Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna"

Transkript

1 Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf<irmyndarnimnden i Varberg och Falkenbergs kommuner Kommunfullmdktige - ftir kdnnedom Overgripande gransloring av Overftirmyndarniimnden Revisorerna i Falkenbergs kommun har gett PwC i uppdrag att genomfiira en <ivergripande granskning av Overfiirmlndarnhmndens verksamhet. Den rivergripande revisionsfrfrgan lr om Overftirmyndarnimnden har en lndamilsen- Iig verksamhet med tillriicklig sty'rning, uppf<iljning och rapportering samt intern kontroll. I granskningen har vi gitt igenom protokoll och handlingar och andra f<ir granskningen relevanta dokument. Vi har intenjuat och stiillt skriftliga fragor till verksamhetens divarande chef och vi har framfrirallt genomf<irt en webbenkdt till gode mdn och frjrvaltare i Falkenberg. Vir sammanfattande bediimning ir att Overfiirmlmdarnhmnden f n inte har en fullt ut tillfredsstillande sty'rning, uppfriljning och intern kontroll. Den gemensamma nimnden har dock verkat under mycket kort tid och ddr det, vad vi kunnat ta del av, p&gir ett f<irbiittringsarbete. Tillsammans med de intryck vi fitt i samband med iterkopplings- och avstimningsmrite bediimer vi att det finns goda fcirutsiittningar till fdrbiittringar. I bifogad rapport utvecklas grunderna frir vira slmpunkter samt fiirslag fiir att vidareutveckla rutinerna. Vi har frir avsikt fdlja nimndens vidare utveckling fram<iver. Vi <inskar kommentarer i anledning av vir granskning senast fren Overfrirmyndarnbmnden. Falkenberg den z5juni zor5

2 Revisionsrapport inkl. bilaga enkätresultat Överförmyndarnämnden Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Juni 2015 Varberg och Falkenbergs kommuner

3 Sammanfattning Revisorerna i Falkenberg har gett PwC i uppdrag att genomföra en övergripande granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Den övergripande revisionsfrågan är om överförmyndarnämnden har en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig styrning, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. Med underlag från genomförd enkät till gode män och förvaltare, intervju med förvaltningschef samt genomgång av för granskningen relevanta handlingar så gör vi följande bedömning. Den med Varberg gemensamma överförmyndarnämnden bedömer vi f n inte har en fullt ut tillfredsställande styrning, uppföljning och intern kontroll. Den gemensamma nämnden har dock verkat under mycket kort tid och där det, vad vi kunnat ta del av, pågår ett förbättringsarbete. Tillsammans med de intryck vi fått i samband med återkopplings- och avstämningsmöte bedömer vi att det finns goda förutsättningar till förbättringar. Vi rekommenderar att nämnden tar del av och gör sin analys av vilka förbättringar som bör och kan och göras utifrån de svar som erhållits från gode män och förvaltare i den enkät som genomförts i denna granskning. Bl a tillgänglighetsfrågorna i Falkenberg efter sammanläggningen av kontoren bör särskilt diskuteras. att nämnden tydligare styr och följer upp verksamheten genom att slutföra det arbete som påbörjats vad avser mål och inriktningsdokument. att nämnden prövar om ett införande av service/tjänstegarantier kan vara positivt ur ett verksamhetsperspektiv. att nämnden förbättrar rapporteringen av verksamhetsuppföljningen och verkar för att denna också når kommunfullmäktige. Detta gäller inte minst vad avser verksamhetsberättelse och årsredovisning. att nämnden under år 2015 kommer igång med ett systematiskt arbete med den interna kontrollen med målet att under året ta fram en intern kontrollplan för år Juni 2015 Falkenbergs kommun 1 av 5 PwC

4 Inledning Revisorerna i Falkenberg har gett PwC i uppdrag att göra en övergripande granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Bakgrunden är de förändringar som genomförts och genomförs med anledning av införande av en med Varberg gemensam nämnd fr o m Den övergripande revisionsfrågan är om överförmyndarnämnden har en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig styrning, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. I granskningen har vi gått igenom protokoll och handlingar och andra för granskningen relevanta dokument. Vi har intervjuat och ställt skriftliga frågor till verksamhetens dåvarande chef och vi har framförallt genomfört en webbenkät till gode män och förvaltare i Falkenberg. En muntlig återföring och avstämning har gjorts med dåvarande chef i samband med att vederbörande slutade sin anställning i kommunen. Vid detta möte deltog också nämndens ordförande samt delar av personalen. I denna rapport redovisar vi enkätresultatet, sammanfattar övriga iakttagelser och ger en bedömning i revisionsfrågan. Enkätresultat I den webbenkät till gode män och förvaltare i Falkenberg som vi genomförde under en vecka i mitten på maj 2015 var huvudfokus på information, utbildning, råd och stöd, tillgänglighet, bemötande och kontroll. Enkätresultatet som bygger på 82 svar av möjliga 151 d v s en svarsfrekvens på 54 % återfinns som bilaga till denna sammanfattande rapport. För att bättre förstå och kunna ta tag i ev. kritik så uppmanade vi och gav möjligheter i enkäten att lämna kommentarer till flertalet frågor. Samtliga lämnade kommentarer återfinns i resultatbilagan. Sammanfattningsvis visar resultatet att Ca 90 % är ganska eller mycket nöjda med rekryteringsförvarandet vid sitt senast uppdrag. 87 % är ganska eller mycket nöjda med informationen om huvudmannen och erhållet uppdrag. 87 % anger att de erbjudits utbildning men där nästan hälften anger att de tackat nej. Juni 2015 Falkenbergs kommun 2 av 5 PwC

5 Av de som var med på utbildning anger ca 60 % att man fått tillräckliga kunskaper i att bevaka huvudmannens rätt, ca 80 % tillräckliga kunskaper att förvalta egendom och ca 70 % att sörja för person (bevaka huvudmannens personliga intressen). Knappt 10 % anger att man i ganska hög utsträckning behövt ha råd och stöd av handläggare från överförmyndarkontoret under det senaste året. Av de som behövt ha någon form av råd och stöd anser flertalet eller 83 % att det var värdefullt. 44 % anger att de är nöjda med nuvarande telefontider medan 21 % inte är det. 40 % är i ganska eller mycket liten utsträckning nöjda med besökstiderna. Lika stora andelar är nöjda, missnöjda eller har svara vet ej på frågan om den service/information man kan få via hemsida/webben. Relativt få anger att man begärt ut handlingar för förvaltningen men så gott som samtliga anger att man i stort sett fått dom inom rimlig tid. På frågan om man fått sitt årsarvode i rimlig tid från det att man lämnat in årsräkningen så svarar 4 %, 32 % i huvudsak, 23 % till viss del och 20 % aldrig. 22 % svara vet ej/ingen uppfattning. 60 % anger att man haft någon form av kontakt med förvaltningen under det senaste året. Av dessa anger ca 10 % att man blivit ganska eller mycket illa bemötta. På frågan om man är nöjd med den tillsyn som utförts så svarar 60 % i ganska eller mycket hög utsträckning, 15 % i ganska liten eller mycket liten utsträckning medan 24 % inte vet eller inte har någon uppfattning. Vår kommentar Svaren visar att flertalet av de gode männen och förvaltarna är relativt nöjda med verksamheten. Vad gäller tillgänglighetsfrågorna och då framförallt besökstider men också telefontider och hemsida finns anledning för nämnden att fundera över om förbättringar kan åstadkommas. Vi bedömer det också som viktigt att nämnden utvecklar och kommunicerar ut olika typer av servicegarantier eller liknande för att möta s k förväntningsgap. Exempelvis skulle detta kunna gälla i arvodesfrågan där det framkommer ett visst missnöje med att utbetalning dröjer. Juni 2015 Falkenbergs kommun 3 av 5 PwC

6 Övriga iakttagelser Styrning och uppföljning av verksamheten Vid sidan om den omfattande lagstiftning som styr verksamheten finns en mängd frågor där överförmyndarnämnden både kan och bör ange mål och inriktning för att styra verksamheten i önskvärd riktning. Det kan gälla såväl övergripande som prioriterade mål som ex:vis kring hur möta behov av gode män och förvaltare, intern kompetensförsörjning, säkerställande av kvalité i handläggning, internkontroll, tillgänglighets- och bemötandefrågor, utbildning etc. Vi har noterat att ett arbete kring detta har inletts och att det finns i vart fall ett arbetsmaterial som har eller kommer att presenteras för nämnden. Vår kommentar Vi anser det är angeläget att nämnden ser till att styra och följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt och vi ser därför med tillfredsställelse på det arbete som vi vet pågår kring ett mål- och inriktningsdokument. För att det ska bli så konkret som möjligt anser vi det viktigt att nämnden ställer sig frågan om hur uttryckta mål- och ambitionsnivåer ska följas upp och utvärderas. Detta kan med fördel framgå i dokumentet. Samarbetsavtalet angående utvärdering av behov av service I det från 2014 gällande samverkansavtalet för en gemensam överförmyndarnämnd Falkenberg-Varberg så framgår bl a att nämnden skall tillse att service lämnas i båda samverkande kommuner. Detta kan ske genom regelbundet återkommande informationsträffar, information på nämndens hemsida, särskild riktad information eller på annat sätt. Service skall även lämnas genom bemanning på plats i båda kommunerna i den utsträckning nämnden bedömer erforderligt. Utvärdering av behovet skall ske kontinuerligt. Vår kommentar Mot bakgrund av ovanstående skrivning och en del synpunkter som kommer fram i enkätsvaren kring bl a tillgänglighetsfrågan bedömer vi att överförmyndarnämnden bör ta fram en plan för hur uppföljningen och inte minst utvärderingen ska ske framgent. Samarbetsavtalet ang Falkenbergs rätt till insyn. Falkenbergs kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning. Nämnden skall till respektive kommunstyrelse regelmässigt rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen Juni 2015 Falkenbergs kommun 4 av 5 PwC

7 är. Respektive kommunstyrelse har därvid, utifrån sin uppsiktsskyldighet, att överlämna information till fullmäktigeförsamlingarna om sådan behov föreligger. Vår kommentar Vid sidan om avtalet anger gällande reglemente att nämnden regelmässigt till respektive kommunstyrelse, enligt gällande regler för ekonomistyrning fastställda av kommunfullmäktige i Varbergs kommun, ska rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Enligt vår uppfattning bör överförmyndarnämnden verka för att kommunfullmäktige delges den information som lämnas och då inte vad gäller verksamhetsberättelse och årsredovisning. Detta anser vi saknats för i vart föll år 2014 i Falkenberg. Intern kontroll Enligt kommunallagen ska samtliga nämnder ha en tillräcklig intern kontroll. Det gäller såväl ekonomi som olika rutiner/processer. Kf i Varberg antog ett förslag om riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll. Vi kan inte säga att det inte finns en internkontroll i verksamheten men vi har inte påvisats några handlingar etc som visar att det finns ett systematiskt arbete och rapportering till nämnden enligt Kf beslutet. Vår kommentar För att arbeta för en tillräcklig intern kontroll anser vi att nämnden ska ta initiativ för att årlig internkontrollplan tas fram utifrån en dokumenterad väsentlighet- och riskanalys där man värderar sannolikheter och konsekvenser och tar medvetna risker. Förutom att ge nämnden kvitton på att det fungerar som tänkt så är ett argument för internkontroll också att det kan och ofta också ger effektivitetsvinster när man ser över och ifrågasätter vad man gör och varför och hur man skulle kunna göra istället. Finns dokumenterade processer så kan också med fördel intern kontroll utföras av andra utanför den egna förvaltningen ex:vis via att olika överförmyndarkontor internkontrollerar varandra. Juni 2015 Falkenbergs kommun 5 av 5 PwC

8 Granskning av överförmyndarnämnden i Falkenberg Utveckling > Svar 82/151=54% 1. Jag har uppdrag som... Besvarad av: 82 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 God man 58 (71%) 2 Förvaltare 5 (6%) 3 God man och förvaltare 19 (23%) Besvarad av: 6 (7%) Ej besvarad av: 76 (93%) Kommentar "Delar det med min bror." "Et ansvarsfull uppdrag, som kräver genomtänkta beslut" "Tillfällig god man vid fastighetsförsäljning." "Har varit god man i ca 15 år" "Efter ca 20 år har jag begärt att få sluta med uppdraget." "Detta är ett uppdrag jag haft sedan tolv år tillbaka, tycker det är viktigt och givande att få göra en god insats för den som behöver det." 2. Jag har varit god man och/eller förvaltare i... Besvarad av: 82 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 1 år eller mindre 5 (6%) år 17 (21%) 3 3 år eller fler 60 (73%)

9 2. Jag har varit god man och/eller förvaltare i... Besvarad av: 82 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 1 år eller mindre 5 (6%) år 17 (21%) 3 3 år eller fler 60 (73%) Besvarad av: 5 (6%) Ej besvarad av: 77 (94%) Kommentar "Sedan 1985 Min huvudsakliga syssla. Initialt anställd på dåvarande förmyndarverksamheten i göteborg" "Godman och Förvaltare i 12 år." "Sedan mitten av 70 talet." "Se föregående svar." "God man sedan 2000." 3. Hur många god mans och/eller förvaltaruppdrag har du idag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) (57%) (33%) 3 5 eller fler 8 (10%) Besvarad av: 6 (7%) Ej besvarad av: 76 (93%) Kommentar "37. Varav 2 i f berg" "Ett uppdrag för Falkenberg, tre uppdrag för annan kommun" "Jag har anmält intresse för att ta fler uppdrag, men inte fått någon respons av öf" "Har haft fler tidigare." "3 i Falkenberg 2 i Halmstad"

10 3. Hur många god mans och/eller förvaltaruppdrag har du idag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) (57%) (33%) 3 5 eller fler 8 (10%) Besvarad av: 6 (7%) Ej besvarad av: 76 (93%) Kommentar "37. Varav 2 i f berg" "Ett uppdrag för Falkenberg, tre uppdrag för annan kommun" "Jag har anmält intresse för att ta fler uppdrag, men inte fått någon respons av öf" "Har haft fler tidigare." "3 i Falkenberg 2 i Halmstad" "Har haft 5 st i flera år, men en avled i sept Således 4 st f n." 4. När erhöll du ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Före år (72%) 2 År 2014 eller senare 23 (28%) Besvarad av: 2 (2%) Ej besvarad av: 80 (98%) Kommentar "För c a 10 år sedan." "2000." 5. Hur nöjd är du med rekryteringsförfarandet när du fick ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Mycket nöjd 37 (46%) 2 Ganska nöjd 38 (47%)

11 4. När erhöll du ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Före år (72%) 2 År 2014 eller senare 23 (28%) Besvarad av: 2 (2%) Ej besvarad av: 80 (98%) Kommentar "För c a 10 år sedan." "2000." 5. Hur nöjd är du med rekryteringsförfarandet när du fick ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Mycket nöjd 37 (46%) 2 Ganska nöjd 38 (47%) 3 Ganska missnöjd 5 (6%) 4 Mycket missnöjd 1 (1%) Besvarad av: 12 (15%) Ej besvarad av: 70 (85%) Kommentar "Det var jag som tog kontakt med överförmyndaren" "Hade varit bra att träffa huvudman och frånträdande på neutral plats innan man bestämmer om man passar för uppdraget." "Jag har själv ansökt om det för min son genom Tingsrätten i Trollhättan" "Är god man för min dotter som själv frågade mig 2004 om jag kan vara hennes gode man. Har således varit det sedan dess. Hon behöver god man." "Varit god man för samma person i över 20 år så kan inte svara på detta." "Informationen kunde varit bättre. Både om huvudmannen, men även arvodet (Det tar ½ år innan utbetalning)" "Det var inget utan min far bad att jag skulle ta över efter honom via överförmyndaren förstås" "Det är min bror som jag blev gm för, efter min far."

12 5. Hur nöjd är du med rekryteringsförfarandet när du fick ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Mycket nöjd 37 (46%) 2 Ganska nöjd 38 (47%) 3 Ganska missnöjd 5 (6%) 4 Mycket missnöjd 1 (1%) Besvarad av: 12 (15%) Ej besvarad av: 70 (85%) Kommentar "Det var jag som tog kontakt med överförmyndaren" "Hade varit bra att träffa huvudman och frånträdande på neutral plats innan man bestämmer om man passar för uppdraget." "Jag har själv ansökt om det för min son genom Tingsrätten i Trollhättan" "Är god man för min dotter som själv frågade mig 2004 om jag kan vara hennes gode man. Har således varit det sedan dess. Hon behöver god man." "Varit god man för samma person i över 20 år så kan inte svara på detta." "Informationen kunde varit bättre. Både om huvudmannen, men även arvodet (Det tar ½ år innan utbetalning)" "Det var inget utan min far bad att jag skulle ta över efter honom via överförmyndaren förstås" "Det är min bror som jag blev gm för, efter min far." "Det är så längesedan. Det har hänt saker, jag tror att informationen och introduktionen är bättre idag" "Uppdraget gäller min son, är ej rekryterad." "Med den info jag fick då jämfört har det är idag är jag inte nöjd då, dvs år Fick ingen utbildning då, blott info blott 2 h + några stenciler. Därefter fråga mig fram." "minimal information" 6. Är du i allmänhet nöjd eller missnöjd med den information du får om huvudmannen och det uppdrag du erhållit? Besvarad av: 80 (98%) Ej besvarad av: 2 (2%) 1 Mycket nöjd 33 (41%) 2 Ganska nöjd 37 (46%) 3 Ganska missnöjd 8 (10%) 4 Mycket missnöjd 2 (2%)

13 6. Är du i allmänhet nöjd eller missnöjd med den information du får om huvudmannen och det uppdrag du erhållit? Besvarad av: 80 (98%) Ej besvarad av: 2 (2%) 1 Mycket nöjd 33 (41%) 2 Ganska nöjd 37 (46%) 3 Ganska missnöjd 8 (10%) 4 Mycket missnöjd 2 (2%) Besvarad av: 10 (12%) Ej besvarad av: 72 (88%) Kommentar "Öf har liten info. Man behöver utreda på egen hand" "Skulle velat ha mer info om huvudmannen." "Övertog Falkenbergs uppdraget från annan kommun, gick smidigt" "Det kan var väldigt olika och men får inte all information direkt utan man upptäcker flera saker senare när man väl har tagit uppdraget. Vilket kan vara lite frustrerande." "Jag är anhörig och håller regelbunden kontakt." "Alla sammanträden man skall medverka i när det gäller sociala myndigheter för att bevaka huvudmanens rättigheter." "det har blivit mycket bättre och är lättare att nå dem nu" "Senare år fungerat bra, fått utbildning samt haft bra kontakt för att kunna fråga." "Information från vem? Från ÖF eller vem menar ni? " "Det är viktigt att få grundläggande information innan istället för att det dyker upp överraskningar på vägen. Grund informationen skulle varit bredare från handläggare på överförmyndarnämnden." 7. När erbjöds du senast utbildning av överförmyndarkansliet? Om du inte har erbjudits utbildning eller inte vet kommer du att slussas vidare till fråga 12. Besvarad av: 80 (98%) Ej besvarad av: 2 (2%) 1 Under det senaste året 38 (48%) 2 För mer än ett (1) år sedan 31 (39%) 3 Har aldrig erbjudits utbildning 6 (8%) 4 Vet inte/ingen uppfattning 5 (6%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%)

14 7. När erbjöds du senast utbildning av överförmyndarkansliet? Om du inte har erbjudits utbildning eller inte vet kommer du att slussas vidare till fråga 12. Besvarad av: 80 (98%) Ej besvarad av: 2 (2%) 1 Under det senaste året 38 (48%) 2 För mer än ett (1) år sedan 31 (39%) 3 Har aldrig erbjudits utbildning 6 (8%) 4 Vet inte/ingen uppfattning 5 (6%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentar "Utbildar själv" "om hjälp med årsrapport är utbildning så erbjöds jag det under det senaste året" "Vi har fått utbildning i slutet på året ang. bl.a årsredovisningen ett antal år tillbaka. Det är bra. Det händer alltid nya saker som man bör känna till" "Erbjudits och gått utbildning erbjuden av Hallands Gode man och Förvaltarförening. Fått redovisningsinformation från ÖF nov 2014." 8. Om du svarade att du har erbjudits utbildning på föregående fråga, deltog du i utbildningen? Om du svarar nej kommer du att slussas vidare till fråga 12. Besvarad av: 68 (83%) Ej besvarad av: 14 (17%) 1 Ja 39 (57%) 2 Nej 29 (43%) Besvarad av: 22 (27%) Ej besvarad av: 60 (73%) Ange gärna vad som varit bra eller dåligt med utbildningen och varför du ev. inte tackat ja till att vara med: "Jag var med vid den första kursen och fick mycke bra information " "Bra " "Egentligen inga nyheter. Har gått utbildning i Halmstad 2011 och " "Hade ingen möjlighet p g a jobb."

15 8. Om du svarade att du har erbjudits utbildning på föregående fråga, deltog du i utbildningen? Om du svarar nej kommer du att slussas vidare till fråga 12. Besvarad av: 68 (83%) Ej besvarad av: 14 (17%) 1 Ja 39 (57%) 2 Nej 29 (43%) Besvarad av: 22 (27%) Ej besvarad av: 60 (73%) Ange gärna vad som varit bra eller dåligt med utbildningen och varför du ev. inte tackat ja till att vara med: "Jag var med vid den första kursen och fick mycke bra information " "Bra " "Egentligen inga nyheter. Har gått utbildning i Halmstad 2011 och " "Hade ingen möjlighet p g a jobb." "Har lång resväg" "Fick inte ihop det med arbetstiden." "Utbildningen gav mig redskap att vara god man. Den gav också kontakter med andra gode män. " "Hade ingen möjlighet att vara med utbildningen. Har dock läst in allt material själv." "Utbildningen var bra." "Tackade ja,men utb. i Fbg var fulltecknad och jag var ej intresserad av att åka till Vbg." "Inbjudan var en träff med inriktning att "Förvalta egendom"" "Inga nyheter!" "Jag gick en bra utbildning för nya Gode män men överförmyndarnämnden bara berättade att den fanns sedan fick jag själv ta kontakt med gode man föreningen som genomförde den, så jag vet inte om denna utbildning räknas eftersom den inte genomfördes av överförmyndarnämnden" "Den var mycket bra, men jag skulle behövt den innan jag började som godman" "Bra genomförd föreläsning under en dag." "Dåligt strukturerad utbildningsdag av personal från Varberg, som blev irriterad när jag bl a ifrågasatte att man ändrat kontobeteckningar under löpande verksamhetsår" "Fanns ingen fysisk möjlighet. Skulle man kunna lägga den på länk?" "Jag fick bl.a information om olika bidrag som jag kunde söka. Genomgång av årsredovisning."

16 Besvarad av: 22 (27%) Ej besvarad av: 60 (73%) Ange gärna vad som varit bra eller dåligt med utbildningen och varför du ev. inte tackat ja till att vara med: "Jag var med vid den första kursen och fick mycke bra information " "Bra " "Egentligen inga nyheter. Har gått utbildning i Halmstad 2011 och " "Hade ingen möjlighet p g a jobb." "Har lång resväg" "Fick inte ihop det med arbetstiden." "Utbildningen gav mig redskap att vara god man. Den gav också kontakter med andra gode män. " "Hade ingen möjlighet att vara med utbildningen. Har dock läst in allt material själv." "Utbildningen var bra." "Tackade ja,men utb. i Fbg var fulltecknad och jag var ej intresserad av att åka till Vbg." "Inbjudan var en träff med inriktning att "Förvalta egendom"" "Inga nyheter!" "Jag gick en bra utbildning för nya Gode män men överförmyndarnämnden bara berättade att den fanns sedan fick jag själv ta kontakt med gode man föreningen som genomförde den, så jag vet inte om denna utbildning räknas eftersom den inte genomfördes av överförmyndarnämnden" "Den var mycket bra, men jag skulle behövt den innan jag började som godman" "Bra genomförd föreläsning under en dag." "Dåligt strukturerad utbildningsdag av personal från Varberg, som blev irriterad när jag bl a ifrågasatte att man ändrat kontobeteckningar under löpande verksamhetsår" "Fanns ingen fysisk möjlighet. Skulle man kunna lägga den på länk?" "Jag fick bl.a information om olika bidrag som jag kunde söka. Genomgång av årsredovisning." " " "Grund info om vad som Bra grund information om vad som ingår i uppdraget som godman till ensam kommande flyktingbarn" "Tiden passade inte" "utbildning var bra men det saknas vissa praktiska saker när man är ny. " 9. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att bevaka din/a huvudmäns rätt? Rättshandlingar som ex:vis dödsbo, ingå avtal mm samt bevaka gentemot olika myndigheter etc Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 4 (10%) 2 I ganska hög utsträckning 20 (51%) 3 I ganska liten utsträckning 9 (23%) 4 I mycket liten utsträckning 4 (10%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 2 (5%)

17 9. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att bevaka din/a huvudmäns rätt? Rättshandlingar som ex:vis dödsbo, ingå avtal mm samt bevaka gentemot olika myndigheter etc Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 4 (10%) 2 I ganska hög utsträckning 20 (51%) 3 I ganska liten utsträckning 9 (23%) 4 I mycket liten utsträckning 4 (10%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 2 (5%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Det är viktigt med handledning och stöd när nya frågor dyker upp. " "Behöver mer information om olika diagnoser som våra huvudmän har. Behöver mer kunskap om ekonomi, vad gäller aktier och fonder. Har själv fått kontakter med myndigheter. Hur överklagar vi saker som inte går igenom. " "Intyget om ställföreträdareskap när det gäller t ex banken. Har stött på problem när det gäller bankfack." "Det jag/man behöver är ständig uppdatering på grund av ändringar som sker och görs." 10. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att förvalta din/a huvudmäns egendom? Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 5 (13%) 2 I ganska hög utsträckning 26 (67%) 3 I ganska liten utsträckning 3 (8%) 4 I mycket liten utsträckning 1 (3%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 4 (10%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Utbildningen jag gick var om ensamkommande flykting barn" "Ingen utbildning i fondsparande eller aktieinnehav." "se föregående fråga" "Har universitetsutbildning i ekonomi och redovisning. Praktiska nyheter och förändringar, framför allt det som berör skatter är nödvändigt. Beror naturligtvis på den huvudman man har. "

18 12. Har du under det senast året behövt få råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? 10. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att förvalta din/a huvudmäns egendom? Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 5 (13%) 2 I ganska hög utsträckning 26 (67%) 3 I ganska liten utsträckning 3 (8%) 4 I mycket liten utsträckning 1 (3%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 4 (10%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Utbildningen jag gick var om ensamkommande flykting barn" "Ingen utbildning i fondsparande eller aktieinnehav." "se föregående fråga" "Har universitetsutbildning i ekonomi och redovisning. Praktiska nyheter och förändringar, framför allt det som berör skatter är nödvändigt. Beror naturligtvis på den huvudman man har. " 11. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att sörja för din/a huvudmäns person? Bevaka huvudmannens personliga intressen Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 8 (21%) 2 I ganska hög utsträckning 19 (49%) 3 9 (23%) 4 I mycket hög utsträckning 0 (0%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 3 (8%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Utbildning måste erbjudas kontinuerligt. Det är färskvara. " "Det är nog den erfarenhet som man själv skaffar sig. Behöver erfarenhetsutbyte." "Detta är det svåraste och otydligaste uppdraget därför hade jag önskat mer utbildning inom detta område" "Lite besvärlig problematik och "sörja för person". Går in i många områden."

19 11. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att sörja för din/a huvudmäns person? Bevaka huvudmannens personliga intressen Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 8 (21%) 2 I ganska hög utsträckning 19 (49%) 3 9 (23%) 4 I mycket hög utsträckning 0 (0%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 3 (8%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Utbildning måste erbjudas kontinuerligt. Det är färskvara. " "Det är nog den erfarenhet som man själv skaffar sig. Behöver erfarenhetsutbyte." "Detta är det svåraste och otydligaste uppdraget därför hade jag önskat mer utbildning inom detta område" "Lite besvärlig problematik och "sörja för person". Går in i många områden." 12. Har du under det senast året behövt få råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? 1 I mycket hög utsträckning 0 (0%) 2 I ganska hög utsträckning 9 (11%) 3 I ganska liten utsträckning 23 (29%) 4 I mycket liten utsträckning 38 (48%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 9 (11%) Besvarad av: 5 (6%) Ej besvarad av: 77 (94%) "Jag kommer att behöva stöd i mitt nya uppdrag i frågor jag inte tidigare stött på." hemlösa." "Behöver sällan ställa några frågor när det gäller mina klienter" "Nej" "Saknar alternativet NEJ. Inte behövt råd eller stöd."

20 12. Har du under det senast året behövt få råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? 1 I mycket hög utsträckning 0 (0%) 2 I ganska hög utsträckning 9 (11%) 3 I ganska liten utsträckning 23 (29%) 4 I mycket liten utsträckning 38 (48%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 9 (11%) Besvarad av: 5 (6%) Ej besvarad av: 77 (94%) "Jag kommer att behöva stöd i mitt nya uppdrag i frågor jag inte tidigare stött på." hemlösa." "Behöver sällan ställa några frågor när det gäller mina klienter" "Nej" "Saknar alternativet NEJ. Inte behövt råd eller stöd." 13. Har du under det senaste året fått råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? Om du svarar nej eller vet ej kommer du att slussas vidare till fråga Ja 35 (44%) 2 Nej 40 (51%) 3 Vet ej/ingen uppfattning 4 (5%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentar "Har ej behövts" "Vad är skillnaden mellan fråga 12 och 13?" "Ett par gånger."

21 13. Har du under det senaste året fått råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? Om du svarar nej eller vet ej kommer du att slussas vidare till fråga Ja 35 (44%) 2 Nej 40 (51%) 3 Vet ej/ingen uppfattning 4 (5%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentar "Har ej behövts" "Vad är skillnaden mellan fråga 12 och 13?" "Ett par gånger." 14. Om du har fått råd och stöd av handläggare, var det värdefullt för dig? Besvarad av: 35 (43%) Ej besvarad av: 47 (57%) 1 I mycket hög utsträckning 10 (29%) 2 I ganska hög utsträckning 19 (54%) 3 I ganska liten utsträckning 5 (14%) 4 I mycket liten utsträckning 1 (3%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 0 (0%) Besvarad av: 5 (6%) Ej besvarad av: 77 (94%) Kommentera gärna. T.ex. vad som inte var värdefullt/vad som kunde ha varit bättre. "Behöver mer konkreta råd om praktiskt handhavande senare. " "Det är jättebra med det stödet man får. I vissa svåra situationer så skull man vilja att överförmyndaren hjälpte till mera men inte ens de kan lösa bostadfrågor i kommunen." "Bättre förståelse. " "Frågan har varit av ren "förankring"." "Hjälpte mig på traven!"

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer