Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007"

Transkript

1 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET

2 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret

3 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik Forskning och utbildning Organisation Sektioner och kommittéer Nätverk...19 Bryssel...20 Sveriges Juniorredareförening...22 Swedish shipping...24 Kontaktuppgifter Kansli Besöksadress: Södra Hamngatan 53 Postadress: Box 330, Göteborg Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Kontorstid: , (15 maj 15 september: , ) Kontor i Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 8 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Detta kontor är inte kontinuerligt bemannat. Alla förfrågningar etc. bör därför göras genom kansliet i Göteborg. Kontor i Bryssel Adress: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bryssel Telefon: Fax: Mobil: +32-(0) E-post: Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET Office Visiting address: Södra Hamngatan 53 Postal address: P.O. Box 330, SE Göteborg Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) Office hours: , (15 May 15 September: , ) Office in Stockholm Visiting address: Birger Jarlsgatan 8 Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) This office is not always manned. All inquiries etc. should be made through the office in Göteborg. Projektledning: Annette Stenfeldt, SRF Produktion: Breakwater Publishing AB Omslagsfoto: Lennart Fougelberg Porträttfoton utomhus: Eva Obenius Tryck: Elanders Gummesson, Falköping 2007 Office in Brussels Visiting address: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Brussels Telephone: Telefax: Mobile phone: +32-(0)

4 VD har ordet Sveriges Redareförenings 100-års jubileum är över Ett fantastiskt år för Sveriges Redareförening och svensk sjöfart med en god marknad och nya fartygsbeställningar. Håkan Friberg VD Sveriges Redareförening Jubileumsåret har varit mycket givande och Sveriges Redareförening har skapat mycket utrymme i media där föreningen kunnat peka på hur viktig svensk sjöfart är för Sverige. Höjdpunkten var givetvis årsmötet den 18 maj i Göteborg med den avslutande galamiddagen på Svenska Mässan. Drygt 600 personer deltog med Kung Carl XVI Gustaf som hedersgäst. Vid årsmötet presenterades föreningens visionsprogram Vision 2016 ett program som ger en bra vägledning över de områden och frågor som ska leda föreningens arbete under de kommande tio åren. Föreningens vision är givetvis till för att stärka konkurrenskraften för svensk sjöfart. Det är också viktigt att peka på en långsiktighet och visa vilka områden föreningen anser vara viktiga i framtiden för den svenska sjöfarten. Vid föreningens presskonferens i samband med årsmötet presenterades en ny klusterstudie över svensk sjöfart. Klusterstudien är framtagen av den Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det är mycket glädjande att se den tillväxt som nu sker i klustret, som idag kan räkna in personer. Sjöfartens positiva utveckling på senare år gör att frågor rörande rekrytering, utbildning och forskning blir väldigt viktiga. Sjöfarten har redan idag rekryteringsproblem och måste öka ansträngningarna på detta område. Forskningen har fått ett genombrott för sjöfarten genom satsningen i Lighthouse på Sjöfartshögskolan i Göteborg. Projektet invigdes den 7 december 2006 i samband med att en ny simulator kom på plats. Vid invigningen var rektorn på Chalmers gudmor och förrättade det dop som öppnade ett kompetenscentra för den maritima sektorn. Lagom till invigningen kunde vi också med glädje konstatera att Vinnova och Sjöfartsverket nu går in i projektet med en finansieringsdel. Alla förutsättningar för att detta ska bli framgångsrikt finns nu på plats och det är nu medlemsrederierna som ska vara aktiva och plantera de olika forskningsprojekt inom sjöfartssektorn som är mest intressanta för sjöfarten. Sjöfartsmarknaderna har varit bra under de senaste åren och skapat en positiv tillväxt för sjöfarten globalt. Det beror givetvis mycket på den utveckling som sker i Asien och inte minst i Kina. Transportbehovet fortsätter att öka och skapar goda förutsättningar för en fortsatt gynnsam tillväxt. Svensk sjöfart har en mycket god möjlighet att fortsättningsvis delta i denna utveckling. En förutsättning är dock att sjöfarten Managing Director in english The Swedish Shipowners Association celebrated its centenary in The highlight was, of course, the annual general meeting on 18 May, in Göteborg and the subsequent gala banquet with H.M. King Carl XVI Gustaf as the guest of honour. At the annual general meeting, a presentation was given of the Association s program Vision 2016 which describes what areas and issues the Association will focus on in the next ten years. The goal of the Association s vision is, of course, to strengthen the competitiveness of Swedish shipping. It is also important to emphasise the long-term aspect and show which areas the Association regards as being important for Swedish shipping in the future. A new cluster study was carried out by the Jönköping International Business School during the year. It is very gratifying to see the growth now taking place in the cluster, which currently consists of 220,000 people. As a result of shipping s positive trend in recent years, questions concerning recruitment, training/education and research have become very important. Today, shipping already has recruitment problems and will have to increase its efforts in this area.

5 VD har ordet Årsmöte 2006 får näringsvillkor som är i nivå med vad som gäller inom i första hand den europeiska unionen. Tonnageskatten kom inte på plats under 2006 som föreningen hade hoppats och detta skapar förstås osäkerhet inför framtiden. En ny regering har tillträtt och föreningens hopp står nu till att den inser vikten av att näringsvillkoren blir jämställda och att svensk sjöfart följer de fastställda ramar som finns inom den europeiska unionen. Som en följd av slutsatserna i visionsprogrammet genomfördes en organisationsförändring av s.k. arenamodell inom kansliet. Tanken är att den ska synliggöra och effektivisera kansliets arbete inom de olika verksamhetsområden som föreningen arbetar med. Här finns bl.a. näringsvillkor, miljö, sjösäkerhet/teknik och forskning/utbildning som arenor. Varje arena har en ansvarig på kansliet och visar de centrala arbetsområden föreningen kommer att prioritera i framtiden. Föreningen satsar också på en mer utåtriktad verksamhet och har därför utökat personalstyrkan med en kommunikatör, som anställdes under Jubileumsåret är till ända och vi arbetar nu vidare i en positiv anda. Ett stort tack till alla medarbetare och medlemmar som gjort jubileumsåret till en mycket minnesvärd period i Sveriges Redareförenings historia. Shipping-related research has had a breakthrough as a result of the investment in the marine competence centre Lighthouse, located in Göteborg. The project was inaugurated on 7 December, 2006, in conjunction with the installation of a new bridge simulator. Just in time for the inauguration, we were happy to learn that VINNOVA (the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems) and The Swedish Maritime Administration had agreed to finance part of the project. All the conditions for success are now in place and it is now up to the member shipping companies to be active and plan the different research projects in the shipping sector, which are considered to be most useful for shipping. The shipping markets have been good in recent years and have generated positive growth for shipping globally. This, of course, is very much a consequence of the trend in Asia and, not least, in China. The demand for transportation continues to rise and is creating the necessary conditions for continued favourable growth. Swedish shipping is well placed to continue to benefit from this trend. This is, however, conditional on shipping being able to operate in the same business conditions as those applying in, primarily, the EU. A tonnage tax was not introduced in 2006, as the Association had hoped, and this naturally creates an atmosphere of uncertainty about the future.

6 Arena: Näringsvillkor Arena Näringsvillkor En viktig förutsättning för den svenska sjöfartspolitiken är EU:s State Aid Guidelines for Maritime Transport. Dessa har funnits sedan slutet av 1900-talet och de nuvarande gäller i sju år från februari Huvudmålen för EU:s strategi är att främja sjöfartsrelaterad sysselsättning både ombord och i land inom EU, bevara maritim kunskap inom EU, främja säkerheten inom sjöfarten och miljön samt att utveckla det maritima yrkeskunnandet. En viktig ambition inom den europeiska redarorganisationen ECSA (European Community Shipowners Association), är att säkerställa att State Aid Guidelines även fortsatt efter 2011 får den inriktning de nu har. Sverige anpassar nu sin lagstiftning för att den ska överensstämma med State Aid Guidelines och EU-kommissionens krav. Inte minst Rederinämnden är betjänt av att ha tydliga regler att följa. Den i särklass viktigaste frågan för medlemmarna i Sveriges Redareförening är införandet av tonnageskatten. Tonnageskatteutredningen blev färdig i februari Samtliga remissinstanser var Per Sjöberger positivt inställda till tonnageskatten. Arena: Näringsvilkor Ambitionen är nu att snarast under 2007 få tonnageskatten på plats. Ur EU:s synvinkel är syftet med tonnageskatten att stödja EU-ländernas sjöfartsnäringar och förmå rederierna att registrera fartygen under EU:s flaggor. En svensk tonnageskatt kommer att stärka konkurrenskraften för den svenska sjöfarten. I stort sett samtliga sjöfartsländer inom EU har redan tonnageskatt. EU-kommissionen har beslutat undersöka om sådan samverkan som avses i gruppundantaget för linjekonferenser även finns inom annan sjöfart (tramp, specialsjöfart, kontraktsfart, bilsjöfart, systemtrafik etc.). Frågan är om gruppundantag behövs för denna typ av sjöfart. Inom ECSA-samarbetet bemöts nu Kommissionens frågor som ställs för att Kommissionen ska kunna utfärda s.k. guidelines för hur sjöfartsföretag får samarbeta utan att bryta mot EU:s Romfördrag. Sverige tillhör de stater som är mest emot undantag. EU-kommissionen presenterade under 2006 en grönbok Future Maritime Policy som syftar till att skapa en debatt om en möjlig framtida havspolitik för EU. Grönboken har en konsultationsperiod på ett år till 30 juni Sverige: Som ett resultat av den Transportpolitiska propositionen tillsattes under 2006 en hamnstrategiutredning ledd av en statlig förhandlingsman. Denne ska hösten 2007 lägga förslag på vilka hamnregioner i Sverige som särskilt ska prioriteras beträffande infrastruktursatsningar i land och i farlederna. Internationella Handelshögskolan i Jönköping lade i maj 2006 fram en uppmärksammad klusterutredning med bra och intresseväckande resultat. En viktig slutsats är att det svenska sjöfartsklustret omfattar cirka personer. Redareföreningens Färje- och RoRosektion har under senare år engagerat sig i ett antal olika frågor, Shipping Business Environment in english An important prerequisite of Swedish shipping policy is the EU s State Aid Guidelines for Maritime Transport. These guidelines were first introduced at the end of the 1990s and the current version, introduced in 2004, will remain in force until The main objectives of the EU s strategy are to promote shipping-related employment both on board and ashore in the European Union, preserve maritime know-how, promote safety in shipping and the environment and develop professional maritime knowledge. An important ambition at ECSA (European Community Shipowners Association) is to ensure that the State Aid Guidelines do not change substantially after By far the most important question for the Swedish Shipowners Association s members is the introduction of a tonnage-based tax system. The Swedish tonnage-based tax system commission of inquiry submitted its findings in February, All the referral bodies were in favour of a tonnage-based tax system. The goal now is to have the tonnage-based tax system in place as soon as possible in From a EU perspective, the aim of the tonnage-based tax system is to support the EU member states shipping

7 Arena: Näringsvillkor bl.a. nykterheten bland yrkeschaufförer. Nu har alla Stena Lines färjor som angör svenska hamnar från och med den 1 oktober 2006 utrustats med särskilda alkoholmätare. Initiativet, som är det första i sitt slag i Sverige, syftar till att öka trafiksäkerheten och genom att ge yrkeschaufförer möjlighet att testa sig ombord minska risken för att de kör alkoholpåverkade. På färjor som tillhör medlemsföretag inom Sveriges Redareförening serveras endast alkoholfria drycker i samband med måltider för yrkeschaufförer. Sjöfartsskyddet infördes den 1 juli Alla svenska fartyg certifierades i tid. Det var första gången som hamnarna kom att omfattas av en IMO-konvention. Ett nytt hamnsäkerhetsdirektiv är på gång vilket beräknas införas tidigast Vid årsskiftet 2006/2007 fanns det 50 fartyg över 300 brt i bekräftade beställningar för svenska rederier. Av dessa beräknas 26 fartyg levereras 2007, dvs i snitt ett stort fartyg varannan vecka. Kontraktsvärdet bedöms ligga runt 30 miljarder SEK. 119 fartyg har fått svensk flagg från 1 oktober 2001 när Nettomodellen infördes. Av dessa var 55 nybyggen vid införandet i det svenska registret. Nettoinflaggningen sedan oktober 2001 är 10 fartyg. Detta innebär cirka 140 nya arbetstillfällen för befäl och ungefär 200 nya manskapsjobb. En omfattande föryngring av den svenskflaggade handelsflottan sker för närvarande. Medelåldern vid inregistrering beräknas till cirka 8 år medan medelåldern för avregistrerat tonnage är 23 år. Medelåldern för samtliga svenska SOLAS-fartyg (skepp över 500 bruttoton) är 16 (f.å. 17) år industries and persuade the shipping companies to register their ships to a EU flag. A Swedish tonnage-based tax system would strengthen Swedish shipping s competitiveness. Practically all the maritime nations in the EU already have a tonnage-based tax system in place. The European Commission has decided to investigate whether the cooperation referred to in the block exemption for liner conferences also exists in other areas of shipping (tramp, special-type, contract, car transport, etc.). The question is whether block exemptions are needed for these types of shipping. The Commission has drafted a number of questions, which are currently being discussed at ECSA. The answers to these questions will enable the Commission to issue guidelines for how shipping companies may cooperate without violating the EU s Treaty of Rome. Sweden is one of the states most opposed to exemptions. In 2006, the EU Commission presented a green book entitled Future Maritime Policy, the aim of which is to invite debate on a possible future EU maritime policy. The stakeholders have until 30 June 2007 to provide the Commission with their comments on the issues raised. One important conclusion drawn in the study is that the Swedish shipping cluster consists of approx. 220,000 persons.

8 Arena: Miljö Miljö Miljöfrågan står åter högt på den politiska agendan. Växthuseffekten och inte minst transportsektorns roll är under debatt. Sveriges nya regering har i sitt miljöarbete prioriterat klimatfrågan och havsmiljön, två frågor som i hög grad berör sjöfarten. Ett modernt containerfartyg förbrukar 0,015 kilowattimmar bränsle för att flytta ett ton last en kilometer. Det är inte 6% bättre än kriterierna för Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval för långväga transporter utan sex gånger bättre än kravet, när det gäller utsläpp av koldioxid! Sjöfarten är och förblir därför en viktig del av lösningen på växthusproblemet. Inom EU svarar sjöfarten idag för ca. 50 % av godstransportarbetet, en andel som ökar. Närsjöfarten i Sverige svarar för en extremt liten del av godstransporterna trots en lång kust och trots att praktiskt taget all tung industri ligger vid farbart vatten. Möjligheterna att genom en sänkt och därmed mer konkurrensneutral statlig trafikavgift öka andelen sjötransporter och i och med det minska transportsektorns koldioxidutsläpp är därför stora i Sverige. Sveriges Redareförening arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med Bertil Arvidsson olika åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Exempel på Arena: Miljö sådana åtgärder är framför allt nya energieffektiva fartyg, men ruttplanering efter väderprognoser, ecodriving och effektivare (giftfria) antifoulingfärger som minskar friktionen mellan fartyget och vattnet, spelar också en stor roll. Början av 2006 präglades i hög grad av Nordsjöministermötet i Göteborg den 4 och 5 maj, (The Sixth International Conference on the Protection of the North Sea). Sveriges Redareförening har i samarbete med Miljödepartementet och som aktiv part i den internationella redareföreningens delegation under fyra år deltagit i förberedelsearbetet. Ministermötet och konferensen Mind the gap blev en manifestation för kvalitetssjöfart. Sveriges dåvarande miljöminister konstaterade att lokaliseringen av mötet till Göteborg var viktigt: Här finns många goda lokala exempel som visar att Sverige och inte minst Västkusten ligger i framkant när det gäller att utveckla en mer miljövänlig sjöfart. Ministerdeklarationen, som undertecknades av alla åtta Nordsjöländernas miljöministrar och EU:s miljökommissionär Stavros Dimas, slår fast att ett internationellt regelverk i kombination med ekonomiska incitament är den bästa vägen för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Konkret resulterade ministermötet i två svenska beslut, dels att skattebefria elström till fartyg vid kaj så snart som möjligt och på så sätt stödja en övergång till eldrift, dels beslutade regeringen den 21 juni att tillsätta en utredning som ska utvärdera ett handelsystem för kväve- och svaveloxid för fartyg. Sveriges Redareförening hoppas att utredningen ska öppna dörren för ett pilotprojekt i Nordsjön. Ett integrerat utsläppshandelssystem för landindustrin och sjöfar- Arena Environment in english The environment is once again high on the political agenda with the greenhouse effect and, not least, the transport sector s role being debated. In its environmental work s new government has prioritised the climate and the marine environment, two issues that very much involve shipping. The Swedish Shipowners Association is working actively and successfully on different measures for reducing emissions of greenhouse gases. Examples of such measures are in particular new energy-efficient ships, although route planning according to weather forecasts, ecodriving and more effective (and non-toxic) antifouling paints, which reduce the friction between the ship and the water, also play a large role. The Sixth International Conference on the Protection of the North Sea was held in May, 2006, in Göteborg. The eight environment ministers from all the countries around the North Sea and the EU Environment Commissioner signed a declaration stating that international regulations in combination with economic incentives are the best way to reduce the environmental impact of shipping.

9 Arena: miljö ten skulle snabbt leda till kraftiga reduceringar till en kostnad som ligger långt under alternativet med ytterligare regleringar av såväl sjöfart som landindustri. Med ett handelsystem skulle de redare som investerar i miljöanpassade fartyg belönas. Alternativa bränslen, t.ex. gas, som är ett väl utprovat drivmedel för fartyg, skulle då bli ett realistiskt alternativ till den högsvavliga bunkeroljan. I början av året inleddes ett nordiskt miljösamarbete mellan de norska, danska, åländska och finska redareföreningarna. Arbetet har resulterat i ett omfattande projektarbete som bl.a. berör ballastvattenfrågan, miljökrav på skrotningsvarv och miljöutbildningsprogram för sjöfolk. Ratificeringen av den internationella konventionen Marpol Annex 6, som Sveriges Redareförening via engagemang i såväl ICS som ECSA länge arbetat för, har nu resulterat i att Östersjön som första havsområde klassats som s.k. SECA-område. Detta innebär att alla fartyg, oberoende av vilken flagg de seglar under, måste använda lågsvavlig bunker. Erfarenheterna är mycket goda och några svårigheter att få tag i lågsvavlig olja har inte rapporterats. Under andra halvåret 2007 blir även Nordsjön ett SECA-område. The minister meeting resulted in two Swedish decisions: to exempt electricity supplied to ships at the quayside from tax as soon as possible and thus promote a transition to electrical power, and a government decision on 21 June to appoint a commission that will evaluate a trading system for nitric oxide and sulphur oxide. An integrated emissions trading system for shore-based industry and shipping would rapidly lead to sharp reductions at a cost far lower than that of the alternative of additional regulation of both shipping and shore-based industry. With a trading system in place, shipowners who invest in environmentally friendly ships would be rewarded. Alternative fuels, e.g. gas, which is a well-tried form of fuel for ships, would then be a realistic alternative to bunker oil with a high sulphur content. At the beginning of 2006, Nordic collaboration was initiated in the environmental field. This has resulted in a wide range of projects involving e.g. the question of ballast water, environmental requirements for ship breaking yards and environment education programs for seafarers.

10 10 Arena: Sjösäkerhet & teknik Kvalitet måste löna sig Svensk kvalitet och standard är internationellt erkända begrepp, inte minst gäller detta svensk sjöfart och sjösäkerhetskvalitet som är i världsklass. Föreningen och dess medlemmar står för en tradition av god kvalitet och hög sjösäkerhet. I Paris MOU:s årliga rapport över hamnstatskontroller, som visar hur flaggstaterna uppfyller de internationella regelverken, placeras Sverige på femte plats bland världens sjöfartsnationer. Säkerheten på svenska fartyg är bland den bästa i världen! Quality must be profitable in english Swedish quality and Swedish standard are internationally acknowledged concepts, not least in the case of Swedish shipping and maritime safety quality, which are among the best in the world. The Association and its members represent a tradition of good quality and high maritime safety. In Paris MOU s annual report on port state control, which shows how well the flag states satisfy the international regulations is in fifth place among the world s maritime nations. Safety on Swedish ships is world class! The Swedish Shipowners Association is calling for political measures to be taken in order to reduce the risk of collision on the open sea. This is especially important in the Baltic Sea where the volume of traffic is steadily rising. Accordingly, the Association has proposed that an active traffic monitoring system be established in the Baltic Sea, preferably linked to the PSSA instrument (Particularly Sensitive Sea Area). By linking to other European databases, such a system could identify substandard tonnage before its arrival in a Swedish port.

11 Arena: Sjösäkerhet & teknik 11 Tyvärr kan föreningen konstatera att under det gångna året så har återigen fartyg som tillhör register och flaggor som konsekvent underlåter att uppfylla det internationella regelverket, inte bara tillåtits att segla i EU:s och svenska vatten utan dessutom gång efter annan grundstöter i våra farvatten. Dessa fartyg, som återfinns på Paris MOU:s svarta lista, skapar därigenom oacceptabla risker för liv, hälsa och miljö i vårt närområde. För att komma till rätta med detta problem förespråkar föreningen att man eliminerar förekomsten av det undermåliga tonnaget dels genom hårdare kontroll dels genom att transportköpare bojkottar allt svartlistat tonnage. Dessutom måste politiker och myndigheter ta ett större ansvar och med större tydlighet visa att kvalitet skall löna sig. Sveriges Redareförening vill dessutom se förslag på politiska åtgärder för att minska risken för kollision på öppet hav. Detta är inte minst viktigt i Östersjön där trafiken ständigt ökar. Föreningen har därför föreslagit att ett aktivt trafikövervakningssystem skall etableras i Östersjön, gärna kopplat till PSSA-instrumentet (Particulary Sensitive Sea Area). Genom koppling till andra europeiska databaser skulle ett sådant system kunna identifiera undermåligt tonnage före ankomst till svensk hamn. Föreningen sjösäkerhetsarbete Föreningen påverkar ständigt regelutvecklingen och har ett starkt engagemang i sjösäkerhetsfrågorna. En fundamental förutsättning för hög sjösäkerhet är givetvis regelverket. Föreningen anser att sjösäkerhetsreglerna skall vara formulerade på rätt sätt, att de skall vara satta på en hög men rimlig nivå och att acceptabla övergångsperioder tillåts. I en internationell verksamhet är det viktigt med globala regler som gäller lika för alla för att snedvridningar i konkurrensen inte ska uppstå. Föreningen prioriterar därför regelutvecklingsarbetet i IMO (International Maritime Organisation) och deltar regelmässigt i dess arbete. Föreningen deltar fortlöpande i verksamheten inom ICS (International Chamber of Shipping). Organisationen är den internationella sjöfartsnäringens talesman bl.a. inom IMO. Genom att medverka och delta i arbetet inom ICS får föreningen en unik möjlighet att via denna kanal påverka regelutvecklingen inom sjösäkerhetsområdet. Inom ICS medverkar föreningen dessutom till utveckling av ansedda publikationer med riktlinjer och best industry guidelines. Genom sitt kontor i Bryssel samt deltagande i ECSA-arbetet (European Shipowners Association) har Redareföreningen förstärkt sin bevakning och påverkansmöjlighet av Arena: Sjösäkerhet & Teknik Per Marzelius sjösäkerhetsfrågorna inom EU. På det nationella planet är Redareföreningen remissinstans i sjösäkerhetsfrågor och en stark förespråkare för samstämmighet mellan nationella och internationella regler. Internordiskt är föreningens och färjerederiernas sjösäkerhetsfrågor organiserade i Nordkompass (Nordiska Kommittén för Passagerarefartyg). Redareföreningens kommitté för Sjösäkerhet och Teknik är en expertkommitté inom sjösäkerhetsområdet bestående av representanter från våra medlemsrederier, som ständigt följer utvecklingen inom området. Genom sina internationella och nationella engagemang i IMO, ICS, ECSA och Nordkompass manifesterar visar Redareföreningen och dess medlemmar den stora vikt man fäster vid sjösäkerhet på högsta möjliga nivå. Sjösäkerheten är en del av föreningens kärnverksamhet och en grundläggande förutsättning för rederiernas affärsverksamhet. The Association works to continuously influence the development of regulations and is heavily involved in issues relating to maritime safety. A fundamental prerequisite of high maritime safety is, of course, regulations. The Association holds the view that the maritime safety regulations should be formulated in the right way, that they should be rigorous but reasonable and that acceptable transition periods should be permitted. In international business activities, it is important that there are global regulations that apply equally to everybody to avoid competition distortion. In view of this, the Association is prioritising the work on drawing up regulations being carried out in IMO (International Maritime Organisation) and participates regularly in its work. With their international and national involvement in IMO, ICS, ECSA and NORDKOMPASS, the Swedish Shipowners Association and its members underline the great importance they attach to maritime safety at the highest possible level. Maritime safety is one of the Association s core activities and is a fundamental prerequisite of the shipping companies business activities.

12 12 Arena: Sjösäkerhet & teknik Insjö ett unikt sjösäkerhetssystem Allt oftare ser man begreppet sjösäkerhetskultur nämnas som ett medel för att förbättra sjösäkerheten. Ett viktigt element i en bra sjösäkerhetskultur är att ha ett aktivt och fungerande system för rapportering av olyckor och incidenter. Sveriges Redareförening har tillsammans med Sjöfartsinspektionen och andra intressenter skapat ett informationssystem för olyckor och near misses till sjöss. Syftet med systemet är att förbättra sjösäkerheten genom att samla information och erfarenheter från olika fartyg och rederier i en gemensam databas. Ett delmål har varit att skapa en ny rapporteringskultur, där no blame ska vara en ledstjärna. Detta uppnås genom att uppgifterna i systemet är avidentifierade. Systemet är i grunden färdigutvecklat och innehåller över rapporter. I systemet har man inte bara tillgång till sina egna rapporter utan även till andras inskickade rapporter. Det är unikt i sin utformning eftersom alla rapporter finns att tillgå på en och samma plats. Informationen nås enkelt via en sökmotor. Systemet är mycket användarvänligt och har en genuin förankring hos berörda intressenter. Ett väl fungerande system för att kunna lära sig av egna och andras erfarenheter blir en allt viktigare del i det förebyggande sjösäkerhetsarbetet och INSJÖ utgör då ett effektivt verktyg. Brister i teknikens tillförlitlighet Resultatet från rapporterna i INSJÖ ser annorlunda ut jämfört med de resultat man kan få ut av händelser som rapporteras till myndigheten. I INSJÖ har tekniken en mycket större betydelse medan det som kallas mänsklig faktor har minskat i andel. Detta kanske inte är så märkligt, eftersom det troligen är lättare att rapportera händelser av teknisk natur än av mänsklig. Man kan också dra For more information on causes, see next page. Events Occupational H&S Causes Machinery breakdown Manouevre loss Fire/Explosion Collision other ship Collision stationary object Technical factors Human factors Management Marine environment Working place environment slutsatsen att tekniska brister är mycket vanligare än vad man tidigare kunnat konstatera vid de analyser som gjorts av material från myndighetens olycksdatabas. Man kan rent av dra slutsatsen att det är anmärkningsvärt många brister i teknikens tillförlitlighet och design. A unique maritime safety system in english Increasingly, the term maritime safety culture is being used as a means of improving maritime safety. An important component of a good maritime safety culture is an active and well-functioning system for reporting accidents and incidents. Together with the Swedish Maritime Safety Inspectorate and other interested parties, the Swedish Shipowners Association has developed an information system for accidents and near misses at sea. The aim of the system is to improve maritime safety by gathering information and experience from different ships and shipping companies in a common database. One objective, when developing the system, has been to create a reporting culture based on a no blame approach. This will be achieved by de-identifying the information in the system. The system is now basically fully developed and contains more than 1,700 reports. In the system, you have access not only to your own reports but also to reports submitted by other ships and shipping companies. It is unique in that all reports are available in one and the same place. Information

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Region Halland värd för stor internationell konferens

Region Halland värd för stor internationell konferens PRESSINFORMATION 10 juni 2013 Region Halland värd för stor internationell konferens I dagarna är Region Halland värd för den internationella Nordsjökonferensen. Konferensen arrangeras varje år av EU:s

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer