Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte öppnat. 2. Val av möteordförande att 1 Anders Hultman väljs till mötesordförande. att 2 Joakim Björklund, Leif Holmberg och Claes Andreasson väljs till vice mötesordförander. att 3 dessa ansvarar för att lösa av varandra. att välja Anders Hultman till mötesordförande. att välja Joakim Björklund till vice mötesordförande. att välja Leif Holmberg till vice mötesordförande. att välja Claes Andréasson till vice mötesordförande. att dessa ansvarar för att lösa av varandra. 3. Fastställande av röstlängd att 1 "boende" i stadgans 56 tolkas som mantalsskrivningsorten under nomineringsprocessen. Yrkande 2 att 2 Stadgans paragraf 55 i möteshandlingarna tolkas på följande sätt: Med boende menas att personen anser sig som boende i valkretsen. Kandidat måste emellertid före riksmötesvalet meddela valförättarna i vilken valkrets hon kandiderar. Yrkande 3 att 3 justera röstlängden genom upprop ur listan med valresultat. att 4 röstlängden löpande genom registrering hos det mobila kansliet och anmälan hos mötesordföranden efter hand som nya ombud dyker upp. Yrkande 4 att 5 röstlängden fastställs. att avslå att-sats 1. att Stadgans paragraf 55 i möteshandlingarna tolkas på följande sätt: Med boende menas att personen anser sig som boende i valkretsen. Kandidat måste emellertid före riksmötesvalet meddela valförättarna i vilken valkrets hon kandiderar. att röstlängden löpande genom registrering hos det mobila kansliet och anmälan hos mötesordföranden efter hand som nya ombud dyker upp. att justera röstlängden genom upprop ur listan med valresultat. att fastställa röstlängden (bilaga 1). 4. Mötets behörighet Mötet var kallat i vederbörlig ordning och både kallelse och möteshandlingar var utsända enligt stadgarna. Mötet var alltså behörigt. att 1 mötet är behörigt. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

2 att mötet är behörigt. 5. Val av mötessekreterare att 1 Christer Pettersson väljs till mötessekreterare. att 2 Tommy Runesson väljs till mötessekreterare. att välja Christer Pettersson till mötessekreterare. att välja Tommy Runesson till vice mötessekreterare. 6. Val av tre rösträknare att 1 Jens Carlberg, Martin Brodén och Sebastian Hermansson väljs till rösträknare. att välja Jens Carlberg till rösträknare. att välja Martin Brodén till rösträknare. att välja Sebastian Hermansson till rösträknare. 7. Val av justeringspersoner att 1 protokollet under mötet efterhand det blir färdigt. att 2 två par av justeringspersoner väljs, som kan växla så att protokollet kan under mötets gång. att 3 det under punkten om fastställande av dagordning bestäms vilka som justerar vad. att 4 detta fastställs som Sveroks praxis. att 5 Jens Carlberg och Simon Talltorp väljs till justeringspersoner. att 6 Johan Osbjer och Johan Håkansson väljs till justeringspersoner. att justera protokollet under mötet efterhand som det blir färdigt. att välja två par av justeringspersoner, som kan växla så att protokollet kan under mötets gång. att det under punkten om fastställande av dagordning bestäms vilka som justerar vad. att detta fastställs som Sveroks praxis. att välja Jens Carlberg och Simon Talltorp till justeringspersoner. att välja Johan Osbjer och Johan Håkansson till justeringspersoner. 8. Adjungeringar Praxis är att adjungerade tilldelas närvarorätt, yttranderätt och rätt att ställa förslag. att 1 adjungera Jimmy Jonasson, Katarina Östergaard, Tommy Runesson, Kasper Wieslander- Summanen, Karin Persson, Göran Åhlström, Kriss Andsten, Magus Mattisson och Olle Johansson, Mikael Andersson och Johan Röklander. att adjungera Jimmy Jonasson. att adjungera Katarina Östergaard. att adjungera Tommy Runesson. att adjungera Kasper Wieslander-Summanen. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

3 att adjungera Karin Persson. att adjungera Göran Åhlström. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

4 att adjungera Kriss Andsten. att adjungera Magus Mattisson. att adjungera Olle Johansson. att adjungera Mikael Andersson. att adjungera Johan Röklander. 9. Fastställande av dagordning att 1 fastställa dagordningen enligt styrelsens förslag. att 2 punkt 1-9 och av Johan Osbjer och Johan Håkansson. att 3 punkt och av Jens Carlberg och Simon Talltorp. att fastställa dagordningen (bilaga 2). att punkt 1-9, 16-20, av Johan Osbjer och Johan Håkansson. att punkt 10-15, 21-27, av Jens Carlberg och Simon Talltorp. 10. Anmälan av övriga frågor Anmälda frågor finns inskrivna med respektive beslut under punkt 17 och Verksamhetsberättelse för 1999 att 1 lägga verksamhetberättelsen till handlingarna. att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna (bilaga 3). 12. Ekonomisk berättelse för 1999 Yrkande att 1 lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna (bilaga 4). 13. Revisionsberättelse för 1999 Yrkande att 1 lägga revisionsberättelsen till handlingarna. att lägga revisionsberättelserna till handlingarna (bilaga 5). 14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 1999 att 1 styrelsen beviljas ansvarsfrihet för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

5 15. Avregistreringar att 1 avregistrera föreningar enligt bilaga om rapport med medlemsantal eller sammankomster ej inkommit senast att avregistrera föreningar enligt bilaga om rapport med medlemsantal eller sammankomster ej inkommit senast (bilaga 6). 16. Motioner och propositioner som kan påverka verksamhetsplan eller budget. Fullständiga motioner, yrkanden och kommentarer finns i bilaga Motion om informationsdokument/häfte - vad säger lagen? Yrkanden 1 att 1 riksmötet ger i uppgift till förbundsstyrelsen att framställa ett informationsmaterial i avsikt att informera medlemmar, föreningar och arrangörer av spelkonvent och lajvarrangemang vilka skyldigheter och rättigheter arrangörer såväl som deltagare har. att 2 informationsmaterialet ska omfatta grundläggande föreningsjuridik, avtalsrätt samt de delar av bidragslagstiftningen och datalagstiftningen som kan vara intressant för de målgrupper materialet avser. att 3 materialet skall tillhandahållas föreningar och arrangörer samt övriga medlemmar som är intresserade av detsamma. att 4 Riksmötet bifaller motionen i sin helhet. Yrkande 2 att 5 motionen anses besvarad. Motionen drogs tillbaka Motion om medlemsantal att 1 Sverok ska sänka medlemsantalet från fem till 3 personer. att 2 reglerna för dessa föreningar ska vara något striktare. Yrkande 2 att 3 motionen avslås. att avslå motionen Motion om ändring av stadgarna att 1 Riksmöte 2000 behandlar stadgarna och förändrar dem enligt Riksmötets önskemål. Yrkande 2 att 2 motionen avslås. att avslå motionen. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

6 16.4 Motion om lokalbidrag Yrkande att 1 ett lokalbidrag som främjar små föreningar ska införas. att 2 bidraget ska vara fast och bara utlämnas till föreningar som uppnått bestämmelserna för bidraget. Yrkande att 3 motionen avslås. att avslå motionen Motion rörande förbundets hemsidor Yrkande att 1 Sverok gör en intresseundersökning bland medlemmarna (digitalt eller på papper) och sedan sorterar ut de som verkar vara bra/seriösa nog att ta hand om sidorna. att 2 Sverok betalar de som gör sidorna med exempelvis en emajl adress i stil med att 3 eller liknande. om Sverok inte anser de har tid eller resurser låter någon medlem eller annan person med förtroende sköta processen, ideellt eller mot, enligt Sverok, lämplig ersättning. Yrkande att 4 motionen anses besvarad. att motionen var besvarad Motion om sändlistor att 1 alla föreningar som så önskar ska erbjudas en egen mailinglista. Yrkande 2 att 2 motionen avslås. Protokollsanteckning Adresserna och är exempel på platser där man kan hitta gratis sändlistor. att avslå motionen Proposition om studieförbund Yrkande att 1 förbundsstyrelsen uppdras att under året initiera det praktiska arbetet med att starta studieförbund. att bifalla propositionen. 17. Övriga frågor som kan påverka verksamhetsplan eller budget Ingen övrig fråga som kan påverka verksamhetsplan eller budget inkom. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

7 18. Fastställande av verksamhetsplan att 1 verksamhetsplanen fastställs. Yrkande 2 att 2 Sverox i sin helhet ska publiceras på nätet i den mån det inte bryter mot upphovsrätter. Yrkande 3 att 3 Raderna 5-12 under rubriken Sverox i punkten fastställande av verksamhetsplan stryks. att 4 kontraktet med Jumsi sägs upp med omedelbar veckan. Yrkande 4 att 5 i verksamhetsplanen under utbildning ska följande text tilläggas: "Den juridiska kunskapen bland förbundets medlemmar ska även främjas genom att ett bokpaket ska subvensioneras till föreningarna samt att varje distrikt ska förses med två exemplar av detta bokaket vilka föreningarna sedan kan låna." Yrkande 5 att 6 Sverok skall skapa ett häfte som informerar om vilka organisationer som vi samarbetar med och att det utförligt beskrivs vad samarbetet går ut på, samt att detta häfte skickas ut till föreningarna så att de kan användas på ett informativt sätt. Yrkande 6 att 7 samarbetet med Riksteatern stryks ur verksamhetsplanen. Yrkande 7 att 8 Den journalistiska kvalitén ska vara underordnad, strävan är att tidningen ska bli ett organ för och med medlemmar. Yrkande 8 att 9 Sverox skall oavsett organisation fortfarande vara ett forum för medlemmar i Sverok, innehållande bla. kalendarium och möjlighet att skicka in egenhändigt skrivna artiklar. Yrkande 9 att 10 Sverok ska ge ut Sverox gratis till alla medlemmae som vill ha förbundstidningen. att 11 sista meningen om Sverox stryks. att 12 Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Sverox öka intäkterna (reklam) efter bästa förmåga. 0 att 13 sista meningen dvs "målet är att alla sveroks medlemmar skall få tidningen år 2002" stryks. att 14 det införs en mening sist under denna rubrik som skall lyda "styrelsen får i uppdrag att snarast undersöka möjligheten att distribuera sverox till alla medlemmar och därefter om det har bedömts ekonomiskt möjligt genomföra distributionen snarast". att 15 Riksmötet beslutar vad distributionen skall få kosta. 1 att 16 det redan efter andra numret ska ske en uppföljning och utvärdering (eventuellt på internet eller på andra sätt) med representanter från hela Sverok så att Sverox verkligen är FÖR Sveroks medlemmar och vi får vad vi vill ha för kr. 2 att 17 samarbeten ändras till att riksteatern läggs till listan på samarbeten som fortsätter och att "riksteatern samt" stryks från meningen efter. Och att "samarbeten" i enlighet med det ändras till samarbete. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

8 att bifalla att-sats 2, 11, 13, 14, 17. att avslå att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16. att med dessa ändringar fastställa verksamhetsplanen (bilaga 8). 19. Fastställande av avgifter Yrkande att avgiften för 2000 fastställs till 0 kr. att fastställa avgiften för 2000 till 0 kr. 20. Fastställande av budget att 1 budgeten fastställs. att fastställa budgeten (bilaga 9). 21. Övriga motioner och propositioner Fullständiga motioner, yrkanden och kommentarer finns i bilaga Motion om vad Sverok ska representera. att 1 riksmötet gör ett uttalande om vilka verksamheter Sverok skall anse sig vara språkrör för. att 2 följande uttalande är formulerat som en lista av verksamheter. att 3 nya verksamheter kan läggas till listan på kommande riksmöten. Likaså kan verksamheter tas bort av kommande riksmöten. att 4 listan skall innehålla verksamheterna rollspel och konfliktspel. att 5 efter frågan bifallits skall riksmötet konstruera denna lista. att 6 riksmötet bifaller frågan i sin helhet Yrkande 2 att 7 motionen avslås. att avslå motionen. Reservation Jag, Tomas Karlsson reserverar mig mot riksmötets beslut att avslå motionen om vad Sverok ska representera Motion om förbundets logotyp att 1 Riksmötet fastställer förbundets logo. att 2 förbundets logotyp ska vara en hexagon innehållandes en sexsidig tärning (logtypen ska alltså se ut som den hexagon i förbundets första logotyp som har en sexsidig tärning i sig, fast för sig själv). Yrkande 2 att 3 motionen avslås. Yrkande 3 Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

9 att 4 styrelsen tar fram en hållbar grafisk profil avsedd för alla grafiska ändamål. Detta innebär inte nödvändigtvis ingen förändring av den nuvarande symbolen. Yrkande 4 att 5 en ny logotyp framtas under verksamhetsåret att 6 framarbetanmdet sker i samråd med distrikten att 7 kostnad tas från budgeten PR-satsning Yrkande 5 att 8 riksmötet anslår att de som så önskar till nästa riksmöte presenterar förslag på logga. Ny logga/grafisk profil framröstas från inkomna förslag av riksmötet att avslå att-sats 1-3, 5 och 8. att bifalla att-sats 4, 6 och Motion om Sveroks ekonomiska redovisningar att 1 Sverok börjar redovisa ekonomin i Euro. att 2 Sverok har en transitionstakt som gör att övergången till Euro blir smidig om Sverige inträder i EMU. Yrkande 2 att 3 motionen avslås Yrkande 3 Då Sverige inom kort kommer att invaderas av Ryssland oavsett svenska folkets vilja, gäller det att ha framförhållning så att anpassningen till den ryska ekonomin går smidigt. att 4 Sverok börjar redovisa ekonomin i Rubel. att 5 Sverok gör en transitionsakt som gör att övergågnen till rysk lag går så lätt och smidigt som möjligt. att avslå att-sats 1-2, 4 och 5. att bifalla att-sats Motion rörande primärt voteringsförfarande vid Sveroks riksmöten. att 1 Sverok använder handuppräckning som primärt röstningssätt vid omröstningar på riksmöten, istället för acklamation. Yrkande 2 att 2 motionen avslås. Yrkande 3 Då det röstningsförfarande som används under Riksmötet 2000 visat sig fungera bra anser jag att detta bör antas som primärt röstningsförfarande på kommande riksmöten. att 3 Sverok vid omröstningar under riksmöten använder sig av acklamation vid ordningsfrågor och försöksvotering vid beslutsfrågor. att avslå att-sats 1 och 3. att bifalla att-sats Proposition angående stadgeändring om riksmötesvalet Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

10 att 1 58 andra meningen ändras från Medlemsförening kan rösta på upp till samma antal personer som antal mandat i valkretsen. till Medlemsförening kan rösta på valbara personer i valkretsen. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

11 Yrkande 2 att 2 en förening får rösta på lika många personer som antalet ombud från valkretsen samt högst sju ytterligare personer. att avslå propositionen Proposition angående stadgeändring om jämlikhet och jämställdhet Styrelsen drog tillbaka sin proposition till och jämkade sig med det nyinkomna yrkandet. att 1 texten nedan införs som en stadgekommentar Sverok anser att jämställdhet och jämlikhet ingår i begreppet demokratiska principer. ( 6). att bifalla propositionen Proposition om ändringar i stadgan, andra läsningen att 1 ändra lydelsen förbundet är religöst och politiskt obundet till förbundet är religöst och politiskt oberoende i 4. att 2 ändra lydelsen för ändring, eller tillägg till, av stadgeparagraf till för ändring av, eller tillägg till stadgeparagraf. att med två tredjedelars majoritet i andra läsningen bifalla propositionen Proposition om riksmöte 2001 att 1 Sveroks Riksmöte 2001 förläggs till Göteborg. Yrkande 2 att 2 hålla rixmöte 2001 i Falun då det är en av rikets intressantaste städer. Samt även har den fördelen att en sk Dunga finnes i närheten en ypperlig möjlighet att lajva i naturlig miljö. att förlägga Sveroks Riksmöte 2001 till Falun. Reservation Zebastian Hermansson, Robert Pelli och Dan Sivnert reserverar sig mot att Riksmötet hålls i Falun!!! Proposition om utnämning av hedersmedlem att 1 John Bredal utnämns till hedersmedlem i Sverok. att enhälligt utnämna John Bredal till hedersmedlem i Sverok. 22. Kvarvarande övriga frågor 22.1 Övrig fråga om riksmöteslotteri Det tycks som om "mutan" för röstandet i Riksmötesvalet var lyckat. att 1 Moroten eller lotteriet för röstande i riksmötesvalet behålls och helst ökas. att 2 Detta ska belasta budgeten för Riksmötet. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

12 att med två tredjedelars majoritet bifalla den övriga frågan. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

13 Reservation Jag reserverar mig mot övriga frågor rörande mutor för att rösta. Vi talar om Vadå Demokrati, ska vi då ha betalt för att rösta. Jag tycker det är så fel att dagens samhälle är så slappt att man inte ens kan rösta för sitt läns och föreningens bästa utan att få betalt. Peter Hägglund, Fred Antonsson, André Hiller, Nicklas Nilsson, Zebastian Hermansson Övrig fråga om distriktsinformation på Riksmötet Många distrikt har problem att hitta aktiva och informera om sin verksamhet. På riksmötet kommer många ombud som inte känner sitt distrikt. Yrkande att 1 På kommande riksmöte, distrikten bereds en kort tid och liten plats att informera om sig själva och verksamheten, exempelvis under fredagkvällen. att med två tredjedelars majoritet bifalla den övriga frågan Övrig fråga om Riksmötets tolkning av Sveroks stadga 12. Yrkande att 1 12 i Sveroks stadga tolkas som att de lydelser i stadgan som berörs av den förslagna förändringen skall anges i möteshandlingarna för att stadgebehandlingen på riksmötet ska vara tillåten. Den exakta lydelsen på stadgeförändringen är alltså inte ett krav för behandling. Beslut att avslå den övriga frågan Övrig fråga om stadgans 55. att 1 uppdra åt förbundsstyrelsen att revidera 55 i stadgan. att 2 förbundsstyrelsen lägger fram sitt förslag till nästa Riksmöte. att avslå den övriga frågan Övrig fråga om samarbetsinformationshäfte att 1 Sverok får i uppdrag skall ta fram ett häfte som kortfattat informerar om förbundets alla samarbeten och dess innebörd från båda sidor om samarbetet. Samt att det görs på ett sådant sätt att det görs på ett sådant sätt att det kan användas som ett informationsmedel och en PR-sak mot kommunen. att 2 det ska skickas ut till medlemsföreningarna. att med två tredjedels majoritet bifalla att-sats 1. att avslå att-sats Övrig fråga om nätverk Det finns många samarbeten/nätverk mellan föreningar i Sverok tvärs över distriktsgränserna. Just nu har de inget naturligt stöd i förbundet. att 1 Förbundstyrelsen undersöker hur man i framtiden kan stödja formella och informella nätverk mellan föreningar i förbundet. (exempelvis lajvföreningsnätverk och paraplyorganisationer. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

14 att med två tredjedels majoritet bifalla den övriga frågan Övrig fråga om Sverox innehåll Många sverokmedlemmar har uppskattat de serier som förekommit i Sverox. att 1 riksmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till fortsatt publicering av Rosenius Handbok i överlevnad i Sverox. att avslå den övriga frågan Övrig fråga om kostnadsfria annonser i Sverox Jag tycker att det är bra om Sverokföreningar och distrikt kostnadsfritt kan annonsera i Sverox. att 1 Sveroks föreningar och distrikt i mån av plats ges möjlighet att kostnadsfritt annonsera om sina arrangemang i Sverox. Med att annonsera avses kortare notis i form av tid och plats för arrangemanget. att avslå den övriga frågan Övrig fråga om Riksteaterrns "Hamlet inifrån" att 1 Riksmötet godkänner att den enskilda medlemsföreningen Interaktiva uppsättningar får representera förbundet i projektet Hamlet inifrån att 2 Riksmötet därmed godkänner att Sverok på riksnivå kan stå bakom arrangerandet av enskilda spelhändelser. Yrkande 2 att 3 Sverok på riksnivå inte kan stå bakom arrangeradet av enskilda spelhändelser. Beslut att med två tredjedels majoritet anta att-sats 1. att avslå att-sats 2-3. Reservation Jag reserverar mig mot att de tillkallande ombuden för Sveroks riksmöte år 2000 inte tog något beslut i frågan angående hurvida Sverok skall/skall inte ställa sig bakom eller stödja projekt inom eller utanför organisationen. Jonas Kjellman, Andreas Nyström Övrig fråga om alkoholpolicy Sverok har en alkoholpolicy som därtill är tämligen väl genomdiskuterad, samtidigt har man valt att bryta mot den på själva riksmötet. att 1 Sverok i enlighet med gällande policy varken ska uppmuntra till, eller avråda från, lagligt alkoholintag. att 2 Styrelsen till nästa års riksmöte ges i uppdrag att anordna samkväm där samtliga Riksmötesdeltagare kan umgås tillsammans. att med två tredjedels majoritet bifalla den övriga frågan. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

15 22.11 Övrig fråga om riksmötetprotokoll på webben att 1 alla riksmötesprotokoll läggs upp som dokument på Sveroks hemsida. Yrkande 2 att 2 alla riksmötesprotokollen ska finnas att tillgå på alla riksmöten. Beslut att med två tredjedels majoritet bifalla att-sats 1 och Övrig fråga om samarbetstext att 1 texten som skapas om Sveroks samarbetspartners på ett eller annat sätt ska nå medlemsföreningarna. att med två tredjedels majoritet bifalla den övriga frågan. 23. Val av förbundsstyrelse att 1 Karl Nissfeldt väljs till förbundsordförande och Fredrik Bonander, Nils Eliasson, Carl Heath, Hanna Jonsson, Jon Heinpalu, Björn von Knorring, Petra Malmgren, Magnus Mattisson, Johnny Särkkä, Magnus Alm och Mikael Bjurshagen till ledamöter i förbundsstyrelsen. att välja Karl Nissfeldt till förbundsordförande. att välja Fredrik Bonander till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Nils Eliasson till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Carl Heath till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Hanna Jonsson till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Jon Heinpalu till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Björn von Knorring till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Petra Malmgren till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Magnus Mattisson till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Johnny Särkkä till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Magnus Alm till ledamot i förbundsstyrelsen. att välja Mikael Bjurshagen till ledamot i förbundsstyrelsen. 24. Val av valberedning att 1 välja Staffan Ericsson,Tomas Karlsson, Martin Brodén, Henrik Tölander och Dan Sivnert. att välja Staffan Ericsson till valberedare. att välja Tomas Karlsson till valberedare. att välja Martin Brodén till valberedare. att välja Henrik Tölander till valberedare. att välja Dan Sivnert till valberedare. Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp

16 25. Val av revisorer att 1 Anders Hultman väljs till ideell revisor, Claes Andreasson väljs till ideell revisorsersättare, Irene Jägerhök väljs till revisor, Arne Gunnarsson väljs till revisorsersättare. att välja Anders Hultman till ideell revisor. att välja Claes Andreasson till ideell revisorsersättare. att välja Irene Jägerhök till revisor. att välja Arne Gunnarsson till revisorsersättare. 26. Ordet fritt 26.1 Andreas Nyström. Frågor delegeras ofta till distrikt. Han uppmanar medlemmarna att kontakta distrikten och att delta på distriktsårsmöte. Svealand har möte 8 april Emma Wieslander tackar de avgående styrelseledamöterna och de avgående revisorerna. Applåder Karin Persson hoppas att alla berättar för alla att Sverox gärna tar emot insändare och debattartiklar. Applåder Karl Nissfeldt tackar för förtroendet att bli omvald till ordförande. Han tog upp de avgående ledamöterna och revisorerna och begärde en stående ovation och fick de. De fick även blommor (eller ogräs som Karl kallade dessa). Mötesordföranderna, sekreterarna och mötesfunktionärerna fick också tack Björn von Knorring, på uppmaning av Christer "Chrisp" Pettersson, uppskattar efter handuppräckning andelen som är med på sitt första riksmöte till 80%, vilket några ansåg var rimligt Andreas Brodin tyckte att vi skulle åka på konvent och lajv Karl Nissfeldt tyckte att alla ska fylla i riksmötesenkäten Zebastian Hermansson förbereder alla på en motion om stadgeändring att Sverok Västra Götaland ska få en stående ovation efter varje riksmötet Emma Wieslander uppmanar alla, eftersom det faktiskt finns åldringar med barn, att konvent håller dagis. Applåder. 27. Mötets avslutande Joakim Björklund förklarade 2000 års Riksmöte avslutat. vid protokollet, Christer Pettersson mötessekreterare Tommy Runesson vice mötessekreterare vid klubban, Anders Hultman Joakim Björklund Leif Holmberg Claes Andréasson mötesordförande vice mötesordförande vice mötesordförande vice mötesordförande, Johan Osbjer Johan Håkansson Jens Carlberg Simon Talltorp justerare justerare justerare justerare

17 Bilaga 2 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande och vice mötesordförande. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Mötets beslutsmässighet. 5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare. 6. Val av tre rösträknare. 7. Val av minst två (fyra) justerare. 8. Adjungeringar. 9. Fastställande av dagordning (och justeringsordning). 10. Anmälan av övriga frågor. 11. Verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse för 1999 med resultat- och balansräkning. 13. Revisionsberättelse för Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Avregistreringar. 16. Motioner och propositioner som kan påverka verksamhetsplan eller budget. 17. Övriga frågor som kan påverka verksamhetsplan eller budget. 18. Fastställande av verksamhetsplan. 19. Fastställande av avgifter. 20. Fastställande av budget. 21. Övriga motioner och propositioner. 22. Kvarvarande övriga frågor. 23. Val av förbundsstyrelse (ordförande och elva ledamöter). 24. Val av fem valberedare. 25. Val av två revisorer med varsin personlig ersättare. 26. Ordet fritt. 27. Mötets avslutande.

18 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse för Sverok 1999 Inledning När Sverok grundades för snart tolv år sedan var de primära målen främst att bli en erkänd organisation och stödja och underlätta medlemmarnas spelintresse. Att Sverok lyckats med arbetet utåt råder knappast längre någon tvekan om, men hur väl fungerar verkligen organisationen inåt? Under året har den huvudsakliga tyngdpunkten flyttats till ett granskande av vår egen struktur i och med Vadå demokrati?-projektet, men även på distriktsträffarna, de så kallade slagen, där distrikten kunnat åskådliggöra och hjälpa varandra med viktiga problem och frågor. Fortfarande är det viktigt att inte glömma hur långt vi trots allt har kommit. Något våra nystartade samarbeten, både internationellt - men främst nationellt, tydligt pekar på. Förbundsstyrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av förbundsordförande Karl Nissfeldt - Linköping, vice ordförande Carl-Niclas Larsson - Uppsala, ekonomiansvarig Jon Heinpalu - Jönköping, protokollansvarig Peter Madsen - Östersund samt ledamöterna Peter Engström - Gävle, Johnny Särkkä - Stockhom, Hanna Jonsson - Uppsala, Michael Laitinen - Stockholm, Henrik Tölander - Linköping, Nils Eliasson - Stockholm, Carl Heath - Göteborg samt Gustav Jönsson - Malmö. Under tiden september 1999 till och med mars 2000 var Karl Nissfeldt heltidsarvoderad som förbundsordförande. Styrelsen har sammanlagt haft 7 protokollförda styrelsemöten och 2 arbetsmöten. Det övriga arbetet har varit uppdelat på de underliggande grupperna; SiT (Sveroks IT-grupp), Info (Informationsgruppen), Dag (Distriktsarbtesgruppen) samt Eko (Ekonomi och kontroll). Löpande kontakt med Ungdomstyrelsen främst gällande de nya bidragsreglerna har hållits. Organ för ekonomi och kontroll - Eko Eko har under året haft fyra protokollförda möten. Organets uppgift har varit att övervaka ekonomin med löpande uppföljning, arbetsleda kansliet samt att sköta beslut av administrativ karaktär. Sverox Arbetet har varit uppdelad i två huvuddelar. Vi har ansvarat för kontakterna med gamla redaktionen, samt ansvarat för arbetet med det nya kontraktet. Under hösten inhämtades offerter genom annonsering, fyra stycken inkom. Under slutet av året inleddes slutförhandlingarna med de intressanta aktörerna. Kansli och anställda Under året har vi anställt två personer för att arbeta med projektet Vadå Demokrati?. För förbundets anställda har skriftliga arbetsbeskrivningar framställts. För att förekomma framtida problem har en inventering av lagen om anställningsskydd (Las) gjorts för att fastställa vilka regler vi måste ta i beaktande. Eko har också arbetat med att stödja kansliet i övertagandet av ekonomifunktionerna, som tidigare sköttes av en bokföringsfirma. Under året har organet har även arbetat för att avsluta projektet Spela Roll och färdigställa dess redovisning. SiT Sveroks IT grupp (SiT) har under året utvecklats en hel del. De huvudsakliga uppgifterna är att sköta sändlistorna (epost-listorna), postmasterfunktionen, att tillhandahålla en uppdaterad scenariobank samt att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i Sveroksverige. Sändlistorna Under året har samtliga listor gåtts igenom för att rensa ut de icke aktiva. En del listor har försvunnit och några nya har sett dagens ljus. I övrigt kan nämnas att vi nu erbjuder konvent/fansin/lajv av viss storlek en egen sändlista som ytterligare en bonus. Distriktsarbetsgruppen - DAG Distriktsarbetsgruppen (DAG) har planerat och genomfört fyra distriktsträffar, så kallade slag. Med hjälp av Vadå demokrati? har DAG realiserat sina planer. Utvärderingarna av distriktsträffarna visar på att de varit uppskattade och behövliga. Det är tydligt efter 1999 års verksamhet att behovet är kontinuerligt. Distriktsträffarna har gästats av cirka 35 personer per gång, ungefär hälften av de aktiva i distrikten, vilket får betraktas som god uppslutning. Träffarna har främst syftat till utbildning i föreningsteknik, nätverksskapande verksamhet mellan distrikten, förankring av visioner samt information från Riks. Utöver ovan nämnda verksamhet har DAG under året arbetat aktivt gentemot distrikten genom kontaktpersoner. I vissa distrikt har denna verksamhet varit mer framträdande än i andra. Verksamheten syftade till att ge extra stöd och kompetens till de distrikt som eftersökte detta, samt för att skapa en naturlig struktur mellan distrikt och riks.

19 Vidare har DAG under året i samarbete med distrikten utarbetat en plan för hur distriktens verksamhet ska utvecklas under kommande år, för att säkra och förankra distriktens roll i förbundet.

20 Info Under föregående år inleddes ett projekt för att få redan spelande personer att få upp ögonen för förbundet. I första hand har Infogruppen deltagit på bland annat Borås spelkonvent och SnöKon där information om förbundet tillsammans med starta en förening-kit delades ut. Värvarstugans arbete har resulterat i ett gott underlag för framtida liknande satsningar. Signaler i Sverok Ett medium för att sprida aktuell information har varit Signaler i Sverok, ett internt nyhetsblad med information om vad som sker på de olika nivåerna inom förbundet. I den mån tidningen har kommit ut har den blivit väl emottagen och blivit ett värdefullt redskap för de aktiva medlemmarna. Tyvärr har utgivningstakten varit något av en besvikelse med endast tre nummer, ett antal som inte alls motsvarat förväntningarna. Informell info från Rix Ytterligare ett led i skapandet av informationskanaler inom förbundet är Informell info från Rix. Detta är ett kortfattat e-brev som periodvis skickas ut på flera av Sveroks sändlistor. Brevet innehåller information om aktuella saker inom förbundet. Det primära syftet med detta är att uppmärksamma aktiva medlemmar på hur förbundsstyrelsens arbete flyter och ge dem en möjlighet att lättare påverka besluten. Detta för också de enskilda aktiva medlemmarna och distrikten närmare förbundsstyrelsen och minskar avståndet mellan Sveroks olika beslutsled. Föreningar och medlemmar Nedan följer den statistik över antal medlemmar, antal sammankomster och antal nyantagna föreningar under åren 1993 till A t Medl. Samman. Nya /94 94/95 95/ År 0 Medlemmar 1999 Under 1999 antogs 255 föreningar och avregistrerades 166 föreningar. Totalt fanns det 1457 föreningar i årsskiftet. Medlemsantalet var vid årsskiftet 17858, varav i åldern 7-25 år, vilket betyder en ungdomsandel på 92%. Uppgifterna bygger endast på de 869 föreningar som rapporterat medlemmar under 1999, och kommer att öka i takt med att nya rapporter kommer in till förbundet. ålder alla tjejer summa Totalt är alltså 14,6% av medlemmarna tjejer, vilket är en ökning med en dryg procentenhet sedan Tyvärr har färre och färre föreningar lämnat in medlemsrapporterna, därav det sjunkande medlemsantalet. Många av dem existerar fortfarande och det är förmodligen ren och skär slöhet som gjort att rapporterna inte skickats in. I dagsläget är 226 föreningar avregistreringshotade mot förra årets redan höga siffra 121. Anledningen till detta är att de inte skickat in det efterfrågade materialet på två år.

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer