Innehåll. Observandum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Observandum"

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars

2 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund och motiv 9 Styrelsens ansvarsförsäkran 9 Inbjudan till teckning 10 Teckningsvillkor och anvisningar 10 Beskrivning av bolaget 14 Styrelse, ledande befattningashavare, revisor 14 Vårt Team 16 Viktiga avtal med mera 17 Marknaden 19 Marknad, affärsmodell 19 Marknadsstrategi 20 Produktbeskrivning 21 Produktanalys SWOT 22 Intäkts- och resultatsprognos 23 Övrig information 24 Bolagsuppgifter 24 Bolagsordning 25 Aktieägare 26 Aktiekapitalets utvecklling 26 Marknadsplatsen NGM Nordic MTF 27 Räkenskaper 28 Historisk finansiell information 28 Årsrapport och historisk finansiell information i sammandrag 30 Revisorns granskningsberättelse 31 Observandum Detta dokument utgör ej ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument och dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Emissionen är undantagen från prospektskyldigheten enligt 2 kap 4 p 5 Lagen om handel med finansiella instrument. Prognoser i detta informationsmemorandum speglar hur Fortnox AB (publ) verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Fortnox AB (publ) möjligheter och risker. 2

3 Sammanfattning Sammanfattningen ska ses som en introduktion till detta Informationsmemorandum. Ett beslut att investera i Fortnox AB (publ) , Box 427, Växjö, ska grunda sig på en bedömning av Informationsmemorandumet i sin helhet. Bolagets aktie Fortnox AB (publ) aktie är listad på NGM Nordic MTF kortnamn FNOX MTF och har ISIN-kod SE Aktierna handlas i poster om aktier. NGM har tillstånd av Finansinspektionen att driva verksamhet som en alternativ, auktoriserad marknadsplats och står under inspektionens tillsyn. Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp: kronor Kurs: 0,80 kronor Antal aktier före nyemission: Antal emitterade aktier: Anmälningstid: 7 mars 2 april 2008 Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2008 är registrerad som aktieägare i Fortnox AB äger företräde att för tre (3) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Fortnox AB. Tidpunkter för ekonomisk information Räkenskapsperiod Januari mars April juni 2008 ej beslutat Juli september 2008 ej beslutat Oktober dec/ bokslut 2009 ej beslutat Emissionsrådgivare Leox AB, reg nr Sofierovägen Helsingborg Leox har bistått Fortnox AB (publ) vid upprättandet av detta Informationsmemorandum och vid genomförandet av denna nyemission. Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Om Bolaget Fortnox AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med hemvist och säte i Kronobergs län. Bolagets huvudkontor finns på Framtidsvägen 10 A i Växjö. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket Dess stiftare är Jan Älmeby och Rolf Dahlberg. Ägarandelar Bolaget har ett helägt engelskregistrerat dotterbolag, Scandinavian PC Systems Ltd som är vilande, samt ett helägt polskt dotterbolag, Fortnox Sp. Z o. o. Vidare äger Fortnox 51 procent i Four Divided by Six AB. Affärsidé Bolagets affärsidé innebär att erbjuda marknaden administrativa program som Bokföring, Fakturering, CRM Säljstöd med flera som kunderna når via internet. Kunderna kan nå sina program med lagrad data när som helst och från vilken PC eller Mac som helst i världen som är uppkopplad till internet. Kunderna abonnerar på tjänsten och betalar en låg månadsavgift. Bolaget erbjuder sina kunder en hög och ständigt uppdaterad säkerhet. Marknad Samtliga bolag, drygt , som är registrerade i Sverige har krav på bokföring. Marknaden för bokförings- och faktureringsprogram bedöms totalt uppgå till cirka 900 miljoner kronor per år. I beloppet inräknas försäljning av såväl konventionella som internetbaserade program och serviceavtal. Den målgrupp som Fortnox vänder sig till är mindre och medelstora företag som inte ställer krav på specialanpassningar av de administrativa programvarorna. Totalt sett handlar det om cirka företag, motsvarande cirka 70 procent av alla företag i Sverige. Fortnox uppskattning är att den svenska marknaden år 2010 är värd mer än 500 miljoner kronor. 3

4 Sammanfattning forts Marknadsstrategi Fortnox försäljning sker i stort sett på tre sätt: Direktförsäljning till slutkund som lägger order per telefon eller via Fortnox hemsida. Revisions- och redovisningsbyråer är viktiga samarbetspartners som sköter redovisningen åt sina klienter med Fortnox program. Individuell försäljning gentemot större kunder. Genom att lansera nya produkter till befintliga kunder och att introducera hela Fortnox koncept på nya marknader kommer antalet betalande kunder att öka mycket kraftigt de närmsta åren. Organisation Under 2007 har Bolaget expanderat och har nu 16 anställda i Fortnox AB. Utöver denna personal finns fem anställda i dotterbolaget Four Divided by Six AB samt tre i dotterbolaget Fortnox Sp. Z o. o i Polen. Risker En potentiell investerare i Fortnox AB (publ) bör vara medveten om att en investering i Fortnox är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Fortnox leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. I alla aktieinvesteringar finns risker. Det är således upp till var och en som avser att investera i denna emission att noggrant läsa och granska detta Informationsmemorandum. Särskild uppmärksamhet bör ägnas riskavsnittet med start på sidan 5. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Styrelse Gunnar Johansson, ordförande i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2006 Aktieinnehav: 0 Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor Jan Älmeby, grundare, VD samt ledamot i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 1993 Aktieinnehav: Civilingenjör Donald Sällqvist, ledamot i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2006 Aktieinnehav: Maskiningenjör, Företagsledarutbildning IFL Sigtuna och Lausanne Jens Collskog, suppleant i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2007 Aktieinnehav: Elingenjör Se även Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare Jan Älmeby VD Se Styrelse Jens Collskog Försäljningschef Suppleant i Fortnox AB (publ) se Styrelse Anställd i Fortnox AB (publ) sedan 2004 Aktieinnehav: Rickard Tuvesson Ekonomichef Anställd i Fortnox AB (publ) sedan 2006 Aktieinnehav: Civilekonom, Revisor Revisor Roger Bringhed Ordinarie revisor i Fortnox AB (publ) sedan 1993 Auktoriserad revisor vid Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB Medlem i FAR SRS 4

5 Riskfaktorer En potentiell investerare i Fortnox AB (publ) bör vara medveten om att en investering i Fortnox är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Fortnox leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Marknadskursen efter Erbjudandets genomförande kan även komma att skilja sig avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet. Kursen för aktier i mindre bolag är ofta volatil under en period efter Erbjudandet. Aktiemarknaden, och marknaden för småbolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller varit oproportionerliga mot, företagens redovisade resultat. Sådana kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat. Bolaget har försökt möta dessa risker genom en betydande ägarspridning med över aktieägare (före den nu pågående emissionen). Bolaget I alla aktieinvesteringar finns risker. Det är således upp till var och en som avser att investera i denna emission att noggrant läsa och granska detta Informationsmemorandum. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Här nedan listas några av de riskfaktorer som Fortnox AB (publ) står inför. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Tekniska risker Fortnox verksamhet är i hög grad beroende av internet. Bolagets tekniska infrastruktur och därmed också verksamheten är sårbar för skada eller avbrott orsakad av bland annat naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem eller fel i externa datanät, vilka ligger utanför Bolagets kontroll. Skulle sådana skador eller avbrott inträffa kan dessa komma att påverka verksamheten negativt. Eftersom Fortnox program finns på internet föreligger en risk för DDoS-attacker, det vill säga Distributed Denial of Service. Detta innebär att systemet översköljs av information i syfte att minska kundernas tillgänglighet till programmet. Bolaget uppdaterar sin säkerhet regelbundet för att minimera dessa risker, likväl kan bolagets program bli utsatta för olika försök att dekryptera den information som skickas. Säsongs- och konjunkturmässiga variationer Intäkterna i Fortnox verksamhet varierar endast i mindre utsträckning beroende på säsong eller konjunktur. Detta är ett resultat av abonnemangsförfarandet som ger relativt jämna intäkter under året. Uppskjuten skattefordran I Bolagets balansräkning finns en uppskjuten skattefordran avseende tidigare års skattemässiga underskott. Vid en ägarförändring som påverkar det bestämmande inflytandet över Bolaget kan denna post komma att belasta resultaträkningen negativt. Revisionsberättelser Revisionsberättelserna har historiskt avvikit från standardutformningen. Det beror på att Bolaget har befunnit sig i en utvecklingsfas som krävt mycket kapital. Detta har inneburit att Bolagets egna kapital varit förbrukat samt att likviditeten periodvis har varit ansträngd. Konkurrenter De konkurrenter som har konventionella, icke internetbaserade, lösningar kan komma att lansera lösningar som är internetbaserade. Deras förutsättningar påverkas bland annat av tillvägagångssätt för att flytta kunder från ett etablerat system till en tekniskt ny lösning. Branschen Alla leverantörer av lösningar för datorprogram för företagsadministration är utsatta för en ständig och snabb teknisk utveckling. Fortnox har för avsikt att ligga i spetsen för att snabbt fånga upp ny teknik. Nyckelpersoner och personal Inom Fortnox AB (publ) finns nyckelpersoner som är viktiga för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det ha en negativ inverkan på verksamheten. Fortnox är beroende av enskilda medarbetares kompetens. Grundarens och tillika verkställande direktörens kompetens har varit mycket viktig i den inledande fasen, men redan i dagsläget finns flera medarbetare som kan driva företaget vidare i samma anda. För övriga medarbetare finns kompetensen också spridd för att minska beroendet av enskilda medarbetares insatser. 5

6 Riskfaktorer forts Kapitalbehov Fortnox AB (publ) kan även framöver komma att behöva tillskott av kapital. Ytterligare ägarkapital kan komma att krävas för att Bolaget skall kunna utvecklas på bästa sätt. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa detta kapital. Listning Bolagets aktie är listad på NGM Nordic MTF. Fortnox AB (publ), med över aktieägare och eventuellt nytillkommande aktieägare i emissionen, har goda förutsättningar för handel i aktien. Men det är likväl inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Fortnox leder till en fortsatt aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Osäkerhet i marknadsbedömningar I detta Informationsmemorandum framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande Fortnox produkter och delmarknader. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de mål/förväntningar som beskrivs i detta Informationsmemorandum kommer att inträffa. Utlandsetableringar Bolaget har långt framskridna planer på utlandsetableringar. Etableringarna skall optimalt fungera så att moderbolaget alltid äger minst 51 procent av respektive etablerat bolags aktier i respektive land. Det finns alltid risker i externa partner i dotterbolag utomlands. Fortnox ledning måste hela tiden säkerställa planer, budget samt övrig utveckling i respektive land genom att ofta finnas på plats och kontrollera utvecklingen i respektive dotterbolag. Detta kan ta kritiska resurser från verksamheten i Sverige eftersom Bolagets resurser i form av ledningspersonal är begränsade. bli nödvändiga. Dessutom kan eventuella satsningar i utlandet få skjutas på framtiden. Dessa faktorer påverkar med största sannolikhet Koncernens utveckling negativt. Särskilt om dotterbolaget Fortnox Sp. Z o. o Nytt land och regelverk Det polska helägda dotterbolaget står särskilt inför en rad risker. Ett nytt land och ett nytt regelverk för företag och en ny redovisningsslagstiftning kan innebära både kostnadsökningar samt betydande ökning av den planerade tidsåtgången för anpassning och lansering. Moderbolaget minskar riskexponeringen genom att anställa och/eller hyra in lokala experter. Marknadsrisk Nya produkter och ny teknisk plattform innebär alltid en risk att kunderna inte accepterar konceptet inom planerad tid. Det finns ingen garanti för att Fortnox Sp. Z o. o lyckas i sin marknadssatsning. Teknisk risk Det finns en betydande risk att infrastrukturen för internet inte håller den förväntade nivån. I så fall kan detta inverka negativt på den planerade marknadssatsningen. Kapitalbehov Det finns ingen garanti för att beslutad kostnadsram för den polska satsningen kan hållas. Om så inte sker kan kapitalbehovet från moderbolaget öka kraftigt. Om moderbolaget inte kan eller vill tillskjuta erforderligt kapital riskerar satsningen att försenas eller i värsta fall gå om intet. Rörelsekapital Bolaget har idag inte erforderligt rörelsekapital för att driva pågående verksamhet i samma omfattning under 12 månader framåt. Styrelsen avser att lösa den bristande likviditeten genom den nu pågående företrädesemissionen. Om nyemissionen inte blir fulltecknad kan betydande neddragningar av framförallt vidare- och nyutveckling samt planerade marknadsföringsinsatser 6

7 Bolaget och emissionen VD har ordet Bäste Aktieägare och Investerare, Fortnox är nu Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administrativa programvaror. Produkterna ligger alla i teknikens framkant. Ibland kallas den här tekniken SaaS Software as a Service, och förutspås att näst intill explodera i användning de närmaste åren. Fortnox har en stark tillväxt och den är dessutom ökande. Potentialen är mycket stor och marknaden för internetbaserade program kommer att växa kraftigt under flera år framåt både i Sverige och i andra länder. Styrelsen bedömer att företaget har stora möjligheter att kunna etablera sig i flera andra länder utöver den etablering som påbörjades i Polen under Grundstrukturen i programmen medger att lokala anpassningar med rimliga insatser kan genomföras i de program där det krävs. Under 2007 har kontakter etablerats med lämpliga företag och personer som kan medverka till att starta verksamheter i flera andra länder, främst Storbritannien, Tyskland, Spanien och Finland. Denna expansion kräver dock utökade resurser för att kunna genomföras. Därför genomför nu Fortnox en publik företrädesemission som presenteras i detta Informationsmemorandum. Med ett utvecklingsteam inom koncernen om drygt tio man och med ett par inhyrda externa experter förfinas befintliga produkter hela tiden och nya produkter tas fram. Produktbredden är nu stor och senaste produkten, Webbshop, är redan på väg att bli en succé, inte minst för att den helt kan integreras med bokförings- och CRM-säljstödsprogrammen. Med Fortnox internetbaserade programvaror arbetar kunderna effektivare och sparar på så sätt pengar. Arbetet med revisor och redovisningskonsult blir smartare och ger en snabbare information om läget i företaget. Kunder abonnerar på programtjänsterna för ett lågt pris per månad. En bra affär för kunden, men också en bra affär för oss, då vi kommer att ha en ständigt ökande abonnentstock som genererar en hög vinst när antalet abonnenter är tillräckligt stort. En klassisk vinn-vinn-situation! Samtidigt som konceptet ger stor lönsamhet är tröskeln för att komma in i affärsmodellen hög. Bolaget har under ett par år lagt ner många miljoner kronor på utvecklingsarbetet. Men nu har vi många mycket bra och moderna produkter som ska hjälpa oss att skörda stora framgångar. Marknadspotentialen i Sverige är stor med över företag som möjliga användare. I de länder utomlands som vi satsar på är potentialen givetvis mångfalt större. Det är min förhoppning att ni som redan är aktieägare även fortsättningsvis vill stötta oss och att nya investerare tar chansen att hänga med på en spännande resa. Tåget är redan i rörelse och vi accelererar för fullt. Jan Älmeby, VD 7

8 Bolaget och emissionen forts Historik Bolaget bildades redan Under de tio första verksamhetsåren hade Bolaget endast en mindre verksamhet i form av begränsade konsultuppdrag. Grundaren Jan Älmeby var under nämnda tid även VD för Scandinavian PC Systems. År 2003 påbörjade Bolaget sin nuvarande verksamhet och utvecklingen startades av de programvaror som utgör själva kärnan i Bolagets verksamhet. Expansionen har skett i en ökande takt allteftersom nya kunder har tillkommit och nya program har lanserats. För att finansiera verksamheten initialt har huvudägaren bistått med kapital. Allteftersom kapitalbehovet har ökat har en breddning av ägandet gjorts i flera omgångar. Under våren 2007 genomfördes en större nyemission och breddning av ägandet som ett led i Bolagets listning på NGM Nordic MTF. Denna emission övertecknades kraftigt. Emissionslikviden har i huvudsak använts för att marknadsföra Bolagets produkter. Vidare presenteras nedan ett axplock av de större marknadsframgångar och investeringar som är gjorda under år Ett dotterbolag har bildats i Polen, Fortnox Sp. Z o. o Investerat cirka kronor i samarbetspartnern Ralip AB Bildat dotterbolaget Four Divided by Six AB som ska utveckla program/moduler på uppdrag av Fortnox AB Lanserat CRM Säljstöd i Polen Fler än 700 byråpartners i kundstocken från stora som BDO och Horwath till små en- och fåmansbyråer Fortsatt förtroende från Växjö Universitet som använder Fortnox Bokföring i sin ekonomiutbildning Electrolux Laundry Systems har valt Fortnox CRM Säljstöd som verktyg för att erbjuda säljorganisationerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland tillgång till dagsaktuell kundinformation Lansering i december av Fortnox Tidredovisning, som utvecklats av dotterbolaget Four Divided by Six AB Lansering av Fortnox Webbshop, som utvecklats av dotterbolaget Four Divided by Six AB, leveransstart våren 2008 Fortnox fick i december en genombrottsorder på den finska marknaden genom att Folkhälsans Förbund har valt Fortnox som leverantör av bokföringsprogram till sina drygt 100 landskaps- och lokalföreningar i Svenskfinland Slutförhandlingar om flera nya kontrakt i Finland pågår 2008 är 4:e året i rad som Odd Fellow väljer Fortnox Bokföring för sina 327 loger Under 2007 har Bolaget expanderat från 9 till 16 anställda. Utöver denna personal finns fem anställda i dotterbolaget Four Divided by Six AB samt tre i det polska dotterbolaget Fortnox Sp. Z o. o. 8

9 Bolaget och emissionen forts Bakgrund och motiv Fortnox AB (publ) har utvecklat en palett av administrativa program avsedda för det mindre och medelstora företaget. Utvecklingen av nya program pågår ständigt och under 2008 kommer både programvaran Webbshop och Lön att ha lanserats. För att ytterligare kunna attrahera professionella användare att bli byråpartners sker en konstant vidare utveckling. Den senaste framgången inom denna sektor var tecknande av avtal med Horwath Sverige (februari 2008), som ingår i en av världens största revisionsorganisationer. Avtalet innebär att Horwath kan använda Fortnox internetbaserade program för alla sina kunders administration. Under 2007 har kontakter etablerats med lämpliga företag och personer som kan medverka till att starta verksamheter i flera andra länder, främst Storbritannien, Tyskland, Spanien och Finland. Denna expansion kräver dock utökade resurser för att kunna genomföras. För att möta upp behovet hos internationella kunder genom landspecifika programvaror och marknadsnärvaro i olika länder samt behålla marknadsförings- och utvecklingstakten har styrelsen för Fortnox beslutat att genomföra den nu presenterade nyemissionen om drygt 9 miljoner kronor. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Om uppsatt emissionskapital inte erhålles fullt ut blir expansionstakten i motsvarande grad lägre. Styrelsens ansvarsförsäkran Styrelsen för Fortnox AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta Informationsmemorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Informationsmemorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Växjö den 22 februari 2008 Gunnar Johansson Jan Älmeby Donald Sällqvist Ordförande Ledamot, VD Ledamot Jens Collskog Suppleant Viktig information Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav än vad som följer svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger således ej rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, Japan, Israel eller USA, eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. 9

10 Bolaget och emissionen forts Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox AB (publ) Styrelsen i Fortnox AB (publ), (Fortnox), , inbjuder härmed, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 7 februari 2007 till att teckna aktier i en nyemission av högst elvamiljonertrehundrasextioentusentvåhundra ( ) aktier i Fortnox, innebärande ett kapitaltillskott om högst niomiljoneråttioåttatusenniohundrasextio ( ) kronor. Nyemissionen är publik och genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsvillkor och anvisningar Styrelsen i Fortnox AB beslutade den 22 februari 2008, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande av den 7 februari 2007, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2008 är registrerad som aktieägare i Fortnox AB äger företrädesrätt att för tre (3) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Fortnox AB. Teckningsrätter Aktieägare i Fortnox AB erhåller en (1) teckningsrätt för varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Fortnox AB. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är den 4 mars Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 28 februari Aktierna i Fortnox AB kommer att listas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 29 februari Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 7 mars 2008 till och med den 2 april Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Styrelsen i Fortnox AB förbehåller sig rätten att förlänga den tidsperiod under vilken teckning kan ske. Teckningskurs De nya aktierna i Fortnox AB emitteras till en kurs om 0,80 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter vid NGM Nordic MTF äger rum under perioden 7 mars 28 mars Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller förvaltare, med erforderligt tillstånd, för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att avföras från VP-kontot. Obs! För att förhindra att du förlorar värdet på dina teckningsrätter måste du antingen utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i Fortnox AB senast den 2 april 2008 eller sälja teckningsrätterna senast den 28 mars Information från VPC till direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag var registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och Informationsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav av aktier i Fortnox AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller Informationsmemorandum och särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall dock ske i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln. 10

11 Bolaget och emissionen forts Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 2 april Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denna tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom nyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast kl Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Telefon: Teckning utan stöd av företrädesrätt I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter varvid tilldelning skall ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, om detta inte är möjligt, genom lottning, i andra hand, till annan som tecknat aktier i emissionen varvid fördelning skall ske i förhållande till det antal aktier som respektive tecknare tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga mellan den 7 mars och 2 april Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast 2 april Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan, dock senast den 14 april. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser ej bosatta i USA, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland och Australien) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest Emittentservice på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. 11

12 Bolaget och emissionen forts Betald tecknad aktie (BTA) och leverans av aktier Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av april Därefter kommer BTA att bokas om till aktier utan avisering från VPC. Detta beräknas ske i slutet av april För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Handel i BTA Handel i BTA kommer att ske på NGM Nordic MTF från den 7 mars 2008 till och med att emissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av april Listning Aktierna i Fortnox AB är listade på NGM Nordic MTF och handlas under kortnamnet FNOX MTF och har ISIN-kod SE Aktierna handlas i poster om aktier. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 16 april 2008 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Vision Fortnox vision är att alla ska få tillgång till det enkla och gränslösa kontoret. 12

13 13

14 Beskrivning av bolaget Styrelse Gunnar Johansson Född 1936 Ordförande i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2006 Aktieinnehav: 0 Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor Övriga uppdrag: Anställd i och medlem av ledningsgruppen i AB Persson Invest sedan 1973 Övriga styrelseuppdrag Ordförande: AB Persson Invest Ledamot: FPG Media AB Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot: Artic Medica AB JTL Mobile Computers AB Träinova AB Donald Sällqvist Född 1945 Ledamot i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2006 Aktieinnehav: Maskiningenjör, företagsledarutbildning IFL Sigtuna och Lausanne Övriga styrelseuppdrag: Ordförande och delägare Din Miljö AB och Vizooma AB Ledamot: Garpco AB Tidigare styrelseuppdrag: Vice VD och marknadschef tillika delägare i Deve Schindler AB (publ) Jan Älmeby Född 1936 Grundare, VD samt ledamot i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 1993 Aktieinnehav: Civilingenjör Övriga styrelseuppdrag: Ordförande: Computer Innovation i Växjö AB, Four Divided by Six AB Ledamot: Fortnox Sp. Z o. o, Polen, Scandinavian PC Systems Ltd, Storbritannien Tidigare uppdrag: Grundare av Scandinavian PC Systems och dess VD under åren Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande: JLT Mobile Computers PCQT AB Ledamot: Scandinavian PC Systems AB PC-Systemer i Norge 14

15 Beskrivning av bolaget forts Ledande befattningshavare Jan Älmeby VD Se Styrelse Jens Collskog Försäljningschef Se Styrelse Jens Collskog Född 1967 Suppleant i Fortnox AB (publ) styrelse sedan 2007 Aktieinnehav: Elingenjör Övriga styrelseuppdrag: Suppleant: Four Divided by Six AB Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jicox AB Tidigare ledningsuppdrag: Försäljningschef, utbildningschef samt eftermarknadschef på SPCS (numera Visma SPCS) samt därtill ansvarig för det helägda dotterbolaget Scandinavian PC Products AB Egen företagsverksamhet genom det helägda bolaget Jicox AB Rickard Tuvesson Född 1977 Ekonomichef Anställd i Fortnox AB (publ) sedan 2006 Aktieinnehav: Civilekonom, revisor Styrelseuppdrag: Ledamot: Four Divided by Six AB Tidigare ledningsuppdrag: Ekonomichef och medlem av ledningsgruppen i Jämtland Medical Center AB Revisor Roger Bringhed Född 1949 Ordinarie revisor i Fortnox AB (publ) sedan 1993 Auktoriserad revisor vid Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB Medlem i FAR SRS 15

16 Beskrivning av bolaget forts Vårt Team Bilden ovan visar koncernens administration i Växjö, till höger syns delar av vårt polska team och nedan har våra utvecklingsresurser samlats. 16

17 Beskrivning av bolaget forts Viktiga avtal med mera Övrig information Fortnox AB (publ), med organisationsnummer , registrerades den 30 juni 1993 hos Bolagsverket. Bolaget har sitt säte i Växjö, Kronobergs län. Associationsformen är publikt aktiebolag, vilket regleras i aktiebolagslagen. Bolagets aktiekapital uppgår till kronor och antalet aktier till Aktiernas kvotvärde uppgår sålunda till 0,02 kronor. Bolaget har två helägda dotterbolag, nämligen dels Scandinavian PC Systems Ltd (Storbritannien), dels Fortnox Sp. Z o. o (Polen). Bolaget har vidare ett delägt (51procent) dotterbolag, Four Divided by Six AB. Resterande andel av Four Divided by Six AB ägs enligt ett aktieägaravtal av Aengeln Englund, Mikael Axelsson och Magnus Larsson. Aengeln Englund, Mikael Axelsson och Magnus Larsson är anställda i nyssnämnt dotterbolag. Kontoförande institut Bolaget är anslutet till VPC och Bolagets aktier kontoförs sålunda av VPC AB. Styrelsens arbetsformer Fortnox styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inkluderat instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och VD samt firmateckning och attestordning. Ingen av styrelseledamöternas privata intressen står i strid med Bolagets intressen. Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas på alla bolag på Stockholmsbörsen som har ett marknadsvärde överstigande tre miljarder kronor. Fortnox är sålunda inte skyldigt att tillämpa koden. Styrelsearvode Styrelsearvode utgår enligt bolagsstämmans beslut. För tiden fram till årsstämman 2008 utgår inte något styrelsearvode. Ersättningar till VD och andra ledande befattningshavare Under 2007 uppbar VD en symbolisk lön om nio (9) kronor. Övriga ledande befattningshavare har marknadsmässiga villkor. Inga avgångsvederlag utgår. VD har sex (6) månaders uppsägningstid. Konkurser och likvidationer Styrelseledamoten Gunnar Johansson var styrelseledamot i Nya Artic Deli AB som har försatts i konkurs. Konkursen avslutades den 17 december Styrelseledamoten Donald Sällqvist var styrelseledamot i Oves Motor AB som försattes i konkurs den 11 oktober Utöver detta har ingen person i styrelsen/ ledningsgruppen varit ledamot eller suppleant i en styrelse för ett bolag som försatts i konkurs eller trätt i likvidation. Uppgift om dom i bedrägerirelaterat mål Ingen av styrelseledamöterna eller personer i Bolagets ledning är dömda i bedrägerirelaterade mål. Avtal med Four Divided by Six AB Bolaget har ett antal uppdragsavtal med det delägda dotterbolaget Four Divided by Six AB. I flera av avtalen ges dotterbolaget rätt till royalty. Bolaget har den 30 september 2007 tecknat aktieägaravtal med Aengeln Englund, Mikael Axelsson och Magnus Larsson avseende Four Divided by Six AB. I avtalet anges att parterna är ense om att alla i Four Divided by Six AB uppkomna immateriella rättigheter, skall tillkomma Fortnox. Allmänna villkor Bolaget tillämpar i relation till sina kunder ett så kallat Användaravtal. Avtalet innehåller sedvanliga bestämmelser. Transaktioner med närstående Bolaget har den 30 juni 2007 av Jens Collskog, försäljningschef hos Fortnox, förvärvat samtliga aktier i Four Divided by Six AB (tidigare Jicox AB med annan verksamhet). Förvärvsavtalet är tecknat på sedvanliga villkor. I övrigt har ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller Bolagets revisor direkt eller indirekt haft någon delaktighet i affärstransaktion genomförd av Bolaget som är ovanlig till sin karaktär eller sina villkor. Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget. Miljö Fortnox bedriver inte tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Tvister Fortnox är inte part i tvist, rättegång eller skiljeförfa- 17

18 rande eller annan rättslig sak. Det föreligger heller inte några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande. Revisorns påpekande I revisionsberättelsen för räkenskapsåren 2005 och 2006, erinrar revisorn om att Bolaget vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret underlåtit att i rätt tid betala skatter och avgifter. Försummelserna har dock inte föranlett någon skada för Bolaget, utöver dröjsmålsräntor. Patent, licenser och varumärken Varumärket Fortnox är under registrering i EU. Varumärket är registrerat i Norge. Beträffande eventuella upphovsrätter kan föreligga ersättningsanspråk från anställda, se ovan under rubriken Avtal med Four Divided by Six AB. Det konsultbolag som anpassar Fortnox existerande mjukvara till polska förhållanden, har till Fortnox den 22 oktober 2007 överlåtit samtliga rättigheter till mjukvaran. Aktieägaravtal Inga aktieägaravtal avseende Bolaget föreligger såvitt är känt för Bolaget. 18

19 Marknaden Marknad, affärsmodell Marknaden Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag. I Sverige finns drygt registrerade företag (SCB:s företagsregister). Av dessa företag är cirka 57 procent registrerade som enskild firma och cirka 28 procent som aktiebolag. Samtliga bolag som är registrerade i Sverige har krav på bokföring. Marknaden för bokförings- och faktureringsprogram bedöms totalt uppgå till cirka 900 miljoner kronor per år. I beloppet inräknas försäljning av såväl konventionella som internetbaserade program och serviceavtal. Den målgrupp som Fortnox vänder sig till är mindre och medelstora företag som inte ställer krav på specialanpassningar av de administrativa programvarorna. Totalt sett handlar det om cirka företag, motsvarande cirka 70 procent av alla företag i Sverige. Eftersom de internetbaserade programmen för bokföring, fakturering etc. ännu utgör en mycket liten del av totalmarknaden finns det i dagsläget ingen riktigt bra prognos för hur stor internetmarknaden kan komma att bli på kortare eller lite längre sikt. Undersökningar som gjorts av bland andra Gartner, visar en mycket stark tillväxt och att den totala marknaden för samtliga typer av internetbaserade program kan vara värd mer än 10 miljarder dollar år Fortnox uppskattning är att den svenska marknaden år 2010 är värd mer än 500 miljoner kronor. Antalet användare av Fortnox program ökar också snabbt, vilket speglar den allmänna utbredningen av internet till alltmer affärskritiska sammanhang. Bidragande till denna utveckling är den ökade bandbredden och inte minst viktigt, den ökade säkerhet som idag byggts upp för hantering av betalningar och överföring av kritisk information via nätet. Affärsmodell Fortnox samtliga program finns på servrar inom landet. Kunderna abonnerar på programmen genom en låg månadskostnad. Support ingår i priset. Fortnox gör också daglig säkerhetskopiering och tillser att kunden får de uppgraderingar som görs med programmen med jämna mellanrum. Abonnemangsmodellen innebär en långvarig relation mellan kunden och Fortnox där båda parter är vinnare. Kunden får en stor trygghet och vet sina IT-kostnader med stor säkerhet. Fortnox får en regelbunden och förutsägbar intäkt med förutsägbara kostnader. Att få en ny kund innebär en stor kostnad för Fortnox relativt den månadsersättning som kunden betalar, men sedan ger kunden ett högt bidrag. Fortnox håller kvalificerad programvara till lågt pris och får en mycket hög lönsamhet när kundvolymerna ökar. Konkurrenter De största konkurrenterna i Sverige beträffande bokförings- och faktureringsprogram är idag Visma och Hogia. Tillsammans har dessa bolag uppskattningsvis 70 procent av marknaden. Båda företagen arbetar med konventionella lösningar, det vill säga de är inte internetbaserade. Distribution av program och uppgraderingar sker således med utskick av CD-skivor och tryckt material. Vissa tilläggsfunktioner för internet kan finnas, men programmen ligger på användarens egen dator och därmed saknas den flexibilitet som finns i Fortnox program. De viktigaste aktörerna i Sverige med internetbaserade lösningar är norska 24sevenoffice, danska E- conomics International och Swedbank. 24sevenoffice har viss verksamhet i Sverige, men man har den huvudsakliga verksamheten i Norge. E-conomics har sin huvudsakliga verksamhet i Danmark, men har etablerat sig i Sverige genom ett helägt dotterbolag. Swedbank erbjuder ett internetbaserat bokföringsprogram för sina företagskunder. Bolaget utnyttjar då kontohändelserna på företagets bankkonto för att bygga upp företagets bokföring. Största nackdelen för kunden är att man blir bunden till banken vilket givetvis är en fördel för Swedbank. Konkurrenter som idag har konventionella, icke internetbaserade programpaket kan komma att lansera lösningar som är internetbaserade. De står då inför det problem som uppstår då man ska flytta kunder från ett inarbetat och etablerat system till en helt ny tekniskt lösning. 19

20 Marknaden forts Branschen Leverantörer av datorprogram för företagsadministration är ständigt utsatta för en snabb teknisk utveckling. Steget att gå från DOS-anpassade program till Windows var stort för 15 år sedan. Ett lika stort steg ser vi nu i och med övergången till internetbaserade program. Fortnox ligger idag i framkanten av den nya SaaS-tekniken Software as a Service och har som mål att behålla sin tätposition. En stor fördel för kunderna är att uppgraderingar och teknikutveckling uppdateras vanligtvis utanför kontorstid för samtliga användare. Detta är möjligt då programmen finns på Fortnox servrar. Enkelt och smidigt för kunden och det ger Bolaget ytterligare en stor konkurrensfördel gentemot uppgraderingar som skickas per post. Marknadsstrategi Fortnox försäljning sker i stort sett på tre sätt: Direktförsäljning till slutkund som lägger order per telefon eller via Fortnox hemsida. Ungefär hälften av de nya kunderna får företaget genom rekommendation av gamla kunder Revisions- och redovisningsbyråer är viktiga samarbetspartners som sköter redovisningen åt sina klienter med Fortnox program. För närvarande finns cirka 200 byråer med sammanlagt cirka 700 konsulter som använder Fortnox program. Samarbetet med dessa genererar merförsäljning till mindre och medelstora företag Individuell försäljning gentemot större kunder. I många fall kan demonstrationer ske on-line med kunden 20

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

FFN Internet Retail Holding

FFN Internet Retail Holding FFN Internet Retail Holding 2014 Emissionsmemorandum 2 Bokslutskommuniké för FFN Internet Retail Holding AB för räkenskapsåret 2013 är en del av detta memorandum. En digital version av bokslutskommunikèn

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ)

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Innehållsförteckning Generell information angående emissionen 2 Tidpunkter för ekonomisk information 2 Definitioner 2

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 Viktig information Med VMSPlay eller Bolaget avses VMSPlay AB (publ) (fd

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer