Påarps Socialdemokratiska Förening år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år"

Transkript

1 Nr.2 årg. 35 sept Påarps Socialdemokratiska Förening år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas arbetande befolkning hade det svårare att organisera sig, till en del kanske beroende av det s.k. stataresystem som avskaffades Statarens levnadsvillkor styrdes till stora delar av att stataren fick en del av sin lön i form av natura. Därtill en del beroende av den legostadga från 1833 och som gällde ända fram till 1926 Läs vidare sid 7 Påarps stationssamhälle bestod av hus på båda sidor järnvägen samt längs nuvarande Mörarpsvägen och Ekebergavägen. Välluvs kommun vari Påarp ingick omfattade cirka 500 personer. Tätorten Påarp hade bl.a tre affärer, skomakeri, skrädderi, bageri och ett bryggeri. Självfallet så var järnvägsstationen navet i stationssamhället Påarp. Och så fanns nöjespalatset Flybjers Tivoli, vida känt i de närliggande orterna. Den 24 augusti 1930 samlas några människor i Flybjär och bildar Påarps Arbetarekommun Läs vidare sid 4,5 Den svenska modellen Vi socialdemokrater tror på samarbete, på att vi skapar mer med gemensamma krafter än var och en för sig. En politik som väver samman den gemensamma tryggheten med tillväxt och en stark ekonomi kallar vi den svenska modellen. Den fungerar. Därför vill vi utveckla den, och därför kommer vi att möta borgarna med kraft när de nu vill rucka modellen i grunden och genomföra sitt systemskifte..

2 Påarps Socialdemokratiska Förening Påarpsbladet ges ut till 1400 hushåll tre gånger om året - maj, september och december Vår adress: Påarpsbladet c/o Fredrik Dersell Vinbärsgatan Påarp Ansvarig utgivare: Fredrik Dersell Redaktionskommitté: Pia tel Anders Kjellvard, tel Ingrid Lundin, tel Petra Nielsen, tel Tryck: Nya Stiltryck AB Kontakta oss vid önskan om annonsering - olika storlekar och prislägen Insändare Tyck till! Har du några funderingar som du går omkring och bär på? Skriv till Pia Alkefelt För medlemskap, Kontakta Fredik Dersell eller Anders Kjellvard I anslutning till valarbetet 1976 diskuterade styrelsen om man inte borde ge ut en egen valbroschyr, på detta sätt tillkom det första numret av tidskriften Påarpsbladet, lagom till utgivning inför valrörelsen Sedan dess har föreningen givet ut tidningen med tre nummer per år. Vägval Påarp Detta val är ett vägval för Sverige och Påarp. Du som röstar bestämmer hur de närmsta fyra åren kommer att vara. Du som väljare måste tänka på hur du vill att Sverige ska styras. Ska det bli fler klyftor och mer utanförskap som moderaterna vill. Vill du att de som är sjuka ska vara rädda för att bli utförsäkrade som moderaterna vill. Vill du att pensionärerna ska betala mer skatt än en arbetare som moderaterna vill. Vill du att privata intressen ska bestämma över ditt liv som äldre som moderaterna vill. Det vill inte jag. Vi Socialdemokrater vet hur vi ska lösa jobbfrågan på ett bra sätt för alla. Vi vill alla människor i Sverige skall ha samma förutsättningar för att lyckas och utvecklas. Vi socialdemokrater vill att det ska bli jobb istället för klyftor. Vi vill att man ska satsa mer på att låta unga få in en fot på arbetsmarknaden. Vi vill att det ska bli fler vuxna i skolan och att klasserna ska minska. Även akutsjukvården ska bli effektivare. Påarp socialdemokrater har haft fem träffar där vi fått möta politiker och samtala. Dessa samtal har varit bra och givande. Träffarna har handlat om skola, vård, omsorg, trygghet och byggande i Påarp. Vi Påarps socialdemokrater är det enda parti som har en Påarps röst i Helsingborg. Inget annat parti ser Påarp eller byarna runt Helsingborg. Vill ni ha en röst i Helsingborg rösta rött. Vi vill nu byta färdriktning innan det är för sent. Nu vill vi börja skapa jobben och göra nya framgångar möjliga för dig och för Sverige. Vårt mål är att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla. Rösta rött den 19 september. Fredrik Dersell Ordförande Påarps S -2-

3 Att läsa i sid Påarps Arbetarekommun 80år 4 Statare 7 Ta vara på din rösträtt, Tomas Nordström 8 Vad vill s i Påarp 9 Vi prioriterar jobben och välfärden i Skåne, Rikard Larsson 10 En blivande regionalpolitiker, Per-Arne Ljungmark 11 Knattefotbollen, Pia och Jenny 12 Vilken sommar! Scouterna 13 Rapport från kyrkan, Lisa Björklund 14 Ridsport mm. Hbg Equestrian & Pet 16 Entek 18 Mer makt åt äldre, Ylva Johansson 20 Den 19 september - ett vägval, Mona Sahlin 22 Fyra år med alliansen, Per-Arne Ljungmark 24 Boktipset 26 En tryggare färdväg, Pia Alkefelt 27 Glassrecept 29 Jordgubbståget 29 Wällufsbygdens Hembygdsförening. 30 Byafest den 4 september kl på parkeringsplatsen utanför ICA Handlarn Påarps S- förening bl.a medverkar Hembygdsföreningen, PRO och Scouterna ytterligare programinformation kommer -2-

4 Påarps socialdemokratiska förening år De första åren Året var 1930 och det var val till landstinget och partidistriktets styrelse hade då givit landstingsmannen Per Lovén uppdrag att hålla föredrag i Påarp och i andra närliggande orter. Att hitta en lämplig möteslokal var inte så lätt. Föreståndaren för det IOGT -ägda Folkets Hus tillät inte möten av detta slag. Den borgerligt inställda ägaren av Flybjers Tivoli upplät lokaler till de församlade. Efter Per Lovéns föredrag tog mötesordföranden renhållningsarbetaren Hugo Lind till orda, och det sammanfattades i ett kort protokoll. Mötet den 24 augusti 1930 beslutade enhälligt att bilda en arbetarekommun och en interimsstyrelse valdes Redan den 31 augusti samlades man igen för att välja en styrelse och att fastställa storleken på medlemsavgiften Medlemsavgiften fastställdes för manliga medlemmar till en krona i kvartalsavgift och femtio öre för kvinnliga medlemmar. Mötet beslutade också att arbetarekommunen i sin helhet skulle vara behjälplig vid valagitationen samt att 30 kr skulle anslås till densamma. Under 30-talet råder stor arbetslöshet och det kan man förstå när man läser den gamla medlemsmartrikeln. Många hade svårt att klara kvartalsavgiften utan fick dela upp sin skuld till flera betalningstillfällen och många blir strukna p.g.a. uteblivna betalningar. William Ohlsson vädjar till arbetslöshetskommittén -protokollcitat 23 dec 1933 föreslår att arbetslösa som erhållit nödhjälpsarbete att nu till julen utdela ett belopp på 10 kr för gifta och 5 kr för ogifta, beloppen skulle lämnas till handlaren i socknen, för att uttagas i varor. Kommittén avvisar förslaget och hänvisar till fattigvårdsstyrelsen. Nödhjälpsarbetet bestod av stenknackning till ett pris av 1,25 kr per kbm och stenskärvning 40 öre per hektoliter Medlemsantalet i arbetarekommunen varierar under hela trettiotalet och det varierade starkt - upp och ner.t.ex inledes 1933 med 45 medlemmar och när året var slut så var man inte fler än 22 medlemmar, kräftgången fortsätter för att i slutet av 1935 då endast 17 medlemmar är registrerade. Svenska lantarbetareförbundet avd Påarpsortens avdelning bildas 1936 och dess medlemmar kollektivanslutes året efter till arbetarekommunen och medlemsantalet ökar till 54 Likaså i de första protokollen kan man utläsa brister i mötesteknik och protokollskrivande, medlemmarna och de förtroendevalda hade små kunskaper och ingen vana från liknande uppgifter. Trots det så var det en tapper skara som kämpade vidare. Agitationsgrupper bildades för att värva medlemmar, agitera för partipressen samt att sprida de socialdemokratiska idéerna. Mötesverksamheten var intensiv, medlemsmöten hölls varje månad med undantag under sommaren. Ekonomin försökte man förbättra genom att hålla fester och genom andra aktiviteter, ibland gav de några kronor i överskott. Sammanhållningen var god och ambitionerna höga. Protokollscitat att till årsfesten försöka inbjuda ett statsråd till att hålla ett föredrag Året var 1933 och inget statsråd hörsammade inbjudan. Däremot året efter så kommer finansminister Ernst Wigforss i samband med arbetarkommunens årsfest den 29 december 1935 Arbetarna i Påarp var dåligt representerade inom de kommunala nämnderna och styrelserna. Arbetarekommunen tog det som sin första stora uppgift att organisera sina medlemmar inför dessa uppgifter. Vid flera tillfällen höll man fingerade kommunalstämmor*. -4-

5 Protokollsutdrag: beslutades att till nästa möte hålla en fingerad kommunalstämma, för att få en livlig diskussion, valdes N Dahl, A Lind och G Ohlsson att representera de borgerliga partierna. (*kommunalstämma, det högsta beslutande organet i mindre landskommuner, omfattande samtliga röstberättigade invånare) Innan kommunalstämman den 26 december 1932 kl 3 em (annandag jul!) som hålles i Påarps Folkskola, håller arbetarekommunen ett extra medlemsmöte. Mötet beslutade att vid dagens kyrko- och kommunalstämma försöka tillsätta någon eller några av arbetarekommunens medlemmar i såväl kyrkoråd som skolråd. (Något protokoll från kommunalstämman går ej att finna och det finns ej heller något i a-kommunens efterföljande protokoll som tyder på att man lyckats med att få in några representanter) Man insåg också att en vidare utbildning och en boklig skolning var nödvändig. Ett ABFbibliotek bildas och arbetarekommunen utser representanter för inköp av böcker. Man ansöker om anslag 50 kr till bokköp. Kommunalnämnden avstyrker med motiveringen att sockenbiblioteket innehåller tillräckligt med litteratur och anskaffar lämplig sådan om så behövs. Efterföljande år så går det bättre, ABF-bilioteket får årligen ett anslag på 50 kr kommer en ABF-inspektör från Malmö på besök som har idel lovord över biblioteksrörelsen, men påpekade bristen av kommunala handböcker i biblioteket. De kommunala handböckerna beställs sen för 62:00 kr..(biblioteket hålles öppet varje torsdag mellan em.) Biblioteket utökas också med en prenumeration av tidskriften Tiden. Studiecirklar bildas för att studera kommunalkunskap. För att erhålla lite ekonomiska kunskaper anskaffas studiematerial, en kurs i dubbel bokföring från Hermods korrespondensinstitut till ett pris av 7,50 kr per deltagare, varav arbetarekommunen bistår med 5 kr per deltagare. För att motverka de bruna krafterna så rekvireras skrifterna Tyskland och socialdemokratin och Hitlerdiktaturen och Den kommunistiska karusellen för att sprida dessa genom försäljning. Lokalfrågan diskuterades på årsmötet 1933, en kommitté tillsättes som fick till uppgift att ta fram förslag till en egen lokal, antigen köpa eller bygga nytt. Vid februarimötet rapporterar kommittén att möjligheter finns att få köpa Folkets Hus. Utredningar och förhandlingar inleds under våren. I maj köper arbetarekommunen Folkets Hus i Påarp till en köpesumma på 2200 kr - och så bildas Andelsföreningen Folkets Hus i Påarp u.p.a. den 18 maj 1933 Arbetarekommunen hyr sen av Folkets Hus-föreningen lokalen. För ett ordinarie möte i månaden betala 35 kr om året och för extramöten två kronor per möte. Ett genombrottsår 1934! Under de första åren väcktes förslaget om att man skulle arbeta för ett införande av ett kommunalfullmäktige i Välluvs socken. I mars 1934 fattar kommunalstämman ett enhälligt beslut att den beslutande församlingen skall vara genom kommunalfullmäktige. Vid valet samma år så erhåller arbetarpartiet 130 röster vilket ger 8 mandat (av 20) Arbetarpartiet erhåller vidare: Kommunalnämnden, 2 ledamöter (av 7) (kommunalnämnden, det verkställande organet) Skolstyrelsen, biblioteksstyrelsen, fattigvårdsnämnden, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden, arbetslöshetskommittén, revisionsnämnden, taxeringsnämnden, kyrkorådet, bemannades också med representanter från Arbetarpartiet Beundransvärt vad våra pionjärer kunnat åstadkomma, särskilt med tanke på att vid årsskiftet 1934/1935 då endast 22 personer var medlemmar i Påarps Arbetarekommun! Att så få, kunnat uträtta så mycket! Akj -5-

6 UET Ulf:s Ekonomitjänster, är en mindre bokföringsbyrå i Påarp. Allt inom bokföring för företagare och föreningar. * Fakturering * Bokföring * Redovisning * * Momsredovisning * Bokslut * deklarationer * Vi gör även din HEMSIDA Ulf Andersson Mobilnr PÅVA-BYGGEN AB Maskinistgatan 10, Påarp / Annonsera i Påarpsbladet, vi når 1400 hushåll, 3 gånger om året -6-

7 Statsystemet Statare var gifta lantarbetare som fick en stor del av sin lön (stat) in natura av en jordägare (patron). Statare förekom mest på större gårdar i södra Sverige och anställdes i regel på ettåriga kontrakt. Genom att arbetarfamiljen bodde i närheten av gården ökade såväl den effektiva arbetstiden som kontrollen över arbetskraften. Statarbostäderna var oftast dragiga, lyhörda, omöjliga att hålla rena och därmed ofta fulla av vägglöss. Genom mjölkningsplikten och annat arbete på gården tvingades statarkvinnorna till ett dubbelarbete som torde sakna motstycke i vår historia. Många av dem åldrades med värkande armar. Mjölkningsplikten fanns dock först från slutet av 1800-talet, då det blev allt svårare att rekrytera ogifta mjölkpigor till det slitsamma och lågavlönade mjölkningsarbetet. Interiör från ett statarhem i Degeberga, Skåne, Under den sista veckan i oktober, den så kallade slankveckan, var det möjligt för statare att flytta och söka anställning vid andra gods. Det var vanligt att statarfamiljer flyttade ofta. Statsystemet tog form under mitten av 1700-talet och Statare, Ven 1933 började under 1800-talet göra torparna överflödiga, Foto: Gunnar Lundh även om systemen fanns kvar parallellt under lång tid. Det nådde sin största utbredning i slutet av 1800-talet och minskade därefter i takt med mekaniseringen av jordbruket. Samtidigt började de utsatta förhållandena för statarna att uppmärksammas, mycket tack vare författaren Ivar Lo Johanssons bok Godnatt jord, 1933, Statarna, 1936 och Jordproletärerna, Krav restes på att avskaffa systemet. Statsystemet avskaffades år 1945, då det länge minskat i omfattning efter kulmen under sent 1800-tal. I oktober 1945 infördes ren kontantlön i avtalet mellan arbetsmarknadens parter, Svenska Lantarbetareförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivarna. Under den fackliga genombrottstiden på 1930-talet ställdes kraven på att statarsystemet skulle slopas. Den 12 oktober 1944 enades Svenska Lantarbetarförbundet och Svenska Lantarbetsgivarföreningen om övergång till kontantlön för arbetarna. Den 31 oktober trädde reformen i kraft och statarsystemet gick i graven. Statarlänga Från Wikipedia och Nationalencyklopedin -7-

8 Ta vara på din rösträtt. I Påarp röstar vi på socialdemokraterna! Frihet - Jämlikhet - Solidaritet Klyftorna har ökat i Sverige. Arbetslösa, sjuka och många pensionärer har fått det allt sämre medan de rika dragit ifrån och blivit allt rikare. Det syns tydligt om man åker runt i Helsingborg och ser sig omkring. Värst är det för fattiga barnfamiljer, arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa, sjuka och hemlösa. Var finns solidariteten? I sommar har jag träffat glada barn i Fågelparken i Påarp, men också fattiga barn i utsatta områden där det brunnit vid flera tillfällen. Vissa kan ha semester och resa medan andra tvingas gå arbetslösa utan pengar och vettig sysselsättning i många bostadsområden. Klyftorna har ökat och klasskillnaderna syns allt tydligare. Därför behövs en ny regering med socialdemokratisk profil för ökad jämlikhet, trygghet och rättvisa. I Påarp, Helsingborg och i Sverige behövs jämlikhet för ett bättre samhälle. För trots att det är vetenskapligt bevisat att jämlika samhällen är bättre samhällen för alla människor vidgas klyftorna mellan fattiga och rika. Borgerliga politiker har pratat om arbetslinjer och utanförskap men driver en politik som leder till ökade socialbidrag, arbetslöshet och hemlöshet. I Helsingborg har borgarna försökt sälja ut hyresrätter till bostadsrätter till folk som knappast har råd eller är intresserade. Det har inte lyckats i något fall. Man har övertygat anställda om att de skall ta över verksamheter och starta eget för att privatisera kommunala verksamheter. Men de som ville slogs ut av stora företag som dumpade priserna. Kommunala Entek styckades och såldes billigt trots att många anställda själv ville ta över kommunanställda har förlorat jobbet när vi istället behöver anställa fler i förskolor, skolan och inom vård och omsorg. Sverige har råd att satsa på vård och omsorg om äldre och sjuka. Vi har också råd att satsa på psykiatrin när vi ser att många unga mår dåligt av psykisk ohälsa. Detta är viktigare än stora skattesänkningar för de som har de högsta inkomsterna. Pensionärerna ska inte betala mer skatt än de som arbetar och har samma inkomster. Den borgerliga fastighetsskatten blev orättvis och gynnar mest de med stora och dyra villor i storstadsområden medan många småhusägare förlorade. Där svek de borgerliga. Vi vill satsa på utbildning och forskning för fler jobb och låta Sverige gå i täten i klimat och miljöfrågor. Satsa på investeringar i bostäder och infrastruktur, och företag som tar ledningen för tillväxt och framtidens jobb. När jag valarbetar och träffar människor säger de flesta att de ogillar högerpolitiken och de ökade klyftorna. Men då handlar valet inte om enstaka personer eller partiledare. Kampen står mellan en rödgrön vänsterpolitik och en alltmer mörkblå högerpolitik med ökade klyftor och spänningar i samhället. Jag ska nu, som alltid, fram till valet kämpa för en socialdemokratisk politik för ökad jämlikhet. I Påarp röstar majoriteten på socialdemokraterna och nu gäller det att gå man ur huse för att rösta. Vi lever i en demokrati, och det var vi socialdemokrater som mest stod upp och slogs mot högern för allmän och lika rösträtt -8- Tomas Nordström (s)

9 Påarps Socialdemokratiska förening jobbar för Säkrare väg för barnen i Påarp vi arbetar för att alla barn i Påarp ska ha övergångsställe när man ska till och från skola, idrottsplats och andra aktiviteter Äldre +55 vi ska verka för att det finns ett trygghetsboende i Påarp för dem som vill bo kvar när de blir äldre Cykelväg, vi arbetar för en säker cykelväg, hela vägen till Helsingborg Barnomsorgen vi ska verka för att den goda barnomsorgen ska finnas kvar i Påarp och byggs ut i den omfattning som behövs med rätt antal personal per barn Ett levande Påarp vi vill medverka med ett aktivt föreningsliv för alla, vi bevakar att servicegraden inte försämras Kommunikationer vi vill få flera tåg att stanna i Påarp Miljö vi ska verka för att vi får en trivsam utemiljö med bänkar och blommor i Påarp Skolan vi vill att det ska bli fler vuxna i skolan. -9-

10 Vi prioriterar jobben och välfärden i Skåne Den 19 september går vi till val för att välja vilken politisk inriktning som ska gälla i Region Skåne för de närmaste fyra åren. Jag har fått det hedersamma uppdraget att vara gruppledare för socialdemokraterna i Region Skåne under den mandatperioden. När vi i partiet i Skåne inför valet arbetat fram ett program för den kommande mandatperioden har prioriteringarna varit tydliga. En socialdemokratisk politik i Region Skåne sätter jobben och välfärden främst. Vad innebär det då i praktiken? Skåne har i grunden bra möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt. Vi har ett spännande näringsliv med en stor bredd av olika branscher. Skåne ligger geografiskt väl till med närheten till folkrika områden, inte minst med en fast förbindelse till Danmark och en stor del av den danska arbetsmarknaden. Vi har i Skåne mycket forskning och högre utbildning vilket gör oss väl rustade att möta nya utmaningar i samhället. Vi vill använda den politiska makten i Region Skåne till att förbättra förutsättningarna för att skapa fler jobb. Inte minst vill vi se till så att ungdomsarbetslösheten minskar kraftigt från dagens förödande höga nivåer. Samtidigt är det viktigt att vi gör detta på ett sätt som ställer om vårt samhälle till ett klimatsmart samhälle. Här är satsningar på företagande för hållbar miljöteknik och utveckling av energikällor som tex biogas viktiga delar. Men även en utbyggnad av kollektivtrafiken bidrar i mycket stor utsträckning till ett hållbarare samhälle. Därför är det också viktigt att vi skickar entydiga signaler till regeringen om att det är en satsning på järnvägen som behövs. Detta har den rödgröna koalitionen på central nivå tagit till sig medan den borgerliga regeringen inte gjort det på samma sätt. Samtidigt som vi bygger ut kollektivtrafiken i hela Skåne och genom låga taxor ser till så att alla har möjlighet att resa kollektivt. En annan viktig åtgärd för att bredda vår arbetsmarknad och göra hela Öresundsregionen till en region som står sig väl i internationell konkurrens är en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Denna förbindelse måste få en ökad prioritet för att vi ska kunna ta nästa språng i en ökad integration över sundet. Region Skånes största område sett till budgeten är hälso- och sjukvården. Cirka 90 procent av Region Skånes kostnader är kostnader för hälso- och sjukvård. Vad som oroar oss Socialdemokrater är att de olika verksamheterna i vården nu har drabbats av stora sparbeting. Sparbeting som innebär att sjukhuset i Helsingborg tvingas till besparingar och en oerhört stor restriktivitet med att anställa vikarier och nyanställa efter att någon slutar om man ska hålla sin budget. Vårdplatssituationen är katastrofal med ständiga överbeläggningar och köerna till vården är allt för långa i hela Skåne. Vi menar att det saknas en miljard till sjukvården i Skåne för För samtidigt som vi måste sätta stopp för de stora sparbetingen måste vi satsa på flera områden för att få en bättre sjukvård. Det gäller cancersjukvården där väntetiderna idag inom flera områden är oacceptabelt långa, psykiatrin, fler vårdplatser, en bättre fungerande akutsjukvård, fler läkare med olika specialiteter på vårdcentralerna och avgiftsfri barnsjukvård, för att nämna några områden. -10-

11 För att kunna ta ansvar för en sådan utvecklingspolitik inom sjukvården kommer det som det ser ut i nuläget att behövas en skattehöjning. Hur stor den behöver vara är också beroende av vilken regering vi får efter valet. Med en rödgrön regering så ökar statsbidragen till sjukvården, med en fortsatt borgerlig regering får vi höja skatten mer i Region Skåne för att kunna finansiera vården. Den socialdemokratiska politiken hänger ihop och prioriterar välfärden och sjukvården både på nationell och regional nivå. Jag tror att det är viktigt att ställa sig frågan, ska Region Skåne vara med och skapa jobb för att motverka den ekonomiska krisens effekter samtidigt som det ger positiva ekonomiska effekter genom en bättre hälsa hos befolkningen eller ska vi skära ner antalet anställda och försämra vården? Vi Socialdemokrater ser sjukvården som en tillväxtmotor som dels skapar jobb och dels stärker välfärden. Vi tycker att ambitionerna och målsättningarna ska vara högt satta för att hälso- och sjukvården är ett område som både är avgörande för människors möjligheter att leva ett bra liv och som också är grunden i ett attraktivt och framtidsinriktat samhälle. Rikard Larsson (s) Regionråd i Region Skåne En Blivande Regionpolitiker Jag heter Per-Arne Ljungmark, är 36 år och ställer upp i valet till regionfullmäktige. Region Skåne har alltid intresserat mig för dess geografiska läge och som en naturlig del av Öresundsregionen har Skåne en stor tillväxtpotential. De politiska sakfrågorna som ligger mig närmast hjärtat är regional tillväxt och utveckling, samt kollektivtrafiken. Men jag anser även att sjukvårdsfrågor är intressanta. Ett problem som rör kollektivtrafiken, ibland annat Påarp och Mörarp är att tågen många gånger susar förbi. Min mening i denna fråga är att: ska vi ha ett Skåne där vi gemensamt ska minska klimatpåverkan och öka chansen för mindre orter att utvecklas, bör satsningar på tillgänglighet för dessa orter samspelas med de större orterna. Den här frågan kommer jag ta med mig och jobba för i regionfullmäktige. Om det är något ni undrar över så hör gärna av er till mig. Epost: Den 19 september vill jag vara med och möta region Skånes utmaningar för de kommande fyra åren. M.v.h Per-Arne Ljungmark (S) -11-

12 Knatte fotboll 2010 Folkfesten kom till byn!!! Åter startade knattefotbollen i Påarp 2010, vi blev i år hela 102 spelande knattar, som alla var fyllda med förväntan inför fotbollsfesten. I år släppte vi in 4 åringar för första gången och detta blev jättebra. Det fanns barn mellan 4-10 år på planen varje onsdag på Medevi. Vi hade inför starten av turneringen tagit ut lag/lagledare, där vi visste att de minsta känner varann, för att vi märkt att detta är viktigt för tryggheten hos de små. Vädret var för det mesta fint och alla i höll modet uppe trots skador, förluster eller vinster. Många bidragande faktorer till dessa trevliga knattefester var: Att Caféet med korv, hamburgare kaffe, läsk och kakor samt trevliga mammor och pappor som stod för försäljningen. Ungdoms-domarna från föreningen var fantastiska med barnen, med stöttning av Kacke Karsten Kiander Lagledarna var duktiga coacher till barnen och höll modet upp vid motgångar Medevi som arena är mycket bra till denna typ av verksamhet. Allt detta och mycket mer bidrog till att alla barn stannade de 6 tillfällena vi hade knatte, och vi fick en fin avslutning med medaljer och grillfest tack vare fina sponsorer. Är man påarpsbo eller inte så dras man till dessa fina onsdagar där man kan få se de små springa i klunga, leka. Trevliga människor och go fika, kan det bli bättre? Vi ser att denna fina tradition är betydelsefull för föreningens rekrytering. En bra, kul, trygg start med knatten får barnen att tänka på en kul framtid i en bra förening PGIF har lag som startar nu efter hösten för de barn som är från -05 och äldre, det är bara att höra av sig till kansliet på telenr: eller gå in på hemsidan: Pia och Jenny -12-

13 Vilken sommar! Visst har det varit en fin sommar med sol och värme och många scoutaktiviteter. Till exempel åkte 22 scouter på distriktets sommarläger Kraft 2010.se. Tillsammans med ca 900 andra scouter bodde de på Sonnarp en hel vecka med bad, Kanoting, lägerbål och en massa tävlingar. Och visst gick det bra för våra scouter, spårarscouterna blev 3: e och äventyrsscouterna Vann sin klass. Scoutkåren tog även hem ett 3:e pris i kårtävlingen. Att laga mat över öppen eld både mysigt och avkopplande även om det ibland ryker rätt bra. En av grenarna i kårtävlingen var att laga mat över öppen eld och sedan kunna presentera det med stil för en domare. Kåren har även skicka en ledare, Anna Nyman, på en seglingsfärd med båten Biscaya. Båten Biscaya är Svenska scoutförbundets båt och de gör ett 10 tal seglingar om året där även landkrabbor får följa med. Annas färd gick från Göteborg över Nordsjön till Skottland. Mer om denna resan och om sommarlägret hoppas vi kunna visa på Hembygdsdagen. Kårstyrelsen har under sommar inköpt en ny data samt ett nytt bokföringsprogram vilket skall göra det lättare att hålla koll på pengarna. 2009/2010 års bokslut slutade med positiva siffror vilket är glädjande med tanke på vårt kommande projekt att renovera taket på scoutlokalen. Inför höstterminen har vi stora förhoppningar att vi skall kunna få fler medlemmar och passera 100 medlemsantalet. Höstterminen start vecka 35. Bäverscouterna (årskurs 1) startar den 30/8 kl 17,30-18,30 Spårarscouterna (årskurs 2 och 3) startar den 31/8 kl 18,00-19,30 Upptäckarscouterna (årskurs 4 och 5) startar den 2/9 kl 18,00-19,30 Äventyrsscouterna (årskurs 6 till 8) startar den 30/8 kl 18,30-20,30 Utmanarscouterna (årskurs 9 till 18 år) startar den 2/9 kl 18,30-20,30 Nya som gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkommen. Är du intresserad av scouting kan man alltid läsa mer om Påarps Scoutkår på vår hemsida Per-Olof Norén -13-

14 Svenska kyrkan Kropps Församling En liten sammanfattning om vad som händer och har hänt i vår församling. Från att ha varit 3 församlingar, har beslutet tagits, att i Kropps Pastorat skall endast finnas en församling. Församlingarna var tidigare Kropp-Björka, Mörarp-Hässlunda och Välluv- Frillestad. Namnet blev Kropps församling. Detta kändes bra eftersom namnet Kropp redan var inarbetat. För att kunna bibehålla den lokala känslan har 3 sockenråd bildats. Ett i varje f.d. församling. I sockenrådet sitter personer med lokal kännedom. Kyrkorådet: (som består av 20 förtroendevalda personer), är det stora arbetande organet. Alla ärende som berör församlingen behandlas i ett Arbetsutskott därefter till Kyrkorådet och sedan slutligen till Kyrkofullmäktige: (som består av 32 förtroendevalda). I Kropps församling finns 6 kyrkor, som skall underhållas. Hässlunda kyrka ligger vilande eftersom ett stort reparations och restaureringsarbete pågår. För att den stora kyrkliga verksamheten, expeditionen, vår stora ungdomsverksamhet, vår diakoniverksamhet o.s.v. skall fungera, krävs det en fin sammanhållning och en bra ledare. Kyrkogårdarna skall skötas och underhållas! Våra församlingshem och alla andra fastigheter skall skötas och underhållas! Detta är ett litet urval av vad som skall skötas av vår duktiga personal. Ny kyrkoherde andra Marcus är på hoppas få Vi önskar Vår högste chef, kyrkoherde Lena Hervén, skall gå i pension till hösten. Vi önskar henne lycka till i hennes nya roll som pensionär och tackar för det mycket fina arbete hon har lagt ner i Kropps Pastorat. Hennes efterträdare kommer att tillträda till hösten. Det är en man vid namn Marcus von Martens. Marcus kommer till oss från Helsingborg där han idag tjänstgör som sjömanspräst på halvtid och i Maria kyrkan halvan. också van vid att arbeta med kyrklig verksamhet landsbygden, vilket han gjort tidigare, så vi ett gott samarbete. honom välkommen till oss! Ny kyrkokamrer Vi har också fått en ny kyrkokamrer. Eftersom Torkel Bengtsson har slutat hos oss, och fått nytt arbete, vill vi även tacka honom för det fina arbetet han lagt ner hos oss och önska honom lycka till i nya jobbet. Torkels efterträdare är en kvinna, Birgitta Netterheim. Birgitta jobbar som kyrkokamrer i sin nuvarande tjänst. Hon kommer att tillträda hos oss till hösten. Vi hälsar också henne välkommen till oss!

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Framtiden börjar med barnen... 3 Hälsa

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Mötesdeltagare! Gustav Möllers princip endast det bästa är gott nog åt folket bär in i framtiden.

Mötesdeltagare! Gustav Möllers princip endast det bästa är gott nog åt folket bär in i framtiden. ! Nu är vi samlade igen. De flesta av oss har firat första maj många gånger. För någon är det kanske första gången. Men visst är det så att det inte spelar någon roll hur många gånger man deltagit i ett

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer