Kvalitetsredovisning Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef

2 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Uppdrag inom Magelungen 4. Verksamheten processer och rutiner, teori och metod samt samverkan 5. Beläggning /efterfrågan 6. Personalresurser 7. Forskning/utvärdering 8. Utbildning/handledning 9. Fortsatt kompetensutveckling 10. Egenkontroll journaler, planeringsdagar, brukarundersökningar, sammanställning och analys, riskanalys (se bil säkerhetsrutiner ) 11. Lokaler/funktionalitet 12. Brandskydd 13. Utvecklingsområden 14. Tillsyner 15. Statistik

3 1. Allmänt Dagverksamheten med skola: Under höstterminen 2011 hade vi 4 ungdomar från 2 olika kommuner inskrivna. Personalgruppen arbetade på att hitta fungerande rutiner. Strax innan jul skrevs en ungdom ut pga missbruk, för vidare vård på ett behandlings-hem/hvb. Under vårterminen 2012 hade vi 6 ungdomar inskrivna från 4 olika kommuner. Rutinerna fungerade väl och stämningen i elevgruppen var lugn och präglades av studiero. 1 elev skrevs ut i slutet av sommaren för vidare studier på hemkommunens gymnasieskola, nationellt program. Vid hösterminens start 2012 skrevs ytterligare 2 ungdomar in. Vi fick ytterligare 1 ny kommun som uppdragsgivare. Hösten präglades av en del oro med nya elever som behövde skolas in samt efterdyningar från sommaren som för några elever inneburit att de provat narkotika. I samarbete med föräldrar och socialtjänst fick några elever lämna urinprov samt att vi intensifierade behandlingen för ett par elever med ytterligare färdighetsträning efter skoltid. Det hårda arbetet gav positiva resultat. Under ht-11 hade vi 2 föräldramöten med inbjudna gäster och därefter diskussion och fikastund. Första gästen var psykolog Carl Olverin som berättade om olika diagnoser, främst ADHD och Autism. Föräldrarna/familjehemmen var positiva till informationen samt till den efterföljande diskussionen. Den andra gästen var specialpedagog Gunilla Leijonhufvud. Gunilla förde ett samtal med föräldrarna/familjehemmen och personal kring hur det kan vara att leva i en familj med barn som har ADHD och/eller autism. Även denna kväll var mycket uppskattad av våra familjer. Vid julavslutningen ht-11 ordnade personalen en trevlig, uppskattad jullunch för ungdomarna och deras familjer. Under vt-12 hade vi ytterligare föräldramöten med inbjuden gäst, spec ped Gunilla Leijonhufvud. Terminen avslutades med en uppskattad skolresa för elever med föräldrar till Furuviksparken samt skolavslutning med lunch för ungdomarna med deras föräldrar. Under slutet av ht-11 och vt-12 har SO-läraren Charlotte Winberg vikarierat/extra stöd till Fred, c:a 50%. Charlotte är utbildad konstterapeut och hon har därför tagit över bild/skapandeundervisningen. From ht-12 anställdes Charlotte på 75%. Under hösten har ytterligare en lärare tillkommit, per timme, SO/Sv lärare Yvonne Johansson. I slutet av ht-12 anställdes socionom Jessika Forslöf som behandlingssamordnare på dagverksamheten. Magelungen Evidens Gävle/Uppsala I januari 2012 startade vi MTFC (Multidimensional Treatment Fostercare). Socionom Johan Pliakas anställdes för att bygga upp MTFC verksamheten i Gävle. I mars 2012 började socionom Eva Jönsson att arbeta per timme och from maj-12 anställdes hon på heltid i MTFC verksamheten.

4 Under våren-12 rekryterades värdfamiljer till MTFC programmet. 7 familjer har genomgått grundutbildning i MTFC. MTFC enheten har utbildat sig och breddat sitt utbud med FUNKA familjehem, familjehemshandledning. Socionomerna på MTFC enheten erbjuder även enskilda samtal efter förfrågan. I feb-13 anställdes psykolog Elisabet Svärd. Elisabet ska arbeta c:a 50 % i MTFC/FUNKA samt 50% som skolpsykolog mot Gävles friskolor. Under perioden har 4 ungdomar skrivits in i MTFC programmet. I februari-13 flyttade en ungdom åter till sin vårdnadshavare efter 1 år i programmet, eftervården fortlöper. From februari 2013 heter verksamheten Magelungen Evidens Gävle/Uppsala. Skolenheten Under vt-12 har vi arbetat med att starta upp ytterligare en skolenhet, med platser, då vi till hösten-12 blev friskola. Rekrytering av lärare till skolenheten. Under hösten har arbetet med den nya skolenheten intensifierats. En Ma/No lärare har anställts, Daniel Sennerfeldt. Daniel började arbeta i jan-13. I feb-13 anställdens socionom Sofia Mattsson för arbete som kurator på den nya skolenheten. Vid vårterminens start 2013 skrevs 4 elever in på skolenheten. Elevstöd Efter förfrågan från Gävle kommuns friskolor har Magelungen Gävle utarbetat ett Elevstöd där vi tillhandahåller följande tjänster till skolorna from vt-13; Psykolog Kurator Specialpedagog Logoped Dramapedagog Under våren-12 påbörjades arbetet med ledningssystem enl Socialstyrelsens nya riktlinjer. Under perioden har flera gått utbildning i bl a MTFC, FUNKA familjehem, neuropsykiatri, KAT-kitt (verktyg för arbete med ungdomar med diagnos), rektorsutbildning samt ledarskapsutbildning. Under ht-12 har vi haft 2 socionompraktikanter, 1 på dagverksamheten och 1 på Evidens. Avtal med socionomprogrammet Högskolan Gävle (HiG) har ingåtts. Under hösten 2012 deltar vi i en upphandling gällande bl a Tierp och Sandvikens kommuner gällande förstärkt familjehemsvård. I februari 2013 får vi besked att vi är upphandlade.

5 2. Marknadsföringsaktiviteter Under hösten 2011 skickades ett stort antal inbjudningar till Öppet Hus ut till socialtjänst och skola i Gävle, Sandviken, Ockelbo, Älvkarleby, Hofors, Söderhamn och Tierp. Tillsammans med inbjudan följde ett nyhetsbrev. Vi valde att ha 2 dagar med generösa öppentider för att kunna locka så många som möjligt. Det kom c:a 15 besökare under Öppet Hus dagarna. Vi fick positiv respons på lokalen och verksamheten. Inbjudan till Öppna seminarier skickades till socialtjänst och skola i Gävle med kranskommuner i början på hösten. I augusti 2011 hade vi Tomas Lindgren, utvecklingsledare på Magelungen, på besök som föreläste om forskning Vilken hjälp erbjuds barn och unga med sociala svårigheter. En överblick av socialt behandlingsarbete i Sverige.. I oktober kom Fredrik Ahlén på besök, lärare och specialpedagog på Magelungen. Fredrik föreläste om att arbeta som lärare till barn med särskilda behov Stå upp, stå ut, stå kvar. Till föreläsningen om forskning kom 3 besökare, 2 chefer från socialtjänsten i Älvkarleby samt 1 ordförande i socialnämnden Gävle. Till föreläsningen Stå upp.. kom c:a 17 besökare från skola och socialtjänst. I samband med de kostnadsfria, öppna seminarierna informerade vi om vår verksamhet samt bjöd på fika. Vi fick positiv feedback på både föreläsningarna, lokalen samt vår verksamhet. Under vårterminen 2012 skickade vi ut inbjudningar med medföljande nyhetsbrev till Öppna seminarier, till socialtjänst och skola i Gävle med kranskommuner. Första öppna sem hölls av psykolog Peter Friberg, Magelungen Evidens. Det handlade om Finns evidens för evidensen? Det andra seminariet hölls av socionom och psykoterapeut Lisbet Knudsen, Magelungen HVB. Det handlade om Mentalisering. Seminarierna var välbesökta och mycket uppskattade. I samband med de kostnadsfria seminarierna bjöd vi på fika och information om våra verksamheter. Under höstterminen 2012 hade vi 2 öppna seminarier, 2/10 Stå upp stå ut stå kvar med Fredrik Ahlen samt den 22/10 kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder med Peter Friberg. Seminarierna var mycket uppskattade och välbesökta. Möten/träffar: Träff med familjeenhetens chef Lars Lodin tillsammans med Daniel Riddez Besök på socialtjänsten i Sandviken (socialsekreterare och ungdomsbehandlare) info dagverksamheten samt MTFC Besök på socialtjänsten i Älvkarleby (socialsekreterare)- info dagverksamheten och MTFC Besök på socialtjänsten i Uppsala, Norra (socialsekreterare) info om MTFC Gävle kommuns studie-och yrkesvägledare besökte oss Träff med Gävle kommuns förvaltningschef, barn-och ungdom, Frank Stoor Träff med resursskolans rektor, Kurt Hjalmarsson, ang utökning av skolan

6 Besök från familjeenhetens chef Lars Lodin på Evidens samt dagverksamheten Studiebesök från Ockelbo kommun, 2 st socialsekreterare Studiebesök från en delegation om 6 personer bl a skol och IFO chef i Älvkarleby kommun Marknadsföring per telefon: Vi har ringt till samtliga områdeschefer för socialtjänsten i Uppsala, informerat och frågat om träff. Samtal med socialtjänsten chef i Älvkarleby ang träff. Samtal med förvaltningschefer för skolan i Gävle med kranskommuner samt rektorer i Gävle ang vår nysatsning skolenheten 3. Uppdrag inom Magelungen: Skola med behandling: Magelungen utveckling AB erbjuder en flexibel och behovsanpassad verksamhet för ungdomar mellan år med psykosociala svårigheter, neuropsykiatriska funktionshinder och/eller psykiska symptom och deras familjer/nätverk. Fokus ligger på att ge stöd i den sociala och känslomässiga utvecklingen samt att bygga upp och stärka kompetens, bryta negativa mönster och att bidra till en positiv utveckling. Förutom en individuellt anpassad skola erbjuds eleverna en dagverksamhet som bla innehåller; SEFT (social emotionell färdighetsträning) individuella samtal, färdighetsträning, gruppaktiviteter, skapande verksamheter samt utflykter och studiebesök. Vi erbjuder ett nära samarbete med föräldrar där vi erbjuder familjesamtal och föräldramöten. Varje elev ingår i ett team som består av föräldrar, samordnare, familjeterapeut och en skolmentor. Teamet träffas regelbundet för att hjälpas åt att hitta möjliga vägar att nå de gemensamt uppsatta målen. Skolenheten: Anpassad skola för elever med särskilda behov i åldern år, platser. Lärartätt samt förstärkt Elevhälsa (en kurator till elever). Små grupper alternativt enskild undervisning. Magelungen Evidens Gävle/Uppsala MTFC Manualbaserat program som ursprungligen kommer från USA. Programmet vänder sig till tonåringar med ett normbrytande beteende, tex kriminalitet, droger osv. Ett program som består av specialutbildade familjehem/värdfamiljer vilka ingår i ett team som arbetar intensivt med den placerade ungdomen och dennes biologiska familj på ungdomens samtliga arenor för att en hemflytt ska bli möjlig inom ett år

7 FUNKA Familjehemshandledning till befintliga familjehem med syfte att förhindra sammanbrott. Teamet består av en samordnare, en familjeterapeut, en ungdomsterapeut samt ev en färdighetstränare. Vid behov kan vi även bistå med familjehem, kostnad för det tillkommer. 4. Verksamheten Beskrivning av processer och rutiner: Dagverksamhet och skola En strukturerad verksamhet med tydliga rutiner dag för dag. Dagliga rutiner: 1. Morgonmöte för personalen (rapp från beredskapen samt rapp från behandlingssamordnarna om hur morgonen ser ut för resp elev efter samtal med föräldrar/famhem, personalplanering, elevplanering, vem gör vad och med vem?, aktiviteter/schema, ev möten och besök antecknas på whiteboard synligt för alla, riskanalys) 2. Genomgång av dagen med resp elev (ansvarig behandlingssamordnare) 3. Skola och planerade aktiviteter 4. Lunch, avstämning med personal (hur har fm fungerat, vad händer under em, hemgång elever vad är bestämt med föräldrar/famhem) 5. Lunchrast elever (efter mat högläsning i samtalsrummet med en lärare, frivilligt) 6. Utvärdering av dagen för elever med resp mentor el behandlingssamordnare 7. Utvärdering av dagen för personal (vad har hänt, vad blev bra, vad behöver vi förbättra/ändra/tänka på, ngt att tänka på inför morgondagen) Veckorutiner: Ungdomar: 1. Mål och Medelsamtal (tid med ansvarig behandlingssamordnare en gång per vecka, samma tid, kort avstämning med mentor kring skolarbetet, arbete med uppsatta behandlingsmål samt utrymme för ungdomen att prata om det som är aktuellt för honom/henne, relationsbefrämjande, ansvarig: behandlingssamordnare) 2. Vi-möten (en gång per vecka, elevdemokrati där ungdomarna har möjlighet att komma med önskemål, förslag, kritik, träna på att framföra sin åsikt inför andra etc, ansvarig: personal)

8 Personal: 1. Behandlingskonferens (en gång per vecka då behandlingspersonalen går igenom samtliga ungdomar med stöd av genomförandeplanen) 2. Personalmöte (en gång per vecka för samtlig personal, info ledningen, info resp enhet, förfrågningar, utv/förbättring, förfrågningar, forskning, marknadsföringsaktiviteter, ledigheter, övr etc) 3. Lärarna (träffar dagligen samt veckovis för planering) Regelbundna rutiner/möten: 1. Inskrivningsmöten (då ungdom skrivs in) 2. Uppföljningsmöten med resp elevs socialtjänst var 6-8:e vecka (ansvarig resp behandlingssamordnare) 3. Planeringsdagar i början av varje termin (vår och höst, planering av verksamhet, teman etc. Ansvarig enhchef) 4. Egenkontroll/utvärdering av terminen (2 ggr/år, inför sommar och julledighet, vad har hänt, vad har vi gjort bra, vad beh vi förbättra/ändra/utv/ta bort. Ansvarig enhetschef) 5. Hel och halvdagar då vi arbetar med att utveckla ledningssystem enl Socialstyrelsens nya riktlinjer (ansvarig enhetschef) 6. Handledning c:a en gång var 3:dje vecka (resp handledare) Magelungen Evidens Gävle/Uppsala MTFC/FUNKA familjehem Dagliga rutiner: 1. Inhämtning av poänglistor samt PDR listor (ungdomens beteende) 2. Telefonsamtal med MTFC familjer Veckorutiner: 1. Kliniska möten (möte för samtliga i teamet där alla rapporterar vad som har hänt, utifrån deras uppgift i teamet, med varje ungdom, samordnaren info vad fokus/teama/arbuppg ska ligga på kommande vecka. Ansvarig: resp samordnare) 2. Familjehemshandledning (gemensam och obligatorisk för familjehemmen. Ansvarig resp samordnare) 3. Verksamhetsplanering (ansvarig chef) Regelbundna rutiner/möten: 1. Stegmöten (vid start av MTFC program samt då ungdomen går in i ny fas i

9 programmet där ungdom, samtlig personal, familjehem, biologiska föräldrar samt socialtjänsten deltar. Ansvarig samordnare) 2. Handledning (varannan vecka. Ansvarig handledaren) Skolenheten Beviljas plats, ett inskrivningsmöte med föräldrar och ungdom. Arbetet med att skapa rutiner kommer att genomföras vt-13. Teorier och metoder Lösningsfokuserad pedagogik. Lösningsfokuserat synsätt, systemteroretisk grund som främst handlar om ett nära samarbete med nätverket, inslag av KBT tex positiv förstärkning gällande underskottsbeteende (positiva beteenden som vi vill se mer av) samt i möjligaste mån ignorera överskottsbeteende (negativa beteenden vi vill se mindre av) Dagverksamhet och skola Systemiskt arbete med familj och nätverk. Inslag av kognitiv beteendeterapi, KBT, t ex beteendeanalys, fokus på att förstärka positivt underskottsbeteende samt i möjligaste mån ignorera negativt överskottsbeteende. Tydliga inslag av lösningsfokuserat arbete med uppsatta mål, uppmuntra ungdomen att sätta upp egna mål och delmål/våga se en positiv framtid, fokus på det som fungerar. MTFC/FUNKA MTFC modellen bygger på social inlärningsteori med tydliga inslag av KBT, t ex teckenekonomi, positiv förstärkning av önskat beteende samt i möjligaste mån ignorera negativt icke önskvärt beteende. Tydligt uppsatta mål och delmål i genomförandeplanen. Systemiskt arbete med familj och nätverk. Skolenheten: Ännu inte utvecklat. Inget tydligt behandlingsfokus då socialtjänsten ej är med som uppdragsgivare. Arbetet kommer att ha sin grund i lösningsfokuserat och systemiskt tänkande. Samverkan: På samtliga enheter har vi daglig kontakt med föräldrar/familjehem. En viktig förutsättning för att ungdomarna ska kunna utvecklas positivt.

10 Ansvarig: resp behandlings-samordnare/samordnare. Träff med föräldrar och familjehem sker en gång per vecka (alltid på MTFC) alt en gång varannan/var tredje vecka (efter bedömning och ök) Ansvarig: resp behandlingssamordnare/samordnare. Samverkan sker regelbundet med socialtjänsten både genom telefonsamtal och planerade, regelbundna möten. Ansvarig: resp behandlingssamordnare/samordnare. Samverkan med BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och HAB (barn och ungdomshabiliteringen) sker efter ök, tex kring besök och återträffar, vid inställning av medicin osv. Ansvarig: resp behandlingssamordnare/samordnare Vår skolsköterska Susanna Lindström mäter blodtryck och vikt samt rapp vidare till BUP och HAB, ansvarig: skolsköterskan. 5. Beläggning Höstterminen-11: 4 elever på dagverksamheten Vårterminen -12: 5 elever på dagverksamheten, 1 ungdom i MTFC programmet Höstterminen-12: 7 elever på dagverksamheten och 1 eftervård, 2 ungdomar i MTFC programmet Vårterminen-13: vid start (feb-13); 7 elever på dagverksamheten, 1 ungdom i eftervård, 4 ungdomar i MTFC programmet, 4 ungdomar på skolenheten samt 6 friskolor som tillhör Magelungens Elevstöd Efterfrågan: Efterfrågan under året har till största delen varit från föräldrar och skolor. Socialtjänsten i Stockholm har stått för flest förfrågningar gällande MTFC programmet. Under slutet av ht-12 samt början av vt-13 ökar antalet förfrågningar från socialtjänsten både på MTFC samt dagverksamhet och skolenhet markant. Förfrågningar från Gävle börjar komma samt från Ockelbo, Älvkarleby och Tierp. 6. Personalresurser Enhetschef: Camilla Rekke Socionom, examen 1992 Örebro universitet Vidareutbildningar: Grundutbildning KBT, handledning 5 p Stockholms universitet, systemiskt tänkande i utredning och behandling 25 p Mittuniversitetet (Bengt Weine o Kenneth Gustafsson), Tejping (BOF), BBIC grundutbildning 2009, Klart Ledarskap Plunge 2010, MTFC Familjeforum vt-11, MI jan-12, pågående chefsutbildning Magelungen/Organisationspsykologerna mm

11 Rektor: Fred Hussein Lärare år 1-7, Mittuniversitetet, 210 p examen 2010, bemötande av funktionshinder 7,5 p HiG, tillämpad neuropsykiatri barn, ungdomar och unga vuxna 7,5 p 2012 Ersta Sköndal, pågående rektorsutbildning Uppsala universitet Dagverksamhet och skola: Höstterminen-12 Behandlingssamordnare: Monica Fahlberg Fritidspedagog, examen 1979 Högskolan Gävle, pedagogiskt påbyggnadsarbete 40 p HiG, arbetsledareutbildning/rektorsutbildning 40 p HiG, specialpedagogik HiG, nätverksutbildning 5 p, handledarutbildning (Eva Redemo och Ulf Hagström), systemiskt tänkande i utredning och behandling 35 p Mittuniversitetet (Bengt Weine och Kenneth Gustafsson), neuropsykiatri 7,5 p Ersta Sköndal Behandlingssamordnare: Karl Alpe Utbildning: Socialt behandlingsarbete inriktning KBT, 80 KY p, examen 2010 Mälarakademin, kriminalvård 15 p Uppsala universitet 2010, vidareutbildning KBT 15 p Ersta Sköndal Behandlingssamordnare: Jessika Forslöf Socionom, Mittuniversitetet, examen 2006, Nationell fördjupningskurs, orientering till missbrukspsykologi 2012, nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2010, regelverk och praxis för socialrätt och LVM 2010, Introduktionskurs i KBT 2008 Karolinska institutet, MI utbildning 2008, ASI utbildning 2008 Karolinska institutet, Psykisk störning och missbruk 2008, Lärare och konstterapeut: Charlotte Winberg Lärare år senare år, SO, Stockholms universitet, examen 1993 samt konstterapeut Expressive Arts Stockholm Lärare: Yvonne Johansson Lärare 4-9 i Sv och SO, Högskolan Luleå, examen 1992, vidareutbildning inom drama 5 p Skolsköterska: Susanna Lindström Sjuksköterska, examen Vårdhögskolan Uppsala 1990, vidareutbildad Barnmorskeexamen Vårdhögskolan Göteborg 1995 Magelungen Evidens Gävle/Uppsala Samordnare: Johan Pliakas Socionom, examen 2008, Stockholms universitet Vidareutbildningar: grundutbildning BBIC samt fördjupning analys, bedömning och beslut, Tejping, MI, Hedersrelaterat våld, 5 steg, Signs Of Saftey, MTFC Familjeforum ht- 11 Samordnare: Eva Jönsson

12 Socionom, examen 1993, Mittuniversitetet, vidareutbildning Lösningsfokuserat via FKC, MI-utb., beroendelära 5 p HiG, Att växa till vuxen 7,5 p HiG Steg 1 90 p Umeå universitet, MTFC vt-12 Extra personal: Familjeterapeut: Dushci Kitonjic, utb 240 p HiG (högskoleexamen i socialt arbete samt 90 p psykologi), internt utbildad i MTFC programmet Färdighetstränare: Stiven Fahlberg (arbete som kontaktperson, arb eft tydligt uppdrag från ungdomsterapeut, gymnasieutbildning samt internt utbildad i MTFC programmet), pågående enstaka kurs behandlingsarbete barn/ungdom, HiG Timvikarie på dagverksamheten och skolenheten: Lina Malmgren, pågående socionomutbildning vid HiG, fn termin 6 7. Forskning/utvärdering Vi har bytt forskningsansvarig under perioden. Forskningsansvarig; Jessika Forslöf. Arbetet med forskning är ett återkommande samtalsämne, bl a finns det som en punkt på våra personalmöten. Flera ungdomar har vi gjort inskrivningsförfarande på, sk in-bob. Fn arbetar personalen på att slutföra ett utskrivningsförfarande, sk ut-bob. 8. Utbildning/Handledning Gemensamma dagar för olika yrkeskategorier; samordnare, lärare, chefer samt SEFTdagar och forskningsdagar. Deltagande i Open Space. Vi har deltagit i dagslånga föreläsningar såsom att leva med Asperger samt Sören Hertz om neuropsykiatri Deltagit vid 3 olika tillfällen info/utb 2 personal har gått utbildning i neuropsykiatri om 7,5 poäng (Magelungen/Ersta Sköndal), 1 personal har gått utbildning i att använda KAT-kitt (arbetsverktyg som underlättar samtal med barn med neuropsykiatriska svårigheter, framförallt inom autismspektrat), 3 personal har gått MTFC utbildning, 2 personal har gått FUNKA familjehem. Vi har haft regelbunden handledning av psykolog och leg psykoterapeut Kristofer Wikstad, 2 timmar var 3:dje vecka på dagverksamheten under aktuell period. På MTFC enheten har vi haft handledning 2 tim, var 3:dje vecka av socionom och chef för MTFC verksamheten i Stockholm Lottie Engwall. Vi har haft 4 föreläsningar/öppna seminarier med inbjudna gäster. Vi har varit på studiebesök hos Magelungen Evidens.

13 9. Fortsatt kompetensutveckling Under hösten 2012 har Camilla gått en chefsutbildning genom Magelungens försorg, Fred påbörjade sin rektorsutbildning via Uppsala Universitet. Arbetet med ledningssystem fortgår. Utbildning internt i HSP (hemmarsittarprogrammet) vt-13 Under våren 2013 kommer en personal att förkovra sig i neuropsykiatri via Magelungen och Ersta Sköndal. I februari 2013 besökte kurator Sofia Mattsson samt enhetschef Camilla Rekke Elevhälsan i Stockholm, kurator Ulrika Tillberg. Ulrika som är ansvarig för elevhälsan i Stockholm informerade om rutiner, arbetsuppgifter, vilka lagar vi styrs av etc gällande kuratorns arbetsuppgifter på elevhälsan Magelungen. 10. Egenkontroll Dokumentation/journaler: Behandlingssamordnarna på dagverksamheten dokumenterar dagligen i Safedoksystemet och MTFC personalen i Journal Digital. Sammanfattningar skrivs och skickas till socialtjänsten c:a var tredje månad. Ansvarig: resp behandlingssamordnare/samordnare. Samtlig behandlingspersonal arbetar med att dokumentera ledningssystem. Ansvarig: enhetschefen. Planeringsdagar: Två planeringsdagar per år, vid terminsstart. Syfte: planera och strukturera innehåll, personal, rutiner och processer i verksamheterna. Ex på olika teman: Riskanalys/risktänk i behandlingsarbetet, syftet med olika aktiviteter, arbete kring ledningssystem. Ansvarig: enhetschefen tillsammans med personalen. Brukarundersökningar: Enhetschefen har kontakt med uppdragsgivarna vid flera tillfällen under elevens vistelse på Magelungen Gävle för att försäkra sig om att de är nöjda med Magelungens arbete. Då en elev skrivs ut följer enhetschefen upp det genom att via träff eller telefon ställa några frågor kring: vad har varit bra, vad har varit mindre bra/behöver vi förbättra/utveckla/ta bort (rörande ungdomens skola och behandling, föräldraarbete samt samverkan och tillgänglighet mot/med socialtjänsten). Det är vissa svårigheter med att få ansvarig socialsekreterare att prioritera en träff kring utvärdering efter det att ungdomen är utskriven. Enhetschefen samt behandlingssamordnaren har regelbunden kontakt med föräldrar/familjehem för att följa upp vad de anser om Magelungens arbete och samverkan.

14 Sammanställning och analys av synpunkter, klagomål, anmälningar och avvikelserapporter: Det har inte framkommit några klagomål under perioden. De synpunkter som kommer diskuteras och analyserats i personalgruppen samt åtgärdats vid behov/återkopplats inom kort, ansvarig utses vid tillfället om ej enhetschef. Anmälningar från Magelungen till socialtjänsten har skickats under perioden, 4 st. Ansvarig: enhetschefen i samarbete med ansvarig behandlingssamordnare. Avvikelserapporter har skickats till vice VD Mia Hubinette, 4-5 st under aktuell period. Den uppkomna situationen som resulterat i en avvikelserapport har noggrant diskuterats och analyserats i personalgruppen för att undvika att en liknande situation uppkommer. 11. Lokaler/Funktionalitet Skola med behandling förfogar över 284 kvm i ett plan. Vi finns på 4:e våningen i ett hus som rymmer olika utbildningsverksamheter. Trappuppgången delas med 3 olika gymnasieprogram, Barn och Fritid, Hantverk och Omvårdnad. Det finns en hiss i huset men den är försedd med lås, endast personal har tillgång till nyckel (vi har nycklar). Vi har ett större klassrum, ett grupprum, ett rum för samtal/vila, ett rum för konferens/ skapande aktiviteter och SEFT, ett matrum, ett kök, ett uppehållsrum med TV, ett kapprum med 2 toaletter och 1 dusch och 3 kontorsrum. Genom hela lokalen löper en lång korridor. Lokalen är en pedagogiskt anpassad miljö för vår målgrupp. Socialstyrelsen och kommunens miljöinspektör har varit hos oss under hösten 2010 och godkänt lokalen. Skolenheten förfogar över c:a 250 kvm i ett plan. Vi finns på 1:a våningen i samma hus som dagverksamheten. Lokalen består av 1 kök/matrum/allrum, 2 klassrum (1 större och 1 mindre), 1 skapanderum, 1 kontorsrum för lärare och elevhälsa. Det mindre klassrummet kan användas som samtalsrum. 3 toaletter samt 1 låsningsbart kapprum till personalen. Evidens har sin lokal på kontorshotellet Maxim i Gävle. Där förfogar de över 2 rum på sammanlagt c:a 23 kvm, varav 1 används till kontorsarbete och 1 till samtal. Personalen har tillgång till 1 konferensrum, 1 kök samt 2 toaletter. Kontorshotellet rymmer olika verksamheter såsom bokföringsbyrå, hyresvärden samt samtalsterapeut. Vi finns 1 trappa upp och saknar hiss. I Uppsala förfogar personalen över 1 rum på c:a 13 kvm som är ett kombinerat samtal- och konferensrum. Personalen har tillgång till kök och flertalet toaletter. Kontorshotellet rymmer olika verksamheter bl a familjehemsföretag med många flera. Rummet finns 2 trappor upp, hiss finns.

15 12. Brandskydd Under våren 2010 hade vi en brandinspektion från Räddningstjänsten i Gävle. De påpekanden som vi fick åtgärdades per omgående av hyresvärden, innan vi flyttade in. Uppdatarad brandskyddsinformation hänger väl synlig och tillgänglig för alla i mitten av lokalen, bredvid brandsläckaren. 13. Utvecklingsområden 1. Vi behöver arbeta på att nå ut med information om vår nya skolenhet samt MTFC/FUNKA som fortfarande är förhållandevis nytt och okänt. Vi fortsätter med öppna kostnadsfria seminarier där vi informerar om våra verksamheter. 2. Arbeta fram rutiner för vår nya skolenhet. 3. Fortsätta arbetet med ledningssystem 4. Utöka vårt utbud med ev HSP (hemmasittarprogrammet) 5. Utveckla Elevstöd till friskolorna i Gävle på uppdrag från samtliga Friskolor i Gävle 6. Ev namnbyte på MTFC enheten då de erbjuder flera tjänster? 14. Tillsyner Den 15 januari Skolinspektionen till Magelungen i Gävle. Besked 27/2 inga anmärkningar. 15. Statistik Under perioden har 3 elever skrivits ut från dagverksamheten och skolan. Under perioden har elever skrivits in på dagverksamheten och skolan samt 2 ungdomar i MTFC programmet. Gävle den 26 februari 2013 Camilla Rekke enhetschef Gävle

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Verksamhetens innehåll 4. Inskrivningsförfarande 5. Beläggning /efterfrågan

Läs mer

Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013

Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013 Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013 Innehåll 1. Uppdrag 2. Förutsättningar 3. Verksamheten 4. Samverkan 5. Riskanalys 6. Avvikelserapportering 7. Synpunkter och klagomål 8. Egenkontroll

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra)

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Kvalitetsredovisning 2009 Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Allmänt: Under 2009 har Magelungen Örebro och dess dagverksamheter fortsatt att bygga organisationen. De verksamheter som Magelungen

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsutveckling

Ledningssystem för kvalitetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsutveckling Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsåret 2014-15 Magelungens Grundskola i Västerås Sammanställd i samråd med personal av Ewa Ekström rektor from 1 sep 2015 Vision: Våra elever ska lämna skolan med en känsla

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen Datum

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/16

Kvalitetsredovisning 2015/16 Kvalitetsredovisning 2015/16 Magelungen grundskola Västerås Skriven av Ewa Ekström, rektor Verksamhetsbeskrivning: Magelungens Grundskola i Västerås, ingår i Magelungen Utveckling AB och ger individuellt

Läs mer

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Uppdrag: Svedmyragruppens uppdrag bygger på att möjliggöra och erbjuda dagliga strukturer, skola och stödjande kontakter för barn/ungdomar i åldern 10-15

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen Kvalitetsrapport 2012 Svedmyragruppen 1. Huvuduppdrag 2. Förutsättningar... 3 2.1 Beläggning... 3 2.2 Efterfrågan... 3 2.3 Personalresurser (antal, utbildning, timanställda)... 4 2.4 Lokaler... 5 3. Verksamhetens

Läs mer

Förutsättningar Västra Norra/Nobel Västra Norra/Nobel

Förutsättningar Västra Norra/Nobel Västra Norra/Nobel Inledning Magelungen Grundskola Örebro är en friskola som ingår i Magelungen Utveckling AB. Skolan samarbetar tätt med Magelungens dagverksamhet i Örebro. Dagverksamheterna erbjuder behandling för ungdomar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv Norrköping 23 okt 2014 Lotta Höjman leg psykolog & leg psykoterapeut Handledare i psykoterapi Agenda Sammanhang och evidens för metoden Teoretisk

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 F ö r s t ä r k t F a m i l j e h e m s v å r d f ö r u n g d o m a r o c h v u x n a Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna Stiftelsen Bergslagsgårdar

Läs mer

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem.

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem. Parcer AB www.parcer.se Förstärkt familjehemsvård Behandling i förstärkt familjehem Vad kan Parcer AB erbjuda? Traditionellt förstärkt familjehemsvård Dvs placering i familjehem med stärkt stöd och handledning

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen.

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen. BUP efterfrågar en regional utbildning med uppföljningar som ska vara obligatoriska för våra familjehem. Svar: Socialstyrelsen har under år 2013 anordnat en utbildning för familjehemsutbildare med utgångspunkt

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag Övergripande handlingsplan för barn- och elevhälsoteamet i Arjeplogs Kommun Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Team TJÖRN Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Deltagare Katja Nikula fritidsassistent Kultur & Fritid Cecilia Forsberg familjepedagog IFO Helena Broberg socialsekreterare

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Trappan i Uppsala kommun Kontaktuppgifter Besöksadress: Von Bahrs väg 3 A Telefon: 018-727 15 80 Fax: 018-727 17 28 Verksamhetschef, telefon: Birgitta Wikner tel. 018-727 7603 E-post:

Läs mer

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun 1 (11) Socialavdelningen Gunilla Cederström 08/785 40 61 Magelungen behandlingscenter AB Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet,

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar.

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar. Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna www.bergslagsgardar.se Stiftelsen Bergslagsgårdar Stiftelsen Bergslagsgårdar drivs

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2016:11225 Lichron Teknik AB Org.nr. 556756-0635 elin.tai.lindberg@lichron.se för gymnasieskola efter tillsyn av Lichron Teknik AB Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

UTBILDNINGAR. ART-Instruktörsutbildning UPPSALA. Familjehemskonsulentutbildning GÖTEBORG & STOCKHOLM

UTBILDNINGAR. ART-Instruktörsutbildning UPPSALA. Familjehemskonsulentutbildning GÖTEBORG & STOCKHOLM UTBILDNINGAR ART-Instruktörsutbildning UPPSALA Familjehemskonsulentutbildning GÖTEBORG & STOCKHOLM Vt 2017 Familjehemskonsulentutbildning 1. STOCKHOLM 16-18 januari 2017 2. GÖTEBORG 6-8 februari 2017 3.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen

Kvalitetsrapport. Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen Kvalitetsrapport Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen Sommar 2012 - sommar 2013 Uppdrag Huvuduppdrag Vårt uppdrag bygger på att genom dagliga strukturer, ett nära samarbete med uppdragsgivare

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

HSP-slutrapport

HSP-slutrapport HSP-slutrapport 2013-09-06 Bakgrund 2011-12-02 ansökte Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika, Familje- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken och Västerbergslagens utbildningscentrum - Stegelbacken

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

VÄSTBAS I STENUNGSUND

VÄSTBAS I STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN 2014-02-20 VÄSTBAS I STENUNGSUND I Stenungsund finns en lång tradition, stor kunskap och gedigna erfarenheter från olika modeller för samverkan mellan kommunens olika verksamheter.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Förändringskonceptens bakgrund

Förändringskonceptens bakgrund Förändringskonceptens bakgrund De 11 Förändringskoncepten baseras på empirisk forskning (evidens) om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i barndomen, samt om av vad som fungerar i termer

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman

Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Uppdrag Magelungens Evidens består av flera olika verksamheter; MTFC (Multidimensional Treatment

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning PerrongenBo Kontaktuppgifter Besöksadress Prästgatan 11 Telefon 018 7277271 eller 018 7277277 www.radostod.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 6 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2009 Malin Bergman

Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2009 Malin Bergman Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2009 Malin Bergman Uppdrag Magelungens Evidens består av flera olika verksamheter; MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care)-programmet, Hemma-program och

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) 2012-03-06 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2012/52 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Verksamhetsplan

Kvalitetsredovisning. Verksamhetsplan Kvalitetsredovisning Period 2016-17 Magelungen grundskola Karlaskolan Göteborg Verksamhetsplan 2017-2018 Göran Åkerberg Rektor Innehåll Verksamhetsbeskrivning 3 nhetsfakta 4 Hur blev det, övergripande

Läs mer

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-05-14 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Organisation och resurser (elevhälsa socialtjänst) 1 3. Samverkan inom kommunen 1 4. Samverkan

Läs mer

CV Embréus Socionomkonsult

CV Embréus Socionomkonsult CV Embréus Socionomkonsult * Utbildning i Signs-of-Safety, en lösningsfokuserad och säkerhetsinriktad utredningsmetod i barn- och ungdomsärenden * Handledning utifrån systemisk och lösningsfokuserat grund

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården

Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDEDN DNR 384-09-502 SID 1 (5) 2009-06-15 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB

Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB Datum för tillsyn 2009-09-10 Närvarande

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

En kvalitetsutveckling för HVB

En kvalitetsutveckling för HVB En kvalitetsutveckling för HVB Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer Hur kan vi möta barns och ungas behov ännu bättre? Den första nationella tillsynen ger svar! När barn och unga placeras

Läs mer

Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET. För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen

Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET. För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Riktlinjer om barnperspektivet inom IFO`s verksamheter 3 Insatser för att

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt Ht 2017 Stockholm

Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt Ht 2017 Stockholm Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt 2017 - Ht 2017 Stockholm Fördjupningskurs i andrologi - om mannen och hans sexualitet, 7,5 högskolepoäng Inledning Sedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-05-26 Anne-Marie Borgqvist

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Rapport från tillsyn av Skyddsvärnets boendestöd i Nybohov 2009

Rapport från tillsyn av Skyddsvärnets boendestöd i Nybohov 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-01-04 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av Skyddsvärnets boendestöd i Nybohov

Läs mer

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN YTTERSTA ANSVARET Det tredelade föräldrasystemet PRAKTISKA EMOTIONELLA VÅRDEN Familjehem/ Institution SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 VÅRDNAD EMOTIONELL RELATIONEN 2 Forskningsområdet Det tredelade föräldraskapet

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn

Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn VÅRD OCH BILDNING UTBILDNING & LÄRANDE RÅD & STÖD MENTORN December 2011 Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn Målgrupp/brukare Vi vänder oss till ungdomar i Uppsala

Läs mer