Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007"

Transkript

1 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET

2 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret

3 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik Forskning och utbildning Organisation Sektioner och kommittéer Nätverk...19 Bryssel...20 Sveriges Juniorredareförening...22 Swedish shipping...24 Kontaktuppgifter Kansli Besöksadress: Södra Hamngatan 53 Postadress: Box 330, Göteborg Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Kontorstid: , (15 maj 15 september: , ) Kontor i Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 8 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Detta kontor är inte kontinuerligt bemannat. Alla förfrågningar etc. bör därför göras genom kansliet i Göteborg. Kontor i Bryssel Adress: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bryssel Telefon: Fax: Mobil: +32-(0) E-post: Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET Office Visiting address: Södra Hamngatan 53 Postal address: P.O. Box 330, SE Göteborg Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) Office hours: , (15 May 15 September: , ) Office in Stockholm Visiting address: Birger Jarlsgatan 8 Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) This office is not always manned. All inquiries etc. should be made through the office in Göteborg. Projektledning: Annette Stenfeldt, SRF Produktion: Breakwater Publishing AB Omslagsfoto: Lennart Fougelberg Porträttfoton utomhus: Eva Obenius Tryck: Elanders Gummesson, Falköping 2007 Office in Brussels Visiting address: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Brussels Telephone: Telefax: Mobile phone: +32-(0)

4 VD har ordet Sveriges Redareförenings 100-års jubileum är över Ett fantastiskt år för Sveriges Redareförening och svensk sjöfart med en god marknad och nya fartygsbeställningar. Håkan Friberg VD Sveriges Redareförening Jubileumsåret har varit mycket givande och Sveriges Redareförening har skapat mycket utrymme i media där föreningen kunnat peka på hur viktig svensk sjöfart är för Sverige. Höjdpunkten var givetvis årsmötet den 18 maj i Göteborg med den avslutande galamiddagen på Svenska Mässan. Drygt 600 personer deltog med Kung Carl XVI Gustaf som hedersgäst. Vid årsmötet presenterades föreningens visionsprogram Vision 2016 ett program som ger en bra vägledning över de områden och frågor som ska leda föreningens arbete under de kommande tio åren. Föreningens vision är givetvis till för att stärka konkurrenskraften för svensk sjöfart. Det är också viktigt att peka på en långsiktighet och visa vilka områden föreningen anser vara viktiga i framtiden för den svenska sjöfarten. Vid föreningens presskonferens i samband med årsmötet presenterades en ny klusterstudie över svensk sjöfart. Klusterstudien är framtagen av den Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det är mycket glädjande att se den tillväxt som nu sker i klustret, som idag kan räkna in personer. Sjöfartens positiva utveckling på senare år gör att frågor rörande rekrytering, utbildning och forskning blir väldigt viktiga. Sjöfarten har redan idag rekryteringsproblem och måste öka ansträngningarna på detta område. Forskningen har fått ett genombrott för sjöfarten genom satsningen i Lighthouse på Sjöfartshögskolan i Göteborg. Projektet invigdes den 7 december 2006 i samband med att en ny simulator kom på plats. Vid invigningen var rektorn på Chalmers gudmor och förrättade det dop som öppnade ett kompetenscentra för den maritima sektorn. Lagom till invigningen kunde vi också med glädje konstatera att Vinnova och Sjöfartsverket nu går in i projektet med en finansieringsdel. Alla förutsättningar för att detta ska bli framgångsrikt finns nu på plats och det är nu medlemsrederierna som ska vara aktiva och plantera de olika forskningsprojekt inom sjöfartssektorn som är mest intressanta för sjöfarten. Sjöfartsmarknaderna har varit bra under de senaste åren och skapat en positiv tillväxt för sjöfarten globalt. Det beror givetvis mycket på den utveckling som sker i Asien och inte minst i Kina. Transportbehovet fortsätter att öka och skapar goda förutsättningar för en fortsatt gynnsam tillväxt. Svensk sjöfart har en mycket god möjlighet att fortsättningsvis delta i denna utveckling. En förutsättning är dock att sjöfarten Managing Director in english The Swedish Shipowners Association celebrated its centenary in The highlight was, of course, the annual general meeting on 18 May, in Göteborg and the subsequent gala banquet with H.M. King Carl XVI Gustaf as the guest of honour. At the annual general meeting, a presentation was given of the Association s program Vision 2016 which describes what areas and issues the Association will focus on in the next ten years. The goal of the Association s vision is, of course, to strengthen the competitiveness of Swedish shipping. It is also important to emphasise the long-term aspect and show which areas the Association regards as being important for Swedish shipping in the future. A new cluster study was carried out by the Jönköping International Business School during the year. It is very gratifying to see the growth now taking place in the cluster, which currently consists of 220,000 people. As a result of shipping s positive trend in recent years, questions concerning recruitment, training/education and research have become very important. Today, shipping already has recruitment problems and will have to increase its efforts in this area.

5 VD har ordet Årsmöte 2006 får näringsvillkor som är i nivå med vad som gäller inom i första hand den europeiska unionen. Tonnageskatten kom inte på plats under 2006 som föreningen hade hoppats och detta skapar förstås osäkerhet inför framtiden. En ny regering har tillträtt och föreningens hopp står nu till att den inser vikten av att näringsvillkoren blir jämställda och att svensk sjöfart följer de fastställda ramar som finns inom den europeiska unionen. Som en följd av slutsatserna i visionsprogrammet genomfördes en organisationsförändring av s.k. arenamodell inom kansliet. Tanken är att den ska synliggöra och effektivisera kansliets arbete inom de olika verksamhetsområden som föreningen arbetar med. Här finns bl.a. näringsvillkor, miljö, sjösäkerhet/teknik och forskning/utbildning som arenor. Varje arena har en ansvarig på kansliet och visar de centrala arbetsområden föreningen kommer att prioritera i framtiden. Föreningen satsar också på en mer utåtriktad verksamhet och har därför utökat personalstyrkan med en kommunikatör, som anställdes under Jubileumsåret är till ända och vi arbetar nu vidare i en positiv anda. Ett stort tack till alla medarbetare och medlemmar som gjort jubileumsåret till en mycket minnesvärd period i Sveriges Redareförenings historia. Shipping-related research has had a breakthrough as a result of the investment in the marine competence centre Lighthouse, located in Göteborg. The project was inaugurated on 7 December, 2006, in conjunction with the installation of a new bridge simulator. Just in time for the inauguration, we were happy to learn that VINNOVA (the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems) and The Swedish Maritime Administration had agreed to finance part of the project. All the conditions for success are now in place and it is now up to the member shipping companies to be active and plan the different research projects in the shipping sector, which are considered to be most useful for shipping. The shipping markets have been good in recent years and have generated positive growth for shipping globally. This, of course, is very much a consequence of the trend in Asia and, not least, in China. The demand for transportation continues to rise and is creating the necessary conditions for continued favourable growth. Swedish shipping is well placed to continue to benefit from this trend. This is, however, conditional on shipping being able to operate in the same business conditions as those applying in, primarily, the EU. A tonnage tax was not introduced in 2006, as the Association had hoped, and this naturally creates an atmosphere of uncertainty about the future.

6 Arena: Näringsvillkor Arena Näringsvillkor En viktig förutsättning för den svenska sjöfartspolitiken är EU:s State Aid Guidelines for Maritime Transport. Dessa har funnits sedan slutet av 1900-talet och de nuvarande gäller i sju år från februari Huvudmålen för EU:s strategi är att främja sjöfartsrelaterad sysselsättning både ombord och i land inom EU, bevara maritim kunskap inom EU, främja säkerheten inom sjöfarten och miljön samt att utveckla det maritima yrkeskunnandet. En viktig ambition inom den europeiska redarorganisationen ECSA (European Community Shipowners Association), är att säkerställa att State Aid Guidelines även fortsatt efter 2011 får den inriktning de nu har. Sverige anpassar nu sin lagstiftning för att den ska överensstämma med State Aid Guidelines och EU-kommissionens krav. Inte minst Rederinämnden är betjänt av att ha tydliga regler att följa. Den i särklass viktigaste frågan för medlemmarna i Sveriges Redareförening är införandet av tonnageskatten. Tonnageskatteutredningen blev färdig i februari Samtliga remissinstanser var Per Sjöberger positivt inställda till tonnageskatten. Arena: Näringsvilkor Ambitionen är nu att snarast under 2007 få tonnageskatten på plats. Ur EU:s synvinkel är syftet med tonnageskatten att stödja EU-ländernas sjöfartsnäringar och förmå rederierna att registrera fartygen under EU:s flaggor. En svensk tonnageskatt kommer att stärka konkurrenskraften för den svenska sjöfarten. I stort sett samtliga sjöfartsländer inom EU har redan tonnageskatt. EU-kommissionen har beslutat undersöka om sådan samverkan som avses i gruppundantaget för linjekonferenser även finns inom annan sjöfart (tramp, specialsjöfart, kontraktsfart, bilsjöfart, systemtrafik etc.). Frågan är om gruppundantag behövs för denna typ av sjöfart. Inom ECSA-samarbetet bemöts nu Kommissionens frågor som ställs för att Kommissionen ska kunna utfärda s.k. guidelines för hur sjöfartsföretag får samarbeta utan att bryta mot EU:s Romfördrag. Sverige tillhör de stater som är mest emot undantag. EU-kommissionen presenterade under 2006 en grönbok Future Maritime Policy som syftar till att skapa en debatt om en möjlig framtida havspolitik för EU. Grönboken har en konsultationsperiod på ett år till 30 juni Sverige: Som ett resultat av den Transportpolitiska propositionen tillsattes under 2006 en hamnstrategiutredning ledd av en statlig förhandlingsman. Denne ska hösten 2007 lägga förslag på vilka hamnregioner i Sverige som särskilt ska prioriteras beträffande infrastruktursatsningar i land och i farlederna. Internationella Handelshögskolan i Jönköping lade i maj 2006 fram en uppmärksammad klusterutredning med bra och intresseväckande resultat. En viktig slutsats är att det svenska sjöfartsklustret omfattar cirka personer. Redareföreningens Färje- och RoRosektion har under senare år engagerat sig i ett antal olika frågor, Shipping Business Environment in english An important prerequisite of Swedish shipping policy is the EU s State Aid Guidelines for Maritime Transport. These guidelines were first introduced at the end of the 1990s and the current version, introduced in 2004, will remain in force until The main objectives of the EU s strategy are to promote shipping-related employment both on board and ashore in the European Union, preserve maritime know-how, promote safety in shipping and the environment and develop professional maritime knowledge. An important ambition at ECSA (European Community Shipowners Association) is to ensure that the State Aid Guidelines do not change substantially after By far the most important question for the Swedish Shipowners Association s members is the introduction of a tonnage-based tax system. The Swedish tonnage-based tax system commission of inquiry submitted its findings in February, All the referral bodies were in favour of a tonnage-based tax system. The goal now is to have the tonnage-based tax system in place as soon as possible in From a EU perspective, the aim of the tonnage-based tax system is to support the EU member states shipping

7 Arena: Näringsvillkor bl.a. nykterheten bland yrkeschaufförer. Nu har alla Stena Lines färjor som angör svenska hamnar från och med den 1 oktober 2006 utrustats med särskilda alkoholmätare. Initiativet, som är det första i sitt slag i Sverige, syftar till att öka trafiksäkerheten och genom att ge yrkeschaufförer möjlighet att testa sig ombord minska risken för att de kör alkoholpåverkade. På färjor som tillhör medlemsföretag inom Sveriges Redareförening serveras endast alkoholfria drycker i samband med måltider för yrkeschaufförer. Sjöfartsskyddet infördes den 1 juli Alla svenska fartyg certifierades i tid. Det var första gången som hamnarna kom att omfattas av en IMO-konvention. Ett nytt hamnsäkerhetsdirektiv är på gång vilket beräknas införas tidigast Vid årsskiftet 2006/2007 fanns det 50 fartyg över 300 brt i bekräftade beställningar för svenska rederier. Av dessa beräknas 26 fartyg levereras 2007, dvs i snitt ett stort fartyg varannan vecka. Kontraktsvärdet bedöms ligga runt 30 miljarder SEK. 119 fartyg har fått svensk flagg från 1 oktober 2001 när Nettomodellen infördes. Av dessa var 55 nybyggen vid införandet i det svenska registret. Nettoinflaggningen sedan oktober 2001 är 10 fartyg. Detta innebär cirka 140 nya arbetstillfällen för befäl och ungefär 200 nya manskapsjobb. En omfattande föryngring av den svenskflaggade handelsflottan sker för närvarande. Medelåldern vid inregistrering beräknas till cirka 8 år medan medelåldern för avregistrerat tonnage är 23 år. Medelåldern för samtliga svenska SOLAS-fartyg (skepp över 500 bruttoton) är 16 (f.å. 17) år industries and persuade the shipping companies to register their ships to a EU flag. A Swedish tonnage-based tax system would strengthen Swedish shipping s competitiveness. Practically all the maritime nations in the EU already have a tonnage-based tax system in place. The European Commission has decided to investigate whether the cooperation referred to in the block exemption for liner conferences also exists in other areas of shipping (tramp, special-type, contract, car transport, etc.). The question is whether block exemptions are needed for these types of shipping. The Commission has drafted a number of questions, which are currently being discussed at ECSA. The answers to these questions will enable the Commission to issue guidelines for how shipping companies may cooperate without violating the EU s Treaty of Rome. Sweden is one of the states most opposed to exemptions. In 2006, the EU Commission presented a green book entitled Future Maritime Policy, the aim of which is to invite debate on a possible future EU maritime policy. The stakeholders have until 30 June 2007 to provide the Commission with their comments on the issues raised. One important conclusion drawn in the study is that the Swedish shipping cluster consists of approx. 220,000 persons.

8 Arena: Miljö Miljö Miljöfrågan står åter högt på den politiska agendan. Växthuseffekten och inte minst transportsektorns roll är under debatt. Sveriges nya regering har i sitt miljöarbete prioriterat klimatfrågan och havsmiljön, två frågor som i hög grad berör sjöfarten. Ett modernt containerfartyg förbrukar 0,015 kilowattimmar bränsle för att flytta ett ton last en kilometer. Det är inte 6% bättre än kriterierna för Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval för långväga transporter utan sex gånger bättre än kravet, när det gäller utsläpp av koldioxid! Sjöfarten är och förblir därför en viktig del av lösningen på växthusproblemet. Inom EU svarar sjöfarten idag för ca. 50 % av godstransportarbetet, en andel som ökar. Närsjöfarten i Sverige svarar för en extremt liten del av godstransporterna trots en lång kust och trots att praktiskt taget all tung industri ligger vid farbart vatten. Möjligheterna att genom en sänkt och därmed mer konkurrensneutral statlig trafikavgift öka andelen sjötransporter och i och med det minska transportsektorns koldioxidutsläpp är därför stora i Sverige. Sveriges Redareförening arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med Bertil Arvidsson olika åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Exempel på Arena: Miljö sådana åtgärder är framför allt nya energieffektiva fartyg, men ruttplanering efter väderprognoser, ecodriving och effektivare (giftfria) antifoulingfärger som minskar friktionen mellan fartyget och vattnet, spelar också en stor roll. Början av 2006 präglades i hög grad av Nordsjöministermötet i Göteborg den 4 och 5 maj, (The Sixth International Conference on the Protection of the North Sea). Sveriges Redareförening har i samarbete med Miljödepartementet och som aktiv part i den internationella redareföreningens delegation under fyra år deltagit i förberedelsearbetet. Ministermötet och konferensen Mind the gap blev en manifestation för kvalitetssjöfart. Sveriges dåvarande miljöminister konstaterade att lokaliseringen av mötet till Göteborg var viktigt: Här finns många goda lokala exempel som visar att Sverige och inte minst Västkusten ligger i framkant när det gäller att utveckla en mer miljövänlig sjöfart. Ministerdeklarationen, som undertecknades av alla åtta Nordsjöländernas miljöministrar och EU:s miljökommissionär Stavros Dimas, slår fast att ett internationellt regelverk i kombination med ekonomiska incitament är den bästa vägen för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Konkret resulterade ministermötet i två svenska beslut, dels att skattebefria elström till fartyg vid kaj så snart som möjligt och på så sätt stödja en övergång till eldrift, dels beslutade regeringen den 21 juni att tillsätta en utredning som ska utvärdera ett handelsystem för kväve- och svaveloxid för fartyg. Sveriges Redareförening hoppas att utredningen ska öppna dörren för ett pilotprojekt i Nordsjön. Ett integrerat utsläppshandelssystem för landindustrin och sjöfar- Arena Environment in english The environment is once again high on the political agenda with the greenhouse effect and, not least, the transport sector s role being debated. In its environmental work s new government has prioritised the climate and the marine environment, two issues that very much involve shipping. The Swedish Shipowners Association is working actively and successfully on different measures for reducing emissions of greenhouse gases. Examples of such measures are in particular new energy-efficient ships, although route planning according to weather forecasts, ecodriving and more effective (and non-toxic) antifouling paints, which reduce the friction between the ship and the water, also play a large role. The Sixth International Conference on the Protection of the North Sea was held in May, 2006, in Göteborg. The eight environment ministers from all the countries around the North Sea and the EU Environment Commissioner signed a declaration stating that international regulations in combination with economic incentives are the best way to reduce the environmental impact of shipping.

9 Arena: miljö ten skulle snabbt leda till kraftiga reduceringar till en kostnad som ligger långt under alternativet med ytterligare regleringar av såväl sjöfart som landindustri. Med ett handelsystem skulle de redare som investerar i miljöanpassade fartyg belönas. Alternativa bränslen, t.ex. gas, som är ett väl utprovat drivmedel för fartyg, skulle då bli ett realistiskt alternativ till den högsvavliga bunkeroljan. I början av året inleddes ett nordiskt miljösamarbete mellan de norska, danska, åländska och finska redareföreningarna. Arbetet har resulterat i ett omfattande projektarbete som bl.a. berör ballastvattenfrågan, miljökrav på skrotningsvarv och miljöutbildningsprogram för sjöfolk. Ratificeringen av den internationella konventionen Marpol Annex 6, som Sveriges Redareförening via engagemang i såväl ICS som ECSA länge arbetat för, har nu resulterat i att Östersjön som första havsområde klassats som s.k. SECA-område. Detta innebär att alla fartyg, oberoende av vilken flagg de seglar under, måste använda lågsvavlig bunker. Erfarenheterna är mycket goda och några svårigheter att få tag i lågsvavlig olja har inte rapporterats. Under andra halvåret 2007 blir även Nordsjön ett SECA-område. The minister meeting resulted in two Swedish decisions: to exempt electricity supplied to ships at the quayside from tax as soon as possible and thus promote a transition to electrical power, and a government decision on 21 June to appoint a commission that will evaluate a trading system for nitric oxide and sulphur oxide. An integrated emissions trading system for shore-based industry and shipping would rapidly lead to sharp reductions at a cost far lower than that of the alternative of additional regulation of both shipping and shore-based industry. With a trading system in place, shipowners who invest in environmentally friendly ships would be rewarded. Alternative fuels, e.g. gas, which is a well-tried form of fuel for ships, would then be a realistic alternative to bunker oil with a high sulphur content. At the beginning of 2006, Nordic collaboration was initiated in the environmental field. This has resulted in a wide range of projects involving e.g. the question of ballast water, environmental requirements for ship breaking yards and environment education programs for seafarers.

10 10 Arena: Sjösäkerhet & teknik Kvalitet måste löna sig Svensk kvalitet och standard är internationellt erkända begrepp, inte minst gäller detta svensk sjöfart och sjösäkerhetskvalitet som är i världsklass. Föreningen och dess medlemmar står för en tradition av god kvalitet och hög sjösäkerhet. I Paris MOU:s årliga rapport över hamnstatskontroller, som visar hur flaggstaterna uppfyller de internationella regelverken, placeras Sverige på femte plats bland världens sjöfartsnationer. Säkerheten på svenska fartyg är bland den bästa i världen! Quality must be profitable in english Swedish quality and Swedish standard are internationally acknowledged concepts, not least in the case of Swedish shipping and maritime safety quality, which are among the best in the world. The Association and its members represent a tradition of good quality and high maritime safety. In Paris MOU s annual report on port state control, which shows how well the flag states satisfy the international regulations is in fifth place among the world s maritime nations. Safety on Swedish ships is world class! The Swedish Shipowners Association is calling for political measures to be taken in order to reduce the risk of collision on the open sea. This is especially important in the Baltic Sea where the volume of traffic is steadily rising. Accordingly, the Association has proposed that an active traffic monitoring system be established in the Baltic Sea, preferably linked to the PSSA instrument (Particularly Sensitive Sea Area). By linking to other European databases, such a system could identify substandard tonnage before its arrival in a Swedish port.

11 Arena: Sjösäkerhet & teknik 11 Tyvärr kan föreningen konstatera att under det gångna året så har återigen fartyg som tillhör register och flaggor som konsekvent underlåter att uppfylla det internationella regelverket, inte bara tillåtits att segla i EU:s och svenska vatten utan dessutom gång efter annan grundstöter i våra farvatten. Dessa fartyg, som återfinns på Paris MOU:s svarta lista, skapar därigenom oacceptabla risker för liv, hälsa och miljö i vårt närområde. För att komma till rätta med detta problem förespråkar föreningen att man eliminerar förekomsten av det undermåliga tonnaget dels genom hårdare kontroll dels genom att transportköpare bojkottar allt svartlistat tonnage. Dessutom måste politiker och myndigheter ta ett större ansvar och med större tydlighet visa att kvalitet skall löna sig. Sveriges Redareförening vill dessutom se förslag på politiska åtgärder för att minska risken för kollision på öppet hav. Detta är inte minst viktigt i Östersjön där trafiken ständigt ökar. Föreningen har därför föreslagit att ett aktivt trafikövervakningssystem skall etableras i Östersjön, gärna kopplat till PSSA-instrumentet (Particulary Sensitive Sea Area). Genom koppling till andra europeiska databaser skulle ett sådant system kunna identifiera undermåligt tonnage före ankomst till svensk hamn. Föreningen sjösäkerhetsarbete Föreningen påverkar ständigt regelutvecklingen och har ett starkt engagemang i sjösäkerhetsfrågorna. En fundamental förutsättning för hög sjösäkerhet är givetvis regelverket. Föreningen anser att sjösäkerhetsreglerna skall vara formulerade på rätt sätt, att de skall vara satta på en hög men rimlig nivå och att acceptabla övergångsperioder tillåts. I en internationell verksamhet är det viktigt med globala regler som gäller lika för alla för att snedvridningar i konkurrensen inte ska uppstå. Föreningen prioriterar därför regelutvecklingsarbetet i IMO (International Maritime Organisation) och deltar regelmässigt i dess arbete. Föreningen deltar fortlöpande i verksamheten inom ICS (International Chamber of Shipping). Organisationen är den internationella sjöfartsnäringens talesman bl.a. inom IMO. Genom att medverka och delta i arbetet inom ICS får föreningen en unik möjlighet att via denna kanal påverka regelutvecklingen inom sjösäkerhetsområdet. Inom ICS medverkar föreningen dessutom till utveckling av ansedda publikationer med riktlinjer och best industry guidelines. Genom sitt kontor i Bryssel samt deltagande i ECSA-arbetet (European Shipowners Association) har Redareföreningen förstärkt sin bevakning och påverkansmöjlighet av Arena: Sjösäkerhet & Teknik Per Marzelius sjösäkerhetsfrågorna inom EU. På det nationella planet är Redareföreningen remissinstans i sjösäkerhetsfrågor och en stark förespråkare för samstämmighet mellan nationella och internationella regler. Internordiskt är föreningens och färjerederiernas sjösäkerhetsfrågor organiserade i Nordkompass (Nordiska Kommittén för Passagerarefartyg). Redareföreningens kommitté för Sjösäkerhet och Teknik är en expertkommitté inom sjösäkerhetsområdet bestående av representanter från våra medlemsrederier, som ständigt följer utvecklingen inom området. Genom sina internationella och nationella engagemang i IMO, ICS, ECSA och Nordkompass manifesterar visar Redareföreningen och dess medlemmar den stora vikt man fäster vid sjösäkerhet på högsta möjliga nivå. Sjösäkerheten är en del av föreningens kärnverksamhet och en grundläggande förutsättning för rederiernas affärsverksamhet. The Association works to continuously influence the development of regulations and is heavily involved in issues relating to maritime safety. A fundamental prerequisite of high maritime safety is, of course, regulations. The Association holds the view that the maritime safety regulations should be formulated in the right way, that they should be rigorous but reasonable and that acceptable transition periods should be permitted. In international business activities, it is important that there are global regulations that apply equally to everybody to avoid competition distortion. In view of this, the Association is prioritising the work on drawing up regulations being carried out in IMO (International Maritime Organisation) and participates regularly in its work. With their international and national involvement in IMO, ICS, ECSA and NORDKOMPASS, the Swedish Shipowners Association and its members underline the great importance they attach to maritime safety at the highest possible level. Maritime safety is one of the Association s core activities and is a fundamental prerequisite of the shipping companies business activities.

12 12 Arena: Sjösäkerhet & teknik Insjö ett unikt sjösäkerhetssystem Allt oftare ser man begreppet sjösäkerhetskultur nämnas som ett medel för att förbättra sjösäkerheten. Ett viktigt element i en bra sjösäkerhetskultur är att ha ett aktivt och fungerande system för rapportering av olyckor och incidenter. Sveriges Redareförening har tillsammans med Sjöfartsinspektionen och andra intressenter skapat ett informationssystem för olyckor och near misses till sjöss. Syftet med systemet är att förbättra sjösäkerheten genom att samla information och erfarenheter från olika fartyg och rederier i en gemensam databas. Ett delmål har varit att skapa en ny rapporteringskultur, där no blame ska vara en ledstjärna. Detta uppnås genom att uppgifterna i systemet är avidentifierade. Systemet är i grunden färdigutvecklat och innehåller över rapporter. I systemet har man inte bara tillgång till sina egna rapporter utan även till andras inskickade rapporter. Det är unikt i sin utformning eftersom alla rapporter finns att tillgå på en och samma plats. Informationen nås enkelt via en sökmotor. Systemet är mycket användarvänligt och har en genuin förankring hos berörda intressenter. Ett väl fungerande system för att kunna lära sig av egna och andras erfarenheter blir en allt viktigare del i det förebyggande sjösäkerhetsarbetet och INSJÖ utgör då ett effektivt verktyg. Brister i teknikens tillförlitlighet Resultatet från rapporterna i INSJÖ ser annorlunda ut jämfört med de resultat man kan få ut av händelser som rapporteras till myndigheten. I INSJÖ har tekniken en mycket större betydelse medan det som kallas mänsklig faktor har minskat i andel. Detta kanske inte är så märkligt, eftersom det troligen är lättare att rapportera händelser av teknisk natur än av mänsklig. Man kan också dra For more information on causes, see next page. Events Occupational H&S Causes Machinery breakdown Manouevre loss Fire/Explosion Collision other ship Collision stationary object Technical factors Human factors Management Marine environment Working place environment slutsatsen att tekniska brister är mycket vanligare än vad man tidigare kunnat konstatera vid de analyser som gjorts av material från myndighetens olycksdatabas. Man kan rent av dra slutsatsen att det är anmärkningsvärt många brister i teknikens tillförlitlighet och design. A unique maritime safety system in english Increasingly, the term maritime safety culture is being used as a means of improving maritime safety. An important component of a good maritime safety culture is an active and well-functioning system for reporting accidents and incidents. Together with the Swedish Maritime Safety Inspectorate and other interested parties, the Swedish Shipowners Association has developed an information system for accidents and near misses at sea. The aim of the system is to improve maritime safety by gathering information and experience from different ships and shipping companies in a common database. One objective, when developing the system, has been to create a reporting culture based on a no blame approach. This will be achieved by de-identifying the information in the system. The system is now basically fully developed and contains more than 1,700 reports. In the system, you have access not only to your own reports but also to reports submitted by other ships and shipping companies. It is unique in that all reports are available in one and the same place. Information

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Styrning och organisation av universitet

Styrning och organisation av universitet PM 2014:25 Styrning och organisation av universitet En internationell utblick med åtta exempel Tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat vissa styrnings- och organisationsaspekter

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer