Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna"

Transkript

1 Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf<irmyndarnimnden i Varberg och Falkenbergs kommuner Kommunfullmdktige - ftir kdnnedom Overgripande gransloring av Overftirmyndarniimnden Revisorerna i Falkenbergs kommun har gett PwC i uppdrag att genomfiira en <ivergripande granskning av Overfiirmlndarnhmndens verksamhet. Den rivergripande revisionsfrfrgan lr om Overftirmyndarnimnden har en lndamilsen- Iig verksamhet med tillriicklig sty'rning, uppf<iljning och rapportering samt intern kontroll. I granskningen har vi gitt igenom protokoll och handlingar och andra f<ir granskningen relevanta dokument. Vi har intenjuat och stiillt skriftliga fragor till verksamhetens divarande chef och vi har framfrirallt genomf<irt en webbenkdt till gode mdn och frjrvaltare i Falkenberg. Vir sammanfattande bediimning ir att Overfiirmlmdarnhmnden f n inte har en fullt ut tillfredsstillande sty'rning, uppfriljning och intern kontroll. Den gemensamma nimnden har dock verkat under mycket kort tid och ddr det, vad vi kunnat ta del av, p&gir ett f<irbiittringsarbete. Tillsammans med de intryck vi fitt i samband med iterkopplings- och avstimningsmrite bediimer vi att det finns goda fcirutsiittningar till fdrbiittringar. I bifogad rapport utvecklas grunderna frir vira slmpunkter samt fiirslag fiir att vidareutveckla rutinerna. Vi har frir avsikt fdlja nimndens vidare utveckling fram<iver. Vi <inskar kommentarer i anledning av vir granskning senast fren Overfrirmyndarnbmnden. Falkenberg den z5juni zor5

2 Revisionsrapport inkl. bilaga enkätresultat Överförmyndarnämnden Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Juni 2015 Varberg och Falkenbergs kommuner

3 Sammanfattning Revisorerna i Falkenberg har gett PwC i uppdrag att genomföra en övergripande granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Den övergripande revisionsfrågan är om överförmyndarnämnden har en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig styrning, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. Med underlag från genomförd enkät till gode män och förvaltare, intervju med förvaltningschef samt genomgång av för granskningen relevanta handlingar så gör vi följande bedömning. Den med Varberg gemensamma överförmyndarnämnden bedömer vi f n inte har en fullt ut tillfredsställande styrning, uppföljning och intern kontroll. Den gemensamma nämnden har dock verkat under mycket kort tid och där det, vad vi kunnat ta del av, pågår ett förbättringsarbete. Tillsammans med de intryck vi fått i samband med återkopplings- och avstämningsmöte bedömer vi att det finns goda förutsättningar till förbättringar. Vi rekommenderar att nämnden tar del av och gör sin analys av vilka förbättringar som bör och kan och göras utifrån de svar som erhållits från gode män och förvaltare i den enkät som genomförts i denna granskning. Bl a tillgänglighetsfrågorna i Falkenberg efter sammanläggningen av kontoren bör särskilt diskuteras. att nämnden tydligare styr och följer upp verksamheten genom att slutföra det arbete som påbörjats vad avser mål och inriktningsdokument. att nämnden prövar om ett införande av service/tjänstegarantier kan vara positivt ur ett verksamhetsperspektiv. att nämnden förbättrar rapporteringen av verksamhetsuppföljningen och verkar för att denna också når kommunfullmäktige. Detta gäller inte minst vad avser verksamhetsberättelse och årsredovisning. att nämnden under år 2015 kommer igång med ett systematiskt arbete med den interna kontrollen med målet att under året ta fram en intern kontrollplan för år Juni 2015 Falkenbergs kommun 1 av 5 PwC

4 Inledning Revisorerna i Falkenberg har gett PwC i uppdrag att göra en övergripande granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Bakgrunden är de förändringar som genomförts och genomförs med anledning av införande av en med Varberg gemensam nämnd fr o m Den övergripande revisionsfrågan är om överförmyndarnämnden har en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig styrning, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. I granskningen har vi gått igenom protokoll och handlingar och andra för granskningen relevanta dokument. Vi har intervjuat och ställt skriftliga frågor till verksamhetens dåvarande chef och vi har framförallt genomfört en webbenkät till gode män och förvaltare i Falkenberg. En muntlig återföring och avstämning har gjorts med dåvarande chef i samband med att vederbörande slutade sin anställning i kommunen. Vid detta möte deltog också nämndens ordförande samt delar av personalen. I denna rapport redovisar vi enkätresultatet, sammanfattar övriga iakttagelser och ger en bedömning i revisionsfrågan. Enkätresultat I den webbenkät till gode män och förvaltare i Falkenberg som vi genomförde under en vecka i mitten på maj 2015 var huvudfokus på information, utbildning, råd och stöd, tillgänglighet, bemötande och kontroll. Enkätresultatet som bygger på 82 svar av möjliga 151 d v s en svarsfrekvens på 54 % återfinns som bilaga till denna sammanfattande rapport. För att bättre förstå och kunna ta tag i ev. kritik så uppmanade vi och gav möjligheter i enkäten att lämna kommentarer till flertalet frågor. Samtliga lämnade kommentarer återfinns i resultatbilagan. Sammanfattningsvis visar resultatet att Ca 90 % är ganska eller mycket nöjda med rekryteringsförvarandet vid sitt senast uppdrag. 87 % är ganska eller mycket nöjda med informationen om huvudmannen och erhållet uppdrag. 87 % anger att de erbjudits utbildning men där nästan hälften anger att de tackat nej. Juni 2015 Falkenbergs kommun 2 av 5 PwC

5 Av de som var med på utbildning anger ca 60 % att man fått tillräckliga kunskaper i att bevaka huvudmannens rätt, ca 80 % tillräckliga kunskaper att förvalta egendom och ca 70 % att sörja för person (bevaka huvudmannens personliga intressen). Knappt 10 % anger att man i ganska hög utsträckning behövt ha råd och stöd av handläggare från överförmyndarkontoret under det senaste året. Av de som behövt ha någon form av råd och stöd anser flertalet eller 83 % att det var värdefullt. 44 % anger att de är nöjda med nuvarande telefontider medan 21 % inte är det. 40 % är i ganska eller mycket liten utsträckning nöjda med besökstiderna. Lika stora andelar är nöjda, missnöjda eller har svara vet ej på frågan om den service/information man kan få via hemsida/webben. Relativt få anger att man begärt ut handlingar för förvaltningen men så gott som samtliga anger att man i stort sett fått dom inom rimlig tid. På frågan om man fått sitt årsarvode i rimlig tid från det att man lämnat in årsräkningen så svarar 4 %, 32 % i huvudsak, 23 % till viss del och 20 % aldrig. 22 % svara vet ej/ingen uppfattning. 60 % anger att man haft någon form av kontakt med förvaltningen under det senaste året. Av dessa anger ca 10 % att man blivit ganska eller mycket illa bemötta. På frågan om man är nöjd med den tillsyn som utförts så svarar 60 % i ganska eller mycket hög utsträckning, 15 % i ganska liten eller mycket liten utsträckning medan 24 % inte vet eller inte har någon uppfattning. Vår kommentar Svaren visar att flertalet av de gode männen och förvaltarna är relativt nöjda med verksamheten. Vad gäller tillgänglighetsfrågorna och då framförallt besökstider men också telefontider och hemsida finns anledning för nämnden att fundera över om förbättringar kan åstadkommas. Vi bedömer det också som viktigt att nämnden utvecklar och kommunicerar ut olika typer av servicegarantier eller liknande för att möta s k förväntningsgap. Exempelvis skulle detta kunna gälla i arvodesfrågan där det framkommer ett visst missnöje med att utbetalning dröjer. Juni 2015 Falkenbergs kommun 3 av 5 PwC

6 Övriga iakttagelser Styrning och uppföljning av verksamheten Vid sidan om den omfattande lagstiftning som styr verksamheten finns en mängd frågor där överförmyndarnämnden både kan och bör ange mål och inriktning för att styra verksamheten i önskvärd riktning. Det kan gälla såväl övergripande som prioriterade mål som ex:vis kring hur möta behov av gode män och förvaltare, intern kompetensförsörjning, säkerställande av kvalité i handläggning, internkontroll, tillgänglighets- och bemötandefrågor, utbildning etc. Vi har noterat att ett arbete kring detta har inletts och att det finns i vart fall ett arbetsmaterial som har eller kommer att presenteras för nämnden. Vår kommentar Vi anser det är angeläget att nämnden ser till att styra och följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt och vi ser därför med tillfredsställelse på det arbete som vi vet pågår kring ett mål- och inriktningsdokument. För att det ska bli så konkret som möjligt anser vi det viktigt att nämnden ställer sig frågan om hur uttryckta mål- och ambitionsnivåer ska följas upp och utvärderas. Detta kan med fördel framgå i dokumentet. Samarbetsavtalet angående utvärdering av behov av service I det från 2014 gällande samverkansavtalet för en gemensam överförmyndarnämnd Falkenberg-Varberg så framgår bl a att nämnden skall tillse att service lämnas i båda samverkande kommuner. Detta kan ske genom regelbundet återkommande informationsträffar, information på nämndens hemsida, särskild riktad information eller på annat sätt. Service skall även lämnas genom bemanning på plats i båda kommunerna i den utsträckning nämnden bedömer erforderligt. Utvärdering av behovet skall ske kontinuerligt. Vår kommentar Mot bakgrund av ovanstående skrivning och en del synpunkter som kommer fram i enkätsvaren kring bl a tillgänglighetsfrågan bedömer vi att överförmyndarnämnden bör ta fram en plan för hur uppföljningen och inte minst utvärderingen ska ske framgent. Samarbetsavtalet ang Falkenbergs rätt till insyn. Falkenbergs kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning. Nämnden skall till respektive kommunstyrelse regelmässigt rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen Juni 2015 Falkenbergs kommun 4 av 5 PwC

7 är. Respektive kommunstyrelse har därvid, utifrån sin uppsiktsskyldighet, att överlämna information till fullmäktigeförsamlingarna om sådan behov föreligger. Vår kommentar Vid sidan om avtalet anger gällande reglemente att nämnden regelmässigt till respektive kommunstyrelse, enligt gällande regler för ekonomistyrning fastställda av kommunfullmäktige i Varbergs kommun, ska rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Enligt vår uppfattning bör överförmyndarnämnden verka för att kommunfullmäktige delges den information som lämnas och då inte vad gäller verksamhetsberättelse och årsredovisning. Detta anser vi saknats för i vart föll år 2014 i Falkenberg. Intern kontroll Enligt kommunallagen ska samtliga nämnder ha en tillräcklig intern kontroll. Det gäller såväl ekonomi som olika rutiner/processer. Kf i Varberg antog ett förslag om riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll. Vi kan inte säga att det inte finns en internkontroll i verksamheten men vi har inte påvisats några handlingar etc som visar att det finns ett systematiskt arbete och rapportering till nämnden enligt Kf beslutet. Vår kommentar För att arbeta för en tillräcklig intern kontroll anser vi att nämnden ska ta initiativ för att årlig internkontrollplan tas fram utifrån en dokumenterad väsentlighet- och riskanalys där man värderar sannolikheter och konsekvenser och tar medvetna risker. Förutom att ge nämnden kvitton på att det fungerar som tänkt så är ett argument för internkontroll också att det kan och ofta också ger effektivitetsvinster när man ser över och ifrågasätter vad man gör och varför och hur man skulle kunna göra istället. Finns dokumenterade processer så kan också med fördel intern kontroll utföras av andra utanför den egna förvaltningen ex:vis via att olika överförmyndarkontor internkontrollerar varandra. Juni 2015 Falkenbergs kommun 5 av 5 PwC

8 Granskning av överförmyndarnämnden i Falkenberg Utveckling > Svar 82/151=54% 1. Jag har uppdrag som... Besvarad av: 82 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 God man 58 (71%) 2 Förvaltare 5 (6%) 3 God man och förvaltare 19 (23%) Besvarad av: 6 (7%) Ej besvarad av: 76 (93%) Kommentar "Delar det med min bror." "Et ansvarsfull uppdrag, som kräver genomtänkta beslut" "Tillfällig god man vid fastighetsförsäljning." "Har varit god man i ca 15 år" "Efter ca 20 år har jag begärt att få sluta med uppdraget." "Detta är ett uppdrag jag haft sedan tolv år tillbaka, tycker det är viktigt och givande att få göra en god insats för den som behöver det." 2. Jag har varit god man och/eller förvaltare i... Besvarad av: 82 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 1 år eller mindre 5 (6%) år 17 (21%) 3 3 år eller fler 60 (73%)

9 2. Jag har varit god man och/eller förvaltare i... Besvarad av: 82 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 1 år eller mindre 5 (6%) år 17 (21%) 3 3 år eller fler 60 (73%) Besvarad av: 5 (6%) Ej besvarad av: 77 (94%) Kommentar "Sedan 1985 Min huvudsakliga syssla. Initialt anställd på dåvarande förmyndarverksamheten i göteborg" "Godman och Förvaltare i 12 år." "Sedan mitten av 70 talet." "Se föregående svar." "God man sedan 2000." 3. Hur många god mans och/eller förvaltaruppdrag har du idag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) (57%) (33%) 3 5 eller fler 8 (10%) Besvarad av: 6 (7%) Ej besvarad av: 76 (93%) Kommentar "37. Varav 2 i f berg" "Ett uppdrag för Falkenberg, tre uppdrag för annan kommun" "Jag har anmält intresse för att ta fler uppdrag, men inte fått någon respons av öf" "Har haft fler tidigare." "3 i Falkenberg 2 i Halmstad"

10 3. Hur många god mans och/eller förvaltaruppdrag har du idag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) (57%) (33%) 3 5 eller fler 8 (10%) Besvarad av: 6 (7%) Ej besvarad av: 76 (93%) Kommentar "37. Varav 2 i f berg" "Ett uppdrag för Falkenberg, tre uppdrag för annan kommun" "Jag har anmält intresse för att ta fler uppdrag, men inte fått någon respons av öf" "Har haft fler tidigare." "3 i Falkenberg 2 i Halmstad" "Har haft 5 st i flera år, men en avled i sept Således 4 st f n." 4. När erhöll du ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Före år (72%) 2 År 2014 eller senare 23 (28%) Besvarad av: 2 (2%) Ej besvarad av: 80 (98%) Kommentar "För c a 10 år sedan." "2000." 5. Hur nöjd är du med rekryteringsförfarandet när du fick ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Mycket nöjd 37 (46%) 2 Ganska nöjd 38 (47%)

11 4. När erhöll du ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Före år (72%) 2 År 2014 eller senare 23 (28%) Besvarad av: 2 (2%) Ej besvarad av: 80 (98%) Kommentar "För c a 10 år sedan." "2000." 5. Hur nöjd är du med rekryteringsförfarandet när du fick ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Mycket nöjd 37 (46%) 2 Ganska nöjd 38 (47%) 3 Ganska missnöjd 5 (6%) 4 Mycket missnöjd 1 (1%) Besvarad av: 12 (15%) Ej besvarad av: 70 (85%) Kommentar "Det var jag som tog kontakt med överförmyndaren" "Hade varit bra att träffa huvudman och frånträdande på neutral plats innan man bestämmer om man passar för uppdraget." "Jag har själv ansökt om det för min son genom Tingsrätten i Trollhättan" "Är god man för min dotter som själv frågade mig 2004 om jag kan vara hennes gode man. Har således varit det sedan dess. Hon behöver god man." "Varit god man för samma person i över 20 år så kan inte svara på detta." "Informationen kunde varit bättre. Både om huvudmannen, men även arvodet (Det tar ½ år innan utbetalning)" "Det var inget utan min far bad att jag skulle ta över efter honom via överförmyndaren förstås" "Det är min bror som jag blev gm för, efter min far."

12 5. Hur nöjd är du med rekryteringsförfarandet när du fick ditt senaste uppdrag? Besvarad av: 81 (99%) Ej besvarad av: 1 (1%) 1 Mycket nöjd 37 (46%) 2 Ganska nöjd 38 (47%) 3 Ganska missnöjd 5 (6%) 4 Mycket missnöjd 1 (1%) Besvarad av: 12 (15%) Ej besvarad av: 70 (85%) Kommentar "Det var jag som tog kontakt med överförmyndaren" "Hade varit bra att träffa huvudman och frånträdande på neutral plats innan man bestämmer om man passar för uppdraget." "Jag har själv ansökt om det för min son genom Tingsrätten i Trollhättan" "Är god man för min dotter som själv frågade mig 2004 om jag kan vara hennes gode man. Har således varit det sedan dess. Hon behöver god man." "Varit god man för samma person i över 20 år så kan inte svara på detta." "Informationen kunde varit bättre. Både om huvudmannen, men även arvodet (Det tar ½ år innan utbetalning)" "Det var inget utan min far bad att jag skulle ta över efter honom via överförmyndaren förstås" "Det är min bror som jag blev gm för, efter min far." "Det är så längesedan. Det har hänt saker, jag tror att informationen och introduktionen är bättre idag" "Uppdraget gäller min son, är ej rekryterad." "Med den info jag fick då jämfört har det är idag är jag inte nöjd då, dvs år Fick ingen utbildning då, blott info blott 2 h + några stenciler. Därefter fråga mig fram." "minimal information" 6. Är du i allmänhet nöjd eller missnöjd med den information du får om huvudmannen och det uppdrag du erhållit? Besvarad av: 80 (98%) Ej besvarad av: 2 (2%) 1 Mycket nöjd 33 (41%) 2 Ganska nöjd 37 (46%) 3 Ganska missnöjd 8 (10%) 4 Mycket missnöjd 2 (2%)

13 6. Är du i allmänhet nöjd eller missnöjd med den information du får om huvudmannen och det uppdrag du erhållit? Besvarad av: 80 (98%) Ej besvarad av: 2 (2%) 1 Mycket nöjd 33 (41%) 2 Ganska nöjd 37 (46%) 3 Ganska missnöjd 8 (10%) 4 Mycket missnöjd 2 (2%) Besvarad av: 10 (12%) Ej besvarad av: 72 (88%) Kommentar "Öf har liten info. Man behöver utreda på egen hand" "Skulle velat ha mer info om huvudmannen." "Övertog Falkenbergs uppdraget från annan kommun, gick smidigt" "Det kan var väldigt olika och men får inte all information direkt utan man upptäcker flera saker senare när man väl har tagit uppdraget. Vilket kan vara lite frustrerande." "Jag är anhörig och håller regelbunden kontakt." "Alla sammanträden man skall medverka i när det gäller sociala myndigheter för att bevaka huvudmanens rättigheter." "det har blivit mycket bättre och är lättare att nå dem nu" "Senare år fungerat bra, fått utbildning samt haft bra kontakt för att kunna fråga." "Information från vem? Från ÖF eller vem menar ni? " "Det är viktigt att få grundläggande information innan istället för att det dyker upp överraskningar på vägen. Grund informationen skulle varit bredare från handläggare på överförmyndarnämnden." 7. När erbjöds du senast utbildning av överförmyndarkansliet? Om du inte har erbjudits utbildning eller inte vet kommer du att slussas vidare till fråga 12. Besvarad av: 80 (98%) Ej besvarad av: 2 (2%) 1 Under det senaste året 38 (48%) 2 För mer än ett (1) år sedan 31 (39%) 3 Har aldrig erbjudits utbildning 6 (8%) 4 Vet inte/ingen uppfattning 5 (6%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%)

14 7. När erbjöds du senast utbildning av överförmyndarkansliet? Om du inte har erbjudits utbildning eller inte vet kommer du att slussas vidare till fråga 12. Besvarad av: 80 (98%) Ej besvarad av: 2 (2%) 1 Under det senaste året 38 (48%) 2 För mer än ett (1) år sedan 31 (39%) 3 Har aldrig erbjudits utbildning 6 (8%) 4 Vet inte/ingen uppfattning 5 (6%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentar "Utbildar själv" "om hjälp med årsrapport är utbildning så erbjöds jag det under det senaste året" "Vi har fått utbildning i slutet på året ang. bl.a årsredovisningen ett antal år tillbaka. Det är bra. Det händer alltid nya saker som man bör känna till" "Erbjudits och gått utbildning erbjuden av Hallands Gode man och Förvaltarförening. Fått redovisningsinformation från ÖF nov 2014." 8. Om du svarade att du har erbjudits utbildning på föregående fråga, deltog du i utbildningen? Om du svarar nej kommer du att slussas vidare till fråga 12. Besvarad av: 68 (83%) Ej besvarad av: 14 (17%) 1 Ja 39 (57%) 2 Nej 29 (43%) Besvarad av: 22 (27%) Ej besvarad av: 60 (73%) Ange gärna vad som varit bra eller dåligt med utbildningen och varför du ev. inte tackat ja till att vara med: "Jag var med vid den första kursen och fick mycke bra information " "Bra " "Egentligen inga nyheter. Har gått utbildning i Halmstad 2011 och " "Hade ingen möjlighet p g a jobb."

15 8. Om du svarade att du har erbjudits utbildning på föregående fråga, deltog du i utbildningen? Om du svarar nej kommer du att slussas vidare till fråga 12. Besvarad av: 68 (83%) Ej besvarad av: 14 (17%) 1 Ja 39 (57%) 2 Nej 29 (43%) Besvarad av: 22 (27%) Ej besvarad av: 60 (73%) Ange gärna vad som varit bra eller dåligt med utbildningen och varför du ev. inte tackat ja till att vara med: "Jag var med vid den första kursen och fick mycke bra information " "Bra " "Egentligen inga nyheter. Har gått utbildning i Halmstad 2011 och " "Hade ingen möjlighet p g a jobb." "Har lång resväg" "Fick inte ihop det med arbetstiden." "Utbildningen gav mig redskap att vara god man. Den gav också kontakter med andra gode män. " "Hade ingen möjlighet att vara med utbildningen. Har dock läst in allt material själv." "Utbildningen var bra." "Tackade ja,men utb. i Fbg var fulltecknad och jag var ej intresserad av att åka till Vbg." "Inbjudan var en träff med inriktning att "Förvalta egendom"" "Inga nyheter!" "Jag gick en bra utbildning för nya Gode män men överförmyndarnämnden bara berättade att den fanns sedan fick jag själv ta kontakt med gode man föreningen som genomförde den, så jag vet inte om denna utbildning räknas eftersom den inte genomfördes av överförmyndarnämnden" "Den var mycket bra, men jag skulle behövt den innan jag började som godman" "Bra genomförd föreläsning under en dag." "Dåligt strukturerad utbildningsdag av personal från Varberg, som blev irriterad när jag bl a ifrågasatte att man ändrat kontobeteckningar under löpande verksamhetsår" "Fanns ingen fysisk möjlighet. Skulle man kunna lägga den på länk?" "Jag fick bl.a information om olika bidrag som jag kunde söka. Genomgång av årsredovisning."

16 Besvarad av: 22 (27%) Ej besvarad av: 60 (73%) Ange gärna vad som varit bra eller dåligt med utbildningen och varför du ev. inte tackat ja till att vara med: "Jag var med vid den första kursen och fick mycke bra information " "Bra " "Egentligen inga nyheter. Har gått utbildning i Halmstad 2011 och " "Hade ingen möjlighet p g a jobb." "Har lång resväg" "Fick inte ihop det med arbetstiden." "Utbildningen gav mig redskap att vara god man. Den gav också kontakter med andra gode män. " "Hade ingen möjlighet att vara med utbildningen. Har dock läst in allt material själv." "Utbildningen var bra." "Tackade ja,men utb. i Fbg var fulltecknad och jag var ej intresserad av att åka till Vbg." "Inbjudan var en träff med inriktning att "Förvalta egendom"" "Inga nyheter!" "Jag gick en bra utbildning för nya Gode män men överförmyndarnämnden bara berättade att den fanns sedan fick jag själv ta kontakt med gode man föreningen som genomförde den, så jag vet inte om denna utbildning räknas eftersom den inte genomfördes av överförmyndarnämnden" "Den var mycket bra, men jag skulle behövt den innan jag började som godman" "Bra genomförd föreläsning under en dag." "Dåligt strukturerad utbildningsdag av personal från Varberg, som blev irriterad när jag bl a ifrågasatte att man ändrat kontobeteckningar under löpande verksamhetsår" "Fanns ingen fysisk möjlighet. Skulle man kunna lägga den på länk?" "Jag fick bl.a information om olika bidrag som jag kunde söka. Genomgång av årsredovisning." " " "Grund info om vad som Bra grund information om vad som ingår i uppdraget som godman till ensam kommande flyktingbarn" "Tiden passade inte" "utbildning var bra men det saknas vissa praktiska saker när man är ny. " 9. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att bevaka din/a huvudmäns rätt? Rättshandlingar som ex:vis dödsbo, ingå avtal mm samt bevaka gentemot olika myndigheter etc Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 4 (10%) 2 I ganska hög utsträckning 20 (51%) 3 I ganska liten utsträckning 9 (23%) 4 I mycket liten utsträckning 4 (10%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 2 (5%)

17 9. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att bevaka din/a huvudmäns rätt? Rättshandlingar som ex:vis dödsbo, ingå avtal mm samt bevaka gentemot olika myndigheter etc Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 4 (10%) 2 I ganska hög utsträckning 20 (51%) 3 I ganska liten utsträckning 9 (23%) 4 I mycket liten utsträckning 4 (10%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 2 (5%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Det är viktigt med handledning och stöd när nya frågor dyker upp. " "Behöver mer information om olika diagnoser som våra huvudmän har. Behöver mer kunskap om ekonomi, vad gäller aktier och fonder. Har själv fått kontakter med myndigheter. Hur överklagar vi saker som inte går igenom. " "Intyget om ställföreträdareskap när det gäller t ex banken. Har stött på problem när det gäller bankfack." "Det jag/man behöver är ständig uppdatering på grund av ändringar som sker och görs." 10. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att förvalta din/a huvudmäns egendom? Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 5 (13%) 2 I ganska hög utsträckning 26 (67%) 3 I ganska liten utsträckning 3 (8%) 4 I mycket liten utsträckning 1 (3%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 4 (10%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Utbildningen jag gick var om ensamkommande flykting barn" "Ingen utbildning i fondsparande eller aktieinnehav." "se föregående fråga" "Har universitetsutbildning i ekonomi och redovisning. Praktiska nyheter och förändringar, framför allt det som berör skatter är nödvändigt. Beror naturligtvis på den huvudman man har. "

18 12. Har du under det senast året behövt få råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? 10. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att förvalta din/a huvudmäns egendom? Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 5 (13%) 2 I ganska hög utsträckning 26 (67%) 3 I ganska liten utsträckning 3 (8%) 4 I mycket liten utsträckning 1 (3%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 4 (10%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Utbildningen jag gick var om ensamkommande flykting barn" "Ingen utbildning i fondsparande eller aktieinnehav." "se föregående fråga" "Har universitetsutbildning i ekonomi och redovisning. Praktiska nyheter och förändringar, framför allt det som berör skatter är nödvändigt. Beror naturligtvis på den huvudman man har. " 11. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att sörja för din/a huvudmäns person? Bevaka huvudmannens personliga intressen Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 8 (21%) 2 I ganska hög utsträckning 19 (49%) 3 9 (23%) 4 I mycket hög utsträckning 0 (0%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 3 (8%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Utbildning måste erbjudas kontinuerligt. Det är färskvara. " "Det är nog den erfarenhet som man själv skaffar sig. Behöver erfarenhetsutbyte." "Detta är det svåraste och otydligaste uppdraget därför hade jag önskat mer utbildning inom detta område" "Lite besvärlig problematik och "sörja för person". Går in i många områden."

19 11. Har du med utbildningen fått tillräckliga kunskaper för att sörja för din/a huvudmäns person? Bevaka huvudmannens personliga intressen Besvarad av: 39 (48%) Ej besvarad av: 43 (52%) 1 I mycket hög utsträckning 8 (21%) 2 I ganska hög utsträckning 19 (49%) 3 9 (23%) 4 I mycket hög utsträckning 0 (0%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 3 (8%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentera gärna. T.ex. om något inte har varit tillräckligt. "Utbildning måste erbjudas kontinuerligt. Det är färskvara. " "Det är nog den erfarenhet som man själv skaffar sig. Behöver erfarenhetsutbyte." "Detta är det svåraste och otydligaste uppdraget därför hade jag önskat mer utbildning inom detta område" "Lite besvärlig problematik och "sörja för person". Går in i många områden." 12. Har du under det senast året behövt få råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? 1 I mycket hög utsträckning 0 (0%) 2 I ganska hög utsträckning 9 (11%) 3 I ganska liten utsträckning 23 (29%) 4 I mycket liten utsträckning 38 (48%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 9 (11%) Besvarad av: 5 (6%) Ej besvarad av: 77 (94%) "Jag kommer att behöva stöd i mitt nya uppdrag i frågor jag inte tidigare stött på." hemlösa." "Behöver sällan ställa några frågor när det gäller mina klienter" "Nej" "Saknar alternativet NEJ. Inte behövt råd eller stöd."

20 12. Har du under det senast året behövt få råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? 1 I mycket hög utsträckning 0 (0%) 2 I ganska hög utsträckning 9 (11%) 3 I ganska liten utsträckning 23 (29%) 4 I mycket liten utsträckning 38 (48%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 9 (11%) Besvarad av: 5 (6%) Ej besvarad av: 77 (94%) "Jag kommer att behöva stöd i mitt nya uppdrag i frågor jag inte tidigare stött på." hemlösa." "Behöver sällan ställa några frågor när det gäller mina klienter" "Nej" "Saknar alternativet NEJ. Inte behövt råd eller stöd." 13. Har du under det senaste året fått råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? Om du svarar nej eller vet ej kommer du att slussas vidare till fråga Ja 35 (44%) 2 Nej 40 (51%) 3 Vet ej/ingen uppfattning 4 (5%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentar "Har ej behövts" "Vad är skillnaden mellan fråga 12 och 13?" "Ett par gånger."

21 13. Har du under det senaste året fått råd och stöd av handläggare på överförmyndarkontoret? Om du svarar nej eller vet ej kommer du att slussas vidare till fråga Ja 35 (44%) 2 Nej 40 (51%) 3 Vet ej/ingen uppfattning 4 (5%) Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 78 (95%) Kommentar "Har ej behövts" "Vad är skillnaden mellan fråga 12 och 13?" "Ett par gånger." 14. Om du har fått råd och stöd av handläggare, var det värdefullt för dig? Besvarad av: 35 (43%) Ej besvarad av: 47 (57%) 1 I mycket hög utsträckning 10 (29%) 2 I ganska hög utsträckning 19 (54%) 3 I ganska liten utsträckning 5 (14%) 4 I mycket liten utsträckning 1 (3%) 5 Vet ej/ingen uppfattning 0 (0%) Besvarad av: 5 (6%) Ej besvarad av: 77 (94%) Kommentera gärna. T.ex. vad som inte var värdefullt/vad som kunde ha varit bättre. "Behöver mer konkreta råd om praktiskt handhavande senare. " "Det är jättebra med det stödet man får. I vissa svåra situationer så skull man vilja att överförmyndaren hjälpte till mera men inte ens de kan lösa bostadfrågor i kommunen." "Bättre förståelse. " "Frågan har varit av ren "förankring"." "Hjälpte mig på traven!"

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport inkl. bilaga enkätresultat Överförmyndarnämnden Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Juni 2015 Varberg och Falkenbergs kommuner Sammanfattning Revisorerna i Falkenberg har gett

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Bli någon som gör skillnad

Bli någon som gör skillnad Bli någon som gör skillnad Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjälpa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du märker skillnaden och att du ser att de får det bättre.

Läs mer

Granskning av överförmyndarnämnden

Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämnden Eskilstuna kommun Augusti 2006 Eva Gustafsson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Metod...3 4 Kommunala mål och föräldrabalken...4

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

November Nyhetsblad

November Nyhetsblad November 2016 Nyhetsblad Bergslagens överförmyndarnämnds nyhetsblad Vi inom Bergslagens överförmyndarförvaltning har i samråd med nämnden, beslutat att vi skall ge ut ett nyhets- och informationsblad till

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Dnr 2/10 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20131217 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 Götene kommun 2012-06-20 Revisorerna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium, för kännedom Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare Box 500 343 23 Älmhult REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år. Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1) 1 (6) Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare (2016) Ljungby kommuns Arvodesreglemente för god man/förvaltare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-25 76 1 Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare Ev. ställföreträdare

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare 1 Instruktion till årsräkning och sluträkning Den här instruktionen vägleder dig i att fylla i årsräkningen

Läs mer

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172 Ersättningsregler för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden 2011-05-05, 76, reviderade 2015-12-03, 172 Allmänt Av 12 kap. 16 föräldrabalken framgår att förordnade

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare God man för ensamkommande barn Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden [1] Mars 2014 Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden Överförmyndarnämnden har tidigare informerat om det pågående arbetet med förändring av ersättningsnivåerna.

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Årsbrev 2016/17 Överförmyndarkansliet. Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Årsbrev 2016/17 Överförmyndarkansliet. Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Årsbrev 2016/17 Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner 2016 - ett händelserikt år Telefonisystem Vi har under våren infört ett nytt telefonisystem, TeleQ. Med det nya telefonisystemet

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Ett informationshäfte till dig som är god man och vill bli särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Nyhetsbrev september 2015 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev september 2015 till dig som är god man och förvaltare Detta nyhetsbrev är till dig som är ställföreträdare eller blivande ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida publiceras löpande aktuella uppgifter om hur många årsräkningar

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren Protokoll 1 (12) Plats och tid: Guldsmeden. hörnrummet 9.00-10:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Lena Lindström (S) Eva Hallander (S) Övriga

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SID 1 (5) 2009-04-29 info 1. Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Missiv Slutrapport internkontroll 2016 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-01-04 Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2015:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Slutrapport

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2016042 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20150401 20160331 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer