktiebolagslagen. Bolagets aktiekapital uppgår till kronor och antalet aktier till Aktiernas kvotvärde uppgår sålunda till 0,02 kronor. Bolaget har två helägda dotterbolag, nämligen dels Scandinavian PC Systems Ltd (Storbritannien), dels Fortnox Sp. Z o. o (Polen). Bolaget har vidare ett delägt (51procent) dotterbolag, Four Divided by Six AB. Resterande andel av Four Divided by Six AB ägs enligt ett aktieägaravtal av Aengeln Englund, Mikael Axelsson och Magnus Larsson. Aengeln Englund, Mikael Axelsson och Magnus Larsson är anställda i nyssnämnt dotterbolag. Kontoförande institut Bolaget är anslutet till VPC och Bolagets aktier kontoförs sålunda av VPC AB. Styrelsens arbetsformer Fortnox styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inkluderat instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och VD samt firmateckning och attestordning. Ingen av styrelseledamöternas privata intressen står i strid med Bolagets intressen. Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas på alla bolag på Stockholmsbörsen som har ett marknadsvärde överstigande tre miljarder kronor. Fortnox är sålunda inte skyldigt att tillämpa koden. Styrelsearvode Styrelsearvode utgår enligt bolagsstämmans beslut. För tiden fram till årsstämman 2008 utgår inte något styrelsearvode. Ersättningar till VD och andra ledande befattningshavare Under 2007 uppbar VD en symbolisk lön om nio (9) kronor. Övriga ledande befattningshavare har marknadsmässiga villkor. Inga avgångsvederlag utgår. VD har sex (6) månaders uppsägningstid. Konkurser och likvidationer Styrelseledamoten Gunnar Johansson var styrelseledamot i Nya Artic Deli AB som har försatts i konkurs. Konkursen avslutades den 17 december Styrelseledamoten Donald Sällqvist var styrelseledamot i Oves Motor AB som försattes i konkurs den 11 oktober Utöver detta har ingen person i styrelsen/ ledningsgruppen varit ledamot eller suppleant i en styrelse för ett bolag som försatts i konkurs eller trätt i likvidation. Uppgift om dom i bedrägerirelaterat mål Ingen av styrelseledamöterna eller personer i Bolagets ledning är dömda i bedrägerirelaterade mål. Avtal med Four Divided by Six AB Bolaget har ett antal uppdragsavtal med det delägda dotterbolaget Four Divided by Six AB. I flera av avtalen ges dotterbolaget rätt till royalty. Bolaget har den 30 september 2007 tecknat aktieägaravtal med Aengeln Englund, Mikael Axelsson och Magnus Larsson avseende Four Divided by Six AB. I avtalet anges att parterna är ense om att alla i Four Divided by Six AB uppkomna immateriella rättigheter, skall tillkomma Fortnox. Allmänna villkor Bolaget tillämpar i relation till sina kunder ett så kallat Användaravtal. Avtalet innehåller sedvanliga bestämmelser. Transaktioner med närstående Bolaget har den 30 juni 2007 av Jens Collskog, försäljningschef hos Fortnox, förvärvat samtliga aktier i Four Divided by Six AB (tidigare Jicox AB med annan verksamhet). Förvärvsavtalet är tecknat på sedvanliga villkor. I övrigt har ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller Bolagets revisor direkt eller indirekt haft någon delaktighet i affärstransaktion genomförd av Bolaget som är ovanlig till sin karaktär eller sina villkor. Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget. Miljö Fortnox bedriver inte tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Tvister Fortnox är inte part i tvist, rättegång eller skiljeförfa- 17

18 rande eller annan rättslig sak. Det föreligger heller inte några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande. Revisorns påpekande I revisionsberättelsen för räkenskapsåren 2005 och 2006, erinrar revisorn om att Bolaget vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret underlåtit att i rätt tid betala skatter och avgifter. Försummelserna har dock inte föranlett någon skada för Bolaget, utöver dröjsmålsräntor. Patent, licenser och varumärken Varumärket Fortnox är under registrering i EU. Varumärket är registrerat i Norge. Beträffande eventuella upphovsrätter kan föreligga ersättningsanspråk från anställda, se ovan under rubriken Avtal med Four Divided by Six AB. Det konsultbolag som anpassar Fortnox existerande mjukvara till polska förhållanden, har till Fortnox den 22 oktober 2007 överlåtit samtliga rättigheter till mjukvaran. Aktieägaravtal Inga aktieägaravtal avseende Bolaget föreligger såvitt är känt för Bolaget. 18

19 Marknaden Marknad, affärsmodell Marknaden Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag. I Sverige finns drygt registrerade företag (SCB:s företagsregister). Av dessa företag är cirka 57 procent registrerade som enskild firma och cirka 28 procent som aktiebolag. Samtliga bolag som är registrerade i Sverige har krav på bokföring. Marknaden för bokförings- och faktureringsprogram bedöms totalt uppgå till cirka 900 miljoner kronor per år. I beloppet inräknas försäljning av såväl konventionella som internetbaserade program och serviceavtal. Den målgrupp som Fortnox vänder sig till är mindre och medelstora företag som inte ställer krav på specialanpassningar av de administrativa programvarorna. Totalt sett handlar det om cirka företag, motsvarande cirka 70 procent av alla företag i Sverige. Eftersom de internetbaserade programmen för bokföring, fakturering etc. ännu utgör en mycket liten del av totalmarknaden finns det i dagsläget ingen riktigt bra prognos för hur stor internetmarknaden kan komma att bli på kortare eller lite längre sikt. Undersökningar som gjorts av bland andra Gartner, visar en mycket stark tillväxt och att den totala marknaden för samtliga typer av internetbaserade program kan vara värd mer än 10 miljarder dollar år Fortnox uppskattning är att den svenska marknaden år 2010 är värd mer än 500 miljoner kronor. Antalet användare av Fortnox program ökar också snabbt, vilket speglar den allmänna utbredningen av internet till alltmer affärskritiska sammanhang. Bidragande till denna utveckling är den ökade bandbredden och inte minst viktigt, den ökade säkerhet som idag byggts upp för hantering av betalningar och överföring av kritisk information via nätet. Affärsmodell Fortnox samtliga program finns på servrar inom landet. Kunderna abonnerar på programmen genom en låg månadskostnad. Support ingår i priset. Fortnox gör också daglig säkerhetskopiering och tillser att kunden får de uppgraderingar som görs med programmen med jämna mellanrum. Abonnemangsmodellen innebär en långvarig relation mellan kunden och Fortnox där båda parter är vinnare. Kunden får en stor trygghet och vet sina IT-kostnader med stor säkerhet. Fortnox får en regelbunden och förutsägbar intäkt med förutsägbara kostnader. Att få en ny kund innebär en stor kostnad för Fortnox relativt den månadsersättning som kunden betalar, men sedan ger kunden ett högt bidrag. Fortnox håller kvalificerad programvara till lågt pris och får en mycket hög lönsamhet när kundvolymerna ökar. Konkurrenter De största konkurrenterna i Sverige beträffande bokförings- och faktureringsprogram är idag Visma och Hogia. Tillsammans har dessa bolag uppskattningsvis 70 procent av marknaden. Båda företagen arbetar med konventionella lösningar, det vill säga de är inte internetbaserade. Distribution av program och uppgraderingar sker således med utskick av CD-skivor och tryckt material. Vissa tilläggsfunktioner för internet kan finnas, men programmen ligger på användarens egen dator och därmed saknas den flexibilitet som finns i Fortnox program. De viktigaste aktörerna i Sverige med internetbaserade lösningar är norska 24sevenoffice, danska E- conomics International och Swedbank. 24sevenoffice har viss verksamhet i Sverige, men man har den huvudsakliga verksamheten i Norge. E-conomics har sin huvudsakliga verksamhet i Danmark, men har etablerat sig i Sverige genom ett helägt dotterbolag. Swedbank erbjuder ett internetbaserat bokföringsprogram för sina företagskunder. Bolaget utnyttjar då kontohändelserna på företagets bankkonto för att bygga upp företagets bokföring. Största nackdelen för kunden är att man blir bunden till banken vilket givetvis är en fördel för Swedbank. Konkurrenter som idag har konventionella, icke internetbaserade programpaket kan komma att lansera lösningar som är internetbaserade. De står då inför det problem som uppstår då man ska flytta kunder från ett inarbetat och etablerat system till en helt ny tekniskt lösning. 19

20 Marknaden forts Branschen Leverantörer av datorprogram för företagsadministration är ständigt utsatta för en snabb teknisk utveckling. Steget att gå från DOS-anpassade program till Windows var stort för 15 år sedan. Ett lika stort steg ser vi nu i och med övergången till internetbaserade program. Fortnox ligger idag i framkanten av den nya SaaS-tekniken Software as a Service och har som mål att behålla sin tätposition. En stor fördel för kunderna är att uppgraderingar och teknikutveckling uppdateras vanligtvis utanför kontorstid för samtliga användare. Detta är möjligt då programmen finns på Fortnox servrar. Enkelt och smidigt för kunden och det ger Bolaget ytterligare en stor konkurrensfördel gentemot uppgraderingar som skickas per post. Marknadsstrategi Fortnox försäljning sker i stort sett på tre sätt: Direktförsäljning till slutkund som lägger order per telefon eller via Fortnox hemsida. Ungefär hälften av de nya kunderna får företaget genom rekommendation av gamla kunder Revisions- och redovisningsbyråer är viktiga samarbetspartners som sköter redovisningen åt sina klienter med Fortnox program. För närvarande finns cirka 200 byråer med sammanlagt cirka 700 konsulter som använder Fortnox program. Samarbetet med dessa genererar merförsäljning till mindre och medelstora företag Individuell försäljning gentemot större kunder. I många fall kan demonstrationer ske on-line med kunden 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Stockholm. Corporate. Finance

Stockholm. Corporate. Finance Information om nyemission i Fortnox INTernational AB (publ) Det här är ett kort utdrag ur prospektet. Observera att varje beslut om att investera i Fortnox International AB skall baseras på en bedömning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) Aktieägarna i Scandinavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep 2016. Teckningstid

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande Undersökning

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Fortnox AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010

Fortnox AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Fortnox AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Delårsrapport Q2 Januari - juni 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Andra kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående år) >> Fortsatt stark

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2008 >> Omsättningsökning med 124 % jämfört med föregående år >> Omsättningen uppgick till 8220 (3666) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i

Inbjudan att teckna aktier i Inbjudan att teckna aktier i - Säker läkemedelshantering i vården och i hemmet - Medirätt AB (publ) 556762-3391 VD har ordet Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit igång och

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Medicinsk kylning av hjärnan

Medicinsk kylning av hjärnan Inbjudan till teckning av aktier i BrainCool AB Nyemission inför notering på AktieTorget Medicinsk kylning av hjärnan BrainCool AB, 556813-5957, delades under 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden Phone Fax E-mail Web +46(0)8 631 91 80 +46(0)8 501 09 548 info@deflamo.se www.deflamo.se Bakgrund Ett kilo flamskyddsmedel per invånare och år används i Europa idag. Dessa medel behövs för att uppfylla

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer