Från jordbruk till spetsigaste spetsteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från jordbruk till spetsigaste spetsteknik"

Transkript

1 Från jordbruk till spetsigaste spetsteknik SVENSKA ÄLGFÖRETAG I FOKUS Assalub BIM Kemi Daloc Delva EDC Ferrox Frödinge Gargnäs Helax HMS Hästens Sängar Roxtec Ryftes Tentipi Universum We-Gre 1

2 LEDARE En älg vinner i längden Sverige behöver fler nya företag och företag som växer och då behövs det innovationskraft. Innovation gör så att nya företag växer fram och så att gamla företag kan förnyas. Men vilka företag är det som är vinnare? Som klarar av att vara lönsamma, år efter år? Som växer uthålligt? Inom projektet Innovation för tillväxt ville vi ta reda på det. Därför har vi följt upp 23 företag som redan för tio år sedan var innovativa, lönsamma och växande. Många av dem är fortfarande vinnare. Vi kallar dem älgar. Älgen är ett svenskt djur som både är snabbfotat och långlivat. Älgen är terränggående och kan anpassa sig till många miljöer. Den är kort sagt innovativ! Sverige behöver fler älgföretag. I den här skriften hoppas vi kunna visa vad det är som gör att älgarna frodas. I hela Sverige, från norr till söder. Trevlig läsning! Johan Carlstedt Huvudprojektledare Innovation för tillväxt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2011 Box 5073, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbplats: ISSN: ISBN: Redaktör: Anna Lindberg Form: Pelle Isaksson & Anna Lindberg Text & foto: Pär Rönnberg & Teresa Söderhjelm Tryck: Edita Västra Aros

3 INNOVATIONSMAGASINET 2011 OM INNOVATIONSMAGASINET IVA lyfter innovativa företag Å r 1997 reste projektledare från IVA från den nordligaste till den sydligaste delen av Sverige. Uppgiften var att ta pulsen på 23 innovativa, ordentligt lönsamma och entreprenörledda företag. Bolagen var grundligt granskade innan de utsågs till Veckans företag i sina län. De var (och är) verksamma i alla tänkbara branscher. Berättelserna om de 23 företagen blev till boken Att våga. Men vad har hänt sedan dess? Tretton år senare har vi gjort återbesök och telefonintervjuer. Något enstaka av bolagen har försvunnit från kartan. Somliga är uppköpta eller fusionerade. Ett är börsnoterat. Men de flesta lever vidare som ägarledda verksamheter. Sammantaget har de mer än fördubblat sin omsättning. Antalet anställda har också ökat. Utvecklingen har inte varit spikrak. Nästan inget av företagen har exempelvis undgått effekterna av finanskrisen. Men företagarna är av segt virke och affärsidéerna uppenbarligen hållbara. Bolagen är verksamma i vitt skilda branscher från jordbruk till spetsigaste spetsteknik. Och de som inte har utvecklat extremt innovativa produkter har konstruerat fiffiga produktionssystem eller framgångsrika affärsmodeller. Då, 1997, var det IVAs FÖRSLAG Tillväxt och satsningar fler jobb genom projekt Lju såret som medelstorapå FoU i små och företag uppmärksam made de framgångsrika bolagen. Nu sker uppföljningen som en del av I VAs projekt Innovation för tillväxt. Förslagen INNOVATIONE ENTREPRENÖ R, RS OCH TILLVÄX KAP T En kortfattad FÖRSLAG ftig Konkurrenskra ka experter skatt för utländs översikt av kun skapsläget INNO FÖR T VATION ILLVÄ XT FÖRSLAG Tillväxtföretag behöver mer kompetent kapital i tidiga skeden Förslagen i korthet Sverige behöver fler innovativa företag placerare utfäster sig att som vill växa och därmed investera i fonförslags vis bidra till fler och coacher som är högt den. Utifrån sin väl beprövade jobb.gräns, kvalificerade. För detta krävs a En nedre inkomst metodik Sverige ligger På lång sikt ska varje inkubator under en införs för utländskkapitaltillskott i ett utvärderar de mangementtea företags i alla tillväxtfaser. sociala avgifter ha en kronor, Forskare Men det behövs mets gäller företag internationell topp investeringsfond kopplad från skatt och petens och fondens inriktning. komnyckelpersoner. när det ens samlad måste förtill sig. Tidtill kompetent kapital experter och också tillgång kron Först forskning e investeringar expertsk atten svagpunkten bestäms av när begränsad tid. det gna denna inkomstnär de institutionella och utveck or utgå. Då kr vill säga Den svenska inkubatorn har visar att det finns sitt syfte att investerare som i skabidrar med placerarna sagt ska vara undanta ling (FoU) siering på av BNP. Men då fyller den Erfarenheterna tillräckligt många företag såväl som andel ja engagerar sig staten individuell prövning samma nivå. ävs motfinanendast 18 bättras. Först tionen och tillämphävda sig i att investera i. erfarenheter, kunskaper, gräns och en kapital som genom att gå in Dessa procent utförs erfarenheter Internatione och medels i både konstruk drabba ett Sverige som kan atten. För att stimulera framväxten råd, denna grupp. med en lika stor summa förledarskap, tora företag visar att innova lla i små bidra tillr i pra nsen om heter av den svenska expertsk ske ktiken av inkbunätverk kunna i fonden. konkurre ambit och coachning. företag med ofta är första lera ökade (SMF). Att globala tionscheckar iösaallt tatorfonderna sätter staten ningen tuffare FoU-s Fondens inriktning måste FoU-investeri stimuavdraget är omarbetsgruppen Kompetent steget mot atsnin gar rsoner. in lika myckfem kapital kapitaden en för att få överenssamarbete effektivt sätt ngar na ett fördju lbehov extra nyckelpe och ökat i tidiga et kapital som de privata längs från tre till stämma med de förutsättninga med extern och Prövning pat n och experter atten för skeden experter ochhårt. nyckelpe både till ökad bidrar på ett investerarna. rsoner föreslår företage Expertsk längre åtgärder a av För FoU-u r staten inom tre områden:, konkurrensk internationell tförare. har en viss typ satt upp. Dessa innebär Många experter raft interna- ständlig. detta en tidskrävande process Vi föreslår at år för den som att manage- 3. Ökade Ett nationell idag på en helt Arbetsgruppe och sysselsättning. blir innebär arbetar incitament för affärsänglar t FoUmentteamet ska vara baserat t system för forskare n föreslår kostna flesta länder, sekretes s. Utfallet uppdrag. 1. En ny typ av fonder där staten genom vationsproje i Sverige, der förde coach er der inom rknad. innovationsstimulansåtg Vi föreslår förbättrade omgärda d av innoblir också med kt iarbetsma tre områd investeringarna ske i innovativa det enskild tionell sitt engagemang ärskatteincitament en Danmar k och att förutse. Det en: direkt ska attraherar brygga mellan uppgi ften att vara företag a företa aninstitutiooch regeländringa r för därmed svårt våra grannar a kunna gälla äv kunna eminsk get i Sverige med hög tillväxtpotenti en inklusiv bedöma om en nellt kapital att stimulera på olika sätt vistats inte minst teavräkning. as genom Expertsk atten sk FoU-utförare företa get och extern därför 1. Kompetensal samt att på förhand utländskt affärs änglar att bidra skatoch pengar. medborgare som att fonden presterar på t som svårt. En sådan ty a Finland, försöker och till förbättrad investerad tid unför utländskaför det innovativa samma nivå som tillväxtföretage funktion innovationsch utveck lingsst imulan dlig mäklarlandet så attraktiv is för studier företag t finns riskkapitalförsörjning sökan är värd är en venture capital-fonder göra det egna en utvecklingsfas där i tidiga skeden: s eckar och 3. Efterf rågest ansöi Sverige exempelv särskilt för mindre av hög kvalitet. innovationsch föruts ättnin g för coacher innovations Ett omfattande riskkapitalavd Detta gäller arbeta i. åren innan en behovet av kapital imulaatt sällan. att eckarna ska möjligt är fem ns en ny utnyttjat möjlighe så stort att privata investerare, rag och der de senaste offentlig innova som ansöker få full effekt. Förslaget typ av som 2. Ett regionalt riskkapitalkonto. Sverige har a utländsk a mo- eller andra är inrikta tionsu Även förankrat inkubatorsyspphan kan görs. affärsänglar, normalt inte kan fylla 2. Ekono misk den socialde ruppen Attraher t mot företa dling har begrän on införde Arbetsg Regler som inte missgynnar d det. Innovati tem med statligt stöd g som t till stimul ans sad eller ingen ten: år 2001 Det rör sig om ett i uppdr ag Vi föreslår en IVA-projektet en som incitament genom skatte en en möjlighe stor utveck förexperter inom nden får investeringsbehov på samtidigt investerar kapital ny typ regering Vi föreslår att staten dels kapita ltillsko lingsp otenti FoU men en därför följande minst 3-50 expertsk att. och egen Forskarskattenäm vationsupph kratiska av offentlig miljoner föreslår skatten. ska kallad vationsföreta finansiera kronor så insatser riktar expert al. Få statlig tt under tillväxt en om till skatten 5 8 för innoa tid i ett företag. år. drag, andling (förko innoexpert driften av inkubatorer g För att möta a sig idag till a nyckelpereller SBIR-u skatteav att aktivt informer detta föreslår vi en ny som uppfyller r av den svenska FoU-projekt och skatteavräkning mmers Vi föreslå att utländsk denna grupp. Avskaffade begränsningar fö iell typ pphandling). ras snabbt: innebär 25 bättringa vissa kriterier, dels komplettera r införandet för av fonder som bygger kan genomfö r kvitterfarenheter Denna Intern och forskare kan få av: privat på ett samarbete som vi bedömer ning i inkomstslaget kapital. visar experter ationel la kapital med koppling till soner, att detta mellan institutionellt kapital er undanta gna medelstora Vi föreslår a inkubatorerna. En nationell in ger små inkomst och staten. Slopade begräsningar företag mycke av sina och Dessa ska vara väl förankrade tt juridiska novationschec En fond initieras genom i rätten till heter att konkuprocent t goda möjlig rätt till fullt i det repersoner får kronor som att k på 10 ett manaavdrag vid förändring av majoritetsgionala och lokala näringslivet avdrag och ett gementteam arbetar fram är att en aktör rrera. Utgångspunk ner en motsv fysiska persode ska att köpa FoU-tjföretag kan använd ter en inriktning. ägandet i ett företag. ten också vara tillräckligt övergripande a för arand e skatte Nästa stegavärdeatt torn identifier inom den offentliga er. Ett utländska exper stora för att attför kapita minst förare, i första änster från extern avräkn ing Rätt för företag att kvitta un sek-pen Attrahera miljö för innovation nsplanen kommertre institutionella ar behovet av e ltillskott rahera privat kapital samt a uthand högsko (produkt i särski derskott sgrup bli världens bästa vation sföret ha en ledning Innovatio n ny lö ningsinstitut. lor och forskeller tjänst) Arbet sning mot arbetsgivaravgifter. är att Sverige ska nsplan Sverige. ag. Vi föreslå lda innoi nästa steg. Företag får on för tillväxt presentera de nyligen sstrategi Innovatio kan en check sedan ktet Innovati idéer och införda reglern r också att nationell innovation s arbetsgrupper. IVA-proje på en upphandlas. koncepför Visionen skottsavdrag tar beslut om en a för undertten i tlösnin Arbetsgr fram i projektet Fyller lösning är att g regering Sveriges uppen efter ägarsk fakta om expertska Kompetent kapital i tidiga förslag som tas målen företaget utve en behove att ifte avskaf a experter samt t får innehålla de konkreta ckla en protot e. Det kommer skeden fas. annat att ordförand blandyp. Dä Attrahera utländsk somvisionen sker en konku Arbetsgrupp för IVA-projektet as i slutet av Wallenberg refter från arbetsgruppen Innovation för tillväxt rrensutsatt somärpresenter en Stimulan är att Sverige ska bli världens upphandlingsidorna presenter ar vi ett förslag projektets styrgrupp med Marcus i innovationsplanen målen att Sveriges regering tar av bästa form miljö. beslut följande för slutliga antagits om innovationer. de s Visionen för sin en nationell innovationsstrat har På av FoU i små får Ett av de övergripande bland annat att innehålla egi Innovationsplan Sverige. IVA-projektet länder. Förslaget ang innan förslaget de konkreta förslag som ortillvaxt.se. målen är att och medelsto Innovationsplanen kommer Sverige och andra tas fram i projektets arbetsgrupper. i en rad olika sammanh Sveriges regerininnovation för tillväx synpunkter på och förankras ge och ra bland annat På en de diskuteras följande t före g är att Sverige tar beslut om sidorna presenterar vi förslag tag följa diskussion att innehål ska från arbetsgruppen Kompetent en natione la de förslag styrgrupp med Marcus eca), Du kan enklast ll innovationsstr bli världens bästa miljö ingått: kapital i tidiga skeden. som tas fram (AstraZenWallenberg som ordförande. Förslagen experter har för innovat De har antagits av projektets ategi Löfwall i projektets På de följand Lisa de får sin slutliga form kommer att diskuteras och ra utländska eca),innan ioner. Ett av are och arbetsgrupper Innovationsplan Sverige i innovationsplanen som e förankras i en rad olika sammanhang uppen Attrahe Andersson (AstraZen (Tillväxtv presenteras i slutet av erket) projektled av projektets sidorna presenteras på I arbetsgr. Innovationspla de övergri pande ionfortillvaxt.se. ppen, David S förslag från Du kan enklast följa diskussionen Pauldin styrgrupp nen komme arbetsg med Marcu sammanhang och ge synpunkter ordförande i arbetsgrunäringsliv), Johanna Essemyr r s Wallenberg ruppen Stimulans (AstraZeneca) innan de får I arbetsgruppen Kompetent ge synpunkter Spector (Svenskt av sin slutliga Anders Ekblom kapital i tidiga skeden form i innovat som ordförande. Förslag FoU i små och mede (IVA), Torbjörn på har ingått: ionsplanen Bengt Mölleryd katör och skribent. en komme lstora företa tionfortillva som presen Johan Hernmarck (Provider rg (IVA) kommuni xt.se. I arbetsgrupp teras i slutet r att diskuteras och förankr g. De har antagit Venture) Ordförande i arbetsgruppen, Jan Westbe s av Du Torbjörn Spector (Svenskt en Stimu as i en rad Jan Herin (Företagarna), kan enklast Näringsliv), Ulf Söderholm lans av FoU olika Marie Reinius (SVCA), följa diskuss (IF (Andulf Metall), i Advokatbyrå), små Ted Fjällman och mede Marie Wall (Vinnova), Aleksander ionen och Björn O. (IVA) Projektledare och Jan Nilsson (IVA) lstora företa Westberg (IVA) Kommunikatör Pär Hedberg (STING), Zuza Sven-Olof Mikael Hult (Innovationsbron ordförande g har ingått och skribent. I arbetet med Lodin (IVA), i arbetsgruppen ) och Katarina Segerborg förslag 2 har också : Åsa Minoz Jan Ander (Innovationsbron) deltagit., Hans Henze s Månson (VINNOVA, ll (Swedish (EPFL), projektledare) ICT), Mattia, och Jan WestbJenni Nordborg (VINN s Karls (Applie OVA), Eugen erg (IVA) kommu d NanoSurfaces Steiner (Health ), nikatör och skribent. CAP), i korthet PROJEKTET INNOVATION FÖR TILLVÄXT Innovation leder till tillväxt som leder till välstånd. Innovation innebär att kunskap omsätts till nya värden. Goda generella förutsättningar för att företag ska kunna växa är basen för att innovation ska fungera i praktiken. Men det räcker inte att staten tillhandahåller goda regelverk, makroekonomisk stabilitet och sunda statsfinanser. Vi behöver också en innovationsstrategi med specifika åtgärder för att stimulera innovation. Vi behöver en Innovationsplan Sverige. Visionen är att skapa Sveriges framtida välstånd med kunskapsintensiva företag och jobb. Ständig förnyelse och innovation gör Sverige till världens mest attraktiva land att bo och verka i. Projektet Innovation för tillväxt bygger på att många är med i arbetet för en svensk innovationsstrategi. Arbetsgrupper med experter presenterar konkreta förslag. Sveriges innovativa regioner bidrar med goda exempel. Riksdagspolitiker, departement och näringsliv deltar kontinuerligt i diskussionen. Förslagen i kort het

4 INLEDNING Envisa och flexibla företagare fixar tillväxt år efter år För 13 år sedan var de 23 entreprenörledda företag som IVA utsåg till goda exempel både lönsamma och växande. Det är de fortfarande. Bland flera tusen små och medelstora företag sållade IVA-projektet Ljus året år 1997 fram 23 verkligt framgångsrika. Ett i varje län utsågs till Veckans företag. Dagens Industri och TV4 var på alerten vid utnämningarna. Företagen, från norr till söder, var olika stora och verksamma i de mest skiftande branscher. Men de hade minst en sak gemensamt: engagerade, envisa och synnerligen närvarande ägare. Utan människor, som tror på sina idéer, blir det inte så många framgångsrika företag. det var då. Hur gick det sedan för de 23 bolagen? Jo, det går bra. Mycket bra för de flesta. Några, fem stycken för att vara exakt, var så attraktiva att storbolag inte kunde motstå frestelsen att inlemma dem i sina egna verksamheter. Fast de flesta av företagarna har konsekvent nobbat alla inviter till bolagsförsäljning. De vill bygga något bestående. Endast ett av de 23 är nedlagt. Dock under ordnade former. Kvar är alltså 17. De fem som är inhandlade av (oftast) internationella bolag drivs vidare som dotterbolag. Sammantaget har 4 de 17 bolagen ökat sin omsättning med 230 procent på ett drygt decennium. Antalet anställda är nästan fördubblat hade bolagen tillsammans medarbetare. utvecklingen för de 17 visar att det visst finns mindre och medelstora företag som vill växa. Också i Sverige hade de genomsnittligt varit verksamma i tre decennier. Räknar man bort det äldsta, Hästen Sängar startat 1852 sjunker genomsnittsåldern med nära nog tio år. Det tar åtskilliga Sammantaget har de 17 bolagen ökat sin omsättning med 230 procent på ett drygt decennium. Antalet anställda är nästan fördubblat hade bolagen tillsammans medarbetare. år innan ett nytt företag skapar uthållig tillväxt. Tankeväckande är att det inte sällan var tillfälligheter som gjorde att företagen alls blev till. Förmågan att våga ta chansen när den dyker upp förefaller vara en väsentlig egenskap för att dra i gång en långsiktigt växande verksamhet. Men flera av företagen startades helt enkelt eftersom alternativet för företagarna kunde blivit arbetslöshet. under 2010 har IVA talat med eller besökt de flesta av företagen. Framför allt de där entreprenören är kvar som ägare och eller vd. Efter dessa kontakter är en sak klar: Det går, även för mindre och medelstora svenskägda bolag, alldeles utmärkt att tillverka i Sverige och sälja på export. Kina är inget som skrämmer företagarna. Men man måste vara fiffig och ha mycket god koll på vad kunderna vill ha och när de vill ha det. Vår fördel gentemot låglönekonkurrensen från främst Kina är att vi kan göra små serier och ta fram sakerna snabbt. Det blir dyrt om man ska vänta på transport från Kina när tåget gått sönder, säger Leif Werkhammar en av grundarna till We-Gre Verkstads AB som tillverkar reservdelar till tåg.

5 INNOVATIONSMAGASINET 2011 Tankeväckande är att det inte sällan var tillfälligheter som gjorde att företagen alls blev till. Förmågan att våga ta chansen när den dyker upp förefaller vara en väsentlig egenskap för att dra i gång en långsiktigt växande verksamhet. Men flera av företagen startades helt enkelt eftersom alternativet för företagarna kunde blivit arbetslöshet. utveckling i samverkan med kunder och produktion mot order är andra framgångsrecept. Kundnära utveckling är en av faktorerna som gjort BIM Kemi till hovleverantör av problemlösningar för skogsnäringens förädlingskedja. När vi tar fram en ny specialkemikalie startar utvecklingen i de allra flesta fall med ett problem hos ett företag. Eller med en möjlighet. Man bygger om en anläggning eller startar något nytt. Eller så vill man förbättra kvaliteten, säger Peter Wållberg, som grundade kemiföretaget men supersnabb tillväxt är inte alltid hållbar. Några av de företag som IVA utsåg till Veckans företag 1997 växte extra extremt fort. Marknaden ropade, eller snarare gallskrek, efter deras produkter. Det finns dock faror om företagets gynnsamma sits beror på efterfrågeöverskott eller en övergående trend. När man hör historier om företag som startas från en blygsam idé och växer sig stora kan det verka så enkelt. Men snabb tillväxt ställer enorma krav på ledningen. När det går fort gäller det att ha klart för sig vart man är på väg och på vad som sker i omvärlden. Samtidigt som man ska leda en organisation som bara genom sin tillväxt förändras snabbt. När man är där mitt i trenden hoppas man att den ska fortsätta uppåt i evigheter. Och när det plötsligt tar tvärstopp hinner man inte bromsa, säger Sten Warfvinge, ägare och grundare av Delva. Det finns säkert orakel som lyckas och som vet när det är dags att ändra kurs. Vi tillhörde inte dem var Delva ett företag i medvind. 20 anställda omsatte 80 miljoner kronor genom armbandsklockan GUL. Delva sålde annorlunda: returpappersförpackningar, massor av olika armband och fräck design på urtavlorna. Men så kom mobiltelefonerna. Kundsegmentet tonåringar försvann. De halade upp en mobiltelefon i stället, säger Sten Warfvinge. När det går otroligt bra i en trendbransch är fallhöjden stor.»när man är där mitt i trenden hoppas man att den ska fortsätta uppåt i evigheter. Och när det plötsligt tar tvärstopp hinner man inte bromsa«sten Warfvinge, Delva 5

6 INLEDNING Men 2009 blev ett bra år. Äntligen! Det verkar som om trenden har vänt åringarna börjar köpa klockor igen. under 1990-talets senare del var det guldrusch i elektronikbranschen. Ett företag som gick bra var EDC i Munkfors; legotillverkare av komplex elektronikutrustning gjorde fem arbetslösa ungdomar ett AMS-projekt, som gick ut på att starta företag. I ett par decennier gick det med rasande fart. Men sedan blev det kris. En stor amerikansk kund valde Kina istället för Munkfors. Fram till it-krisen räckte det med att titta på telefonen för att kunderna skulle ringa. Nu var det ett annat läge. Killarna som drev EDC hade i stort sett bara varit med i uppgång och det blev för svårt för dem att backa verksamheten till det nya läget, säger Fredrik Berghel, delägare i EDC sedan hösten Företaget läckte pengar. I början av 2007 gjorde man en teknisk konkurs. Finanserna reparerades genom att man sålde ett dotterbolag i Litauen och EDC såldes till Fredrik Berghel och Olle Hulteberg. Med hjälp av banklån och förvärvsfinansiering från Almi kunde de köpa EDC. Det var i grunden ett bra företag med skicklig personal, men det var tufft i början. Företaget tappade en miljon i månaden, men vi bestämde oss för att snabbt vrida om organisationen. Antalet anställda minskade drastiskt, till att idag vara drygt 50. I februari 2008 hade EDC för första gången på 22 månader ett positivt resultat. Efterfrågeöverskottet i elektronikbranschen tror Fredrik Berghel dock inte kommer tillbaka. Den goda lönsamheten kom sig av att de stora företagen la ut allt de kunde på underleverantörer. Outsourcing-trenden är färdig. Lägg därtill mängder av producenter i låglöneländer och en extrem prispress. Men jag tror absolut att det behövs en svensk produktion. Gör man rätt saker med tillräcklig teknikhöjd så behövs den kundnärhet och flexibilitet som vi kan erbjuda. Fördelen med att företaget under en längre tid haft god lönsamhet är att det finns en motor av kapital och framför allt av duktiga människor. kablagetillverkaren gargnäs elteknik i Västerbottens inland var ett av de företag som gick som tåget hade omsättningen ökat med fem gånger på fyra år i ett företag som startats av en lokal elektriker: Anders Grundström. Det gick bra för Gargnäs ända tills it-kraschen i början av 2000-talet. På en månad tappade vi 50 procent av vår orderstock och vi gick 30 miljoner back. Vi fick ta många besvärliga beslut. Men hade vi firman på fötter igen, tack vare en fantastisk personal. Krisen medförde att en allt större del av tillverkningen flyttade från Västerbotten till låglöneländer. Vi tillverkade i Murmansk och i Riga, berättar Anders Grundström. Det här passade inte mig. Jag är ingen internationell människa. Jag har mina rötter här. Egentligen hade jag gjort mitt i firman redan före kraschen. Vi borde alltså ha skiftat ägare mycket tidigare. Vi sålde 2007 till Salah Osseiran och hans företag Fairford Holdings. Han gör det här mycket bättre än jag. Företaget lever vidare och det verkar gå bra. anders grundström är fortfarande företagare. Jag satsar på små nischföretag med djupt tekniskt kunnande. Lönsamma och så små att man har trevligt runt kaffebordet. Som Gluetec, en avknoppning från Gargnäs. Atlas Copco vände sig till oss med ett problem. I varma länder med fuktigt klimat fungerade inte precisionen i deras elektriska skruvdragare. Jag visste inte hur man skulle lösa problemet, så jag tackade genast ja. Det tog tre år innan Gluetec kunde skicka sin första faktura, men nu levererar man ungefär precisionsgivare per år och driver ett vidareutvecklingsprojekt med Lunds Tekniska Högskola. Vinnova har gett stöd på 1,2 miljoner. En annan avknoppning, från Gargnäs Elteknik, är Dipolar i Skellefteå, som drivs av Gargnäs tidigare platschef och ägnar sig åt industriell mikrovågsanvändning. Det är ju det här som är så roligt med att vara entreprenör, att man kan få så många otroligt duktiga människor omkring en att blomma upp, säger Anders Grundström.»Det är ju det här som är så roligt med att vara entreprenör, att man kan få så många otroligt duktiga människor omkring en att blomma upp.«anders Grundström 6

7 INNOVATIONSMAGASINET 2011 HMS Industrial Networks»Man får inte göra 3000 aktie - ägare besvikna«att beskriva vad som gjort HMS Industrial Networks internationellt framgångsrikt kan göras tekniskt avancerat eller tämligen enkelt. Just Connecting Devices ger affärsidén i ett nötskal. Företaget utvecklar och tillverkar flexibla lösningar för att ansluta industriella produkter till nätverk samt nätslussar för att koppla ihop olika nätverk. Produkternas familjenamn är Anybus. Halmstad i slutet av september Tittar man rakt söderut när man kliver av tåget från Göteborg ser man HMS skylt. Connecting Devices står det. Texten är förstås inte läsbar från stationen, men ändå. Den syns ju när man efter 300 meter är framme vid hightech-företagets om- och tillbyggda lokaler. Den ombyggda delen var för runt hundra år sedan lokstallar. I byggnaderna monterades järnvägsvagnar. HMS tillverkning är betydligt beskedligare sett till produkternas storlek. De minsta kretskorten har en yta stor som ett kreditkort. Att beskriva vad som gjort HMS Industrial Networks internationellt framgångsrikt kan göras tekniskt avancerat eller tämligen enkelt. Just Connecting Devices ger affärsidén i ett nötskal. Företaget utvecklar och tillverkar flexibla lösningar för att ansluta industriella produkter till nätverk samt nätslussar för att koppla ihop olika nätverk. Produkternas familjenamn är Anybus. Egna säljbolag finns i USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Japan och Kina. HMS säljer sina produkter till kunder i 50 länder. Kunderna är företag, en ordentlig smula större än HMS, typ Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic och Rockwell Automation. Listan med globala storföretag är längre. Men det räcker väl så för att visa att HMS är partner till världsföretag? Naturligtvis finns ABB och Atlas Copco i kundregistret. HMS grundare, Nicolas Hassbjer, är numera vice ordförande i styrelsen och storägare. Men efter 21 år som vd har han inte längre eget kontor i de elegant luftiga före detta lokstallarna. På det senaste dussinet år har HMS omsättning mer än tiodubblats och är nu, i runda tal, 300 miljoner SEK. Lönsamheten är inte heller den särskilt blygsam. Nå, hur kommer sig detta? Unika produkter är förstås en förklaring, men det finns andra, mer mjuka anledningar. Expansionen beror på en kombination av faktorer. Förmågan att generera tillväxt och samtidigt kunna hantera den är väsentlig, sa Nicolas Hassbjer. ett produktionssystem som är kvalitetssäkrat på en nivå som få europeiska företag klarar och till och med får en japan att nicka belåtet hör till nödvändigheterna. Vi har lärt oss väldigt mycket av våra japanska kunder.»men man ska inte bara utveckla det kunderna vill ha. Då blir det ju bara dagens behov som tillgodoses. Ska det bli tillväxt i bolaget ska man ta större språng.«nicolas Hassbjer, hms 7

8 HMS INDUSTRIAL NETWORKS Men, påpekade Nicolas Hassbjer, japaner har ett och annat att lära av svensk produktionsteknik. I Japan är exempelvis ergonomi ingen högprioriterad fråga. Och fortfarande sker en hel del kvalificerad produktion för hand. I Halmstad sker det allra mesta av tillverkningen i automatiserade processer. ledarskap, rekrytering av rätt personer och förmågan att utveckla dem är andra a:n och o:n. Vi hade redan från början en bestämd vilja och ambition att växa. Inställningen ska vara: vi är ganska bra, men vi ska bli bäst. Jag har haft bra rådgivare och en mentor som betytt väldigt mycket. Lyhördhet för kundernas önskemål och marknader ger livsviktig information. Men man ska inte bara utveckla det kunderna vill ha. Då blir det ju bara dagens behov som tillgodoses. Ska det bli tillväxt i bolaget ska man ta större språng. Då ska man satsa på det kunden inte vet att han kommer att behöva. Fast det ska förstås ske på ett sådant sätt att kundernas detaljkunskaper tas till vara. Ett slags kortsiktighet i ett långsiktigt perspektiv. att hms redan från början siktade mot den internationella marknaden hör till det vice styrelseordföranden menade hade genererat tillväxt. Vi tog in externt kapital tidigt. Det var bra. Åren innan hade vi växt med egna resurser. Det gav lärdomen: slösa inte. Inte minst beror HMS framgång på ett målmedvetet byggande av en strukturerad säljorganisation. Många bolag kan ha en bra produkt som i början säljer sig själv. Men för långsiktig tillväxt är en effektiv säljorganisation avgörande. Det fattade vi tidigt. En sak genomsyrar alla Nicolas Hassbjers tillväxtförklaringar: långsiktigt tänkande. Hur nu detta kan fungera i ett, sedan några år, börsnoterat bolag? Många tror att börsnotering är det samma som kortsiktighet och att analytiker bara är intresserade av siffror. Det är fel. De analytiker som följer HMS är både intresserade och kunniga. De ställer ofta relevanta frågor, som gör att man måste tänka till. Någon förändring mot kortsiktighet Nicolas Hassbjer, dataingenjör från högskolan i Halmstad, grundade med egna innovationer HMS

9 INNOVATIONSMAGASINET 2011»Möjligheten att notera mindre bolag är viktig för Sverige. De kan ju annars komma att lämna landet. För innovationssystemet är börsen en tillgång.«nicolas Hassbjer, hms noteringen storägare i HMS. Försäljningen kunde ha skett till ett internationellt storbolag. Hade inte börsen varit ett alternativ hade vi varit en liten division i en stor utländsk koncern. Det hade säkerligen inte passat Halmstadsföretagets ambitioner. Jag ville notera bolaget några år tidigare, när riskkapitalbolagen ville sälja. Men det var nog bra att det inte skedde för tidigt. Vi behövde ett par år för att organisera oss så att det skulle fungera smidigt efter börsnoteringen. Visst går det bra att vara liten och noterad. Möjligheten att notera mindre bolag är viktig för Sverige. De kan ju annars komma att lämna landet. För innovationssystemet är börsen en tillgång. Det finns alldeles för få rika personer i landet som kan och vill gå in som ägare i tillväxtföretag. Nu gäller det att inte göra aktieägare besvikna. Den risken förefaller tämligen minimal. Men kunde HMS på något sätt växt än snabbare? Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi har växt så snabbt det gått. Det är väsentligt att växa med kvalitet och bevarad företagskultur för att skapa långsiktig tillväxt.. HMS Anybus. HMS har växt ur flera lokaler i Halmstad. har inte alls ägt rum. Lång eller kort sikt beror nog mest på vilken styrelse man har. Fast visst har börsnoteringen gett en del merarbete. Redovisningsprinciperna är, exempelvis, avsedda för jättebolag. Onödigt komplicerat. Vi har inte ambitionen att vinna priset för snyggaste årsredovisning, däremot att leverera de bästa nyckeltalen, säger Nicolas Hassbjer. Han pekar på risken att en börs-vd ägnar tid åt just börsen och kapitalmarknaden i stället för att ha närkontakt med kunder. På HMS tar finanschefen hand om börsfrågorna. På det hela taget var Nicolas Hassbjer belåten med börsintroduktionen. Andra alternativ hade varit sämre. Och efter decennier som entreprenör blir man kanske en aning mer försiktig med de egna, privata resurserna. Private equity-bolaget Segulah var före samverkan med högskolan hör till sådant som ofta framhålls som en väg till framgång för mindre bolag med hightech som affärsidé. Åtskilliga examensarbetare har haft HMS som utgångspunkt och det fungerar mycket bra. Men till forskningssamarbete är Nicolas Hassbjer tveksam. Vi har gjort ett ordentligt försök med ett forskningsprojekt tillsammans med högskolan. Det gick inte alls. Högskolor och storföretag kan nog finna varandra, men när det gäller små och medelstora företag, SMF, så kommer högskolan och SMF från olika planeter. När vi utvecklar är vi nära kunden och långt från grundforskning. Och varför skulle HMS ha utvecklat Anybus ihop med högskolan som inte är bäst i världen i den nischen när man kunde dra nytta av kunskapen hos ett internationellt företag som faktiskt är ledande? Det finns en stor potential för förbättring när det gäller samverkan med den akademiska sfären. Eller så går det bara inte att få till 9

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap IVA för AKTUELLT NUMMER 2 2014 Patrik Fältström Situationen internet mycket ansträngd 28 Carl Bennet Inga innovationer utan entreprenörer 22 Praktik smakstart på ingenjörsutbildning Många minus när skiffer

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012 ISSN-1652X 1/2012 FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles LEAX ger järnet i Brasilien ANNIE LÖÖF om den

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer