Kvalitetsredovisning Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef

2 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Uppdrag inom Magelungen 4. Verksamheten processer och rutiner, teori och metod samt samverkan 5. Beläggning /efterfrågan 6. Personalresurser 7. Forskning/utvärdering 8. Utbildning/handledning 9. Fortsatt kompetensutveckling 10. Egenkontroll journaler, planeringsdagar, brukarundersökningar, sammanställning och analys, riskanalys (se bil säkerhetsrutiner ) 11. Lokaler/funktionalitet 12. Brandskydd 13. Utvecklingsområden 14. Tillsyner 15. Statistik

3 1. Allmänt Dagverksamheten med skola: Under höstterminen 2011 hade vi 4 ungdomar från 2 olika kommuner inskrivna. Personalgruppen arbetade på att hitta fungerande rutiner. Strax innan jul skrevs en ungdom ut pga missbruk, för vidare vård på ett behandlings-hem/hvb. Under vårterminen 2012 hade vi 6 ungdomar inskrivna från 4 olika kommuner. Rutinerna fungerade väl och stämningen i elevgruppen var lugn och präglades av studiero. 1 elev skrevs ut i slutet av sommaren för vidare studier på hemkommunens gymnasieskola, nationellt program. Vid hösterminens start 2012 skrevs ytterligare 2 ungdomar in. Vi fick ytterligare 1 ny kommun som uppdragsgivare. Hösten präglades av en del oro med nya elever som behövde skolas in samt efterdyningar från sommaren som för några elever inneburit att de provat narkotika. I samarbete med föräldrar och socialtjänst fick några elever lämna urinprov samt att vi intensifierade behandlingen för ett par elever med ytterligare färdighetsträning efter skoltid. Det hårda arbetet gav positiva resultat. Under ht-11 hade vi 2 föräldramöten med inbjudna gäster och därefter diskussion och fikastund. Första gästen var psykolog Carl Olverin som berättade om olika diagnoser, främst ADHD och Autism. Föräldrarna/familjehemmen var positiva till informationen samt till den efterföljande diskussionen. Den andra gästen var specialpedagog Gunilla Leijonhufvud. Gunilla förde ett samtal med föräldrarna/familjehemmen och personal kring hur det kan vara att leva i en familj med barn som har ADHD och/eller autism. Även denna kväll var mycket uppskattad av våra familjer. Vid julavslutningen ht-11 ordnade personalen en trevlig, uppskattad jullunch för ungdomarna och deras familjer. Under vt-12 hade vi ytterligare föräldramöten med inbjuden gäst, spec ped Gunilla Leijonhufvud. Terminen avslutades med en uppskattad skolresa för elever med föräldrar till Furuviksparken samt skolavslutning med lunch för ungdomarna med deras föräldrar. Under slutet av ht-11 och vt-12 har SO-läraren Charlotte Winberg vikarierat/extra stöd till Fred, c:a 50%. Charlotte är utbildad konstterapeut och hon har därför tagit över bild/skapandeundervisningen. From ht-12 anställdes Charlotte på 75%. Under hösten har ytterligare en lärare tillkommit, per timme, SO/Sv lärare Yvonne Johansson. I slutet av ht-12 anställdes socionom Jessika Forslöf som behandlingssamordnare på dagverksamheten. Magelungen Evidens Gävle/Uppsala I januari 2012 startade vi MTFC (Multidimensional Treatment Fostercare). Socionom Johan Pliakas anställdes för att bygga upp MTFC verksamheten i Gävle. I mars 2012 började socionom Eva Jönsson att arbeta per timme och from maj-12 anställdes hon på heltid i MTFC verksamheten.

4 Under våren-12 rekryterades värdfamiljer till MTFC programmet. 7 familjer har genomgått grundutbildning i MTFC. MTFC enheten har utbildat sig och breddat sitt utbud med FUNKA familjehem, familjehemshandledning. Socionomerna på MTFC enheten erbjuder även enskilda samtal efter förfrågan. I feb-13 anställdes psykolog Elisabet Svärd. Elisabet ska arbeta c:a 50 % i MTFC/FUNKA samt 50% som skolpsykolog mot Gävles friskolor. Under perioden har 4 ungdomar skrivits in i MTFC programmet. I februari-13 flyttade en ungdom åter till sin vårdnadshavare efter 1 år i programmet, eftervården fortlöper. From februari 2013 heter verksamheten Magelungen Evidens Gävle/Uppsala. Skolenheten Under vt-12 har vi arbetat med att starta upp ytterligare en skolenhet, med platser, då vi till hösten-12 blev friskola. Rekrytering av lärare till skolenheten. Under hösten har arbetet med den nya skolenheten intensifierats. En Ma/No lärare har anställts, Daniel Sennerfeldt. Daniel började arbeta i jan-13. I feb-13 anställdens socionom Sofia Mattsson för arbete som kurator på den nya skolenheten. Vid vårterminens start 2013 skrevs 4 elever in på skolenheten. Elevstöd Efter förfrågan från Gävle kommuns friskolor har Magelungen Gävle utarbetat ett Elevstöd där vi tillhandahåller följande tjänster till skolorna from vt-13; Psykolog Kurator Specialpedagog Logoped Dramapedagog Under våren-12 påbörjades arbetet med ledningssystem enl Socialstyrelsens nya riktlinjer. Under perioden har flera gått utbildning i bl a MTFC, FUNKA familjehem, neuropsykiatri, KAT-kitt (verktyg för arbete med ungdomar med diagnos), rektorsutbildning samt ledarskapsutbildning. Under ht-12 har vi haft 2 socionompraktikanter, 1 på dagverksamheten och 1 på Evidens. Avtal med socionomprogrammet Högskolan Gävle (HiG) har ingåtts. Under hösten 2012 deltar vi i en upphandling gällande bl a Tierp och Sandvikens kommuner gällande förstärkt familjehemsvård. I februari 2013 får vi besked att vi är upphandlade.

5 2. Marknadsföringsaktiviteter Under hösten 2011 skickades ett stort antal inbjudningar till Öppet Hus ut till socialtjänst och skola i Gävle, Sandviken, Ockelbo, Älvkarleby, Hofors, Söderhamn och Tierp. Tillsammans med inbjudan följde ett nyhetsbrev. Vi valde att ha 2 dagar med generösa öppentider för att kunna locka så många som möjligt. Det kom c:a 15 besökare under Öppet Hus dagarna. Vi fick positiv respons på lokalen och verksamheten. Inbjudan till Öppna seminarier skickades till socialtjänst och skola i Gävle med kranskommuner i början på hösten. I augusti 2011 hade vi Tomas Lindgren, utvecklingsledare på Magelungen, på besök som föreläste om forskning Vilken hjälp erbjuds barn och unga med sociala svårigheter. En överblick av socialt behandlingsarbete i Sverige.. I oktober kom Fredrik Ahlén på besök, lärare och specialpedagog på Magelungen. Fredrik föreläste om att arbeta som lärare till barn med särskilda behov Stå upp, stå ut, stå kvar. Till föreläsningen om forskning kom 3 besökare, 2 chefer från socialtjänsten i Älvkarleby samt 1 ordförande i socialnämnden Gävle. Till föreläsningen Stå upp.. kom c:a 17 besökare från skola och socialtjänst. I samband med de kostnadsfria, öppna seminarierna informerade vi om vår verksamhet samt bjöd på fika. Vi fick positiv feedback på både föreläsningarna, lokalen samt vår verksamhet. Under vårterminen 2012 skickade vi ut inbjudningar med medföljande nyhetsbrev till Öppna seminarier, till socialtjänst och skola i Gävle med kranskommuner. Första öppna sem hölls av psykolog Peter Friberg, Magelungen Evidens. Det handlade om Finns evidens för evidensen? Det andra seminariet hölls av socionom och psykoterapeut Lisbet Knudsen, Magelungen HVB. Det handlade om Mentalisering. Seminarierna var välbesökta och mycket uppskattade. I samband med de kostnadsfria seminarierna bjöd vi på fika och information om våra verksamheter. Under höstterminen 2012 hade vi 2 öppna seminarier, 2/10 Stå upp stå ut stå kvar med Fredrik Ahlen samt den 22/10 kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder med Peter Friberg. Seminarierna var mycket uppskattade och välbesökta. Möten/träffar: Träff med familjeenhetens chef Lars Lodin tillsammans med Daniel Riddez Besök på socialtjänsten i Sandviken (socialsekreterare och ungdomsbehandlare) info dagverksamheten samt MTFC Besök på socialtjänsten i Älvkarleby (socialsekreterare)- info dagverksamheten och MTFC Besök på socialtjänsten i Uppsala, Norra (socialsekreterare) info om MTFC Gävle kommuns studie-och yrkesvägledare besökte oss Träff med Gävle kommuns förvaltningschef, barn-och ungdom, Frank Stoor Träff med resursskolans rektor, Kurt Hjalmarsson, ang utökning av skolan

6 Besök från familjeenhetens chef Lars Lodin på Evidens samt dagverksamheten Studiebesök från Ockelbo kommun, 2 st socialsekreterare Studiebesök från en delegation om 6 personer bl a skol och IFO chef i Älvkarleby kommun Marknadsföring per telefon: Vi har ringt till samtliga områdeschefer för socialtjänsten i Uppsala, informerat och frågat om träff. Samtal med socialtjänsten chef i Älvkarleby ang träff. Samtal med förvaltningschefer för skolan i Gävle med kranskommuner samt rektorer i Gävle ang vår nysatsning skolenheten 3. Uppdrag inom Magelungen: Skola med behandling: Magelungen utveckling AB erbjuder en flexibel och behovsanpassad verksamhet för ungdomar mellan år med psykosociala svårigheter, neuropsykiatriska funktionshinder och/eller psykiska symptom och deras familjer/nätverk. Fokus ligger på att ge stöd i den sociala och känslomässiga utvecklingen samt att bygga upp och stärka kompetens, bryta negativa mönster och att bidra till en positiv utveckling. Förutom en individuellt anpassad skola erbjuds eleverna en dagverksamhet som bla innehåller; SEFT (social emotionell färdighetsträning) individuella samtal, färdighetsträning, gruppaktiviteter, skapande verksamheter samt utflykter och studiebesök. Vi erbjuder ett nära samarbete med föräldrar där vi erbjuder familjesamtal och föräldramöten. Varje elev ingår i ett team som består av föräldrar, samordnare, familjeterapeut och en skolmentor. Teamet träffas regelbundet för att hjälpas åt att hitta möjliga vägar att nå de gemensamt uppsatta målen. Skolenheten: Anpassad skola för elever med särskilda behov i åldern år, platser. Lärartätt samt förstärkt Elevhälsa (en kurator till elever). Små grupper alternativt enskild undervisning. Magelungen Evidens Gävle/Uppsala MTFC Manualbaserat program som ursprungligen kommer från USA. Programmet vänder sig till tonåringar med ett normbrytande beteende, tex kriminalitet, droger osv. Ett program som består av specialutbildade familjehem/värdfamiljer vilka ingår i ett team som arbetar intensivt med den placerade ungdomen och dennes biologiska familj på ungdomens samtliga arenor för att en hemflytt ska bli möjlig inom ett år

7 FUNKA Familjehemshandledning till befintliga familjehem med syfte att förhindra sammanbrott. Teamet består av en samordnare, en familjeterapeut, en ungdomsterapeut samt ev en färdighetstränare. Vid behov kan vi även bistå med familjehem, kostnad för det tillkommer. 4. Verksamheten Beskrivning av processer och rutiner: Dagverksamhet och skola En strukturerad verksamhet med tydliga rutiner dag för dag. Dagliga rutiner: 1. Morgonmöte för personalen (rapp från beredskapen samt rapp från behandlingssamordnarna om hur morgonen ser ut för resp elev efter samtal med föräldrar/famhem, personalplanering, elevplanering, vem gör vad och med vem?, aktiviteter/schema, ev möten och besök antecknas på whiteboard synligt för alla, riskanalys) 2. Genomgång av dagen med resp elev (ansvarig behandlingssamordnare) 3. Skola och planerade aktiviteter 4. Lunch, avstämning med personal (hur har fm fungerat, vad händer under em, hemgång elever vad är bestämt med föräldrar/famhem) 5. Lunchrast elever (efter mat högläsning i samtalsrummet med en lärare, frivilligt) 6. Utvärdering av dagen för elever med resp mentor el behandlingssamordnare 7. Utvärdering av dagen för personal (vad har hänt, vad blev bra, vad behöver vi förbättra/ändra/tänka på, ngt att tänka på inför morgondagen) Veckorutiner: Ungdomar: 1. Mål och Medelsamtal (tid med ansvarig behandlingssamordnare en gång per vecka, samma tid, kort avstämning med mentor kring skolarbetet, arbete med uppsatta behandlingsmål samt utrymme för ungdomen att prata om det som är aktuellt för honom/henne, relationsbefrämjande, ansvarig: behandlingssamordnare) 2. Vi-möten (en gång per vecka, elevdemokrati där ungdomarna har möjlighet att komma med önskemål, förslag, kritik, träna på att framföra sin åsikt inför andra etc, ansvarig: personal)

8 Personal: 1. Behandlingskonferens (en gång per vecka då behandlingspersonalen går igenom samtliga ungdomar med stöd av genomförandeplanen) 2. Personalmöte (en gång per vecka för samtlig personal, info ledningen, info resp enhet, förfrågningar, utv/förbättring, förfrågningar, forskning, marknadsföringsaktiviteter, ledigheter, övr etc) 3. Lärarna (träffar dagligen samt veckovis för planering) Regelbundna rutiner/möten: 1. Inskrivningsmöten (då ungdom skrivs in) 2. Uppföljningsmöten med resp elevs socialtjänst var 6-8:e vecka (ansvarig resp behandlingssamordnare) 3. Planeringsdagar i början av varje termin (vår och höst, planering av verksamhet, teman etc. Ansvarig enhchef) 4. Egenkontroll/utvärdering av terminen (2 ggr/år, inför sommar och julledighet, vad har hänt, vad har vi gjort bra, vad beh vi förbättra/ändra/utv/ta bort. Ansvarig enhetschef) 5. Hel och halvdagar då vi arbetar med att utveckla ledningssystem enl Socialstyrelsens nya riktlinjer (ansvarig enhetschef) 6. Handledning c:a en gång var 3:dje vecka (resp handledare) Magelungen Evidens Gävle/Uppsala MTFC/FUNKA familjehem Dagliga rutiner: 1. Inhämtning av poänglistor samt PDR listor (ungdomens beteende) 2. Telefonsamtal med MTFC familjer Veckorutiner: 1. Kliniska möten (möte för samtliga i teamet där alla rapporterar vad som har hänt, utifrån deras uppgift i teamet, med varje ungdom, samordnaren info vad fokus/teama/arbuppg ska ligga på kommande vecka. Ansvarig: resp samordnare) 2. Familjehemshandledning (gemensam och obligatorisk för familjehemmen. Ansvarig resp samordnare) 3. Verksamhetsplanering (ansvarig chef) Regelbundna rutiner/möten: 1. Stegmöten (vid start av MTFC program samt då ungdomen går in i ny fas i

9 programmet där ungdom, samtlig personal, familjehem, biologiska föräldrar samt socialtjänsten deltar. Ansvarig samordnare) 2. Handledning (varannan vecka. Ansvarig handledaren) Skolenheten Beviljas plats, ett inskrivningsmöte med föräldrar och ungdom. Arbetet med att skapa rutiner kommer att genomföras vt-13. Teorier och metoder Lösningsfokuserad pedagogik. Lösningsfokuserat synsätt, systemteroretisk grund som främst handlar om ett nära samarbete med nätverket, inslag av KBT tex positiv förstärkning gällande underskottsbeteende (positiva beteenden som vi vill se mer av) samt i möjligaste mån ignorera överskottsbeteende (negativa beteenden vi vill se mindre av) Dagverksamhet och skola Systemiskt arbete med familj och nätverk. Inslag av kognitiv beteendeterapi, KBT, t ex beteendeanalys, fokus på att förstärka positivt underskottsbeteende samt i möjligaste mån ignorera negativt överskottsbeteende. Tydliga inslag av lösningsfokuserat arbete med uppsatta mål, uppmuntra ungdomen att sätta upp egna mål och delmål/våga se en positiv framtid, fokus på det som fungerar. MTFC/FUNKA MTFC modellen bygger på social inlärningsteori med tydliga inslag av KBT, t ex teckenekonomi, positiv förstärkning av önskat beteende samt i möjligaste mån ignorera negativt icke önskvärt beteende. Tydligt uppsatta mål och delmål i genomförandeplanen. Systemiskt arbete med familj och nätverk. Skolenheten: Ännu inte utvecklat. Inget tydligt behandlingsfokus då socialtjänsten ej är med som uppdragsgivare. Arbetet kommer att ha sin grund i lösningsfokuserat och systemiskt tänkande. Samverkan: På samtliga enheter har vi daglig kontakt med föräldrar/familjehem. En viktig förutsättning för att ungdomarna ska kunna utvecklas positivt.

10 Ansvarig: resp behandlings-samordnare/samordnare. Träff med föräldrar och familjehem sker en gång per vecka (alltid på MTFC) alt en gång varannan/var tredje vecka (efter bedömning och ök) Ansvarig: resp behandlingssamordnare/samordnare. Samverkan sker regelbundet med socialtjänsten både genom telefonsamtal och planerade, regelbundna möten. Ansvarig: resp behandlingssamordnare/samordnare. Samverkan med BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och HAB (barn och ungdomshabiliteringen) sker efter ök, tex kring besök och återträffar, vid inställning av medicin osv. Ansvarig: resp behandlingssamordnare/samordnare Vår skolsköterska Susanna Lindström mäter blodtryck och vikt samt rapp vidare till BUP och HAB, ansvarig: skolsköterskan. 5. Beläggning Höstterminen-11: 4 elever på dagverksamheten Vårterminen -12: 5 elever på dagverksamheten, 1 ungdom i MTFC programmet Höstterminen-12: 7 elever på dagverksamheten och 1 eftervård, 2 ungdomar i MTFC programmet Vårterminen-13: vid start (feb-13); 7 elever på dagverksamheten, 1 ungdom i eftervård, 4 ungdomar i MTFC programmet, 4 ungdomar på skolenheten samt 6 friskolor som tillhör Magelungens Elevstöd Efterfrågan: Efterfrågan under året har till största delen varit från föräldrar och skolor. Socialtjänsten i Stockholm har stått för flest förfrågningar gällande MTFC programmet. Under slutet av ht-12 samt början av vt-13 ökar antalet förfrågningar från socialtjänsten både på MTFC samt dagverksamhet och skolenhet markant. Förfrågningar från Gävle börjar komma samt från Ockelbo, Älvkarleby och Tierp. 6. Personalresurser Enhetschef: Camilla Rekke Socionom, examen 1992 Örebro universitet Vidareutbildningar: Grundutbildning KBT, handledning 5 p Stockholms universitet, systemiskt tänkande i utredning och behandling 25 p Mittuniversitetet (Bengt Weine o Kenneth Gustafsson), Tejping (BOF), BBIC grundutbildning 2009, Klart Ledarskap Plunge 2010, MTFC Familjeforum vt-11, MI jan-12, pågående chefsutbildning Magelungen/Organisationspsykologerna mm

11 Rektor: Fred Hussein Lärare år 1-7, Mittuniversitetet, 210 p examen 2010, bemötande av funktionshinder 7,5 p HiG, tillämpad neuropsykiatri barn, ungdomar och unga vuxna 7,5 p 2012 Ersta Sköndal, pågående rektorsutbildning Uppsala universitet Dagverksamhet och skola: Höstterminen-12 Behandlingssamordnare: Monica Fahlberg Fritidspedagog, examen 1979 Högskolan Gävle, pedagogiskt påbyggnadsarbete 40 p HiG, arbetsledareutbildning/rektorsutbildning 40 p HiG, specialpedagogik HiG, nätverksutbildning 5 p, handledarutbildning (Eva Redemo och Ulf Hagström), systemiskt tänkande i utredning och behandling 35 p Mittuniversitetet (Bengt Weine och Kenneth Gustafsson), neuropsykiatri 7,5 p Ersta Sköndal Behandlingssamordnare: Karl Alpe Utbildning: Socialt behandlingsarbete inriktning KBT, 80 KY p, examen 2010 Mälarakademin, kriminalvård 15 p Uppsala universitet 2010, vidareutbildning KBT 15 p Ersta Sköndal Behandlingssamordnare: Jessika Forslöf Socionom, Mittuniversitetet, examen 2006, Nationell fördjupningskurs, orientering till missbrukspsykologi 2012, nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2010, regelverk och praxis för socialrätt och LVM 2010, Introduktionskurs i KBT 2008 Karolinska institutet, MI utbildning 2008, ASI utbildning 2008 Karolinska institutet, Psykisk störning och missbruk 2008, Lärare och konstterapeut: Charlotte Winberg Lärare år senare år, SO, Stockholms universitet, examen 1993 samt konstterapeut Expressive Arts Stockholm Lärare: Yvonne Johansson Lärare 4-9 i Sv och SO, Högskolan Luleå, examen 1992, vidareutbildning inom drama 5 p Skolsköterska: Susanna Lindström Sjuksköterska, examen Vårdhögskolan Uppsala 1990, vidareutbildad Barnmorskeexamen Vårdhögskolan Göteborg 1995 Magelungen Evidens Gävle/Uppsala Samordnare: Johan Pliakas Socionom, examen 2008, Stockholms universitet Vidareutbildningar: grundutbildning BBIC samt fördjupning analys, bedömning och beslut, Tejping, MI, Hedersrelaterat våld, 5 steg, Signs Of Saftey, MTFC Familjeforum ht- 11 Samordnare: Eva Jönsson

12 Socionom, examen 1993, Mittuniversitetet, vidareutbildning Lösningsfokuserat via FKC, MI-utb., beroendelära 5 p HiG, Att växa till vuxen 7,5 p HiG Steg 1 90 p Umeå universitet, MTFC vt-12 Extra personal: Familjeterapeut: Dushci Kitonjic, utb 240 p HiG (högskoleexamen i socialt arbete samt 90 p psykologi), internt utbildad i MTFC programmet Färdighetstränare: Stiven Fahlberg (arbete som kontaktperson, arb eft tydligt uppdrag från ungdomsterapeut, gymnasieutbildning samt internt utbildad i MTFC programmet), pågående enstaka kurs behandlingsarbete barn/ungdom, HiG Timvikarie på dagverksamheten och skolenheten: Lina Malmgren, pågående socionomutbildning vid HiG, fn termin 6 7. Forskning/utvärdering Vi har bytt forskningsansvarig under perioden. Forskningsansvarig; Jessika Forslöf. Arbetet med forskning är ett återkommande samtalsämne, bl a finns det som en punkt på våra personalmöten. Flera ungdomar har vi gjort inskrivningsförfarande på, sk in-bob. Fn arbetar personalen på att slutföra ett utskrivningsförfarande, sk ut-bob. 8. Utbildning/Handledning Gemensamma dagar för olika yrkeskategorier; samordnare, lärare, chefer samt SEFTdagar och forskningsdagar. Deltagande i Open Space. Vi har deltagit i dagslånga föreläsningar såsom att leva med Asperger samt Sören Hertz om neuropsykiatri Deltagit vid 3 olika tillfällen info/utb 2 personal har gått utbildning i neuropsykiatri om 7,5 poäng (Magelungen/Ersta Sköndal), 1 personal har gått utbildning i att använda KAT-kitt (arbetsverktyg som underlättar samtal med barn med neuropsykiatriska svårigheter, framförallt inom autismspektrat), 3 personal har gått MTFC utbildning, 2 personal har gått FUNKA familjehem. Vi har haft regelbunden handledning av psykolog och leg psykoterapeut Kristofer Wikstad, 2 timmar var 3:dje vecka på dagverksamheten under aktuell period. På MTFC enheten har vi haft handledning 2 tim, var 3:dje vecka av socionom och chef för MTFC verksamheten i Stockholm Lottie Engwall. Vi har haft 4 föreläsningar/öppna seminarier med inbjudna gäster. Vi har varit på studiebesök hos Magelungen Evidens.

13 9. Fortsatt kompetensutveckling Under hösten 2012 har Camilla gått en chefsutbildning genom Magelungens försorg, Fred påbörjade sin rektorsutbildning via Uppsala Universitet. Arbetet med ledningssystem fortgår. Utbildning internt i HSP (hemmarsittarprogrammet) vt-13 Under våren 2013 kommer en personal att förkovra sig i neuropsykiatri via Magelungen och Ersta Sköndal. I februari 2013 besökte kurator Sofia Mattsson samt enhetschef Camilla Rekke Elevhälsan i Stockholm, kurator Ulrika Tillberg. Ulrika som är ansvarig för elevhälsan i Stockholm informerade om rutiner, arbetsuppgifter, vilka lagar vi styrs av etc gällande kuratorns arbetsuppgifter på elevhälsan Magelungen. 10. Egenkontroll Dokumentation/journaler: Behandlingssamordnarna på dagverksamheten dokumenterar dagligen i Safedoksystemet och MTFC personalen i Journal Digital. Sammanfattningar skrivs och skickas till socialtjänsten c:a var tredje månad. Ansvarig: resp behandlingssamordnare/samordnare. Samtlig behandlingspersonal arbetar med att dokumentera ledningssystem. Ansvarig: enhetschefen. Planeringsdagar: Två planeringsdagar per år, vid terminsstart. Syfte: planera och strukturera innehåll, personal, rutiner och processer i verksamheterna. Ex på olika teman: Riskanalys/risktänk i behandlingsarbetet, syftet med olika aktiviteter, arbete kring ledningssystem. Ansvarig: enhetschefen tillsammans med personalen. Brukarundersökningar: Enhetschefen har kontakt med uppdragsgivarna vid flera tillfällen under elevens vistelse på Magelungen Gävle för att försäkra sig om att de är nöjda med Magelungens arbete. Då en elev skrivs ut följer enhetschefen upp det genom att via träff eller telefon ställa några frågor kring: vad har varit bra, vad har varit mindre bra/behöver vi förbättra/utveckla/ta bort (rörande ungdomens skola och behandling, föräldraarbete samt samverkan och tillgänglighet mot/med socialtjänsten). Det är vissa svårigheter med att få ansvarig socialsekreterare att prioritera en träff kring utvärdering efter det att ungdomen är utskriven. Enhetschefen samt behandlingssamordnaren har regelbunden kontakt med föräldrar/familjehem för att följa upp vad de anser om Magelungens arbete och samverkan.

14 Sammanställning och analys av synpunkter, klagomål, anmälningar och avvikelserapporter: Det har inte framkommit några klagomål under perioden. De synpunkter som kommer diskuteras och analyserats i personalgruppen samt åtgärdats vid behov/återkopplats inom kort, ansvarig utses vid tillfället om ej enhetschef. Anmälningar från Magelungen till socialtjänsten har skickats under perioden, 4 st. Ansvarig: enhetschefen i samarbete med ansvarig behandlingssamordnare. Avvikelserapporter har skickats till vice VD Mia Hubinette, 4-5 st under aktuell period. Den uppkomna situationen som resulterat i en avvikelserapport har noggrant diskuterats och analyserats i personalgruppen för att undvika att en liknande situation uppkommer. 11. Lokaler/Funktionalitet Skola med behandling förfogar över 284 kvm i ett plan. Vi finns på 4:e våningen i ett hus som rymmer olika utbildningsverksamheter. Trappuppgången delas med 3 olika gymnasieprogram, Barn och Fritid, Hantverk och Omvårdnad. Det finns en hiss i huset men den är försedd med lås, endast personal har tillgång till nyckel (vi har nycklar). Vi har ett större klassrum, ett grupprum, ett rum för samtal/vila, ett rum för konferens/ skapande aktiviteter och SEFT, ett matrum, ett kök, ett uppehållsrum med TV, ett kapprum med 2 toaletter och 1 dusch och 3 kontorsrum. Genom hela lokalen löper en lång korridor. Lokalen är en pedagogiskt anpassad miljö för vår målgrupp. Socialstyrelsen och kommunens miljöinspektör har varit hos oss under hösten 2010 och godkänt lokalen. Skolenheten förfogar över c:a 250 kvm i ett plan. Vi finns på 1:a våningen i samma hus som dagverksamheten. Lokalen består av 1 kök/matrum/allrum, 2 klassrum (1 större och 1 mindre), 1 skapanderum, 1 kontorsrum för lärare och elevhälsa. Det mindre klassrummet kan användas som samtalsrum. 3 toaletter samt 1 låsningsbart kapprum till personalen. Evidens har sin lokal på kontorshotellet Maxim i Gävle. Där förfogar de över 2 rum på sammanlagt c:a 23 kvm, varav 1 används till kontorsarbete och 1 till samtal. Personalen har tillgång till 1 konferensrum, 1 kök samt 2 toaletter. Kontorshotellet rymmer olika verksamheter såsom bokföringsbyrå, hyresvärden samt samtalsterapeut. Vi finns 1 trappa upp och saknar hiss. I Uppsala förfogar personalen över 1 rum på c:a 13 kvm som är ett kombinerat samtal- och konferensrum. Personalen har tillgång till kök och flertalet toaletter. Kontorshotellet rymmer olika verksamheter bl a familjehemsföretag med många flera. Rummet finns 2 trappor upp, hiss finns.

15 12. Brandskydd Under våren 2010 hade vi en brandinspektion från Räddningstjänsten i Gävle. De påpekanden som vi fick åtgärdades per omgående av hyresvärden, innan vi flyttade in. Uppdatarad brandskyddsinformation hänger väl synlig och tillgänglig för alla i mitten av lokalen, bredvid brandsläckaren. 13. Utvecklingsområden 1. Vi behöver arbeta på att nå ut med information om vår nya skolenhet samt MTFC/FUNKA som fortfarande är förhållandevis nytt och okänt. Vi fortsätter med öppna kostnadsfria seminarier där vi informerar om våra verksamheter. 2. Arbeta fram rutiner för vår nya skolenhet. 3. Fortsätta arbetet med ledningssystem 4. Utöka vårt utbud med ev HSP (hemmasittarprogrammet) 5. Utveckla Elevstöd till friskolorna i Gävle på uppdrag från samtliga Friskolor i Gävle 6. Ev namnbyte på MTFC enheten då de erbjuder flera tjänster? 14. Tillsyner Den 15 januari Skolinspektionen till Magelungen i Gävle. Besked 27/2 inga anmärkningar. 15. Statistik Under perioden har 3 elever skrivits ut från dagverksamheten och skolan. Under perioden har elever skrivits in på dagverksamheten och skolan samt 2 ungdomar i MTFC programmet. Gävle den 26 februari 2013 Camilla Rekke enhetschef Gävle

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Verksamhetens innehåll 4. Inskrivningsförfarande 5. Beläggning /efterfrågan

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

REspekt och. viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen

REspekt och. viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen # 7 NOVEMBER 2009 årg 3 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Allan Mare REspekt och engagemang viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen Sid 20 På chatten skrivs de innersta tankarna som är jobbiga att uttrycka

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Vi finns för att hjälpa och underlätta

Vi finns för att hjälpa och underlätta Vi finns för att hjälpa och underlätta En liten presentation Teknikstöd i skolan Kalmar Slutrapport juni 2013 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Abstract... 5 2.Syfte... 7 3. Genomförande... 7 3.1 Projektets

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer