Region Väst. Kommunal reserevision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Väst. Kommunal reserevision"

Transkript

1 Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari 2007 Maria Hedengren Birgitta Levy GREV TUREGATAN 40. BOX 5214, S STOCKHOLM. TELEFON +46 (8) TELFAX +46 (8) ORG.NR BANKGIRO POSTGIRO

2 1 BAKGRUND Vägverket Region Väst driver i samarbete med kommunerna Mark och Orust ett pilotprojekt rörande kommunal reserevision (KRR). Syftet med projektet är att belysa de olika förbättringspotentialer som finns i fordonsbruket inom kommunal verksamhet och stimulera till effektivisering av transporter. Kommuner som effektiviserar sina transporter kan minska sina kostnader och öka servicen. Samtidigt leder förbättrad fordonsekonomi och transportlogistik till minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet. Grunden för projektet innebär en ekonomisk översyn och uppföljning av rese och transportkostnader. Fordonsparken ska ses över i syfte att den ska bestå av så få, bränslesnåla och säkra bilar som möjligt. Viktiga delar i projektet är också att föra in en insikt om betydelsen av och potentialen i god logistisk planering, samt att införa ett bra system och bra rutiner för uppföljning av fordonsanvändningen. Utgångspunkten för projektet i de två kommunerna Mark och Orust har varit hemtjänsten som är en transportkrävande verksamhet och dominerande i transportvolym. På sikt är ambitionen att se över merparten av kommunens fordon och transporter. Våren 2004 genomförde Kommunicera AB en kvalitativ undersökning avseende attityder till projektet och genomförandet bland hemtjänstpersonal. I dagsläget kan konstateras att projektet inte kommit så långt som ambitionen var när projektet startade, samt att det finns skillnader mellan Mark och Orust avseende genomförande och resultat. Mot denna bakgrund finns det behov av att få kunskap om attityder och synpunkter bland berörda nyckelpersoner i ledande befattningar. I detta sammanhang vände sig Vägverket Region Väst på nytt till Kommunicera AB för genomförandet av en kvalitativ undersökning. Syftet med denna kvalitativa undersökning var att få ökad kunskap om och förståelse för; - attityder till projektupplägget och processen bland kommunala chefer/ansvariga - nyttan och värdet av kommunal reserevision (KRR) - idéer och synpunkter inför framtiden med utgångspunkt från möjligheter och hinder Resultatet från undersökningen skall utgöra underlag i utvärderingen av projektet.

3 2 FRÅGESTÄLLNINGAR Viktiga frågeområden att få besvarade var följande. Attityder till kommunal reserevision Attityder till projektupplägget; inledningsvis, i nuläget respektive framöver Reaktioner på processen; drivkrafter, metoder och mål, samt möjligheter och hinder Ansvarsfördelning och samarbete mellan berörda parter Nyttan och värdet av nedlagda resurser; insikter och effekter Synpunkter på kommunernas fortsatta arbete avseende genomförande och resultat Mer specifika frågeställningar inom respektive område diskuterades med uppdragsgivaren före projektstart och bildade underlag till en intervjuguide. URVAL Den kvalitativa undersökningen omfattade personliga individuella djupintervjuer med 8 nyckelpersoner, fördelade på 4 intervjuer i Mark och 4 intervjuer i Orust. Exempel på nyckelpersoner är projektansvarig, förvaltningschef, distriktschef, ekonomichef, fordonsansvarig och IT-samordnare. Upplägget och urvalet diskuterades med uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren tillhandahöll namn på ett bruttourval av lämpliga intervjupersoner i respektive kommun. Utifrån denna lista rekryterade Kommunicera intervjupersonerna. Kommunicera vill påminna om att samtliga intervjupersoner är anonyma. Några ytterligare presentationer av de intervjuade kommer inte att göras, vare sig verbalt eller skriftligt.

4 3 GENOMFÖRANDE Kommunicera har två anställda vars huvuduppgift är att rekrytera, för att på så sätt se till att urvalet blir det rätta och garantera de intervjuades anonymitet. Inför rekryteringen gick uppdragsgivaren ut med information till berörda om att de kunde komma att bli kontaktade av Kommunicera för förfrågan om intervju. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i överenskommelse med intervjupersonerna. Varje intervju tog cirka 1 timme. Intervjuerna genomfördes i december 2006 av Maria Hedengren och Birgitta Levy som båda är leg psykologer och projektledare. Kommunicera är medlem i ESOMAR och följer de etiska riktlinjer som beslutats för genomförande av marknadsundersökningar. Kontaktperson Per Schillander, Vägverket Region Väst Tfn: mobil: ARBETSSÄTT Kommuniceras arbetssätt bygger på följande faser. Förberedelsefas I denna fas ingår arbetet med att göra intervjuguide. De frågeställningar som finns angivna bildar underlag till en intervjuguide. Guiden är en förteckning över viktiga frågeområden, utifrån vilka intervjuaren för diskussionen med intervjupersonerna. I projektet deltar två psykologer. Rekrytering av intervjupersonerna, samt möten med uppdragsgivaren om planering och uppläggning, ingår i denna fas. Intervjufas Intervjun har formen av ett fritt samtal. Intervjuaren för samtalet med intervjuguidens hjälp, och använder sig av en psykologiskt baserad intervjuteknik. Intervjupersonerna diskuterar fritt, och har även möjlighet att ta upp

5 4 frågor som ligger utanför guiden, men som anses vara väsentliga för undersökningens syfte. Analysfas Kommunicera lägger stor vikt vid analysarbetet. Varje intervju analyseras var för sig. Metoden erbjuder fördelen att beskriva vad intervjupersonerna tänker och tycker samt ta upp de motiv och orsakssammanhang som ligger till grund för tankegångar och attityder hos de tillfrågade. På så vis möjliggörs en djupare förståelse för de ursprungliga frågeställningarna, samtidigt som nya idéer växer fram. Intervjuerna analyseras av de psykologer som ansvarar för och genomför undersökningen. Därefter sammanställs intervjumaterialet. Redovisningsfas Resultatet från undersökningen presenteras vid en muntlig föredragning där tillfälle till diskussion och frågor ges. Kommunicera har som arbetssätt att lämna ett presentationsmaterial, där de viktigaste resultaten redovisas i punktform. Den efterföljande skriftliga rapporten är i formen en sammanfattande kvalitativ rapport som innehåller löpande text, citat och utförligare beskrivningar, samt analys och slutsatser. RESULTAT Resultatet från undersökningen presenteras under följande rubriker; - Attityder till KRR-projektet - Erfarenheter - Nytta - Möjligheter och hot - Slutsatser Med hänsyn till de framkomna skillnaderna mellan Mark och Orust kommer respektive kommun att redovisas var för sig. I de fall det finns likheter mellan kommunerna påpekas detta, samt att helhetsintrycket av skillnader och likheter redovisas i slutsatserna.

6 5 Attityder till KRR-projektet De intervjuade fick inledningsvis ge sina spontana reflektioner på kommunal reserevision och projektet. Spontant var reaktionerna i Orust överlag mer positiva i termer av engagemang och förväntningar än i Mark. Det framkom också att man i Orust har kommit längre än i Mark avseende genomförandet när det gäller planering av resor inom hemtjänsten. Däremot har man kommit en bra bit på väg avseende fordonshanteringen både i Mark och i Orust. Den allmänna uppfattningen bland de intervjuade i Mark var att Vägverket inte uppfyllt förväntningarna avseende förarbete och IT-stöd och att projektet med planering av resor inom hemtjänsten därför inte fått genomslagskraft. I Orust har man, trots liknande erfarenheter av brister i förarbete och ITsystem, gått vidare med utgångspunkt från övertygelsen att de positiva effekterna av projektet är stora. Nedan redovisas i punktform, med belysande citat, de spontana reflektioner som framkom i Mark respektive Orust. Mark Medfört fokus på fordonshantering och planering av tjänsteresor - projektet har hjälpt till att driva frågan Färre transporter och bättre miljö har kanske inte högsta prioritet i hemtjänsten, men i och med projektet har vi ändå fått fokus på frågan och sett över hur planeringen går till och vilken tid det tar. Bidragit till att skapa en fungerande fordonsorganisation - metod för fordonshantering Tidigare handlade vi bilar utan plan, men här fanns det en färdig modell och en kunnig konsult som har kunnat forma riktlinjer, regler och rutiner utifrån våra behov när det gäller fordonshantering. Det har varit lite krångel med miljöbilar och brist på tankställen på vissa håll, men vi är på god väg att få en bra fordonsorganisation. Förväntningarna på projektet har inte uppfyllts - ett samarbetsprojekt med syfte att skapa fördelar för båda parter Visade stora besparingspotentialer inledningsvis, men lyckades inte hantera och bemöta oro och farhågor inom hemtjänsten.

7 6 Hemtjänsten kände sig kritiserad och gick i försvar istället för att medverka. Kommunikationen havererade mellan de som gjorde analyser och enhetscheferna som ställdes inför faktum. Budskapet uppfattades som att verksamheten inte var effektiv. IT-stödet uppfyllde inte kraven - Vägverket var inte införstådd med kommunens behov Man måste se över verksamheten och göra en nulägesanalys innan man stoppar in ett IT-system. Nu fick man anpassa sig till verktyget istället för tvärtom. Kommunens verksamhet är komplex och det klarade systemet inte av. T ex klarade det inte av dubbelbemanning. Vi fick ett system som inte fungerade och har lagt ner mycket tid på att ta fram uppgifter som systemet krävde, en dyrköpt erfarenhet! Ansvaret låg på Vägverket inledningsvis och förväntningarna var att vi skulle få ett kvalificerat system som kunde appliceras på verksamheten, men successivt visade det sig att det inte stämde. Utredningen kring hemtjänstens resor har inte gått att använda - en besparingspotential som inte stämmer Vägverket utgick ifrån att vi med en annan planering kunde spara tid och tid är pengar, men de hade inte förståelse för verksamheten och förutsättningarna. Orust Relevant projekt - ser värdet av ett effektivare planeringssystem, samt fordonsutnyttjande Vi ser redan hur våra resor blivit mer effektiva. Det handlar om färre mil, lägre bränsleförbrukning och bättre utnyttjande av bilarna och logistiken till vårdtagarna. Bland chefer i kommunen har intresset varit stort eftersom man har förstått vad vi har att vinna på detta. Stora problem i uppstarten - det utlovade IT-stödet uppfyllde inte kraven Projektet fick stanna upp då IT-programmet inte fungerade. Vi hade lagt ner så många timmar, men ändå fick vi inte ordning på det. Det kändes inte bra.

8 7 Vi trodde att datastödet skulle vara mycket mera utvecklat när vi fick det. Men det var bara ett tomt skal. Vi fick mycket irriterad personal, på grund av att dataprogrammet inte fungerade. Det blev så många extratimmar som vi inte hade räknat med. Det var inte bra! Projektet drivs med stor medvetenhet och engagemang i kommunen - tydlig målsättning för både arbetsgrupperna och tidsplanen Innan 2008 års slut ska alla arbetsgrupper inom hemtjänsten, hemsjukvård och psykiatriboende ha lärt sig det nya planeringssystemet. Vi tar 1-2 grupper i taget så att man kan stötta och hjälpa varandra. Vi tror på detta projekt och ser att vi kan tjäna pengar och timmar. Erfarenheter Både i Mark och i Orust säger man sig ha blivit bättre kravställare när det gäller behoven ett planeringssystem skall tillgodose. I Orust har man dessutom nått en bred medvetenhet om betydelsen av effektivare rutiner och har redan börjat se påtagliga resultat. I Mark däremot är man inte lika övertygad om vad projektet kan ge och menar att det tar tid att räkna hem vinsterna. Nedan redovisas de erfarenheter som framkom i Mark respektive Orust. Mark Blivit bättre kravställare - ökad kunskap om behov och tillämpning Har resulterat i att vi måste ha ett planeringsverktyg för att bli effektivare och att det är viktigt att ställa krav på ett IT-system. Landar i diskussioner som t ex vad är verksamhetens mål, vilken kvalitet levererar vi och hur mycket ska brukaren få styra? Vi fick inte ut tillräckligt mycket av projektet och vill inte vara med och ta fram ett datasystem, men nu vet vi vad vi vill och kan gå ut och upphandla ett system till bästa pris och prestanda. Vill inte släppa planeringskontrollen - vill ha kontroll över planeringen och verktyget

9 8 Eftersom vi sitter på värdefull information som krävs för att systemet ska fungera vill vi ha det så nära som möjligt för att själva ha koll. Generalfelet var att man inte trodde att man behövde ha kunskap om verksamheten för att bygga ett system. Man måste engagera branschkunnigt folk som kan både verksamhet och teknik. Beteende och attitydförändringar tar tid - svårt att se besparings- och samordningsvinster i en verksamhet som ständigt är utsatt för besparingar Det finns en farhåga om att bli kontrollerad, vad man gör med sin tid, och samtidigt anser man sig pressad och hinner inte med. Det är en lång process att få in nya system och att få folk att lära sig och använda det. Vi kanske kan se effektivitetsvinster på 5 års sikt. Krävs ledning och styrning - rätt kommunikation är A och O - driva själv inifrån istället för uppifrån Man måste kunna kommunicera och förstå problemen. Det är viktigt att få ut det ekonomiska budskapet och göra personalen medveten om att genom att effektivisera kan vi behålla resurser. Ju närmare vinsterna kan komma den enskilde desto bättre. Orust Blivit bättre kravställare - har lärt sig av processen och misstagen Vi håller på och tittar på ett antal anbud för IT-stöd för planering. Det vi lärt oss under den här processen är att kunna ställa rätt frågor till leverantörer, och så vet vi vad vi vill på ett helt annat sätt än tidigare. I vår upphandling var vår kravspecifikation från olika arbetsgrupper mycket tydligare tack vare det vi lärt oss under den här resan. Har fått ett effektivare resande och en professionell arbetsorganisation Vi har identifierat tydliga svagheter i resandet. De går inte att dölja. Vi kan också titta på vad vi lägger vår tid på och var vi kan bli mer effektiva. Sammantaget så har vi blivit mer professionella i vår samtalston i arbetsgrupperna. Ökad medvetenhet kring rutiner och ekonomi

10 9 Hela projektet, trots tuff start och många nedlagda arbetstimmar, har inneburit en helt annan medvetenhet om hur vi använder våra personaltimmar. Det handlar om att styra om timmar så att vi får mer bemanning när vi varit underbemannade och tvärtom. Krävs en målmedveten engagerad styrgrupp med mandat Det är oerhört viktigt att ha en engagerad och tydlig ledning som visar att man prioriterar detta projekt. Likaså att även de högsta cheferna är delaktiga och inte bara delegerar ner frågan på lägre nivå. Alla flöden och roller måste vara tydliga. IT-avdelningen måste vara med i projektet KRR från start Vi har lärt oss att IT-avdelningen måste vara delaktig från början i projektet. Det går inte att de skall halka med senare. Vi skall köpa ett IT-stöd nu och det hade varit bra om de varit med från start. Det bör Vägverket tänka på att kommunicera när ett projekt av detta slag skall säljas in och starta upp. Nytta Den påtagliga nyttan som framkom bland de intervjuade i Mark rör främst fordonsekonomi. I övrigt är nyttan ännu inte realiserad, utan man talar mer i termer av förväntningar på bättre kvalitet, funktion och service. I Orust fokuseras nyttan först och främst på personal- och arbetsrelaterade faktorer, samt att man ser tydliga vinster i tid och pengar. Värt att notera är att nyttan i Mark i högre grad formuleras i allmänna ordalag på en övergripande nivå, medan de i Orust mer formuleras utifrån verksamhet och individ. I Orust betonades också vikten av att låta nyttan komma verksamheten och personalen till godo i form av återinvestering i kompetensutveckling och liknande. Nedan redovisas den nytta som de intervjuade lyfte fram i Mark respektive Orust. Mark Fordonsekonomi - ny kompetens i kommunen - omorganisation och inrättandet av en ny funktion planeras Vi får en riktig fordonsorganisation och även om det är mycket kvar att implementera kommer det att generera pengar.

11 10 Att planera vilka bilar man köper och hur de används kan ge ringar på vattnet även i andra kommuner. Ett effektivare bilutnyttjande ger bättre förbrukning och bättre bilekonomi. Vi har pratat om att inrätta en transportenhet för att kunna samordna och bättre utnyttja resurserna och få ett tydligare miljötänkande med miljöbilar och förkortade resor. Kvalitet och funktion - insikt om att effektiva transporter kräver en effektiv organisation Starkaste nyttan är funktion. Hur kopplar vi ihop brukarens behov med hur vi organiserar oss? Kan man visa att med ett nytt system får man bättre funktion och service och dessutom till ett lägre pris är det självklart bra. Vi har fått tanken, uppslaget och tillfället som kan uttryckas i en tydlig vilja, syfte och krav. Effektivare planering av tjänsteresor - står i begrepp att upphandla ett planeringssystem - förarbetet är gjort Man har i alla fall sett behovet av ett planeringssystem och kan även få en effektivare ruttplanering. Vi fick prova, vi lärde oss och nu tar vi fram något själva. Jag tror att man har upptäckt ett behov som inte fanns innan. Skapa en jämförbar verksamhet över hela linjen - förutsättningar för besparingar - ta fram analysmetoder för att komma åt mjuka värden som kan omsättas i pengar Vinsterna med ett planeringsverktyg kan vara att man gör lika i olika grupper. Risken för snedbelastning minskar och det blir inte samma utrymme för personliga val att gå till olika vårdtagare t ex. Vi är skyldiga enligt kommunallagen att ge lika service, men idag är det olika service i olika delar av kommunen. Ger ett underlag för ledning och styrning - ex arbetsmiljö, dimensionering, kvalitet till vårdtagare - fördelning av resurser

12 11 Ett underlag för förvaltningen som ledningsinstrument och gentemot politiker för fördelning, omfördelning och resurser till verksamheten. Vägverket har fokuserat på miljövinster - inte kommunens främsta syfte/mål - tids och ekonomiska vinster är primära De är bara kommunledningen som kan relatera till mer långsiktiga övergripande mål. Det är inte en enhets eller distriktschefs främsta agenda när det hela tiden handlar om att försvara kostnader. I miljöperspektivet finns det goda skäl att göra något. Kommunen kan vara föregångare även om det inte går att ställa om personbilar på samma sätt som uppvärmning där vi ser en nedåtgående trend. Medvetandet finns, men har inte högsta prioritet när socialtjänsten sitter med sitt bokslut. Miljö har inte varit det främsta skälet, utan snarare att det är kostnadseffektivt att personalen ägnar sig åt sitt arbete istället för bilen. Bilarna ska ses som en service och man ska inte behöva bekymra sig. Miljöhänsyn är viktigt under förutsättning att det inte krockar med andra faktorer som t ex funktion och ekonomi. Det får inte kosta så mycket mer. Orust Tydlig överblick - personalplanering och bemanning Nu slipper vi använda papper, penna och tavlan på väggen. Det blev mer upp till var och en att skriva på den. Nu tar vi ett samlat grepp och jag som chef får en bra överblick över hur vi skall planera våra timmar och resor. Effektivare utnyttjande av arbetstid - sparar tid och pengar Vi sparar både timmar och kronor genom att vi reser mera effektivt. Dessutom sparar vi också bensin. Det är pengar vi skall använda till kompetensutveckling för personalen. Ökat teamarbete i arbetsgrupperna Vi har fått en mera professionell diskussion i arbetsgruppen. Alla är delaktiga och ser på ett tydligt sätt hur vi skall bemanna på bästa sätt. Jag tror att personalen fått en helt annan insikt i timmar och pengar med det här systemet. Nu är vi mera ett team, där alla bidrar. Transparent redovisning av resurser

13 12 - för egen del och gentemot kommunledning Genom detta system är det lättare att påvisa hur våra resurser används, inte minst mot politiker när det skall sparas. Då har vi mycket mera på fötterna i vår argumentation och har större chans att bli trodda, vilket inte är minst viktigt! Lägre bränsleförbrukning - miljöpåverkan på sikt Om vi sparar bränsle så vinner även miljön på det i långa loppet. Möjligheter och hot Under intervjuerna fördes en diskussion kring vad som kan utgöra hinder eller hot i den fortsatta processen för bättre kommunala tjänsteresor. Orsaker till att man kommit mer eller mindre långt i kommunerna diskuterades också. Samtliga var överens om att viktiga framgångsfaktorer är drivande och engagerade nyckelpersoner, samt ett öppet förhållningssätt med ett förändringsbenäget arbetsklimat. I Mark gav de intervjuade en uppfattning om att det inte varit ett öppet förhållningssätt, utan att brist på delaktighet, lyhördhet och dialog inom kommunen och mellan kommunen och Vägverket har utgjort ett hinder i processen. I Orust däremot har det funnits en uttalad förändringsvilja och ett antal engagerade och drivande personer som kunnat arbeta i nära samarbete med berörda parter. Nedan redovisas vad de intervjuade definierade som hinder för framgång i Mark respektive Orust. Mark Revirtänkande - på distriktsnivå inom förvaltningen - gammal struktur sitter i väggarna Man vill fortfarande planera i det mindre perspektivet och missar på så sätt de egentliga vinsterna. Kommunens tradition är att gå försiktigt fram och man är dålig på att omvärdera beslut. Vågar inte pröva och ompröva.

14 13 Politisk organisation - många beslutsnivåer Kan inte spara sig ur ett bekymmer och att satsa när man går med underskott är svårt att förklara, då måste man ha bra på fötterna. Tidsaxeln i projektet är för kort. Kommunen är lite av en oljetanker och har ett annat styrsystem än Vägverket där det ska malas mellan politiker och tjänstemän. Ingen sammanhållande projektledare - viktigt med drivande personer knutna till verksamheten Det krävs någon som är enveten och entusiastisk för att det ska fungera. Brist på förändringsvilja - inte beredda att se kritiskt på sin egen verksamhet Svårt att se hur man ska kunna minska på resandet. Brukarbeståndet förändras hela tiden och man är beundransvärt effektiv idag med tanke på förutsättningarna. Känslan i verksamheten är att det inte fanns någon efterfrågan, utan att vi gör så gott vi kan och redan har ett fungerande system. Orust Ett planeringsverktyg som inte är flexibelt Det måste finnas inbyggt i IT-stödet att det är flexibelt och att det går att lägga till och dra ifrån de förutsättningar som gäller för stunden. Verkligheten ändras hela tiden och det måste också ett sådant här verktyg göra, annars är det ingen hjälp. Att nyckelpersoner byts ut eller försvinner - ingen tydlig styrgrupp Det måste finnas en tydlig projektgrupp bestående av nyckelpersoner inom kommunen, allt från ledningen och neråt. Det måste också finnas en tydlig projektledare som styr projektet och som kan vara ett stöd till chefer och berörda av projektet. Vinsterna måste vara större än värdet av nedlagda resurser Även om det varit tungt många gånger i uppstarten så försöker vi ändå se nyttan med projektet, och att det övervinner svårigheterna.

15 14 Vi måste tro på att vi kan tjäna pengar på detta för både individ, arbetsgruppen och kommunen som helhet. Brist på drivkraft att vilja/kunna lösa problem - krävs kontinuerligt stöd Är man inte beredd att lösa problem som uppstår, för det gör det, då skall man inte starta upp ett sådant här projekt. Tekniken är aldrig klar, även om vi trodde att IT-stödet var mera färdigt än det var. SLUTSATSER Skillnaderna mellan Mark och Orust är uppenbara, främst avseende hur man har organiserat och fullföljt projektarbetet, samt hur nära de ytterst ansvariga varit verksamheten och berörd personal. I Orust har man ett förtroende och en förhoppning om att KRR kan ge vinster både avseende fordonsutnyttjande, personal och reseplanering, arbetsmiljö och miljöpåverkan. Även om man redan nu ser positiva effekter och resultat är det dock fortfarande för tidigt att dra mer långtgående slutsatser. Trots stora brister, framförallt avseende IT-stödet, har Orust med en engagerad ledning och en tydlig styrgrupp sett möjligheterna och lyckats överbrygga hinder på vägen för att kunna driva projektet vidare. I Mark har man inte lyckats sälja in nyttan med konceptet avseende vinsterna för hemtjänsten och hemtjänstens personal. Däremot ser man vinsterna när det gäller fordonshanteringen. Avsaknaden av en tydlig projektledning, det bristande IT-stödet och brister i samarbete och kommunikation har gjort att projektet gått i stå. I nuläget vill man inom hemtjänsten i Mark arbeta vidare med att ta fram ett planeringsverktyg på egen hand, utan extern inblandning. För att åstadkomma en gynnsam förändring för de inblandade krävs dock inte bara ett fungerande planeringsverktyg, utan även en tydlig ledning och styrning. För att nå ut i ett bredare perspektiv och få acceptans för nyttan och värdet av att arbeta för bättre kommunala tjänsteresor är det viktigt att ta hänsyn till följande generella slutsatser. För att se nyttan och värdet med att effektivisera fordons och transportlogistik krävs en väl genomarbetad analys utifrån respektive kommuns förutsättningar, samt tydlig ledning och styrning med mandat att genomföra förändringar.

16 15 Effekter och nytta måste brytas ner i tydliga och konkreta mål avseende både hårda och mjuka värden för olika nivåer; kommun, förvaltning, enhet, arbetsgrupp och individ. Ju närmare det går att komma den individuella nyttan i argumentation och kommunikation, desto större möjlighet att nå reella attityd- och beteendeförändringar, samt bred nöjdhet. Funktionella och ekonomiska vinster är primära och långsiktiga mål för kommunen, medan miljöhänsyn är sekundärt. För individ och arbetsgrupp är det i första hand viktigt att skapa god arbetsmiljö och välfungerande arbetsklimat för att få förståelse och acceptans för syftet med kommunal reserevision. Stockholm KOMMUNICERA AB Maria Hedengren Birgitta Levy Mobil: Mobil:

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer