Från jordbruk till spetsigaste spetsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från jordbruk till spetsigaste spetsteknik"

Transkript

1 Från jordbruk till spetsigaste spetsteknik SVENSKA ÄLGFÖRETAG I FOKUS Assalub BIM Kemi Daloc Delva EDC Ferrox Frödinge Gargnäs Helax HMS Hästens Sängar Roxtec Ryftes Tentipi Universum We-Gre 1

2 LEDARE En älg vinner i längden Sverige behöver fler nya företag och företag som växer och då behövs det innovationskraft. Innovation gör så att nya företag växer fram och så att gamla företag kan förnyas. Men vilka företag är det som är vinnare? Som klarar av att vara lönsamma, år efter år? Som växer uthålligt? Inom projektet Innovation för tillväxt ville vi ta reda på det. Därför har vi följt upp 23 företag som redan för tio år sedan var innovativa, lönsamma och växande. Många av dem är fortfarande vinnare. Vi kallar dem älgar. Älgen är ett svenskt djur som både är snabbfotat och långlivat. Älgen är terränggående och kan anpassa sig till många miljöer. Den är kort sagt innovativ! Sverige behöver fler älgföretag. I den här skriften hoppas vi kunna visa vad det är som gör att älgarna frodas. I hela Sverige, från norr till söder. Trevlig läsning! Johan Carlstedt Huvudprojektledare Innovation för tillväxt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2011 Box 5073, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbplats: ISSN: ISBN: Redaktör: Anna Lindberg Form: Pelle Isaksson & Anna Lindberg Text & foto: Pär Rönnberg & Teresa Söderhjelm Tryck: Edita Västra Aros

3 INNOVATIONSMAGASINET 2011 OM INNOVATIONSMAGASINET IVA lyfter innovativa företag Å r 1997 reste projektledare från IVA från den nordligaste till den sydligaste delen av Sverige. Uppgiften var att ta pulsen på 23 innovativa, ordentligt lönsamma och entreprenörledda företag. Bolagen var grundligt granskade innan de utsågs till Veckans företag i sina län. De var (och är) verksamma i alla tänkbara branscher. Berättelserna om de 23 företagen blev till boken Att våga. Men vad har hänt sedan dess? Tretton år senare har vi gjort återbesök och telefonintervjuer. Något enstaka av bolagen har försvunnit från kartan. Somliga är uppköpta eller fusionerade. Ett är börsnoterat. Men de flesta lever vidare som ägarledda verksamheter. Sammantaget har de mer än fördubblat sin omsättning. Antalet anställda har också ökat. Utvecklingen har inte varit spikrak. Nästan inget av företagen har exempelvis undgått effekterna av finanskrisen. Men företagarna är av segt virke och affärsidéerna uppenbarligen hållbara. Bolagen är verksamma i vitt skilda branscher från jordbruk till spetsigaste spetsteknik. Och de som inte har utvecklat extremt innovativa produkter har konstruerat fiffiga produktionssystem eller framgångsrika affärsmodeller. Då, 1997, var det IVAs FÖRSLAG Tillväxt och satsningar fler jobb genom projekt Lju såret som medelstorapå FoU i små och företag uppmärksam made de framgångsrika bolagen. Nu sker uppföljningen som en del av I VAs projekt Innovation för tillväxt. Förslagen INNOVATIONE ENTREPRENÖ R, RS OCH TILLVÄX KAP T En kortfattad FÖRSLAG ftig Konkurrenskra ka experter skatt för utländs översikt av kun skapsläget INNO FÖR T VATION ILLVÄ XT FÖRSLAG Tillväxtföretag behöver mer kompetent kapital i tidiga skeden Förslagen i korthet Sverige behöver fler innovativa företag placerare utfäster sig att som vill växa och därmed investera i fonförslags vis bidra till fler och coacher som är högt den. Utifrån sin väl beprövade jobb.gräns, kvalificerade. För detta krävs a En nedre inkomst metodik Sverige ligger På lång sikt ska varje inkubator under en införs för utländskkapitaltillskott i ett utvärderar de mangementtea företags i alla tillväxtfaser. sociala avgifter ha en kronor, Forskare Men det behövs mets gäller företag internationell topp investeringsfond kopplad från skatt och petens och fondens inriktning. komnyckelpersoner. när det ens samlad måste förtill sig. Tidtill kompetent kapital experter och också tillgång kron Först forskning e investeringar expertsk atten svagpunkten bestäms av när begränsad tid. det gna denna inkomstnär de institutionella och utveck or utgå. Då kr vill säga Den svenska inkubatorn har visar att det finns sitt syfte att investerare som i skabidrar med placerarna sagt ska vara undanta ling (FoU) siering på av BNP. Men då fyller den Erfarenheterna tillräckligt många företag såväl som andel ja engagerar sig staten individuell prövning samma nivå. ävs motfinanendast 18 bättras. Först tionen och tillämphävda sig i att investera i. erfarenheter, kunskaper, gräns och en kapital som genom att gå in Dessa procent utförs erfarenheter Internatione och medels i både konstruk drabba ett Sverige som kan atten. För att stimulera framväxten råd, denna grupp. med en lika stor summa förledarskap, tora företag visar att innova lla i små bidra tillr i pra nsen om heter av den svenska expertsk ske ktiken av inkbunätverk kunna i fonden. konkurre ambit och coachning. företag med ofta är första lera ökade (SMF). Att globala tionscheckar iösaallt tatorfonderna sätter staten ningen tuffare FoU-s Fondens inriktning måste FoU-investeri stimuavdraget är omarbetsgruppen Kompetent steget mot atsnin gar rsoner. in lika myckfem kapital kapitaden en för att få överenssamarbete effektivt sätt ngar na ett fördju lbehov extra nyckelpe och ökat i tidiga et kapital som de privata längs från tre till stämma med de förutsättninga med extern och Prövning pat n och experter atten för skeden experter ochhårt. nyckelpe både till ökad bidrar på ett investerarna. rsoner föreslår företage Expertsk längre åtgärder a av För FoU-u r staten inom tre områden:, konkurrensk internationell tförare. har en viss typ satt upp. Dessa innebär Många experter raft interna- ständlig. detta en tidskrävande process Vi föreslår at år för den som att manage- 3. Ökade Ett nationell idag på en helt Arbetsgruppe och sysselsättning. blir innebär arbetar incitament för affärsänglar t FoUmentteamet ska vara baserat t system för forskare n föreslår kostna flesta länder, sekretes s. Utfallet uppdrag. 1. En ny typ av fonder där staten genom vationsproje i Sverige, der förde coach er der inom rknad. innovationsstimulansåtg Vi föreslår förbättrade omgärda d av innoblir också med kt iarbetsma tre områd investeringarna ske i innovativa det enskild tionell sitt engagemang ärskatteincitament en Danmar k och att förutse. Det en: direkt ska attraherar brygga mellan uppgi ften att vara företag a företa aninstitutiooch regeländringa r för därmed svårt våra grannar a kunna gälla äv kunna eminsk get i Sverige med hög tillväxtpotenti en inklusiv bedöma om en nellt kapital att stimulera på olika sätt vistats inte minst teavräkning. as genom Expertsk atten sk FoU-utförare företa get och extern därför 1. Kompetensal samt att på förhand utländskt affärs änglar att bidra skatoch pengar. medborgare som att fonden presterar på t som svårt. En sådan ty a Finland, försöker och till förbättrad investerad tid unför utländskaför det innovativa samma nivå som tillväxtföretage funktion innovationsch utveck lingsst imulan dlig mäklarlandet så attraktiv is för studier företag t finns riskkapitalförsörjning sökan är värd är en venture capital-fonder göra det egna en utvecklingsfas där i tidiga skeden: s eckar och 3. Efterf rågest ansöi Sverige exempelv särskilt för mindre av hög kvalitet. innovationsch föruts ättnin g för coacher innovations Ett omfattande riskkapitalavd Detta gäller arbeta i. åren innan en behovet av kapital imulaatt sällan. att eckarna ska möjligt är fem ns en ny utnyttjat möjlighe så stort att privata investerare, rag och der de senaste offentlig innova som ansöker få full effekt. Förslaget typ av som 2. Ett regionalt riskkapitalkonto. Sverige har a utländsk a mo- eller andra är inrikta tionsu Även förankrat inkubatorsyspphan kan görs. affärsänglar, normalt inte kan fylla 2. Ekono misk den socialde ruppen Attraher t mot företa dling har begrän on införde Arbetsg Regler som inte missgynnar d det. Innovati tem med statligt stöd g som t till stimul ans sad eller ingen ten: år 2001 Det rör sig om ett i uppdr ag Vi föreslår en IVA-projektet en som incitament genom skatte en en möjlighe stor utveck förexperter inom nden får investeringsbehov på samtidigt investerar kapital ny typ regering Vi föreslår att staten dels kapita ltillsko lingsp otenti FoU men en därför följande minst 3-50 expertsk att. och egen Forskarskattenäm vationsupph kratiska av offentlig miljoner föreslår skatten. ska kallad vationsföreta finansiera kronor så insatser riktar expert al. Få statlig tt under tillväxt en om till skatten 5 8 för innoa tid i ett företag. år. drag, andling (förko innoexpert driften av inkubatorer g För att möta a sig idag till a nyckelpereller SBIR-u skatteav att aktivt informer detta föreslår vi en ny som uppfyller r av den svenska FoU-projekt och skatteavräkning mmers Vi föreslå att utländsk denna grupp. Avskaffade begränsningar fö iell typ pphandling). ras snabbt: innebär 25 bättringa vissa kriterier, dels komplettera r införandet för av fonder som bygger kan genomfö r kvitterfarenheter Denna Intern och forskare kan få av: privat på ett samarbete som vi bedömer ning i inkomstslaget kapital. visar experter ationel la kapital med koppling till soner, att detta mellan institutionellt kapital er undanta gna medelstora Vi föreslår a inkubatorerna. En nationell in ger små inkomst och staten. Slopade begräsningar företag mycke av sina och Dessa ska vara väl förankrade tt juridiska novationschec En fond initieras genom i rätten till heter att konkuprocent t goda möjlig rätt till fullt i det repersoner får kronor som att k på 10 ett manaavdrag vid förändring av majoritetsgionala och lokala näringslivet avdrag och ett gementteam arbetar fram är att en aktör rrera. Utgångspunk ner en motsv fysiska persode ska att köpa FoU-tjföretag kan använd ter en inriktning. ägandet i ett företag. ten också vara tillräckligt övergripande a för arand e skatte Nästa stegavärdeatt torn identifier inom den offentliga er. Ett utländska exper stora för att attför kapita minst förare, i första änster från extern avräkn ing Rätt för företag att kvitta un sek-pen Attrahera miljö för innovation nsplanen kommertre institutionella ar behovet av e ltillskott rahera privat kapital samt a uthand högsko (produkt i särski derskott sgrup bli världens bästa vation sföret ha en ledning Innovatio n ny lö ningsinstitut. lor och forskeller tjänst) Arbet sning mot arbetsgivaravgifter. är att Sverige ska nsplan Sverige. ag. Vi föreslå lda innoi nästa steg. Företag får on för tillväxt presentera de nyligen sstrategi Innovatio kan en check sedan ktet Innovati idéer och införda reglern r också att nationell innovation s arbetsgrupper. IVA-proje på en upphandlas. koncepför Visionen skottsavdrag tar beslut om en a för undertten i tlösnin Arbetsgr fram i projektet Fyller lösning är att g regering Sveriges uppen efter ägarsk fakta om expertska Kompetent kapital i tidiga förslag som tas målen företaget utve en behove att ifte avskaf a experter samt t får innehålla de konkreta ckla en protot e. Det kommer skeden fas. annat att ordförand blandyp. Dä Attrahera utländsk somvisionen sker en konku Arbetsgrupp för IVA-projektet as i slutet av Wallenberg refter från arbetsgruppen Innovation för tillväxt rrensutsatt somärpresenter en Stimulan är att Sverige ska bli världens upphandlingsidorna presenter ar vi ett förslag projektets styrgrupp med Marcus i innovationsplanen målen att Sveriges regering tar av bästa form miljö. beslut följande för slutliga antagits om innovationer. de s Visionen för sin en nationell innovationsstrat har På av FoU i små får Ett av de övergripande bland annat att innehålla egi Innovationsplan Sverige. IVA-projektet länder. Förslaget ang innan förslaget de konkreta förslag som ortillvaxt.se. målen är att och medelsto Innovationsplanen kommer Sverige och andra tas fram i projektets arbetsgrupper. i en rad olika sammanh Sveriges regerininnovation för tillväx synpunkter på och förankras ge och ra bland annat På en de diskuteras följande t före g är att Sverige tar beslut om sidorna presenterar vi förslag tag följa diskussion att innehål ska från arbetsgruppen Kompetent en natione la de förslag styrgrupp med Marcus eca), Du kan enklast ll innovationsstr bli världens bästa miljö ingått: kapital i tidiga skeden. som tas fram (AstraZenWallenberg som ordförande. Förslagen experter har för innovat De har antagits av projektets ategi Löfwall i projektets På de följand Lisa de får sin slutliga form kommer att diskuteras och ra utländska eca),innan ioner. Ett av are och arbetsgrupper Innovationsplan Sverige i innovationsplanen som e förankras i en rad olika sammanhang uppen Attrahe Andersson (AstraZen (Tillväxtv presenteras i slutet av erket) projektled av projektets sidorna presenteras på I arbetsgr. Innovationspla de övergri pande ionfortillvaxt.se. ppen, David S förslag från Du kan enklast följa diskussionen Pauldin styrgrupp nen komme arbetsg med Marcu sammanhang och ge synpunkter ordförande i arbetsgrunäringsliv), Johanna Essemyr r s Wallenberg ruppen Stimulans (AstraZeneca) innan de får I arbetsgruppen Kompetent ge synpunkter Spector (Svenskt av sin slutliga Anders Ekblom kapital i tidiga skeden form i innovat som ordförande. Förslag FoU i små och mede (IVA), Torbjörn på har ingått: ionsplanen Bengt Mölleryd katör och skribent. en komme lstora företa tionfortillva som presen Johan Hernmarck (Provider rg (IVA) kommuni xt.se. I arbetsgrupp teras i slutet r att diskuteras och förankr g. De har antagit Venture) Ordförande i arbetsgruppen, Jan Westbe s av Du Torbjörn Spector (Svenskt en Stimu as i en rad Jan Herin (Företagarna), kan enklast Näringsliv), Ulf Söderholm lans av FoU olika Marie Reinius (SVCA), följa diskuss (IF (Andulf Metall), i Advokatbyrå), små Ted Fjällman och mede Marie Wall (Vinnova), Aleksander ionen och Björn O. (IVA) Projektledare och Jan Nilsson (IVA) lstora företa Westberg (IVA) Kommunikatör Pär Hedberg (STING), Zuza Sven-Olof Mikael Hult (Innovationsbron ordförande g har ingått och skribent. I arbetet med Lodin (IVA), i arbetsgruppen ) och Katarina Segerborg förslag 2 har också : Åsa Minoz Jan Ander (Innovationsbron) deltagit., Hans Henze s Månson (VINNOVA, ll (Swedish (EPFL), projektledare) ICT), Mattia, och Jan WestbJenni Nordborg (VINN s Karls (Applie OVA), Eugen erg (IVA) kommu d NanoSurfaces Steiner (Health ), nikatör och skribent. CAP), i korthet PROJEKTET INNOVATION FÖR TILLVÄXT Innovation leder till tillväxt som leder till välstånd. Innovation innebär att kunskap omsätts till nya värden. Goda generella förutsättningar för att företag ska kunna växa är basen för att innovation ska fungera i praktiken. Men det räcker inte att staten tillhandahåller goda regelverk, makroekonomisk stabilitet och sunda statsfinanser. Vi behöver också en innovationsstrategi med specifika åtgärder för att stimulera innovation. Vi behöver en Innovationsplan Sverige. Visionen är att skapa Sveriges framtida välstånd med kunskapsintensiva företag och jobb. Ständig förnyelse och innovation gör Sverige till världens mest attraktiva land att bo och verka i. Projektet Innovation för tillväxt bygger på att många är med i arbetet för en svensk innovationsstrategi. Arbetsgrupper med experter presenterar konkreta förslag. Sveriges innovativa regioner bidrar med goda exempel. Riksdagspolitiker, departement och näringsliv deltar kontinuerligt i diskussionen. Förslagen i kort het

4 INLEDNING Envisa och flexibla företagare fixar tillväxt år efter år För 13 år sedan var de 23 entreprenörledda företag som IVA utsåg till goda exempel både lönsamma och växande. Det är de fortfarande. Bland flera tusen små och medelstora företag sållade IVA-projektet Ljus året år 1997 fram 23 verkligt framgångsrika. Ett i varje län utsågs till Veckans företag. Dagens Industri och TV4 var på alerten vid utnämningarna. Företagen, från norr till söder, var olika stora och verksamma i de mest skiftande branscher. Men de hade minst en sak gemensamt: engagerade, envisa och synnerligen närvarande ägare. Utan människor, som tror på sina idéer, blir det inte så många framgångsrika företag. det var då. Hur gick det sedan för de 23 bolagen? Jo, det går bra. Mycket bra för de flesta. Några, fem stycken för att vara exakt, var så attraktiva att storbolag inte kunde motstå frestelsen att inlemma dem i sina egna verksamheter. Fast de flesta av företagarna har konsekvent nobbat alla inviter till bolagsförsäljning. De vill bygga något bestående. Endast ett av de 23 är nedlagt. Dock under ordnade former. Kvar är alltså 17. De fem som är inhandlade av (oftast) internationella bolag drivs vidare som dotterbolag. Sammantaget har 4 de 17 bolagen ökat sin omsättning med 230 procent på ett drygt decennium. Antalet anställda är nästan fördubblat hade bolagen tillsammans medarbetare. utvecklingen för de 17 visar att det visst finns mindre och medelstora företag som vill växa. Också i Sverige hade de genomsnittligt varit verksamma i tre decennier. Räknar man bort det äldsta, Hästen Sängar startat 1852 sjunker genomsnittsåldern med nära nog tio år. Det tar åtskilliga Sammantaget har de 17 bolagen ökat sin omsättning med 230 procent på ett drygt decennium. Antalet anställda är nästan fördubblat hade bolagen tillsammans medarbetare. år innan ett nytt företag skapar uthållig tillväxt. Tankeväckande är att det inte sällan var tillfälligheter som gjorde att företagen alls blev till. Förmågan att våga ta chansen när den dyker upp förefaller vara en väsentlig egenskap för att dra i gång en långsiktigt växande verksamhet. Men flera av företagen startades helt enkelt eftersom alternativet för företagarna kunde blivit arbetslöshet. under 2010 har IVA talat med eller besökt de flesta av företagen. Framför allt de där entreprenören är kvar som ägare och eller vd. Efter dessa kontakter är en sak klar: Det går, även för mindre och medelstora svenskägda bolag, alldeles utmärkt att tillverka i Sverige och sälja på export. Kina är inget som skrämmer företagarna. Men man måste vara fiffig och ha mycket god koll på vad kunderna vill ha och när de vill ha det. Vår fördel gentemot låglönekonkurrensen från främst Kina är att vi kan göra små serier och ta fram sakerna snabbt. Det blir dyrt om man ska vänta på transport från Kina när tåget gått sönder, säger Leif Werkhammar en av grundarna till We-Gre Verkstads AB som tillverkar reservdelar till tåg.

5 INNOVATIONSMAGASINET 2011 Tankeväckande är att det inte sällan var tillfälligheter som gjorde att företagen alls blev till. Förmågan att våga ta chansen när den dyker upp förefaller vara en väsentlig egenskap för att dra i gång en långsiktigt växande verksamhet. Men flera av företagen startades helt enkelt eftersom alternativet för företagarna kunde blivit arbetslöshet. utveckling i samverkan med kunder och produktion mot order är andra framgångsrecept. Kundnära utveckling är en av faktorerna som gjort BIM Kemi till hovleverantör av problemlösningar för skogsnäringens förädlingskedja. När vi tar fram en ny specialkemikalie startar utvecklingen i de allra flesta fall med ett problem hos ett företag. Eller med en möjlighet. Man bygger om en anläggning eller startar något nytt. Eller så vill man förbättra kvaliteten, säger Peter Wållberg, som grundade kemiföretaget men supersnabb tillväxt är inte alltid hållbar. Några av de företag som IVA utsåg till Veckans företag 1997 växte extra extremt fort. Marknaden ropade, eller snarare gallskrek, efter deras produkter. Det finns dock faror om företagets gynnsamma sits beror på efterfrågeöverskott eller en övergående trend. När man hör historier om företag som startas från en blygsam idé och växer sig stora kan det verka så enkelt. Men snabb tillväxt ställer enorma krav på ledningen. När det går fort gäller det att ha klart för sig vart man är på väg och på vad som sker i omvärlden. Samtidigt som man ska leda en organisation som bara genom sin tillväxt förändras snabbt. När man är där mitt i trenden hoppas man att den ska fortsätta uppåt i evigheter. Och när det plötsligt tar tvärstopp hinner man inte bromsa, säger Sten Warfvinge, ägare och grundare av Delva. Det finns säkert orakel som lyckas och som vet när det är dags att ändra kurs. Vi tillhörde inte dem var Delva ett företag i medvind. 20 anställda omsatte 80 miljoner kronor genom armbandsklockan GUL. Delva sålde annorlunda: returpappersförpackningar, massor av olika armband och fräck design på urtavlorna. Men så kom mobiltelefonerna. Kundsegmentet tonåringar försvann. De halade upp en mobiltelefon i stället, säger Sten Warfvinge. När det går otroligt bra i en trendbransch är fallhöjden stor.»när man är där mitt i trenden hoppas man att den ska fortsätta uppåt i evigheter. Och när det plötsligt tar tvärstopp hinner man inte bromsa«sten Warfvinge, Delva 5

6 INLEDNING Men 2009 blev ett bra år. Äntligen! Det verkar som om trenden har vänt åringarna börjar köpa klockor igen. under 1990-talets senare del var det guldrusch i elektronikbranschen. Ett företag som gick bra var EDC i Munkfors; legotillverkare av komplex elektronikutrustning gjorde fem arbetslösa ungdomar ett AMS-projekt, som gick ut på att starta företag. I ett par decennier gick det med rasande fart. Men sedan blev det kris. En stor amerikansk kund valde Kina istället för Munkfors. Fram till it-krisen räckte det med att titta på telefonen för att kunderna skulle ringa. Nu var det ett annat läge. Killarna som drev EDC hade i stort sett bara varit med i uppgång och det blev för svårt för dem att backa verksamheten till det nya läget, säger Fredrik Berghel, delägare i EDC sedan hösten Företaget läckte pengar. I början av 2007 gjorde man en teknisk konkurs. Finanserna reparerades genom att man sålde ett dotterbolag i Litauen och EDC såldes till Fredrik Berghel och Olle Hulteberg. Med hjälp av banklån och förvärvsfinansiering från Almi kunde de köpa EDC. Det var i grunden ett bra företag med skicklig personal, men det var tufft i början. Företaget tappade en miljon i månaden, men vi bestämde oss för att snabbt vrida om organisationen. Antalet anställda minskade drastiskt, till att idag vara drygt 50. I februari 2008 hade EDC för första gången på 22 månader ett positivt resultat. Efterfrågeöverskottet i elektronikbranschen tror Fredrik Berghel dock inte kommer tillbaka. Den goda lönsamheten kom sig av att de stora företagen la ut allt de kunde på underleverantörer. Outsourcing-trenden är färdig. Lägg därtill mängder av producenter i låglöneländer och en extrem prispress. Men jag tror absolut att det behövs en svensk produktion. Gör man rätt saker med tillräcklig teknikhöjd så behövs den kundnärhet och flexibilitet som vi kan erbjuda. Fördelen med att företaget under en längre tid haft god lönsamhet är att det finns en motor av kapital och framför allt av duktiga människor. kablagetillverkaren gargnäs elteknik i Västerbottens inland var ett av de företag som gick som tåget hade omsättningen ökat med fem gånger på fyra år i ett företag som startats av en lokal elektriker: Anders Grundström. Det gick bra för Gargnäs ända tills it-kraschen i början av 2000-talet. På en månad tappade vi 50 procent av vår orderstock och vi gick 30 miljoner back. Vi fick ta många besvärliga beslut. Men hade vi firman på fötter igen, tack vare en fantastisk personal. Krisen medförde att en allt större del av tillverkningen flyttade från Västerbotten till låglöneländer. Vi tillverkade i Murmansk och i Riga, berättar Anders Grundström. Det här passade inte mig. Jag är ingen internationell människa. Jag har mina rötter här. Egentligen hade jag gjort mitt i firman redan före kraschen. Vi borde alltså ha skiftat ägare mycket tidigare. Vi sålde 2007 till Salah Osseiran och hans företag Fairford Holdings. Han gör det här mycket bättre än jag. Företaget lever vidare och det verkar gå bra. anders grundström är fortfarande företagare. Jag satsar på små nischföretag med djupt tekniskt kunnande. Lönsamma och så små att man har trevligt runt kaffebordet. Som Gluetec, en avknoppning från Gargnäs. Atlas Copco vände sig till oss med ett problem. I varma länder med fuktigt klimat fungerade inte precisionen i deras elektriska skruvdragare. Jag visste inte hur man skulle lösa problemet, så jag tackade genast ja. Det tog tre år innan Gluetec kunde skicka sin första faktura, men nu levererar man ungefär precisionsgivare per år och driver ett vidareutvecklingsprojekt med Lunds Tekniska Högskola. Vinnova har gett stöd på 1,2 miljoner. En annan avknoppning, från Gargnäs Elteknik, är Dipolar i Skellefteå, som drivs av Gargnäs tidigare platschef och ägnar sig åt industriell mikrovågsanvändning. Det är ju det här som är så roligt med att vara entreprenör, att man kan få så många otroligt duktiga människor omkring en att blomma upp, säger Anders Grundström.»Det är ju det här som är så roligt med att vara entreprenör, att man kan få så många otroligt duktiga människor omkring en att blomma upp.«anders Grundström 6

7 INNOVATIONSMAGASINET 2011 HMS Industrial Networks»Man får inte göra 3000 aktie - ägare besvikna«att beskriva vad som gjort HMS Industrial Networks internationellt framgångsrikt kan göras tekniskt avancerat eller tämligen enkelt. Just Connecting Devices ger affärsidén i ett nötskal. Företaget utvecklar och tillverkar flexibla lösningar för att ansluta industriella produkter till nätverk samt nätslussar för att koppla ihop olika nätverk. Produkternas familjenamn är Anybus. Halmstad i slutet av september Tittar man rakt söderut när man kliver av tåget från Göteborg ser man HMS skylt. Connecting Devices står det. Texten är förstås inte läsbar från stationen, men ändå. Den syns ju när man efter 300 meter är framme vid hightech-företagets om- och tillbyggda lokaler. Den ombyggda delen var för runt hundra år sedan lokstallar. I byggnaderna monterades järnvägsvagnar. HMS tillverkning är betydligt beskedligare sett till produkternas storlek. De minsta kretskorten har en yta stor som ett kreditkort. Att beskriva vad som gjort HMS Industrial Networks internationellt framgångsrikt kan göras tekniskt avancerat eller tämligen enkelt. Just Connecting Devices ger affärsidén i ett nötskal. Företaget utvecklar och tillverkar flexibla lösningar för att ansluta industriella produkter till nätverk samt nätslussar för att koppla ihop olika nätverk. Produkternas familjenamn är Anybus. Egna säljbolag finns i USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Japan och Kina. HMS säljer sina produkter till kunder i 50 länder. Kunderna är företag, en ordentlig smula större än HMS, typ Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic och Rockwell Automation. Listan med globala storföretag är längre. Men det räcker väl så för att visa att HMS är partner till världsföretag? Naturligtvis finns ABB och Atlas Copco i kundregistret. HMS grundare, Nicolas Hassbjer, är numera vice ordförande i styrelsen och storägare. Men efter 21 år som vd har han inte längre eget kontor i de elegant luftiga före detta lokstallarna. På det senaste dussinet år har HMS omsättning mer än tiodubblats och är nu, i runda tal, 300 miljoner SEK. Lönsamheten är inte heller den särskilt blygsam. Nå, hur kommer sig detta? Unika produkter är förstås en förklaring, men det finns andra, mer mjuka anledningar. Expansionen beror på en kombination av faktorer. Förmågan att generera tillväxt och samtidigt kunna hantera den är väsentlig, sa Nicolas Hassbjer. ett produktionssystem som är kvalitetssäkrat på en nivå som få europeiska företag klarar och till och med får en japan att nicka belåtet hör till nödvändigheterna. Vi har lärt oss väldigt mycket av våra japanska kunder.»men man ska inte bara utveckla det kunderna vill ha. Då blir det ju bara dagens behov som tillgodoses. Ska det bli tillväxt i bolaget ska man ta större språng.«nicolas Hassbjer, hms 7

8 HMS INDUSTRIAL NETWORKS Men, påpekade Nicolas Hassbjer, japaner har ett och annat att lära av svensk produktionsteknik. I Japan är exempelvis ergonomi ingen högprioriterad fråga. Och fortfarande sker en hel del kvalificerad produktion för hand. I Halmstad sker det allra mesta av tillverkningen i automatiserade processer. ledarskap, rekrytering av rätt personer och förmågan att utveckla dem är andra a:n och o:n. Vi hade redan från början en bestämd vilja och ambition att växa. Inställningen ska vara: vi är ganska bra, men vi ska bli bäst. Jag har haft bra rådgivare och en mentor som betytt väldigt mycket. Lyhördhet för kundernas önskemål och marknader ger livsviktig information. Men man ska inte bara utveckla det kunderna vill ha. Då blir det ju bara dagens behov som tillgodoses. Ska det bli tillväxt i bolaget ska man ta större språng. Då ska man satsa på det kunden inte vet att han kommer att behöva. Fast det ska förstås ske på ett sådant sätt att kundernas detaljkunskaper tas till vara. Ett slags kortsiktighet i ett långsiktigt perspektiv. att hms redan från början siktade mot den internationella marknaden hör till det vice styrelseordföranden menade hade genererat tillväxt. Vi tog in externt kapital tidigt. Det var bra. Åren innan hade vi växt med egna resurser. Det gav lärdomen: slösa inte. Inte minst beror HMS framgång på ett målmedvetet byggande av en strukturerad säljorganisation. Många bolag kan ha en bra produkt som i början säljer sig själv. Men för långsiktig tillväxt är en effektiv säljorganisation avgörande. Det fattade vi tidigt. En sak genomsyrar alla Nicolas Hassbjers tillväxtförklaringar: långsiktigt tänkande. Hur nu detta kan fungera i ett, sedan några år, börsnoterat bolag? Många tror att börsnotering är det samma som kortsiktighet och att analytiker bara är intresserade av siffror. Det är fel. De analytiker som följer HMS är både intresserade och kunniga. De ställer ofta relevanta frågor, som gör att man måste tänka till. Någon förändring mot kortsiktighet Nicolas Hassbjer, dataingenjör från högskolan i Halmstad, grundade med egna innovationer HMS

9 INNOVATIONSMAGASINET 2011»Möjligheten att notera mindre bolag är viktig för Sverige. De kan ju annars komma att lämna landet. För innovationssystemet är börsen en tillgång.«nicolas Hassbjer, hms noteringen storägare i HMS. Försäljningen kunde ha skett till ett internationellt storbolag. Hade inte börsen varit ett alternativ hade vi varit en liten division i en stor utländsk koncern. Det hade säkerligen inte passat Halmstadsföretagets ambitioner. Jag ville notera bolaget några år tidigare, när riskkapitalbolagen ville sälja. Men det var nog bra att det inte skedde för tidigt. Vi behövde ett par år för att organisera oss så att det skulle fungera smidigt efter börsnoteringen. Visst går det bra att vara liten och noterad. Möjligheten att notera mindre bolag är viktig för Sverige. De kan ju annars komma att lämna landet. För innovationssystemet är börsen en tillgång. Det finns alldeles för få rika personer i landet som kan och vill gå in som ägare i tillväxtföretag. Nu gäller det att inte göra aktieägare besvikna. Den risken förefaller tämligen minimal. Men kunde HMS på något sätt växt än snabbare? Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi har växt så snabbt det gått. Det är väsentligt att växa med kvalitet och bevarad företagskultur för att skapa långsiktig tillväxt.. HMS Anybus. HMS har växt ur flera lokaler i Halmstad. har inte alls ägt rum. Lång eller kort sikt beror nog mest på vilken styrelse man har. Fast visst har börsnoteringen gett en del merarbete. Redovisningsprinciperna är, exempelvis, avsedda för jättebolag. Onödigt komplicerat. Vi har inte ambitionen att vinna priset för snyggaste årsredovisning, däremot att leverera de bästa nyckeltalen, säger Nicolas Hassbjer. Han pekar på risken att en börs-vd ägnar tid åt just börsen och kapitalmarknaden i stället för att ha närkontakt med kunder. På HMS tar finanschefen hand om börsfrågorna. På det hela taget var Nicolas Hassbjer belåten med börsintroduktionen. Andra alternativ hade varit sämre. Och efter decennier som entreprenör blir man kanske en aning mer försiktig med de egna, privata resurserna. Private equity-bolaget Segulah var före samverkan med högskolan hör till sådant som ofta framhålls som en väg till framgång för mindre bolag med hightech som affärsidé. Åtskilliga examensarbetare har haft HMS som utgångspunkt och det fungerar mycket bra. Men till forskningssamarbete är Nicolas Hassbjer tveksam. Vi har gjort ett ordentligt försök med ett forskningsprojekt tillsammans med högskolan. Det gick inte alls. Högskolor och storföretag kan nog finna varandra, men när det gäller små och medelstora företag, SMF, så kommer högskolan och SMF från olika planeter. När vi utvecklar är vi nära kunden och långt från grundforskning. Och varför skulle HMS ha utvecklat Anybus ihop med högskolan som inte är bäst i världen i den nischen när man kunde dra nytta av kunskapen hos ett internationellt företag som faktiskt är ledande? Det finns en stor potential för förbättring när det gäller samverkan med den akademiska sfären. Eller så går det bara inte att få till 9

10 HMS INDUSTRIAL NETWORKS det för att värderingar och målsättningar är så olika. Helt klart behövs nya former. Oavsett hur eller av vem eller i vilka kombinationer en innovation ska bli till så behövs den första, helst storslagna, idén. Och den dyker upp lite hur och var som helst. Tillfälligheternas, slumpens, betydelse ska inte underskattas. Kundfokuserad utveckling kan styras och planeras. Men de stora sprången, de som verkligen ger tillväxt, har mycket med tillfälligheter att göra. Själv insåg Nicolas Hassbjer den riktiga potentialen i Anybus först när han vid ett möte i Japan träffade chefer för olika divisioner som förstod att de skulle komma att behöva tekniken i alla sina produkter. Volymerna var betydligt större än Nicolas 10 korta fakta: HMS Industrial Networks Hassbjer vågat drömma om. Men det var hans assistent, som kunde japanska, som mest av en tillfällighet hade kunnat boka exakt rätt mötesdeltagare. Nicolas Hassbjer har fler exempel. HMS kompakta nätverkschip kom till efter en mässa i Nürnberg. Tåg och flera timmars väntan på flyg i Frankfurt tillsammans med rätt personer blev en perfekt miljö för innovation. (Det var nämligen billigare att flyga hem från Frankfurt än från Nürnberg.) Den väntan ledde till ett utvecklingsprojekt på 35 miljoner SEK och en ny produkt som skapade tillväxt under lång tid. Även om 1988: Nicolas Hassbjer grundar HMS i Falsterbo men längtar till studieorten Halmstad. Så där hamnar bolaget raskt. 1992: Stor nyckelorder från Atlas Copco. Omsättning 1,7 MSEK. 4 anställda : Första ordern från Japan Hitachi. Anybus lanseras Omsättning 9,3 MSEK. 14 anställda. 2002: De senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten varit 53 procent årligen. 2003: HMS utses till Sveriges bästa elektonikföretag. 2004: Omsättning 150 MSEK. Antal anställda: : Börsnoteras på Nasdaq-OMX. 2008: En miljon sålda enheter totalt. Stora Exportpriset. Omsättning 317 MSEK. Rörelseresultat 85 MSEK. 165 anställda. 60 De 60 största företagen står för över hälften av industrins förädlingsvärde. Källa: Företagarna det kan vara spänstiga diskussioner på ett ledningsgruppsmöte så är det sällan där tillväxt eller nya affärsmodeller ser dagens ljus. förra året lämnade Nicolas Hassbjer vd-skapet. Skäl: mer tid för familj och att gå över till att arbeta med styrelseuppdrag. Hur går det på sikt med entreprenörskap i blodet? Nicolas Hassbjer har dessutom startat två nya bolag (Hassbjer Development och Hassbjer Investment) och ser en framtid som styrelse proffs. Över tiden kanske det inte blir så stor förändring. Men det senaste året har det varit skillnad. Jag har haft mycket tid för familjen och min dotter. Efter så många år som vd tröttnar man kanske lite på det exekutiva. Sedan flera år ser jag de strategiska frågorna i en styrelse som mer spännande. Entreprenörer kan tillföra styrelser en hel del. Offensivt tänkande, exempelvis. Redan 1998 berättade Nicolas Hassbjer vad han menade med det. Vid ett tillfälle träffades japanska och amerikanska experter för att besluta om vilken teknik som skulle användas för kommunikationen mellan industriella komponenter. Jag var med och skulle sälja något som egentligen inte fanns vid den tidpunkten. Om det inte fungerar, då? undrade experterna. En tvättäkta entreprenör förstår inte ens frågan.

11 INNOVATIONSMAGASINET 2011 BIM Kemi»Entreprenörer är egensinniga och kan ibland vara besvärliga att hantera«peter Wållberg har rimligen torrt på fötterna när han beskriver vad som utmärker sanna entreprenörer. Säkert kan de vara (eller måste vara) egensinniga och under stundom besvärliga. Peter Wållberg är ju själv, sen 1973, en av de framgångsrika. Det var då han av en slump (hans egna ord) startade BIM Kemi. Och det kemiföretaget har lyckats väl. Redan från start växte BIM raskt nuddade omsättningen halvmiljardstrecket. Kemiföretaget i Stenkullen utvecklar och tillverkar specialkemikalier till pappers- och massaindustrin. Specialkemikalier kan möjligen, för den oinvigde, resultera i bilden av små skvättar i enliters petflaskor. Glöm det. Leveranser sker vanligen med tankbil eller åtminstone i volymer om liter. När vi tar fram en ny produkt startar utvecklingen i de allra flesta fall med ett problem hos ett företag. Eller med en möjlighet. Man bygger om en anläggning eller startar något nytt. Eller så vill man förbättra kvaliteten, sa Peter Wållberg. lagervaror är svåra att hitta i Stenkullen. Produktionen sker ju till största delen mot kundorder. Men det krävs kunskap för att tillgodose kundernas speciella behov. För Peters son, Martin Wållberg, är de omkring 180 anställdas utveckling och kompetens en av huvuduppgifterna. En tredjedel av all personal i Stenkullen arbetar med forskning och utveckling, sa han. Nära kontakt med universitet och högskolor är en självklarhet. BIM var initiativtagare till kemibranschens forskarskola. Doktorstitlar ger ingen uppmärksamhet i lokalerna. Peter Wållberg ser industridoktorander som en brygga mellan akademi och företag. Men han påpekade också att man på högskolor och universitet sällan, det finns undantag, har förståelse för behoven och tillvaron på små och medelstora företag. Anläggningen i Stenkullen rymmer bland mycket annat flera stora lab rustade med den apparatur som rimligen kan behövas. Viss utrustning finns bara i ett exemplar globalt sett. Egenutvecklat, sa Peter Wållberg, tämligen belåtet. tillverkande dotterdotterbolag finns i sex länder. De nordiska är fortfarande huvudmarknaderna. Men bolagets varumärke syns i Asien och i Sydafrika. Tyskland, Storbritannien och länder där pappers- och massaindustrin är betydande finns på BIMkartan. För att kunna ge kunderna det de vill ha måste våra fabriker vara flexibla, sa Peter Wållberg. 11

12 BIM KEMI Tankar med kemikalier som används i tillverkningen. Hetolja och luft driver processerna.»patent är besvärliga att skydda. Bättre är att det vi utvecklar är svårt att kopiera.«peter Wållberg 10 De 10 största företagen står för hälften av varuexporten. Källa: Företagarna Bara ibland tas patent på det som forskats fram. Patent är besvärliga att skydda. Bättre är att det vi utvecklar är svårt att kopiera. Den kanske viktigaste faktorn som gjort BIM till ett ledande specialkemiföretag är kultur. Företagsunik sådan. Den ska sitta i väggarna. Köper man som anställd inte BIMs grundläggande värderingar så passar man bättre utanför staketet. Kulturfrågor höll under en period, som började för nästan tio år sedan, ställa till det för det dittills snabbväxande familjeägda bolaget. Planeringen för en framtida generationsväxling var inte klar. En extern vd rekryterades enligt konstens alla regler. Människor med välputsade storföretagsglasögon anlände till företag och styrelse. Kulturkrock. Det blev två företagskulturer. Det är sämre än en dålig. Sen väntade vi alltför länge med att rätta till det hela. efter ett runt halvdecennium gjorde man slag i saken. Styrelsen fick gå. Den ersattes med två familjemedlemmar och två externa personer med god kännedom om medelstora entreprenörföretag. Per-Olof Rengstedt anställdes som koncernchef. Tillsammans kom man fram till en nygammal företagsfilosofi. Tillväxt är bra, men lönsamhet är bättre. En projekt- och utvecklingsorienterad nätverksorganisation har etablerats. Team sätts ihop med lämpliga deltagare från alla BIM-bolag. Den som är mest kvalificerad blir teamledare. BIM-andan stärks på så sätt, sa Per- Olof Rengstedt. Peter Wållberg har sen flera år många roller. Ingen särskilt formell. Han är operativ teamledare, sysslar med entreprenörskap, sitter i styrelsen och har tillsammans med sonen Martin ägaransvar. 12

13 INNOVATIONSMAGASINET 2011»Tillväxt är bra, men lönsamhet är bättre.«peter Wållberg Peter Wållberg och Martin Wållberg, som 2010 tilldelades Family Business Wiki 10 under 40 Worldwide Award. Vd vill jag inte vara. Jag vill starta saker, sa Peter Wållberg som numera, som andra Bimmare, får genomgå utvecklingssamtal med sin chef. Peter är kanske inte den som skapar struktur i företaget, kommenterade denne. fast, trots att man nu fått ny fart, så kanske BIM lever farligt. Papper och massa kan det verkligen finnas tillväxt där? Det tror man stenhårt i Stenkullen. Visst minskar tidningspapper, men förpackningar blir större. Det kommer nya produkter. Det är en chans för BIM, även när svenska företag opererar utomlands, sa Peter Wållberg. korta fakta: BIM Kemi 1973: Peter Wållberg, 26 år, startar Bim mest av en slump. 1989: Ny byggnad är inflyttningsklar. Antal anställda: : BIM miljöcertifieras som första specialkemiföretag enligt ISO : De första doktoranderna startar sina projekt hos BIM. De finska och norska dotterbolagen miljöcertifieras. 1997: BIM finns för första gången på listan med de 500 snabbast växande företagen i Europa. Omsättning 331 MSEK. 2001: Ny organisation. Extern vd rekryteras. 2007: Styrelsen byts ut i sin helhet. 2008: Per-Olof Rengstedt blir extern koncernchef. 2009: Företaget går bra igen. Antal anställda 180. Omsättning 486 MSEK. 13

14 ROXTEC Från noll till en miljard i omsättning En till synes enkel gummitätning till kablar är grunden för ett företag som på 20 år gått från noll till närmare en miljard i omsättning. 14

15 INNOVATIONSMAGASINET 2011

16 ROXTEC Tätning för miljarder.»viljan till förändring har väl varit större än rädslan för risk«mikael Blomqvist Fredrik Hansson är tidigare vd, nu styrelseledamot. Mikael Blomqvist är uppfinnaren som startade Roxtec. En till synes enkel gummitätning till kablar är grunden för ett företag som på 20 år gått från noll till närmare en miljard i omsättning. Viljan till förändring har väl varit större än rädslan för risk, säger grundaren av företaget Roxtec och uppfinnaren av modultätningen, Mikael Blomqvist. Roxtec i Karlskrona var ett av de företag som imponerade när IVA besökte det 1997 i projektet Ljusåret. Ledningen hade glasklara idéer kring hur tillväxt och entreprenörskänslan i företaget skulle skapas och bibehållas. Det är intressant att komma tillbaks i maj 2010 och se hur det har gått. Kort kan man säga att det har gått bra. Företaget har större lokaler, men fortfarande en känsla för att saker och ting är möjliga; inget sitter fast. Här finns massor av mötesrum med glasväggar, VD sitter i ett enkelt hörnrum på samma plan 16 som alla andra. Fikarummet är som en stor hall. Här är transparens och öppenhet. Allt vi gör ska vara för att öka kundnyttan, då har vi ju inga hemligheter inför varandra. Jag jobbade i USA i några år och upptäckte att det var mycket lätt att ägna minst 30 procent av min arbetstid åt intern positionering, men kunden har ingen nytta av det och därmed i längden inte företaget heller, säger Fredrik Hansson. Han har varit med i Roxtec sedan 1999, först som styrelseledamot, så mellan 2005 och 2010 som VD och nu som styrelseledamot. Roxtec styrs med ett fåtal tydlig principer: och i högsätet är kundnyttan. Vi ska börja varje dag med att fråga oss vad vi kan göra för våra kunder idag, och avsluta dagen med att fundera på hur vi lyckades, säger Fredrik Hansson. Vi har en tydlig kärna i företaget och ett tydligt ramverk, men inget regelverk. Det bygger bara byråkratier och hämmar medarbetarnas kreativitet. Man tillämpar ett vinstdelningssystem baserat på företagets tillväxt, lönsamhet och medarbetarens lön. Personalomsättningen är närmast obefintlig. Av bolagets knappt 440 anställda jobbar 150 i Sverige och resten i något av dotterbolagen i 12 olika länder. Vi har som en sjöstjärneorganisation, där varje arm tänker själv, och om en arm»tillväxt är inte i motsats till en hållbar utveckling för naturresurser, tvärtom!«mikael Blomqvist

17 INNOVATIONSMAGASINET 2011 blir avhuggen så växer det ut en ny, säger Fredrik Hansson. Tätningen, en modultätning i Multidiameterteknik, är uppfunnen av Mikael Blomqvist. Den är brand-, rök-, och vattentålig och ytterst anpassningsbar. Modulen finns i olika grundstorlekar och den individuella kabeln anpassas till tätningen genom att man drar bort halvmillimeter tjocka skikt. Själva tillverkningen får jag inte se, den är hemlig. Det är liksom vår Coca-cola ingrediens! de första kunderna till Roxtec var i den marina industrin, främst av kostnadsskäl eftersom patent och certifieringar där är internationella. Kundsegmentet har nu vidgats till telecom, olja, gas och järnvägssystem, kraftverk, laboratoriemiljöer, ja kort sagt överallt där man har kablar i känsliga och krävande miljöer. Idag har företaget över 500 enskilda patent på olika marknader. Ledningen för Roxtec var mycket snabba med internationalisering. I början skedde den via återförsäljare och folk i Karlskrona med språk- och kulturkunskaper, enligt principen att det var enklare att lära en kines om modultätningar än att lära en expert på modultätningar kinesiska. Med ökad intjäningsförmåga har man haft råd att skapa egna dotterbolag med lokalanställda. Dotterbolagscheferna i Kina och i Dubai började sin bana här i Karlskrona, berättar Mikael Blomqvist. Anledningen till att man hellre har egna dotterbolag än återförsäljare är: Går det bra är det lätt att återförsäljarna blir fat and happy, och då blir det inte så mycket tillväxt av det. Tillväxt är ett nyckelord. Tillväxt är kreativitet, nyskapande, utveckling. Utan tillväxt slår vi oss till ro och skapar inget nytt. Det är livsfarligt, säger Mikael Blomqvist. Själv är han ett lysande exempel på en kreativ människa. Han har inte ens gått ut gymnasiet. Nä, jag är en möjliggist, men att starta och driva bra företag handlar om extremt mycket hårt jobb, och om att vara hungrig. Tänk på hur Sverige var förr! En stor del av befolkningen utvandrade till USA, ändå hade vi världens högsta tillväxt mellan 1870-talet och nästan 100 år framåt. Snacka om hunger och entreprenörskraft! korta fakta: Roxtec 1989: Mikael Blomqvist startar bolaget med sin uppfinning; en flexibel modul tätning. 1990: Ytterligare tre delägare kommer in i bolaget, alla har tidigare jobbat med tätningar. Försäljningen kommer igång. Bolaget startas med delägarnas egna kapital, banklån och lån från Utvecklingsfonden. Detta räcker dock inte, utan ett riskkapitalbolag går in i bolaget under 1,5 år. 1997: Företaget har uppnått en stabil och god lönsamhet. Har 54 anställda och en omsättning på 100 miljoner kr. Runt 80 % av försäljningen går på export. Försäljningen sker mestadels via återförsäljare, eftersom det är dyrt att starta dotterbolag utomlands. IVA besöker företaget i projektet Ljusåret. 1999: Civilekonomen Fredrik Hansson kommer från Perstorps-koncernen och börjar jobba med ett annat av Mikael Blomqvists företag: Metcet, som sysslar med radiofrekvens identifiering. Under Hanssons ledning ökar bolagets omsättning från 20 till 100 miljoner kr och säljs till Assa Abloy. Hansson får också plats i Roxtecs styrelse. 2004: Mikael Blomqvist har successivt köpt ut de övriga tre delägarna, som vill dra sig tillbaka och planerat sitt operativa uttåg. Fredrik Hansson skolas in som ny VD. 2005: Dotterbolag startas i Indien. Fredrik Hansson tar över som VD. Blomqvist planerar att även dra sig ur som ägare. Erbjuder industrialisten Rune Andersson att köpa företaget. Vid årsskiftet går Mellby gård in som 40 % delägare. Roxtec omsätter nu drygt 300 miljoner kr och har en lönsamhet på %. 2007: Mellby Gård Holding AB köper resterande del av Roxtec. Mikael Blomqvist sitter kvar i styrelsen. 2009: Roxtec redovisar en omsättning på 934 miljoner kr och en lönsamhet på närmare 25 procent. Närmaste konkurrenten är en tiondel så stor. Företaget har dotterbolag i 12 länder och 2/3 av företagets 439 anställda jobbar utomlands. Indien är nu företagets tredje största marknad. Huvudkontoret, tillverkningen och utvecklingen av de patenterade tätningarna ligger fortfarande i Karlskrona. 2010: Exportrådet utnämner Roxtec till årets exportföretag med motiveringen att företaget på kort tid erövrat positionen som global marknadsledare med den egna uppfinningen multidiameteruppbyggda gummitätningar. Carl-Gustav Mattson, som byggt upp företagets verksamhet i Indien, tar över efter Fredrik Hansson som VD. Hansson kvarstår i Roxtec-gruppens styrelse. Idag är det i Kina och Indien man hittar den där hungern. Vi har haft ett försprång, men frågan är om vi utnyttjat det rätt? mikael blomqvist sitter bland annat med i styrelsen för högskolan i Blekinge. Det är många ungdomar från Kina och Indien som vill komma hit och studera i ett år, men få svenskar som vill åka till Kina eller Indien. Det tycker jag är oroande, att våra ungdomar inte är hungrigare. Företagsklimatet har blivit mycket bättre i Sverige. Man betraktas ju inte längre som en bov bara för att man är företagare, men fortfarande borde man titta på skattesystemet och just risktagande, för att starta företag är förenat med stora risker. Därför är det kanske inte så konstigt att inte fler gör det, om man har ett tryggare alternativ. Att starta ett företag som bara försörjer en själv kan många göra, men att göra det som Mikael har gjort är unikt. Sverige borde hylla sådana som han som har jobbat stenhårt och tagit stora risker för att skapa företag som ger jobb och mervärden, säger Fredrik Hansson.»Vi har som en sjöstjärneorganisation, där varje arm tänker själv, och om en arm blir avhuggen så växer det ut en ny.«fredrik Hansson 17

18 DALOC»Ska man göra något ska man göra det rejält«går man rätt när man lämnat tåget från Stockholm vid Törebodas station hamnar man, efter några tiotal meter, framför Daloc Futuras huvudentré. Jag gick fel. En äldre gentleman, på väg till kiosken på fel sida järnvägen, gav välvilligt nödvändiga instruktioner. Följ kanalen tills du ser världens minsta passagerarfärja, Lina, så är du där. Ska du träffa Inga-Lisa Johansson? undrade han. Ja, det stämmer, sa jag. Det är en kvinna som vet vad hon vill, sa herrn uppskattande. 18

19 INNOVATIONSMAGASINET 2011 Inga-Lisa Johansson äger och leder Daloc.

20 DALOC Ett sinnrikt utnyttjande av rullband eliminerar manuella lyft och gör avancerade tillverkningsmoment enkla. Under de närmaste timmarna skulle det visa sig att upplysningarna var korrekta. Både om färjan Lina och Inga-Lisa Johansson, vd och huvudägare för Skandinaviens främsta tillverkare av brand-. ljud-, och inbrottsklassade trä- och ståldörrar dörrar lämnar Dalocs fabriker årligen. Men det är ändå ingen massproduktion. Allt görs mot kundorder och i varierande utförande. Daloc Futura är koncernens moderbolag som i övrigt består av två tillverkande företag i Töreboda, ett i Mellerud och i Västerås Orresta Dörr AB samt Secor AB i Stockholm (som håller i Dalocs franchiseorganisation för dörrbyten i befintliga lägenheter). I Norge och Danmark finns säljbolag tog Inga-Lisa Johansson, som då var 25, över ledningen för bolaget efter sin far. Hennes kontor finns i Dalocs besökscenter, en elegant renoverad fabriksbyggnad i tegel, med Göta kanal som närmsta granne.»det är människor som skapar och påverkar kulturen. I en liten ort, som Töreboda, jobbar grannar och släktingar ofta på samma företag.«20 Det är praktiskt att heta Johansson. Jag passerar obemärkt i alla sammanhang, sa hon. Utöver ansvaret för Daloc är Inga-Lisa Johansson medlem i styrelserna för såväl Teknikföretagen som Svenskt Näringsliv. Hon har hedrats med utmärkelser. Bland andra Albert Bonniers pris till Årets företagare (2004) för enastående insatser inom svensk företagsamhet. I Teknikföretagen och i Svenskt Näringsliv finns både små och stora företag. Kontakterna där ger mig externa impulser. Förhoppningsvis tillför det jag står för något. Jag vågar vara respektlös, men kan vara tyst en kvart. Fast inte så ideell att jag skulle vilja bli ordförande i någon av organisationerna. Jag beundrar dem som orkar med så stora uppgifter. Redan 1997 när IVAs projekt Ljusåret utsåg Daloc till Veckans företag var bolaget synnerligen lönsamt och snabbväxande. Växer lönsamt gör man fortfarande. På sin hemsida redovisar Daloc nyckeltal som skulle göra de flesta vd:ar gröna av avund. Det är konsekvent beteende, successiv utveckling, som gjort att det går bra. Vi har köpt ett par bolag också. Innan vi säljer något ser vi till att bygga upp rätt resurser och att vi kan möta kundens krav, sa Inga-Lisa Johansson. Sen är vi bra på regelverken och med i alla standardiseringar. Dörren ska ju skydda liv. åtskilliga dörrar säljs till byggentreprenörer för nybyggen. Det finns även en eftermarknad. Villaägare renoverar och byter dörrar men då till liknande dörrtyp som man haft förut. Man kan tala om en Timelleffekt. Företagskultur är viktigt för ett framgångsrikt bolag. Dalocs sammanfattas kort och gott: Ska man göra något ska man göra det rejält. Så står det på sista sidan i skriften Vår identitet. I den finns allt från affärsidé till vision och mission. Progressivt, pålitligt och långsiktigt är kärnvärden. Med vår stabilitet och styrka kan vi också unna oss att driva utvecklingen av obeprövade och spektakulära lösningar. Alla måste vara förebilder. Man måste visa det som är rätt beteende. Det är inte svårt att uppnå något bra om man har bestämt vad som är bra. En ordentlig dos johanssonsk envishet gör nog heller ingen skada. Det är människor som skapar och påverkar kulturen. I en liten ort, som Töreboda, jobbar grannar och släktingar ofta på samma företag. Det är en skillnad mot arbetsplatser i storstäder. De som klagar på företagsklimatet i landet finns i de stora städerna. I de små orterna, där stor del av de tillverkande företagen finns, ger närheten till allt och alla fördelar. tillgång till kompetent arbetskraft är en av de väsentliga faktorerna för Dalocs framtid. Därför samverkar företaget så mycket vi får med de skolor som finns inom rimligt avstånd.

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren E-handel utan mellanhänder ger bättre marginaler och tydlig konkurrensfördel i branschen Omsättning 31,6 MSEK (+11%) med

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt

Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt Leona Achtenhagen och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Tillväxtföretagens organisering,

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Innovation för tillväxt affärsplan Sverige IVA Arbetgruppen för stimulans av FoU i små och medelstora företag Förslag till skattereformer

Innovation för tillväxt affärsplan Sverige IVA Arbetgruppen för stimulans av FoU i små och medelstora företag Förslag till skattereformer 1 Sven-Olof Lodin 2010-06-12 Innovation för tillväxt affärsplan Sverige IVA Arbetgruppen för stimulans av FoU i små och medelstora företag Förslag till skattereformer Skattestimulans till innovationer

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Vi arbetar med synlighet! Värdegrund i Skyltställets säljprocess Vår idé är lika enkel som den är tydlig vi vill få dig a synas. Med våra innova va skylt-

Läs mer

Attraktionskraft för tillväxt

Attraktionskraft för tillväxt Attraktionskraft för tillväxt Gränslös innovation för ökat välstånd Johan Carlstedt, Senior Project Manager Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVAs arbete för ökad innovationskraft Nationella

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer