1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet."

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare Till mötesordförande valdes Anita Andersson-Stenfors. Till mötessekreterare valdes Camilla Andersson. Till justerare/rösträknare valdes Ann Wiking och Rickard Jakbo. Alla tillägg, ändringar och yrkanden skrivs in direkt på Laptop av Malin Wahlstedt. 3 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse Petra Quiding redogjorde för hur mötet blivit utlyst. Årsmötet fann att det gjorts enligt stadgarna. 4 Godkännande av dagordning (bilaga 1) Dagordningen godkändes med följande tillägg: En fråga från Västerbotten (bilaga 15) behandlas i samband med motion 3. På Göran Buhres önskemål beslutade majoriteten att flytta motion 4 (bilaga 21) till att behandlas som paragraf 19,5 innan val av valberedning. 5 Upprop och fastställande av beslutsmässighet(bilaga 2). Av 40 ombudsplatser var 31 platser tillsatta. Dalarna och Värmland hade inga ombud på plats. I Mälardalen och Östergötland fanns två vakanta platser vardera. Av anmälda ombud ersattes: Eva Ekelöf, Mälardalen, av Marie Wallin. Göran Rydell, Mälardalen, av Hans Hedström. Ulla Sundin Beck, Småland av Nina Strachan. För beslut krävs att minst 18 ombud röstar. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 3) Maria Larsson redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse OBS! under rubriken Ekonomi; För de små klubbarna finns fortfarande pengar för verksamhetsbidrag att söka. Tomas Polvall gjorde reflektionen att det vore bra om kommande styrelse även lade till en del i berättelsen om vad som inte pågått/vad som borde gjorts.

2 Maria Larsson konstaterade att hon inte hade något att invända emot att det skulle kunna göras ännu tydligare i kommande verksamhetsberättelse. Mötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 7 Styrelsens bokslut 2004 (bilaga 4 a, 4 b och 4 c) Malin Wahlstedt redogjorde för bokslutet Mötet beslutade att lägga bokslutet till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse (bilaga 5a och 5 b) Föredrogs av mötesordförande Anita Andersson-Stenfors eftersom varken auktoriserad eller förtroendevald revisor var närvarande. Mötet beslutade lägga revisionsberättelsen och rapporten till handlingarna. 9 Styrelsens ansvarsfrihet Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Rapport om klubbarnas verksamhet Representanter för Norrbottens, Västerbottens, Mellannorrlands, Mälardalens, Östergötlands, Smålands, Västras och Södras klubbar berättade om sin verksamhet. Kort paus Norrbotten: Har ganska liten verksamhet. Har dock helt nyligen anordnat ett kvällsseminarium. Västerbotten: Har i samarbete med Servicebolaget och även AF Kultur ordnat flera kurser under året som gått, och som lockat deltagare från företrädesvis norra men även andra delar av landet. Mälardalen: Satsat på frukostträffar som lockat många. Har genomfört ett lyckat mentorsprojekt. Även ett integrationsprojekt är genomfört. Småland: Har ökat antalet medlemmar. Anordnat kurs i samarbete med Servicebolaget. I Jönköping finns ett frilansnätverk som träffas regelbundet, ett liknande startar även i Växjö. Planerar fler kurser. Södra: Byter namn till Frilans Syd. Har svårt att få folk på olika träffar, men ordnat debatter som varit lyckade. Har också ett mentorsprojekt. Har i övrigt dragit ner på arvodering en till sina fackliga representanter. Västra: Anordnar luncher och afterworkträffar. Har bland annat ABC-kurser för nya frilansar och nätverk för frilansar som jobbar hemma. Startar även ett nätverk för frilansar som skriver för GP: Östergötland: Ordnat en kurs tillsammans med Servicebolaget som var uppskattad. Har lunchträffar i Linköping. Mellannorrland: Arbetar med att få kontakt med hälsingarna som i dag är i stort sett klubblösa. Har tagit bort arvode som tidigare utgick till kassör och ordförande. Har kurs på gång.

3 i dagordningen. SJF:s ordförande Agneta Lindblom Hulthén berättade om förbundets fackliga arbete och de orosmoln hon ser för framtiden: det kommersiella trycket på journalistiken, krav på för förändrad lagstiftning vad gäller sekretess och grundlag, hoten mot idéella upphovsrätten. Hoten och behovet av samverkan mellan SJF:s medlemmar tas upp i det handlingsprogram som läggs som förslag till kongressen. På grund av att mötet låg före schemat fanns inte alla föredragande av 11 på plats. Mötet beslutade därmed att ta 12 först. 12 Rapporter, övrigt Nordiska arbetet (bilaga 6) Ann-Marie Schröder berättade kort om det nordiska frilanssamarbetet och det annalkande seminariet i Helsingfors. Marja Valtonen, representant för de finländska frilansarna, tog också upp seminariet och överlämnade en gåva till sina svenska kollegor; stavar för att träna stavgång till seminariet. Jens Rossen, representant för de danska frilansarna, berättade om ett pågående lobbyingarbete i Danmark för att förbättra alla olika frilansgruppers sociala trygghet. Jörn Wad, representant för de norska frilansarna, berättade bland annat om arbetet med att förnya frilansstrategin i Norge och ett förslag att ändra kriterierna för medlemskap. Detta för att tydliggöra gränserna mellan deltidsanställda och frilansar. Frilansjournalisten (bilaga 7) Roland Cox redogjorde för verksamheten och bland annat önskemålet att förlägga utgivningen av tidningen på ett bolag. I dag blir momsen en kostnad som medlemmarna får betala. Frilansstrategin (bilaga 8) Maria Larsson berättade om frilansstrategin och målet att frilansar ska integreras på alla punkter i förbundet. Avbrott för lunch Presentation av Årets Frilans och Årets Redaktör

4 Under lunchen presenterades för första gången Årets Frilans; Lotta Abrahamsson, Göteborg. Hon gratulerades telefonledes av Ann-Marie Schröder. Till ny jury för Årets Frilans 2005 utsågs Ann-Marie Schröder, Petra Quiding och Rickard Jakbo. Dessutom presenterades Årets Redaktör; Ingrid Olsson, reportagechef vid Allas veckotidning. Till ny jury för Årets Redaktör 2004 utsågs Ingar Lindholm, Stockholm, och Beatrice Palm, Lund. Mötet fortsätter 11 Rapport Arvodeskampanjen (bilaga 9a och 9 b) Arvodeskampanjens olika delar föredrogs av Petra Quiding. Kerstin Hillström, styrelsen, och Arja Tyrkkö, Arbetslivinstitutet, berättade om arbetet med den enkätundersökning om frilansars ekonomiska förhållanden som gjorts. Tabellerna presenterades och arbetet med att tolka resultaten fortsätter. 12 forts. Rapporter, övrigt 13 Motioner Servicebolaget (bilaga 10) Maud Alenmark berättade om Servicebolagets verksamhet. Frilanskatalogen (bilaga 11). Christina Falkengård redogjorde för utfallet och konstaterade att diskussioner nu pågår om att lägga ut katalogen på nätet. SRAO Ulla Lundström redogjorde bland annat för arbetet med att försöka bygga upp ett frilansnätverk runt radions redaktioner och viljan att starta en frilansfacklig utbildning av både radiofrilansare och redaktörer. a) Motion 1 Servicebolaget (bilaga 12) Motionen ansågs besvarad med styrelsens yttrande. b) Motion 2 Trygghetsfrågor (bilaga 13) Motionen tillstyrktes med följande tillägg från Kim Hall, Frilans Syd: Att Frilans Riks styrelse kontaktar andra organisationer såsom Företagarnas Riksorganisation och driver Trygghetsfrågan för alla småföretagare vidare till socialdepartementet och/eller riksdagsnivå. c) Motion 3 Information (bilaga 14) + Fråga från Västerbotten (bilaga 15)

5 Abdullah Gurgun redogjorde för informationsbiten (se även verksamhetsberättelsen, bilaga 3). Han konstaterade att han som informationsansvarig vill ha mer information från klubbarna om verksamheten där. Mötet beslutade att tillstyrka motionen från Bengt Eriksson med Mälardalens kompletterande att-satser: Att Frilans Riks ska se över och utarbeta rutiner för den interna informationen. Att protokollen läggs ut på hemsidan. Att alla klubbstyrelseledamöter får del av information från Frilans Riks. Att vi får en bestämd kontaktperson inom varje klubb. Maria Larsson och Christina Falkengård svarade på Västerbottens fråga om en möjlig integrering av Frilansjournalisten och Riksnytt i Journalisten. Frågan har tagits upp vid ett kanslimöte. Styrelsen ser alternativet som omöjligt med tanke på att distriktet då måste köpa in sig på annonsida vilket skulle bli en för hög kostnad. Det finns också ett starkt värde i att bevara Frilansjournalisten som obunden publikation. Mötet ansåg därmed frågan besvarad. d) Motion 5 Årets redaktör till Frilans Riks årsmöte 2005 (bilaga 16) Med röstsiffrorna 15 mot 13 vann motionens yrkande att Frilans Riks står som utdelare för Årets redaktör. Det innebär att årsmötet utnämner Årets Redaktör varje år och även utser två eller fler jurymedlemmar för nomineringsarbetet. Årets frilans behandlas på samma sätt. 14 Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer, valberedning, presidiet och övriga (bilaga 17) Årsmötet beslutade enligt förslaget. 15 Styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 18) Mötet antog verksamhetsplanen med Mälardalens tillägg: Frilans Riks ska undersöka om intresse finns bland de mindre klubbarna och om behov finns genomföra ett mentorprogram. Frilans Riks ska ha en representant som företräder frilansarna i arbetsgrupper samt representerar frilansarna i olika sammanhang. Frilans Riks ska se över och utarbeta rutiner för den interna informationen. arbeta med olika frågor inom ramen för Frilans Riks verksamhet (under utlokalisering av arbetsuppgifter) 16 Styrelsens förslag till budget (bilaga 19a och 19 b) Malin Wahlstedt presenterade styrelsens förslag till budget.

6 Mötet fastställde styrelsens förslag. 17 Fastställande av medlemsavgift Mötet beslutade om oförändrad avgift; 20 kronor per medlem/månad till Frilans Riks. 18 Val av ordförande, studieorganisatör och övriga ledamöter till Frilans Riks styrelse. Göran Buhre presenterade valberedningens förslag (bilaga 20) som innebar en extra ledamot jämfört med tidigare styrelse. Utöver valberedningens förslag föreslogs Eva Ekelöf till nyval. a) Årsmötet beslutade med majoritet att inte utöka styrelsen utan ha åtta ledamöter som tidigare. b) Tomas Polvall valdes via acklamation till ordförande. Kerstin Hillström valdes via acklamation till studieorganisatör. Övriga ledamöter valdes via rösträkning. Till styrelsen valdes : Malin Wahlstedt (27 röster) Christina Falkengård (27 röster) Abdullah Gurgun (26 röster) Lars Grip (27 röster) Mats Nilsson (19 röster) Elzbieta Jasinska Brunnberg (21 röster) Margaretha Levander och Eva Ekelöf kom inte in i styrelsen (0 respektive 13 röster) 19 Val av revisorer och revisorssuppleant Mötet valde: Patrick Ofréus som auktoriserad revisor (omval) Tomas Karlsson, Mariestad, som förtroendevald revisor Carin Mannberg-Zackari, Umeå, som suppleant (omval) 19,5 Motion 4 En Frilans Riks styrelse som är bättre förankrat (bilaga 21) Mötets mening var att förslaget är intressant. Desirée Kemi -Wikzén yrkade å Västerbottens vägnar på att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en grupp för att utreda förslaget. Majoriteten av årsmötet beslutade gå på Västerbottens förslag.

7 20 Val av valberedning Till nästa års valberedning utsågs: Maria Larsson, Mälardalen Kristina Davidsson, Södra Karin Rutström, Mälardalen 21 Övriga frågor Karin Rutström, Mälardalen, föreslog att: Frilansjournalister som arbetat fackligt eller med uppdrag som kan ha försvårat deras egen arbetssituation ska få ett hedersomnämnande på årets kongress. Mötet beslutade ge nya styrelsen i uppdrag att ta upp detta som förslag med förbundsstyrelsen inför kongressen. Eftersom tiden för hyran av lokalen gått ut hann inte kongressmotionerna avhandlas. Klubbarna fick i stället i uppdrag att ta upp motionerna lokalt. 22 Mötets avslutande Avtackningar av Maria Larsson, Petra Quiding och Ingela Hofsten för arbetet i styrelsen under året som gått. Även presidiet tackades. Mötesordförande tackade därmed alla för visat intresse och avslutade mötet kl Vid protokollet Justeras.. Camilla Andersson.. Ann Wiking Mötesordförande.. Anita Andersson-Stenfors.. Rickard Jakbo

8 BILAGA 1 DAGORDNING FRILANS RIKS ÅRSMÖTE 18 MARS Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare 3 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse 4 Godkännande av dagordning 5 Upprop och fastställande av beslutsmässighet 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Styrelsens bokslut Revisorernas berättelse 9 Styrelsens ansvarsfrihet 10 Rapport om klubbarnas verksamhet 11 Rapport Arvodeskampanjen 12 Rapporter från bland annat Servicebolaget Frilansjournalisten Informationen (kommer dock att lämnas i samband med motionen om samma ärende) Nordiska arbetet 13 Motioner 14 Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer, valberedning, presidiet och övriga som årsmötet utser för uppdrag under nästa verksamhetsår 15 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 16 Styrelsens förslag till budget 17 Fastställande av medlemsavgift 18 Val av ordförande, studieorganisatör och övriga ledamöter till Frilans Riks styrelse. 19 Val av revisorer och revisorssuppleant

9 20 Val av valberedning 21 Övriga frågor: I mån av tid behandlas kongressmotioner 23 Mötets avslutande

10 BILAGA 2 Ombud till Frilans Riks årsmöte 2005 Frilansklubben i Dalarna (3 ombud) Frånv Stig Meiton 2 vakanta Frilansklubben i Mellannorrland (3 ombud) 1. Åsa Hedman 2. Ingela Hofsten 3. Karin Kämsby Frilansklubben i Norrbotten (2 ombud) 4. Ulrika Englund 5. Kerstin Hillström Frilansklubben i Värmland (2 ombud) 2 vakanta Frilansklubben i Västerbotten (2 ombud) 6. Camilla Andersson 7. Desirée Kemi-Wikzén Mälardalens frilansklubb (12 ombud) 8. Anita Andersson-Stenfors frånv Eva Ekelöf 9. Marie Wallin 10. Rickard Jakbo 11. Ingrid Frideborgsdotter 12. Lars Grip 13. Ewa Katarina Holbye 14. Nicolas Jändel 15. Ulla Lundström frånv. Kristina Mattsson 16. Karin Rutström frånv. Göran Rydell 31. Hasse Hedström frånv. Robert Åkesson Smålands frilansklubb (3 ombud) 17. Stig Martinsson 18. Johan Sanne frånv. Ulla Sundin Beck

11 19. Nina Strachal Södra frilansklubben (5 ombud) 20. Göran Buhre 21. Kristina Davidsson 22. Kim Hall 23. Åke Hultqvist 24. Tomas Polvall Västra frilansklubben (5 ombud) 25. Sofia Brax 26. Niklas Forslund 27. Lena Fredriksson 28. Florence Oppenheim 29. Ann Wiking Östergötlands frilansklubb (3 ombud) 30. Inger Bjugård frånv. Oskar Lürèn frånv. Lena Udd Summa ombud: 40 Inbjudna gäster Agneta Lindblom Hulthén, ordförande Journalistförbundet Anita Vahlberg, politiska avdelningen, Journalistförbundets kansli Maud Alenmerk, Servicebolaget Roland Cox, FrilansJournalisten Arja Tyrkö, Arbetslivsinstitutet Ann-Marie Schröder, nordisk frilanskoordinator Marja Valtonen, Finland Jørn Wad, Norge Jens Rossen Danmark

12 BILAGA 3 Verksamhetsberättelse för 2004 Inledning Verksamhetsåret 2004 fick en dramatisk början, där Frilans Riks stod beredda att gå in i de konflikter som hotade att bryta ut mellan Journalistförbundet och deras motparter i avtalsförhandlingarna (TU, MIA och SRAO). Nu bröt till slut inga konflikter ut men avtalsförhandlingarna visade på ytterligare ett område där solidariteten inom fackförbundet, mellan alla dess olika medlemmar, är viktig. Året har annars till stor del ägnats åt den arvodeskampanj som vi inlett efter ett beslut om prioriteringar från årsmötet Det har varit till oerhört god hjälp att ha prioriteringarna med sig i arbetet under det gångna året, även om det också innebär att vissa frågor inte hinns med eller alls kan få några resurser. Sammanfattningsvis hoppas vi att verksamhetsberättelsen återspeglar det breda arbetsfält Frilans Riks har och ger avtryck i hela verksamheten. Styrelsen Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2004 bestått av Maria Larsson (ordf), Petra Quiding (ordf), Ingela Hofsten (studieorganisatör), Malin Wahlstedt (kassör), Abdullah Gürgün, Kerstin Hillström, Christina Falkengård (suppl, sekr) och Eskil Fagerström (suppl, avgick i september, eftersom han hade fått en anställning). Maria Larsson och Petra Quiding har delat på uppdraget som mötesordförande så att den som skrivit dagordningen också lett mötena. Styrelsen har hållit sammanlagt tolv möten (varav sex fysiska möten samtliga i Stockholm utom 22 september som hölls i Göteborg och sex telefonmöten). Fysiska möten: 19 mars (konstituerande möte i samband med årsmötet) 19 april, 25 maj, 22 september, 28 oktober, januari Telefonmöten: 11 maj, 19 augusti, 2 oktober, 11 november, 16 december, 9 mars. Kontakten med förbundet har skett spontant och vid behov, men varit formaliserad till kanslimöten där tre eller fyra personer i styrelsen träffat Arne König och Anita Vahlberg på förbundet. Vid kanslimötet i mars 2005 deltog dessutom Olle Wilöf. Diskussioner, information och beslut har fattats informellt, men Anita har skrivit enkla mötesanteckningar där det som bestämts har kunnat följas upp. Medlemmar Medan Journalistförbundet under året har fortsatt tappa medlemmar, har Frilans Riks lyckats sitt medlemstal öka sitt medlemstal något. 1 januari 2004 hade Frilans Riks enligt medlemsregistret 1837 medlemmar, fördelade på tio geografiska klubbar samt den så kallade allmänna klubben. 19 januari 2005 var antalet medlemmar 1848, fördelat på 28 i Norrbottens frilansklubb, 27 i Västerbottens frilansklubb, 39 i Mellannorrlands frilansklubb, 31 i Dalarnas frilansklubb, 17 i Värmlands frilansklubb, 1023 i Mälardalens frilansklubb, 31 i Östergötlands frilansklubb, 281 i Västra frilansklubben, 43 i Smålands frilansklubb, 263 i Södra frilansklubben och 65 i Allmänna

13 klubben. Allmänna klubben är i huvudsak till för medlemmar som antingen bor utomlands eller är arbetslösa. Ekonomi Under 2004 har Frilans Riks ekonomi genomgått stora förändringar. Vid halvårsskiftet infördes det nya klubbidragssystemet, dvs att Frilans Riks sänkte sin medlemsavgift och klubbarna höjde sin, så att numera bara småklubbarna behöver söka verksamhetsbidrag hos Frilans Riks. Det innebar lägre medlemsintäkter men också lägre kostnader för klubbidrag. Samtidigt har vi fått lägre verksamhetsbidrag från Journalistförbundet; vi sökte :- (samma belopp som Frilans Riks sökte och fick 2003) och fick :-. Slutligen har medlemmarnas inkomster och därmed medlemsavgifter minskat. Med tanke på att resultatet har legat på plus de senaste tre åren och det egna kapitalet är ganska stort är 2004 års minus ändå inget problem. Under året har ett system med schablonersättning för styrelsearvodet införts. Det innebär att de två ordförandena + kassören får betalt för 24 timmars arbete per månad under tio månader per år, medan övriga får betalt för 19,5 timmar. Var och en tar ansvar för sin nedlagda tid och rapporterar om han eller hon gjort mer eller mindre, varpå utbetalningarna anpassas efter det. Men i stort sett håller det sig kring schablonen. Detta fungerar bra och fördelar arbetet mer rättvist. Styrelsens kostnader har blivit nästan dubbelt så höga som i budgeten. Det finns ingen bättre förklaring till det än att budgeten var felberäknad. Budgeten görs ju innan den nya styrelsen är vald och man vet därför inte vilka reskostnader som kommer att krävas. Styrelsen har bestått av fler icke-stockholmare än året dessförinnan och vi har haft fler telefonmöten, men vi försöker alltid resa på billigaste sätt och vi sover hos våra mammor, syskon och vänner i Stockholm. Posten information har dragit över budget, till följd av att vi beslutade att ge ut en sälj-broschyr som Roland Cox och Britt-Marie Ahrnell gör, på Frilans Riks bekostnad. Halva kostnaden belastar 2004, halva 2005 Arvodeskampanjen Årsmötet satte frågan om arvoden högst på Riks agenda för Frilans Riks driver under en kampanj för att öka medvetenheten och höja nivåerna på medlemmarnas arvoden. Kampanjen drivs på flera fronter och inleddes våren Det är viktigt att kampanjen kan visa på de goda exemplen för att ge goda föredömen för de som inte följer våra rekommendationer. Arbetsgivare som kan visa varför och hur det fungerar med att betala fullpris. Vi vill också få fram en bild av hur inkomstsituationen för våra medlemmar ser ut, inte minst för att se hur allvarlig situationen är och hur verkningslösa eller verkningsfulla våra rekommendationer är. Enkäten (nedan) syftar också till att identifiera några av de värsta uppdragsgivarbovarna för enskilda insatser. Inte minst i jämförelse med de svar vi får in från enkäten till uppdragsgivarna. Men sist, och kanske viktigast, kan materialet användas till internt fackligt arbete. För att sluta upp kring frågan om arvoden, internutbilda och ge argument. Att ge våra medlemmar samma förmåner och trygghet som de anställda och att se om det finns könsskillnader och regionala skillnader som måste utjämnas. Enkäterna kommer att vara sammanställda till årsmötet Då ska vi ha fått underlag för att föra ett aktivt lobbyarbete gentemot inköparna. I arbetsgruppen har Anders Mildner ingått förutom styrelsemedlemmarna Petra Quiding, Kerstin Hillström, Ingela Hofsten och Malin Wahlstedt. Eskil Fagerström ingick i arbetsgruppen innan han avgick ur styrelsen och efterträddes av Petra Quiding.

14 Arvodesenkät: Som ett första led i vårt arbete kring arvoden beslöt vi att göra två enkäter om arvoden, dels bland våra medlemmar, dels bland uppdragsgivare. Vi fick till stånd ett samarbete med Arbetslivsinstitutet, som bistått oss då det gäller frågan om statistiskt underlag, utformandet av frågor, samt kodningssystem. Under hösten utformades frågor till medlemsenkäten, som skickades ut till 700 slumpvis utvalda medlemmar. Svaren bearbetades under vintern 2004/2005. Enkäten till 200 uppdragsgivare gick ut i januari. Säljare-köpare-foldern: Maria Larsson och Christina Falkengård har skickat ut exemplar av säljare-köpare-foldern. Den har gått till inköpare av frilansmaterial i press, radio och TV, produktionsbolag, landsting, länsstyrelser, fackförbund, de politiska partierna, intresseorganisationer, akademierna, högskolorna, stiften, internationella organisationer, kommunerna och de rättsvårdande organen. Adresserna har hämtats ur Massmediaboken. Foldern skickades tillsammans med ett brev underskrivet av förbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén och ordförandena i Frilans Riks. I brevet uppmanandes uppdragsgivarna bl a att respektera och följa frilansrekommendationen. Frilanskatalogen: Christina Falkengård har för Servicebolagets räkning hållit i produktionen av den tryckta frilanskatalogen i exemplar. Den har distribuerats dels till samtliga uppdragsgivare inom press, radio och TV, dels till de som finns med i katalogen. Se under Servicebolaget. (Den tryckta frilanskatalogen är helt skild från den elektroniska frilanskatalog som ligger på förbundets hemsida.) Frilansstrategin: Journalistförbundet antog på kongressen 2000 en frilansstrategi med syfte att närma anställda och frilansmedlemmar till varandra, samt att förbättra frilansarnas villkor. På kongressen 2002 beslutades att ett pilotprojekt skulle genomföras med en arbetsplatsklubb för att testa frilansstrategin i praktiken. Ett pilotprojekt med DNs journalistklubb kom igång under 2004 och beräknas avslutas till kongressen Inom ramen för projektet ska DNs anställda och frilansande journalister få större förståelse för varandras villkor, ett nätverk för frilansarna ska bildas och inköparna ska utbildas i köp av frilansmaterial. Maria Larsson, Frilans Riks, Arne König, förbundet, Anita Vahlberg, förbundskansliet och Ingrid Eriksson, DN-klubben, ingår i en arbetsgrupp, som jobbar med pilotprojektet. DN-projektet fick en flygande start i och med att DNs kulturfrilansar sökte stöd av Frilans Riks när DNs ledning ville försämra arvodena kraftigt. Frilans Riks kopplade in förbundet, som kan ge förhandlingshjälp, och deltog i en rad möten med DN-frilansarna, förbundet och DN-klubben. DNs ledning tvingades acceptera att TUs frilansavtal måste följas, men tog flera gånger tillbaka givna löften om att inte försämra arvodena. Skrift om säljkunskap för frilansar. Roland Cox producerar tillsammans med Britt-Marie Ahrnell en kortfattad skrift om säljkunskap för frilansar. Den kommer att tryckas i maj Nätverk: Det gjordes för ett par år sedan ett jättejobb med att kartlägga frilansarna runt Allerkoncernen. I en enkät undersöktes bland annat arvodesnivåer. Ett nätverk i form av en e- postlista bildades. Ansvaret för denna har legat på styrelsen och någon aktivitet har inte förekommit. I början av november 2004 ordnade Frilans Riks ett möte i Helsingborg med frilansar som jobbar för Allers. Då deltog också tre styrelseledamöter från Allers journalistklubb,

15 samt Arne König från förbundsstyrelsen. Endast 5 frilansar kom, men diskussionerna var bra och det framkom att Allers journalistklubb är beredd att samarbeta med frilansarna för att förbättra frilansvillkoren. När DNs kulturfrilansar hotades av försämrade arvoden bildade de spontant ett nätverk som de själva höll i, men som Frilans Riks deltog i. Erfarenheterna av dessa nätverk är att det fungerar bättre om initiativet kommer från medlemmarna själva och inte från styrelsen. Klubbkontakter Klubbordförandena träffades i Stockholm den april. Tretton representanter från de lokala klubbarna, samt styrelsen för Frilans Riks ägnade en dag åt att bland annat diskutera aktuella frågor från klubbarna, information om hantering av medlemsärenden, a-kassan, verksamhetsplanen, klubbmedverkan och servicebolaget. Middag avnjöts tillsammans och nästa dag fick alla en grundlig genomgång av upphovsrätten, samt tog det gemensamma beslutet att lägga ut ett diskussionsunderlag på vår hemsida om densamma. Därutöver har vi haft sporadisk kontakt med klubbarna, samt träffat Västra vid en middag i samband med styrelsens möte på bokmässan och deltagit på Värmlandsklubbens årsmöte. I februari har de två ordförandena ringt runt till alla klubbarna för att diskutera året och verksamheten. Upphovsrätt Under våren gav Frilans Riks i uppdrag till Bengt Eriksson att författa ett underlag till studier om upphovsrätt, utifrån tio exempel på upphovsrättsfall. Förbundets jurist Olle Wilöf faktagranskade och kompletterade texterna med lagtexter. Det hela lades ut som pdf på Riks hemsida, i väntan på att den nya upphovsrättslagen ska träda i kraft. Då ska materialet tryckas och skickas ut till samtliga klubbar. Tanken är, att klubbarna ska kunna använda materialet som grund för studier och/eller diskussioner om upphovsrätt. I anslutning till klubbordförandeträffen i maj anordnade vi en studiedag om upphovsrätt. Bengt Eriksson, förbundsjuristen Katarina Dahlskog och Alis VD Dag Wetterstrand föreläste Fördelningen av den 2,9 miljonerna, som det första avtalet mellan Alis och Mediearkivet har gett, blev klart i mars Tyvärr finns inget avtal fr o m 1 januari Mediearkivet hotar med att radera alla frilanstexter för att slippa betala för att frilanstexter ligger i Mediearkivet. Försök pågår att skriva avtal med Presstext om ersättning till frilansar för texter som ligger där. Studier Under året tycks det som om klubbarnas studieverksamhet minskat, kanske till följd av att Servicebolaget erbjudit allt fler kurser, vilket är helt i linje med Frilans Riks ambitioner. Men vid några tillfällen har klubbar samarrangerat kurser med Servicebolaget. Samtliga klubbars studieorganisatörer har nu fått den lathund om studier, som Riks studieorganisatör Ingela Hofsten skrivit ihop. 15 medlemmar har också sökt och fått resebidrag för utbildning utanför sitt eget klubbområde. Lathund om Riks arbete Numera finns en "lathund" om styrelsearbetet i Frilans Riks. Den är utformad så, att första sidan vänder sig till valberedning och personer som nominerats och behöver veta vad styrelsearbetet innebär i stora drag. De följande sidorna är tänkta som en ingång i arbetet för nyinvalda (och

16 kom- ihåg för rutinerade) styrelsemedlemmar. Det innehåller till exempel en manual för årsmötet. Kontaktpersoner I samband med att samtliga medlemmar i Frilans Riks blev anslutna till Servicebolaget såg vi ett minskat behov av de s k kontaktpersonerna. Därför beslöt vi oss för att i fortsättningen klara oss med två kontaktpersoner. Efter annonsering utsåg vi Katarina Arvidsson, Göteborg, till att bli ny kontaktperson, tillsammans med Peter Hagerrot, som varit det i flera år. Kontaktpersonernas mejladresser och telefonnummer står numera också på förbundets hemsida, och förhandlingsjouren hänvisar ofta till dem, varför antalet personer som ringer dem är ganska stort. Katarina har fått flera frågor per vecka, varav många från ännu icke medlemmar, till exempel om hur man säljer, A/F-skatt, moms med mera. Från och med 2005 är Katarina Arvidsson ensam kontaktperson, med möjlighet att hänvisa etermediefrågor till Peter Hagerrot. Bokmässan Frilans Riks var representerade i Journalistförbundets monter på bokmässan i Göteborg. Fyra frilansar som hade skrivit böcker under året (Helena Östlund, Per Brinkemo, Florence Oppenheim och Anne Sörman) höll miniseminarier i montern om att producera böcker. Den här gången fanns dock inte plats att ställa ut böcker. I anslutning till mässan höll Frilans Riks ett styrelsemöte i Göteborg och styrelsemedlemmar fanns också på plats i montern då och då under bokmässans fyra dagar. Servicebolaget Abdullah Gürgün har varit ordinarie ledamot i Servicebolagets styrelse där han efterträdde Fredrik Nejman. Christina Falkengård har fungerat som hans ersättare. I Servicebolagets styrgrupp har Frilans Riks varit representerade av Leo Gullbring, Desirée Kemi-Wikzén och Christina Falkengård. Utöver protokoll har Christina Falkengård varit länken mellan FrilansRiks styrelse och Servicebolaget. Frilans Riks styrelse har varit representerad på samtliga möten i både styrelse och styrgrupp. Verksamheten har ökat jämfört med tidigare med fler kurser nysatsningar under året har varit en försäkringskurs, en kurs i digitalfotografering för självstudier, en fortsättning av klassikern kring upphandling och bli vän med din dator i två varianter både Mac och pc. Den första försäkringskursen (pension, sjuk, sak) hölls i Stockholm med över 25 deltagare. Fortsättning följer ute i landet. I Servicebolagets satsning på en frilanskatalog har Christina Falkengård i en flerstegsraket tagit fram underlag (offerter från tryckerier, annonssäljare, katalogproducenter, distributörer) fram till att Servicebolagets styrelse i september tog slutligt och enhälligt beslut om framställningen. Beslutet föregicks av dels ett test av hur många frilansar som kunde tänkas vara med och annonsförsäljning. Christina Falkengård har varit ansvarig för produktionen. Christina Falkengård har närvarande rapporterat på Servicebolagets styrelsemöten och deltagit i två telefonmöten. Katalogen med annonser, frilansrekommendationen och strax under 700 frilansar trycktes i exemplar i Finland under december 2004 för distribution till samtliga i katalogen och köpare inom alla typer av media i samband med katalogsläppet den 28 januari. Till årsmötet kommer det att finnas en ekonomisk redogörelse.

17 Avtal Under 2004 beslutade Journalistförbundet att säga upp frilansavtalet med SRAO eftersom SRAO ändå inte följde det. Det löper sedan dess en vecka i taget. SRAO har hittills varit kallsinniga till avtalsförhandlingar och förespråkat att istället använda en ensidigt (från SRAO) beslutad frilanspolicy. För att verka för ett frilansavtal genom bl a mobilisering av radio- och TV-frilansar och opinionsbildning har förbundet anlitat frilansen Ulla Lundström. Ulla Lundström representerar tillsammans med Abdullah Gürgün och Fredrik Nejman frilansarna i den stora avtalsdelegationen. Nordiskt/internationellt Samarbetet med frilansgrupperna i övriga Norden har under året tagit en fastare form. En policygrupp med representanter från respektive land har utsetts som driver gemensamma projekt och bereder ärenden till de två årliga nordiska mötena, (minitoppmöte på hösten och nordiskt styrelsemöte på våren i anslutning till det nordiska seminariet). Sverige har varit representerat av Petra Quiding. Förutom gemensamma strategier kring kampen för upphovsrätten beslutades på mötet i höstas att prioritera tre områden: Arvoden/avtal, nätverksbyggande samt social trygghet (försäkringar/sjukersättning/pensioner/a-kassa). Koordinator för det nordiska frilanssamarbetet har varit Ann-Marie Schröder, vars tvååriga mandat löper ut efter sommaren 2005 i samband med att svenska Journalistförbundet lämnar över ordförandeskapet i Nordisk Journalistförbund till Danmark. Koordinatorns uppgift är att förbättra informationsutbytet mellan frilansgrupperna och förbunden samt leda och informera om gemensamma projekt i Norden och Baltikum. I oktober 2004 deltog koordinatorn i det norska årsmötet och i februari 2005 i danska frilansarnas generalförsamling. Under året har Christina Falkengård representerat Frilans Riks på de finska frilansarnas årsmöte, Abdullah Gürgün på det danska och Malin Wahlstedt på det norska årsmötet. FREG. Under 2004 utsågs finske frilansen Heikki Jokinen till en av två ordföranden i FREG, Freelance Expert Group inom det europeiska journalistförbundet (EFJ). Arne König från Sverige sitter kvar som ledamot. Arbetet i gruppen fortsätter med att förankra och följa upp rapporten kring EDW, Economically dependent workers, få med de nya medlemsländerna i frilanssamarbetet samt att få fler länder att kopiera de nordiska frilansstrategierna. Ett eventuellt frilansseminarium planeras till hösten i Prag. Information Frilans Riks har informerat sina medlemmar elektroniskt genom hemsidan (www.frilansriks.org), genom att distribuera nyheter via FrilansJournalistens e-postbrev som kommer ut varje vecka och på Snackbar. Informationsbladet Frilans Riksnytt har kommit ut fyra gånger i FrilansJournalisten och en gång inför årsmötet som separat försändelse. Abdullah Gürgün har varit informationsansvarig. Frilansrekommendationen Frilansrekommendationen har inför 2005 räknats upp med 2,3 procent. Viss avrundning har skett, en anpassning för att eftersträva jämna belopp och för att det ska finnas en proportionalitet i relation till tidsåtgången. Timarvodet för f-skattande frilansar höjs från 685 kr kr 2004 till 700 kr Timarvodet för a-skattande frilansar höjs från 460 kr kr 2004 till 470 kr Moms tillkommer. Mentorprojekt

18 Under året som gått har de två pilotprojekten för invandrade frilansar respektive medlemmar i småklubbar som bor långt ifrån varandra avslutats. I det förstnämnda träffades mentor och adept, i det senare togs alla kontakter via e-post och telefon. Båda projekten föll väl ut. Integration Frilans Riks och Mälardalens frilansklubb har var för sig försökt arbeta för att bidra till invandrade journalisters integration i den svenska arbetsmarknaden. De invandrade journalisterna är en ny kraft som kan ge nya synvinklar, nya perspektiv och nyanser till den svenska journalistiken och berika den. Arbetet har resulterat i en rapport till förbundet, där Frilans Riks bl a kräver att reglerna för det associerade medlemskapet och att en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med de förslag som Frilans Riks presenterar i rapporten. Frilansseminarium Redan 2003 kom styrelsen med en idé om ett frilansseminarum, som framför allt skulle vara en mötesplats för alla frilansar. Mälardalens frilansklubb hakade på med en idé om en mässa där frilansjournalister och fotografer från hela landet skulle presentera sig för inbjudna uppdragsgivare från tidningar, tidskrifter, nyhetsbyråer, myndigheter, informationsföreningen, radio och tv. På grund av svårigheter att få ihop ekonomin omkring de båda arrangemangen har vi tills vidare lagt dem på is. Dessutom tas många av de frågor vi tänkte ta upp på seminariet upp i Servicebolagets kurser. Snackbar Snackbar är frilansjournalisternas elektroniska fikarum med 370 anslutna medlemmar. Mats Lerneby är bartender. I Snackbar dryftas frågor som har anknytning till frilanseri; som moms, upphovsrätt, tekniska frågor om Internet, problem med uppdragsgivare, etiska och fackliga frågor. Dessutom sprids information om fackliga möten och nätverk via Snackbar. Utlagda uppdrag Frilans Riks har under året lagt ut uppdrag utanför styrelsen. Pia Bäckström har skött e-postlistorna ff-listan och ordförandelistan. Mats Lerneby har varit bartender och alltså skött Snackbar. Anders Mildner har ingått i den arbetsgrupp som har jobbat med arvodeskampanjen. Arja Tyrkkö, Arbetslivsinstitutet, har hjälpt till med att utforma arvodesenkäterna. Roland Cox har varit redaktör för FrilansJournalisten, ryckt in som back up för styrelsens hemsida och fått i uppdrag att producera en skrift om säljkunskap för frilansar. Bengt Eriksson har utarbetat ett diskussionsunderlag i upphovsrätt. Ulla Lundström och Fredrik Nejman har representerat Frilans Riks i stora avtalsdelegationen för frilansavtalet på SRAO-området. Mälardalens frilansklubb har deltagit en arbetsgrupp för att genomföra ett frilansseminarium/frilansmässa som dock blev lagt på is.

19 Resultatrapport Gäller perioden: Frilans Riks Frilans Riks Utskriven: , kl Sida 1 Perioden Procent Ackumulerat Procent RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER 3010 Medlemsavgifter ,00 42, ,00 42, Övriga intäkter ,57 1, ,57 1,9 Summa huvudintäkt ,57 44, ,57 44, Verksamhetsbidrag SJF ,00 55, ,00 55,3 Summa erhållna bidrag ,00 55, ,00 55,3 SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER ,57 100, ,57 100,0 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL 5210 Styrelsearvoden A-skatt ,75 22, ,75 22, Övriga arvoden A-skatt ,50 7, ,50 7,2 Summa löner företagsledning/tjänstemän ,25 29, ,25 29, Arvoden F-skatt ,50 2, ,50 2,5 Summa övriga kontanta ersättningar ,50 2, ,50 2, Skattefria traktamenten, Sverige ,00 0, ,00 0, Reskostnader ,51 10, ,51 10,2 Summa kostnadsersättningar ,51 10, ,51 10, Lagstadgade sociala avgifter ,94 8, ,94 8,0 Summa sociala och andra avgifter ,94 8, ,94 8,0 SUMMA UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL ,20 50, ,20 50,9 ÖVRIGA KOSTNADER 6010 Klubbarna ,00 7, ,00 7, Stipendier ,00 1, ,00 1, Frilansjournalisten ,50 21, ,50 21,3 Summa lokalkostnader ,50 29, ,50 29, Kontorsmateriel -775,50 0,1-775,50 0, Trycksaker ,00 3, ,00 3,8 Summa kontorsmateriel och trycksaker ,50 3, ,50 3, Telefon ,00 3, ,00 3, IT-abonnemang ,00 0, ,00 0, Porto ,50 2, ,50 2,5 Summa tele och post ,50 6, ,50 6, Kost och logi, Sverige ,15 6, ,15 6,5 Summa frakter, transporter och resor ,15 6, ,15 6,5 StepOne Ekonomi nxt från Montania System AB, utgåva 1

20 Frilans Riks Utskriven: , kl Sida 2 Perioden Procent Ackumulerat Procent 7420 Revisionsarvoden ,00 1, ,00 1,7 Summa förvaltningskostnader ,00 1, ,00 1, Övriga kostnader ,05 4, ,05 4,4 Summa övriga externa kostnader ,05 4, ,05 4,4 SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER ,70 52, ,70 52,4 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR ,33-3, ,33-3,2 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 8020 Ränteintäkter 48,43-0,0 48,43-0,0 Summa finansiella intäkter 48,43-0,0 48,43-0, Räntekostnader -86,24 0,0-86,24 0, Bankkostnader ,50 0, ,50 0,2 Summa finansiella kostnader ,74 0, ,74 0,2 SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,31 0, ,31 0,2 RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN ,64-3, ,64-3,4 SKATTER 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 674,00-0,0 674,00-0,0 SUMMA SKATTER 674,00-0,0 674,00-0, ,64-3, ,64-3,3 REDOVISAT RESULTAT ,64-3, ,64-3,3 StepOne Ekonomi nxt från Montania System AB, utgåva 1

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 17 mars 2006, kl. 09.30-17.40 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2010 kl 10.00-17.00 Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning Förslag Dagordning Förbundsstyrelsens förslag till dagordning 1. Kongressen öppnas 2. Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Val av tre ordförande

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer