Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte öppnat. 2. Val av möteordförande att 1 Anders Hultman väljs till mötesordförande. att 2 Joakim Björklund, Leif Holmberg och Claes Andreasson väljs till vice mötesordförander. att 3 dessa ansvarar för att lösa av varandra. att välja Anders Hultman till mötesordförande. att välja Joakim Björklund till vice mötesordförande. att välja Leif Holmberg till vice mötesordförande. att välja Claes Andréasson till vice mötesordförande. att dessa ansvarar för att lösa av varandra. 3. Fastställande av röstlängd att 1 "boende" i stadgans 56 tolkas som mantalsskrivningsorten under nomineringsprocessen. Yrkande 2 att 2 Stadgans paragraf 55 i möteshandlingarna tolkas på följande sätt: Med boende menas att personen anser sig som boende i valkretsen. Kandidat måste emellertid före riksmötesvalet meddela valförättarna i vilken valkrets hon kandiderar. Yrkande 3 att 3 justera röstlängden genom upprop ur listan med valresultat. att 4 röstlängden löpande genom registrering hos det mobila kansliet och anmälan hos mötesordföranden efter hand som nya ombud dyker upp. Yrkande 4 att 5 röstlängden fastställs. att avslå att-sats 1. att Stadgans paragraf 55 i möteshandlingarna tolkas på följande sätt: Med boende menas att personen anser sig som boende i valkretsen. Kandidat måste emellertid före riksmötesvalet meddela valförättarna i vilken valkrets hon kandiderar. att röstlängden löpande genom registrering hos det mobila kansliet och anmälan hos mötesordföranden efter hand som nya ombud dyker upp. att justera röstlängden genom upprop ur listan med valresultat. att fastställa röstlängden (bilaga 1). 4. Mötets behörighet Mötet var kallat i vederbörlig ordning och både kallelse och möteshandlingar var utsända enligt stadgarna. Mötet var alltså behörigt. att 1 mötet är behörigt. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

2 att mötet är behörigt. 5. Val av mötessekreterare att 1 Christer Pettersson väljs till mötessekreterare. att 2 Tommy Runesson väljs till mötessekreterare. att välja Christer Pettersson till mötessekreterare. att välja Tommy Runesson till vice mötessekreterare. 6. Val av tre rösträknare att 1 Jens Carlberg, Martin Brodén och Sebastian Hermansson väljs till rösträknare. att välja Jens Carlberg till rösträknare. att välja Martin Brodén till rösträknare. att välja Sebastian Hermansson till rösträknare. 7. Val av justeringspersoner att 1 protokollet under mötet efterhand det blir färdigt. att 2 två par av justeringspersoner väljs, som kan växla så att protokollet kan under mötets gång. att 3 det under punkten om fastställande av dagordning bestäms vilka som justerar vad. att 4 detta fastställs som Sveroks praxis. att 5 Jens Carlberg och Simon Talltorp väljs till justeringspersoner. att 6 Johan Osbjer och Johan Håkansson väljs till justeringspersoner. att justera protokollet under mötet efterhand som det blir färdigt. att välja två par av justeringspersoner, som kan växla så att protokollet kan under mötets gång. att det under punkten om fastställande av dagordning bestäms vilka som justerar vad. att detta fastställs som Sveroks praxis. att välja Jens Carlberg och Simon Talltorp till justeringspersoner. att välja Johan Osbjer och Johan Håkansson till justeringspersoner. 8. Adjungeringar Praxis är att adjungerade tilldelas närvarorätt, yttranderätt och rätt att ställa förslag. att 1 adjungera Jimmy Jonasson, Katarina Östergaard, Tommy Runesson, Kasper Wieslander- Summanen, Karin Persson, Göran Åhlström, Kriss Andsten, Magus Mattisson och Olle Johansson, Mikael Andersson och Johan Röklander. att adjungera Jimmy Jonasson. att adjungera Katarina Östergaard. att adjungera Tommy Runesson. att adjungera Kasper Wieslander-Summanen. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

3 att adjungera Karin Persson. att adjungera Göran Åhlström. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

4 att adjungera Kriss Andsten. att adjungera Magus Mattisson. att adjungera Olle Johansson. att adjungera Mikael Andersson. att adjungera Johan Röklander. 9. Fastställande av dagordning att 1 fastställa dagordningen enligt styrelsens förslag. att 2 punkt 1-9 och av Johan Osbjer och Johan Håkansson. att 3 punkt och av Jens Carlberg och Simon Talltorp. att fastställa dagordningen (bilaga 2). att punkt 1-9, 16-20, av Johan Osbjer och Johan Håkansson. att punkt 10-15, 21-27, av Jens Carlberg och Simon Talltorp. 10. Anmälan av övriga frågor Anmälda frågor finns inskrivna med respektive beslut under punkt 17 och Verksamhetsberättelse för 1999 att 1 lägga verksamhetberättelsen till handlingarna. att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna (bilaga 3). 12. Ekonomisk berättelse för 1999 Yrkande att 1 lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna (bilaga 4). 13. Revisionsberättelse för 1999 Yrkande att 1 lägga revisionsberättelsen till handlingarna. att lägga revisionsberättelserna till handlingarna (bilaga 5). 14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 1999 att 1 styrelsen beviljas ansvarsfrihet för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

5 15. Avregistreringar att 1 avregistrera föreningar enligt bilaga om rapport med medlemsantal eller sammankomster ej inkommit senast att avregistrera föreningar enligt bilaga om rapport med medlemsantal eller sammankomster ej inkommit senast (bilaga 6). 16. Motioner och propositioner som kan påverka verksamhetsplan eller budget. Fullständiga motioner, yrkanden och kommentarer finns i bilaga Motion om informationsdokument/häfte - vad säger lagen? Yrkanden 1 att 1 riksmötet ger i uppgift till förbundsstyrelsen att framställa ett informationsmaterial i avsikt att informera medlemmar, föreningar och arrangörer av spelkonvent och lajvarrangemang vilka skyldigheter och rättigheter arrangörer såväl som deltagare har. att 2 informationsmaterialet ska omfatta grundläggande föreningsjuridik, avtalsrätt samt de delar av bidragslagstiftningen och datalagstiftningen som kan vara intressant för de målgrupper materialet avser. att 3 materialet skall tillhandahållas föreningar och arrangörer samt övriga medlemmar som är intresserade av detsamma. att 4 Riksmötet bifaller motionen i sin helhet. Yrkande 2 att 5 motionen anses besvarad. Motionen drogs tillbaka Motion om medlemsantal att 1 Sverok ska sänka medlemsantalet från fem till 3 personer. att 2 reglerna för dessa föreningar ska vara något striktare. Yrkande 2 att 3 motionen avslås. att avslå motionen Motion om ändring av stadgarna att 1 Riksmöte 2000 behandlar stadgarna och förändrar dem enligt Riksmötets önskemål. Yrkande 2 att 2 motionen avslås. att avslå motionen. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

6 16.4 Motion om lokalbidrag Yrkande att 1 ett lokalbidrag som främjar små föreningar ska införas. att 2 bidraget ska vara fast och bara utlämnas till föreningar som uppnått bestämmelserna för bidraget. Yrkande att 3 motionen avslås. att avslå motionen Motion rörande förbundets hemsidor Yrkande att 1 Sverok gör en intresseundersökning bland medlemmarna (digitalt eller på papper) och sedan sorterar ut de som verkar vara bra/seriösa nog att ta hand om sidorna. att 2 Sverok betalar de som gör sidorna med exempelvis en emajl adress i stil med att 3 eller liknande. om Sverok inte anser de har tid eller resurser låter någon medlem eller annan person med förtroende sköta processen, ideellt eller mot, enligt Sverok, lämplig ersättning. Yrkande att 4 motionen anses besvarad. att motionen var besvarad Motion om sändlistor att 1 alla föreningar som så önskar ska erbjudas en egen mailinglista. Yrkande 2 att 2 motionen avslås. Protokollsanteckning Adresserna och är exempel på platser där man kan hitta gratis sändlistor. att avslå motionen Proposition om studieförbund Yrkande att 1 förbundsstyrelsen uppdras att under året initiera det praktiska arbetet med att starta studieförbund. att bifalla propositionen. 17. Övriga frågor som kan påverka verksamhetsplan eller budget Ingen övrig fråga som kan påverka verksamhetsplan eller budget inkom. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

7 18. Fastställande av verksamhetsplan att 1 verksamhetsplanen fastställs. Yrkande 2 att 2 Sverox i sin helhet ska publiceras på nätet i den mån det inte bryter mot upphovsrätter. Yrkande 3 att 3 Raderna 5-12 under rubriken Sverox i punkten fastställande av verksamhetsplan stryks. att 4 kontraktet med Jumsi sägs upp med omedelbar veckan. Yrkande 4 att 5 i verksamhetsplanen under utbildning ska följande text tilläggas: "Den juridiska kunskapen bland förbundets medlemmar ska även främjas genom att ett bokpaket ska subvensioneras till föreningarna samt att varje distrikt ska förses med två exemplar av detta bokaket vilka föreningarna sedan kan låna." Yrkande 5 att 6 Sverok skall skapa ett häfte som informerar om vilka organisationer som vi samarbetar med och att det utförligt beskrivs vad samarbetet går ut på, samt att detta häfte skickas ut till föreningarna så att de kan användas på ett informativt sätt. Yrkande 6 att 7 samarbetet med Riksteatern stryks ur verksamhetsplanen. Yrkande 7 att 8 Den journalistiska kvalitén ska vara underordnad, strävan är att tidningen ska bli ett organ för och med medlemmar. Yrkande 8 att 9 Sverox skall oavsett organisation fortfarande vara ett forum för medlemmar i Sverok, innehållande bla. kalendarium och möjlighet att skicka in egenhändigt skrivna artiklar. Yrkande 9 att 10 Sverok ska ge ut Sverox gratis till alla medlemmae som vill ha förbundstidningen. att 11 sista meningen om Sverox stryks. att 12 Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Sverox öka intäkterna (reklam) efter bästa förmåga. 0 att 13 sista meningen dvs "målet är att alla sveroks medlemmar skall få tidningen år 2002" stryks. att 14 det införs en mening sist under denna rubrik som skall lyda "styrelsen får i uppdrag att snarast undersöka möjligheten att distribuera sverox till alla medlemmar och därefter om det har bedömts ekonomiskt möjligt genomföra distributionen snarast". att 15 Riksmötet beslutar vad distributionen skall få kosta. 1 att 16 det redan efter andra numret ska ske en uppföljning och utvärdering (eventuellt på internet eller på andra sätt) med representanter från hela Sverok så att Sverox verkligen är FÖR Sveroks medlemmar och vi får vad vi vill ha för kr. 2 att 17 samarbeten ändras till att riksteatern läggs till listan på samarbeten som fortsätter och att "riksteatern samt" stryks från meningen efter. Och att "samarbeten" i enlighet med det ändras till samarbete. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

8 att bifalla att-sats 2, 11, 13, 14, 17. att avslå att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16. att med dessa ändringar fastställa verksamhetsplanen (bilaga 8). 19. Fastställande av avgifter Yrkande att avgiften för 2000 fastställs till 0 kr. att fastställa avgiften för 2000 till 0 kr. 20. Fastställande av budget att 1 budgeten fastställs. att fastställa budgeten (bilaga 9). 21. Övriga motioner och propositioner Fullständiga motioner, yrkanden och kommentarer finns i bilaga Motion om vad Sverok ska representera. att 1 riksmötet gör ett uttalande om vilka verksamheter Sverok skall anse sig vara språkrör för. att 2 följande uttalande är formulerat som en lista av verksamheter. att 3 nya verksamheter kan läggas till listan på kommande riksmöten. Likaså kan verksamheter tas bort av kommande riksmöten. att 4 listan skall innehålla verksamheterna rollspel och konfliktspel. att 5 efter frågan bifallits skall riksmötet konstruera denna lista. att 6 riksmötet bifaller frågan i sin helhet Yrkande 2 att 7 motionen avslås. att avslå motionen. Reservation Jag, Tomas Karlsson reserverar mig mot riksmötets beslut att avslå motionen om vad Sverok ska representera Motion om förbundets logotyp att 1 Riksmötet fastställer förbundets logo. att 2 förbundets logotyp ska vara en hexagon innehållandes en sexsidig tärning (logtypen ska alltså se ut som den hexagon i förbundets första logotyp som har en sexsidig tärning i sig, fast för sig själv). Yrkande 2 att 3 motionen avslås. Yrkande 3 Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

9 att 4 styrelsen tar fram en hållbar grafisk profil avsedd för alla grafiska ändamål. Detta innebär inte nödvändigtvis ingen förändring av den nuvarande symbolen. Yrkande 4 att 5 en ny logotyp framtas under verksamhetsåret att 6 framarbetanmdet sker i samråd med distrikten att 7 kostnad tas från budgeten PR-satsning Yrkande 5 att 8 riksmötet anslår att de som så önskar till nästa riksmöte presenterar förslag på logga. Ny logga/grafisk profil framröstas från inkomna förslag av riksmötet att avslå att-sats 1-3, 5 och 8. att bifalla att-sats 4, 6 och Motion om Sveroks ekonomiska redovisningar att 1 Sverok börjar redovisa ekonomin i Euro. att 2 Sverok har en transitionstakt som gör att övergången till Euro blir smidig om Sverige inträder i EMU. Yrkande 2 att 3 motionen avslås Yrkande 3 Då Sverige inom kort kommer att invaderas av Ryssland oavsett svenska folkets vilja, gäller det att ha framförhållning så att anpassningen till den ryska ekonomin går smidigt. att 4 Sverok börjar redovisa ekonomin i Rubel. att 5 Sverok gör en transitionsakt som gör att övergågnen till rysk lag går så lätt och smidigt som möjligt. att avslå att-sats 1-2, 4 och 5. att bifalla att-sats Motion rörande primärt voteringsförfarande vid Sveroks riksmöten. att 1 Sverok använder handuppräckning som primärt röstningssätt vid omröstningar på riksmöten, istället för acklamation. Yrkande 2 att 2 motionen avslås. Yrkande 3 Då det röstningsförfarande som används under Riksmötet 2000 visat sig fungera bra anser jag att detta bör antas som primärt röstningsförfarande på kommande riksmöten. att 3 Sverok vid omröstningar under riksmöten använder sig av acklamation vid ordningsfrågor och försöksvotering vid beslutsfrågor. att avslå att-sats 1 och 3. att bifalla att-sats Proposition angående stadgeändring om riksmötesvalet Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

10 att 1 58 andra meningen ändras från Medlemsförening kan rösta på upp till samma antal personer som antal mandat i valkretsen. till Medlemsförening kan rösta på valbara personer i valkretsen. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

11 Yrkande 2 att 2 en förening får rösta på lika många personer som antalet ombud från valkretsen samt högst sju ytterligare personer. att avslå propositionen Proposition angående stadgeändring om jämlikhet och jämställdhet Styrelsen drog tillbaka sin proposition till och jämkade sig med det nyinkomna yrkandet. att 1 texten nedan införs som en stadgekommentar Sverok anser att jämställdhet och jämlikhet ingår i begreppet demokratiska principer. ( 6). att bifalla propositionen Proposition om ändringar i stadgan, andra läsningen att 1 ändra lydelsen förbundet är religöst och politiskt obundet till förbundet är religöst och politiskt oberoende i 4. att 2 ändra lydelsen för ändring, eller tillägg till, av stadgeparagraf till för ändring av, eller tillägg till stadgeparagraf. att med två tredjedelars majoritet i andra läsningen bifalla propositionen Proposition om riksmöte 2001 att 1 Sveroks Riksmöte 2001 förläggs till Göteborg. Yrkande 2 att 2 hålla rixmöte 2001 i Falun då det är en av rikets intressantaste städer. Samt även har den fördelen att en sk Dunga finnes i närheten en ypperlig möjlighet att lajva i naturlig miljö. att förlägga Sveroks Riksmöte 2001 till Falun. Reservation Zebastian Hermansson, Robert Pelli och Dan Sivnert reserverar sig mot att Riksmötet hålls i Falun!!! Proposition om utnämning av hedersmedlem att 1 John Bredal utnämns till hedersmedlem i Sverok. att enhälligt utnämna John Bredal till hedersmedlem i Sverok. 22. Kvarvarande övriga frågor 22.1 Övrig fråga om riksmöteslotteri Det tycks som om "mutan" för röstandet i Riksmötesvalet var lyckat. att 1 Moroten eller lotteriet för röstande i riksmötesvalet behålls och helst ökas. att 2 Detta ska belasta budgeten för Riksmötet. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

12 att med två tredjedelars majoritet bifalla den övriga frågan. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

13 Reservation Jag reserverar mig mot övriga frågor rörande mutor för att rösta. Vi talar om Vadå Demokrati, ska vi då ha betalt för att rösta. Jag tycker det är så fel att dagens samhälle är så slappt att man inte ens kan rösta för sitt läns och föreningens bästa utan att få betalt. Peter Hägglund, Fred Antonsson, André Hiller, Nicklas Nilsson, Zebastian Hermansson Övrig fråga om distriktsinformation på Riksmötet Många distrikt har problem att hitta aktiva och informera om sin verksamhet. På riksmötet kommer många ombud som inte känner sitt distrikt. Yrkande att 1 På kommande riksmöte, distrikten bereds en kort tid och liten plats att informera om sig själva och verksamheten, exempelvis under fredagkvällen. att med två tredjedelars majoritet bifalla den övriga frågan Övrig fråga om Riksmötets tolkning av Sveroks stadga 12. Yrkande att 1 12 i Sveroks stadga tolkas som att de lydelser i stadgan som berörs av den förslagna förändringen skall anges i möteshandlingarna för att stadgebehandlingen på riksmötet ska vara tillåten. Den exakta lydelsen på stadgeförändringen är alltså inte ett krav för behandling. Beslut att avslå den övriga frågan Övrig fråga om stadgans 55. att 1 uppdra åt förbundsstyrelsen att revidera 55 i stadgan. att 2 förbundsstyrelsen lägger fram sitt förslag till nästa Riksmöte. att avslå den övriga frågan Övrig fråga om samarbetsinformationshäfte att 1 Sverok får i uppdrag skall ta fram ett häfte som kortfattat informerar om förbundets alla samarbeten och dess innebörd från båda sidor om samarbetet. Samt att det görs på ett sådant sätt att det görs på ett sådant sätt att det kan användas som ett informationsmedel och en PR-sak mot kommunen. att 2 det ska skickas ut till medlemsföreningarna. att med två tredjedels majoritet bifalla att-sats 1. att avslå att-sats Övrig fråga om nätverk Det finns många samarbeten/nätverk mellan föreningar i Sverok tvärs över distriktsgränserna. Just nu har de inget naturligt stöd i förbundet. att 1 Förbundstyrelsen undersöker hur man i framtiden kan stödja formella och informella nätverk mellan föreningar i förbundet. (exempelvis lajvföreningsnätverk och paraplyorganisationer. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

14 att med två tredjedels majoritet bifalla den övriga frågan Övrig fråga om Sverox innehåll Många sverokmedlemmar har uppskattat de serier som förekommit i Sverox. att 1 riksmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till fortsatt publicering av Rosenius Handbok i överlevnad i Sverox. att avslå den övriga frågan Övrig fråga om kostnadsfria annonser i Sverox Jag tycker att det är bra om Sverokföreningar och distrikt kostnadsfritt kan annonsera i Sverox. att 1 Sveroks föreningar och distrikt i mån av plats ges möjlighet att kostnadsfritt annonsera om sina arrangemang i Sverox. Med att annonsera avses kortare notis i form av tid och plats för arrangemanget. att avslå den övriga frågan Övrig fråga om Riksteaterrns "Hamlet inifrån" att 1 Riksmötet godkänner att den enskilda medlemsföreningen Interaktiva uppsättningar får representera förbundet i projektet Hamlet inifrån att 2 Riksmötet därmed godkänner att Sverok på riksnivå kan stå bakom arrangerandet av enskilda spelhändelser. Yrkande 2 att 3 Sverok på riksnivå inte kan stå bakom arrangeradet av enskilda spelhändelser. Beslut att med två tredjedels majoritet anta att-sats 1. att avslå att-sats 2-3. Reservation Jag reserverar mig mot att de tillkallande ombuden för Sveroks riksmöte år 2000 inte tog något beslut i frågan angående hurvida Sverok skall/skall inte ställa sig bakom eller stödja projekt inom eller utanför organisationen. Jonas Kjellman, Andreas Nyström Övrig fråga om alkoholpolicy Sverok har en alkoholpolicy som därtill är tämligen väl genomdiskuterad, samtidigt har man valt att bryta mot den på själva riksmötet. att 1 Sverok i enlighet med gällande policy varken ska uppmuntra till, eller avråda från, lagligt alkoholintag. att 2 Styrelsen till nästa års riksmöte ges i uppdrag att anordna samkväm där samtliga Riksmötesdeltagare kan umgås tillsammans. att med två tredjedels majoritet bifalla den övriga frågan. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

15 22.11 Övrig fråga om riksmötetprotokoll på webben att 1 alla riksmötesprotokoll läggs upp som dokument på Sveroks hemsida. Yrkande 2 att 2 alla riksmötesprotokollen ska finnas att tillgå på alla riksmöten. Beslut att med två tredjedels majoritet bifalla att-sats 1 och Övrig fråga om samarbetstext att 1 texten som skapas om Sveroks samarbetspartners på ett eller annat sätt ska nå medlemsföreningarna. att med två tredjedels majoritet bifalla den övriga frågan. 23. Val av förbundsstyrelse att 1 Karl Nissfeldt väljs till förbundsordförande och Fredrik Bonander, Nils Eliasson, Carl Heath, Hanna Jonsson, Jon Heinpalu, Björn von Knorring, Petra Malmgren, Magnus Mattisson, Johnny Särkkä, Magnus Alm och Mikael Bjurshagen till ledamöter i förbundsstyrelsen. att välja Karl Nissfeldt till förbundsordförande. att välja Fredrik Bonander till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Nils Eliasson till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Carl Heath till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Hanna Jonsson till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Jon Heinpalu till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Björn von Knorring till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Petra Malmgren till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Magnus Mattisson till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Johnny Särkkä till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Magnus Alm till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Mikael Bjurshagen till ledamot i förbundsstyrelsen. 24. Val av valberedning att 1 välja Staffan Ericsson,Tomas Karlsson, Martin Brodén, Henrik Tölander och Dan Sivnert. att välja Staffan Ericsson till valberedare. att välja Tomas Karlsson till valberedare. att välja Martin Brodén till valberedare. att välja Henrik Tölander till valberedare. att välja Dan Sivnert till valberedare. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

16 25. Val av revisorer att 1 Anders Hultman väljs till ideell revisor, Claes Andreasson väljs till ideell revisorsersättare, Irene Jägerhök väljs till revisor, Arne Gunnarsson väljs till revisorsersättare. att välja Anders Hultman till ideell revisor. att välja Claes Andreasson till ideell revisorsersättare. att välja Irene Jägerhök till revisor. att välja Arne Gunnarsson till revisorsersättare. 26. Ordet fritt 26.1 Andreas Nyström. Frågor delegeras ofta till distrikt. Han uppmanar medlemmarna att kontakta distrikten och att delta på distriktsårsmöte. Svealand har möte 8 april Emma Wieslander tackar de avgående styrelseledamöterna och de avgående revisorerna. Applåder Karin Persson hoppas att alla berättar för alla att Sverox gärna tar emot insändare och debattartiklar. Applåder Karl Nissfeldt tackar för förtroendet att bli omvald till ordförande. Han tog upp de avgående ledamöterna och revisorerna och begärde en stående ovation och fick de. De fick även blommor (eller ogräs som Karl kallade dessa). Mötesordföranderna, sekreterarna och mötesfunktionärerna fick också tack Björn von Knorring, på uppmaning av Christer "Chrisp" Pettersson, uppskattar efter handuppräckning andelen som är med på sitt första riksmöte till 80%, vilket några ansåg var rimligt Andreas Brodin tyckte att vi skulle åka på konvent och lajv Karl Nissfeldt tyckte att alla ska fylla i riksmötesenkäten Zebastian Hermansson förbereder alla på en motion om stadgeändring att Sverok Västra Götaland ska få en stående ovation efter varje riksmötet Emma Wieslander uppmanar alla, eftersom det faktiskt finns åldringar med barn, att konvent håller dagis. Applåder. 27. Mötets avslutande Joakim Björklund förklarade 2000 års Riksmöte avslutat. vid protokollet, Christer Pettersson mötessekreterare Tommy Runesson vice mötessekreterare vid klubban, Anders Hultman Joakim Björklund Leif Holmberg Claes Andréasson mötesordförande vice mötesordförande vice mötesordförande vice mötesordförande, Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp justerare justerare justerare justerare

17 Bilaga 2 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande och vice mötesordförande. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Mötets beslutsmässighet. 5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare. 6. Val av tre rösträknare. 7. Val av minst två (fyra) justerare. 8. Adjungeringar. 9. Fastställande av dagordning (och justeringsordning). 10. Anmälan av övriga frågor. 11. Verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse för 1999 med resultat- och balansräkning. 13. Revisionsberättelse för Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Avregistreringar. 16. Motioner och propositioner som kan påverka verksamhetsplan eller budget. 17. Övriga frågor som kan påverka verksamhetsplan eller budget. 18. Fastställande av verksamhetsplan. 19. Fastställande av avgifter. 20. Fastställande av budget. 21. Övriga motioner och propositioner. 22. Kvarvarande övriga frågor. 23. Val av förbundsstyrelse (ordförande och elva ledamöter). 24. Val av fem valberedare. 25. Val av två revisorer med varsin personlig ersättare. 26. Ordet fritt. 27. Mötets avslutande.

18 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse för Sverok 1999 Inledning När Sverok grundades för snart tolv år sedan var de primära målen främst att bli en erkänd organisation och stödja och underlätta medlemmarnas spelintresse. Att Sverok lyckats med arbetet utåt råder knappast längre någon tvekan om, men hur väl fungerar verkligen organisationen inåt? Under året har den huvudsakliga tyngdpunkten flyttats till ett granskande av vår egen struktur i och med Vadå demokrati?-projektet, men även på distriktsträffarna, de så kallade slagen, där distrikten kunnat åskådliggöra och hjälpa varandra med viktiga problem och frågor. Fortfarande är det viktigt att inte glömma hur långt vi trots allt har kommit. Något våra nystartade samarbeten, både internationellt - men främst nationellt, tydligt pekar på. Förbundsstyrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av förbundsordförande Karl Nissfeldt - Linköping, vice ordförande Carl-Niclas Larsson - Uppsala, ekonomiansvarig Jon Heinpalu - Jönköping, protokollansvarig Peter Madsen - Östersund samt ledamöterna Peter Engström - Gävle, Johnny Särkkä - Stockhom, Hanna Jonsson - Uppsala, Michael Laitinen - Stockholm, Henrik Tölander - Linköping, Nils Eliasson - Stockholm, Carl Heath - Göteborg samt Gustav Jönsson - Malmö. Under tiden september 1999 till och med mars 2000 var Karl Nissfeldt heltidsarvoderad som förbundsordförande. Styrelsen har sammanlagt haft 7 protokollförda styrelsemöten och 2 arbetsmöten. Det övriga arbetet har varit uppdelat på de underliggande grupperna; SiT (Sveroks IT-grupp), Info (Informationsgruppen), Dag (Distriktsarbtesgruppen) samt Eko (Ekonomi och kontroll). Löpande kontakt med Ungdomstyrelsen främst gällande de nya bidragsreglerna har hållits. Organ för ekonomi och kontroll - Eko Eko har under året haft fyra protokollförda möten. Organets uppgift har varit att övervaka ekonomin med löpande uppföljning, arbetsleda kansliet samt att sköta beslut av administrativ karaktär. Sverox Arbetet har varit uppdelad i två huvuddelar. Vi har ansvarat för kontakterna med gamla redaktionen, samt ansvarat för arbetet med det nya kontraktet. Under hösten inhämtades offerter genom annonsering, fyra stycken inkom. Under slutet av året inleddes slutförhandlingarna med de intressanta aktörerna. Kansli och anställda Under året har vi anställt två personer för att arbeta med projektet Vadå Demokrati?. För förbundets anställda har skriftliga arbetsbeskrivningar framställts. För att förekomma framtida problem har en inventering av lagen om anställningsskydd (Las) gjorts för att fastställa vilka regler vi måste ta i beaktande. Eko har också arbetat med att stödja kansliet i övertagandet av ekonomifunktionerna, som tidigare sköttes av en bokföringsfirma. Under året har organet har även arbetat för att avsluta projektet Spela Roll och färdigställa dess redovisning. SiT Sveroks IT grupp (SiT) har under året utvecklats en hel del. De huvudsakliga uppgifterna är att sköta sändlistorna (epost-listorna), postmasterfunktionen, att tillhandahålla en uppdaterad scenariobank samt att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i Sveroksverige. Sändlistorna Under året har samtliga listor gåtts igenom för att rensa ut de icke aktiva. En del listor har försvunnit och några nya har sett dagens ljus. I övrigt kan nämnas att vi nu erbjuder konvent/fansin/lajv av viss storlek en egen sändlista som ytterligare en bonus. Distriktsarbetsgruppen - DAG Distriktsarbetsgruppen (DAG) har planerat och genomfört fyra distriktsträffar, så kallade slag. Med hjälp av Vadå demokrati? har DAG realiserat sina planer. Utvärderingarna av distriktsträffarna visar på att de varit uppskattade och behövliga. Det är tydligt efter 1999 års verksamhet att behovet är kontinuerligt. Distriktsträffarna har gästats av cirka 35 personer per gång, ungefär hälften av de aktiva i distrikten, vilket får betraktas som god uppslutning. Träffarna har främst syftat till utbildning i föreningsteknik, nätverksskapande verksamhet mellan distrikten, förankring av visioner samt information från Riks. Utöver ovan nämnda verksamhet har DAG under året arbetat aktivt gentemot distrikten genom kontaktpersoner. I vissa distrikt har denna verksamhet varit mer framträdande än i andra. Verksamheten syftade till att ge extra stöd och kompetens till de distrikt som eftersökte detta, samt för att skapa en naturlig struktur mellan distrikt och riks.

19 Vidare har DAG under året i samarbete med distrikten utarbetat en plan för hur distriktens verksamhet ska utvecklas under kommande år, för att säkra och förankra distriktens roll i förbundet.

20 Info Under föregående år inleddes ett projekt för att få redan spelande personer att få upp ögonen för förbundet. I första hand har Infogruppen deltagit på bland annat Borås spelkonvent och SnöKon där information om förbundet tillsammans med starta en förening-kit delades ut. Värvarstugans arbete har resulterat i ett gott underlag för framtida liknande satsningar. Signaler i Sverok Ett medium för att sprida aktuell information har varit Signaler i Sverok, ett internt nyhetsblad med information om vad som sker på de olika nivåerna inom förbundet. I den mån tidningen har kommit ut har den blivit väl emottagen och blivit ett värdefullt redskap för de aktiva medlemmarna. Tyvärr har utgivningstakten varit något av en besvikelse med endast tre nummer, ett antal som inte alls motsvarat förväntningarna. Informell info från Rix Ytterligare ett led i skapandet av informationskanaler inom förbundet är Informell info från Rix. Detta är ett kortfattat e-brev som periodvis skickas ut på flera av Sveroks sändlistor. Brevet innehåller information om aktuella saker inom förbundet. Det primära syftet med detta är att uppmärksamma aktiva medlemmar på hur förbundsstyrelsens arbete flyter och ge dem en möjlighet att lättare påverka besluten. Detta för också de enskilda aktiva medlemmarna och distrikten närmare förbundsstyrelsen och minskar avståndet mellan Sveroks olika beslutsled. Föreningar och medlemmar Nedan följer den statistik över antal medlemmar, antal sammankomster och antal nyantagna föreningar under åren 1993 till A t Medl. Samman. Nya /94 94/95 95/ År 0 Medlemmar 1999 Under 1999 antogs 255 föreningar och avregistrerades 166 föreningar. Totalt fanns det 1457 föreningar i årsskiftet. Medlemsantalet var vid årsskiftet 17858, varav i åldern 7-25 år, vilket betyder en ungdomsandel på 92%. Uppgifterna bygger endast på de 869 föreningar som rapporterat medlemmar under 1999, och kommer att öka i takt med att nya rapporter kommer in till förbundet. ålder alla tjejer summa Totalt är alltså 14,6% av medlemmarna tjejer, vilket är en ökning med en dryg procentenhet sedan Tyvärr har färre och färre föreningar lämnat in medlemsrapporterna, därav det sjunkande medlemsantalet. Många av dem existerar fortfarande och det är förmodligen ren och skär slöhet som gjort att rapporterna inte skickats in. I dagsläget är 226 föreningar avregistreringshotade mot förra årets redan höga siffra 121. Anledningen till detta är att de inte skickat in det efterfrågade materialet på två år.

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer