1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet."

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare Till mötesordförande valdes Anita Andersson-Stenfors. Till mötessekreterare valdes Camilla Andersson. Till justerare/rösträknare valdes Ann Wiking och Rickard Jakbo. Alla tillägg, ändringar och yrkanden skrivs in direkt på Laptop av Malin Wahlstedt. 3 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse Petra Quiding redogjorde för hur mötet blivit utlyst. Årsmötet fann att det gjorts enligt stadgarna. 4 Godkännande av dagordning (bilaga 1) Dagordningen godkändes med följande tillägg: En fråga från Västerbotten (bilaga 15) behandlas i samband med motion 3. På Göran Buhres önskemål beslutade majoriteten att flytta motion 4 (bilaga 21) till att behandlas som paragraf 19,5 innan val av valberedning. 5 Upprop och fastställande av beslutsmässighet(bilaga 2). Av 40 ombudsplatser var 31 platser tillsatta. Dalarna och Värmland hade inga ombud på plats. I Mälardalen och Östergötland fanns två vakanta platser vardera. Av anmälda ombud ersattes: Eva Ekelöf, Mälardalen, av Marie Wallin. Göran Rydell, Mälardalen, av Hans Hedström. Ulla Sundin Beck, Småland av Nina Strachan. För beslut krävs att minst 18 ombud röstar. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 3) Maria Larsson redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse OBS! under rubriken Ekonomi; För de små klubbarna finns fortfarande pengar för verksamhetsbidrag att söka. Tomas Polvall gjorde reflektionen att det vore bra om kommande styrelse även lade till en del i berättelsen om vad som inte pågått/vad som borde gjorts.

2 Maria Larsson konstaterade att hon inte hade något att invända emot att det skulle kunna göras ännu tydligare i kommande verksamhetsberättelse. Mötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 7 Styrelsens bokslut 2004 (bilaga 4 a, 4 b och 4 c) Malin Wahlstedt redogjorde för bokslutet Mötet beslutade att lägga bokslutet till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse (bilaga 5a och 5 b) Föredrogs av mötesordförande Anita Andersson-Stenfors eftersom varken auktoriserad eller förtroendevald revisor var närvarande. Mötet beslutade lägga revisionsberättelsen och rapporten till handlingarna. 9 Styrelsens ansvarsfrihet Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Rapport om klubbarnas verksamhet Representanter för Norrbottens, Västerbottens, Mellannorrlands, Mälardalens, Östergötlands, Smålands, Västras och Södras klubbar berättade om sin verksamhet. Kort paus Norrbotten: Har ganska liten verksamhet. Har dock helt nyligen anordnat ett kvällsseminarium. Västerbotten: Har i samarbete med Servicebolaget och även AF Kultur ordnat flera kurser under året som gått, och som lockat deltagare från företrädesvis norra men även andra delar av landet. Mälardalen: Satsat på frukostträffar som lockat många. Har genomfört ett lyckat mentorsprojekt. Även ett integrationsprojekt är genomfört. Småland: Har ökat antalet medlemmar. Anordnat kurs i samarbete med Servicebolaget. I Jönköping finns ett frilansnätverk som träffas regelbundet, ett liknande startar även i Växjö. Planerar fler kurser. Södra: Byter namn till Frilans Syd. Har svårt att få folk på olika träffar, men ordnat debatter som varit lyckade. Har också ett mentorsprojekt. Har i övrigt dragit ner på arvodering en till sina fackliga representanter. Västra: Anordnar luncher och afterworkträffar. Har bland annat ABC-kurser för nya frilansar och nätverk för frilansar som jobbar hemma. Startar även ett nätverk för frilansar som skriver för GP: Östergötland: Ordnat en kurs tillsammans med Servicebolaget som var uppskattad. Har lunchträffar i Linköping. Mellannorrland: Arbetar med att få kontakt med hälsingarna som i dag är i stort sett klubblösa. Har tagit bort arvode som tidigare utgick till kassör och ordförande. Har kurs på gång.

3 i dagordningen. SJF:s ordförande Agneta Lindblom Hulthén berättade om förbundets fackliga arbete och de orosmoln hon ser för framtiden: det kommersiella trycket på journalistiken, krav på för förändrad lagstiftning vad gäller sekretess och grundlag, hoten mot idéella upphovsrätten. Hoten och behovet av samverkan mellan SJF:s medlemmar tas upp i det handlingsprogram som läggs som förslag till kongressen. På grund av att mötet låg före schemat fanns inte alla föredragande av 11 på plats. Mötet beslutade därmed att ta 12 först. 12 Rapporter, övrigt Nordiska arbetet (bilaga 6) Ann-Marie Schröder berättade kort om det nordiska frilanssamarbetet och det annalkande seminariet i Helsingfors. Marja Valtonen, representant för de finländska frilansarna, tog också upp seminariet och överlämnade en gåva till sina svenska kollegor; stavar för att träna stavgång till seminariet. Jens Rossen, representant för de danska frilansarna, berättade om ett pågående lobbyingarbete i Danmark för att förbättra alla olika frilansgruppers sociala trygghet. Jörn Wad, representant för de norska frilansarna, berättade bland annat om arbetet med att förnya frilansstrategin i Norge och ett förslag att ändra kriterierna för medlemskap. Detta för att tydliggöra gränserna mellan deltidsanställda och frilansar. Frilansjournalisten (bilaga 7) Roland Cox redogjorde för verksamheten och bland annat önskemålet att förlägga utgivningen av tidningen på ett bolag. I dag blir momsen en kostnad som medlemmarna får betala. Frilansstrategin (bilaga 8) Maria Larsson berättade om frilansstrategin och målet att frilansar ska integreras på alla punkter i förbundet. Avbrott för lunch Presentation av Årets Frilans och Årets Redaktör

4 Under lunchen presenterades för första gången Årets Frilans; Lotta Abrahamsson, Göteborg. Hon gratulerades telefonledes av Ann-Marie Schröder. Till ny jury för Årets Frilans 2005 utsågs Ann-Marie Schröder, Petra Quiding och Rickard Jakbo. Dessutom presenterades Årets Redaktör; Ingrid Olsson, reportagechef vid Allas veckotidning. Till ny jury för Årets Redaktör 2004 utsågs Ingar Lindholm, Stockholm, och Beatrice Palm, Lund. Mötet fortsätter 11 Rapport Arvodeskampanjen (bilaga 9a och 9 b) Arvodeskampanjens olika delar föredrogs av Petra Quiding. Kerstin Hillström, styrelsen, och Arja Tyrkkö, Arbetslivinstitutet, berättade om arbetet med den enkätundersökning om frilansars ekonomiska förhållanden som gjorts. Tabellerna presenterades och arbetet med att tolka resultaten fortsätter. 12 forts. Rapporter, övrigt 13 Motioner Servicebolaget (bilaga 10) Maud Alenmark berättade om Servicebolagets verksamhet. Frilanskatalogen (bilaga 11). Christina Falkengård redogjorde för utfallet och konstaterade att diskussioner nu pågår om att lägga ut katalogen på nätet. SRAO Ulla Lundström redogjorde bland annat för arbetet med att försöka bygga upp ett frilansnätverk runt radions redaktioner och viljan att starta en frilansfacklig utbildning av både radiofrilansare och redaktörer. a) Motion 1 Servicebolaget (bilaga 12) Motionen ansågs besvarad med styrelsens yttrande. b) Motion 2 Trygghetsfrågor (bilaga 13) Motionen tillstyrktes med följande tillägg från Kim Hall, Frilans Syd: Att Frilans Riks styrelse kontaktar andra organisationer såsom Företagarnas Riksorganisation och driver Trygghetsfrågan för alla småföretagare vidare till socialdepartementet och/eller riksdagsnivå. c) Motion 3 Information (bilaga 14) + Fråga från Västerbotten (bilaga 15)

5 Abdullah Gurgun redogjorde för informationsbiten (se även verksamhetsberättelsen, bilaga 3). Han konstaterade att han som informationsansvarig vill ha mer information från klubbarna om verksamheten där. Mötet beslutade att tillstyrka motionen från Bengt Eriksson med Mälardalens kompletterande att-satser: Att Frilans Riks ska se över och utarbeta rutiner för den interna informationen. Att protokollen läggs ut på hemsidan. Att alla klubbstyrelseledamöter får del av information från Frilans Riks. Att vi får en bestämd kontaktperson inom varje klubb. Maria Larsson och Christina Falkengård svarade på Västerbottens fråga om en möjlig integrering av Frilansjournalisten och Riksnytt i Journalisten. Frågan har tagits upp vid ett kanslimöte. Styrelsen ser alternativet som omöjligt med tanke på att distriktet då måste köpa in sig på annonsida vilket skulle bli en för hög kostnad. Det finns också ett starkt värde i att bevara Frilansjournalisten som obunden publikation. Mötet ansåg därmed frågan besvarad. d) Motion 5 Årets redaktör till Frilans Riks årsmöte 2005 (bilaga 16) Med röstsiffrorna 15 mot 13 vann motionens yrkande att Frilans Riks står som utdelare för Årets redaktör. Det innebär att årsmötet utnämner Årets Redaktör varje år och även utser två eller fler jurymedlemmar för nomineringsarbetet. Årets frilans behandlas på samma sätt. 14 Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer, valberedning, presidiet och övriga (bilaga 17) Årsmötet beslutade enligt förslaget. 15 Styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 18) Mötet antog verksamhetsplanen med Mälardalens tillägg: Frilans Riks ska undersöka om intresse finns bland de mindre klubbarna och om behov finns genomföra ett mentorprogram. Frilans Riks ska ha en representant som företräder frilansarna i arbetsgrupper samt representerar frilansarna i olika sammanhang. Frilans Riks ska se över och utarbeta rutiner för den interna informationen. arbeta med olika frågor inom ramen för Frilans Riks verksamhet (under utlokalisering av arbetsuppgifter) 16 Styrelsens förslag till budget (bilaga 19a och 19 b) Malin Wahlstedt presenterade styrelsens förslag till budget.

6 Mötet fastställde styrelsens förslag. 17 Fastställande av medlemsavgift Mötet beslutade om oförändrad avgift; 20 kronor per medlem/månad till Frilans Riks. 18 Val av ordförande, studieorganisatör och övriga ledamöter till Frilans Riks styrelse. Göran Buhre presenterade valberedningens förslag (bilaga 20) som innebar en extra ledamot jämfört med tidigare styrelse. Utöver valberedningens förslag föreslogs Eva Ekelöf till nyval. a) Årsmötet beslutade med majoritet att inte utöka styrelsen utan ha åtta ledamöter som tidigare. b) Tomas Polvall valdes via acklamation till ordförande. Kerstin Hillström valdes via acklamation till studieorganisatör. Övriga ledamöter valdes via rösträkning. Till styrelsen valdes : Malin Wahlstedt (27 röster) Christina Falkengård (27 röster) Abdullah Gurgun (26 röster) Lars Grip (27 röster) Mats Nilsson (19 röster) Elzbieta Jasinska Brunnberg (21 röster) Margaretha Levander och Eva Ekelöf kom inte in i styrelsen (0 respektive 13 röster) 19 Val av revisorer och revisorssuppleant Mötet valde: Patrick Ofréus som auktoriserad revisor (omval) Tomas Karlsson, Mariestad, som förtroendevald revisor Carin Mannberg-Zackari, Umeå, som suppleant (omval) 19,5 Motion 4 En Frilans Riks styrelse som är bättre förankrat (bilaga 21) Mötets mening var att förslaget är intressant. Desirée Kemi -Wikzén yrkade å Västerbottens vägnar på att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en grupp för att utreda förslaget. Majoriteten av årsmötet beslutade gå på Västerbottens förslag.

7 20 Val av valberedning Till nästa års valberedning utsågs: Maria Larsson, Mälardalen Kristina Davidsson, Södra Karin Rutström, Mälardalen 21 Övriga frågor Karin Rutström, Mälardalen, föreslog att: Frilansjournalister som arbetat fackligt eller med uppdrag som kan ha försvårat deras egen arbetssituation ska få ett hedersomnämnande på årets kongress. Mötet beslutade ge nya styrelsen i uppdrag att ta upp detta som förslag med förbundsstyrelsen inför kongressen. Eftersom tiden för hyran av lokalen gått ut hann inte kongressmotionerna avhandlas. Klubbarna fick i stället i uppdrag att ta upp motionerna lokalt. 22 Mötets avslutande Avtackningar av Maria Larsson, Petra Quiding och Ingela Hofsten för arbetet i styrelsen under året som gått. Även presidiet tackades. Mötesordförande tackade därmed alla för visat intresse och avslutade mötet kl Vid protokollet Justeras.. Camilla Andersson.. Ann Wiking Mötesordförande.. Anita Andersson-Stenfors.. Rickard Jakbo

8 BILAGA 1 DAGORDNING FRILANS RIKS ÅRSMÖTE 18 MARS Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare 3 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse 4 Godkännande av dagordning 5 Upprop och fastställande av beslutsmässighet 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Styrelsens bokslut Revisorernas berättelse 9 Styrelsens ansvarsfrihet 10 Rapport om klubbarnas verksamhet 11 Rapport Arvodeskampanjen 12 Rapporter från bland annat Servicebolaget Frilansjournalisten Informationen (kommer dock att lämnas i samband med motionen om samma ärende) Nordiska arbetet 13 Motioner 14 Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer, valberedning, presidiet och övriga som årsmötet utser för uppdrag under nästa verksamhetsår 15 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 16 Styrelsens förslag till budget 17 Fastställande av medlemsavgift 18 Val av ordförande, studieorganisatör och övriga ledamöter till Frilans Riks styrelse. 19 Val av revisorer och revisorssuppleant

9 20 Val av valberedning 21 Övriga frågor: I mån av tid behandlas kongressmotioner 23 Mötets avslutande

10 BILAGA 2 Ombud till Frilans Riks årsmöte 2005 Frilansklubben i Dalarna (3 ombud) Frånv Stig Meiton 2 vakanta Frilansklubben i Mellannorrland (3 ombud) 1. Åsa Hedman 2. Ingela Hofsten 3. Karin Kämsby Frilansklubben i Norrbotten (2 ombud) 4. Ulrika Englund 5. Kerstin Hillström Frilansklubben i Värmland (2 ombud) 2 vakanta Frilansklubben i Västerbotten (2 ombud) 6. Camilla Andersson 7. Desirée Kemi-Wikzén Mälardalens frilansklubb (12 ombud) 8. Anita Andersson-Stenfors frånv Eva Ekelöf 9. Marie Wallin 10. Rickard Jakbo 11. Ingrid Frideborgsdotter 12. Lars Grip 13. Ewa Katarina Holbye 14. Nicolas Jändel 15. Ulla Lundström frånv. Kristina Mattsson 16. Karin Rutström frånv. Göran Rydell 31. Hasse Hedström frånv. Robert Åkesson Smålands frilansklubb (3 ombud) 17. Stig Martinsson 18. Johan Sanne frånv. Ulla Sundin Beck

11 19. Nina Strachal Södra frilansklubben (5 ombud) 20. Göran Buhre 21. Kristina Davidsson 22. Kim Hall 23. Åke Hultqvist 24. Tomas Polvall Västra frilansklubben (5 ombud) 25. Sofia Brax 26. Niklas Forslund 27. Lena Fredriksson 28. Florence Oppenheim 29. Ann Wiking Östergötlands frilansklubb (3 ombud) 30. Inger Bjugård frånv. Oskar Lürèn frånv. Lena Udd Summa ombud: 40 Inbjudna gäster Agneta Lindblom Hulthén, ordförande Journalistförbundet Anita Vahlberg, politiska avdelningen, Journalistförbundets kansli Maud Alenmerk, Servicebolaget Roland Cox, FrilansJournalisten Arja Tyrkö, Arbetslivsinstitutet Ann-Marie Schröder, nordisk frilanskoordinator Marja Valtonen, Finland Jørn Wad, Norge Jens Rossen Danmark

12 BILAGA 3 Verksamhetsberättelse för 2004 Inledning Verksamhetsåret 2004 fick en dramatisk början, där Frilans Riks stod beredda att gå in i de konflikter som hotade att bryta ut mellan Journalistförbundet och deras motparter i avtalsförhandlingarna (TU, MIA och SRAO). Nu bröt till slut inga konflikter ut men avtalsförhandlingarna visade på ytterligare ett område där solidariteten inom fackförbundet, mellan alla dess olika medlemmar, är viktig. Året har annars till stor del ägnats åt den arvodeskampanj som vi inlett efter ett beslut om prioriteringar från årsmötet Det har varit till oerhört god hjälp att ha prioriteringarna med sig i arbetet under det gångna året, även om det också innebär att vissa frågor inte hinns med eller alls kan få några resurser. Sammanfattningsvis hoppas vi att verksamhetsberättelsen återspeglar det breda arbetsfält Frilans Riks har och ger avtryck i hela verksamheten. Styrelsen Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2004 bestått av Maria Larsson (ordf), Petra Quiding (ordf), Ingela Hofsten (studieorganisatör), Malin Wahlstedt (kassör), Abdullah Gürgün, Kerstin Hillström, Christina Falkengård (suppl, sekr) och Eskil Fagerström (suppl, avgick i september, eftersom han hade fått en anställning). Maria Larsson och Petra Quiding har delat på uppdraget som mötesordförande så att den som skrivit dagordningen också lett mötena. Styrelsen har hållit sammanlagt tolv möten (varav sex fysiska möten samtliga i Stockholm utom 22 september som hölls i Göteborg och sex telefonmöten). Fysiska möten: 19 mars (konstituerande möte i samband med årsmötet) 19 april, 25 maj, 22 september, 28 oktober, januari Telefonmöten: 11 maj, 19 augusti, 2 oktober, 11 november, 16 december, 9 mars. Kontakten med förbundet har skett spontant och vid behov, men varit formaliserad till kanslimöten där tre eller fyra personer i styrelsen träffat Arne König och Anita Vahlberg på förbundet. Vid kanslimötet i mars 2005 deltog dessutom Olle Wilöf. Diskussioner, information och beslut har fattats informellt, men Anita har skrivit enkla mötesanteckningar där det som bestämts har kunnat följas upp. Medlemmar Medan Journalistförbundet under året har fortsatt tappa medlemmar, har Frilans Riks lyckats sitt medlemstal öka sitt medlemstal något. 1 januari 2004 hade Frilans Riks enligt medlemsregistret 1837 medlemmar, fördelade på tio geografiska klubbar samt den så kallade allmänna klubben. 19 januari 2005 var antalet medlemmar 1848, fördelat på 28 i Norrbottens frilansklubb, 27 i Västerbottens frilansklubb, 39 i Mellannorrlands frilansklubb, 31 i Dalarnas frilansklubb, 17 i Värmlands frilansklubb, 1023 i Mälardalens frilansklubb, 31 i Östergötlands frilansklubb, 281 i Västra frilansklubben, 43 i Smålands frilansklubb, 263 i Södra frilansklubben och 65 i Allmänna

13 klubben. Allmänna klubben är i huvudsak till för medlemmar som antingen bor utomlands eller är arbetslösa. Ekonomi Under 2004 har Frilans Riks ekonomi genomgått stora förändringar. Vid halvårsskiftet infördes det nya klubbidragssystemet, dvs att Frilans Riks sänkte sin medlemsavgift och klubbarna höjde sin, så att numera bara småklubbarna behöver söka verksamhetsbidrag hos Frilans Riks. Det innebar lägre medlemsintäkter men också lägre kostnader för klubbidrag. Samtidigt har vi fått lägre verksamhetsbidrag från Journalistförbundet; vi sökte :- (samma belopp som Frilans Riks sökte och fick 2003) och fick :-. Slutligen har medlemmarnas inkomster och därmed medlemsavgifter minskat. Med tanke på att resultatet har legat på plus de senaste tre åren och det egna kapitalet är ganska stort är 2004 års minus ändå inget problem. Under året har ett system med schablonersättning för styrelsearvodet införts. Det innebär att de två ordförandena + kassören får betalt för 24 timmars arbete per månad under tio månader per år, medan övriga får betalt för 19,5 timmar. Var och en tar ansvar för sin nedlagda tid och rapporterar om han eller hon gjort mer eller mindre, varpå utbetalningarna anpassas efter det. Men i stort sett håller det sig kring schablonen. Detta fungerar bra och fördelar arbetet mer rättvist. Styrelsens kostnader har blivit nästan dubbelt så höga som i budgeten. Det finns ingen bättre förklaring till det än att budgeten var felberäknad. Budgeten görs ju innan den nya styrelsen är vald och man vet därför inte vilka reskostnader som kommer att krävas. Styrelsen har bestått av fler icke-stockholmare än året dessförinnan och vi har haft fler telefonmöten, men vi försöker alltid resa på billigaste sätt och vi sover hos våra mammor, syskon och vänner i Stockholm. Posten information har dragit över budget, till följd av att vi beslutade att ge ut en sälj-broschyr som Roland Cox och Britt-Marie Ahrnell gör, på Frilans Riks bekostnad. Halva kostnaden belastar 2004, halva 2005 Arvodeskampanjen Årsmötet satte frågan om arvoden högst på Riks agenda för Frilans Riks driver under en kampanj för att öka medvetenheten och höja nivåerna på medlemmarnas arvoden. Kampanjen drivs på flera fronter och inleddes våren Det är viktigt att kampanjen kan visa på de goda exemplen för att ge goda föredömen för de som inte följer våra rekommendationer. Arbetsgivare som kan visa varför och hur det fungerar med att betala fullpris. Vi vill också få fram en bild av hur inkomstsituationen för våra medlemmar ser ut, inte minst för att se hur allvarlig situationen är och hur verkningslösa eller verkningsfulla våra rekommendationer är. Enkäten (nedan) syftar också till att identifiera några av de värsta uppdragsgivarbovarna för enskilda insatser. Inte minst i jämförelse med de svar vi får in från enkäten till uppdragsgivarna. Men sist, och kanske viktigast, kan materialet användas till internt fackligt arbete. För att sluta upp kring frågan om arvoden, internutbilda och ge argument. Att ge våra medlemmar samma förmåner och trygghet som de anställda och att se om det finns könsskillnader och regionala skillnader som måste utjämnas. Enkäterna kommer att vara sammanställda till årsmötet Då ska vi ha fått underlag för att föra ett aktivt lobbyarbete gentemot inköparna. I arbetsgruppen har Anders Mildner ingått förutom styrelsemedlemmarna Petra Quiding, Kerstin Hillström, Ingela Hofsten och Malin Wahlstedt. Eskil Fagerström ingick i arbetsgruppen innan han avgick ur styrelsen och efterträddes av Petra Quiding.

14 Arvodesenkät: Som ett första led i vårt arbete kring arvoden beslöt vi att göra två enkäter om arvoden, dels bland våra medlemmar, dels bland uppdragsgivare. Vi fick till stånd ett samarbete med Arbetslivsinstitutet, som bistått oss då det gäller frågan om statistiskt underlag, utformandet av frågor, samt kodningssystem. Under hösten utformades frågor till medlemsenkäten, som skickades ut till 700 slumpvis utvalda medlemmar. Svaren bearbetades under vintern 2004/2005. Enkäten till 200 uppdragsgivare gick ut i januari. Säljare-köpare-foldern: Maria Larsson och Christina Falkengård har skickat ut exemplar av säljare-köpare-foldern. Den har gått till inköpare av frilansmaterial i press, radio och TV, produktionsbolag, landsting, länsstyrelser, fackförbund, de politiska partierna, intresseorganisationer, akademierna, högskolorna, stiften, internationella organisationer, kommunerna och de rättsvårdande organen. Adresserna har hämtats ur Massmediaboken. Foldern skickades tillsammans med ett brev underskrivet av förbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén och ordförandena i Frilans Riks. I brevet uppmanandes uppdragsgivarna bl a att respektera och följa frilansrekommendationen. Frilanskatalogen: Christina Falkengård har för Servicebolagets räkning hållit i produktionen av den tryckta frilanskatalogen i exemplar. Den har distribuerats dels till samtliga uppdragsgivare inom press, radio och TV, dels till de som finns med i katalogen. Se under Servicebolaget. (Den tryckta frilanskatalogen är helt skild från den elektroniska frilanskatalog som ligger på förbundets hemsida.) Frilansstrategin: Journalistförbundet antog på kongressen 2000 en frilansstrategi med syfte att närma anställda och frilansmedlemmar till varandra, samt att förbättra frilansarnas villkor. På kongressen 2002 beslutades att ett pilotprojekt skulle genomföras med en arbetsplatsklubb för att testa frilansstrategin i praktiken. Ett pilotprojekt med DNs journalistklubb kom igång under 2004 och beräknas avslutas till kongressen Inom ramen för projektet ska DNs anställda och frilansande journalister få större förståelse för varandras villkor, ett nätverk för frilansarna ska bildas och inköparna ska utbildas i köp av frilansmaterial. Maria Larsson, Frilans Riks, Arne König, förbundet, Anita Vahlberg, förbundskansliet och Ingrid Eriksson, DN-klubben, ingår i en arbetsgrupp, som jobbar med pilotprojektet. DN-projektet fick en flygande start i och med att DNs kulturfrilansar sökte stöd av Frilans Riks när DNs ledning ville försämra arvodena kraftigt. Frilans Riks kopplade in förbundet, som kan ge förhandlingshjälp, och deltog i en rad möten med DN-frilansarna, förbundet och DN-klubben. DNs ledning tvingades acceptera att TUs frilansavtal måste följas, men tog flera gånger tillbaka givna löften om att inte försämra arvodena. Skrift om säljkunskap för frilansar. Roland Cox producerar tillsammans med Britt-Marie Ahrnell en kortfattad skrift om säljkunskap för frilansar. Den kommer att tryckas i maj Nätverk: Det gjordes för ett par år sedan ett jättejobb med att kartlägga frilansarna runt Allerkoncernen. I en enkät undersöktes bland annat arvodesnivåer. Ett nätverk i form av en e- postlista bildades. Ansvaret för denna har legat på styrelsen och någon aktivitet har inte förekommit. I början av november 2004 ordnade Frilans Riks ett möte i Helsingborg med frilansar som jobbar för Allers. Då deltog också tre styrelseledamöter från Allers journalistklubb,

15 samt Arne König från förbundsstyrelsen. Endast 5 frilansar kom, men diskussionerna var bra och det framkom att Allers journalistklubb är beredd att samarbeta med frilansarna för att förbättra frilansvillkoren. När DNs kulturfrilansar hotades av försämrade arvoden bildade de spontant ett nätverk som de själva höll i, men som Frilans Riks deltog i. Erfarenheterna av dessa nätverk är att det fungerar bättre om initiativet kommer från medlemmarna själva och inte från styrelsen. Klubbkontakter Klubbordförandena träffades i Stockholm den april. Tretton representanter från de lokala klubbarna, samt styrelsen för Frilans Riks ägnade en dag åt att bland annat diskutera aktuella frågor från klubbarna, information om hantering av medlemsärenden, a-kassan, verksamhetsplanen, klubbmedverkan och servicebolaget. Middag avnjöts tillsammans och nästa dag fick alla en grundlig genomgång av upphovsrätten, samt tog det gemensamma beslutet att lägga ut ett diskussionsunderlag på vår hemsida om densamma. Därutöver har vi haft sporadisk kontakt med klubbarna, samt träffat Västra vid en middag i samband med styrelsens möte på bokmässan och deltagit på Värmlandsklubbens årsmöte. I februari har de två ordförandena ringt runt till alla klubbarna för att diskutera året och verksamheten. Upphovsrätt Under våren gav Frilans Riks i uppdrag till Bengt Eriksson att författa ett underlag till studier om upphovsrätt, utifrån tio exempel på upphovsrättsfall. Förbundets jurist Olle Wilöf faktagranskade och kompletterade texterna med lagtexter. Det hela lades ut som pdf på Riks hemsida, i väntan på att den nya upphovsrättslagen ska träda i kraft. Då ska materialet tryckas och skickas ut till samtliga klubbar. Tanken är, att klubbarna ska kunna använda materialet som grund för studier och/eller diskussioner om upphovsrätt. I anslutning till klubbordförandeträffen i maj anordnade vi en studiedag om upphovsrätt. Bengt Eriksson, förbundsjuristen Katarina Dahlskog och Alis VD Dag Wetterstrand föreläste Fördelningen av den 2,9 miljonerna, som det första avtalet mellan Alis och Mediearkivet har gett, blev klart i mars Tyvärr finns inget avtal fr o m 1 januari Mediearkivet hotar med att radera alla frilanstexter för att slippa betala för att frilanstexter ligger i Mediearkivet. Försök pågår att skriva avtal med Presstext om ersättning till frilansar för texter som ligger där. Studier Under året tycks det som om klubbarnas studieverksamhet minskat, kanske till följd av att Servicebolaget erbjudit allt fler kurser, vilket är helt i linje med Frilans Riks ambitioner. Men vid några tillfällen har klubbar samarrangerat kurser med Servicebolaget. Samtliga klubbars studieorganisatörer har nu fått den lathund om studier, som Riks studieorganisatör Ingela Hofsten skrivit ihop. 15 medlemmar har också sökt och fått resebidrag för utbildning utanför sitt eget klubbområde. Lathund om Riks arbete Numera finns en "lathund" om styrelsearbetet i Frilans Riks. Den är utformad så, att första sidan vänder sig till valberedning och personer som nominerats och behöver veta vad styrelsearbetet innebär i stora drag. De följande sidorna är tänkta som en ingång i arbetet för nyinvalda (och

16 kom- ihåg för rutinerade) styrelsemedlemmar. Det innehåller till exempel en manual för årsmötet. Kontaktpersoner I samband med att samtliga medlemmar i Frilans Riks blev anslutna till Servicebolaget såg vi ett minskat behov av de s k kontaktpersonerna. Därför beslöt vi oss för att i fortsättningen klara oss med två kontaktpersoner. Efter annonsering utsåg vi Katarina Arvidsson, Göteborg, till att bli ny kontaktperson, tillsammans med Peter Hagerrot, som varit det i flera år. Kontaktpersonernas mejladresser och telefonnummer står numera också på förbundets hemsida, och förhandlingsjouren hänvisar ofta till dem, varför antalet personer som ringer dem är ganska stort. Katarina har fått flera frågor per vecka, varav många från ännu icke medlemmar, till exempel om hur man säljer, A/F-skatt, moms med mera. Från och med 2005 är Katarina Arvidsson ensam kontaktperson, med möjlighet att hänvisa etermediefrågor till Peter Hagerrot. Bokmässan Frilans Riks var representerade i Journalistförbundets monter på bokmässan i Göteborg. Fyra frilansar som hade skrivit böcker under året (Helena Östlund, Per Brinkemo, Florence Oppenheim och Anne Sörman) höll miniseminarier i montern om att producera böcker. Den här gången fanns dock inte plats att ställa ut böcker. I anslutning till mässan höll Frilans Riks ett styrelsemöte i Göteborg och styrelsemedlemmar fanns också på plats i montern då och då under bokmässans fyra dagar. Servicebolaget Abdullah Gürgün har varit ordinarie ledamot i Servicebolagets styrelse där han efterträdde Fredrik Nejman. Christina Falkengård har fungerat som hans ersättare. I Servicebolagets styrgrupp har Frilans Riks varit representerade av Leo Gullbring, Desirée Kemi-Wikzén och Christina Falkengård. Utöver protokoll har Christina Falkengård varit länken mellan FrilansRiks styrelse och Servicebolaget. Frilans Riks styrelse har varit representerad på samtliga möten i både styrelse och styrgrupp. Verksamheten har ökat jämfört med tidigare med fler kurser nysatsningar under året har varit en försäkringskurs, en kurs i digitalfotografering för självstudier, en fortsättning av klassikern kring upphandling och bli vän med din dator i två varianter både Mac och pc. Den första försäkringskursen (pension, sjuk, sak) hölls i Stockholm med över 25 deltagare. Fortsättning följer ute i landet. I Servicebolagets satsning på en frilanskatalog har Christina Falkengård i en flerstegsraket tagit fram underlag (offerter från tryckerier, annonssäljare, katalogproducenter, distributörer) fram till att Servicebolagets styrelse i september tog slutligt och enhälligt beslut om framställningen. Beslutet föregicks av dels ett test av hur många frilansar som kunde tänkas vara med och annonsförsäljning. Christina Falkengård har varit ansvarig för produktionen. Christina Falkengård har närvarande rapporterat på Servicebolagets styrelsemöten och deltagit i två telefonmöten. Katalogen med annonser, frilansrekommendationen och strax under 700 frilansar trycktes i exemplar i Finland under december 2004 för distribution till samtliga i katalogen och köpare inom alla typer av media i samband med katalogsläppet den 28 januari. Till årsmötet kommer det att finnas en ekonomisk redogörelse.

17 Avtal Under 2004 beslutade Journalistförbundet att säga upp frilansavtalet med SRAO eftersom SRAO ändå inte följde det. Det löper sedan dess en vecka i taget. SRAO har hittills varit kallsinniga till avtalsförhandlingar och förespråkat att istället använda en ensidigt (från SRAO) beslutad frilanspolicy. För att verka för ett frilansavtal genom bl a mobilisering av radio- och TV-frilansar och opinionsbildning har förbundet anlitat frilansen Ulla Lundström. Ulla Lundström representerar tillsammans med Abdullah Gürgün och Fredrik Nejman frilansarna i den stora avtalsdelegationen. Nordiskt/internationellt Samarbetet med frilansgrupperna i övriga Norden har under året tagit en fastare form. En policygrupp med representanter från respektive land har utsetts som driver gemensamma projekt och bereder ärenden till de två årliga nordiska mötena, (minitoppmöte på hösten och nordiskt styrelsemöte på våren i anslutning till det nordiska seminariet). Sverige har varit representerat av Petra Quiding. Förutom gemensamma strategier kring kampen för upphovsrätten beslutades på mötet i höstas att prioritera tre områden: Arvoden/avtal, nätverksbyggande samt social trygghet (försäkringar/sjukersättning/pensioner/a-kassa). Koordinator för det nordiska frilanssamarbetet har varit Ann-Marie Schröder, vars tvååriga mandat löper ut efter sommaren 2005 i samband med att svenska Journalistförbundet lämnar över ordförandeskapet i Nordisk Journalistförbund till Danmark. Koordinatorns uppgift är att förbättra informationsutbytet mellan frilansgrupperna och förbunden samt leda och informera om gemensamma projekt i Norden och Baltikum. I oktober 2004 deltog koordinatorn i det norska årsmötet och i februari 2005 i danska frilansarnas generalförsamling. Under året har Christina Falkengård representerat Frilans Riks på de finska frilansarnas årsmöte, Abdullah Gürgün på det danska och Malin Wahlstedt på det norska årsmötet. FREG. Under 2004 utsågs finske frilansen Heikki Jokinen till en av två ordföranden i FREG, Freelance Expert Group inom det europeiska journalistförbundet (EFJ). Arne König från Sverige sitter kvar som ledamot. Arbetet i gruppen fortsätter med att förankra och följa upp rapporten kring EDW, Economically dependent workers, få med de nya medlemsländerna i frilanssamarbetet samt att få fler länder att kopiera de nordiska frilansstrategierna. Ett eventuellt frilansseminarium planeras till hösten i Prag. Information Frilans Riks har informerat sina medlemmar elektroniskt genom hemsidan (www.frilansriks.org), genom att distribuera nyheter via FrilansJournalistens e-postbrev som kommer ut varje vecka och på Snackbar. Informationsbladet Frilans Riksnytt har kommit ut fyra gånger i FrilansJournalisten och en gång inför årsmötet som separat försändelse. Abdullah Gürgün har varit informationsansvarig. Frilansrekommendationen Frilansrekommendationen har inför 2005 räknats upp med 2,3 procent. Viss avrundning har skett, en anpassning för att eftersträva jämna belopp och för att det ska finnas en proportionalitet i relation till tidsåtgången. Timarvodet för f-skattande frilansar höjs från 685 kr kr 2004 till 700 kr Timarvodet för a-skattande frilansar höjs från 460 kr kr 2004 till 470 kr Moms tillkommer. Mentorprojekt

18 Under året som gått har de två pilotprojekten för invandrade frilansar respektive medlemmar i småklubbar som bor långt ifrån varandra avslutats. I det förstnämnda träffades mentor och adept, i det senare togs alla kontakter via e-post och telefon. Båda projekten föll väl ut. Integration Frilans Riks och Mälardalens frilansklubb har var för sig försökt arbeta för att bidra till invandrade journalisters integration i den svenska arbetsmarknaden. De invandrade journalisterna är en ny kraft som kan ge nya synvinklar, nya perspektiv och nyanser till den svenska journalistiken och berika den. Arbetet har resulterat i en rapport till förbundet, där Frilans Riks bl a kräver att reglerna för det associerade medlemskapet och att en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med de förslag som Frilans Riks presenterar i rapporten. Frilansseminarium Redan 2003 kom styrelsen med en idé om ett frilansseminarum, som framför allt skulle vara en mötesplats för alla frilansar. Mälardalens frilansklubb hakade på med en idé om en mässa där frilansjournalister och fotografer från hela landet skulle presentera sig för inbjudna uppdragsgivare från tidningar, tidskrifter, nyhetsbyråer, myndigheter, informationsföreningen, radio och tv. På grund av svårigheter att få ihop ekonomin omkring de båda arrangemangen har vi tills vidare lagt dem på is. Dessutom tas många av de frågor vi tänkte ta upp på seminariet upp i Servicebolagets kurser. Snackbar Snackbar är frilansjournalisternas elektroniska fikarum med 370 anslutna medlemmar. Mats Lerneby är bartender. I Snackbar dryftas frågor som har anknytning till frilanseri; som moms, upphovsrätt, tekniska frågor om Internet, problem med uppdragsgivare, etiska och fackliga frågor. Dessutom sprids information om fackliga möten och nätverk via Snackbar. Utlagda uppdrag Frilans Riks har under året lagt ut uppdrag utanför styrelsen. Pia Bäckström har skött e-postlistorna ff-listan och ordförandelistan. Mats Lerneby har varit bartender och alltså skött Snackbar. Anders Mildner har ingått i den arbetsgrupp som har jobbat med arvodeskampanjen. Arja Tyrkkö, Arbetslivsinstitutet, har hjälpt till med att utforma arvodesenkäterna. Roland Cox har varit redaktör för FrilansJournalisten, ryckt in som back up för styrelsens hemsida och fått i uppdrag att producera en skrift om säljkunskap för frilansar. Bengt Eriksson har utarbetat ett diskussionsunderlag i upphovsrätt. Ulla Lundström och Fredrik Nejman har representerat Frilans Riks i stora avtalsdelegationen för frilansavtalet på SRAO-området. Mälardalens frilansklubb har deltagit en arbetsgrupp för att genomföra ett frilansseminarium/frilansmässa som dock blev lagt på is.

19 Resultatrapport Gäller perioden: Frilans Riks Frilans Riks Utskriven: , kl Sida 1 Perioden Procent Ackumulerat Procent RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER 3010 Medlemsavgifter ,00 42, ,00 42, Övriga intäkter ,57 1, ,57 1,9 Summa huvudintäkt ,57 44, ,57 44, Verksamhetsbidrag SJF ,00 55, ,00 55,3 Summa erhållna bidrag ,00 55, ,00 55,3 SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER ,57 100, ,57 100,0 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL 5210 Styrelsearvoden A-skatt ,75 22, ,75 22, Övriga arvoden A-skatt ,50 7, ,50 7,2 Summa löner företagsledning/tjänstemän ,25 29, ,25 29, Arvoden F-skatt ,50 2, ,50 2,5 Summa övriga kontanta ersättningar ,50 2, ,50 2, Skattefria traktamenten, Sverige ,00 0, ,00 0, Reskostnader ,51 10, ,51 10,2 Summa kostnadsersättningar ,51 10, ,51 10, Lagstadgade sociala avgifter ,94 8, ,94 8,0 Summa sociala och andra avgifter ,94 8, ,94 8,0 SUMMA UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL ,20 50, ,20 50,9 ÖVRIGA KOSTNADER 6010 Klubbarna ,00 7, ,00 7, Stipendier ,00 1, ,00 1, Frilansjournalisten ,50 21, ,50 21,3 Summa lokalkostnader ,50 29, ,50 29, Kontorsmateriel -775,50 0,1-775,50 0, Trycksaker ,00 3, ,00 3,8 Summa kontorsmateriel och trycksaker ,50 3, ,50 3, Telefon ,00 3, ,00 3, IT-abonnemang ,00 0, ,00 0, Porto ,50 2, ,50 2,5 Summa tele och post ,50 6, ,50 6, Kost och logi, Sverige ,15 6, ,15 6,5 Summa frakter, transporter och resor ,15 6, ,15 6,5 StepOne Ekonomi nxt från Montania System AB, utgåva 1

20 Frilans Riks Utskriven: , kl Sida 2 Perioden Procent Ackumulerat Procent 7420 Revisionsarvoden ,00 1, ,00 1,7 Summa förvaltningskostnader ,00 1, ,00 1, Övriga kostnader ,05 4, ,05 4,4 Summa övriga externa kostnader ,05 4, ,05 4,4 SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER ,70 52, ,70 52,4 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR ,33-3, ,33-3,2 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 8020 Ränteintäkter 48,43-0,0 48,43-0,0 Summa finansiella intäkter 48,43-0,0 48,43-0, Räntekostnader -86,24 0,0-86,24 0, Bankkostnader ,50 0, ,50 0,2 Summa finansiella kostnader ,74 0, ,74 0,2 SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,31 0, ,31 0,2 RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN ,64-3, ,64-3,4 SKATTER 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 674,00-0,0 674,00-0,0 SUMMA SKATTER 674,00-0,0 674,00-0, ,64-3, ,64-3,3 REDOVISAT RESULTAT ,64-3, ,64-3,3 StepOne Ekonomi nxt från Montania System AB, utgåva 1

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer