Statligt finansierad företagsrådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statligt finansierad företagsrådgivning"

Transkript

1 Nybrogatan 15, 4 tr STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

2 Innehåll 0. Sammanfattning 5 Företagens behov av rådgivning 5 Det statliga åtagandet idag 5 Företagsrådgivning internationellt 5 Överlappningar, att hitta rätt 6 Konkurrens och undanträngning 6 Den regionala aspekten 6 Prioriterade grupper 6 Den statliga styrningen och utvärdering 7 Förslag det centrala statliga åtagandet 7 Förslag en effektivare statlig styrning 8 Förslag åtgärder 9 1. Inledning 12 Bakgrund 12 Uppdraget 12 De näringspolitiska målen 13 Företagandet 14 Rådgivning och företagsutveckling 15 Sammanhang 16 Avgränsning 17 Arbetsformer Företagens behov en beskrivning 19 Liten efterfrågan 19 Företagen har andra informationskällor 19 Företagens behov 20 Tillgänglighet 21 Är kunderna nöjda? 22 Företagens nytta Företagens behov en analys 26 Matchning mellan utbud och efterfrågan 26 Prioriterade grupper 27 Nöjdheten 29 Tillgängligheten 29 2

3 4. Utbudet av rådgivning en beskrivning 30 Företagandets faser 30 Starta 31 Driva 34 Växa 35 Rådgivningsaktörer med statlig finansiering 36 Övrig offentlig finansiering av företagsrådgivning 38 EU-program 38 Nationella program Den regionala aspekten 41 Ledning och styrning 41 Skillnader i roller 41 Skillnader i grad av samarbete 42 ALMI och NFC viktiga utanför storstäderna 42 Olika tillgång på sammanhållande stark aktör 43 Konkurrensutsättning 43 Den kommunala nivån 43 Exempel på effektivisering 44 Privata aktörer Utbud en analys 47 Mål 47 Täckningsgrad 47 Samspel 47 Finansiering 49 Vikten av mångfald 49 Konkurrenssituationen 51 Rådgivningsaktör Internationella erfarenheter 56 EU och företagsrådgivningen 56 Företagsrådgivning internationellt en jämförelse Diskussion och slutsatser åtagandet 61 Vad kännetecknar god företagsrådgivning? 61 Vilken nytta har företagen av rådgivning? 62 Har regionala skillnader någon betydelse? 63 Finns det överlappningar? 64 Hittar företagen rätt? 66 Är rådgivningsaktörerna tillräckligt mångfaldiga? 67 Finns det en risk för konkurrenssnedvridning? 68 3

4 Finns det förutsättningar för konkurrensutsättning? 69 Kan vi lära av internationella erfarenheter? Diskussion och slutsatser styrningen 71 Finns det ett behov av en programlogik? 71 Styrsystemet 73 Utvärdering 74 9.Företagsrådgivningen och det statliga åtagandet 77 Principer och utgångspunkter för det statliga åtagandet 77 Förslag det centrala statliga åtagandet 79 Förslag Den statliga styrningen 83 Förslag Åtgärder 87 4

5 0. Sammanfattning FBA har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att utreda den företagsrådgivning som helt eller delvis finansieras genom anslag via statsbudgeten. Nedan följer en sammanfattning av utredningens slutsatser. Företagens behov av rådgivning Utredningens bedömning är att företagsrådgivningen ger ett bidrag för att främja tillväxt och ökad sysselsättning. Emellertid är det en relativt liten andel av små- och medelstora företag som efterfrågar företagsrådgivningen eller som väljer att ta del av den. De företag som använder sig av den statligt finansierade företagsrådgivningen tenderar dock att vara nöjda med den hjälp de fått. Forskning och utvärderingar har dock inte på en generell nivå kunnat besvara frågan om rådgivningsinsatserna faktiskt ger nytta i företagen. Detta beror till stor del på att det saknas en tydig grundidé om varför och hur rådgivningsinnehåll och -process antas påverka företag/entreprenörskap i en positiv riktning. FBA har inte tolkat uppdraget som att utredningen ska definiera specifikt vad som kännetecknar god företagsrådgivning eller vad staten rent innehållsligt ska erbjuda. Istället ligger uppdragets fokus på principerna för det centrala statliga åtagandet och för en effektiv statlig styrning av rådgivningens organisation och processer, så att rådgivningens innehåll och utformning ska kunna leda till fler och växande företag. Det statliga åtagandet idag Den statligt finansierade företagsrådgivningen sker inom projekt och program, genom strukturfondsprogram, i statliga bolag, genom myndighetsuppdrag, som stöd till föreningar och stiftelser, genom upphandling samt genom regionalt företagsstöd. Målet är att skapa konkurrenskraft, tillväxt, fler företag och fler innovativa företag. Idag erbjuds statligt finansierad rådgivning till företag inom alla utvecklingsfaser enligt ett vaggan till graven -perspektiv. Rådgivningssystemet erbjuder vidare subventionerat stöd till företag inom alla branscher, och åtagandet är brett formulerat även vad gäller målgrupper. Särskilda stödinsatser riktas till målgrupper som anses ha särskilda behov, exempelvis kvinnor, utrikes födda och kooperativa företag. Tyngdpunkten i den statligt finansierade rådgivningen ligger dock i företagandets tidigaste faser med fokus på de mindre företagen. Företagsrådgivning internationellt Rådgivning till små och medelstora företag (SMF) som instrument för att nå målen i Lissabonagendan har stark prioritet inom EU. Statligt finansierad företagsrådgivning erbjuds i nära nog samtliga industrialiserade länder. Liksom i Sverige använder sig företagen även internationellt sett i låg utsträckning av den statligt finansierade rådgivning. Behovet av utvärdering inom området är därför stort även i andra länder och EU som helhet. Den internationella trenden är att den offentliga rådgivningen går mot en ökad regionalisering och ett ökat mäklarskap. 5

6 Överlappningar, att hitta rätt Utredningen har funnit en relativt begränsad överlappning mellan rådgivningsaktörer. I dagsläget finns den främst mellan ALMI och Nyföretagarcentrum (innan start) och delvis mellan ALMI och andra aktörer i systemet. Vi vill dock inte nödvändigtvis se dessa mindre överlappningar som ett problem för rådgivningssystemet och företagen, bl.a. därför att den delvis kan ha positiva effekter på systemet som helhet. Den offentligt finansierade rådgivningen når totalt sett relativt få företag. Men företagen hittar oftast rätt i rådgivningssystemet. Att företagen inte utnyttjar rådgivningen är i högre utsträckning beroende av att de inte vill ha rådgivningen/ser behovet än att de inte kan orientera sig i systemet. Det finns samtidigt mindre grupper företag som inte får rådgivning, trots att de vill ha den och behöver den. Den funktionella arbetsdelningen och vidareslussningen i systemet kan därför behöva justeras och utvecklas utifrån en tydligare bild av vilka grupper som särskilt bör uppmärksammas. Konkurrens och undanträngning Utredaren räknar i nuläget med viss men mycket begränsad undanträngning av privata aktörer på grund av den offentligt finansierade rådgivningen. De offentliga rådgivningsaktörerna förefaller dock ha haft en svag roll i arbetet för att motverka konkurrensproblem och undanträngning av potentiell och faktisk privat marknad. Rollen bör förstärkas främst i offentligt finansierade rådgivningsorganisationer som idag arbetar mot en bred målgrupp. Förutsättningarna för konkurrensutsättning genom en högre grad av offentlig upphandling bedöms av utredaren som goda. Den regionala aspekten Utbudet av rådgivningsaktörer varierar starkt mellan olika regioner. Även enskilda aktörers roll kan skilja sig mellan regionerna. Det finns vidare en varierande grad av samarbete och samverkan mellan aktörerna i regionerna. Detta beror till stor del på om det inom regionen finns en stark sammanhållande aktör eller inte. Rådgivningen sker dock ofta inom ramen av både nationellt utformade projekt och EU-projektet och det finns därför sällan någon enskild aktör som kan styra utformningen av företagsrådgivning i en region. Procentuellt sett använder sig fler av ALMI och NyföretagarCentrum utanför storstäderna. Prioriterade grupper En viktig aspekt av den statligt finansierade företagsrådgivningen handlar om dess förmåga att nå kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Utgångspunkten här är att kvinnor och personer med utländsk bakgrund utgör en delvis outnyttjad potential vad gäller fler och växande företag. Men också att företagare i dessa grupper möter specifika problem för vilka företagsrådgivning kan vara en del av lösningen. En förutsättning för att nå dessa prioriterade grupper är att rådgivningen på ett rimligt sätt speglar kundgruppernas behov. Vi har hittat få egentliga bevis för att företagsrådgivningens aktörer inte skulle nå personer med utländsk bakgrund och kvinnor använder rådgivning i högre utsträckning än män. Vår analys visar dock att det fortfarande finns ett visst arbete kvar att göra avseende rådgivningens mångfald. Vi anser emellertid att, 6

7 även om särskilda satsningar kan behövas för att uppmärksamma särskilda behov, så bör målen, om det är framgångsrika satsningar, alltid vara att planera för och genomdriva integration av sådana satsningar i redan existerande strukturer. Principen bör således vara att inte skapa nya permanenta organisatoriska lösningar kring rådgivning till specifika branscher eller grupper. Den statliga styrningen och utvärdering Den statliga styrningen av företagsrådgivningen sker genom mål och resultatstyrning med generella ramar och mål, snarare än genom detaljstyrning. Styrningen sker även genom medelstilldelning till specifika utförare. ALMI och Innovationsbron, som är statliga bolag, styrs via ägardirektiv. Vad gäller ALMI styrs verksamheten även genom ägarsamråd mellan de statliga och de regionala ägarna. Nuteks programlogik och med fokus på prioriterade grupper - indirekt via andra statliga myndigheter (främst Nutek) och statliga bolag. Slutligen kan styrning sker även via strukturfondsprogrammen. Utvärdering saknas i hög grad och utredaren menar att tydligare mål och ett utvärderingssystem för företagsrådgivningen utgör en grundbult för att kunna bedöma rådgivningens relevans och effektivitet, och för att kunna utveckla rådgivningen på ett sätt som svarar mot målen om fler och växande företag. Förslag det centrala statliga åtagandet Regionalt ansvarstagande Rådgivningssystemet organiseras på sikt mest effektivt utifrån ett regionalt ansvarstagande och ledarskap/partnerskap där staten utgör en av flera aktörer. Detta kräver relevanta parters intresse att delta, ett någorlunda jämlikt arbetssätt samt ett givande och tagande. Garantera ett basutbud i alla delar av landet Staten bör garantera ett likformigt, kvalitetssäkrat basutbud av och tillgänglighet till grundläggande företagsrådgivning för företagandets tidiga faser, i alla delar av landet. Utgångspunkten är att det ska finnas möjlighet för individer med affärs- och innovationsidéer och små företag att få god tillgång till ett basutbud. Fokus på mikro- och småföretag samt rådgivning inför och efter företagsstart Det statliga åtagandet bör omfatta stöd till rådgivning: o innan företagsstart o efter företagsstart för mikro- samt små företag (0-49 anställda) o till dess att företaget funnits i max 5 år o till personer med innovativa idéer men där det förväntas ta tid innan man når ut på en marknad Principen för fokusering och prioritering skall vara att minst, yngst eller längst från marknaden (men med potential på sikt) går först. Samverkan/slussning mellan rådgivarna Staten bör säkerställa att den statligt finansierade rådgivningen fungerar både som sluss och mäklare till rådgivning i offentlig och/eller privat regi. Idén om no wrong doors bör tjäna som utgångspunkt för samverkan mellan rådgiv- 7

8 ningsaktörerna. Funktionen som sluss och mäklare är inte en ny tjänst, utan bör vara en självklar del av den statligt finansierade rådgivarrollen. Integrera arbetet med särskilda grupper i ordinarie verksamhet Statligt finansierade rådgivningsaktörer bör i hög utsträckning integrera insatserna för kvinnors företagande och utrikes födda företagare samt mångfaldsperspektivet i övrigt i ordinarie arbetssätt och organisation. Insatser riktade mot särskilda grupper bör således integreras i den ordinarie finansieringen snarare än hanteras med stöd av extra finansiering genom särskilda projekt och program. Återrapporteringen bör förtydligas med avseende på hur verksamheten når olika grupper och med vilket resultat. Återrapportering bör också ske med större systematik i syfte att erhålla en bättre överblick över rådgivningen som helhet. Förslag en effektivare statlig styrning Bättre tillvaratagande av privata och andra icke-offentliga utförare Risken för undanträngning kan balanseras om de offentliga aktörerna upphandlar företagsrådgivning i högre utsträckning. Företagens behov och profiler är dock olika och det torde inte (och bör inte) vara möjligt att samla all kompetens hos en offentligt finansierad aktör. Utökad upphandling eller ökad användning av konsultcheckar kan skapa ett mer flexibelt system, men också ett mer kostnadseffektivt system där breda kompetenser från olika sektorer i samhället kan nyttiggöras i företagandets tidiga kritiska skeden. Principen bör vara att staten inte samlar insatserna i egen regi utan lyfter fram hela samhällets kompetens för rådgivning, till gagn för kunderna och för att stärka förekomsten av privata aktörer. Främja systematiskt kvalitetsarbete Staten har en viktig roll för att främja utvecklingen av en mer metod- och kunskapsbaserad rådgivning. Utredaren ser tydliga behov av utveckling och förtydliganden när det gäller rådgivningens innehåll och på vilket sätt olika insatser förväntas påverka företagandet positivt (fler och växande företag). Lärandeprocesserna och kunskapsarbetet bland rådgivningssystemets aktörer bör stärkas. Basen för rådgivningen är idag i hög grad rådgivningsaktörernas och enskilda rådgivares erfarenhetskapital, men också mer eller mindre för givet tagna uppfattningar om vad företag behöver. Styrningen kan handla dels om att stödja och ställa krav på samverkan mellan rådgivningsaktörer och entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Dels om utveckling av en betydligt mer kvalificerad och extern utvärdering med valida, tillförlitliga och transparenta metoder. Fokus på helhetssyn, transparens och styrbarhet Utredaren finner att företagsrådgivningen, ur statens synvinkel, måste betraktas som ett nationellt system för att bli begriplig. Att utveckla och utvärdera varje program och organisation för sig ger inte tillräckligt goda förutsättningar för att kunna bestämma företagsrådgivningens relevans och effektivitet. Staten bör därför, i målformuleringar och krav på uppföljning, utvärdering och annan återrapportering, främja överblick och helhetssyn. Rådgivningsinsatserna behöver utvärderas mer systematiskt, externt och områdesövergripande för rådgivningssystemet som helhet. Sådana utvärderingsansatser saknas helt idag. I styrningen mot en sådan professionalisering av rådgivningen bör ingå att följa 8

9 upp i vilken grad resultat av forskning och utvärdering implementeras i rådgivningsorganisationerna. Förslag åtgärder Ökad konkurrensutsättning och efterfrågan på privata tjänster Insatser för ökad konkurrensutsättning och efterfrågan på privata utförare Statligt finansierade rådgivningsinsatser bör i högre grad än idag upphandlas i konkurrens. Statligt finansierade aktörer bör därför också återrapportera hur stor del av verksamheten som utförs av upphandlade utförare och med fokus på att andelen tjänster som upphandlas på sikt ska öka. För att säkra rådgivningens kvalitet måste kompetens och innehåll vara väldefinierat vid upphandlingar samt utgöra en tydlig del i uppföljningen av rådgivningsverksamheten som helhet. Konsultcheckar för företagsutveckling används redan i många regioner, men användandet av dessa är lågt. Den aktör som har ansvaret för konsultcheckarna (länsstyrelse eller regionförbund) bör mer aktivt informera om dessa gentemot företagen. Förtydliga rådgivningsaktörernas uppgift att följa konkurrenssituationen De statligt finansierade rådgivningsaktörernas arbete för att dels komplettera marknaden, dels främja konkurrensen från en potentiell och faktisk privat marknad behöver stärkas och systematiseras. Detta kan bl.a. ske genom löpande analyser av rådgivningsmarknaderna lokalt, regionalt och nationellt. Ansvaret för sådana analyser kan ligga på statliga verk, exempelvis det under bildande Tillväxtverket, och genomföras i myndighetens egen regi eller genom upphandling. Utvärdera erfarenheterna av konkurrensutsättning En del i en ökad konkurrensutsättning handlar om att utvärdera de satsningar och försök som har genomförts. Detta för att få underlag för att bedöma hur dessa instrument bidrar till nytta och effektivitet och vad som är avgörande för en framgångsrik tillämpning. Utveckling av rådgivningssystemet Stärk utvärderingen som styrinstrument av företagsrådgivningen Staten och enskilda rådgivningsaktörer måste kunna följa upp och utvärdera verksamheten efter en gemensam struktur för rådgivningssystemet som helhet. Syftet är att kunna greppa helheten och få en kvalificerad bild av samband mellan insatser och resultat. Ansvaret för att utveckla utvärderingsmetodiken och en samlad utvärdering av företagsrådgivningen, bör ligga på den nationella utvärderingsmyndighet för näringspolitiken som skall etableras Gemensamma metoder och indikatorer bör tas fram i samarbete med företrädare för statligt finansierade rådgivningsorganisationer och utvärderare/forskare inom området. Bilda ett nationellt konkurrens- och samverkansråd Ett konkurrens- och samverkansråd bör inrättas på nationell nivå. Medlemmar i rådet bör vara de större aktörerna i rådgivningssystemet, myndigheter med ansvar för frågor kring entreprenörskap och innovationer, företrädare för den organiserade privata konsultmarknaden samt kundrepresentanter med inriktning mot frågor kring entreprenörskap och innovationer samt företrädare för de mest efterfrågade formerna av privat rådgivning 9

10 Tydligt uppdrag för regional samordning av företagsrådgivning Ett effektivt rådgivningssystem organiseras enligt vår bedömning bäst ur ett regionalt perspektiv. Regionerna (regionförbund, regionkommun eller länsstyrelse) bör ges ett tydligt uppdrag för samordning och utveckling av företagsrådgivningen. Syftet är att på ett effektivt sätt forma ett utbud som svarar mot de behov och den efterfrågan som finns regionalt och lokalt. Detta genom att den samlade resursen av rådgivningsaktörer (offentliga, privata och ideella) i regionen kan nyttjas för entreprenörer och innovatörer i regionen som helhet. Formulera mål och indikatorer för samverkan och slussning mellan aktörerna Idag vänder sig relativt få företagare direkt till de statligt finansierade företagsrådgivarna, men många har initialt kontakt med myndigheter. Det är därför logiskt att de som arbetar kundnära vid en myndighet har som uppgift att slussa potentiella rådtagare vidare. Handläggare på myndigheter med många sådana kontakter, bör förses med information om rådgivningsaktörer och få tillgång till en enkel karta över aktörer som de kan slussa vidare till, beroende på kundens behov. Nuteks Företagarguiden kan i större utsträckning användas av anställda inom myndigheter och andra aktörer som ett verktyg för att slussa vidare kunden till rätt adressat. De statligt finansierade rådgivningsaktörerna måste också få tydligare uppdrag och incitament att samverka med andra aktörer och att vid behov slussa kunder vidare, även till privata aktörer. Styrsystemet bör granskas med avseende på om det lockar rådgivningsaktörerna att redovisa kvantitet och därmed hindrar att kunderna slussas vidare till mer relevanta rådgivare. Slussningsfunktionen bör även återrapporteras och utvärderas. Genom detta bidrar staten till helhetssyn och systemtänkande. Information om att starta och driva företag Stödet till företagare och entreprenörer för att få fler och växande företag rör inte enbart rådgivning. Ett viktigt stöd handlar om information om de regler och villkor som är av betydelse när man vill utveckla en idé genom att starta eller utveckla ett befintligt företag. Betydelsen av information kring lagar och regelverk i samband vid företagsstart framkommer bland annat i den undersökning som FSF genomfört under hösten Det är därför angeläget att statliga myndigheter på ett lättillgängligt sätt tillhandahåller information som rör företagandets villkor. Detta handlar om: Företagarguiden och Startlinjen och Samverkan mellan mellan portaler kring företagandet villkor och möjlighet De statliga myndigheternas information om företagandets villkor Insatser mot särskilda målgrupper Förstärk och systematisera uppföljningen och återrapporteringen kring hur insatser når prioriterade grupp Trots intentionen att offentligt finansierade verksamhet sedan länge ska återrapporteras med avseende på kön och etnicitet har rådgivningsverksamheten många brister i detta avseende. Staten bör ge de statligt finansierade rådgivningsaktörerna ett tydligare uppdrag att följa upp och återrapportera i vilken utsträckning organisationerna når kvinnor resp. män, samt personer med utländsk bakgrund och med vilket resultat. Även i de fall staten finansierar sär- 10

11 skilda näringspolitiska program med rådgivningsinriktning så bör ansvarig rådgivningsaktör alltid följa upp i vilken utsträckning programmen når kvinnor resp. män samt personer med utländsk bakgrund. Styr på ökad mångfald i rådgivningsorganisationerna De statligt finansierade rådgivningsaktörerna bör ha som ett uttalat mål att ha en större mångfald bland de anställda. Syftet är att rådgivarna i högre utsträckning ska spegla kundbilden och de mål som regering och riksdag har när det gäller fler och växande företag. Detta gäller i synnerhet kvinnor och utrikes födda, vilka idag har ett lägre företagande. 11

12 1. Inledning Bakgrund Företagsrådgivningen är idag en betydande näringspolitisk satsning, ekonomiskt och i antal involverade och engagerade aktörer. Med den utgångspunkten blir det också tydligt att det inom politiken finns en förväntning på företagsrådgivning som metod för att uppnå fler och växande företag och i förlängningen tillväxt, konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling. När insatser och program initieras inom innovationspolitik, entreprenörskap, regional utveckling samt rörande kvinnors och invandrares företagande så handlar dessa inte sällan i slutändan om företagsrådgivning. Det är ofta där den konkreta interventionen ligger, alternativt att det är en viktig beståndsdel i interventionen (exempelvis vid företagsfinansiering och i lokala och regionala innovationssystem). Samtidigt vet vi i nuläget lite om företagsrådgivningen som metod, hur väl den fungerar och lever upp till de högt ställda förväntningarna. Riksdagens näringsutskott har också uppmärksammat företagsrådgivningen bland annat som följd av Riksrevisionens granskning av ALMI Företagspartner AB, 1 av Statens företagsfrämjande insatser och prioriterade gruppers företagande, 2 samt ett stort antal motionsyrkanden. Utskottet har vidare inhämtat information från ett tiotal företagsfrämjande aktörer. Slutsatsen blev att förorda en särskild utredning med fokus på företagsrådgivningen. Utredningen skulle även fungera som komplement till den nu presenterade företagsfinansieringsutredningens arbete. 3 I sin bedömning uppmärksammar Näringsutskottet bland annat överlappningar mellan olika rådgivningsaktörer samt risken för undanträngningseffekter relativt privata rådgivare. Uppdraget Vårt uppdrag avser det statliga centrala åtagandet inom företagsrådgivningen. Uppdraget omfattar ett brett utbud av rådgivning och kompetensutveckling, som helt eller delvis finansieras genom anslag via statsbudgeten. Den rådgivning som erbjuds i direkt anslutning till finansieringsbeslut ingår inte i uppdraget. 4 I uppdraget ingår att ge förslag enligt följande, Hur det statliga centrala åtagandet inom företagsrådgivning kan definieras. Åtgärder som kan minimera risken för konkurrenssnedvridning samt åtgärder som stimulerar efterfrågan på privata tjänster. Hur den statliga styrningen av företagsrådgivningsinsatserna kan effektiviseras. Hur nuvarande insatser kan omprövas, samt hur dessa eventuellt behöver vidareutvecklas, kompletteras eller omorganiseras. 1 Riksrevisionen, 2007, Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget, RiR 2007:15. 2 Riksrevisionen, 2007, Statens företagsfrämjande insatser når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? 3 Statens Offentliga Utredningar, 2008, Innovationer och företagande - Sveriges framtid, betänkande av Företagsfinansieringsutredningen, SOU 2008: Näringsutskottet, 2007, Företagsfrämjande insatser, Betänkande 2007/08:NU7. 12

13 Som del av uppdraget ingår analys enligt följande, I vilken utsträckning nuvarande insatser faller inom ramen för det statliga åtagandet. I vilken mån befintliga insatser möter företagens behov. Hur regionala skillnader bör påverka statens rådgivningsinsatser till företag. Om och i så fall i vilken utsträckning de statligt finansierade insatserna snedvrider konkurrensen på en eventuell privat marknad. I vilken utsträckning och i så fall på vilket sätt mängden aktörer är ett problem. Om det är lämpligt att införa tydliga krav eller incitamentsstrukturer för ökad samordning och hur detta i så fall ska genomföras. Förutsättningarna för olika former av konkurrensutsättning av insatserna och aktörerna. I uppdraget ingår även att utreda de övriga frågeställningar som näringsutskottet anger i sitt betänkande 2007/08:NU7, - Är det bra att en aktör lämnar både rådgivning och finansiering eller är det bättre med renodlade roller? - Förekommer det överlappningar mellan olika aktörers verksamheter och, om så är fallet, är detta en effektiv ordning? - Finns det luckor i de rådgivningsinsatser som tillhandahålls vad avser typ av företag eller verksamheter? - Vilka målgrupper är relevanta? - Hur bör regionala skillnader påverka rådgivning till företagare? - Vad är statens uppgift när det gäller rådgivning, d.v.s. ska staten vara aktör eller enbart bidra med finansiering eller göra båda delarna? - Hur kommer den verksamhet som de nyligen beslutade nystartskontoren ska bedriva förhålla sig till existerande statliga och privata aktörer, dvs. kommer överlappning att uppstå? Erfarenheter från andra länders implementering av liknande åtgärder som föreslås ska beaktas. Uppdraget har genomförts i samarbete med utredningen Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag (N2008/:01, dir. 2007:169). De näringspolitiska målen Den statligt finansierade företagsrådgivningen rör politikområdet Näringspolitik. Näringspolitiken har som övergripande mål att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag. Regeringen arbetar idag med fyra delmål för att uppnå det övergripande målet, a) Entreprenörskap, vilket syftar till att skapa goda möjligheter för företagande och ökat nyföretagande, b) Innovation och förnyelse för ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras, c) Regelförbättring samt d) Konkurrens 13

14 Åtgärderna för företagare har även som mål att bryta utanförskapet, vilket kommer till uttryck i en rad riktade åtgärder, bland annat för kvinnliga företagare, utrikes födda och långtidsarbetslösa. Fler och växande företag i hela landet är utgångspunkten och ytterst också syftet för den statligt finansierade företagsrådgivningen. Målet skall uppnås bland annat genom stöd och rådgivning till individer som bär på idéer. Idéer som kan omsättas till innovationer och affärsidéer som grund för start av nya, eller utveckling av etablerade företag och verksamheter. Företagandet Vilka är då förutsättningarna för en hållbar ekonomisk tillväxt baserad på fler och växande företag? Som bakgrund till utredningen ges nedan en kortfattad bild av företagandet i Sverige. 5 De flesta företagen är små. Två av tre företag är soloföretag, och ca 99 % av alla företag har färre än 50 anställda. 2/3 av företagen har inga anställda alls. Sverige har ett lågt företagande jämfört med många andra europeiska länder. Andelen små företag i Sverige är dock ungefär densamma som i andra jämförbara länder i Europa. I slutet av 2007 fanns det ca företag (exkl. jordbruk). Drygt 80 % av alla svenska företag finns idag inom tjänstesektorn. Knappt 20 % tillhör industrisektorn. Antalet företag ökar snabbast inom branschgruppen utbildning, vård och omsorg, som förväntas bli den största branschgruppen inom ett par år. Drygt 4 % av företagen exporterar (2007). Av dessa är 92,4 % små företag. Många små företag spelar dock en viktig roll som underleverantörer till andra exporterande företag Under första halvan av 2000-talet ökade antalet företagskonkurser för att sedan minska under några år och sedan återigen öka År 2006 fanns företagare varav 28 % var kvinnor. Den låga andelen kvinnliga företagare kan till viss del förklaras med att fler kvinnor än män arbetar i den offentliga sektorn. Antalet nystartade företag låg på ungefär samma nivå , kring , för att sedan öka kraftigt under den senaste 5-årsperioden till mer än år En dryg tredjedel av de nystartade företagen 2007 startades av kvinnor. År 2006 startades företag av personer med utländsk härkomst. Drygt 70% av dessa företag bildades i en storstadsregion och 40% av företagen startades i Stockholm län. 5 Nutek, 2007, Årsbok Info samt Nuteks hemsida, 14

15 Rådgivning och företagsutveckling Begreppet företagsrådgivning Företagsrådgivning är en insats riktad till företagare, entreprenörer eller innovatörer med syfte att informera, strukturera, bedöma, diskutera eller coacha runt affärsidé, marknad, marknadsföring, juridik, försäljning, finansiering, myndighetskontakter och liknande. En del i insatsen kan omfatta att ta fram eller arbeta med/utifrån en affärsplan. Företagsrådgivning är således idag i praktiken ett mycket vitt begrepp för stöd till företag och långt mer än enkelriktad och grundläggande information. Företagsrådgivningen har i hög utsträckning ett innehåll som spänner över vitt skilda ämnesområden. Detta utgör en viktig skillnad mellan företagsrådgivning och den grundläggande information som många myndigheter bistår med inom ramen för sitt ansvarsområde. Begreppet företagsrådgivning inkluderar vidare en rad olika tjänster, från information (i kombination med andra tjänster) och traditionell rådgivning till tjänster och verksamheter som exempelvis coaching och mentorskap samt andra metoder för rådgivning. Någon entydig och allmänt omfattad definition av vad som innefattas i begreppet företagsrådgivning finns inte. Utredningens definition av företagsrådgivning är mer deskriptiv än normativ och baseras på den verksamhet som det svenska rådgivningssystemets aktörer erbjuder. Företagsrådgivningen utgör en del av de tjänster som man inom EU benämner stödtjänster för företagen. EU har definierat dessa tjänster på följande sätt: Stödtjänster för företagen avser de tjänster som med ursprung i ett allmänpolitiskt initiativ syftar till att hjälpa företag och företagare att framgångsrikt utveckla sin affärsverksamhet och att effektivt möta utmaningarna från deras ekonomiska, sociala och fysiska omgivning 6 Användning av företagsrådgivning Rådgivningen kan kopplas till olika faser av företagande, entreprenörskap och innovationer. De rådgivningstjänster som erbjuds kan variera mellan faserna, liksom vilka rådgivningsaktörer som erbjuder rådgivningstjänster i de olika faserna. Vi använder modellen i figur 1 för att kunna ge en bild av rådgivningsaktörer och -tjänster, väl medvetna om att den är en förenkling av en komplex verklighet. Främja handlar om insatser och åtgärder för att stimulera företagande, entreprenörskap och innovationer, till exempel genom att påverka attityder. Främjafasen omfattas inte av uppdraget och kommer inte särskilt att behandlas i utredningen. Starta handlar om rådgivning till företagare och innovatörer i samband med start av företag (både före och efter start). Driva handlar om företagsrådgivning i samband med reguljär drift och förvaltning av företag medan Växa rör rådgivning i samband med expansion och tillväxt. 6 Europeiska Kommissionen, 2001, Staff working paper, creating topp-class business support services. 15

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Så kan svensk företagsrådgivning förbättras!

Så kan svensk företagsrådgivning förbättras! Så kan svensk företagsrådgivning förbättras! Forskningssammanfattning Forum för småföretagsforskning Enligt en färsk FSF-studie nyttjar inte företagen det offentliga rådgivningssystemet i särskilt hög

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning"

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning 2009-03-17 2009-00336 Ert diarienr Kl) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Erfarenheter från: Glesbygdeverket Mittuniversitetet Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Innehåll: Vad är kvinnors företagande? Bilder & Attityder Fakta & fönster: exempel från rapport juni

Läs mer

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-26 RS130236 Sandra Johansson Utvecklingsledare Näringslivsutveckling 035-17 98 74 Regionstyrelsen Hallands basutbud för näringslivsstöd till

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 Ärendet För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2014-01-28 RS140069 Ann-Mari Bartholdsson Näringsliv 035-179887 Ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 Förslag

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Innovationslandskapet Åland

Innovationslandskapet Åland Innovationslandskapet Åland En undersökning om åsikter kring innovation, företagsstöd och miljöteknologi på Åland Ålands Teknologicentrum Ralf Häggblom, Roger Förström Agendan för idag Introduktion Presentation

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer 361 respondenter (1282 utskickade) 140 120 100 80 60 40 20 0 Halmstad Varberg Kungsbacka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Företagens vänner: Vilka är de och vilken nytta gör de? Mikael Samuelsson

Företagens vänner: Vilka är de och vilken nytta gör de? Mikael Samuelsson #3 2008 Företagens vänner: Vilka är de och vilken nytta gör de? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 3 Företagens vänner: vilka är de och vilken nytta gör de? E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-09-29 37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 Dnr 16-071 Sammanfattning Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer