Föredragningslista för styrelsemöte nr /2013 vid Stockholms universitets studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2013 vid Stockholms universitets studentkår klockan i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut* 3. Anmälningsärenden 3.1 Beslut per capsulam om förhandlingsstrategi Gaudeamus* 3.2 Revisionsrapport SUS miljödiplomering* 4. Beslutsärenden 4.1 Ny kårförening GI Projektgrupp* 4.2 JMK, tillvägagångssätt vid kårsammanslagning* 4.3 Placeringspolicy hur går vi vidare* 4.4 Instruktioner för policies och riktlinjer * 4.5 Enhetsbeskrivning studiebevakningsenheten* 5. Diskussionsärenden 5.1 Diskussion med anledning av nästa års preliminära styrdokument* 6. Rapporter 6.1 Rapport om finansieringsavtalsförhandlingarnas fortskridande* 6.2 Rapport om studentkårens miljöarbete* 7. Övriga frågor 8. Nästa möte Stockholm University Student Union Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

2 9. Mötet avslutas 2 (2)

3 Ärende 3.1 Per capsulam-beslut Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Per capsulam-beslut Bakgrund Enligt kapitel åtta, 8 i kårens stadga kan Per capsulam-beslut fattas av kårstyrelsen i brådskande angelägenheter som inte tål uppskov till närmaste följande ordinarie sammanträde. Beslut som tas per capsulam är giltiga endast om samtliga styrelseledamöter deltar i beslutet. Ordförande Ebba Ringborg skickade den ut en begäran till styrelsen om att fatta ett Per capsulam-beslut angående förhandlingsstrategi för Gaudeamus. Tidsfrist för att svara var klockan 12:00, Följande ledamöter och tjänstgörande suppleanter svarade och biföll beslutet: Ebba Ringborg, Carl Göransson, Jacobina Nilsson, Elisabeth Lindberg, Isabella Widjestrand, Micaela Kedhammar och Marlowe Klingvall. Cecilia Bergengren, Christian Bratt och Malin Nordenson röstade också bifall men tillräckligt röstantal hade då redan uppnåtts. Beslut Styrelsen beslutade per capsulam att anta förhandlingsstrategi för Gaudeamus, enligt bilaga Stockholm University Student Union Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

4 3.1.1 Bilaga: Förhandlingsstrategi Gaudeamus Bakgrund Gaudeamus har en omsättning på ca 3 miljoner kr varav knappt 400 tkr är finansierat via annonsintäkter. Att SUS till stor del själva ska finansiera Gadden så som tidningen ser ut idag är inte möjligt. Detta skulle innebära stora nedskärningar i övrig verksamhet. Att vi inte har möjlighet att finansiera tidningen på egen hand betyder dock inte att vi inte värdesätter tidningen. Studentkåren har de gångna tre åren varje år fått prioritera om för att pengarna ska räcka, ofta har detta inneburit nedskärningar i verksamhet vi gärna behållit men där det inte funnits ekonomiska möjligheter till detta. Som tydliggjorts i tidigare underlag är stora delar av SUS verksamhet, även den utbildningsbevakning som vi prioriterar allra högst, helt beroende av ekonomiskt stöd från Stockholms universitet. Vi vill behålla så stor del av tidningen Gaudeamus verksamhet som möjligt men menar att finansieringen av tidningen måste ske gemensamt. Studentkåren ser många fördelar med att behålla Gaudeamus (ska räknas upp i underlaget till SU) och vill hitta en ambitionsnivå för tidningen som både vi och Stockholms universitet känner sig nöjda med. Frågor till SU Vad ser SU som syftet med Gadden? Hur mycket är de beredda att ta ansvar för tidningen ekonomiskt för att den ska kunna vara kvar? Vad kan vi bidra med? Min uppfattning är att det är rimligt att SUS går in med 500 tkr för att finansiera Gadden. En mindre finansiering skulle antagligen inte SU tycka visade att vi värdesatte Gadden tillräckligt medan en större finansiering skulle kräva stora omprioriteringar inom SUS verksamhet. Vi skulle behöva skära ner på verksamhet som ligger närmare vårt kärnuppdrag än vad utgivningen av Gaudeamus gör. Att SUS går in med 500 tkr innebär att vi fortfarande kan anställa ett studentombud till på halvtid men att satsningarna på KX och medlemsservice utgår samt att 1,5 förtroendevalda försvinner från enheterna ledning och påverkan. (De nedskärningarna är redan idag planerade och kan därför ses som att vi inte skadar kärnverksamheten.) Vad vill vi i förhandlingarna Att ge ut Gaudemus 6 ggr/år i tryckt form, ha en anställd chefredaktör på heltid och förtroendevald reporter på heltid samt skicka hem tidningen till alla studenter kostar ca tkr fördelat på följande poster: Direkta intäkter +300 tkr Direkta kostnader -811 tkr Personalkostnader -667 tkr Indirekta kostnader tkr

5 Vårt huvudförslag är att SU fortsätter stödja Gadden men tkr och att SUS går in med 500 tkr från medlemsavgifter. Detta är vad jag främst kommer argumentera för. I det fall att SU inte vill stötta med denna summa är att göra om den fast anställda chefredaktören till arvoderad förtroendevald på ettårs basis den första ändringen jag kommer förespråka i och med att det idag är en betydande kostnadspost. Det skulle minska personalkostnaderna med 180 tkr/år. Då kan SU istället bidra med tkr och SUS med 500 tkr. En stor anledning till Gaudeamus höga kostnad är att tidningen skickas hem till alla studenter. Genom att ge ut tidningen bara på campus (beräknat på en utgivning om ex) skulle de direkta kostnaderna sjunka med ca 600 tkr/år. Samtidigt kommer annonsintäkterna sjunka stort, uppskattningsvis ca 200 tkr/år. Detta scenario ger en total kostnad om tkr per år. (SU kan gå in med tkr, SUS med 500 tkr) Vad kan vi gå med på Att ge ut Gaudemaus 4 gånger/år i tryckt form, ha en anställd chefredaktör på heltid och förtroendevald reporter på halvtid samt skickas hem tidningen till alla studenter kostar ca tkr fördelat på följande poster: Direkta intäkter +150 tkr Direkta kostnader -584 tkr Personalkostnader -541 tkr Indirekta kostnader -815 tkr I detta scenario betalar SU tkr och SUS 500 tkr. Genom att ha en chefredaktör som var arvoderad förtroendevald på ettårs basis istället för fast anställd skulle personalkostnaderna även här sjunka med 180 tkr/år. Alltså SU tkr och SUS 500 tkr. Genom att ge ut tidningen bara på campus (beräknat på en utgivning om ex men även förändrad tidningsform) skulle de direkta kostnaderna sjunka med ca 350 tkr och annonsintäkterna minst halveras. Detta ger en total kostnad om ca tkr/år. Att Gaudeamus ges ut på campus med 4 nummer/år och som en nätbaserad tidning samt att 1,5 arvoderade förtroendevalda arbetar med tidningen är vår smärtgräns. SU skulle i detta sista läge mer än halvera sitt stöd till Gaudemaus och stödja med 850 tkr om året medan SUS betalade 500 tkr. Vad kan vi inte gå med på Om SU inte går med på något av förslagen ovan och vi finner att vi inte vill stötta Gadden med mer av våra egna medlemsavgifter så finns egentligen inget annat alternativ än att lägga ner tidningen. I ett sådant läge går SUS 300 tkr back (om vi får de 600 tkr för ett till studentombud och även anställer ett till studentombud på halvtid) och skulle alltså antingen behöva äska om mer medel till övrig verksamhet eller göra nedskärningar. Egentligen förlorar vi 1 mkr men eftersom Gadden går så pass mkt minus redan idag och vi finansierar det minusresultatet blir det inte en så stor skillnad i praktiken.

6 Stockholms Universitets Studentkår Frescativägen 14 A Stockholm Revisionsrapport Annika Johansson på Miljöstegen har genomfört miljörevision enligt Svensk Miljöbas på Stockholms Universitets Studentkår. Syftet med revisionen är att säkerställa att: Stockholms Universitets Studentkår efterlever kraven i Svensk Miljöbas verksamheten årligen arbetar med ständiga förbättringar genomför konkreta miljöförbättrande åtgärder. Datum för revision Datum för godkännande Utfärdare Sustema EMS-Konsult AB Revisor/er Annika Johansson, Miljöstegen Deltagare på revisionen Elin Lindström Är dokumentationen godkänd? Ja Är det praktiska miljöarbetet godkänt? Ja Avvikelser Korrigeringar skickas till Allmänna kommentarer: Stockholms Universitets Studentkår visar upp engagemang och ambitioner inom miljöområdet och arbetar konkret med miljöfrågorna. Efterlever verksamheten Ja Nej Kommentar och avvikelse kraven i Svensk Miljöbas? 3.2 Miljöansvarig x Kommentar: Se över ansvar och roller i miljöarbetet. Förtydliga vilka roller som får fatta beslut inom vilket område. Miljöansvaret bör ligga på en person som arbetar kontinuerligt i verksamheten. 3.3 Miljöutredning X 3.4 Miljöpolicy x 3.4 Miljömål och x handlingsplaner 3.5 Rutiner och instruktioner x 1 Revisionsrapport Miljöstegen Drakenbergsgatan Stockholm

7 3.6 Lagkrav x 3.7 Nödlägesberedskap x 3.8 Utbildningsbehov och x kompetenskrav 3.9 Intern och extern x kommunikation 3.10 Egen uppföljning och x ständig förbättring 3.11 Ledningens x genomgång Övrigt Planerade åtgärder i x handlingsprogrammet är genomförda alternativt utbytta mot andra åtgärder Förslag på åtgärder och förbättringar i det kommande miljöarbetet Miljöledningssystemet Gå igenom ni vill använda och kommunicera ert miljöarbete på till exempel hemsidan, gentemot studenter etc. Se över hur ni kan använda Miljöberättelse och miljöledningssystemet så att det blir mer funktionellt för kommunikation och som arbetsredskap. Lägg till relevanta mätetal i Miljöberättelsen Utforma checklista för överlämning till nya medarbetare Utforma en årscykel för miljödiplomeringen som visar när vilka åtgärder ska genomföras Fundera på om det vore bättre att skjuta på diplomeringsåret, augusti-augusti Stryk nyckelvärden som inte är relevanta, lägg till relevanta såsom leverantörer etc. Utvärdera om det går att korta ner, t.ex. miljöutredningen något. Fundera på om ni ska integrera miljöarbetet med arbetsmiljöarbete, etc. Utbildning, kompetens och kommunikation Delta i utbildning i Miljöledning(Upptakt) via Sustema Utbilda nyanställa i miljökunskap Utöka event med miljötema riktat mot studenterna Tydlig miljöhörna i nya lokalerna Inköp och leverantörer TCO-märkta datorer etc. Miljöanpassade trycksaker Påverka Stockholms Universitets Studentkår Ta fram struktur för att dokumentera, sortera och prioritera leverantörerna(t.ex. dela upp och definiera i A,B och C leverantörer) och deras miljöarbete. Resor, transporter och fordon Samordna inköp i syfte att minimera leveranser till Stockholms Universitets Studentkår 2 Revisionsrapport Miljöstegen Drakenbergsgatan Stockholm

8 Ärende 4.1 Ny kårförening Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Nya kårförening GI Projektgrupp Bakgrund Föreningen GI Projektgrupp har inkommit med ansökning om att bli kårförening. Kårföreningssekreteraren har granskat ansökningen och anser att de uppfyller de krav som vi ställer på en kårförening och rekommenderar således att vi godkänner föreningen. Nedan finns kårföreningssekreterarens rekommendation samt ansökan och stadgar för föreningen. I dokumentet finns även ansökan från en ytterligare förening (de blev inscannade som en pdf-fil), vänligen bortse från denna ansökan. Beslutsförslag Presidiet föreslår därför Att styrelsen godkänner GI Projektgrupp Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

9 Ärende Kårförening GI projektgrupp Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Angående ansökan om kårföreningsstatus GI Projektgrupp ansöker om att bli en kårförening. Föreningen uppfyller kravet om att ha minst fem medlemmar som även är medlemmar i Stockholms universitets studentkår samt stadgar som visar att detta är en demokratisk förening. Jag rekommenderar ett bifall för föreningens ansökan. Zofia Laine Kårföreningssekreterare 2 (2)

10

11

12

13

14 Ärende 4.2 JMK Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Studentkåren vid JMK kårsammanslagning Bakgrund Studentkåren vid JMK har fått avslag på sitt överklagande av kårstatusbeslutet och kommer upphöra som kår vid halvårsskiftet. Detta innebär att SUS kommer ta över som kår även vid enheten JMK och överta JMK:s statsbidrag på ca kr. Ebba och Jens har träffat kåren vid JMK vid ett tillfälle och börjat diskutera hur inkorporerandet av JMK i SUS sköts på bästa sätt. JMK vill självklart bevara så mycket av sin verksamhet och självständighet som möjligt. Även SUS utgångspunkt är att mycket av JMK:s lokala verksamhet är värd att bevara och att någon form av ekonomiskt stöd till den gamla kåren är på sin plats. Samtidigt är det viktigt att SUS som central studentkår inte på lång sikt särbehandlar vissa institutioner eller enheter genom att ge dem stora ekonomiska bidrag. Utifrån dessa två utgångspunkter föreslår presidiet att studentkåren vid JMK bör kvarstå som egen förening även efter halvårsskiftet, även om de då inte kommer vara en studentkår. Detta eftersom den verksamhet som idag genomförs vid JMK även i fortsättningen nog görs bäst av deras egna studenter och inte av SUS centralt. Vi föreslår även att ett omställningsavtal upprättas mellan SUS och föreningen JMK. Avtalet löper till att börja med på ett års basis och målet är att inom en treårsperiod fasa ut avtalet och istället låta JMK:s verksamhet finansieras genom SUS reguljära kårföreningsstöd (för stora kårföreningar har SUS styrelse rätt att betala ut rätt rejäla bidrag). Presidiet anser att det finns två olika varianter av stöd till JMK som redogörs för nedan: Alternativ 1 JMK kvarstår som egen förening, har en medlemsavgift och trycker egna studentkort till sina medlemmar. Detta skulle för SUS del antagligen innebära att många studenter ej blev medlemmar i SUS, vilket sänker vår legitimitet och gör att vi förlorar medlemsavgifter. JMK skulle på detta sätt kunna dra in mycket pengar i medlemsavgifter om de fick alla studenter att bli medlemmar, upp till 130 tkr, men samtidigt riskera att förlora mycket pengar om få blev medlemmar. I detta alternativ Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

15 blir JMK som mest självständiga men måste också fortsätta betala för egen medlemsoch ekonomiadministration. Väljer JMK att göra på detta sätt finns enligt presidiet inte så stora incitament från SUS sida att stötta dem ekonomiskt, utan ett bidrag på kr/år skulle i detta läge vara rimligt. Alternativ 2 JMK kvarstår som egen förening och kan eventuellt ha en egen medlemsavgift men ger inte ut studentkort utan låter SUS ta över denna del (d.v.s. även administration kring medlemmar). Detta leder antagligen till nya medlemmar för SUS, vilket innebär både intäkter och legitimitet. Samtidigt gör detta att JMK förlorar medlemsintäkter. I det här scenariot finns större skäl för SUS att stötta JMK eftersom fler av studenterna på JMK sannolikt är medlemmar i SUS. Här förespråkar presidiet att ge JMK ett fast bidrag på kr/år men att även ge JMK hälften av de medlemsintäkter som SUS får från enheten JMK (detta skulle röra sig om högst 35 ooo kr/år). Genom denna modell skapas incitament för föreningen JMK att se till att deras studenter blir medlemmar i SUS, vilket vore positivt för vår framtida närvaro på institutionen. Fortsatt process Presidiet tror att alternativ 2 är mest gynnsamt för SUS del. Även om detta innebär högre kostnader så handlar det fortfarande bara om medel vi får som tillskott genom att JMK uppgår i SUS och inte om utgifter som måste ta någon annan stans ifrån. Det är även önskvärt att få med studenterna vid JMK i SUS redan från början, något som alternativ 1 skulle motverka. I slutändan är det upp till JMK att besluta om hur de vill göra gällande studentkort och medlemsavgifter så presidiet vill förankra båda dessa tillvägagångssätt i styrelsen. Vi hoppas på en bra diskussion och på att styrelsen kan besluta om att lägga fram dessa två förslag till omställningsavtal för studentkåren vid JMK. Som bilagor finns studentkåren vid JMK:s budget (observera att det är en halvårsbudget) samt ett dokument som kort beskriver deras verksamhet. Beslutsförslag Presidiet föreslår därför Att styrelsen godkänner de två förslagen gällande omställningsavtal mellan SUS och studentkåren vid JMK och uppdrar Ebba Ringborg att sluta ett avtal utefter dessa riktlinjer senast (2)

16 Studentkåren vid JMK Budget HT2012 INTÄKTER Konto Benämning Beräkning Budget, VT2013 Utfall, HT2012 Utfall, VT Medlemsavgifter Antal medlemmar: 320 Avgift 200 Intäkt Antal medlemmar: 45 Avgit 100 Intäkt 4500 Total intäkt Statsbidrag Bidrag för medlemmar Festverksamhet Biljettintäkter, eventuell försäljning, in- och utsparksfester 3102 Pubverksamhet Intäkter från pubverksamheten JMK-dagen Arbetsmarknadsdag under vårterminen Ränteintäkter Ränta bankkonto och skattekonto SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Konto Benämning Beräkning Budget, HT12 Utfall, VT Eventverksamhet Kostnader i samband med sittning Pubverksamhet Utskänkningstillstånd socialtjänstförvaltningen Vakt Totalt alkoholinköp Totalt alkoholfritt alternativ Totalt matinköp Total kostnad Antal tillfällen 5 Kostnad per pub Totalt JMK-Dagen Arbetsmarknadsdagen under våren Femte statsmakten Redaktionella kostnader 500 Löpande kostnader Avgift ansvarig utgivare 600 Projektanslag 0 Totalt TV JMK Löpande kostnader Avgift ansvarig utgivare Projektanslag Teknikkostnader Domänkostnader femtestatsmakten.se 150 jmkstudent.se 150 Webbhotell 300 Totalt Ny dator Elgiganten Ny hemsida Städning pentry och caféyta Antal månader 5 Pris Total kostnad Bokföringsbyrån Matrisen Kostnad för extern bokföring Förbrukningsinventarier Häftapparat mm Förbrukningsmaterial Skrivartoner, städmaterial, kontorsmaterial mm Radio JMK Studiohyra Avgift Sthlms närradio 720

17 Avgift ansvarig utgivare 600 STIM/SAMI Löpande kostnader 500 Projektanslag 0 Total kostnad Kultur och idrott Dramatenkort. 8 st á 500 (HT) 0 JMK Junited Total kostnad Intern representation Överlämningsmiddag för presidiet, kårstyrelsens kick-off, köksstädmiddag samt gåvor Extern representation Lunch till gäster, repr. hos andra kårer Projektanslag, kårstyrelsen Stimulera arbetet i projektgrupper inom kåren Möteskostnader Fika vid styrelse- och terminsmöten Gåvor Gåvor och priser Bankkostnader Bankgirokoppling mm, (HT) Förseningsavgift 6981 Medlemsavgifter Antal medlemmar 436 SSCO Membit Studentkortet pris/medl 20 Membit månadsavgift Påminnelseavgift Löner timanställda Expeditionens öppettider Antal timmar/vecka 10 Antal veckor/termin 20 Timlön 125 Total kostnad Extraöppet under terminsstart Antal arbetstimmar 0 Timlön 125 Total kostnad 0 Total kostnad löner Arvoden förtroendevalda Ordförande 0 Vice ordförande 0 Aktivitetskoordinator 0 Sekreterare 0 Likabehandlingsombud 0 International Student Representa 0 Projektansvarig JMK-dagen (HT 0 Redaktionschef Radio JMK 0 Chefredaktör Femte statsmakten 0 Redaktionschef TV JMK 0 Pubmästare 0 Festfixare 0 Eventansvarig 0 Revisorer 0 Totalt Sociala avgifter Procentsats ca 15,49% (Född -86 eller tidigare) Lön timanställda 0 Total kostnad Slutlig skatt tidigare år Korrigering estimerad skattekost Räntekostnader Räntekostnader och skattekonto 0 SUMMA KOSTNADER BERÄKNAT RESULTAT

18 Studentservice och studiesocial verksamhet JMK Studentkår, april 2013 Nedan följer en beskrivning av den studentservice och de ämnesrelaterade verksamheter som JMK Studentkår bedriver. Pubmästeriet Pubmästeriet ansvarar regelbundet för fest- och pubevenemangen på JMK. Pubarna har en viktig social funktion för att skapa sammanhållning inom kåren och JMK:s studenter överlag. Pubarna anordnas i JMK:s kaféteria ca en gång per månad och är ekonomiskt självgående. JMK Junited JMK Junited är ett utskott som uppmanar till idrottsaktiviteter för alla medlemmar, där vi har en separat budget för olika turneringar, exempelvis fotboll- och innebandyturneringar. Möjlighet finns till för gamla och nya studenter att spela i studentkorpserien i Stockholms Studenters Idrottsförening, SSIF. Radio JMK Radio JMK är Studentkåren vid JMK:s egen studentradio som sänder två gånger i veckan på Stockholm Närradio. Sändningarna görs för närvarande av ett antal separata radioredaktioner under samordning av verksamhetsansvarig Thobias Thorwid, som även ansvarar för JMK TV (vt 2013). Radio JMK är en central ämnesrelaterad aktivitet som är viktig för att studenterna vid JMK skall kunna få praktisk erfarenhet inför yrkeslivet. Alla studenter som har fullt medlemskap i Studentkåren vid JMK får vara med och sända radioprogram i Radio JMK. JMK TV JMK TV är ett utskott till kåren som har i syfte att låta studenter vid JMK skaffa sig erfarenhet av att producera filmat material inom media. Alla studenter som har fullt medlemskap i Studentkåren vid JMK får vara med och arbeta med JMK TV. Femte Statsmakten Femte Statsmakten är ett lovordat nyhetsmagasin som drivs av studenter på JMK under ledning av chefredaktörerna Sara Fröhling Lind och Madeleine Dahlström (vt 2013). Just Femte Statsmakten grundades år 2005 men har haft föregångare med andra namn. Tidningen tillhör kåren men fungerar som ett fristående organ som granskar både kåren och institutionens verksamhet. Syftet med tidningen är också att verka som en plattform för studenter på JMK som vill skaffa sig journalistisk erfarenhet. Tidningen utkommer tre gånger per termin, är politiskt obunden och innehåller därför inga annonser. Alla studenter vid JMK som har fullt medlemskap i Studentkåren vid JMK får vara med och arbeta med Femte Statsmakten. JMK-dagen Kåren bidrar också med att skapa kontakter med näringsliv och medieprofessionens fackliga företrädare. Varje vårtermin arrangerar man därför JMK-dagen. Detta är en arbetsmarknadsdag där företag och intresseföreningar från mediebranschen närvarar och presenterar sina verksamheter. Evenemanget bjuder dessutom på flera spännande föreläsningar, workshops och en montermässa där studenterna erbjuds värdefulla möjligheter att knyta kontakter med eventuella framtida arbetsgivare. I och med treåriga journalistprogrammets start hösten 2013 planerar kåren att införa en

19 arbetsmarknadsdag varje termin då ett ökat behov kommer att uppstå. Gruppen för studiebevakning Studentkåren har som huvudsyfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid JMK. Den bevakning och medverkan som studentkåren bedriver har både en allmänpedagogisk och en, för JMK studiespecifik, inriktning. De studenter som under vårterminen 2013 ingår i den vid ett styrelsemöte utvalda Gruppen för studiebevakning består av studenter som själva har erfarenhet av utbildningen vid JMK. Gruppens syfte är att bevaka kursernas och undervisningens akademiska och pedagogiska kvalité och kommer i samarbete med ISrepresentanterna med förslag till och genomdriver förbättringar. Gruppen företräder också vid behov studenter i samband med studierelaterade konflikter. I och med att de själva studerar vid enheten känner de väl till de specifika förutsättningar som råder för studier vid enheten. Att detta gäller också för kårstyrelsens och presidiets medlemmar utgör en fördel när resultat av utvärderingar och förslag till åtgärder diskuteras i kårstyrelsen. Att både gruppen, presidiet och styrelsemedlemmarna studerar vid enheten och därför har ett intresserelaterat engagemang i undervisning och studiemiljö har också visat sig vara av stort värde när det gäller att informellt pejla uppfattningar om kursernas och undervisningens akademiska och pedagogiska kvalité och att bedöma dessa. Det bidrar till att man förmår fånga upp stämningar och åsikter som inte framkommer på de mer officiella kursutvärderingarna. Grävande journalister och Reportrar utan gränser Kåren har också ett kontinuerligt samarbete med organisationerna Grävande journalister och Reportrar utan gränser som båda har sina kontor i JMK:s lokaler. Samarbetet inriktar sig på samordnade informationskampanjer där kåren samordnar kontakter mellan, i synnerhet journaliststuderande, och dessa båda organisationer och tillsammans med dessa anordnas föreläsningar och workshops. Likabehandling Kåren driver också frågan om likabehandling som ett led i det som lagtexten formulerar som uppgiften att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. För att arbeta för en jämställd studiemiljö för alla som studerar på JMK så har kåren ett eget likabehandlingsombud vilket arbetar för att främja mångfald och motarbeta diskriminering. Dessutom har ombudet en aktiv roll i arbetet med breddad rekrytering. Ett arbete som går ut på att öka mångfalden bland JMK:s studenter och nå ut till personer som annars inte hade börjat studera på JMK. Ett led i detta arbete är besök vid gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Ombudet har också som uppgift att informera studenter om rättigheter och skyldigheter i samband med jämställdhetsarbetet. Dessutom fungerar han eller hon som kontaktperson för studenter som anser sig bli diskriminerade på enheten eller som vill påtala förhållanden oförenliga med principen om likabehandling. International Student Representative De studenter vid JMK som inte har svenska som modersmål har en särskild representant vid kåren. Denna har till uppgift att vidarebefordra viktig information till dessa studenter, se till att den engelskspråkiga delen av hemsidan hålls uppdaterad och hjälpa de utländska studenterna att finna sig tillrätta på JMK. Dessutom samlar han eller hon deras intryck av sin studietid vid JMK och sammanställer dessa för utvärdering i en terminsrapport.

20 Ärende 4.3 Placeringspolicy fortsatt process Avsändare Ebba Till styrelsemöte nr Placeringspolicy fortsatt process Bakgrund På förra styrelsemötet diskuterades förslaget till ny placeringspolicy. Styrelsen enades om att förslaget var för undermåligt för att antas och beslutade att fortsätta diskussionen om policyn och om kårens kapitalförvaltning under nästkommande möte. På grund av kort om tid och sjukdom har jag inte hunnit upprätta en diskussion om policyn i vår facebookgrupp som jag sa att jag skulle eller leta efter personer som eventuellt skulle vilja skriva om policyn/utreda kapitalförvaltningen. Malin har heller inte inkommit med en sammanfattning av den kritik som uppkom på senaste mötet. Mot bakgrund av detta och att verksamhetsåret snart är slut anser jag att det bästa sättet att gå tillväga i frågan om placeringspolicyn är vi tillsammans i styrelsen formulerar ett utredningsuppdrag som vi antar och lämnar vidare till nästa styrelse att börja arbeta med direkt i sommar/höst. Detta är potentiellt sätt även något fullmäktige skulle kunna engageras i. Att hinna göra något under den månad som är kvar innan verksamhetsårets slut tror jag är för optimistiskt beräknat och riskerar bara att leda till ett framhastat arbete. Beslutsförslag Presidiet föreslår därför Att styrelsen formulerar ett utredningsuppdrag gällande SUS placeringspolicy och kapitalförvaltning och lämnar detta vidare till nästa verksamhetsårs kårstyrelse Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

21 Ärende 4.4 Instruktion för policydokument och riktlinjer Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Instruktion för policydokument och riktlinjer Bakgrund Under höstterminen så påbörjades ett arbete med att se över SUS styrdokument. Som en del i den processen har SUS gått igenom de olika styrdokument som funnits i organisationen. Genomgången har visat att ett flertal av dokumenten inte längre är aktuella samt inte fyller de syften som de ska göra eller är i behov av en genomgående revidering. Genomgången visade att det saknades tydliga rutiner för hur styrdokument togs fram, implementeras och revideras inom SUS. Rutiner för policydokument och riktlinjedokument som ligger till beslut är ett dokument som tydliggör hur processen ska gå till för att ta fram nya styrdokument samt vem som bär ansvaret för att de revideras och implementeras i verksamheten. Att det finns tydliga och bra rutiner välbehövligt och viktigt för att säkerställa en god verksamhet i en organisation med låg institutionell kunskap där alla merparten av medarbetarna byts ut varje år. Beslutsförslag Presidiet föreslår styrelsen att godkänna Instruktion för etablerande av nya policydokument och riktlinjer Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

22 Antagen av styrelsen Handläggare Jens Petersen Instruktion för etablerande av nya policies och riktlinjer Bakgrund På grund av den höga cirkulationen av förtroendevalda vid Stockholms universitets Studentkår (SUS) så är det viktigt att det finns tydliga policies och riktlinjer som kan vägleda nya förtroendevalda och tjänstemännen inför de situationer som uppstår under verksamhetsåret. Dock finns ett behov att reglera framtagandet av nya styrdokument av denna typ så att det blir tydligt var ansvaret ligger i organisationen för initiering och implementering av dessa. Syftet Syftet med det här dokumentet är att reglera hur SUS ska gå till väga för att ta fram nya policies och riktlinjer inom organisationen samt tydliggöra vad syftet är med policies respektive riktlinjer. Avgränsningar Instruktion för etablerande av nya policies och riktlinjer omfattar bara styrdokument av typen policydokument och riktlinjedokument. Med riktlinjer avses enbart riktlinjer som berör stora delar av SUS interna organisation, dokument som reglerar enskilda enheters löpande arbete avses ej. Ansvarsfördelning Ansvaret för att detta dokument efterföljs vilar på SUS verksamhetschef och presidium. Ansvaret för att dokumentet ses över och revideras en gång årligen vilar ytterst på SUS styrelse men verksamhetschef och presidium är operativt ansvariga. Policy En policy är ett dokument som förklarar de övergripande principer och värderingar som ska vägleda organisationens arbete. Initierande av nya policydokument kan bara göras av presidium, styrelse, och verksamhetschef. Formulerande och beredande av policy kan delegeras till lämplig förtroendevald och tjänsteman. Policies som berör tjänstemän och förtroendevalda ska presenteras för och godkännas av ledningsgruppen. Policies ska antas av styrelsen. Styrelsen ska ges möjlighet att yttra sig om policydokumentet före beslutande möte. Antagna policies ska finnas tillgängliga på SUS interna server och genom SUS hemsida. En gång per verksamhetsår ska alla policydokument ses över av styrelsen och ledningsgruppen. Ansvaret för att detta dokument ses över och revideras vilar på SUS verksamhetschef och presidium. Stockholm University Student Union Visiting adress Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 2013-09-30, klockan 18:00 i sal 137 (Kårsalen), Studenthuset, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Kontroll

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige

Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2012-06-07, klockan 17:00 i De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE 2015-10-01 Torsdag 1 oktober 2015 kl. 12 13 Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: 2a. Val av mötesordförande 2b.

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-24 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-11-09 Tid: Kl. 16.30-21.17 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Suzanne Green * Tobias Olausson

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 12 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2015-11-05 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot. Inkom 09.19 Karolina Mildgrim, ledamot. Inkom 09.22 Anton Rundström, ledamot. Inkom 09.30 Maria

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Proposition 1: Stadgea ndringar

Proposition 1: Stadgea ndringar Proposition 1: Stadgea ndringar P 1-1 Andra dokument Rindi har en hel del andra dokument än bara stadgarna som styr hur Rindi ska arbeta. Dessa dokuments kraft har dock aldrig definierats eller ens tillkännagivits

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Styrelsemöte 2014, 14 oktober 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Hanna Sofia N, Melinda P, Fredrik T, Hanna Maria N, Jonatan P, Art V, Hannah E, Ebba D, Tor M, Julia M,

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 4. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 5. Val av Mötesordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer