Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning"

Transkript

1 2013 årsberättelse

2 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Innehållsförteckning VD:s hälsning... 2 Psyke och soma är oskiljaktiga i smärta... 4 Villa Gyllenberg en hemvist för konst och inspiration... 6 Stiftelsens styrelse och personal... 8 Verksamhetsberättelse för Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Bokslutets underskrifter Revisionsberättelse Stipendieutdelningen ii Layout: Kreab Gavin Anderson Bilder: Tomi Parkkonen, Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Tryckeri: Nykypaino Papper: Scandia 2000 Smooth White 240 g/m 2, 2 Scandia 2000 Smooth White 130 g/m 441 Painotuote 748

3 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område. Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors. 1

4 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse I stiftarens fotspår Visst är det glädjande för oss som jobbar inom stiftelser att notera hur stort intresse det finns för stiftelserna och deras verksamhet idag! Från att vi tidigare fått kämpa om uppmärksamhet har plötsligt allmänhetens intresse för stiftelsernas göromål vuxit exponentiellt. O rsakerna till detta står inte enbart att finna i att medierna idag mera aktivt än förut nagelfar stiftelsernas förehavanden, vilket i och för sig också är fallet. Många stiftelser har också själva gett sig ut i de digitala medierna och där skapat kontakter och nätverk som knutit allmänheten närmare stiftelsens verksamhet. Samtidigt har det gett oss inom stiftelsesektorn en utmärkt möjlighet och kanal att öppet berätta om hur vi förverkligar våra syften. Denna öppenhet blir sannolikt i framtiden en förutsättning för att den allmännyttiga verksamhetens skattefrihet skall vara berättigad. Därtill har vår intressebevakningsorganisation, Delegationen för stiftelser och fonder, på ett berömvärt sätt aktiverat sig och blivit en etablerad och relevant talesman för oss som jobbar inom stiftelsesektorn. På Gyllenbergs stiftelse har vi under det gångna årets lopp träffat ett antal av våra stipendiemottagare. En avsikt med sammankomsterna har varit att återge samtalen i intervjuer på vår hemsida. Därmed vill vi ge vårt nätverk en möjlighet att bättre förstå den lite speciella medicinska inriktning vi understöder; den psykosomatiska och den antroposofiska medicinen. Avsikten med träffarna har också varit att för stipendiemottagarna visa att vi är intresserade av hur vårt bidrag använts och hur den forskning vi understöder fortskridit. Detta dock alltid med den av Ane Gyllenberg i stiftelsens 2

5 Stipendium eller understöd må gärna tilldelas forskare, som är beredd att gå helt nya vägar; att de måhända icke leder till målet får icke i och för sig utgöra ett hinder, blott den sökandes uppsåt är redligt. (Ur stiftelsens medicinska reglemente) VD:s hälsning reglemente för den medicinska verksamheten nedtecknade instruktionen: Stipendium eller understöd må gärna tilldelas forskare, som är beredd att gå helt nya vägar; att de måhända icke leder till målet får icke i och för sig utgöra ett hinder, blott den sökandes uppsåt är redligt. I ovanstående citat ligger nog mycket av visdom och god vägledning för stiftelserna framöver. Våra resurser räcker omöjligt till för att täcka de luckor som den offentliga sektorns resursbrist ger upphov till. I stället bör vi visa oss modiga då det gäller att understöda nya, innovativa projekt och bland våra stipendieansökningar uppmuntra nya infallsvinklar och lösningar där vårt ekonomiska bidrag kan bli avgörande. Och detta gärna utan att tolka våra stadgar för snävt. Det är bra att minnas att bakom mången stiftelse står en stiftare som på sin tid var en orädd föregångare, beredd att själv gå helt nya vägar. Just därför skapades den förmögenhet på vilken stiftelsens verksamhet idag grundar sig. Jannica Fagerholm Verkställande direktör 3

6 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Psyke och soma är oskiljaktiga i smärta S märta är ett bra exempel på samspelet mellan kropp och psyke. Akut smärta är en viktig signal som skyddar kroppen. För att smärtan skall kunna fungera som skyddssignal måste hjärnan minnas smärta och undvika det som är farligt. Därför är det logiskt att smärta är bunden till ångest och rädsla. Utan ångest skulle ett barn inte lära sig att undvika farliga situationer, som att sätta handen i kokande vatten. Om barnet råkar ut för ett smärtsamt ingrepp, t.ex. att en intravenös kanyl sticks in utan bedövning, kommer barnet att komma ihåg smärtan. Nästa gång barnet behöver en kanyl gör det ännu mera ont. Människor har ett individuellt sätt att reagera på omvärlden, dess utmaningar och möjligheter. Några är mera försiktiga än andra och vågar inte ta risker. Dessa personer är ofta mera ångestkänsliga. De kan också vara mera känsliga för smärta. Ångest och rädsla kan även hindra rehabilitering om patienten tror att det är skadligt om det gör ont när man är fysiskt aktiv. Ångest och rädsla kan även aktivera det så kallade nocebo-systemet som motverkar smärtlindring. En kognitiv process som börjar med tanken Det kommer att göra mycket ont, jag tror inte att smärtlindringen kommer att fungera aktiverar ett neurofysiologiskt system i hjärnan som sedan inhiberar både det endogena smärtlindringssystemet och även effekten av smärtstillande mediciner. En neuropeptid som kallas CCK (kolekystokinin) frigörs under noceboeffekten som kan blockeras av en CCk antagonist. Placebo-effekten däremot bygger på en positiv förväntning som Jag tror inte att det kommer att ta ont och smärtstillande mediciner kommer nog att fungera, som läkaren har berättat. Denna förväntning aktiverar belöningssystemet som använder endogena opioidpeptider, endokannabinoider och dopamin som neurotransmitter. Placeboeffekten bygger alltså på kognitiva processer: förväntningar, inlärning och betingning. De är ytterst viktiga i patient-läkarförhållandet. Det finns individuella skillnader mellan människor, även genetiska, i hur man kan aktivera nocebo-och placeboeffekten. Den endogena smärtlindringen som aktiveras vid plötslig kroppsskada är viktig del av det akuta stress-systemet. Tack vare det endogena smärtlindringssystemet som aktiveras samtidigt kan det hända att en människa inte känner någon smärta under de första stunderna efter en skada. Det finns bevis för att svåra händelser tidigare i livet, till exempel förlust av föräldrar, att bli utsatt för våld och att ha svåra sjukdomar i ung ålder, kan skada stressystemet som sedan inte kan klara av motgångar senare i livet. Patienter med kronisk smärta har en överrepresentation av sådana svåra och traumatiska upplevelser i livshistorien jämfört med friska personer. Det endogena smärtlindringssystemet utgör en viktig skyddsmekanism mot kroniska smärtor. Utan det skulle akuta skador och smärtor bli bestående. Det finns bevis för att en störning i det här systemet kan påverka kroniska smärttillstånd. Fibromyalgi är ett bra exempel. Fibromyalgi uppstår efter att patienten i många år har haft en regional smärta som sedan har spridits till olika delar av kroppen. Man kan testa det endogena smärtlindringssystemets funktion i ett test där man doppar handen i iskallt vatten, vilket aktiverar systemet. Smärtan förorsakad av isvattnet inhiberar kronisk smärta - om systemet fungerar. Med det här testet har man kunnat visa att det endogena smärtlindringssystemet inte fungerar adekvat hos fibromyalgipatienter. Egna studier Min forskargrupp har koncentrerat sig på två större projekt som handlar om samspelet mellan psyke och soma hos personer med smärta. I det första projektet har vi studerat psykiska faktorer, särskilt ångest och depression hos kroniska smärtpatienter. I det andra har 4

7 Stress är också nära knuten till smärta. Ett akut trauma aktiverar stress-systemet vars funktion är att hjälpa människan att klara av traumat och söka hjälp. vävnads/ nervskada stress kronisk smärta akut smärta psykosociala faktorer Medicinsk verksamhet vi försökt svara på frågan varför akut smärta blir kronisk hos en del av de kvinnor som genomgår behandling för bröstcancer. Vi analyserade relationen mellan smärta, depression och aggressionsutlevelse hos smärtpatienter. Enligt tidigare undersökningar har inåtvänd aggression (anger-in) haft samband med depressionssymptom, medan utåtriktad aggression (anger-out) har haft association med nedsatt smärttolerans. Huvudresultatet var att inåtvänd aggression var associerad med depression, men enbart med de somatiska (kroppsliga) symptomen av depression och enbart hos patienter med hög smärtintensitet. Ingen association konstaterades mellan de kognitiva symptomen av depression och smärtintensitet eller mellan utåtriktad aggression och depression. Nästa fråga handlade om förekomsten av psykiatriska störningar hos smärtpatienter. Förekomsten av depression och ångest visade sig vara 5-7 gånger högre än hos den övriga befolkningen. Största delen av ångeststörningar hade börjat före smärtproblemet. Smärtintensiteten var högre hos patienter med en psykiatrisk diagnos än hos patienter utan psykiatrisk problematik. Forskning kring depression har tidigare haft central position inom smärtforskningen. Resultaten framhäver betydelsen av ångeststörningar hos smärtpatienter. Temperament är en individs sätt att reagera på utmaningar och risker. Vi analyserade temperamentstrukturen hos patienter med kronisk smärta och dess samband med ångest och depression. Resultatet visar att smärtpatienter har en temperamentprofil med uttalad harm avoidance som innebär bl.a. en benägenhet att reagera med rädsla och oro för oväntade situationer och stress. I en grupp av 1000 kvinnor som skulle opereras för bröstcancer analyserade vi faktorer som ökar risken att utveckla kroniska smärtor efter operationen. Patienterna fyllde i olika frågeformular och deras smärtkänslighet analyserades i experimentalla tester före operationen. Det visade sig att de patienter som rapporterade hög grad av ångest före operationen var mycket känsligare i de experimentella smärttesterna, de behövde mycket mera smärtstillande medicin efter operationen och de hade en större risk att ha smärtor vid uppföljningen 6 månader efter operationen. Nu håller vi på att utveckla en riskmätare som skall hjälpa läkarna att hitta de patienter som har en större risk att utveckla långvarig smärta efter operationen. Dessa hög risk patienter kunde erbjudas sär ingrepp t.ex. psykologiskt stöd eller specifika läkemedel eller bedövningar för att minska risken. Eija Kalso, Professor i smärtmedicin, HU Eija Kalso, professor i smärtmedicin, HU Professor i behandling och forskning av smärta, Helsingfors universitet Signe och Ane Gyllenberg professor i smärtmedicin, Helsingfors universitet Denna svenskspråkiga professur bekostas av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Överläkare, Smärtkliniken, HUCS Medicine licenciat, Helsingfors universitet 1980 MKD, Helsingfors universitet 1983 Specialist i anestesiologi 1986 Docent i anestesiologi 1992 Särkompetens i smärtmedicin 1998 Tilldelades det nordiska medicinska SalusAnsvarpriset i december

8 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Villa Gyllenberg en hemvist för konst och inspiration V illa Gyllenbergsbyggnadshistoria präglar konstmuseets atmosfär. I alla tillbyggnadsskeden syns Ane Gyllenbergs penna. Hans plan för galleriet blev ett penndrag utan avslutning, men tack vare hans andliga testamente som nedtecknades av Bo Therman fick man noggranna anvisningar för hur han tänkte sig galleriet både till sin form och användning. Ane Gyllenberg betonade att konstavdelningen är jämställd med den medicinska avdelningen. Konstavdelningen skall disponera över så stora tillgångar, att dels en tillräckligt omfattande museibyggnad, vilken bör fylla alla de krav som i dag ställes på ett konstmuseum med inriktning på städse nya verksamhetformer (vilka i nuvarande stund måhända inte alls kan skönjas), kan uppföras samt i samband därmed vissa nödiga byggnadstekniska anslutningsåtgärder vidtas i den nuvarande karaktärsbyggnaden och dels en fond skapas med så stort kapital att med dess avkastning konstavdelningen kan skötas och hållas i god funktion. Det sistnämnda har förverkligats under åren genom att en grundlig men varsam renovering genomförts. Från Sandhamn till Granö Familjen Gyllenbergs sommarstugetomt på Sandhamn inlöstes av staten ca 1934 då militärområdet utvidgades. Stugan finns ännu kvar på Sandhamn och har byggts om till representationsbastu. Ane Gyllenberg grundade 1936 Fastighetsaktiebolaget AG för att äga och besitta lands- och stadsfastigheter. Den första tomten som köptes i bolagets namn var den natursköna havsudden Cap Arvid på Granö samt två andra mindre tomter i anslutning till den. Som minne av den inlösta fastigheten i Sandhamn finns nio kanonkulor som Ane Gyllenberg radat i en ring i trädgården på Granö. För att garantera att området på andra sidan om Granöstigen skulle förbli ett obebyggt parkområde grundades Fastighetsaktiebolaget SG. Bolaget köpte tre små tomter över vilka den gamla ekallén gick innan den nuvarande Granöstigen byggdes. Matti Finell gjorde 1937 ritningarna för Villa Gyllenberg. I bottenplanen ritade Ane Gyllenberg in platser för vissa konstverk, glasmålningens plats i trappan och kommenterade fönstrens storlek och placering. Han räknade ut trappstegens antal och steghöjder och vilka konstverk som skulle stå vid vilken avsats. Åtta år senare gjordes den första utvidgningen. Terrassen ovanför paradingången byggdes in och förstorade dottern Mariannes lilla sovrum. Enligt fastighetsredogörelsen från 1944 och enligt den tidens standard klassificerades huset som ett synnerligen förnämt privathus med källare och garage, två våningar, stor altan, balkong och veranda. Byggnadsmaterialet var tegel och taket var ett tegeltak. Världsläget 1939 stramade åt bränsletillgången och Ane Gyllenberg anhöll om bensin för att klara av sin arbetsresa med bil till närmaste spårvagnshållplats. Likaså måste han anhålla om lov att köpa brännolja för uppvärmningen. Fastigheten undgick inte krigets härjningar. Den 6 och 16 februari 1944 fälldes bomber i närheten. Lufttryck och splitter åstadkom dörr- och fönsterskador samt sprickor i väggar. Staten gjorde några år senare en hyresgranskning för att utreda om Villa Gyllenberg kunde inhysa underhyresgäster och godtog svaret att hemmet var ett stort privat konstmuseum. År 1955 hade konstsamlingen vuxit till sig och det behövdes mera väggyta. Den nya matsalen och kappsäcksrummet byggdes på norra sidan med ingång från den gamla matsalen. 6

9 Museiverksamhet Hemmet Villa Gyllenberg blir ett konstmuseum Då Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse grundades 1948 ingick planen att konstmuseet Villa Gyllenberg skulle öppna för allmänheten efter att paret Gyllenberg gått ur tiden. Det skedde år 1977 och stiftelsen utlyste följande år en arkitekttävling i enlighet med Ane Gyllenbergs andliga testamente. Till tävlingen inbjöds arkitekt Bertel Gripenberg, professor Ola Hansson, professor Erik Kråkström, arkitekt Timo Penttilä och arkitekt Per-Mauritz Ålander. I prisnämnden satt professor Bernhard Landtman, statsarkeolog Carl-Jakob Gardberg, vicehäradshövding Kristian Gestrin och arkitekt Eric Adlercreutz samt professor Woldemar Baeckman, sekreterare var politices magister Hans Pipping. Prisnämnden sammanfattade de funktionella kraven där det poängterades att Det nya utställningsutrymmet bör vara ett sammanhängande, luftigt utrymme i ett plan som öppnar sig mot stranden. Enligt testatorns vilja skulle den ursprungliga entrén behållas som museets huvudentré. Bottenvåningens interiör och inredning skulle behållas i sitt dåvarande skick. Tillbyggnaden skulle placeras som en förlängning på nya matsalen med ingång från kappsäcksrummet. Arkitekterna fick en lång förteckning över måtten och namnen på konstverken som skulle rymmas i galleriet. Också museigästers parkeringsbehov skulle beaktas i planen. Det vinnande förslaget var Per- Mauritz Ålanders Konst och inspiration. Prisnämnden tilltalades av att publiken kunde cirkulera mellan gamla och nya delen och att utställningssalen hade en tilltalande form som öppnade sig mot landskapet. Ljuset strömmade in från galleriets panoramafönster och takfönstren. Detaljritningar uppgjordes och byggnadsarbetena inleddes raskt. Redan i december 1980 öppnade Villa Gyllenberg sina dörrar för allmänheten. Senare har man utvidgat rummet där receptionsdisken står, byggt en korridor till bortre ändan av galleriet och utvidgat forskarrummet till ett artistrum som också fungerar som intendentens arbetsrum. Villa Gyllenbergs ansiktslyftning Dessa många tillbyggnadsskeden har medfört skarvar i byggnadskroppen och takkonstruktionerna. I början av år 2010 konstaterades fuktskador i taket i den gamla delen. En närmare undersökning av skadan ledde till takterrassens totalrenovering. Med tanke på byggnadens ålder gjordes sedan en grundlig konditionsgranskning och renoveringsplan. Det visade sig att också galleriets platta filtbelagda tak och takfönstren var i behov av sanering. På gamla villan förnyades fasadens rappning och de gamla fönsterbågarna av ek renoverades. Också galleriets panoramafönster förnyades. Belysningen i hela museet moderniserades för att konsten bättre skulle komma till sin rätt. Både den gamla delens och galleriets väggar målades. På grund av arbetena har museet tidvis varit stängt. Dessa reparationsarbeten har givetvis varit ekonomiskt betungande för stiftelsen. Tack vare att Ane Gyllenberg så klart i sitt andliga testamente uttryckte sin önskan att Villa Gyllenberg skall skötas och hållas i god funktion har det varit väl grundat att fatta renoveringsbesluten och avdela kapital för denna investering på framtiden. Annika Nylund, Kamrer 7

10 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Styrelse Från vänster Per-Henrik Groop, Henrik Meinander, Magnus Bargum, Tom Pettersson, Viveca Söderström-Anttila, Henrik Enckell, Kaj Hedvall, Thomas Stenius, Mikael Knip och Susanne Homén. Berndt Arell saknas på bilden. Ordförande Professor Per-Henrik Groop Viceordförande och skattmästare Kommerserådet Magnus Bargum Ordinarie ledamöter Direktör Berndt Arell MD Henrik Enckell ED, DI Kaj Hedvall Förvaltningsdirektör Susanne Homén Professor Mikael Knip Professor Henrik Meinander Professor Tom Pettersson VH Thomas Stenius Docent Viveca Söderström-Anttila Medicinska sakkunnignämnden Ordförande Professor Per-Henrik Groop MD Henrik Enckell Professor Mikael Knip Professor Tom Pettersson Docent Viveca Söderström-Anttila Museinämnden Ordförande Professor Henrik Meinander Direktör Berndt Arell Professor Per-Henrik Groop Finansrådet Ordförande Kommerserådet Magnus Bargum Professor Per-Henrik Groop ED, DI Kaj Hedvall Förvaltningsdirektör Susanne Homén VH Thomas Stenius 8

11 Personal Styrelse och personal Från vänster Sue Cedercreutz-Suhonen, Nina Zilliacus, Annika Nylund, Jannica Fagerholm, Antonia Laszlo och Leena Hartikainen. Verkställande direktör EM Jannica Fagerholm Kanslipersonal DE Annika Nylund, kamrer Merkonom Antonia Laszlo, assistent Intendent FM Nina Zillliacus Museipersonal och timanställda guider Sue Cedercreutz-Suhonen, chefsguide Andrea Aalto-Granberg Seth Granberg Leena Hartikainen Hanna Häkkinen Maria Laurent Linda Leskinen Alexandra Meincke Lotta Nylund Siiri Oinonen Johan Wesander 9

12 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Verksamhetsberättelse Allmänt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses ändamål är enligt stiftelsens stadgar att understöda medicinsk och därtill ansluten naturvetenskaplig forskning, särskilt på området för hur det fysiska och människans fysiska funktioner påverkas av det andliga och själsliga samt på blodforskningens område, och i andra hand upprätthålla och förkovra en konstsamling, omfattande företrädesvis alster av inhemsk målarkonst och skulptur. Stiftelsens ändamål förverkligas: genom utgivande av stipendier eller forskningsunderstöd, bekostande av forskningsresor samt utgivande av medicinsk eller därtill ansluten naturvetenskaplig litteratur; och genom anskaffande av konstverk till en konstsamling, som öppenhålles för allmänheten. De medicinska understöden utdelas av styrelsen på basen av ansökningar eller i särskilda fall på basen av övriga beslut. Museiverksamheten förverkligas genom att upprätthålla och utveckla konstmuseet Villa Gyllenberg. År 2013 använde stiftelsen ,56 euro för att förverkliga syftena. Stiftelsen lediganslår och utdelar medicinska stipendier vart annat år och stipendierna utbetalas under en tvåårs period. År 2013 utbetalades den andra raten av de forskningsstipendier som beviljades i utdelningen 2012 samt de rese- och fortbildningsstipendier vars kurser och utbildningar inföll Museiverksamhetens 2013 präglades av de omfattande renoveringar som genomfördes såväl i Villan, den gamla delen av museet, som i Galleriet. Ekonomiskt var 2013 ett framgångsrikt år. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till ,33 euro trots att det under året fastslagna renoveringsprogrammet på Villa Gyllenberg belastade resultatet med ca euro. Våren 2013 utgav stiftelsen sin första årsberättelse i tryckt form. Årsberättelsen 2012 innehöll förutom bokslutet och verksamhetsberättelsen några artiklar som belyste stiftelsens medicinska understödsverksamhet och museiverksamhet. I sitt arbete följer stiftelsen till tilllämpliga delar de anvisningar och föreskrifter som Delegationen för stiftelser Kostnader för förverkligandet av stiftelsens syften 2013: 2,7 meur Medicinsk understödsverksamhet, 31 % Museiverksamhet 47 % Personalkostnader 15 % Övriga kostnader 7 % 10

13 Verksamhetsberättelse och fonder r.f. fastslagit i dokumentet God förvaltning i stiftelser. Den medicinska understödsverksamheten Av det beviljade stipendiebeloppet om ,00 euro belastade ,00 årets resultat. Från Allmänna fonden kostnadsfördes ,00 euro för forskningsstipendier. Från Steinerfonden kostnadsfördes ,00 euro för forskningsstipendier och ,00 euro för stipendier för fortbildning och kursresor. Stiftelsen har år 2009 beviljat ett understöd om euro för en femårig svenskspråkig professur i smärtmedicin vid Helsingfors universitet. Lönekostnaderna för hela perioden kommer att uppgå till euro. Stiftelsens styrelse beslutade år 2013 att bevilja Helsingfors universitet tillläggsmedel om euro för den överskjutande delen. I samband med beslut om stipendieutdelning år 2012 beslöt styrelsen att stipendier för fortbildning och kursresor bör lyftas senast och att utbetalningen av forskningsstipendier får framskjutas högst två år. Återtagna stipendier uppgick till ,80 euro och fördes till resultatet. Stipendieredovisningarna i form av forskningsrapporter för perioden inbegärdes per Stipendieredovisningarna kontrolleras av den medicinska sakkunnignämnden inför utdelningen På basen av stiftelsens medicinska reglemente och principdiskussioner förda av den medicinska sakkunnignämnden preciserade nämnden stiftelsens understöds- och utdelningskriterier. Ett sammandrag av dessa kriterier publicerades på hemsidan. Också i övrigt omarbetades informationen till de sökande. Datahanteringen förbättrades för att möjliggöra en grundligare sortering i kategorier vid behandling av ansökningarna. Under året har VD och kamrer ordnat möten med ett antal stipendiemottagare. Till de som träffades hör bland annat Eija Kalso, Gyllenberg-professor och ledande forskare i smärtmedicin, professor Johan Eriksson som forskar i hur ångest och levnadsvanor inverkar på uppkomsten av blodtrycks- och kransartärsjukdomar samt professor Luciano Bernardi som forskar i hur musiken påverkar kroppsrytmer och musikens betydelse i gruppinteraktion. Bland de antroposofiska institutionerna besöktes Marjattakoulu, specialskola för barn med specialbehov, Antroposofisen lääketieteen yhdistys, intresseförening för antroposofiska terapeuter och patienter, Suomen eurytmiaterapeutit, förening för eurytmiterapeuter, Snellmanhögskolan, utbildningsanstalt för lärare med antroposofisk inriktning, Biodynamiska föreningen som har rådgivningsverksamhet och beviljar Demeter-certifikat åt biodynamiska odlare samt Palvelukoti Sofia, ett antroposofiskt åldrings- och vårdhem. Avsikten med besöken var att bekanta sig med verksamheten och diskutera stipendiernas betydelse, samt att informera om utdelningskriterier och ansökningsförfarandet. Dessa diskussioner gav en god grund för arbetet med utförnyandet av informationen och anvisningarna till de stipendiesökande. För att sprida information om stiftelsens verksamhet inleddes en serie intervjuer med stipendiemottagarna. Den första intervjun med professor Eija Kalso publicerades på stiftelsens hemsidor i december Stiftelsens nästa symposium om minnet, Memory From neurobiological underpinnings to reminiscenses in culture, arrangeras i september För planeringen av innehållet ansvarar styrelsemedlemen, med.lic. Henrik Enckell och professor Hasse Karlsson som extern expert. Under år 2013 utarbetades programmet, vidtalades föreläsarna och fastslogs målgruppen. Symposiets hemsidor sammanställdes för att lanseras i anslutning till stiftelsens hemsidor. Museiverksamheten År 2013 hade Villa Gyllenberg ett mellanår då det gällde verksamheten. Museet stängdes i januari för drygt två månader för att genomgå reparationer inne i Villan och dörrarna öppnades igen i mars. Reparationerna omfattade renovering av fönsterbågar och fönsterkarmar, målningsarbeten inomhus, elarbeten samt förnyande av museiarmaturen och upphängningstekniken. Samtidigt granskades och restaurerades konstverk. Resultatet är att konsten i det gyllenbergska hemmet nu klart framträder i en bättre dager samtidigt som den ursprungliga hemmiljön bevarats helt intakt. 11

14 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Med början i maj genomfördes fasadreparationer på Villa Gyllenberg och den gamla rappningen avlägsnades och ersattes med ny. Arbetet fortsatte in på hösten. Museet kunde hållas öppet under arbetets gång och stängdes sedvanligt till midsommaren för att åter öppnas i början på augusti. På hösten inleddes ombyggnaden av taket i Galleriet och museet måste igen stänga dörrarna för besökare i november. Yttertaket förnyades och dräneringen förbättrades. Galleriets alla fönster och fönsterkarmar renoverades också. Totalt genomfördes reparationer, renoveringar och underhåll av inventarier för ,10 euro. Samtliga utgifter har kostnadsförts som en del av museiverksamheten. Grannmuseet på Granö - Didrichsens konstmuseum - stängdes i mars 2013 för omfattande reparations- och ombyggnadsarbeten. I andra våningen på Villa Gyllenberg öppnades då ett Pop-Up galleri med finländska målningar från Didrichsens samlingar. Målningarna kommer att visas på Villa Gyllenberg under den tid reparationsarbetena hos Didrichsen pågår. Från nämnda samlingar inlånades i juni ytterligare sex uteskulpturer och bland dem två bronsskulpturer av Henry Moore. Skulpturerna placerades i Villa Gyllenbergs trädgård. Besökarantalet på museet var år 2013 ( år 2012 då Helene Schjefbeck-utställningen blev en storsuccé). De låga besökssiffrorna förklaras av att museet var stängt för allmänheten i två perioder, sammanlagt under fem månader. Att Didrichsens konstmuseum höll stängt en så lång period påverkade givetvis också Villa Gyllenbergs besökarantal negativt, eftersom de båda museerna har nära samarbete bl.a. i form av en gemensam rabatterad inträdesbiljett. Under året ordnades sju konserter på Villa Gyllenberg i samarbete med Sibelius-Akademin. Därutöver ordnades konserter av Chopin sällskapet och Yrjö Kilpinen-samfundet. I maj introducerades en ny form av program för besökarna; en musikalisk konstguidning. Evenemanget som genomfördes i samarbete med Stadikvartetti blev en stor succé. Konstens natt i augusti firades i samarbete med Lehtisaari Seura r.y. och Didrichsens konstmuseum. Maria Didrichsen guidade tillsammans med Otto Selén besökarna ute bland de inlånade skulpturerna. Inne i museet ledde museipedagog Eva Hytönen en konst-workshop och solister från Finlands kammarmusikförbund uppträdde. En ny broschyr som presenterar Villa Gyllenberg och dess samlingar färdigställdes. Broschyren utgavs i två versioner; en svensk-finsk-engelsk och en tysk-fransk-rysk. Stiftelsens Bergonzi-violin, som fyra år varit deponerad hos Petteri Iivonen, lediganslogs år 2013 att sökas för en period om tre år. På basen av sakkunnigutlåtanden utsåg styrelsen mus.mag. Minna Pensola till innehavare av violinen de följande tre åren med inledning i oktober Målningar från Villa Gyllenbergs samling utlånades till såväl finländska som utländska museer. Två av stiftel- Museets besökarantal Medicinsk understödsverksamhet euro Professuren Symposium Steinerfonden reseunderstöd Steinerfonden forskning Allmänna fonden

15 sens Schjerfbeckmålningar ställdes först ut på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm för att sedan fortsätta till Göteborgs konstmuseum. Sålunda knöts nya värdefulla museikontakter. Under året 2013 gjordes inga nya införskaffningar till samlingen. I kostnaderna för museiverksamheten ingår hyror om ,23 euro till Fastighetsaktiebolaget AG och Fastighetsaktiebolaget SG. Fastighetsaktiebolaget AG äger tomten och den delen av museet som utgörs av den gamla villan. Fastighetsaktiebolaget SG äger den obebyggda parktomten. Hyran motsvarar beloppet av dessa bolags fastighetsskatter. Ekonomi och placeringar Enligt stiftelsens placeringspolitik präglas förvaltningen av stiftelsens placeringsförmögenhet, liksom hela stiftelsens verksamhet, av långsiktighet. Målet är att uppnå en möjligast god riskjusterad totalavkastning över konjunkturcyklerna. Avkastningen på placeringarna bör täcka kostnaderna för stiftelsens medicinska understödsverksamhet, museiverksamhetens kostnader samt kostnaderna för administrationen. Därtill bör kapitalets tillväxt tryggas. Åtgärderna år 2013 stödde förverkligandet av dessa målsättningar. Trots den oenhetliga ekonomiska tillväxten i världen var 2013 som helhet ett gott år på placeringsmarknaderna, även om skillnaderna mellan olika marknader och instrument var avsevärda. I USA tog tillväxten fart redan från början av år 2013 med förbättrade sysselsättningssiffror och ökad konsumtion som följd. Detta återspeglade sig också i företagens resultatutveckling. Den europeiska ekonomin befann sig i recession under början av året men mot slutet av 2013 kunde en viss återhämtning skönjas, främst ledd av den tyska ekonomin. Den finländska BNP-utvecklingen var dock negativ ännu i slutet på år BNP-tillväxten i OECD-länderna uppgick till 1,3 % år 2013 (1,5 % år 2012). Inom tillväxtmarknaderna var utvecklingen oenhetlig då den tidvisa oron för uthålligheten i den kinesiska ekonomin blandades med negativa signaler från bl.a. Latinamerika. De positiva ekonomiska nyheterna från USA, de skönjda tecknen på europeisk tillväxt och den starka centralbanksstimulansen i Japan ledde till att de globala aktiemarknaderna utvecklades mycket väl; MSCI World Total Return indexet steg med 21,2 % mätt i euro år 2013 (14,3 % år 2012). Den finländska aktiemarknaden (OMX Helsinki Cap Total Return) steg med 31,6 % (15,5 % 2012). Utvecklingen i Finland leddes av den positiva kursreaktionen på Nokias beslut att avstå från mobiltelefonverksamheten samt av resultatförbättringar genererade genom tillväxt på växande marknader utanför Finland och kostnadsinbesparingar i verksamheten. För tillväxtmarknadernas del var kursutvecklingen år 2013 svag, -6,8 % mätt i euro, då oron för en åtstramande penningpolitik från den amerikanska centralbanken fick investerare att minska innehaven i tillväxtmarknadernas aktier. Verksamhetsberättelse Placeringarnas fördelning : 107,9 meur euro Placeringarnas direktavkastning Börsaktier 40 % Aktiefonder 12 % Onoterade aktier 2 % Alternativa placeringar 2 % Fastigheter 0 och fastighetsaktier 41 % Ränteplaceringar 3 % Vinstandelar Ränteintäkter Dividender Fastighetsnetto 13

16 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Tilltron till euron, till de europeiska staternas förmåga att hantera skuldkrisen och till det europeiska banksystemet stärktes ytterligare, vilket ledde till ett relativt stabilt läge på räntemarknaden och till en fortsatt stark eurokurs. Riskpremierna på företagslånemarknaden fortsatte att sjunka år 2013 då det låga ränteläget medförde att placerare sökte tilläggsavkastning genom placeringar i företagslån. Totalavkastningen (dividender, räntor, vinstandelar från fondplaceringar, försäljningsvinster/förluster och förändringar i marknadsvärden) på stiftelsens noterade värdepappersportfölj uppgick till 13,8 % (32 % 2012). På bostadsmarknaden i Finland var utvecklingen oenhetlig. En viss avmattning skedde generellt. Undantaget utgjordes igen av mindre bostäder i centrala Helsingfors, dvs. just det segment där stiftelsens fastighetsegendom ligger. Priserna på dessa bostäder fortsatte att stiga. Den beräknade värdeökningen på stiftelsens placeringar i fastighetsegendom var knappt fyra procent. Stiftelsens dividend- och ränteintäkter samt vinstandelar från placeringsfonder uppgick till ,59 euro ( ,99 euro år 2012). Dividendintäkterna från börsnoterade aktier ökade till ,27 euro från ,20 euro år Detta berodde främst på att en del av de medel som våren 2012 frigjordes från försäljningen av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Lönnrotsgatan 3 allokerades till börsaktier. Av samma orsak steg avkastningen i form av vinstandelar från placeringsfonder till ,45 euro från ,45 euro år Dividenderna från övriga aktier sjönk till ,00 euro från ,00 euro år 2012 då Pensionsaktiebolaget Veritas utbetalade en extra dividend. Fastighetsplaceringarna, inkluderande de helägda fastigheterna och aktielokalerna, uppvisade ett resultat om ,68 euro ( ,74 euro år 2012) då försäljningsvinsterna exkluderas. Under året såldes en bostad vilket resulterade i en försäljningsvinst om ,04 euro. Fastigheternas och aktielokalernas hyresintäkter uppgick till ,19 euro ( ,14 euro år 2012). Ökningen berodde främst på avtalsenliga justeringar i hyrorna samt på vissa omförhandlingar i hyresvillkoren. Kostnaderna för fastigheterna och aktielokalerna uppgick till ,51 euro ( ,40 euro år 2012). I beloppet ingår reparationer för ,09 euro ( ,09 euro), varav renoveringen av trapphusen i Gården Fenix, som slutfördes våren 2013, utgör den största posten. Inga fastighetsreparationer har aktiverats år I enlighet med stiftelsen placeringspolitik allokerades ytterligar medel till de internationella aktiemarknaderna. Placeringarna gjordes främst via fonder och de globala aktieplaceringarnas andel utgjorde vid årsskiftet 12 % av portföljen (8 % år 2012). Totalt uppgick stiftelsens placeringstillgångar till 107,9 miljoner euro, då noterade värdepapper värderats till marknadspris, fastighetsplaceringar till uppskattat marknadsvärde och onoterade aktier till anskaffningspris. Förvaltning Stiftelsens styrelse hade följande sammansättning år 2013 : Ordförande professor Per-Henrik Groop, viceordförande och skattmästare kommerserådet Magnus Bargum, filosofie magister Berndt Arell, medicine doktor Henrik Enckell, ekonomie doktor, diplom ingenjör Kaj Hedvall, vicehäradshövding Susanne Homén, professor Henrik Meinander, professor Mikael Knip, professor Tom Pettersson, vicehäradshövding Thomas Stenius och docent Viveca Söderström-Anttila. Finansrådet har bestått av ledamöterna Bargum, ordförande, Groop, Hedvall, Homén och Stenius. Medicinska sakkunnignämnden har bestått av ledamöterna Groop, ordförande, Enckell, Knip, Pettersson och Söderström-Anttila. Museinämnden har bestått av ledamöterna Meinander, ordförande, Arell och Groop. Stiftelsens VD fungerar som sekreterare för styrelsen och nämnderna. Stiftelsens kamrer deltar som föredragande i den medicinska sakkunnignämndens möten och Villa Gyllenbergs intendent i museinämndens möten. Stiftelsens verkställande direktör har varit ekonomie magister Jannica Fagerholm och kansliets övriga personal diplomekonom Annika Nylund, kamrer och merkonom Antonia Laszlo, assistent. Filosofie magister Nina Zilliacus har arbetat som intendent för Villa Gyllenberg. Museets fastighetsskötare/vaktmästare är Leena Hartikainen. Som chefsguide på timbasis har fungerat Sue Cedercreutz- Suhonen. Under året jobbade, utöver ovan nämnda, elva personer som timanställda på museet. Omräknat till heltidsanställda uppgick personalen till fem personer Förvaltningen av stiftelsens fastigheter sköts av Disponentbyrå Estlander. I uppdraget ingår tekniskt disponentskap, hyresförvaltning och bokföring. Fastighetsskötseln handhas av externa fastighetsskötselföretag. Stiftelsens löneförvaltning sköts av bokföringsbyrån S2. Revisor har varit Eva Bruun, CGR med revisionssamfundet Ernst & Young Ab som suppleant. Riskhantering Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att dela ut stipendier för medicinsk forskning samt genom att upprätthålla konstmuseet Villa Gyllenberg. Med- 14

17 len för detta erhåller stiftelsen från avkastningen på placeringstillgångarna. Avkastningen utgörs främst av dividender, räntor, vinstandelar från fondplaceringar och intäkter från fastighetsplaceringarna. För stiftelsen är det därför av största vikt att säkerställa att denna avkastning är förhållandevis förutsägbar och uppvisar en stabil tillväxt. Avkastning är givetvis beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen, vilken stiftelsen inte kan påverka. Däremot eftersträvar stiftelsens styrelse och VD att genom de principer som fastställts i placeringspolitiken säkerställa att avkastningen i förhållande till riskerna är möjligast god. Stiftelsen är en långsiktig placerare med en placeringsportfölj där aktiernas andel är betydande. En viss fluktuation i intäkterna kan därför förväntas och bör accepteras. Då stiftelsens egendom till övervägande del utgörs av fastighetsegendom och aktierelaterade placeringar, skapar det ett relativt gott skydd mot att placeringarnas realvärde skall naggas i kanterna av en eventuell inflation. För fastighetsinnehavets del är de största riskerna förknippade med otillräckligt underhåll i fastigheterna vilket kan medföra akuta och oplanerade reparationer med avbrott i hyresintäkterna och oförutsedda kostnader som följd. Denna risk hanteras genom att för varje fastighet uppgöra långsiktiga reparations- och saneringsplaner. Stiftelsens fastighetsinnehav består främst av mindre lägenheter på centrala lägen i Helsingfors, varför risken för att utrymmen står tomma bedöms som liten. Fastigheterna är försäkrade enligt fullvärdesprincipen. Med undantag för ett enstaka aktieinnehav är såväl värdepapperssom fastighetsinnehavet väl diversifierat vilket minskar risken för att en enskild placerings inverkan på avkastningen blir avgörande då det gäller möjligheterna att förverkliga syftet. Verksamheten i konstmuseet Villa Gyllenberg bedrivs enligt gängse principer för riskhantering i konstmuseer av motsvarande slag. För museets har en separat riskkartläggning och riskhanteringspolicy uppgjorts. Försäkringsvärden, brandsäkerhet, larmsystem och upphängnetingsteknik har uppdaterats för att motsvara dagens krav. Stiftelsen arbetar med en liten organisation vilket givetvis leder till ett stort nyckelpersonsberoende. För att underlätta hanteringen av denna risk är dokumentering av beslut, arbetsuppgifter och processer en del av det dagliga arbetet såväl i stipendiehanteringen, i museiverksamheten som inom förvaltningen. Väsentliga händelser efter den 31 december 2013 och utsikter inför år 2014 Medicinska stipendier för perioden lediganslogs att sökas och då ansökningstiden gick ut hade 443 ansökningar inkommit till ett totalt belopp om ca 7 miljoner euro. Under år 2014 slutförs en del av de renoveringsarbeten inom ramen för programmet som beslutades år Museet öppnar för allmänheten i mars 2014 med utställningen Pärlor Samling Wulff. Hemsidorna för stiftelsens medicinska symposium Memory From neurobiological underpinnings to reminiscenses in culture i september 2014 lanserades i januari 2014 och på basen av redan inkomna anmälningar verkar intresset för symposiet att bli stort. Utsikterna för år 2014 är försiktigt positiva då det gäller utvecklingen i realekonomin. Avkastningen i form av dividender och vinstandelar från värdepappersplaceringarna förväntas dock förbli på samma nivå som år För fastigheternas del förväntas dock avkastningen öka då inga omfattande renoveringar är inplanerade och utsikterna för beläggningsgraden fortfarande är goda. Verksamhetsberättelse 15

18 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Resultaträkning Resultaträkning euro Not ORDINARIE VERKSAMHET Understöd 1. Stipendier , ,00 Återtagna stipendier ,80 Övriga understöd , ,71 Museiverksamhet , ,71 Intäkter , ,23 Personalkostnader , ,32 Avskrivning , ,52 Övriga kostnader , , , ,50 Förvaltning Personalkostnader , ,01 Avskrivning , ,47 Övriga kostnader , , , ,48 Resultat av ordinarie verksamhet , ,69 PLACERINGSVERKSAMHET Intäkter Hyror , ,14 Dividender , ,20 Övriga placeringsintäkter , , , ,13 Realisationsvinster , , , ,20 Kostnader Fastigheter Avskrivningar , ,87 Övriga kostnader , , , ,14 Aktielägenheter , ,26 Finansiella kostnader -814, , , ,05 Resultat av placeringsverksamhet , ,15 Skatteåterbäring 44,41 Räkenskapsperiodens resultat , ,46 16

19 Balansräkning euro Not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2 428, ,63 MATERIELLA TILLGÅNGAR Byggnader 7, , ,42 Aktier och andelar , ,92 Konstverk , ,33 Maskiner och inventarier , , , ,11 PLACERINGAR Tomter 7, , ,48 Byggnader 7, , ,07 Fastighetsaktier 7, , ,01 Aktier och andelar , , , ,89 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Hyresfordringar , ,86 Skattefordringar 1 145,42 Övriga fordringar , , , ,08 Balansräkning Förskottsbetalda stipendier ,00 Kassa och bank , ,97 AKTIVA TOTALT , ,68 PASSIVA EGET KAPITAL Grundfonder , ,29 Värderegleringsfonder , ,37 Dispositionsfond , ,21 Räkenskapsårets vinst , , , ,33 RESERVERINGAR , ,32 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt kapital Olyfta stipendier , ,19 Kontoskulder , ,93 Resultatregleringar , , , ,03 PASSIVA TOTALT , ,68 17

20 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Finansieringsanalys Finansieringsanalys teur 2013 ORDINARIE VERKSAMHET Medicinska stipendier och understöd -789 Museiverksamhet, netto -654 Museiverksamhet, tilläggsrenoveringar -601 Förvaltning -570 Ordinarie verksamheten, netto PLACERINGSVERKSAMHET Fastighetsnetto 512 Dividender Vinstandelar från fonder 331 Räntor och övriga intäkter/kostnader 156 Nettoförändring i placeringar -60 Förändring i fordringar/skulder -110 Placeringsverksamhet, netto Netto kassaflöde 41 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 320 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 B 3/2010 rd JUBILEUMSFONDEN FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET SITRAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN I enlighet med 9 1 mom. 9 punkten i lagen om Jubileumsfonden

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer