Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning"

Transkript

1 2013 årsberättelse

2 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Innehållsförteckning VD:s hälsning... 2 Psyke och soma är oskiljaktiga i smärta... 4 Villa Gyllenberg en hemvist för konst och inspiration... 6 Stiftelsens styrelse och personal... 8 Verksamhetsberättelse för Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Bokslutets underskrifter Revisionsberättelse Stipendieutdelningen ii Layout: Kreab Gavin Anderson Bilder: Tomi Parkkonen, Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Tryckeri: Nykypaino Papper: Scandia 2000 Smooth White 240 g/m 2, 2 Scandia 2000 Smooth White 130 g/m 441 Painotuote 748

3 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område. Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors. 1

4 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse I stiftarens fotspår Visst är det glädjande för oss som jobbar inom stiftelser att notera hur stort intresse det finns för stiftelserna och deras verksamhet idag! Från att vi tidigare fått kämpa om uppmärksamhet har plötsligt allmänhetens intresse för stiftelsernas göromål vuxit exponentiellt. O rsakerna till detta står inte enbart att finna i att medierna idag mera aktivt än förut nagelfar stiftelsernas förehavanden, vilket i och för sig också är fallet. Många stiftelser har också själva gett sig ut i de digitala medierna och där skapat kontakter och nätverk som knutit allmänheten närmare stiftelsens verksamhet. Samtidigt har det gett oss inom stiftelsesektorn en utmärkt möjlighet och kanal att öppet berätta om hur vi förverkligar våra syften. Denna öppenhet blir sannolikt i framtiden en förutsättning för att den allmännyttiga verksamhetens skattefrihet skall vara berättigad. Därtill har vår intressebevakningsorganisation, Delegationen för stiftelser och fonder, på ett berömvärt sätt aktiverat sig och blivit en etablerad och relevant talesman för oss som jobbar inom stiftelsesektorn. På Gyllenbergs stiftelse har vi under det gångna årets lopp träffat ett antal av våra stipendiemottagare. En avsikt med sammankomsterna har varit att återge samtalen i intervjuer på vår hemsida. Därmed vill vi ge vårt nätverk en möjlighet att bättre förstå den lite speciella medicinska inriktning vi understöder; den psykosomatiska och den antroposofiska medicinen. Avsikten med träffarna har också varit att för stipendiemottagarna visa att vi är intresserade av hur vårt bidrag använts och hur den forskning vi understöder fortskridit. Detta dock alltid med den av Ane Gyllenberg i stiftelsens 2

5 Stipendium eller understöd må gärna tilldelas forskare, som är beredd att gå helt nya vägar; att de måhända icke leder till målet får icke i och för sig utgöra ett hinder, blott den sökandes uppsåt är redligt. (Ur stiftelsens medicinska reglemente) VD:s hälsning reglemente för den medicinska verksamheten nedtecknade instruktionen: Stipendium eller understöd må gärna tilldelas forskare, som är beredd att gå helt nya vägar; att de måhända icke leder till målet får icke i och för sig utgöra ett hinder, blott den sökandes uppsåt är redligt. I ovanstående citat ligger nog mycket av visdom och god vägledning för stiftelserna framöver. Våra resurser räcker omöjligt till för att täcka de luckor som den offentliga sektorns resursbrist ger upphov till. I stället bör vi visa oss modiga då det gäller att understöda nya, innovativa projekt och bland våra stipendieansökningar uppmuntra nya infallsvinklar och lösningar där vårt ekonomiska bidrag kan bli avgörande. Och detta gärna utan att tolka våra stadgar för snävt. Det är bra att minnas att bakom mången stiftelse står en stiftare som på sin tid var en orädd föregångare, beredd att själv gå helt nya vägar. Just därför skapades den förmögenhet på vilken stiftelsens verksamhet idag grundar sig. Jannica Fagerholm Verkställande direktör 3

6 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Psyke och soma är oskiljaktiga i smärta S märta är ett bra exempel på samspelet mellan kropp och psyke. Akut smärta är en viktig signal som skyddar kroppen. För att smärtan skall kunna fungera som skyddssignal måste hjärnan minnas smärta och undvika det som är farligt. Därför är det logiskt att smärta är bunden till ångest och rädsla. Utan ångest skulle ett barn inte lära sig att undvika farliga situationer, som att sätta handen i kokande vatten. Om barnet råkar ut för ett smärtsamt ingrepp, t.ex. att en intravenös kanyl sticks in utan bedövning, kommer barnet att komma ihåg smärtan. Nästa gång barnet behöver en kanyl gör det ännu mera ont. Människor har ett individuellt sätt att reagera på omvärlden, dess utmaningar och möjligheter. Några är mera försiktiga än andra och vågar inte ta risker. Dessa personer är ofta mera ångestkänsliga. De kan också vara mera känsliga för smärta. Ångest och rädsla kan även hindra rehabilitering om patienten tror att det är skadligt om det gör ont när man är fysiskt aktiv. Ångest och rädsla kan även aktivera det så kallade nocebo-systemet som motverkar smärtlindring. En kognitiv process som börjar med tanken Det kommer att göra mycket ont, jag tror inte att smärtlindringen kommer att fungera aktiverar ett neurofysiologiskt system i hjärnan som sedan inhiberar både det endogena smärtlindringssystemet och även effekten av smärtstillande mediciner. En neuropeptid som kallas CCK (kolekystokinin) frigörs under noceboeffekten som kan blockeras av en CCk antagonist. Placebo-effekten däremot bygger på en positiv förväntning som Jag tror inte att det kommer att ta ont och smärtstillande mediciner kommer nog att fungera, som läkaren har berättat. Denna förväntning aktiverar belöningssystemet som använder endogena opioidpeptider, endokannabinoider och dopamin som neurotransmitter. Placeboeffekten bygger alltså på kognitiva processer: förväntningar, inlärning och betingning. De är ytterst viktiga i patient-läkarförhållandet. Det finns individuella skillnader mellan människor, även genetiska, i hur man kan aktivera nocebo-och placeboeffekten. Den endogena smärtlindringen som aktiveras vid plötslig kroppsskada är viktig del av det akuta stress-systemet. Tack vare det endogena smärtlindringssystemet som aktiveras samtidigt kan det hända att en människa inte känner någon smärta under de första stunderna efter en skada. Det finns bevis för att svåra händelser tidigare i livet, till exempel förlust av föräldrar, att bli utsatt för våld och att ha svåra sjukdomar i ung ålder, kan skada stressystemet som sedan inte kan klara av motgångar senare i livet. Patienter med kronisk smärta har en överrepresentation av sådana svåra och traumatiska upplevelser i livshistorien jämfört med friska personer. Det endogena smärtlindringssystemet utgör en viktig skyddsmekanism mot kroniska smärtor. Utan det skulle akuta skador och smärtor bli bestående. Det finns bevis för att en störning i det här systemet kan påverka kroniska smärttillstånd. Fibromyalgi är ett bra exempel. Fibromyalgi uppstår efter att patienten i många år har haft en regional smärta som sedan har spridits till olika delar av kroppen. Man kan testa det endogena smärtlindringssystemets funktion i ett test där man doppar handen i iskallt vatten, vilket aktiverar systemet. Smärtan förorsakad av isvattnet inhiberar kronisk smärta - om systemet fungerar. Med det här testet har man kunnat visa att det endogena smärtlindringssystemet inte fungerar adekvat hos fibromyalgipatienter. Egna studier Min forskargrupp har koncentrerat sig på två större projekt som handlar om samspelet mellan psyke och soma hos personer med smärta. I det första projektet har vi studerat psykiska faktorer, särskilt ångest och depression hos kroniska smärtpatienter. I det andra har 4

7 Stress är också nära knuten till smärta. Ett akut trauma aktiverar stress-systemet vars funktion är att hjälpa människan att klara av traumat och söka hjälp. vävnads/ nervskada stress kronisk smärta akut smärta psykosociala faktorer Medicinsk verksamhet vi försökt svara på frågan varför akut smärta blir kronisk hos en del av de kvinnor som genomgår behandling för bröstcancer. Vi analyserade relationen mellan smärta, depression och aggressionsutlevelse hos smärtpatienter. Enligt tidigare undersökningar har inåtvänd aggression (anger-in) haft samband med depressionssymptom, medan utåtriktad aggression (anger-out) har haft association med nedsatt smärttolerans. Huvudresultatet var att inåtvänd aggression var associerad med depression, men enbart med de somatiska (kroppsliga) symptomen av depression och enbart hos patienter med hög smärtintensitet. Ingen association konstaterades mellan de kognitiva symptomen av depression och smärtintensitet eller mellan utåtriktad aggression och depression. Nästa fråga handlade om förekomsten av psykiatriska störningar hos smärtpatienter. Förekomsten av depression och ångest visade sig vara 5-7 gånger högre än hos den övriga befolkningen. Största delen av ångeststörningar hade börjat före smärtproblemet. Smärtintensiteten var högre hos patienter med en psykiatrisk diagnos än hos patienter utan psykiatrisk problematik. Forskning kring depression har tidigare haft central position inom smärtforskningen. Resultaten framhäver betydelsen av ångeststörningar hos smärtpatienter. Temperament är en individs sätt att reagera på utmaningar och risker. Vi analyserade temperamentstrukturen hos patienter med kronisk smärta och dess samband med ångest och depression. Resultatet visar att smärtpatienter har en temperamentprofil med uttalad harm avoidance som innebär bl.a. en benägenhet att reagera med rädsla och oro för oväntade situationer och stress. I en grupp av 1000 kvinnor som skulle opereras för bröstcancer analyserade vi faktorer som ökar risken att utveckla kroniska smärtor efter operationen. Patienterna fyllde i olika frågeformular och deras smärtkänslighet analyserades i experimentalla tester före operationen. Det visade sig att de patienter som rapporterade hög grad av ångest före operationen var mycket känsligare i de experimentella smärttesterna, de behövde mycket mera smärtstillande medicin efter operationen och de hade en större risk att ha smärtor vid uppföljningen 6 månader efter operationen. Nu håller vi på att utveckla en riskmätare som skall hjälpa läkarna att hitta de patienter som har en större risk att utveckla långvarig smärta efter operationen. Dessa hög risk patienter kunde erbjudas sär ingrepp t.ex. psykologiskt stöd eller specifika läkemedel eller bedövningar för att minska risken. Eija Kalso, Professor i smärtmedicin, HU Eija Kalso, professor i smärtmedicin, HU Professor i behandling och forskning av smärta, Helsingfors universitet Signe och Ane Gyllenberg professor i smärtmedicin, Helsingfors universitet Denna svenskspråkiga professur bekostas av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Överläkare, Smärtkliniken, HUCS Medicine licenciat, Helsingfors universitet 1980 MKD, Helsingfors universitet 1983 Specialist i anestesiologi 1986 Docent i anestesiologi 1992 Särkompetens i smärtmedicin 1998 Tilldelades det nordiska medicinska SalusAnsvarpriset i december

8 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Villa Gyllenberg en hemvist för konst och inspiration V illa Gyllenbergsbyggnadshistoria präglar konstmuseets atmosfär. I alla tillbyggnadsskeden syns Ane Gyllenbergs penna. Hans plan för galleriet blev ett penndrag utan avslutning, men tack vare hans andliga testamente som nedtecknades av Bo Therman fick man noggranna anvisningar för hur han tänkte sig galleriet både till sin form och användning. Ane Gyllenberg betonade att konstavdelningen är jämställd med den medicinska avdelningen. Konstavdelningen skall disponera över så stora tillgångar, att dels en tillräckligt omfattande museibyggnad, vilken bör fylla alla de krav som i dag ställes på ett konstmuseum med inriktning på städse nya verksamhetformer (vilka i nuvarande stund måhända inte alls kan skönjas), kan uppföras samt i samband därmed vissa nödiga byggnadstekniska anslutningsåtgärder vidtas i den nuvarande karaktärsbyggnaden och dels en fond skapas med så stort kapital att med dess avkastning konstavdelningen kan skötas och hållas i god funktion. Det sistnämnda har förverkligats under åren genom att en grundlig men varsam renovering genomförts. Från Sandhamn till Granö Familjen Gyllenbergs sommarstugetomt på Sandhamn inlöstes av staten ca 1934 då militärområdet utvidgades. Stugan finns ännu kvar på Sandhamn och har byggts om till representationsbastu. Ane Gyllenberg grundade 1936 Fastighetsaktiebolaget AG för att äga och besitta lands- och stadsfastigheter. Den första tomten som köptes i bolagets namn var den natursköna havsudden Cap Arvid på Granö samt två andra mindre tomter i anslutning till den. Som minne av den inlösta fastigheten i Sandhamn finns nio kanonkulor som Ane Gyllenberg radat i en ring i trädgården på Granö. För att garantera att området på andra sidan om Granöstigen skulle förbli ett obebyggt parkområde grundades Fastighetsaktiebolaget SG. Bolaget köpte tre små tomter över vilka den gamla ekallén gick innan den nuvarande Granöstigen byggdes. Matti Finell gjorde 1937 ritningarna för Villa Gyllenberg. I bottenplanen ritade Ane Gyllenberg in platser för vissa konstverk, glasmålningens plats i trappan och kommenterade fönstrens storlek och placering. Han räknade ut trappstegens antal och steghöjder och vilka konstverk som skulle stå vid vilken avsats. Åtta år senare gjordes den första utvidgningen. Terrassen ovanför paradingången byggdes in och förstorade dottern Mariannes lilla sovrum. Enligt fastighetsredogörelsen från 1944 och enligt den tidens standard klassificerades huset som ett synnerligen förnämt privathus med källare och garage, två våningar, stor altan, balkong och veranda. Byggnadsmaterialet var tegel och taket var ett tegeltak. Världsläget 1939 stramade åt bränsletillgången och Ane Gyllenberg anhöll om bensin för att klara av sin arbetsresa med bil till närmaste spårvagnshållplats. Likaså måste han anhålla om lov att köpa brännolja för uppvärmningen. Fastigheten undgick inte krigets härjningar. Den 6 och 16 februari 1944 fälldes bomber i närheten. Lufttryck och splitter åstadkom dörr- och fönsterskador samt sprickor i väggar. Staten gjorde några år senare en hyresgranskning för att utreda om Villa Gyllenberg kunde inhysa underhyresgäster och godtog svaret att hemmet var ett stort privat konstmuseum. År 1955 hade konstsamlingen vuxit till sig och det behövdes mera väggyta. Den nya matsalen och kappsäcksrummet byggdes på norra sidan med ingång från den gamla matsalen. 6

9 Museiverksamhet Hemmet Villa Gyllenberg blir ett konstmuseum Då Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse grundades 1948 ingick planen att konstmuseet Villa Gyllenberg skulle öppna för allmänheten efter att paret Gyllenberg gått ur tiden. Det skedde år 1977 och stiftelsen utlyste följande år en arkitekttävling i enlighet med Ane Gyllenbergs andliga testamente. Till tävlingen inbjöds arkitekt Bertel Gripenberg, professor Ola Hansson, professor Erik Kråkström, arkitekt Timo Penttilä och arkitekt Per-Mauritz Ålander. I prisnämnden satt professor Bernhard Landtman, statsarkeolog Carl-Jakob Gardberg, vicehäradshövding Kristian Gestrin och arkitekt Eric Adlercreutz samt professor Woldemar Baeckman, sekreterare var politices magister Hans Pipping. Prisnämnden sammanfattade de funktionella kraven där det poängterades att Det nya utställningsutrymmet bör vara ett sammanhängande, luftigt utrymme i ett plan som öppnar sig mot stranden. Enligt testatorns vilja skulle den ursprungliga entrén behållas som museets huvudentré. Bottenvåningens interiör och inredning skulle behållas i sitt dåvarande skick. Tillbyggnaden skulle placeras som en förlängning på nya matsalen med ingång från kappsäcksrummet. Arkitekterna fick en lång förteckning över måtten och namnen på konstverken som skulle rymmas i galleriet. Också museigästers parkeringsbehov skulle beaktas i planen. Det vinnande förslaget var Per- Mauritz Ålanders Konst och inspiration. Prisnämnden tilltalades av att publiken kunde cirkulera mellan gamla och nya delen och att utställningssalen hade en tilltalande form som öppnade sig mot landskapet. Ljuset strömmade in från galleriets panoramafönster och takfönstren. Detaljritningar uppgjordes och byggnadsarbetena inleddes raskt. Redan i december 1980 öppnade Villa Gyllenberg sina dörrar för allmänheten. Senare har man utvidgat rummet där receptionsdisken står, byggt en korridor till bortre ändan av galleriet och utvidgat forskarrummet till ett artistrum som också fungerar som intendentens arbetsrum. Villa Gyllenbergs ansiktslyftning Dessa många tillbyggnadsskeden har medfört skarvar i byggnadskroppen och takkonstruktionerna. I början av år 2010 konstaterades fuktskador i taket i den gamla delen. En närmare undersökning av skadan ledde till takterrassens totalrenovering. Med tanke på byggnadens ålder gjordes sedan en grundlig konditionsgranskning och renoveringsplan. Det visade sig att också galleriets platta filtbelagda tak och takfönstren var i behov av sanering. På gamla villan förnyades fasadens rappning och de gamla fönsterbågarna av ek renoverades. Också galleriets panoramafönster förnyades. Belysningen i hela museet moderniserades för att konsten bättre skulle komma till sin rätt. Både den gamla delens och galleriets väggar målades. På grund av arbetena har museet tidvis varit stängt. Dessa reparationsarbeten har givetvis varit ekonomiskt betungande för stiftelsen. Tack vare att Ane Gyllenberg så klart i sitt andliga testamente uttryckte sin önskan att Villa Gyllenberg skall skötas och hållas i god funktion har det varit väl grundat att fatta renoveringsbesluten och avdela kapital för denna investering på framtiden. Annika Nylund, Kamrer 7

10 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Styrelse Från vänster Per-Henrik Groop, Henrik Meinander, Magnus Bargum, Tom Pettersson, Viveca Söderström-Anttila, Henrik Enckell, Kaj Hedvall, Thomas Stenius, Mikael Knip och Susanne Homén. Berndt Arell saknas på bilden. Ordförande Professor Per-Henrik Groop Viceordförande och skattmästare Kommerserådet Magnus Bargum Ordinarie ledamöter Direktör Berndt Arell MD Henrik Enckell ED, DI Kaj Hedvall Förvaltningsdirektör Susanne Homén Professor Mikael Knip Professor Henrik Meinander Professor Tom Pettersson VH Thomas Stenius Docent Viveca Söderström-Anttila Medicinska sakkunnignämnden Ordförande Professor Per-Henrik Groop MD Henrik Enckell Professor Mikael Knip Professor Tom Pettersson Docent Viveca Söderström-Anttila Museinämnden Ordförande Professor Henrik Meinander Direktör Berndt Arell Professor Per-Henrik Groop Finansrådet Ordförande Kommerserådet Magnus Bargum Professor Per-Henrik Groop ED, DI Kaj Hedvall Förvaltningsdirektör Susanne Homén VH Thomas Stenius 8

11 Personal Styrelse och personal Från vänster Sue Cedercreutz-Suhonen, Nina Zilliacus, Annika Nylund, Jannica Fagerholm, Antonia Laszlo och Leena Hartikainen. Verkställande direktör EM Jannica Fagerholm Kanslipersonal DE Annika Nylund, kamrer Merkonom Antonia Laszlo, assistent Intendent FM Nina Zillliacus Museipersonal och timanställda guider Sue Cedercreutz-Suhonen, chefsguide Andrea Aalto-Granberg Seth Granberg Leena Hartikainen Hanna Häkkinen Maria Laurent Linda Leskinen Alexandra Meincke Lotta Nylund Siiri Oinonen Johan Wesander 9

12 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Verksamhetsberättelse Allmänt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses ändamål är enligt stiftelsens stadgar att understöda medicinsk och därtill ansluten naturvetenskaplig forskning, särskilt på området för hur det fysiska och människans fysiska funktioner påverkas av det andliga och själsliga samt på blodforskningens område, och i andra hand upprätthålla och förkovra en konstsamling, omfattande företrädesvis alster av inhemsk målarkonst och skulptur. Stiftelsens ändamål förverkligas: genom utgivande av stipendier eller forskningsunderstöd, bekostande av forskningsresor samt utgivande av medicinsk eller därtill ansluten naturvetenskaplig litteratur; och genom anskaffande av konstverk till en konstsamling, som öppenhålles för allmänheten. De medicinska understöden utdelas av styrelsen på basen av ansökningar eller i särskilda fall på basen av övriga beslut. Museiverksamheten förverkligas genom att upprätthålla och utveckla konstmuseet Villa Gyllenberg. År 2013 använde stiftelsen ,56 euro för att förverkliga syftena. Stiftelsen lediganslår och utdelar medicinska stipendier vart annat år och stipendierna utbetalas under en tvåårs period. År 2013 utbetalades den andra raten av de forskningsstipendier som beviljades i utdelningen 2012 samt de rese- och fortbildningsstipendier vars kurser och utbildningar inföll Museiverksamhetens 2013 präglades av de omfattande renoveringar som genomfördes såväl i Villan, den gamla delen av museet, som i Galleriet. Ekonomiskt var 2013 ett framgångsrikt år. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till ,33 euro trots att det under året fastslagna renoveringsprogrammet på Villa Gyllenberg belastade resultatet med ca euro. Våren 2013 utgav stiftelsen sin första årsberättelse i tryckt form. Årsberättelsen 2012 innehöll förutom bokslutet och verksamhetsberättelsen några artiklar som belyste stiftelsens medicinska understödsverksamhet och museiverksamhet. I sitt arbete följer stiftelsen till tilllämpliga delar de anvisningar och föreskrifter som Delegationen för stiftelser Kostnader för förverkligandet av stiftelsens syften 2013: 2,7 meur Medicinsk understödsverksamhet, 31 % Museiverksamhet 47 % Personalkostnader 15 % Övriga kostnader 7 % 10

13 Verksamhetsberättelse och fonder r.f. fastslagit i dokumentet God förvaltning i stiftelser. Den medicinska understödsverksamheten Av det beviljade stipendiebeloppet om ,00 euro belastade ,00 årets resultat. Från Allmänna fonden kostnadsfördes ,00 euro för forskningsstipendier. Från Steinerfonden kostnadsfördes ,00 euro för forskningsstipendier och ,00 euro för stipendier för fortbildning och kursresor. Stiftelsen har år 2009 beviljat ett understöd om euro för en femårig svenskspråkig professur i smärtmedicin vid Helsingfors universitet. Lönekostnaderna för hela perioden kommer att uppgå till euro. Stiftelsens styrelse beslutade år 2013 att bevilja Helsingfors universitet tillläggsmedel om euro för den överskjutande delen. I samband med beslut om stipendieutdelning år 2012 beslöt styrelsen att stipendier för fortbildning och kursresor bör lyftas senast och att utbetalningen av forskningsstipendier får framskjutas högst två år. Återtagna stipendier uppgick till ,80 euro och fördes till resultatet. Stipendieredovisningarna i form av forskningsrapporter för perioden inbegärdes per Stipendieredovisningarna kontrolleras av den medicinska sakkunnignämnden inför utdelningen På basen av stiftelsens medicinska reglemente och principdiskussioner förda av den medicinska sakkunnignämnden preciserade nämnden stiftelsens understöds- och utdelningskriterier. Ett sammandrag av dessa kriterier publicerades på hemsidan. Också i övrigt omarbetades informationen till de sökande. Datahanteringen förbättrades för att möjliggöra en grundligare sortering i kategorier vid behandling av ansökningarna. Under året har VD och kamrer ordnat möten med ett antal stipendiemottagare. Till de som träffades hör bland annat Eija Kalso, Gyllenberg-professor och ledande forskare i smärtmedicin, professor Johan Eriksson som forskar i hur ångest och levnadsvanor inverkar på uppkomsten av blodtrycks- och kransartärsjukdomar samt professor Luciano Bernardi som forskar i hur musiken påverkar kroppsrytmer och musikens betydelse i gruppinteraktion. Bland de antroposofiska institutionerna besöktes Marjattakoulu, specialskola för barn med specialbehov, Antroposofisen lääketieteen yhdistys, intresseförening för antroposofiska terapeuter och patienter, Suomen eurytmiaterapeutit, förening för eurytmiterapeuter, Snellmanhögskolan, utbildningsanstalt för lärare med antroposofisk inriktning, Biodynamiska föreningen som har rådgivningsverksamhet och beviljar Demeter-certifikat åt biodynamiska odlare samt Palvelukoti Sofia, ett antroposofiskt åldrings- och vårdhem. Avsikten med besöken var att bekanta sig med verksamheten och diskutera stipendiernas betydelse, samt att informera om utdelningskriterier och ansökningsförfarandet. Dessa diskussioner gav en god grund för arbetet med utförnyandet av informationen och anvisningarna till de stipendiesökande. För att sprida information om stiftelsens verksamhet inleddes en serie intervjuer med stipendiemottagarna. Den första intervjun med professor Eija Kalso publicerades på stiftelsens hemsidor i december Stiftelsens nästa symposium om minnet, Memory From neurobiological underpinnings to reminiscenses in culture, arrangeras i september För planeringen av innehållet ansvarar styrelsemedlemen, med.lic. Henrik Enckell och professor Hasse Karlsson som extern expert. Under år 2013 utarbetades programmet, vidtalades föreläsarna och fastslogs målgruppen. Symposiets hemsidor sammanställdes för att lanseras i anslutning till stiftelsens hemsidor. Museiverksamheten År 2013 hade Villa Gyllenberg ett mellanår då det gällde verksamheten. Museet stängdes i januari för drygt två månader för att genomgå reparationer inne i Villan och dörrarna öppnades igen i mars. Reparationerna omfattade renovering av fönsterbågar och fönsterkarmar, målningsarbeten inomhus, elarbeten samt förnyande av museiarmaturen och upphängningstekniken. Samtidigt granskades och restaurerades konstverk. Resultatet är att konsten i det gyllenbergska hemmet nu klart framträder i en bättre dager samtidigt som den ursprungliga hemmiljön bevarats helt intakt. 11

14 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Med början i maj genomfördes fasadreparationer på Villa Gyllenberg och den gamla rappningen avlägsnades och ersattes med ny. Arbetet fortsatte in på hösten. Museet kunde hållas öppet under arbetets gång och stängdes sedvanligt till midsommaren för att åter öppnas i början på augusti. På hösten inleddes ombyggnaden av taket i Galleriet och museet måste igen stänga dörrarna för besökare i november. Yttertaket förnyades och dräneringen förbättrades. Galleriets alla fönster och fönsterkarmar renoverades också. Totalt genomfördes reparationer, renoveringar och underhåll av inventarier för ,10 euro. Samtliga utgifter har kostnadsförts som en del av museiverksamheten. Grannmuseet på Granö - Didrichsens konstmuseum - stängdes i mars 2013 för omfattande reparations- och ombyggnadsarbeten. I andra våningen på Villa Gyllenberg öppnades då ett Pop-Up galleri med finländska målningar från Didrichsens samlingar. Målningarna kommer att visas på Villa Gyllenberg under den tid reparationsarbetena hos Didrichsen pågår. Från nämnda samlingar inlånades i juni ytterligare sex uteskulpturer och bland dem två bronsskulpturer av Henry Moore. Skulpturerna placerades i Villa Gyllenbergs trädgård. Besökarantalet på museet var år 2013 ( år 2012 då Helene Schjefbeck-utställningen blev en storsuccé). De låga besökssiffrorna förklaras av att museet var stängt för allmänheten i två perioder, sammanlagt under fem månader. Att Didrichsens konstmuseum höll stängt en så lång period påverkade givetvis också Villa Gyllenbergs besökarantal negativt, eftersom de båda museerna har nära samarbete bl.a. i form av en gemensam rabatterad inträdesbiljett. Under året ordnades sju konserter på Villa Gyllenberg i samarbete med Sibelius-Akademin. Därutöver ordnades konserter av Chopin sällskapet och Yrjö Kilpinen-samfundet. I maj introducerades en ny form av program för besökarna; en musikalisk konstguidning. Evenemanget som genomfördes i samarbete med Stadikvartetti blev en stor succé. Konstens natt i augusti firades i samarbete med Lehtisaari Seura r.y. och Didrichsens konstmuseum. Maria Didrichsen guidade tillsammans med Otto Selén besökarna ute bland de inlånade skulpturerna. Inne i museet ledde museipedagog Eva Hytönen en konst-workshop och solister från Finlands kammarmusikförbund uppträdde. En ny broschyr som presenterar Villa Gyllenberg och dess samlingar färdigställdes. Broschyren utgavs i två versioner; en svensk-finsk-engelsk och en tysk-fransk-rysk. Stiftelsens Bergonzi-violin, som fyra år varit deponerad hos Petteri Iivonen, lediganslogs år 2013 att sökas för en period om tre år. På basen av sakkunnigutlåtanden utsåg styrelsen mus.mag. Minna Pensola till innehavare av violinen de följande tre åren med inledning i oktober Målningar från Villa Gyllenbergs samling utlånades till såväl finländska som utländska museer. Två av stiftel- Museets besökarantal Medicinsk understödsverksamhet euro Professuren Symposium Steinerfonden reseunderstöd Steinerfonden forskning Allmänna fonden

15 sens Schjerfbeckmålningar ställdes först ut på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm för att sedan fortsätta till Göteborgs konstmuseum. Sålunda knöts nya värdefulla museikontakter. Under året 2013 gjordes inga nya införskaffningar till samlingen. I kostnaderna för museiverksamheten ingår hyror om ,23 euro till Fastighetsaktiebolaget AG och Fastighetsaktiebolaget SG. Fastighetsaktiebolaget AG äger tomten och den delen av museet som utgörs av den gamla villan. Fastighetsaktiebolaget SG äger den obebyggda parktomten. Hyran motsvarar beloppet av dessa bolags fastighetsskatter. Ekonomi och placeringar Enligt stiftelsens placeringspolitik präglas förvaltningen av stiftelsens placeringsförmögenhet, liksom hela stiftelsens verksamhet, av långsiktighet. Målet är att uppnå en möjligast god riskjusterad totalavkastning över konjunkturcyklerna. Avkastningen på placeringarna bör täcka kostnaderna för stiftelsens medicinska understödsverksamhet, museiverksamhetens kostnader samt kostnaderna för administrationen. Därtill bör kapitalets tillväxt tryggas. Åtgärderna år 2013 stödde förverkligandet av dessa målsättningar. Trots den oenhetliga ekonomiska tillväxten i världen var 2013 som helhet ett gott år på placeringsmarknaderna, även om skillnaderna mellan olika marknader och instrument var avsevärda. I USA tog tillväxten fart redan från början av år 2013 med förbättrade sysselsättningssiffror och ökad konsumtion som följd. Detta återspeglade sig också i företagens resultatutveckling. Den europeiska ekonomin befann sig i recession under början av året men mot slutet av 2013 kunde en viss återhämtning skönjas, främst ledd av den tyska ekonomin. Den finländska BNP-utvecklingen var dock negativ ännu i slutet på år BNP-tillväxten i OECD-länderna uppgick till 1,3 % år 2013 (1,5 % år 2012). Inom tillväxtmarknaderna var utvecklingen oenhetlig då den tidvisa oron för uthålligheten i den kinesiska ekonomin blandades med negativa signaler från bl.a. Latinamerika. De positiva ekonomiska nyheterna från USA, de skönjda tecknen på europeisk tillväxt och den starka centralbanksstimulansen i Japan ledde till att de globala aktiemarknaderna utvecklades mycket väl; MSCI World Total Return indexet steg med 21,2 % mätt i euro år 2013 (14,3 % år 2012). Den finländska aktiemarknaden (OMX Helsinki Cap Total Return) steg med 31,6 % (15,5 % 2012). Utvecklingen i Finland leddes av den positiva kursreaktionen på Nokias beslut att avstå från mobiltelefonverksamheten samt av resultatförbättringar genererade genom tillväxt på växande marknader utanför Finland och kostnadsinbesparingar i verksamheten. För tillväxtmarknadernas del var kursutvecklingen år 2013 svag, -6,8 % mätt i euro, då oron för en åtstramande penningpolitik från den amerikanska centralbanken fick investerare att minska innehaven i tillväxtmarknadernas aktier. Verksamhetsberättelse Placeringarnas fördelning : 107,9 meur euro Placeringarnas direktavkastning Börsaktier 40 % Aktiefonder 12 % Onoterade aktier 2 % Alternativa placeringar 2 % Fastigheter 0 och fastighetsaktier 41 % Ränteplaceringar 3 % Vinstandelar Ränteintäkter Dividender Fastighetsnetto 13

16 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Tilltron till euron, till de europeiska staternas förmåga att hantera skuldkrisen och till det europeiska banksystemet stärktes ytterligare, vilket ledde till ett relativt stabilt läge på räntemarknaden och till en fortsatt stark eurokurs. Riskpremierna på företagslånemarknaden fortsatte att sjunka år 2013 då det låga ränteläget medförde att placerare sökte tilläggsavkastning genom placeringar i företagslån. Totalavkastningen (dividender, räntor, vinstandelar från fondplaceringar, försäljningsvinster/förluster och förändringar i marknadsvärden) på stiftelsens noterade värdepappersportfölj uppgick till 13,8 % (32 % 2012). På bostadsmarknaden i Finland var utvecklingen oenhetlig. En viss avmattning skedde generellt. Undantaget utgjordes igen av mindre bostäder i centrala Helsingfors, dvs. just det segment där stiftelsens fastighetsegendom ligger. Priserna på dessa bostäder fortsatte att stiga. Den beräknade värdeökningen på stiftelsens placeringar i fastighetsegendom var knappt fyra procent. Stiftelsens dividend- och ränteintäkter samt vinstandelar från placeringsfonder uppgick till ,59 euro ( ,99 euro år 2012). Dividendintäkterna från börsnoterade aktier ökade till ,27 euro från ,20 euro år Detta berodde främst på att en del av de medel som våren 2012 frigjordes från försäljningen av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Lönnrotsgatan 3 allokerades till börsaktier. Av samma orsak steg avkastningen i form av vinstandelar från placeringsfonder till ,45 euro från ,45 euro år Dividenderna från övriga aktier sjönk till ,00 euro från ,00 euro år 2012 då Pensionsaktiebolaget Veritas utbetalade en extra dividend. Fastighetsplaceringarna, inkluderande de helägda fastigheterna och aktielokalerna, uppvisade ett resultat om ,68 euro ( ,74 euro år 2012) då försäljningsvinsterna exkluderas. Under året såldes en bostad vilket resulterade i en försäljningsvinst om ,04 euro. Fastigheternas och aktielokalernas hyresintäkter uppgick till ,19 euro ( ,14 euro år 2012). Ökningen berodde främst på avtalsenliga justeringar i hyrorna samt på vissa omförhandlingar i hyresvillkoren. Kostnaderna för fastigheterna och aktielokalerna uppgick till ,51 euro ( ,40 euro år 2012). I beloppet ingår reparationer för ,09 euro ( ,09 euro), varav renoveringen av trapphusen i Gården Fenix, som slutfördes våren 2013, utgör den största posten. Inga fastighetsreparationer har aktiverats år I enlighet med stiftelsen placeringspolitik allokerades ytterligar medel till de internationella aktiemarknaderna. Placeringarna gjordes främst via fonder och de globala aktieplaceringarnas andel utgjorde vid årsskiftet 12 % av portföljen (8 % år 2012). Totalt uppgick stiftelsens placeringstillgångar till 107,9 miljoner euro, då noterade värdepapper värderats till marknadspris, fastighetsplaceringar till uppskattat marknadsvärde och onoterade aktier till anskaffningspris. Förvaltning Stiftelsens styrelse hade följande sammansättning år 2013 : Ordförande professor Per-Henrik Groop, viceordförande och skattmästare kommerserådet Magnus Bargum, filosofie magister Berndt Arell, medicine doktor Henrik Enckell, ekonomie doktor, diplom ingenjör Kaj Hedvall, vicehäradshövding Susanne Homén, professor Henrik Meinander, professor Mikael Knip, professor Tom Pettersson, vicehäradshövding Thomas Stenius och docent Viveca Söderström-Anttila. Finansrådet har bestått av ledamöterna Bargum, ordförande, Groop, Hedvall, Homén och Stenius. Medicinska sakkunnignämnden har bestått av ledamöterna Groop, ordförande, Enckell, Knip, Pettersson och Söderström-Anttila. Museinämnden har bestått av ledamöterna Meinander, ordförande, Arell och Groop. Stiftelsens VD fungerar som sekreterare för styrelsen och nämnderna. Stiftelsens kamrer deltar som föredragande i den medicinska sakkunnignämndens möten och Villa Gyllenbergs intendent i museinämndens möten. Stiftelsens verkställande direktör har varit ekonomie magister Jannica Fagerholm och kansliets övriga personal diplomekonom Annika Nylund, kamrer och merkonom Antonia Laszlo, assistent. Filosofie magister Nina Zilliacus har arbetat som intendent för Villa Gyllenberg. Museets fastighetsskötare/vaktmästare är Leena Hartikainen. Som chefsguide på timbasis har fungerat Sue Cedercreutz- Suhonen. Under året jobbade, utöver ovan nämnda, elva personer som timanställda på museet. Omräknat till heltidsanställda uppgick personalen till fem personer Förvaltningen av stiftelsens fastigheter sköts av Disponentbyrå Estlander. I uppdraget ingår tekniskt disponentskap, hyresförvaltning och bokföring. Fastighetsskötseln handhas av externa fastighetsskötselföretag. Stiftelsens löneförvaltning sköts av bokföringsbyrån S2. Revisor har varit Eva Bruun, CGR med revisionssamfundet Ernst & Young Ab som suppleant. Riskhantering Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att dela ut stipendier för medicinsk forskning samt genom att upprätthålla konstmuseet Villa Gyllenberg. Med- 14

17 len för detta erhåller stiftelsen från avkastningen på placeringstillgångarna. Avkastningen utgörs främst av dividender, räntor, vinstandelar från fondplaceringar och intäkter från fastighetsplaceringarna. För stiftelsen är det därför av största vikt att säkerställa att denna avkastning är förhållandevis förutsägbar och uppvisar en stabil tillväxt. Avkastning är givetvis beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen, vilken stiftelsen inte kan påverka. Däremot eftersträvar stiftelsens styrelse och VD att genom de principer som fastställts i placeringspolitiken säkerställa att avkastningen i förhållande till riskerna är möjligast god. Stiftelsen är en långsiktig placerare med en placeringsportfölj där aktiernas andel är betydande. En viss fluktuation i intäkterna kan därför förväntas och bör accepteras. Då stiftelsens egendom till övervägande del utgörs av fastighetsegendom och aktierelaterade placeringar, skapar det ett relativt gott skydd mot att placeringarnas realvärde skall naggas i kanterna av en eventuell inflation. För fastighetsinnehavets del är de största riskerna förknippade med otillräckligt underhåll i fastigheterna vilket kan medföra akuta och oplanerade reparationer med avbrott i hyresintäkterna och oförutsedda kostnader som följd. Denna risk hanteras genom att för varje fastighet uppgöra långsiktiga reparations- och saneringsplaner. Stiftelsens fastighetsinnehav består främst av mindre lägenheter på centrala lägen i Helsingfors, varför risken för att utrymmen står tomma bedöms som liten. Fastigheterna är försäkrade enligt fullvärdesprincipen. Med undantag för ett enstaka aktieinnehav är såväl värdepapperssom fastighetsinnehavet väl diversifierat vilket minskar risken för att en enskild placerings inverkan på avkastningen blir avgörande då det gäller möjligheterna att förverkliga syftet. Verksamheten i konstmuseet Villa Gyllenberg bedrivs enligt gängse principer för riskhantering i konstmuseer av motsvarande slag. För museets har en separat riskkartläggning och riskhanteringspolicy uppgjorts. Försäkringsvärden, brandsäkerhet, larmsystem och upphängnetingsteknik har uppdaterats för att motsvara dagens krav. Stiftelsen arbetar med en liten organisation vilket givetvis leder till ett stort nyckelpersonsberoende. För att underlätta hanteringen av denna risk är dokumentering av beslut, arbetsuppgifter och processer en del av det dagliga arbetet såväl i stipendiehanteringen, i museiverksamheten som inom förvaltningen. Väsentliga händelser efter den 31 december 2013 och utsikter inför år 2014 Medicinska stipendier för perioden lediganslogs att sökas och då ansökningstiden gick ut hade 443 ansökningar inkommit till ett totalt belopp om ca 7 miljoner euro. Under år 2014 slutförs en del av de renoveringsarbeten inom ramen för programmet som beslutades år Museet öppnar för allmänheten i mars 2014 med utställningen Pärlor Samling Wulff. Hemsidorna för stiftelsens medicinska symposium Memory From neurobiological underpinnings to reminiscenses in culture i september 2014 lanserades i januari 2014 och på basen av redan inkomna anmälningar verkar intresset för symposiet att bli stort. Utsikterna för år 2014 är försiktigt positiva då det gäller utvecklingen i realekonomin. Avkastningen i form av dividender och vinstandelar från värdepappersplaceringarna förväntas dock förbli på samma nivå som år För fastigheternas del förväntas dock avkastningen öka då inga omfattande renoveringar är inplanerade och utsikterna för beläggningsgraden fortfarande är goda. Verksamhetsberättelse 15

18 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Resultaträkning Resultaträkning euro Not ORDINARIE VERKSAMHET Understöd 1. Stipendier , ,00 Återtagna stipendier ,80 Övriga understöd , ,71 Museiverksamhet , ,71 Intäkter , ,23 Personalkostnader , ,32 Avskrivning , ,52 Övriga kostnader , , , ,50 Förvaltning Personalkostnader , ,01 Avskrivning , ,47 Övriga kostnader , , , ,48 Resultat av ordinarie verksamhet , ,69 PLACERINGSVERKSAMHET Intäkter Hyror , ,14 Dividender , ,20 Övriga placeringsintäkter , , , ,13 Realisationsvinster , , , ,20 Kostnader Fastigheter Avskrivningar , ,87 Övriga kostnader , , , ,14 Aktielägenheter , ,26 Finansiella kostnader -814, , , ,05 Resultat av placeringsverksamhet , ,15 Skatteåterbäring 44,41 Räkenskapsperiodens resultat , ,46 16

19 Balansräkning euro Not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2 428, ,63 MATERIELLA TILLGÅNGAR Byggnader 7, , ,42 Aktier och andelar , ,92 Konstverk , ,33 Maskiner och inventarier , , , ,11 PLACERINGAR Tomter 7, , ,48 Byggnader 7, , ,07 Fastighetsaktier 7, , ,01 Aktier och andelar , , , ,89 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Hyresfordringar , ,86 Skattefordringar 1 145,42 Övriga fordringar , , , ,08 Balansräkning Förskottsbetalda stipendier ,00 Kassa och bank , ,97 AKTIVA TOTALT , ,68 PASSIVA EGET KAPITAL Grundfonder , ,29 Värderegleringsfonder , ,37 Dispositionsfond , ,21 Räkenskapsårets vinst , , , ,33 RESERVERINGAR , ,32 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt kapital Olyfta stipendier , ,19 Kontoskulder , ,93 Resultatregleringar , , , ,03 PASSIVA TOTALT , ,68 17

20 Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Finansieringsanalys Finansieringsanalys teur 2013 ORDINARIE VERKSAMHET Medicinska stipendier och understöd -789 Museiverksamhet, netto -654 Museiverksamhet, tilläggsrenoveringar -601 Förvaltning -570 Ordinarie verksamheten, netto PLACERINGSVERKSAMHET Fastighetsnetto 512 Dividender Vinstandelar från fonder 331 Räntor och övriga intäkter/kostnader 156 Nettoförändring i placeringar -60 Förändring i fordringar/skulder -110 Placeringsverksamhet, netto Netto kassaflöde 41 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 320 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

2012 årsberättelse Villa Gyllenberg Granöstigen 11 00340 Helsingfors +358 9 647 390 www.gyllenbergs.fi

2012 årsberättelse Villa Gyllenberg Granöstigen 11 00340 Helsingfors +358 9 647 390 www.gyllenbergs.fi 2012 årsberättelse Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Innehållsförteckning VD:s hälsning... 2 Goetheanum Antroposofernas forskningscentrum... 4 Reflektioner kring Helene Schjerfbecks

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Årsberättelse 2014 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2014 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning 2014 årsberättelse Årsberättelse 2014 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Innehållsförteckning VD:s hälsning... 2 Symposium om minne... 4 Pärlor Samling Wulff... 6 Mia Dambergs Shades of Memory... 7 Stiftelsens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Sympati psykosociala förening rf

Sympati psykosociala förening rf BALANSBOK 1.1-31.12.2014 c/o Ever Clever Oy Annegatan 2 A 2 00120 Helsingfors Införd i föreningsregistret 10.08.1999 Hemort Helsingfors BALANSBOK OCH SPECIFIKATIONER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 01.01-31.12.2014

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer