Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007"

Transkript

1 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET

2 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret

3 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik Forskning och utbildning Organisation Sektioner och kommittéer Nätverk...19 Bryssel...20 Sveriges Juniorredareförening...22 Swedish shipping...24 Kontaktuppgifter Kansli Besöksadress: Södra Hamngatan 53 Postadress: Box 330, Göteborg Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Kontorstid: , (15 maj 15 september: , ) Kontor i Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 8 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Detta kontor är inte kontinuerligt bemannat. Alla förfrågningar etc. bör därför göras genom kansliet i Göteborg. Kontor i Bryssel Adress: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bryssel Telefon: Fax: Mobil: +32-(0) E-post: Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET Office Visiting address: Södra Hamngatan 53 Postal address: P.O. Box 330, SE Göteborg Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) Office hours: , (15 May 15 September: , ) Office in Stockholm Visiting address: Birger Jarlsgatan 8 Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) This office is not always manned. All inquiries etc. should be made through the office in Göteborg. Projektledning: Annette Stenfeldt, SRF Produktion: Breakwater Publishing AB Omslagsfoto: Lennart Fougelberg Porträttfoton utomhus: Eva Obenius Tryck: Elanders Gummesson, Falköping 2007 Office in Brussels Visiting address: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Brussels Telephone: Telefax: Mobile phone: +32-(0)

4 VD har ordet Sveriges Redareförenings 100-års jubileum är över Ett fantastiskt år för Sveriges Redareförening och svensk sjöfart med en god marknad och nya fartygsbeställningar. Håkan Friberg VD Sveriges Redareförening Jubileumsåret har varit mycket givande och Sveriges Redareförening har skapat mycket utrymme i media där föreningen kunnat peka på hur viktig svensk sjöfart är för Sverige. Höjdpunkten var givetvis årsmötet den 18 maj i Göteborg med den avslutande galamiddagen på Svenska Mässan. Drygt 600 personer deltog med Kung Carl XVI Gustaf som hedersgäst. Vid årsmötet presenterades föreningens visionsprogram Vision 2016 ett program som ger en bra vägledning över de områden och frågor som ska leda föreningens arbete under de kommande tio åren. Föreningens vision är givetvis till för att stärka konkurrenskraften för svensk sjöfart. Det är också viktigt att peka på en långsiktighet och visa vilka områden föreningen anser vara viktiga i framtiden för den svenska sjöfarten. Vid föreningens presskonferens i samband med årsmötet presenterades en ny klusterstudie över svensk sjöfart. Klusterstudien är framtagen av den Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det är mycket glädjande att se den tillväxt som nu sker i klustret, som idag kan räkna in personer. Sjöfartens positiva utveckling på senare år gör att frågor rörande rekrytering, utbildning och forskning blir väldigt viktiga. Sjöfarten har redan idag rekryteringsproblem och måste öka ansträngningarna på detta område. Forskningen har fått ett genombrott för sjöfarten genom satsningen i Lighthouse på Sjöfartshögskolan i Göteborg. Projektet invigdes den 7 december 2006 i samband med att en ny simulator kom på plats. Vid invigningen var rektorn på Chalmers gudmor och förrättade det dop som öppnade ett kompetenscentra för den maritima sektorn. Lagom till invigningen kunde vi också med glädje konstatera att Vinnova och Sjöfartsverket nu går in i projektet med en finansieringsdel. Alla förutsättningar för att detta ska bli framgångsrikt finns nu på plats och det är nu medlemsrederierna som ska vara aktiva och plantera de olika forskningsprojekt inom sjöfartssektorn som är mest intressanta för sjöfarten. Sjöfartsmarknaderna har varit bra under de senaste åren och skapat en positiv tillväxt för sjöfarten globalt. Det beror givetvis mycket på den utveckling som sker i Asien och inte minst i Kina. Transportbehovet fortsätter att öka och skapar goda förutsättningar för en fortsatt gynnsam tillväxt. Svensk sjöfart har en mycket god möjlighet att fortsättningsvis delta i denna utveckling. En förutsättning är dock att sjöfarten Managing Director in english The Swedish Shipowners Association celebrated its centenary in The highlight was, of course, the annual general meeting on 18 May, in Göteborg and the subsequent gala banquet with H.M. King Carl XVI Gustaf as the guest of honour. At the annual general meeting, a presentation was given of the Association s program Vision 2016 which describes what areas and issues the Association will focus on in the next ten years. The goal of the Association s vision is, of course, to strengthen the competitiveness of Swedish shipping. It is also important to emphasise the long-term aspect and show which areas the Association regards as being important for Swedish shipping in the future. A new cluster study was carried out by the Jönköping International Business School during the year. It is very gratifying to see the growth now taking place in the cluster, which currently consists of 220,000 people. As a result of shipping s positive trend in recent years, questions concerning recruitment, training/education and research have become very important. Today, shipping already has recruitment problems and will have to increase its efforts in this area.

5 VD har ordet Årsmöte 2006 får näringsvillkor som är i nivå med vad som gäller inom i första hand den europeiska unionen. Tonnageskatten kom inte på plats under 2006 som föreningen hade hoppats och detta skapar förstås osäkerhet inför framtiden. En ny regering har tillträtt och föreningens hopp står nu till att den inser vikten av att näringsvillkoren blir jämställda och att svensk sjöfart följer de fastställda ramar som finns inom den europeiska unionen. Som en följd av slutsatserna i visionsprogrammet genomfördes en organisationsförändring av s.k. arenamodell inom kansliet. Tanken är att den ska synliggöra och effektivisera kansliets arbete inom de olika verksamhetsområden som föreningen arbetar med. Här finns bl.a. näringsvillkor, miljö, sjösäkerhet/teknik och forskning/utbildning som arenor. Varje arena har en ansvarig på kansliet och visar de centrala arbetsområden föreningen kommer att prioritera i framtiden. Föreningen satsar också på en mer utåtriktad verksamhet och har därför utökat personalstyrkan med en kommunikatör, som anställdes under Jubileumsåret är till ända och vi arbetar nu vidare i en positiv anda. Ett stort tack till alla medarbetare och medlemmar som gjort jubileumsåret till en mycket minnesvärd period i Sveriges Redareförenings historia. Shipping-related research has had a breakthrough as a result of the investment in the marine competence centre Lighthouse, located in Göteborg. The project was inaugurated on 7 December, 2006, in conjunction with the installation of a new bridge simulator. Just in time for the inauguration, we were happy to learn that VINNOVA (the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems) and The Swedish Maritime Administration had agreed to finance part of the project. All the conditions for success are now in place and it is now up to the member shipping companies to be active and plan the different research projects in the shipping sector, which are considered to be most useful for shipping. The shipping markets have been good in recent years and have generated positive growth for shipping globally. This, of course, is very much a consequence of the trend in Asia and, not least, in China. The demand for transportation continues to rise and is creating the necessary conditions for continued favourable growth. Swedish shipping is well placed to continue to benefit from this trend. This is, however, conditional on shipping being able to operate in the same business conditions as those applying in, primarily, the EU. A tonnage tax was not introduced in 2006, as the Association had hoped, and this naturally creates an atmosphere of uncertainty about the future.

6 Arena: Näringsvillkor Arena Näringsvillkor En viktig förutsättning för den svenska sjöfartspolitiken är EU:s State Aid Guidelines for Maritime Transport. Dessa har funnits sedan slutet av 1900-talet och de nuvarande gäller i sju år från februari Huvudmålen för EU:s strategi är att främja sjöfartsrelaterad sysselsättning både ombord och i land inom EU, bevara maritim kunskap inom EU, främja säkerheten inom sjöfarten och miljön samt att utveckla det maritima yrkeskunnandet. En viktig ambition inom den europeiska redarorganisationen ECSA (European Community Shipowners Association), är att säkerställa att State Aid Guidelines även fortsatt efter 2011 får den inriktning de nu har. Sverige anpassar nu sin lagstiftning för att den ska överensstämma med State Aid Guidelines och EU-kommissionens krav. Inte minst Rederinämnden är betjänt av att ha tydliga regler att följa. Den i särklass viktigaste frågan för medlemmarna i Sveriges Redareförening är införandet av tonnageskatten. Tonnageskatteutredningen blev färdig i februari Samtliga remissinstanser var Per Sjöberger positivt inställda till tonnageskatten. Arena: Näringsvilkor Ambitionen är nu att snarast under 2007 få tonnageskatten på plats. Ur EU:s synvinkel är syftet med tonnageskatten att stödja EU-ländernas sjöfartsnäringar och förmå rederierna att registrera fartygen under EU:s flaggor. En svensk tonnageskatt kommer att stärka konkurrenskraften för den svenska sjöfarten. I stort sett samtliga sjöfartsländer inom EU har redan tonnageskatt. EU-kommissionen har beslutat undersöka om sådan samverkan som avses i gruppundantaget för linjekonferenser även finns inom annan sjöfart (tramp, specialsjöfart, kontraktsfart, bilsjöfart, systemtrafik etc.). Frågan är om gruppundantag behövs för denna typ av sjöfart. Inom ECSA-samarbetet bemöts nu Kommissionens frågor som ställs för att Kommissionen ska kunna utfärda s.k. guidelines för hur sjöfartsföretag får samarbeta utan att bryta mot EU:s Romfördrag. Sverige tillhör de stater som är mest emot undantag. EU-kommissionen presenterade under 2006 en grönbok Future Maritime Policy som syftar till att skapa en debatt om en möjlig framtida havspolitik för EU. Grönboken har en konsultationsperiod på ett år till 30 juni Sverige: Som ett resultat av den Transportpolitiska propositionen tillsattes under 2006 en hamnstrategiutredning ledd av en statlig förhandlingsman. Denne ska hösten 2007 lägga förslag på vilka hamnregioner i Sverige som särskilt ska prioriteras beträffande infrastruktursatsningar i land och i farlederna. Internationella Handelshögskolan i Jönköping lade i maj 2006 fram en uppmärksammad klusterutredning med bra och intresseväckande resultat. En viktig slutsats är att det svenska sjöfartsklustret omfattar cirka personer. Redareföreningens Färje- och RoRosektion har under senare år engagerat sig i ett antal olika frågor, Shipping Business Environment in english An important prerequisite of Swedish shipping policy is the EU s State Aid Guidelines for Maritime Transport. These guidelines were first introduced at the end of the 1990s and the current version, introduced in 2004, will remain in force until The main objectives of the EU s strategy are to promote shipping-related employment both on board and ashore in the European Union, preserve maritime know-how, promote safety in shipping and the environment and develop professional maritime knowledge. An important ambition at ECSA (European Community Shipowners Association) is to ensure that the State Aid Guidelines do not change substantially after By far the most important question for the Swedish Shipowners Association s members is the introduction of a tonnage-based tax system. The Swedish tonnage-based tax system commission of inquiry submitted its findings in February, All the referral bodies were in favour of a tonnage-based tax system. The goal now is to have the tonnage-based tax system in place as soon as possible in From a EU perspective, the aim of the tonnage-based tax system is to support the EU member states shipping

7 Arena: Näringsvillkor bl.a. nykterheten bland yrkeschaufförer. Nu har alla Stena Lines färjor som angör svenska hamnar från och med den 1 oktober 2006 utrustats med särskilda alkoholmätare. Initiativet, som är det första i sitt slag i Sverige, syftar till att öka trafiksäkerheten och genom att ge yrkeschaufförer möjlighet att testa sig ombord minska risken för att de kör alkoholpåverkade. På färjor som tillhör medlemsföretag inom Sveriges Redareförening serveras endast alkoholfria drycker i samband med måltider för yrkeschaufförer. Sjöfartsskyddet infördes den 1 juli Alla svenska fartyg certifierades i tid. Det var första gången som hamnarna kom att omfattas av en IMO-konvention. Ett nytt hamnsäkerhetsdirektiv är på gång vilket beräknas införas tidigast Vid årsskiftet 2006/2007 fanns det 50 fartyg över 300 brt i bekräftade beställningar för svenska rederier. Av dessa beräknas 26 fartyg levereras 2007, dvs i snitt ett stort fartyg varannan vecka. Kontraktsvärdet bedöms ligga runt 30 miljarder SEK. 119 fartyg har fått svensk flagg från 1 oktober 2001 när Nettomodellen infördes. Av dessa var 55 nybyggen vid införandet i det svenska registret. Nettoinflaggningen sedan oktober 2001 är 10 fartyg. Detta innebär cirka 140 nya arbetstillfällen för befäl och ungefär 200 nya manskapsjobb. En omfattande föryngring av den svenskflaggade handelsflottan sker för närvarande. Medelåldern vid inregistrering beräknas till cirka 8 år medan medelåldern för avregistrerat tonnage är 23 år. Medelåldern för samtliga svenska SOLAS-fartyg (skepp över 500 bruttoton) är 16 (f.å. 17) år industries and persuade the shipping companies to register their ships to a EU flag. A Swedish tonnage-based tax system would strengthen Swedish shipping s competitiveness. Practically all the maritime nations in the EU already have a tonnage-based tax system in place. The European Commission has decided to investigate whether the cooperation referred to in the block exemption for liner conferences also exists in other areas of shipping (tramp, special-type, contract, car transport, etc.). The question is whether block exemptions are needed for these types of shipping. The Commission has drafted a number of questions, which are currently being discussed at ECSA. The answers to these questions will enable the Commission to issue guidelines for how shipping companies may cooperate without violating the EU s Treaty of Rome. Sweden is one of the states most opposed to exemptions. In 2006, the EU Commission presented a green book entitled Future Maritime Policy, the aim of which is to invite debate on a possible future EU maritime policy. The stakeholders have until 30 June 2007 to provide the Commission with their comments on the issues raised. One important conclusion drawn in the study is that the Swedish shipping cluster consists of approx. 220,000 persons.

8 Arena: Miljö Miljö Miljöfrågan står åter högt på den politiska agendan. Växthuseffekten och inte minst transportsektorns roll är under debatt. Sveriges nya regering har i sitt miljöarbete prioriterat klimatfrågan och havsmiljön, två frågor som i hög grad berör sjöfarten. Ett modernt containerfartyg förbrukar 0,015 kilowattimmar bränsle för att flytta ett ton last en kilometer. Det är inte 6% bättre än kriterierna för Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval för långväga transporter utan sex gånger bättre än kravet, när det gäller utsläpp av koldioxid! Sjöfarten är och förblir därför en viktig del av lösningen på växthusproblemet. Inom EU svarar sjöfarten idag för ca. 50 % av godstransportarbetet, en andel som ökar. Närsjöfarten i Sverige svarar för en extremt liten del av godstransporterna trots en lång kust och trots att praktiskt taget all tung industri ligger vid farbart vatten. Möjligheterna att genom en sänkt och därmed mer konkurrensneutral statlig trafikavgift öka andelen sjötransporter och i och med det minska transportsektorns koldioxidutsläpp är därför stora i Sverige. Sveriges Redareförening arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med Bertil Arvidsson olika åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Exempel på Arena: Miljö sådana åtgärder är framför allt nya energieffektiva fartyg, men ruttplanering efter väderprognoser, ecodriving och effektivare (giftfria) antifoulingfärger som minskar friktionen mellan fartyget och vattnet, spelar också en stor roll. Början av 2006 präglades i hög grad av Nordsjöministermötet i Göteborg den 4 och 5 maj, (The Sixth International Conference on the Protection of the North Sea). Sveriges Redareförening har i samarbete med Miljödepartementet och som aktiv part i den internationella redareföreningens delegation under fyra år deltagit i förberedelsearbetet. Ministermötet och konferensen Mind the gap blev en manifestation för kvalitetssjöfart. Sveriges dåvarande miljöminister konstaterade att lokaliseringen av mötet till Göteborg var viktigt: Här finns många goda lokala exempel som visar att Sverige och inte minst Västkusten ligger i framkant när det gäller att utveckla en mer miljövänlig sjöfart. Ministerdeklarationen, som undertecknades av alla åtta Nordsjöländernas miljöministrar och EU:s miljökommissionär Stavros Dimas, slår fast att ett internationellt regelverk i kombination med ekonomiska incitament är den bästa vägen för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Konkret resulterade ministermötet i två svenska beslut, dels att skattebefria elström till fartyg vid kaj så snart som möjligt och på så sätt stödja en övergång till eldrift, dels beslutade regeringen den 21 juni att tillsätta en utredning som ska utvärdera ett handelsystem för kväve- och svaveloxid för fartyg. Sveriges Redareförening hoppas att utredningen ska öppna dörren för ett pilotprojekt i Nordsjön. Ett integrerat utsläppshandelssystem för landindustrin och sjöfar- Arena Environment in english The environment is once again high on the political agenda with the greenhouse effect and, not least, the transport sector s role being debated. In its environmental work s new government has prioritised the climate and the marine environment, two issues that very much involve shipping. The Swedish Shipowners Association is working actively and successfully on different measures for reducing emissions of greenhouse gases. Examples of such measures are in particular new energy-efficient ships, although route planning according to weather forecasts, ecodriving and more effective (and non-toxic) antifouling paints, which reduce the friction between the ship and the water, also play a large role. The Sixth International Conference on the Protection of the North Sea was held in May, 2006, in Göteborg. The eight environment ministers from all the countries around the North Sea and the EU Environment Commissioner signed a declaration stating that international regulations in combination with economic incentives are the best way to reduce the environmental impact of shipping.

9 Arena: miljö ten skulle snabbt leda till kraftiga reduceringar till en kostnad som ligger långt under alternativet med ytterligare regleringar av såväl sjöfart som landindustri. Med ett handelsystem skulle de redare som investerar i miljöanpassade fartyg belönas. Alternativa bränslen, t.ex. gas, som är ett väl utprovat drivmedel för fartyg, skulle då bli ett realistiskt alternativ till den högsvavliga bunkeroljan. I början av året inleddes ett nordiskt miljösamarbete mellan de norska, danska, åländska och finska redareföreningarna. Arbetet har resulterat i ett omfattande projektarbete som bl.a. berör ballastvattenfrågan, miljökrav på skrotningsvarv och miljöutbildningsprogram för sjöfolk. Ratificeringen av den internationella konventionen Marpol Annex 6, som Sveriges Redareförening via engagemang i såväl ICS som ECSA länge arbetat för, har nu resulterat i att Östersjön som första havsområde klassats som s.k. SECA-område. Detta innebär att alla fartyg, oberoende av vilken flagg de seglar under, måste använda lågsvavlig bunker. Erfarenheterna är mycket goda och några svårigheter att få tag i lågsvavlig olja har inte rapporterats. Under andra halvåret 2007 blir även Nordsjön ett SECA-område. The minister meeting resulted in two Swedish decisions: to exempt electricity supplied to ships at the quayside from tax as soon as possible and thus promote a transition to electrical power, and a government decision on 21 June to appoint a commission that will evaluate a trading system for nitric oxide and sulphur oxide. An integrated emissions trading system for shore-based industry and shipping would rapidly lead to sharp reductions at a cost far lower than that of the alternative of additional regulation of both shipping and shore-based industry. With a trading system in place, shipowners who invest in environmentally friendly ships would be rewarded. Alternative fuels, e.g. gas, which is a well-tried form of fuel for ships, would then be a realistic alternative to bunker oil with a high sulphur content. At the beginning of 2006, Nordic collaboration was initiated in the environmental field. This has resulted in a wide range of projects involving e.g. the question of ballast water, environmental requirements for ship breaking yards and environment education programs for seafarers.

10 10 Arena: Sjösäkerhet & teknik Kvalitet måste löna sig Svensk kvalitet och standard är internationellt erkända begrepp, inte minst gäller detta svensk sjöfart och sjösäkerhetskvalitet som är i världsklass. Föreningen och dess medlemmar står för en tradition av god kvalitet och hög sjösäkerhet. I Paris MOU:s årliga rapport över hamnstatskontroller, som visar hur flaggstaterna uppfyller de internationella regelverken, placeras Sverige på femte plats bland världens sjöfartsnationer. Säkerheten på svenska fartyg är bland den bästa i världen! Quality must be profitable in english Swedish quality and Swedish standard are internationally acknowledged concepts, not least in the case of Swedish shipping and maritime safety quality, which are among the best in the world. The Association and its members represent a tradition of good quality and high maritime safety. In Paris MOU s annual report on port state control, which shows how well the flag states satisfy the international regulations is in fifth place among the world s maritime nations. Safety on Swedish ships is world class! The Swedish Shipowners Association is calling for political measures to be taken in order to reduce the risk of collision on the open sea. This is especially important in the Baltic Sea where the volume of traffic is steadily rising. Accordingly, the Association has proposed that an active traffic monitoring system be established in the Baltic Sea, preferably linked to the PSSA instrument (Particularly Sensitive Sea Area). By linking to other European databases, such a system could identify substandard tonnage before its arrival in a Swedish port.

11 Arena: Sjösäkerhet & teknik 11 Tyvärr kan föreningen konstatera att under det gångna året så har återigen fartyg som tillhör register och flaggor som konsekvent underlåter att uppfylla det internationella regelverket, inte bara tillåtits att segla i EU:s och svenska vatten utan dessutom gång efter annan grundstöter i våra farvatten. Dessa fartyg, som återfinns på Paris MOU:s svarta lista, skapar därigenom oacceptabla risker för liv, hälsa och miljö i vårt närområde. För att komma till rätta med detta problem förespråkar föreningen att man eliminerar förekomsten av det undermåliga tonnaget dels genom hårdare kontroll dels genom att transportköpare bojkottar allt svartlistat tonnage. Dessutom måste politiker och myndigheter ta ett större ansvar och med större tydlighet visa att kvalitet skall löna sig. Sveriges Redareförening vill dessutom se förslag på politiska åtgärder för att minska risken för kollision på öppet hav. Detta är inte minst viktigt i Östersjön där trafiken ständigt ökar. Föreningen har därför föreslagit att ett aktivt trafikövervakningssystem skall etableras i Östersjön, gärna kopplat till PSSA-instrumentet (Particulary Sensitive Sea Area). Genom koppling till andra europeiska databaser skulle ett sådant system kunna identifiera undermåligt tonnage före ankomst till svensk hamn. Föreningen sjösäkerhetsarbete Föreningen påverkar ständigt regelutvecklingen och har ett starkt engagemang i sjösäkerhetsfrågorna. En fundamental förutsättning för hög sjösäkerhet är givetvis regelverket. Föreningen anser att sjösäkerhetsreglerna skall vara formulerade på rätt sätt, att de skall vara satta på en hög men rimlig nivå och att acceptabla övergångsperioder tillåts. I en internationell verksamhet är det viktigt med globala regler som gäller lika för alla för att snedvridningar i konkurrensen inte ska uppstå. Föreningen prioriterar därför regelutvecklingsarbetet i IMO (International Maritime Organisation) och deltar regelmässigt i dess arbete. Föreningen deltar fortlöpande i verksamheten inom ICS (International Chamber of Shipping). Organisationen är den internationella sjöfartsnäringens talesman bl.a. inom IMO. Genom att medverka och delta i arbetet inom ICS får föreningen en unik möjlighet att via denna kanal påverka regelutvecklingen inom sjösäkerhetsområdet. Inom ICS medverkar föreningen dessutom till utveckling av ansedda publikationer med riktlinjer och best industry guidelines. Genom sitt kontor i Bryssel samt deltagande i ECSA-arbetet (European Shipowners Association) har Redareföreningen förstärkt sin bevakning och påverkansmöjlighet av Arena: Sjösäkerhet & Teknik Per Marzelius sjösäkerhetsfrågorna inom EU. På det nationella planet är Redareföreningen remissinstans i sjösäkerhetsfrågor och en stark förespråkare för samstämmighet mellan nationella och internationella regler. Internordiskt är föreningens och färjerederiernas sjösäkerhetsfrågor organiserade i Nordkompass (Nordiska Kommittén för Passagerarefartyg). Redareföreningens kommitté för Sjösäkerhet och Teknik är en expertkommitté inom sjösäkerhetsområdet bestående av representanter från våra medlemsrederier, som ständigt följer utvecklingen inom området. Genom sina internationella och nationella engagemang i IMO, ICS, ECSA och Nordkompass manifesterar visar Redareföreningen och dess medlemmar den stora vikt man fäster vid sjösäkerhet på högsta möjliga nivå. Sjösäkerheten är en del av föreningens kärnverksamhet och en grundläggande förutsättning för rederiernas affärsverksamhet. The Association works to continuously influence the development of regulations and is heavily involved in issues relating to maritime safety. A fundamental prerequisite of high maritime safety is, of course, regulations. The Association holds the view that the maritime safety regulations should be formulated in the right way, that they should be rigorous but reasonable and that acceptable transition periods should be permitted. In international business activities, it is important that there are global regulations that apply equally to everybody to avoid competition distortion. In view of this, the Association is prioritising the work on drawing up regulations being carried out in IMO (International Maritime Organisation) and participates regularly in its work. With their international and national involvement in IMO, ICS, ECSA and NORDKOMPASS, the Swedish Shipowners Association and its members underline the great importance they attach to maritime safety at the highest possible level. Maritime safety is one of the Association s core activities and is a fundamental prerequisite of the shipping companies business activities.

12 12 Arena: Sjösäkerhet & teknik Insjö ett unikt sjösäkerhetssystem Allt oftare ser man begreppet sjösäkerhetskultur nämnas som ett medel för att förbättra sjösäkerheten. Ett viktigt element i en bra sjösäkerhetskultur är att ha ett aktivt och fungerande system för rapportering av olyckor och incidenter. Sveriges Redareförening har tillsammans med Sjöfartsinspektionen och andra intressenter skapat ett informationssystem för olyckor och near misses till sjöss. Syftet med systemet är att förbättra sjösäkerheten genom att samla information och erfarenheter från olika fartyg och rederier i en gemensam databas. Ett delmål har varit att skapa en ny rapporteringskultur, där no blame ska vara en ledstjärna. Detta uppnås genom att uppgifterna i systemet är avidentifierade. Systemet är i grunden färdigutvecklat och innehåller över rapporter. I systemet har man inte bara tillgång till sina egna rapporter utan även till andras inskickade rapporter. Det är unikt i sin utformning eftersom alla rapporter finns att tillgå på en och samma plats. Informationen nås enkelt via en sökmotor. Systemet är mycket användarvänligt och har en genuin förankring hos berörda intressenter. Ett väl fungerande system för att kunna lära sig av egna och andras erfarenheter blir en allt viktigare del i det förebyggande sjösäkerhetsarbetet och INSJÖ utgör då ett effektivt verktyg. Brister i teknikens tillförlitlighet Resultatet från rapporterna i INSJÖ ser annorlunda ut jämfört med de resultat man kan få ut av händelser som rapporteras till myndigheten. I INSJÖ har tekniken en mycket större betydelse medan det som kallas mänsklig faktor har minskat i andel. Detta kanske inte är så märkligt, eftersom det troligen är lättare att rapportera händelser av teknisk natur än av mänsklig. Man kan också dra For more information on causes, see next page. Events Occupational H&S Causes Machinery breakdown Manouevre loss Fire/Explosion Collision other ship Collision stationary object Technical factors Human factors Management Marine environment Working place environment slutsatsen att tekniska brister är mycket vanligare än vad man tidigare kunnat konstatera vid de analyser som gjorts av material från myndighetens olycksdatabas. Man kan rent av dra slutsatsen att det är anmärkningsvärt många brister i teknikens tillförlitlighet och design. A unique maritime safety system in english Increasingly, the term maritime safety culture is being used as a means of improving maritime safety. An important component of a good maritime safety culture is an active and well-functioning system for reporting accidents and incidents. Together with the Swedish Maritime Safety Inspectorate and other interested parties, the Swedish Shipowners Association has developed an information system for accidents and near misses at sea. The aim of the system is to improve maritime safety by gathering information and experience from different ships and shipping companies in a common database. One objective, when developing the system, has been to create a reporting culture based on a no blame approach. This will be achieved by de-identifying the information in the system. The system is now basically fully developed and contains more than 1,700 reports. In the system, you have access not only to your own reports but also to reports submitted by other ships and shipping companies. It is unique in that all reports are available in one and the same place. Information

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025. Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB

Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025. Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025 Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB SSPA - InternaKonellt konsul^öretag & forskningsinsktut

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer