Föredragningslista för styrelsemöte nr /2013 vid Stockholms universitets studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2013 vid Stockholms universitets studentkår klockan i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut* 3. Anmälningsärenden 3.1 Beslut per capsulam om förhandlingsstrategi Gaudeamus* 3.2 Revisionsrapport SUS miljödiplomering* 4. Beslutsärenden 4.1 Ny kårförening GI Projektgrupp* 4.2 JMK, tillvägagångssätt vid kårsammanslagning* 4.3 Placeringspolicy hur går vi vidare* 4.4 Instruktioner för policies och riktlinjer * 4.5 Enhetsbeskrivning studiebevakningsenheten* 5. Diskussionsärenden 5.1 Diskussion med anledning av nästa års preliminära styrdokument* 6. Rapporter 6.1 Rapport om finansieringsavtalsförhandlingarnas fortskridande* 6.2 Rapport om studentkårens miljöarbete* 7. Övriga frågor 8. Nästa möte Stockholm University Student Union Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

2 9. Mötet avslutas 2 (2)

3 Ärende 3.1 Per capsulam-beslut Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Per capsulam-beslut Bakgrund Enligt kapitel åtta, 8 i kårens stadga kan Per capsulam-beslut fattas av kårstyrelsen i brådskande angelägenheter som inte tål uppskov till närmaste följande ordinarie sammanträde. Beslut som tas per capsulam är giltiga endast om samtliga styrelseledamöter deltar i beslutet. Ordförande Ebba Ringborg skickade den ut en begäran till styrelsen om att fatta ett Per capsulam-beslut angående förhandlingsstrategi för Gaudeamus. Tidsfrist för att svara var klockan 12:00, Följande ledamöter och tjänstgörande suppleanter svarade och biföll beslutet: Ebba Ringborg, Carl Göransson, Jacobina Nilsson, Elisabeth Lindberg, Isabella Widjestrand, Micaela Kedhammar och Marlowe Klingvall. Cecilia Bergengren, Christian Bratt och Malin Nordenson röstade också bifall men tillräckligt röstantal hade då redan uppnåtts. Beslut Styrelsen beslutade per capsulam att anta förhandlingsstrategi för Gaudeamus, enligt bilaga Stockholm University Student Union Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

4 3.1.1 Bilaga: Förhandlingsstrategi Gaudeamus Bakgrund Gaudeamus har en omsättning på ca 3 miljoner kr varav knappt 400 tkr är finansierat via annonsintäkter. Att SUS till stor del själva ska finansiera Gadden så som tidningen ser ut idag är inte möjligt. Detta skulle innebära stora nedskärningar i övrig verksamhet. Att vi inte har möjlighet att finansiera tidningen på egen hand betyder dock inte att vi inte värdesätter tidningen. Studentkåren har de gångna tre åren varje år fått prioritera om för att pengarna ska räcka, ofta har detta inneburit nedskärningar i verksamhet vi gärna behållit men där det inte funnits ekonomiska möjligheter till detta. Som tydliggjorts i tidigare underlag är stora delar av SUS verksamhet, även den utbildningsbevakning som vi prioriterar allra högst, helt beroende av ekonomiskt stöd från Stockholms universitet. Vi vill behålla så stor del av tidningen Gaudeamus verksamhet som möjligt men menar att finansieringen av tidningen måste ske gemensamt. Studentkåren ser många fördelar med att behålla Gaudeamus (ska räknas upp i underlaget till SU) och vill hitta en ambitionsnivå för tidningen som både vi och Stockholms universitet känner sig nöjda med. Frågor till SU Vad ser SU som syftet med Gadden? Hur mycket är de beredda att ta ansvar för tidningen ekonomiskt för att den ska kunna vara kvar? Vad kan vi bidra med? Min uppfattning är att det är rimligt att SUS går in med 500 tkr för att finansiera Gadden. En mindre finansiering skulle antagligen inte SU tycka visade att vi värdesatte Gadden tillräckligt medan en större finansiering skulle kräva stora omprioriteringar inom SUS verksamhet. Vi skulle behöva skära ner på verksamhet som ligger närmare vårt kärnuppdrag än vad utgivningen av Gaudeamus gör. Att SUS går in med 500 tkr innebär att vi fortfarande kan anställa ett studentombud till på halvtid men att satsningarna på KX och medlemsservice utgår samt att 1,5 förtroendevalda försvinner från enheterna ledning och påverkan. (De nedskärningarna är redan idag planerade och kan därför ses som att vi inte skadar kärnverksamheten.) Vad vill vi i förhandlingarna Att ge ut Gaudemus 6 ggr/år i tryckt form, ha en anställd chefredaktör på heltid och förtroendevald reporter på heltid samt skicka hem tidningen till alla studenter kostar ca tkr fördelat på följande poster: Direkta intäkter +300 tkr Direkta kostnader -811 tkr Personalkostnader -667 tkr Indirekta kostnader tkr

5 Vårt huvudförslag är att SU fortsätter stödja Gadden men tkr och att SUS går in med 500 tkr från medlemsavgifter. Detta är vad jag främst kommer argumentera för. I det fall att SU inte vill stötta med denna summa är att göra om den fast anställda chefredaktören till arvoderad förtroendevald på ettårs basis den första ändringen jag kommer förespråka i och med att det idag är en betydande kostnadspost. Det skulle minska personalkostnaderna med 180 tkr/år. Då kan SU istället bidra med tkr och SUS med 500 tkr. En stor anledning till Gaudeamus höga kostnad är att tidningen skickas hem till alla studenter. Genom att ge ut tidningen bara på campus (beräknat på en utgivning om ex) skulle de direkta kostnaderna sjunka med ca 600 tkr/år. Samtidigt kommer annonsintäkterna sjunka stort, uppskattningsvis ca 200 tkr/år. Detta scenario ger en total kostnad om tkr per år. (SU kan gå in med tkr, SUS med 500 tkr) Vad kan vi gå med på Att ge ut Gaudemaus 4 gånger/år i tryckt form, ha en anställd chefredaktör på heltid och förtroendevald reporter på halvtid samt skickas hem tidningen till alla studenter kostar ca tkr fördelat på följande poster: Direkta intäkter +150 tkr Direkta kostnader -584 tkr Personalkostnader -541 tkr Indirekta kostnader -815 tkr I detta scenario betalar SU tkr och SUS 500 tkr. Genom att ha en chefredaktör som var arvoderad förtroendevald på ettårs basis istället för fast anställd skulle personalkostnaderna även här sjunka med 180 tkr/år. Alltså SU tkr och SUS 500 tkr. Genom att ge ut tidningen bara på campus (beräknat på en utgivning om ex men även förändrad tidningsform) skulle de direkta kostnaderna sjunka med ca 350 tkr och annonsintäkterna minst halveras. Detta ger en total kostnad om ca tkr/år. Att Gaudeamus ges ut på campus med 4 nummer/år och som en nätbaserad tidning samt att 1,5 arvoderade förtroendevalda arbetar med tidningen är vår smärtgräns. SU skulle i detta sista läge mer än halvera sitt stöd till Gaudemaus och stödja med 850 tkr om året medan SUS betalade 500 tkr. Vad kan vi inte gå med på Om SU inte går med på något av förslagen ovan och vi finner att vi inte vill stötta Gadden med mer av våra egna medlemsavgifter så finns egentligen inget annat alternativ än att lägga ner tidningen. I ett sådant läge går SUS 300 tkr back (om vi får de 600 tkr för ett till studentombud och även anställer ett till studentombud på halvtid) och skulle alltså antingen behöva äska om mer medel till övrig verksamhet eller göra nedskärningar. Egentligen förlorar vi 1 mkr men eftersom Gadden går så pass mkt minus redan idag och vi finansierar det minusresultatet blir det inte en så stor skillnad i praktiken.

6 Stockholms Universitets Studentkår Frescativägen 14 A Stockholm Revisionsrapport Annika Johansson på Miljöstegen har genomfört miljörevision enligt Svensk Miljöbas på Stockholms Universitets Studentkår. Syftet med revisionen är att säkerställa att: Stockholms Universitets Studentkår efterlever kraven i Svensk Miljöbas verksamheten årligen arbetar med ständiga förbättringar genomför konkreta miljöförbättrande åtgärder. Datum för revision Datum för godkännande Utfärdare Sustema EMS-Konsult AB Revisor/er Annika Johansson, Miljöstegen Deltagare på revisionen Elin Lindström Är dokumentationen godkänd? Ja Är det praktiska miljöarbetet godkänt? Ja Avvikelser Korrigeringar skickas till Allmänna kommentarer: Stockholms Universitets Studentkår visar upp engagemang och ambitioner inom miljöområdet och arbetar konkret med miljöfrågorna. Efterlever verksamheten Ja Nej Kommentar och avvikelse kraven i Svensk Miljöbas? 3.2 Miljöansvarig x Kommentar: Se över ansvar och roller i miljöarbetet. Förtydliga vilka roller som får fatta beslut inom vilket område. Miljöansvaret bör ligga på en person som arbetar kontinuerligt i verksamheten. 3.3 Miljöutredning X 3.4 Miljöpolicy x 3.4 Miljömål och x handlingsplaner 3.5 Rutiner och instruktioner x 1 Revisionsrapport Miljöstegen Drakenbergsgatan Stockholm

7 3.6 Lagkrav x 3.7 Nödlägesberedskap x 3.8 Utbildningsbehov och x kompetenskrav 3.9 Intern och extern x kommunikation 3.10 Egen uppföljning och x ständig förbättring 3.11 Ledningens x genomgång Övrigt Planerade åtgärder i x handlingsprogrammet är genomförda alternativt utbytta mot andra åtgärder Förslag på åtgärder och förbättringar i det kommande miljöarbetet Miljöledningssystemet Gå igenom ni vill använda och kommunicera ert miljöarbete på till exempel hemsidan, gentemot studenter etc. Se över hur ni kan använda Miljöberättelse och miljöledningssystemet så att det blir mer funktionellt för kommunikation och som arbetsredskap. Lägg till relevanta mätetal i Miljöberättelsen Utforma checklista för överlämning till nya medarbetare Utforma en årscykel för miljödiplomeringen som visar när vilka åtgärder ska genomföras Fundera på om det vore bättre att skjuta på diplomeringsåret, augusti-augusti Stryk nyckelvärden som inte är relevanta, lägg till relevanta såsom leverantörer etc. Utvärdera om det går att korta ner, t.ex. miljöutredningen något. Fundera på om ni ska integrera miljöarbetet med arbetsmiljöarbete, etc. Utbildning, kompetens och kommunikation Delta i utbildning i Miljöledning(Upptakt) via Sustema Utbilda nyanställa i miljökunskap Utöka event med miljötema riktat mot studenterna Tydlig miljöhörna i nya lokalerna Inköp och leverantörer TCO-märkta datorer etc. Miljöanpassade trycksaker Påverka Stockholms Universitets Studentkår Ta fram struktur för att dokumentera, sortera och prioritera leverantörerna(t.ex. dela upp och definiera i A,B och C leverantörer) och deras miljöarbete. Resor, transporter och fordon Samordna inköp i syfte att minimera leveranser till Stockholms Universitets Studentkår 2 Revisionsrapport Miljöstegen Drakenbergsgatan Stockholm

8 Ärende 4.1 Ny kårförening Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Nya kårförening GI Projektgrupp Bakgrund Föreningen GI Projektgrupp har inkommit med ansökning om att bli kårförening. Kårföreningssekreteraren har granskat ansökningen och anser att de uppfyller de krav som vi ställer på en kårförening och rekommenderar således att vi godkänner föreningen. Nedan finns kårföreningssekreterarens rekommendation samt ansökan och stadgar för föreningen. I dokumentet finns även ansökan från en ytterligare förening (de blev inscannade som en pdf-fil), vänligen bortse från denna ansökan. Beslutsförslag Presidiet föreslår därför Att styrelsen godkänner GI Projektgrupp Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

9 Ärende Kårförening GI projektgrupp Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Angående ansökan om kårföreningsstatus GI Projektgrupp ansöker om att bli en kårförening. Föreningen uppfyller kravet om att ha minst fem medlemmar som även är medlemmar i Stockholms universitets studentkår samt stadgar som visar att detta är en demokratisk förening. Jag rekommenderar ett bifall för föreningens ansökan. Zofia Laine Kårföreningssekreterare 2 (2)

10

11

12

13

14 Ärende 4.2 JMK Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Studentkåren vid JMK kårsammanslagning Bakgrund Studentkåren vid JMK har fått avslag på sitt överklagande av kårstatusbeslutet och kommer upphöra som kår vid halvårsskiftet. Detta innebär att SUS kommer ta över som kår även vid enheten JMK och överta JMK:s statsbidrag på ca kr. Ebba och Jens har träffat kåren vid JMK vid ett tillfälle och börjat diskutera hur inkorporerandet av JMK i SUS sköts på bästa sätt. JMK vill självklart bevara så mycket av sin verksamhet och självständighet som möjligt. Även SUS utgångspunkt är att mycket av JMK:s lokala verksamhet är värd att bevara och att någon form av ekonomiskt stöd till den gamla kåren är på sin plats. Samtidigt är det viktigt att SUS som central studentkår inte på lång sikt särbehandlar vissa institutioner eller enheter genom att ge dem stora ekonomiska bidrag. Utifrån dessa två utgångspunkter föreslår presidiet att studentkåren vid JMK bör kvarstå som egen förening även efter halvårsskiftet, även om de då inte kommer vara en studentkår. Detta eftersom den verksamhet som idag genomförs vid JMK även i fortsättningen nog görs bäst av deras egna studenter och inte av SUS centralt. Vi föreslår även att ett omställningsavtal upprättas mellan SUS och föreningen JMK. Avtalet löper till att börja med på ett års basis och målet är att inom en treårsperiod fasa ut avtalet och istället låta JMK:s verksamhet finansieras genom SUS reguljära kårföreningsstöd (för stora kårföreningar har SUS styrelse rätt att betala ut rätt rejäla bidrag). Presidiet anser att det finns två olika varianter av stöd till JMK som redogörs för nedan: Alternativ 1 JMK kvarstår som egen förening, har en medlemsavgift och trycker egna studentkort till sina medlemmar. Detta skulle för SUS del antagligen innebära att många studenter ej blev medlemmar i SUS, vilket sänker vår legitimitet och gör att vi förlorar medlemsavgifter. JMK skulle på detta sätt kunna dra in mycket pengar i medlemsavgifter om de fick alla studenter att bli medlemmar, upp till 130 tkr, men samtidigt riskera att förlora mycket pengar om få blev medlemmar. I detta alternativ Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

15 blir JMK som mest självständiga men måste också fortsätta betala för egen medlemsoch ekonomiadministration. Väljer JMK att göra på detta sätt finns enligt presidiet inte så stora incitament från SUS sida att stötta dem ekonomiskt, utan ett bidrag på kr/år skulle i detta läge vara rimligt. Alternativ 2 JMK kvarstår som egen förening och kan eventuellt ha en egen medlemsavgift men ger inte ut studentkort utan låter SUS ta över denna del (d.v.s. även administration kring medlemmar). Detta leder antagligen till nya medlemmar för SUS, vilket innebär både intäkter och legitimitet. Samtidigt gör detta att JMK förlorar medlemsintäkter. I det här scenariot finns större skäl för SUS att stötta JMK eftersom fler av studenterna på JMK sannolikt är medlemmar i SUS. Här förespråkar presidiet att ge JMK ett fast bidrag på kr/år men att även ge JMK hälften av de medlemsintäkter som SUS får från enheten JMK (detta skulle röra sig om högst 35 ooo kr/år). Genom denna modell skapas incitament för föreningen JMK att se till att deras studenter blir medlemmar i SUS, vilket vore positivt för vår framtida närvaro på institutionen. Fortsatt process Presidiet tror att alternativ 2 är mest gynnsamt för SUS del. Även om detta innebär högre kostnader så handlar det fortfarande bara om medel vi får som tillskott genom att JMK uppgår i SUS och inte om utgifter som måste ta någon annan stans ifrån. Det är även önskvärt att få med studenterna vid JMK i SUS redan från början, något som alternativ 1 skulle motverka. I slutändan är det upp till JMK att besluta om hur de vill göra gällande studentkort och medlemsavgifter så presidiet vill förankra båda dessa tillvägagångssätt i styrelsen. Vi hoppas på en bra diskussion och på att styrelsen kan besluta om att lägga fram dessa två förslag till omställningsavtal för studentkåren vid JMK. Som bilagor finns studentkåren vid JMK:s budget (observera att det är en halvårsbudget) samt ett dokument som kort beskriver deras verksamhet. Beslutsförslag Presidiet föreslår därför Att styrelsen godkänner de två förslagen gällande omställningsavtal mellan SUS och studentkåren vid JMK och uppdrar Ebba Ringborg att sluta ett avtal utefter dessa riktlinjer senast (2)

16 Studentkåren vid JMK Budget HT2012 INTÄKTER Konto Benämning Beräkning Budget, VT2013 Utfall, HT2012 Utfall, VT Medlemsavgifter Antal medlemmar: 320 Avgift 200 Intäkt Antal medlemmar: 45 Avgit 100 Intäkt 4500 Total intäkt Statsbidrag Bidrag för medlemmar Festverksamhet Biljettintäkter, eventuell försäljning, in- och utsparksfester 3102 Pubverksamhet Intäkter från pubverksamheten JMK-dagen Arbetsmarknadsdag under vårterminen Ränteintäkter Ränta bankkonto och skattekonto SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Konto Benämning Beräkning Budget, HT12 Utfall, VT Eventverksamhet Kostnader i samband med sittning Pubverksamhet Utskänkningstillstånd socialtjänstförvaltningen Vakt Totalt alkoholinköp Totalt alkoholfritt alternativ Totalt matinköp Total kostnad Antal tillfällen 5 Kostnad per pub Totalt JMK-Dagen Arbetsmarknadsdagen under våren Femte statsmakten Redaktionella kostnader 500 Löpande kostnader Avgift ansvarig utgivare 600 Projektanslag 0 Totalt TV JMK Löpande kostnader Avgift ansvarig utgivare Projektanslag Teknikkostnader Domänkostnader femtestatsmakten.se 150 jmkstudent.se 150 Webbhotell 300 Totalt Ny dator Elgiganten Ny hemsida Städning pentry och caféyta Antal månader 5 Pris Total kostnad Bokföringsbyrån Matrisen Kostnad för extern bokföring Förbrukningsinventarier Häftapparat mm Förbrukningsmaterial Skrivartoner, städmaterial, kontorsmaterial mm Radio JMK Studiohyra Avgift Sthlms närradio 720

17 Avgift ansvarig utgivare 600 STIM/SAMI Löpande kostnader 500 Projektanslag 0 Total kostnad Kultur och idrott Dramatenkort. 8 st á 500 (HT) 0 JMK Junited Total kostnad Intern representation Överlämningsmiddag för presidiet, kårstyrelsens kick-off, köksstädmiddag samt gåvor Extern representation Lunch till gäster, repr. hos andra kårer Projektanslag, kårstyrelsen Stimulera arbetet i projektgrupper inom kåren Möteskostnader Fika vid styrelse- och terminsmöten Gåvor Gåvor och priser Bankkostnader Bankgirokoppling mm, (HT) Förseningsavgift 6981 Medlemsavgifter Antal medlemmar 436 SSCO Membit Studentkortet pris/medl 20 Membit månadsavgift Påminnelseavgift Löner timanställda Expeditionens öppettider Antal timmar/vecka 10 Antal veckor/termin 20 Timlön 125 Total kostnad Extraöppet under terminsstart Antal arbetstimmar 0 Timlön 125 Total kostnad 0 Total kostnad löner Arvoden förtroendevalda Ordförande 0 Vice ordförande 0 Aktivitetskoordinator 0 Sekreterare 0 Likabehandlingsombud 0 International Student Representa 0 Projektansvarig JMK-dagen (HT 0 Redaktionschef Radio JMK 0 Chefredaktör Femte statsmakten 0 Redaktionschef TV JMK 0 Pubmästare 0 Festfixare 0 Eventansvarig 0 Revisorer 0 Totalt Sociala avgifter Procentsats ca 15,49% (Född -86 eller tidigare) Lön timanställda 0 Total kostnad Slutlig skatt tidigare år Korrigering estimerad skattekost Räntekostnader Räntekostnader och skattekonto 0 SUMMA KOSTNADER BERÄKNAT RESULTAT

18 Studentservice och studiesocial verksamhet JMK Studentkår, april 2013 Nedan följer en beskrivning av den studentservice och de ämnesrelaterade verksamheter som JMK Studentkår bedriver. Pubmästeriet Pubmästeriet ansvarar regelbundet för fest- och pubevenemangen på JMK. Pubarna har en viktig social funktion för att skapa sammanhållning inom kåren och JMK:s studenter överlag. Pubarna anordnas i JMK:s kaféteria ca en gång per månad och är ekonomiskt självgående. JMK Junited JMK Junited är ett utskott som uppmanar till idrottsaktiviteter för alla medlemmar, där vi har en separat budget för olika turneringar, exempelvis fotboll- och innebandyturneringar. Möjlighet finns till för gamla och nya studenter att spela i studentkorpserien i Stockholms Studenters Idrottsförening, SSIF. Radio JMK Radio JMK är Studentkåren vid JMK:s egen studentradio som sänder två gånger i veckan på Stockholm Närradio. Sändningarna görs för närvarande av ett antal separata radioredaktioner under samordning av verksamhetsansvarig Thobias Thorwid, som även ansvarar för JMK TV (vt 2013). Radio JMK är en central ämnesrelaterad aktivitet som är viktig för att studenterna vid JMK skall kunna få praktisk erfarenhet inför yrkeslivet. Alla studenter som har fullt medlemskap i Studentkåren vid JMK får vara med och sända radioprogram i Radio JMK. JMK TV JMK TV är ett utskott till kåren som har i syfte att låta studenter vid JMK skaffa sig erfarenhet av att producera filmat material inom media. Alla studenter som har fullt medlemskap i Studentkåren vid JMK får vara med och arbeta med JMK TV. Femte Statsmakten Femte Statsmakten är ett lovordat nyhetsmagasin som drivs av studenter på JMK under ledning av chefredaktörerna Sara Fröhling Lind och Madeleine Dahlström (vt 2013). Just Femte Statsmakten grundades år 2005 men har haft föregångare med andra namn. Tidningen tillhör kåren men fungerar som ett fristående organ som granskar både kåren och institutionens verksamhet. Syftet med tidningen är också att verka som en plattform för studenter på JMK som vill skaffa sig journalistisk erfarenhet. Tidningen utkommer tre gånger per termin, är politiskt obunden och innehåller därför inga annonser. Alla studenter vid JMK som har fullt medlemskap i Studentkåren vid JMK får vara med och arbeta med Femte Statsmakten. JMK-dagen Kåren bidrar också med att skapa kontakter med näringsliv och medieprofessionens fackliga företrädare. Varje vårtermin arrangerar man därför JMK-dagen. Detta är en arbetsmarknadsdag där företag och intresseföreningar från mediebranschen närvarar och presenterar sina verksamheter. Evenemanget bjuder dessutom på flera spännande föreläsningar, workshops och en montermässa där studenterna erbjuds värdefulla möjligheter att knyta kontakter med eventuella framtida arbetsgivare. I och med treåriga journalistprogrammets start hösten 2013 planerar kåren att införa en

19 arbetsmarknadsdag varje termin då ett ökat behov kommer att uppstå. Gruppen för studiebevakning Studentkåren har som huvudsyfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid JMK. Den bevakning och medverkan som studentkåren bedriver har både en allmänpedagogisk och en, för JMK studiespecifik, inriktning. De studenter som under vårterminen 2013 ingår i den vid ett styrelsemöte utvalda Gruppen för studiebevakning består av studenter som själva har erfarenhet av utbildningen vid JMK. Gruppens syfte är att bevaka kursernas och undervisningens akademiska och pedagogiska kvalité och kommer i samarbete med ISrepresentanterna med förslag till och genomdriver förbättringar. Gruppen företräder också vid behov studenter i samband med studierelaterade konflikter. I och med att de själva studerar vid enheten känner de väl till de specifika förutsättningar som råder för studier vid enheten. Att detta gäller också för kårstyrelsens och presidiets medlemmar utgör en fördel när resultat av utvärderingar och förslag till åtgärder diskuteras i kårstyrelsen. Att både gruppen, presidiet och styrelsemedlemmarna studerar vid enheten och därför har ett intresserelaterat engagemang i undervisning och studiemiljö har också visat sig vara av stort värde när det gäller att informellt pejla uppfattningar om kursernas och undervisningens akademiska och pedagogiska kvalité och att bedöma dessa. Det bidrar till att man förmår fånga upp stämningar och åsikter som inte framkommer på de mer officiella kursutvärderingarna. Grävande journalister och Reportrar utan gränser Kåren har också ett kontinuerligt samarbete med organisationerna Grävande journalister och Reportrar utan gränser som båda har sina kontor i JMK:s lokaler. Samarbetet inriktar sig på samordnade informationskampanjer där kåren samordnar kontakter mellan, i synnerhet journaliststuderande, och dessa båda organisationer och tillsammans med dessa anordnas föreläsningar och workshops. Likabehandling Kåren driver också frågan om likabehandling som ett led i det som lagtexten formulerar som uppgiften att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. För att arbeta för en jämställd studiemiljö för alla som studerar på JMK så har kåren ett eget likabehandlingsombud vilket arbetar för att främja mångfald och motarbeta diskriminering. Dessutom har ombudet en aktiv roll i arbetet med breddad rekrytering. Ett arbete som går ut på att öka mångfalden bland JMK:s studenter och nå ut till personer som annars inte hade börjat studera på JMK. Ett led i detta arbete är besök vid gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Ombudet har också som uppgift att informera studenter om rättigheter och skyldigheter i samband med jämställdhetsarbetet. Dessutom fungerar han eller hon som kontaktperson för studenter som anser sig bli diskriminerade på enheten eller som vill påtala förhållanden oförenliga med principen om likabehandling. International Student Representative De studenter vid JMK som inte har svenska som modersmål har en särskild representant vid kåren. Denna har till uppgift att vidarebefordra viktig information till dessa studenter, se till att den engelskspråkiga delen av hemsidan hålls uppdaterad och hjälpa de utländska studenterna att finna sig tillrätta på JMK. Dessutom samlar han eller hon deras intryck av sin studietid vid JMK och sammanställer dessa för utvärdering i en terminsrapport.

20 Ärende 4.3 Placeringspolicy fortsatt process Avsändare Ebba Till styrelsemöte nr Placeringspolicy fortsatt process Bakgrund På förra styrelsemötet diskuterades förslaget till ny placeringspolicy. Styrelsen enades om att förslaget var för undermåligt för att antas och beslutade att fortsätta diskussionen om policyn och om kårens kapitalförvaltning under nästkommande möte. På grund av kort om tid och sjukdom har jag inte hunnit upprätta en diskussion om policyn i vår facebookgrupp som jag sa att jag skulle eller leta efter personer som eventuellt skulle vilja skriva om policyn/utreda kapitalförvaltningen. Malin har heller inte inkommit med en sammanfattning av den kritik som uppkom på senaste mötet. Mot bakgrund av detta och att verksamhetsåret snart är slut anser jag att det bästa sättet att gå tillväga i frågan om placeringspolicyn är vi tillsammans i styrelsen formulerar ett utredningsuppdrag som vi antar och lämnar vidare till nästa styrelse att börja arbeta med direkt i sommar/höst. Detta är potentiellt sätt även något fullmäktige skulle kunna engageras i. Att hinna göra något under den månad som är kvar innan verksamhetsårets slut tror jag är för optimistiskt beräknat och riskerar bara att leda till ett framhastat arbete. Beslutsförslag Presidiet föreslår därför Att styrelsen formulerar ett utredningsuppdrag gällande SUS placeringspolicy och kapitalförvaltning och lämnar detta vidare till nästa verksamhetsårs kårstyrelse Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

21 Ärende 4.4 Instruktion för policydokument och riktlinjer Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Instruktion för policydokument och riktlinjer Bakgrund Under höstterminen så påbörjades ett arbete med att se över SUS styrdokument. Som en del i den processen har SUS gått igenom de olika styrdokument som funnits i organisationen. Genomgången har visat att ett flertal av dokumenten inte längre är aktuella samt inte fyller de syften som de ska göra eller är i behov av en genomgående revidering. Genomgången visade att det saknades tydliga rutiner för hur styrdokument togs fram, implementeras och revideras inom SUS. Rutiner för policydokument och riktlinjedokument som ligger till beslut är ett dokument som tydliggör hur processen ska gå till för att ta fram nya styrdokument samt vem som bär ansvaret för att de revideras och implementeras i verksamheten. Att det finns tydliga och bra rutiner välbehövligt och viktigt för att säkerställa en god verksamhet i en organisation med låg institutionell kunskap där alla merparten av medarbetarna byts ut varje år. Beslutsförslag Presidiet föreslår styrelsen att godkänna Instruktion för etablerande av nya policydokument och riktlinjer Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

22 Antagen av styrelsen Handläggare Jens Petersen Instruktion för etablerande av nya policies och riktlinjer Bakgrund På grund av den höga cirkulationen av förtroendevalda vid Stockholms universitets Studentkår (SUS) så är det viktigt att det finns tydliga policies och riktlinjer som kan vägleda nya förtroendevalda och tjänstemännen inför de situationer som uppstår under verksamhetsåret. Dock finns ett behov att reglera framtagandet av nya styrdokument av denna typ så att det blir tydligt var ansvaret ligger i organisationen för initiering och implementering av dessa. Syftet Syftet med det här dokumentet är att reglera hur SUS ska gå till väga för att ta fram nya policies och riktlinjer inom organisationen samt tydliggöra vad syftet är med policies respektive riktlinjer. Avgränsningar Instruktion för etablerande av nya policies och riktlinjer omfattar bara styrdokument av typen policydokument och riktlinjedokument. Med riktlinjer avses enbart riktlinjer som berör stora delar av SUS interna organisation, dokument som reglerar enskilda enheters löpande arbete avses ej. Ansvarsfördelning Ansvaret för att detta dokument efterföljs vilar på SUS verksamhetschef och presidium. Ansvaret för att dokumentet ses över och revideras en gång årligen vilar ytterst på SUS styrelse men verksamhetschef och presidium är operativt ansvariga. Policy En policy är ett dokument som förklarar de övergripande principer och värderingar som ska vägleda organisationens arbete. Initierande av nya policydokument kan bara göras av presidium, styrelse, och verksamhetschef. Formulerande och beredande av policy kan delegeras till lämplig förtroendevald och tjänsteman. Policies som berör tjänstemän och förtroendevalda ska presenteras för och godkännas av ledningsgruppen. Policies ska antas av styrelsen. Styrelsen ska ges möjlighet att yttra sig om policydokumentet före beslutande möte. Antagna policies ska finnas tillgängliga på SUS interna server och genom SUS hemsida. En gång per verksamhetsår ska alla policydokument ses över av styrelsen och ledningsgruppen. Ansvaret för att detta dokument ses över och revideras vilar på SUS verksamhetschef och presidium. Stockholm University Student Union Visiting adress Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 2013-09-30, klockan 18:00 i sal 137 (Kårsalen), Studenthuset, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Kontroll

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige

Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2012-06-07, klockan 17:00 i De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-24 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-10-29 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-15 klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-04-29 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår 2014-04-16 klockan 18.00 i Blå rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer